EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Schengeni határ-ellenőrzési kódex

This summary has been archived and will not be updated. See 'Az uniós határok átlépésére vonatkozó szabályok' for an updated information about the subject.

Schengeni határ-ellenőrzési kódex

E rendelet célja, hogy az EU külső határain átkelő személyek határellenőrzésére vonatkozó szabályok meghatározásán, illetve a belső határokon végzett határellenőrzések ideiglenes visszaállításán keresztül javítsa az integrált határ-ellenőrzési európai uniós politika jogalkotási oldalát.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 562/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról (lásd a módosító jogszabály(oka)t).

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet minden olyan személyre alkalmazandó, aki átkel az EU bármely országának külső határán - kivéve az Egyesült Királyságot és Írországot -, valamint a schengeni térség (22 uniós ország, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc alkotta határmentes terület) belső határán.

Külső határok

A külső határokat csak a határátkelőhelyeken és azok hivatalos nyitvatartási ideje alatt lehet átlépni.

A külső határon történő átkeléskor az EU polgárait és más olyan személyeket, akik az uniós jog szerinti szabad mozgás jogával rendelkeznek (például az uniós polgárok családtagjait) minimum-ellenőrzésnek kell alávetni. A minimum-ellenőrzés célja a személyazonosság megállapítása a be- vagy felmutatott úti okmányok alapján. Ez az okmányok gyors és egyszerű ellenőrzéséből áll (beleértve - szükség szerint - a lopott, jogellenesen használt, elveszett és érvénytelenített okmányokkal kapcsolatos információkat tartalmazó adatbázis igénybevételét), valamint annak ellenőrzésére is sor kerül, hogy találhatóak-e rajtuk hamisításra utaló jelek.

Az EU-n kívüli országok állampolgárait be- és kiutazáskor alapos ellenőrzésnek kell alávetni. Ennek keretében - adott esetben - a beutazási feltételeknek - egyebek mellett a vízuminformációs rendszer (VIS) segítségével történő - vizsgálatára kerül sor.

180 napon belül 90 napot meg nem haladó tartózkodás esetén az EU-n kívüli ország állampolgárának:

  • érvényes úti okmánnyal kell rendelkeznie;
  • szükség esetén érvényes vízummal kell rendelkeznie;
  • igazolnia kell a tervezett tartózkodás célját, és megfelelő anyagi fedezettel kell rendelkeznie;
  • nem szabad beutazási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt állnia a Schengeni Információs Rendszerben (SIS-ben);
  • nem szabad veszélyt jelentenie az uniós országok közrendjére, belső biztonságára, közegészségügyére vagy nemzetközi kapcsolataira.

Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, meg kell tagadni a területre való beléptetést, kivéve, ha különös rendelkezések alkalmazandók (pl. humanitárius okokból). A beléptetés megtagadására csak az illetékes nemzeti hatóság által - egy adott formanyomtatvány segítségével - kiállított, megindokolt döntés alapján kerülhet sor, a megtagadás indokainak pontos megjelölésével. Azok a személyek, akiknek a beléptetését megtagadták, jogorvoslattal élhetnek, a vonatkozó nemzeti eljárásról pedig írásbeli tájékoztatást kell nyújtani számukra.

Az EU-n kívüli állampolgárok úti okmányait mind a belépéskor, mind pedig a kilépéskor rendszeresen bélyegezni kell. Amennyiben az úti okmányban nem szerepel a beléptetőbélyegző lenyomata, az illetékes nemzeti hatóságok vélelmezhetik, hogy az úti okmány birtokosa nem vagy már nem felel meg az adott országban való rövid tartózkodás időtartamára vonatkozó feltételeknek. Az EU-n kívüli ország állampolgára azonban hitelt érdemlő módon - például utazási jegy vagy az uniós országok területén kívül való tartózkodásának bizonyítására alkalmas eszköz útján - bizonyíthatja, hogy betartotta a rövid tartózkodás időtartamára vonatkozó feltételeket. Valamely EU-n kívüli állampolgár kérésére kivételesen el lehet tekinteni a be- vagy kiléptetőbélyegző alkalmazásától, ha a bélyegzőlenyomat az érintettnek súlyos hátrányt okozna. Ehelyett a bélyegzést külön lapon, a személy nevének és útlevele számának megjelölésével kell rögzíteni.

A határforgalom-ellenőrzéseket a határőrök végzik. A határőrök a feladataik ellátása során kötelesek az emberi méltóságot teljes mértékben tiszteletben tartani, és tilos számukra a személyek nem, faji vagy etnikai származás, vallás vagy világnézet, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetése.

A Schengeni határ-ellenőrzési kódex lehetővé teszi az uniós országok számára, hogy az EU-n kívüli szomszédjaikkal közös határátkelőhelyeket hozzanak létre, amelyeken a nemzeti jogszabályokkal összhangban mindkét ország határőre elvégzi a beléptetési és kiléptetési ellenőrzést az érintett uniós vagy EU-n kívüli ország területén.

Az uniós országok megfelelő létszámú személyi állományt és elegendő számú eszközt alkalmaznak, hogy a külső határokon történő ellenőrzéseket oly módon hajtsák végre, amely hatékony, egységes és magas szintű ellenőrzést biztosít. Biztosítják, hogy a határőrök szakképzett és megfelelően kiképzett szakemberek legyenek.

