EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Személyes adatok nem uniós országokba történő továbbítása: Általános szerződési feltételek

Legal status of the document This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Személyes adatok nem uniós országokba történő továbbítása: Általános szerződési feltételek

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

2010/87/EU határozat a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a személyes adatok harmadik országbeli adatfeldolgozók részére történő továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételekről

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

A határozat azokat az általános szerződési feltételeket állapítja meg, amelyeket az uniós adatkezelők* (adatátadók) a személyes adatoknak* az Európai Unión vagy EGT-n kívül letelepedett adatfeldolgozók* (adatátvevők) számára történő továbbításakor alkalmazhatnak a megfelelő adatvédelmi biztosítékok biztosítása és az adatvédelmi jogszabályok (általános adatvédelmi rendelet – (EU) 2016/679 rendelet – lásd az összefoglalót) előírásainak betartása érdekében.

FŐBB PONTOK

Az általános szerződési feltételeket a határozat melléklete a következők szerint tartalmazza. Az általános szerződési feltételek csak az adatvédelemre vonatkoznak, és a felek beépíthetik őket egy szélesebb körű szerződésbe, vagy kiegészíthetik más szerződési feltételekkel vagy kiegészítő biztosítékokkal, feltéve, hogy azok sem közvetlenül, sem közvetve nem mondanak ellent az e határozattal elfogadott általános szerződési feltételeknek.

1. általános szerződési feltétel: Fogalommeghatározások

Az általános szerződési feltételekben használt kulcsfogalmak meghatározását tartalmazza.

2. általános szerződési feltétel: Az átadás részletei

A feleknek a szerződési feltételek mellékletében fel kell sorolniuk az adattovábbítások részleteit, ideértve az adatátvevő és az adatátadó vonatkozó tevékenységeit, a továbbított személyes adatok kategóriáit és azokat a feldolgozási műveleteket, amelyek alá a személyes adatokat a továbbítás után rendelik.

3. általános szerződési feltétel: A kedvezményezett harmadik személyről szóló rendelkezés

A rendelkezés lehetővé teszi az érintettek számára, hogy harmadik fél kedvezményezettként több rendelkezést is érvényesítsenek az adatátadóval, az adatátvevővel vagy a további feldolgozóval szemben. Továbbá a felek nem emelnek kifogást az ellen, hogy az érintett képviseletében egy egyesület vagy egyéb szerv járjon el, amennyiben az érintett ezzel élni kíván, és a nemzeti jog erre lehetőséget biztosít.

4. általános szerződési feltétel: Az adatátadó kötelezettségei

Ez a rendelkezés az adatátadó szerződéses kötelezettségeit határozza meg, aki elfogadja és garantálja, hogy:

 • a személyes adatokat kizárólag az alkalmazandó adatvédelmi joggal összhangban dolgozza fel;
 • ellátja az adatátvevőt arra vonatkozó utasításokkal, hogy az adatokat csak az adatátadó megbízásából és az alkalmazandó adatvédelmi joggal, továbbá az általános szerződési feltételekkel összhangban lehet feldolgozni;
 • elegendő garanciával szolgál (és megfelel annak) a technikai és szervezési biztonsági intézkedések tekintetében a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, illetve a véletlen elvesztés, megváltozás, adatok jogosulatlan közlése vagy az azokhoz történő jogosulatlan hozzáférés elleni védelem érdekében, különösen azokban az esetekben, ahol az adatfeldolgozás része az adatok hálózaton történő továbbítása;
 • ha az adattovábbítás különleges adatkategóriákat érint, az érintettet tájékoztatják arról, hogy az adatokat egy olyan nem uniós országba továbbítják, amely nem biztosítja a megfelelő mértékű védelmet;
 • továbbítja az adatvédelmi felügyeleti hatóság felé az adatátvevő arról szóló értesítését, hogy képtelen megfelelni a rendelkezéseknek, amennyiben az adatátadó úgy dönt, hogy folytatja az adattovábbítást;
 • az érintettek kérésére rendelkezésükre bocsátja az általános szerződési feltételek egy példányát és a biztonsági intézkedések összefoglaló leírását;
 • további feldolgozás esetén a további feldolgozó a személyes adatok védelmének legalább olyan szintjét biztosítja, mint amilyet az adatátvevő biztosítana.

