Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0376

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM/2019/376 final

Brüsszel, 2019.8.30.

COM(2019) 376 final

2019/0172(NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A javaslat indokai és céljai

A São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség között létrejött halászati partnerségi megállapodás 1 (a továbbiakban: megállapodás) 2011. augusztus 29-én lépett hatályba 2 és azóta hallgatólagosan megújításra került. A megállapodás legutóbbi jegyzőkönyve 2014. május 23-án lépett hatályba és 2018. május 22-én járt le.

A Bizottság a vonatkozó tárgyalási irányelvek 3 alapján tárgyalásokat folytatott a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság (a továbbiakban: São Tomé és Príncipe) kormányával a megállapodás új jegyzőkönyvének megkötéséről. Az említett tárgyalásokat követően a felek 2019. április 17-én új jegyzőkönyvet parafáltak. A jegyzőkönyv az ideiglenes alkalmazás kezdetétől, vagyis az aláírásának napjától számított ötéves időszakra szól, amint azt a 15. cikke megállapítja.

Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel

A halászati politika reformjának prioritásaival 4 összhangban az új jegyzőkönyv a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények alapján és az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) ajánlásainak megfelelően halászati lehetőségeket biztosít az uniós hajók számára São Tomé és Príncipe vizein. Az új jegyzőkönyv figyelembe veszi a legutóbbi (a 2014 és 2018 közötti időszakra vonatkozó) jegyzőkönyv értékelésének, valamint egy, az új jegyzőkönyv megkötésének lehetőségét vizsgáló előretekintő értékelésnek az eredményeit. Mindkét értékelést külső szakértők végezték. A jegyzőkönyv azt is lehetővé teszi az Európai Unió, valamint São Tomé és Príncipe számára, hogy szorosabban együttműködjenek São Tomé és Príncipe vizein a halászati erőforrások felelősségteljes kiaknázásának előmozdítása érdekében, és mindkét fél érdekében támogassák São Tomé és Príncipe azon erőfeszítéseit, amelyek a kék gazdaság fejlesztésére irányulnak.

A jegyzőkönyv az alábbi kategóriákban biztosít halászati lehetőségeket:

– 28 fagyasztóval felszerelt kerítőhálós tonhalhalászhajó,

– 6 felszíni horogsoros halászhajó.

Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival

A São Tomé és Príncipével kötött halászati partnerségi megállapodás új jegyzőkönyvére irányuló tárgyalások az EU által az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS-) országok vonatkozásában folytatott külső tevékenység részét képezik, és figyelembe veszik különösen a demokratikus alapelvek és az emberi jogok tiszteletben tartására irányuló uniós célkitűzéseket.

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

Jogalap

A választott jogalap az Európai Unió működéséről szóló szerződés, amelynek 43. cikke (2) bekezdése létrehozza a közös halászati politikát, 218. cikkének (5) bekezdése pedig meghatározza az Unió és harmadik országok közötti megállapodások aláírási szakaszát, valamint ideiglenes alkalmazásuk lehetőségét.

Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)

A javaslat az Európai Unió kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Arányosság

A javaslat arányos azzal a közös halászati politikáról szóló rendelet 31. cikkében rögzített célkitűzéssel, amely szerint meg kell teremteni az uniós hajókkal harmadik országok vizein folytatott halászati tevékenységekre irányadó jogi, környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi szabályozási keretet. A javaslat megfelel a szóban forgó rendelkezéseknek, valamint az említett rendelet 32. cikkében meghatározott, a harmadik országoknak nyújtott pénzügyi támogatásról szóló rendelkezéseknek.

3.AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

A jelenleg hatályban lévő jogszabályok utólagos értékelése / célravezetőségi vizsgálata

A Bizottság 2017-ben elvégezte az Európai Unió, valamint São Tomé és Príncipe között létrejött halászati partnerségi megállapodás jelenlegi jegyzőkönyvének utólagos értékelését, valamint a jegyzőkönyv lehetséges megújításának előzetes értékelését is. Az értékelések következtetéseit külön munkadokumentum 5 ismerteti.

