EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0324

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről

COM/2018/324 final - 2018/0136 (COD)

Brüsszel, 2018.5.2.

COM(2018) 324 final

2018/0136(COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A javaslat indokai és céljai

Amint azt a 2018. februári, „Az Európai Unió új, korszerű többéves pénzügyi kerete a 2020 utáni prioritások megvalósításának hatékony szolgálatában” című bizottsági közlemény 1 is kifejti, az Unió jogközösség és értékei létezésének alapját jelentik. Ezek az értékek áthatják teljes jogi és intézményi struktúráját, szakpolitikáit és programjait, következésképpen azok tiszteletben tartását valamennyi uniós szakpolitikával összefüggésben biztosítani kell. Ez az uniós költségvetésre is vonatkozik, mivel az alapvető értékek tiszteletben tartása elengedhetetlen feltétele a helyes és eredményes pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós finanszírozásnak. A jogállamiság tiszteletben tartása nemcsak az európai polgárok és az üzleti kezdeményezések, hanem az innováció és a beruházások szempontjából is fontos. Az európai gazdaság ott virágzik igazán, ahol a jogi és intézményi keretek maradéktalanul összhangban vannak az Unió közös értékeivel.

Az uniós költségvetésben rejlő lehetőségeket csak akkor lehet maradéktalanul kiaknázni, ha a tagállamok gazdasági, szabályozási és közigazgatási környezete megfelelő. Már a jelenlegi hatályos többéves pénzügyi keret alapján is igazolniuk kell a tagállamoknak és a kedvezményezetteknek, hogy a pénzgazdálkodásra vonatkozó szabályozási keretük megfelelő, a vonatkozó uniós rendeletek végrehajtása szabályszerű, és létrehozták az uniós finanszírozás sikeres végrehajtásához szükséges közigazgatási és intézményi kapacitást. Emellett a szakpolitikai feltételesség elősegítheti a tagállamok közötti együttműködést azokon a területeken, ahol jelentős méretgazdaságossági előnyök vagy externáliák jelentkeznek. A 2014–2020-as többéves pénzügyi keretben új rendelkezések is bevezetésre kerültek, hogy elkerülhetők legyenek az olyan helyzetek, amikor a nem megfelelő gazdaság- és fiskális politikák veszélyeztetik az uniós finanszírozás hatékonyságát.

A jogállamiság hatékony tiszteletben tartása előfeltétele annak, hogy az uniós kiadások a tagállamokban biztosan megfelelő védelemben részesüljenek. Amint azt a Bizottság 2014. évi „A jogállamiság megerősítésére irányuló új uniós keret” című közleménye 2 kifejtette, a jogállamiság képezi minden korszerű alkotmányos demokrácia gerincét. A jogállamiság a tagállamok és az Unió közös alkotmányos hagyományaiból származó alapvető elvek egyike, és ekként az Unió alapját képező legfontosabb értékek egyike, amint azt az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke, valamint a Szerződés és az Európai Unió Alapjogi Chartájának preambulumai is megerősítik. A jogállamiság biztosítja, hogy az állam intézkedései hatékony és megbízható jogi keretben valósuljanak meg, szükség esetén alaposan megvizsgálhassák ezeket és felléphessenek ellenük, valamint hatékony jogorvoslatra kerülhessen sor.

Az uniós tagállamok eltérő alkotmányos és igazságszolgáltatási rendszerei elvben megfelelően vannak kialakítva a jogállamiság biztosításához, és beépített biztosítékokkal rendelkeznek ahhoz, hogy védelmet nyújtsanak a polgároknak a jogállamiságot érő bármely fenyegetéssel szemben. Ugyanakkor számos közelmúltbeli esemény általánossá vált hiányosságokat jelzett a fékek és egyensúlyok nemzeti rendszereiben, és ezek azt tanúsították, hogy az Európai Unióban súlyos és közös aggodalomra okot adó problémává válhat, ha nem tartják tiszteletben a jogállamiságot. Az eredmény egy, az intézményektől – például az Európai Parlamenttől – és a közvéleménytől származó egyértelmű kérés volt, hogy az EU tegyen lépéseket a jogállamiság védelme érdekében.