5. általános szerződési feltétel: Az adatátvevő kötelezettségei

Ez a rendelkezés az adatátvevő szerződéses kötelezettségeit határozza meg, aki elfogadja és garantálja, hogy:

 • csak az adatátadó nevében, utasításaival és az általános szerződési feltételekkel összhangban dolgozza fel a személyes adatokat;
 • nincs tudomása arról, hogy a rá vonatkozó jogszabályok akadályoznák az adatátadótól kapott utasítások és a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését;
 • haladéktalanul bejelenti, ha a jogszabályok módosítása előreláthatóan jelentősen hátrányos hatással lenne az általános szerződési feltételekben rá vonatkozóan megállapított garanciákra és kötelezettségekre, ebben az esetben pedig az adatátadó jogosult felfüggeszteni az adattovábbítást és/vagy a szerződéstől elállni;
 • a továbbított személyes adatok feldolgozása előtt bizonyos technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket hajt végre;
 • azonnal értesíti az adatátadót a következőkről: bűnüldöző szervek felhívása a személyes adatok közlésére; bármilyen véletlen vagy jogosulatlan hozzáférés; és közvetlen az érintettek részéről érkező kérelem, erre adott válasz nélkül, kivéve, ha erre felhatalmazást kapott;
 • azonnal reagál az adatátadótól érkező valamennyi kérdésre, és követi a felügyeleti hatóság javaslatait;
 • az adatátadó kérésére rendelkezésre bocsátja az adatfeldolgozó berendezéseket az általános szerződési feltételek hatálya alá eső feldolgozói tevékenységek ellenőrzése céljából;
 • az érintettek kérésére rendelkezésükre bocsátja az általános szerződési feltételek egy példányát és a biztonsági intézkedések összefoglaló leírását;
 • további feldolgozót kizárólag az adatátadó előzetes írásos beleegyezésével alkalmaz.

6. általános szerződési feltétel: Felelősség

A felek megállapodnak abban, hogy az érintett, aki a kötelezettségek megsértésének következményeként kárt szenved, kártérítésre jogosult az adatátadótól.

7. általános szerződési feltétel: Közvetítés és joghatóság

Az adatátvevő elfogadja, hogy amennyiben az érintett érvényesíteni kívánja vele szemben a kedvezményezett harmadik személy jogait, és/vagy követeli a károk megtérítését, az adatátvevő elfogadja az érintett következő döntéseit: a jogvitával közvetítés céljából egy független személyhez vagy az adatátadó letelepedési helye szerinti uniós ország bíróságához fordul (és joga van ahhoz, hogy a nemzeti vagy nemzetközi jog egyéb rendelkezéseivel összhangban jogorvoslattal éljen).

8. általános szerződési feltétel: Együttműködés a felügyeleti hatóságokkal

Ez a rendelkezés az illetékes felügyeleti hatósággal történő együttműködésre vonatkozik, és a következőket állapítja meg:

 • a felügyeleti hatóságnak jogában áll az adatátvevő és valamennyi további feldolgozó ellenőrzése;
 • az adatátvevő tájékoztatja az adatátadót olyan jogszabályok meglétéről, amelyek megakadályozzák az adatátvevő ellenőrzését. Ebben az esetben az adatátadó jogosult felfüggeszteni az adattovábbítást és/vagy a szerződéstől elállni.

9. általános szerződési feltétel: Irányadó jog

Az általános szerződési feltételekre az adatátadó letelepedési helye szerinti uniós ország nemzeti joga az irányadó.

10. általános szerződési feltétel: A szerződés módosítása

A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy nem változtatják vagy módosítják az általános szerződési feltételeket.

11. általános szerződési feltétel: További feldolgozás

A további feldolgozást érintő rendelkezésekre az adatátadó letelepedési helye szerinti uniós ország joga az irányadó.

12. általános szerződési feltétel: A személyes adatok feldolgozásának megszüntetése után fennálló kötelezettség

Ez a rendelkezés a feleknek az adatfeldolgozás megszűnése után fennálló kötelezettségeit szabályozza. A felek megállapodnak abban, hogy – amennyiben a jogszabályok nem tiltják – az adatfeldolgozás megszüntetését követően az adatátvevő és a további feldolgozó visszaszolgáltatja a számára megküldött valamennyi személyes adatot, vagy kérésre megsemmisíti azokat.

MIKORTÓL HATÁLYOS A HATÁROZAT?

A határozat 2010. május 15. óta van hatályban.

HÁTTÉR

 • Megjegyzés: ez a határozat egy előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyát képezte, amely a Bíróság C-311/18. sz. ügyben hozott 2020. július 16-i ítéletét eredményezte.
 • Az Európai Bizottság az általános szerződési feltételek két új csoportját fogadta el az uniós adatkezelőktől az EU-n vagy az EGT-n kívül letelepedett adatkezelőkig történő adatátvitelre vonatkozóan.
 • További információk:

KULCSFOGALMAK

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság 2010/87/EU határozata (2010. február 5.) a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a személyes adatok harmadik országbeli adatfeldolgozók részére történő továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételekről (H L 39., 2010.2.12., 5–18. o.)

A 2010/87/EU határozat későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1–88. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 2004/915/EK határozata (2004. december 27.) a 2001/497/EK határozat módosításáról a személyes adatoknak harmadik országokba irányuló továbbadására vonatkozó alternatív általános szerződési feltételek bevezetéséről (HL L 385., 2004.12.29., 74–84. o.)

A Bizottság 2001/497/EK határozata (2001. június 15.) a 95/46/EK irányelv alapján a személyes adatok harmadik országokba irányuló továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételekről (HL L 181., 2001.7.4., 19–31. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31–50. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 07.10.2020

Top