EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények

A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

575/2013/EU rendelet - amely annak biztosítására irányul, hogy a bankok és befektetési vállalkozások ellenőrzésük alatt tartsák a kockázatokat és megfelelő tőkével rendelkezzenek

ÖSSZEFOGLALÓ

MI ENNEK A RENDELETNEK A CÉLJA?

A rendelet célja a bankokra vonatkozó prudenciális követelmények megerősítése elegendő tőketartalék és likviditás előírása révén. Az átfogó célkitűzés a bankok stabilabbá tétele, valamint ellenálló képességük fokozása gazdasági nehézségek idején.

FŐBB PONTOK

A rendelet általánosságban egységes harmonizált prudenciális szabályokat hoz létre, amelyeket a bankoknak EU-szerte tiszteletben kell tartaniuk. Az úgynevezett „egységes európai szabálykönyv” célja a banki tőkére vonatkozó globális standardok egységes alkalmazásának (Bázel III. keret) biztosítása valamennyi uniós országban.

Egyedi pontjai többek között a következők:

Magasabb és jobb tőkekövetelmények. A bankoknak kockázattal súlyozott eszközeik legalább 8 %-ával megegyező tőkével kell rendelkezniük. Nem tartoznak ide a biztonságos eszközök (például készpénz); egyéb eszközök (például más intézmények részére nyújtott hitelek) kockázatosabbnak minősülnek, ezért azok súlyozása magasabb. Minél több kockázatosabb eszközzel rendelkezik valamely intézmény, annál több tőkével kell rendelkeznie.

Likviditási intézkedések. A rendelet két likviditási puffert vezet be annak biztosítása céljából, hogy a bankok elegendő likviditási eszközzel (például készpénzzel vagy gyorsan, kevés értékvesztéssel vagy anélkül készpénzzé váltható eszközökkel) rendelkezzenek:

a likviditásfedezeti mutató célja a megfelelő mennyiségű likvid eszköz rövid távon történő biztosítása a bankok számára;

a nettó stabil forrásellátottsági minimumkövetelmények célja annak biztosítása, hogy a bankok megfelelő mennyiségű stabil forrással rendelkezzenek eszközeik és tevékenységeik középtávon történő támogatása céljából.

Tőkeáttételi hatás korlátozása. A rendelet egy új szabályozó eszközt, az úgynevezett „tőkeáttételi mutatót” vezeti be. Ez utóbbinak célja, hogy korlátozza a bankok pénzügyi piacokon való túlzott kockázatvállalását. 2015-től a bankoknak nyilvánosan közzé kell tenniük tőkeáttételi mutatójukat. A Bizottság adott esetben jogalkotási javaslatot tesz majd arra, hogy ezen új mutató 2018-tól kötelező erejű legyen a bankok számára.

A rendelet egy, az uniós bankszektor ellenálló képességének megerősítésére irányuló jogszabálycsomag részét képezi, amely csomag egy irányelvet is magában foglal. A 2013/36/EU irányelv a betétgyűjtési tevékenységekhez való hozzáférést szabályozza, míg a rendelet a pénzügyi intézmények által betartandó prudenciális követelményeket állapítja meg.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2013. június 28.

HÁTTÉR

Az Európai Bizottságnak a tőkekövetelményekre vonatkozó jogszabályokról szóló oldala

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

575/2013/EU rendelet

2013.6.28.

-

HL L 176., 2013.6.27., 1-337. o.

Az 575/2013/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács (2013. június 26-i 2013/36/EU irányelve a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338-436. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 648/2012/EU rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1-59. o.)

utolsó frissítés 07.10.2015

Top