EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Illékony szerves vegyületek kibocsátása festékekből, lakkokból és jármű utánfényezésére szolgáló termékekből

Illékony szerves vegyületek kibocsátása festékekből, lakkokból és jármű utánfényezésére szolgáló termékekből

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2004/42/EK irányelv a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

A „festékekről szóló irányelvként” ismert irányelv célja, hogy korlátozza a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek (VOC-k*) teljes mennyiségét. Ezzel megelőzhető vagy csökkenthető a VOC-k troposzférában, a föld légkörének legalacsonyabb rétegében történő ózonképződéshez való hozzájárulásából eredő légszennyezés.

FŐBB PONTOK

Az irányelv meghatározza az egyes festékek és lakkok (az aeroszolok kivételével) és a jármű utánfényezésére szolgáló termékek műszaki előírásait. Ezek elsősorban épületekre vagy járművekre alkalmazott bevonatok. A termékek – alkategóriák szerinti – felsorolását az irányelv I. melléklete tartalmazza.

Ez az irányelv kiegészíti a vegyi anyagok és készítmények címkézéséről szóló 1272/2008/EK rendeletet, és felelősséget ró az uniós országokra annak biztosítására, hogy az érintett termékek csak akkor kerülnek értékesítésre, ha azok VOC-tartalma nem haladja meg az irányelv II. mellékletében meghatározott határértékeket (30–750 gramm/liter [g/l] a festékek és lakkok esetében) és megfelelnek a címkézési követelményeknek. A címkén a következőknek kell szerepelniük:

  • a termék alkategóriája és a vonatkozó VOC-határérték g/l-ben;
  • a felhasználásra kész állapotú termék maximum VOC-tartalma g/l-ben megadva.

Az irányelv II. melléklete felsorolja a jármű utánfényezésére szolgáló termékek maximális VOC-tartalmára vonatkozó határértékeket is. Az Európai Bizottság ezt a listát a műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében aktualizálja.

Az uniós országoknak jelentést kell benyújtaniuk az ezen irányelvnek való megfelelés bizonyítására szolgáló monitoring program eredményeiről, és az engedélyezett termékek kategóriáiról és mennyiségéről. A jelentést 5 évente kell benyújtani a Bizottságnak. Az országoknak engedélyezniük kell ezeknek a termékeknek a szabad forgalomba hozatalát, amelyek felhasználásra kész állapotukban teljesítik az irányelvben megfogalmazott követelményeket. Továbbá szankciókat kell megállapítaniuk az irányelvvel összhangban elfogadott nemzeti szabályok megsértése esetén, és gondoskodniuk kell azok végrehajtásáról.

A Bizottság jelentést nyújtott be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely a következőket vizsgálja:

  • az ezen irányelv alkalmazási körén kívüli termékek – ideértve a festék- és lakk-aeroszolokat – VOC-tartalma csökkentési lehetőségeinek széles körét;
  • a jármű utánfényezésére szolgáló termékek VOC-tartalmának további csökkentési lehetőségét;
  • a festékek és lakkok esetében előírt második szakasz társadalmi-gazdasági hatásához kapcsolódó bármilyen új szempontot.

A Bizottság továbbá benyújtott egy jelentést, amely figyelembe veszi a festékek, lakkok és jármű utánfényezésére szolgáló termékek gyártásának technológiai fejlődését. Ez a jelentés vizsgálja az irányelv hatálya alá tartozó termékek VOC-tartalma további csökkentési lehetőségeinek széles körét, ideértve a bel- és kültéri festékek közötti lehetséges megkülönböztetést.

A festékekről szóló irányelv módosította a korábbi, VOC-oldószerek kibocsátásáról szóló irányelvet (1999/13/EK irányelv, amelyet azóta hatályon kívül helyezett a 2010/75/EU irányelv, az ipari kibocsátásokról szóló irányelv), kivonva hatálya alól a „járművek utánfényezésének” altevékenyégét (a közúti járművek járműjavítás, konzerválás vagy dekorációs céllal történő festése az eredeti gyártó berendezésen kívül). Ez a tevékenység most a festékekről szóló irányelv hatálya alá tartozik.

Kivételként („eltérés”) ilyen megfelelőség nem szükséges a következőkre használandó festékek, lakkok és jármű utánfényezésére szolgáló termékek esetében:

  • a 2010/75/EU irányelv VII. mellékletében (I. rész) felsorolt és az V. fejezettel összhangban szabályozott tevékenységek, vagy
  • történelmi és kulturális értéket képviselő épületek és veterán járművek helyreállítása és karbantartása.

A monitoring és jelentéstételi követelményeket 2021. július 16-tól hatályon kívül helyezi és felváltja a nemzeti piacfelügyeleti stratégiáról szóló (EU) 2019/1020 rendelet.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2004. április 30. óta hatályos, az uniós országok nemzeti jogába pedig 2005. október 30-ig kellett átültetni.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

KULCSFOGALMAK

Illékony szerves vegyület (VOC – volatile organic compound): bármely, normál szobahőmérsékleten nagy gőznyomással rendelkező szerves vegyület, amelynek forráspontja nem éri el a 250 °C-ot, ami nagyszámú molekula elpárolgását és a környező levegőbe való bejutását okozza.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/42/EK irányelve (2004. április 21.) a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról (HL L 143., 2004.4.30., 87–96. o.)

A 2004/42/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1020 rendelete (2019. június 20.) a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 169., 2019.6.25., 1–44. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2284 irányelve (2016. december 14.) egyes légköri szennyező anyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentéséről, a 2003/35/EK irányelv módosításáról, valamint a 2001/81/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 344., 2016.12.17., 1–31. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 17–119. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1–1355. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/81/EK irányelve (2001. október 23.) az egyes légköri szennyezők nemzeti kibocsátási határértékeiről (HL L 309., 2001.11.27., 22–30. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 25.10.2019

Top