Az értékelés azzal a következtetéssel zárult, hogy az uniós tonhalhalászati ágazatnak komoly érdeke fűződik a São Tomé és Príncipe területén folytatott halászathoz, és a jegyzőkönyv megújítása segítene a megfigyelés, az ellenőrzés és a felügyelet megerősítésében, továbbá hozzájárulna a térségben folytatott halászat megfelelőbb irányításához. A kizárólagos gazdasági övezetnek a Guineai-öbölben betöltött jelentős szerepe alátámasztja, hogy a tervezett új jegyzőkönyv mind az uniós tonhalhalászati ágazat, mind pedig a partnerország szempontjából releváns.

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk

Az értékelés keretében konzultációra került sor a tagállamokkal, ágazati képviselőkkel, egyes nemzetközi civil szervezetekkel, valamint São Tomé és Príncipe halászati közigazgatási szerveivel és civil társadalmi képviselőivel. Konzultációk folytak a távolsági flottával foglalkozó tanácsadó testület keretében is.

Szakértői vélemények összegyűjtése és felhasználása

A Bizottság a közös halászati politikáról szóló rendelet 31. cikkének (10) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban az utólagos és az előzetes értékeléshez független szakértő segítségét vette igénybe.

4.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

Az Európai Unió éves pénzügyi hozzájárulása 840 000 EUR-t tesz ki, mely összeg a következőkből adódik össze:

a) a halászati övezethez való hozzáférés címén évente 400 000 EUR a jegyzőkönyv teljes időtartamára, évi 8 000 tonna referenciamennyiség ellentételezésére;

b) São Tomé és Príncipe halászati politikájának fejlesztésére irányuló támogatás címén évente 440 000 EUR a jegyzőkönyv teljes időtartamára. Ez a támogatás megfelel a São Tomé és Príncipe belvízi és tengeri halászati erőforrásaival való fenntartható gazdálkodás területén a jegyzőkönyv teljes időtartamára meghatározott nemzeti politikai célkitűzéseknek.

A kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre vonatkozó éves összegeket az éves költségvetési eljárás során határozzák meg, beleértve az év elején még nem hatályos jegyzőkönyvekre vonatkozó tartalékalapot 6 .

5.EGYÉB ELEMEK

Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel szabályai

A nyomon követésre vonatkozó rendelkezéseket a jegyzőkönyv állapítja meg.

2019/0172 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)A Tanács 2007. július 23-án elfogadta a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) megkötéséről szóló 894/2007/EK rendeletet 7 . 8 A megállapodás 2011. augusztus 29-én hatályba lépett és azóta is hatályban van.

(2)A megállapodás végrehajtásáról szóló legutóbbi jegyzőkönyv 2018. május 22-én lejárt.

(3)A Tanács 2017. december 18-án felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársasággal a megállapodás végrehajtásáról szóló új jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) megkötéséről. A tárgyalások 2019. április 17-én a jegyzőkönyv parafálásával sikeresen lezárultak.

(4)A jegyzőkönyv célja lehetővé tenni az Európai Unió, valamint São Tomé és Príncipe számára, hogy szorosabban együttműködjenek a São Tomé és Príncipe vizeiben lévő halászati erőforrások felelősségteljes kiaknázásának előmozdítása érdekében, és mindkét fél érdekében támogassák São Tomé és Príncipe azon erőfeszítéseit, amelyek a halászati ágazat fejlesztésére irányulnak.

(5)Következésképpen a jegyzőkönyvet – annak későbbi időpontban történő megkötésére figyelemmel – az Unió nevében alá kell írni.

(6)Annak érdekében, hogy az uniós hajók gyorsan megkezdhessék halászati tevékenységüket, célszerű megkezdeni a jegyzőkönyv ideiglenesen alkalmazását,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) aláírását – a jegyzőkönyv későbbi megkötésére figyelemmel – az Unió nevében a Tanács jóváhagyja.

Az aláírandó jegyzőkönyv szövege e határozat mellékletében található.

2. cikk

A Tanács főtitkársága – a jegyzőkönyv megkötésére figyelemmel – kibocsátja a jegyzőkönyv aláírására vonatkozó meghatalmazást a jegyzőkönyv főtárgyalója által kijelölt személy, illetve személyek részére.