Ilyen fellépésre került sor a rendelkezésre álló eszközökkel, és eredményeket értünk el. Figyelembe véve azonban a jogállamiság tiszteletben tartása, valamint az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bizalom és pénzügyi szolidaritás közötti kapcsolatot, továbbá azt, hogy az ellenőrzési mechanizmusok nem lehetnek hatékonyak az adminisztratív és jogi ellenőrzés, valamint jogsértés esetén a jogorvoslatok hatékony alkalmazásának támogatása nélkül, ezért a hatékony ellenőrzési rendszerek biztosítására irányuló, meglévő kötelezettségeket ki kell egészíteni a jogállamiság tiszteletben tartását biztosító intézkedésekkel.

Annak érdekében, hogy az Unió pénzügyi érdekeit megvédhessük annak kockázatától, hogy a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált tagállami hiányosságok pénzügyi veszteséget okoznak, az Európai Uniónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ilyen esetekben megfelelő intézkedéseket fogadjon el. Ezt a Bizottság javaslatát követő tanácsi határozat alapján kell meghatározni. A határozatot a Tanács által elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a Tanács minősített többséggel úgy határoz, hogy a Bizottság általi elfogadását követő egy hónapon belül elutasítja a bizottsági javaslatot. Az Európai Parlamentet minden szakaszban teljes mértékben be kell vonni.

Az intézkedéseket az átláthatóság és az arányosság elveinek maradéktalan tiszteletben tartása mellett kell elfogadni. Fontos továbbá biztosítani, hogy az intézkedések következményei kellő mértékben kapcsolódjanak a finanszírozás céljához. Ez rámutat annak szükségességére is, hogy a következmények az azonosított hiányosságokért felelős személyeknél álljanak be. Ennek megfelelően tükröznie kell azt a tényt, hogy az uniós finanszírozás egyéni kedvezményezettjei – például az Erasmus-hallgatók, a kutatók vagy a társadalmi szervezetek – nem tekinthetők felelősnek az ilyen jogsértésekért.

E javaslat meghatározza az Unió költségvetésének védelméhez szükséges szabályokat a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált tagállami hiányosságok esetén. Az azonos jogalappal rendelkező költségvetési rendelet jövőbeli felülvizsgálata alkalmából abba integrálható lesz. 

Összhang a jelenlegi rendelkezésekkel

A javaslat az EUSZ 2. cikkével összhangban valamennyi tagállamban hozzájárul a jogállamiság tiszteletben tartásához, valamint az uniós költségvetés védelméhez.

Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival

Azáltal, hogy hozzájárul a jogállamiság tiszteletben tartásának biztosításához és az Unió költségvetésének megfelelő végrehajtásához, a javaslat valamennyi más uniós szakpolitikát támogat, különösen az uniós források felhasználásakor.

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

Jogalap

A javaslat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikke (1) bekezdésének a) pontján és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkén alapul.

Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikke értelmében az uniós költségvetést szabályozó pénzügyi szabályokat a tagállamok szintjén nem lehetett elfogadni.

Arányosság

A javaslat a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságokkal arányos intézkedéseket irányoz elő, ideértve a meglévő kötelezettségvállalások szerinti finanszírozás felfüggesztését és csökkentését, illetve a kedvezményezettek meghatározott kategóriáival való új kötelezettségvállalások megkötésének tilalmát. Az arányosságot különösen azáltal kell biztosítani, hogy figyelembe vételre kerül a helyzet súlyossága, a szóban forgó magatartás óta eltelt idő, a magatartás fennállásának időtartama és ismételt előfordulása, a tagállamnak a jogállamiság megsértésének megszüntetésére irányuló szándéka és együttműködésének mértéke, valamint e hiányosságnak az érintett uniós alapokra gyakorolt hatásai.

A jogi aktus típusának megválasztása

Figyelembe véve, hogy a célkitűzés az Unió általános költségvetésének megfelelő végrehajtásának elősegítése, a javaslat az EUMSZ 322. cikke – amely egyben a költségvetési rendelet 3 jogalapja – alapján önálló rendelet formáját ölti.

3.AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

A jelenleg hatályban lévő jogszabályok utólagos értékelése / célravezetőségi vizsgálata

Nincs összehasonlítható jelenlegi program. Tapasztalatok gyűltek össze ugyanakkor a tagállamok jogállamiságával kapcsolatos problémák európai uniós szintű kezelése terén. Ezek azt mutatták, hogy bár léteznek bizonyos eszközök, ezek nem kifejezetten olyan helyzetek kezelésére irányulnak, amelyekben az uniós források végrehajtása a jogállamiság tekintetében fennálló hiányosságok miatt kerülhet veszélybe.