Az uniós országok segítik egymást az eredményes határellenőrzés érdekében. Az operatív együttműködést a Tagállamok Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (a Frontex) koordinálja.

Belső határok

Bármely személy - függetlenül állampolgárságától - bármely ponton átlépheti a belső határokat anélkül, hogy személyellenőrzésre kerülne sor. Ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a nemzeti rendőrség hatáskörét gyakorolja akár a belső határ menti területeken, feltéve, hogy fellépése nem minősül a határforgalom-ellenőrzéssel azonos tartalmúnak.

A schengeni térség uniós országai a belső határokon megszüntetik a közúti határátkelőhelyeken zajló folyamatos forgalom valamennyi akadályát, különösen a nem kizárólag a közúti közlekedésbiztonság miatt elrendelt sebességkorlátozásokat.

A közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető komoly veszély esetén ezen országok legfeljebb 30 napos időtartamra (ez az időtartam esetlegesen meghosszabbítható a kódexben megállapított feltételek szerint) vagy a komoly veszély várható időtartamára kivételesen visszaállíthatják az ellenőrzést a belső határaikon. Ez a fellépés kizárólag utolsósorban alkalmazható. Ha a határellenőrzés visszaállítására kerül sor, a többi schengeni térséghez tartozó uniós országot és a Bizottságot az esetleges további konzultációk céljából erről haladéktalanul értesíteni kell. Ezzel egy időben az Európai Parlamentet és a Tanácsot is tájékoztatni kell.

A határellenőrzés tervezett visszaállítása előtt legalább 10 nappal az uniós országok és a Bizottság közötti konzultációra kerülhet sor, hogy megszervezzék a kölcsönös együttműködést, valamint megvizsgálják, hogy az intézkedések arányban állnak-e az ellenőrzés visszaállítására okot adó eseményekkel. A belső határokon történő határellenőrzés visszaállítására vonatkozó döntést átlátható módon kell meghozni, és erről a nyilvánosságot teljes mértékben tájékoztatni kell, kivéve, ha nyomós biztonsági indokok támasztják alá az ezzel ellenkező lépést.

Kivételes körülmények között, és amennyiben valamely uniós országban a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető komoly veszély haladéktalan fellépést követel, az adott ország haladéktalanul visszaállíthatja az ellenőrzést a belső határain. A többi uniós országot és a Bizottságot ennek megfelelően tájékoztatni kell.

A Bizottság ajánlásokat adhat ki, amennyiben - a schengeni értékelés keretében - a külső határellenőrzések valamely uniós ország általi elvégzése tekintetében súlyos hiányosságokat állapítanak meg. Ez a fellépés - az érintett uniós országra nézve - a helyzet kezelésével járó kockázatok elemzésén alapuló stratégiai tervek Frontexhez történő benyújtásával vagy az európai határőrcsapatok bevetésére irányuló kezdeményezéssel vagy - utolsósorban - egy bizonyos határátkelőhely bezárásával járhat.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

562/2006/EK rendelet

2006.10.13.

-

HL L 105., 2006.4.13.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

296/2008/EK rendelet

2008.4.10.

-

HL L 97., 2008.4.9.

81/2009/EK rendelet

2009.2.24.

-

HL L 35., 2009.2.4.

810/2009/EK rendelet

2009.10.5.

-

HL L 243., 2009.9.15.

265/2010/EU rendelet

2010.4.5.

-

HL L 85., 2010.3.31.

610/2013/EU rendelet

2013.7.19. és a rövid tartózkodás időtartamára vonatkozó rendelkezések, 2013.10.18.

-

HL L 182., 2013.6.29.

1051/2013/EU rendelet

2013.11.26.

-

HL L 295., 2013.11.6.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg) (Hivatalos Lap L 158., 2004.4.30.).

Az Európai Parlament és a Tanács 1931/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról (Hivatalos Lap L 405., 2006.12.30.).

Az Európai Parlament és a Tanács 1342/2011/EU rendelete (2011. december 13.) Kalinyingrádoblasztynak, valamint egyes lengyel közigazgatási egységeknek határ menti területté minősítése tekintetében az 1931/2006/EK rendelet módosításáról (Hivatalos Lap L 347., 2011.12.30.)

Az Európai Parlament és a Tanács 810/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) (Hivatalos Lap L 243., 2009.9.15.).

A Tanács 1053/2013/EU rendelete (2013. október 7.) a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és a végrehajtó bizottságnak a Schengent Értékelő és Végrehajtását Felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról szóló 1998. szeptember 16-i határozatának hatályon kívül helyezéséről (Hivatalos Lap L 295., 2013.11.6.).

A Bizottság ajánlása a tagállamok illetékes hatóságai által a személyek határokon történő ellenőrzése során használandó közös Határőrök gyakorlati kézikönyve (Schengeni kézikönyv) létrehozásáról, C(2006) 5186 végleges.

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a harmadik országbeli állampolgárok úti okmányainak a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK rendelet 10. és 11. cikkével összhangban történő bélyegzéséről szóló rendelkezések működéséről (COM(2009) 489 végleges - a Hivatalos Lapban nem tették közzé).

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK rendelet III. címének (Belső határok) alkalmazásáról (COM(2010) 554 végleges - a Hivatalos Lapban nem tették közzé).

Utolsó frissítés: 14.03.2014

Top