3. cikk

A jegyzőkönyv 15. cikkének megfelelően az említett jegyzőkönyvet aláírásának napjától a hatálybalépéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

4. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

   a Tanács részéről

   az elnök

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

1.A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI

1.1.A javaslat/kezdeményezés címe

1.2.Az érintett szakpolitikai terület(ek)

1.3.A javaslat/kezdeményezés a következőre irányul:

1.4.Célkitűzés(ek)

1.4.1.Általános célkitűzés(ek)

1.4.2.Konkrét célkitűzés(ek)

1.4.3.Várható eredmény(ek) és hatás(ok)

1.4.4.Teljesítménymutatók

1.5.A javaslat/kezdeményezés indoklása

1.5.1.Rövid vagy hosszú távon kielégítendő szükséglet(ek) a kezdeményezés végrehajtásának részletes ütemtervével

1.5.2.Az Unió részvételéből származó hozzáadott érték (adódhat többek között a koordinációból eredő előnyökből, a jogbiztonságból, a fokozott hatékonyságból vagy a kiegészítő jellegből). E pontban „az Unió részvételéből származó hozzáadott érték” azt az uniós részvételből adódó értéket jelenti, amely többletként jelentkezik ahhoz az értékhez képest, amely a tagállamok egyedüli fellépése esetén jött volna létre.

1.5.3.Hasonló korábbi tapasztalatok tanulsága

1.5.4.A többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség és egyéb megfelelő eszközökkel való lehetséges szinergiák

1.5.5.A rendelkezésre álló különböző finanszírozási lehetőségek értékelése, ideértve az átcsoportosítási lehetőségeket is

1.6.A javaslat/kezdeményezés időtartama és pénzügyi hatása

1.7.Tervezett irányítási módszer(ek)

2.IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK

2.1.A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések

2.2.Irányítási és kontrollrendszer(ek)

2.2.1.Az irányítási módszer(ek), a finanszírozás végrehajtási mechanizmusai, a kifizetési módok és a javasolt kontrollstratégia indokolása

2.2.2.A felismert kockázatokkal és a csökkentésükre létrehozott belső kontrollrendszerekkel kapcsolatos információk

2.2.3.A kontroll költséghatékonyságának becslése és indokolása (a „kontroll költségei ÷ a kezelt kapcsolódó források értéke” hányados) és a hibakockázat várható szintjeinek értékelése (kifizetéskor és záráskor)

2.3.A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedések

3.A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA

3.1.A többéves pénzügyi keret érintett fejezete/fejezetei és a költségvetés érintett kiadási sora/sorai

3.2.A javaslat előirányzatokra gyakorolt becsült pénzügyi hatása

3.2.1.Az operatív előirányzatokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása

3.2.2.Operatív előirányzatokból finanszírozott becsült kimenet

3.2.3.Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása

3.2.4.A jelenlegi többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség

3.2.5.Harmadik felek részvétele a finanszírozásban

3.3.A bevételre gyakorolt becsült hatás

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

1.A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI

1.1.A javaslat/kezdeményezés címe

Javaslat – A Tanács határozata a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

1.2.Az érintett szakpolitikai terület(ek) 

11 – Tengerügyek és halászat

11.03 – A regionális halászati gazdálkodási szervezetekhez, valamint más nemzetközi szervezetekhez és fenntartható halászati megállapodásokhoz való kötelező hozzájárulás

11.03.01 – Az uniós hajók által harmadik országok vizein folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó irányítási keret létrehozása

1.3.A javaslat/kezdeményezés a következőre irányul:

X új intézkedés 

 kísérleti projektet/előkészítő intézkedést követő új intézkedés 9  

 jelenlegi intézkedés meghosszabbítása 

 egy vagy több intézkedés összevonása vagy átalakítása egy másik/új intézkedéssé 

1.4.Célkitűzés(ek)

1.4.1.Általános célkitűzés(ek)

A fenntartható halászati partnerségi megállapodások harmadik országokkal történő megtárgyalása és megkötése összhangban van azzal az általános célkitűzéssel, amely szerint az európai uniós halászhajóknak hozzáférést kell biztosítani a harmadik országok halászati övezeteihez, valamint fejleszteni kell az ezekkel az országokkal fenntartott partnerségi kapcsolatokat az Unió vizein kívül található halászati erőforrások fenntartható kiaknázásának megerősítése céljából.

A fenntartható halászati partnerségi megállapodások biztosítják továbbá a közös halászati politika irányadó elvei és az egyéb európai szakpolitikákban előírt kötelezettségvállalások (harmadik ország erőforrásainak fenntartható kiaknázása, a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem, a partnerországok világgazdaságba történő integrálása, valamint a halászat hatékonyabb politikai és pénzügyi irányítása) közötti összhangot.