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk

Nem zajlott le külön konzultáció az érdekelt felekkel, de a téma széles körben megvitatásra került, többek között az Európai Parlamentben és a Tanácsban is.

Külső szakértelem

A jelenlegi szabályok tervezésekor külső források – különösen az Európa Tanács – is figyelembe vételre kerültek. A javasolt intézkedések végrehajtása során tervek szerint adott esetben az Európa Tanács külső szakértelmét is felhasználják.

Hatásvizsgálat

Hatásvizsgálatra nem került sor, mivel az intézkedés egyetlen célja annak elkerülése, hogy az uniós költségvetést olyan helyzetek károsítsák, amikor egy tagállamban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosság sérti vagy veszélyezteti a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást és az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét. A két lehetőség tehát a jelenlegi helyzet fenntartása, a jogállamisággal kapcsolatos, az uniós forrásokkal való hatékony és eredményes gazdálkodást potenciálisan érintő problémák esetére alkalmazott külön pénzügyi eljárás nélkül, vagy az ilyen eljárás kidolgozása.

Alapjogok

A javaslat a jogállamisággal kapcsolatos hiányosságok elleni védelem jelenlegi szintjének növelésével pozitív hatással lesz az alapvető jogokra.

4.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

Az adott tagállamban a közigazgatási szervek jogállamiságra kihatással járó, és a költségvetési kötelezettségek végrehajtására irányuló kapacitást sértő vagy veszélyeztető lehetséges gyakorlatai, mulasztásai vagy intézkedései elleni védelem erősítése révén a javaslat pozitív hatással lesz az Unió általános költségvetésével való hatékony és eredményes pénzgazdálkodásra.

5.EGYÉB ELEMEK

Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel szabályai

A Bizottság értékelni fogja az érintett tagállam helyzetét annak eldöntése érdekében, hogy javasolható-e az intézkedések megszüntetése.

A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata

A javaslat a Bizottság 2014-es, „A jogállamiság megerősítésére irányuló új uniós keret” című közleményére 4 , valamint 2018. februári, „Az Európai Unió új, korszerű többéves pénzügyi kerete a 2020 utáni prioritások megvalósításának hatékony szolgálatában” című közleményére 5 , továbbá az Európa Tanács által kidolgozott normákra és elvekre épít.

Az 1. cikk kifejti a javaslat tárgykörét és annak szükségességét, hogy az uniós költségvetés védelemben részesüljön a valamely tagállamban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányossággal szemben, amely sérti vagy veszélyezteti a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást és az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét.

A 2. cikk a fogalommeghatározásokat tartalmazza.

A 3. cikk részletezi a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok kezelésére meghozandó intézkedéseket. Kifejti, hogy az állam milyen konkrét feladatai lehetnek érintettek, és befolyásolhatják hátrányosan az uniós alapokkal való hatékony és eredményes pénzgazdálkodást.

A 4. cikk felsorolja a meghozható intézkedés típusát, és egyértelművé teszi, hogy ennek címzettjei az uniós források kedvezményezettjeiként a tagállamok.

Az 5. cikk meghatározza azokat az eljárásokat, amelyeket a Bizottságnak a javasolt intézkedések Tanács elé történő terjesztésekor követnie kell. A Tanács fordított minősített többségi szavazással dönt.

A 6. cikk meghatározza az intézkedések megszüntetésére irányuló eljárást, amikor az adott tagállamban az intézkedések tárgyát képező helyzetet kezelték, valamint a megszüntetés következményeit költségvetési szempontból.

A 7. cikk az Európai Parlament rendelkezésére bocsátott információkra vonatkozik.

A 8. cikk tartalmazza a záró rendelkezéseket.


2017/ (COD)

2018/0136 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 322. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel a Számvevőszék 6 véleményére,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)A jogállamiság az Unió alapját képező alapvető értékek egyike. Az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke szerint ezek az értékek közösek a tagállamokban.

(2)A jogállamiság megköveteli, hogy valamennyi közhatalmi jogosítványt törvényes korlátok között, a demokrácia értékeinek és az alapvető jogoknak megfelelően, valamint független és pártatlan bíróságok felügyelete mellett alkalmazzanak. Különösen megköveteli, hogy a törvényesség 7 , a jogbiztonság 8 , a végrehajtó hatalom önkényességének tilalma 9 , a hatalmi ágak szétválasztása 10 , és a független bíróságok által biztosított hatékony bírói jogvédelem 11 elveit tiszteletben tartsák 12 .

(3)A jogállamiság előfeltétele az Unió alapját képező más alapvető értékek – mint például a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség és az emberi jogok tiszteletben tartása – védelmének. A jogállamiság tisztelete elválaszthatatlanul összekapcsolódik a demokrácia és az alapvető jogok tiszteletben tartásával: a demokrácia, valamint az alapvető jogok tisztelete nem képzelhető el jogállamiság nélkül, és fordítva.

(4)Amikor a tagállamok végrehajtják az uniós költségvetést, bármilyen végrehajtási módszert alkalmazzanak is, a jogállamiság tiszteletben tartása elengedhetetlen előfeltétele az Európai Unió működéséről szóló szerződés 317. cikkében foglalt hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének való megfelelésnek.

(5)A tagállamok csak akkor tudják biztosítani a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást, ha a közigazgatási szervek a jogszabályoknak megfelelően járnak el, ha a nyomozó- és vádhatóságok hatékonyan üldözik a jogsértéseket, és ha a közigazgatási szervek határozatait független bíróságok és az Európai Unió Bírósága hatékony bírósági felülvizsgálatnak vetheti alá.

(6)A bírói testületeknek függetlenül és pártatlanul kell eljárniuk, a nyomozó- és vádhatóságoknak pedig megfelelően el kell tudniuk látni feladataikat. Megfelelő erőforrásokkal és eljárásokkal kell rendelkezniük ahhoz, hogy hatékonyan és a tisztességes eljáráshoz való jog teljes körű tiszteletben tartása mellett járhassanak el. E feltételek szükségesek minimális biztosítékként a közigazgatási szervek által hozott, az Unió pénzügyi érdekeit esetlegesen sértő jogellenes és önkényes döntések ellen.

(7)Az igazságszolgáltatás függetlensége különösen azt előfeltételezi, hogy az érintett szerv teljes egészében önállóan gyakorolhatja igazságszolgáltatási feladatait anélkül, hogy hierarchikus korlátozás hatálya alá tartozna vagy bármely más szervnek alárendelt lenne, továbbá anélkül, hogy bármilyen forrásból származó utasítást fogadna el, és így védett az olyan külső beavatkozásokkal vagy nyomással szemben, amelyek hátrányosan befolyásolhatják tagjainak független ítélőképességét és hatást gyakorolhatnak döntéseikre. A függetlenségi és pártatlansági garanciák olyan szabályok meglétét igénylik – különösen, ami a fórum összetételét, a kinevezést, a megbízatás időtartamát, valamint a kizárási okokat és a tagok elmozdítását illeti –, amelyek a jogalanyok számára biztosítják minden, az említett fórum külső tényezők általi befolyásolhatóságára, valamint az ütköző érdekek vonatkozásában való semlegességére vonatkozó jogos kétség kizárását.

(8)A jogállamiság tiszteletben tartása egyaránt fontos az európai polgárok, valamint a vállalkozói kezdeményezőkészség, az innováció és a beruházások szempontjából, amelyek ott fognak a legjobban kibontakozni, ahol szilárd a jogi és intézményi keret.

(9)Az EUSZ 19. cikke – amely konkrét kifejezésre juttatja az EUSZ 2. cikkében foglalt jogállamiság értékét – előírja a tagállamok számára, hogy az uniós jog által lefedett területeken hatékony bírói jogvédelmet biztosítsanak, ideértve az uniós költségvetés végrehajtására vonatkozókat is. Az uniós jognak való megfelelés biztosítására kialakított hatékony bírósági felülvizsgálat megléte a jogállamiság lényege, amelyhez független bíróságok szükségesek 13 . A bíróságok függetlensége alapvető fontosságú, ahogy azt az Európai Unió Alapjogi Chartája 14 47. cikkének második albekezdése is megerősíti. Ez különösen igaz a többek között a közbeszerzési eljárások keretében közkiadásokat vagy köztartozásokat keletkeztető aktusok, szerződések vagy egyéb eszközök érvényességének bírósági felülvizsgálatára, amely a bíróságok előtt is megindítható.

(10)Ezért egyértelmű kapcsolat áll fenn a jogállamiság tiszteletben tartása és az uniós költségvetésnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban történő hatékony végrehajtása között.