1.4.2.Konkrét célkitűzés(ek)

… sz. konkrét célkitűzés

Hozzájárulás a fenntartható halászat megvalósításához az Unió területén kívül, az európai jelenlét fenntartása a távoli halászterületeken, valamint az európai halászati ágazat és a fogyasztók érdekeinek védelme a parti államokkal aláírt fenntartható halászati partnerségi megállapodások megtárgyalása és megkötése révén, más európai szakpolitikákkal összhangban.

1.4.3.Várható eredmény(ek) és hatás(ok)

Tüntesse fel, milyen hatásokat gyakorolhat a javaslat/kezdeményezés a kedvezményezettekre/célcsoportokra.

A megállapodás megkötése lehetővé teszi az Európai Unió és São Tomé és Príncipe közötti stratégiai partnerségi keret kialakítását a halászat területén. A jegyzőkönyv megkötése halászati lehetőségeket teremt a szóban forgó ország vizein az uniós hajók számára.

A jegyzőkönyv ezenkívül a partnerország által nemzeti szinten – különösen az ellenőrzés és a jogellenes halászat elleni küzdelem és a kisüzemi halászati ágazat támogatása vonatkozásában – elfogadott programok végrehajtásához biztosított pénzügyi támogatás (ágazati támogatás) révén hozzájárul a halászati erőforrások hatékonyabb kezeléséhez és védelméhez.

Végezetül a jegyzőkönyv hozzájárul São Tomé és Príncipe kék gazdaságához, elősegítve a tengeri tevékenységekkel összefüggő növekedést és a tengeri erőforrások fenntartható kiaknázását.

1.4.4.Teljesítménymutatók

Határozza meg az előrehaladás és az eredmények nyomon követésére szolgáló mutatókat.

A halászati lehetőségek felhasználási mértéke (az évente felhasznált halászati engedélyek százalékos aránya a jegyzőkönyv által lehetővé tett szinthez képest).

A fogásokra vonatkozó adatok (összegyűjtés és elemzés) és a megállapodás kereskedelmi értéke.

Hozzájárulás az európai uniós foglalkoztatáshoz és hozzáadott értékhez, valamint az EU piacának stabilizálásához (más fenntartható halászati partnerségi megállapodásokkal együtt).

Hozzájárulás a halászati tevékenységek tekintetében a partnerország által végzett kutatás, megfigyelés és ellenőrzés javításához, valamint a szóban forgó ország halászati ágazatának fejlesztéséhez, különös tekintettel a kisüzemi halászatra.

1.5.A javaslat/kezdeményezés indoklása

1.5.1.Rövid vagy hosszú távon kielégítendő szükséglet(ek) a kezdeményezés végrehajtásának részletes ütemtervével

Az új jegyzőkönyv a tervek szerint aláírásának napjától lesz ideiglenesen alkalmazandó, hogy minimalizálható legyen a jelenlegi jegyzőkönyv keretében folyó halászati műveletek megszakadása.

Az új jegyzőkönyv keretet biztosít az uniós flottának a São Tomé és Príncipe-i halászati övezetben folytatott halászati tevékenységhez, továbbá lehetővé teszi, hogy az uniós hajótulajdonosok engedélyt kérjenek az ebben az övezetben folytatott halászatra. Ezenkívül az új jegyzőkönyv a fenntartható halászati politika fejlesztésének előmozdítása érdekében megerősíti az EU és São Tomé és Príncipe közötti együttműködést. A jegyzőkönyv előírja különösen a hajók VMS segítségével történő nyomon követését és a fogási adatok elektronikus úton történő közlését. A jegyzőkönyv alapján rendelkezésre álló ágazati támogatás segítséget fog nyújtani São Tomé és Príncipének nemzeti halászati stratégiája végrehajtásához, ideértve a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelmet is.

1.5.2.Az Unió részvételéből származó hozzáadott érték (adódhat többek között a koordinációból eredő előnyökből, a jogbiztonságból, a fokozott hatékonyságból vagy a kiegészítő jellegből). E pontban „az Unió részvételéből származó hozzáadott érték” azt az uniós részvételből adódó értéket jelenti, amely többletként jelentkezik ahhoz az értékhez képest, amely a tagállamok egyedüli fellépése esetén jött volna létre.