(11)A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok, amelyek különösen a közigazgatási szervek megfelelő működését és a hatékony bírósági felülvizsgálatot érintik, súlyosan sérthetik az Unió pénzügyi érdekeit.

(12)Az általánossá vált hiányosság azonosítása a Bizottság minőségi értékelését igényli. Ez az értékelés alapulhat az összes rendelkezésre álló forrásból és elismert intézményből származó információkon, ideértve az Európai Unió Bíróságának ítéleteit, a Számvevőszék jelentéseit, valamint a releváns nemzetközi szervezetek és hálózatok – például az Európa Tanács szervei, az Európai Unió Legfelsőbb Bíróságai Elnökeinek Hálózata és az Igazságszolgáltatási Tanácsok Európai Hálózata – következtetéseit és ajánlásait.

(13)Meg kell határozni az általánossá vált hiányosságok esetén elfogadható lehetséges intézkedéseket és az elfogadásuk érdekében követendő eljárást. Ezen intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztését, a meglévő kötelezettségvállalások szerinti finanszírozás csökkentését, valamint a kedvezményezettekkel való új kötelezettségvállalások megkötésének tilalmát.

(14)Az elfogadandó intézkedések meghatározásakor biztosítani kell az arányosság elvének érvényesülését, különösen a helyzet súlyossága, a szóban forgó magatartás kezdete óta eltelt idő, a magatartás fennállásának időtartama és ismételt előfordulása, az érintett tagállamnak a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosság megszüntetésére irányuló szándéka és együttműködésének mértéke, valamint e hiányosságnak az érintett uniós alapokra gyakorolt hatásai figyelembe vételével.

(15)E rendelet egységes végrehajtásának biztosítása érdekében, valamint tekintettel az e rendelet alapján meghozható intézkedések pénzügyi hatásainak jelentőségére, a végrehajtási hatáskört a Bizottság javaslata alapján eljáró Tanácsra kell ruházni. Az Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez szükséges határozatok elfogadásának megkönnyítése érdekében fordított minősített többségi szavazást kell alkalmazni.

(16)Mielőtt javaslatot tenne az e rendelet szerinti intézkedések elfogadására, a Bizottságnak tájékoztatnia kell az érintett tagállamot arról, hogy miért véli úgy, hogy az adott tagállamban általánossá vált hiányosság állhat fenn a jogállamiság tekintetében. A tagállam számára lehetővé kell tenni, hogy észrevételeket tegyen. A Bizottság és a Tanács ezen észrevételeket figyelembe veszi.

(17)A Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján a felfüggesztő hatályú intézkedéseket meg kell szüntetnie, amennyiben az említett intézkedések meghozatalához vezető helyzetet megfelelően orvosolták.

(18)A Bizottságnak tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet az e rendelet alapján javasolt és elfogadott intézkedésekről,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A rendelet tárgya

E rendelet meghatározza a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméhez szükséges szabályokat.

2. cikk
Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

(a)„jogállamiság”: az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében foglalt uniós érték, amely a következő elveket foglalja magába: a törvényesség, ami az átlátható, elszámoltatható, demokratikus és pluralista törvényhozási eljárást hordozza magában; a jogbiztonság; a végrehajtó hatalom önkényességének tilalma; a független bíróságok által biztosított hatékony bírói jogvédelem, ideértve az alapvető jogok védelmét is; a hatalmi ágak szétválasztása és a törvény előtti egyenlőség;

(b)„a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosság”: a közigazgatási szervek olyan általánossá vált vagy ismétlődő gyakorlata, mulasztása vagy intézkedése, amely kihat a jogállamiságra;

(c)„kormányzati szerv”: a kormányzat valamennyi szintjén meglévő valamennyi közigazgatási szerv, ideértve a nemzeti, regionális és helyi hatóságokat, valamint az (EU, Euratom) […] rendelet (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) [2. cikkének 42. pontja] értelmében vett tagállami szervezeteket.

3. cikk
Intézkedések

1.Megfelelő intézkedéseket kell hozni abban az esetben, amikor valamely tagállamban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosság sérti vagy veszélyezteti a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét vagy az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét, különösen a következőket:

(a)e tagállamban az uniós költségvetést végrehajtó hatóságok megfelelő működése, különösen a közbeszerzési vagy támogatási eljárások keretében, valamint a nyomon követés és ellenőrzés során;

(b)a nyomozó- és vádhatóságok megfelelő működése az uniós költségvetés végrehajtásával kapcsolatos csalás, korrupció vagy az uniós jog egyéb megsértése miatt;

(c)az a) és b) pontban említett hatóságok által hozott intézkedések vagy mulasztások független bíróságok általi hatékony bírósági felülvizsgálata;

(d)az uniós költségvetés végrehajtásával kapcsolatos csalás, korrupció vagy egyéb uniós jogsértés megelőzése és szankcionálása, valamint a nemzeti bíróságok vagy közigazgatási hatóságok részéről hatékony és visszatartó erejű szankciók kiszabása a címzettek számára;

(e)a jogtalanul kifizetett összegek visszafizettetése;

(f)az Európai Csalás Elleni Hivatallal és az Európai Ügyészséggel folytatott hatékony és kellő időben történő együttműködés nyomozásaik vagy büntetőeljárásaik során a vonatkozó jogi aktusok és a lojális együttműködés elve szerint.

2.A jogállamiság tekintetében különösen a következők bizonyulhatnak általánossá vált hiányosságnak:

(a)a bíróság függetlenségének veszélyeztetése;

(b)a közigazgatási szervek – többek között a bűnüldöző hatóságok – által hozott önkényes vagy jogszerűtlen határozatok megelőzésének, kijavításának és szankcionálásának elmulasztása, a megfelelő működésüket befolyásoló pénzügyi és emberi erőforrások visszatartása, vagy az összeférhetetlenség elkerülésének elmulasztása;

(c)a jogorvoslati lehetőségek rendelkezésre állásának és hatékonyságának korlátozása, többek között korlátozó eljárási szabályok révén, az ítéletek végrehajtásának hiánya, illetve a jogsértések hatékony kivizsgálásának, büntetőeljárás alá vonásának vagy szankcionálásának korlátozása.

4. cikk
Az intézkedések tartalma

1.A következő megfelelő intézkedések közül egy vagy több fogadható el:

(a)amennyiben a Bizottság a költségvetési rendelet 62. cikkének a) és c) pontja szerinti közvetlen vagy közvetett irányítás keretében hajtja végre az Unió költségvetését, és ha kormányzati szerv a kedvezményezett:

(1) a költségvetési rendelet [131. cikkének (3) bekezdése] szerinti jogi kötelezettségvállalás kifizetéseinek vagy teljesítésének felfüggesztése vagy a jogi kötelezettségvállalás megszüntetése;

(2)új jogi kötelezettségvállalások megtételének tilalma;

(b)amennyiben a Bizottság a költségvetési rendelet [62. cikkének b) pontja szerinti] megosztott irányítás keretében hajtja végre az Unió költségvetését:

(1)egy vagy több program vagy azok módosítása jóváhagyásának felfüggesztése;

(2)kötelezettségvállalások felfüggesztése;

(3)kötelezettségvállalások csökkentése, ideértve a pénzügyi korrekciókat vagy a más kiadási programokhoz történő átcsoportosításokat;

(4)az előfinanszírozás csökkentése;

(5)a kifizetési határidők megszakítása;

(6)kifizetések felfüggesztése.    

2.Amennyiben az intézkedéseket elfogadó határozat másként nem rendelkezik, a megfelelő intézkedések elfogadása nem érinti az (1) bekezdés a) pontjában említett kormányzati szervek vagy az (1) bekezdés b) pontjában említett tagállamok azon kötelezettségét, hogy az intézkedés által érintett programot vagy alapot végrehajtsák, különös tekintettel a végső kedvezményezetteknek vagy címzetteknek történő kifizetések teljesítésére irányuló kötelezettségre.

3.A meghozott intézkedéseknek arányosnak kell lenniük a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosság jellegével, súlyosságával és hatókörével. Amennyire csak lehetséges, az e hiányosság által érintett vagy potenciálisan érintett uniós fellépéseket kell célozniuk.

5. cikk
Az eljárás

1.Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy alapos okkal feltételezi a 3. cikkbe foglalt feltételek teljesülését, írásbeli értesítést küld az adott tagállamnak, amelyben megjelöli a megállapítás alapjául szolgáló indokokat.

2.A Bizottság minden releváns információt figyelembe vehet, ideértve az Európai Unió Bíróságának ítéleteit, a Számvevőszék jelentéseit, valamint a releváns nemzetközi szervezetek következtetéseit és ajánlásait.

3.A Bizottság az (1) bekezdés szerinti megállapítás megtétele előtt és után is bekérhet minden további, az értékeléséhez szükséges információt.

4.Az érintett tagállam minden kért információt megad, és észrevételeket tehet a Bizottság által meghatározott határidőn belül, amely nem lehet kevesebb, mint a megállapításról szóló értesítés időpontjától számított 1 hónap. Észrevételeiben a tagállam korrekciós intézkedések elfogadását javasolhatja.

5.A Bizottság figyelembe veszi a kapott információkat és az érintett tagállam által tett észrevételeket, valamint a javasolt korrekciós intézkedések megfelelőségét annak eldöntése során, hogy benyújt-e a megfelelő intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot.

6.Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a jogállamiság tekintetében általánossá vált hiányosság áll fenn, javaslatot nyújt be a Tanácsnak a megfelelő intézkedésekről szóló végrehajtási aktusra.

7.A határozatot a Tanács által elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a Tanács minősített többséggel úgy határoz, hogy a Bizottság általi elfogadását követő egy hónapon belül elutasítja a bizottsági javaslatot.

8.A Tanács minősített többséggel módosíthatja a Bizottság javaslatát, és tanácsi határozatként elfogadhatja a módosított szöveget.

6. cikk
Az intézkedések megszüntetése

1.Az érintett tagállam bármikor bizonyítékot nyújthat be a Bizottságnak annak igazolására, hogy a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságot orvosolták vagy megszüntették.

2.A Bizottság értékeli az érintett tagállamban fennálló helyzetet. Amint a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok, amelyek alapján a megfelelő intézkedéseket elfogadták, részben vagy egészben megszűntek, a Bizottság javaslatot terjeszt be a Tanácshoz az említett intézkedések teljes vagy részleges megszüntetéséről. Az 5. cikk (2), (4), (5), (6) és (7) bekezdésében meghatározott eljárást kell alkalmazni.

3.Amennyiben a 4. cikk (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett egy vagy több program jóváhagyásának vagy módosításának felfüggesztésére vagy a 4. cikk (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában említett kötelezettségvállalások felfüggesztésére vonatkozó intézkedéseket megszüntetik, a felfüggesztett kötelezettségvállalásoknak megfelelő összegeket az (EU, Euratom) XXXX tanácsi rendelet (a továbbiakban: a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet) 7. cikke szerint kell a költségvetésben szerepeltetni. Az n. év felfüggesztett kötelezettségvállalásai az n + 2. évet követően nem szerepeltethetők a költségvetésben.

7. cikk
Az Európai Parlament tájékoztatása

A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Parlamentet a 4. és 5. cikk alapján javasolt vagy elfogadott bármely intézkedésről.

8. cikk
Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. A rendelet 2021. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről    a Tanács részéről

az elnök    az elnök

(1)    COM(2018) 98 final.
(2)    COM(2014) 158 final.
(3)    Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
(4)    COM(2014) 158 final.
(5)    COM(2018) 98 final.
(6)    […]
(7)    A Bíróság 2004. április 29-i ítélete, CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, ECLI:EU:C:2014:236, 63. pont.
(8)    A Bíróság 1981. november 12-i ítélete, Amministrazione delle finanze dello Stato kontra Srl Meridionale Industria Salumi és társai, Ditta Italo Orlandi & Figlio és Ditta Vincenzo Divella kontra Amministrazione delle finanze dello Stato, 212–2017/80 egyesített ügyek, ECLI:EU:C:1981:270, 10. pont.
(9)    A Bíróság 1989. szeptember 21-i ítélete, Hoechst, C-46/87 és 227/88 egyesített ügyek, ECLI:EU:C:1989:337, 19. pont.
(10)    A Bíróság 2016. november 10-i ítélete, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, 36. pont; a Bíróság 2016. november 10-i ítélete, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, 35. pont; és a Bíróság 2010. december 22-i ítélete, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, 58. pont.
(11)    A Bíróság 2018. február 27-i ítélete, Associação Sindical dos Juízes Portugueses kontra Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, 31., 40–41. pont.
(12)    A Bizottság közleménye: „A jogállamiság megerősítésére irányuló új uniós keret” (COM(2014) 158 final, I. melléklet).
(13)    C-64/16 sz. ügy, 32–36. pont.
(14)    C-64/16 sz. ügy, 40–41. pont.
Top