Ha az Unió nem kötné meg az új jegyzőkönyvet, az uniós hajók nem tudnák folytatni halászati tevékenységüket, mivel a megállapodás olyan rendelkezést tartalmaz, amely kizárja azokat a halászati tevékenységeket, amelyeket nem a megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyvben meghatározott keretek között folytatnak. A hozzáadott érték ezért az uniós távolsági flotta tekintetében kifejezetten érvényesül. A jegyzőkönyv emellett keretet biztosít az Unió és São Tomé és Príncipe közötti megerősített együttműködéshez.

1.5.3.Hasonló korábbi tapasztalatok tanulsága

A São Tomé és Príncipe halászati övezetében ejtett korábbi halfogások, a térség más országaival megkötött hasonló jegyzőkönyvek keretében nemrégiben ejtett fogások, valamint a rendelkezésre álló értékelések és tudományos szakvélemények elemzése alapján a Felek évi 8 000 tonnában határozták meg a tonhalfélékre és makrahalalkatúakra vonatkozó referenciamennyiséget, 28 fagyasztóval felszerelt kerítőhálós tonhalhalászhajónak és 6 felszíni horogsoros halászhajónak biztosítva halászati lehetőségeket. Az ágazati támogatás viszonylag jelentős összegben került megállapításra a halászat szabályozásával foglalkozó São Tomé és Príncipe-i közigazgatási szervek kapacitásfejlesztési igényeinek és a nemzeti halászati stratégia prioritásainak, valamint a szóban forgó parti állam kék gazdaságának fejlesztésére irányuló terveknek a figyelembevétele érdekében.

1.5.4.A többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség és egyéb megfelelő eszközökkel való lehetséges szinergiák

A halászati partnerségi megállapodás révén nyújtott hozzáférésért pénzügyi hozzájárulásként biztosított pénzeszközök São Tomé és Príncipe nemzeti költségvetésében helyettesíthető bevételnek minősülnek. Ugyanakkor az ágazati támogatásra szánt forrásokkal (általában az éves pénzügyi törvény révén) a halászatért felelős minisztérium foglalkozik, ami a halászati partnerségi megállapodás megkötésének és nyomon követésének feltétele. Ezek a pénzügyi források összeegyeztethetők más nemzetközi finanszírozóktól származó, a halászati ágazatban nemzeti szinten megvalósított projektek és/vagy programok finanszírozásához biztosított forrásokkal.

1.5.5.A rendelkezésre álló különböző finanszírozási lehetőségek értékelése, ideértve az átcsoportosítási lehetőségeket is

 

1.6.A javaslat/kezdeményezés időtartama és pénzügyi hatása

X Határozott időtartam

X    időtartam: 2019-től 2024-ig

X    pénzügyi hatás: 2019-től 2024-ig a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében és 2019-től 2024-ig a kifizetési előirányzatok esetében.

Határozatlan időtartam

beindítási időszak: ÉÉÉÉ-tól/-től ÉÉÉÉ-ig,

azt követően: rendes ütem.

1.7.Tervezett irányítási módszer(ek) 10

X Bizottság általi közvetlen irányítás

X a Bizottság szervezeti egységein keresztül, ideértve az uniós küldöttségek személyzetét

   végrehajtó ügynökségen keresztül

 Megosztott irányítás a tagállamokkal

 Közvetett irányítás a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatoknak a következőkre történő átruházásával:

harmadik országok vagy az általuk kijelölt szervek

nemzetközi szervezetek és ügynökségeik (nevezze meg)

az EBB és az Európai Beruházási Alap

a költségvetési rendelet 70. és 71. cikkében említett szervek

közjogi szervek

magánjog alapján működő, közfeladatot ellátó szervek, amennyiben megfelelő pénzügyi garanciákat nyújtanak

a valamely tagállam magánjoga alapján működő, köz- és magánszféra közötti partnerség végrehajtásával megbízott és megfelelő pénzügyi garanciákat nyújtó szervek

az EUSZ V. címének értelmében a KKBP terén konkrét fellépések végrehajtásával megbízott, és a vonatkozó alap-jogiaktusban meghatározott személyek

Egynél több irányítási módszer feltüntetése esetén kérjük, adjon részletes felvilágosítást a „Megjegyzések” rovatban.

Megjegyzések

 

2.IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK

2.1.A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések

Gyakoriság és feltételek

A Bizottság (a Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság, a régióért felelős halászati attaséjával együttműködve) biztosítja a jegyzőkönyv végrehajtásának rendszeres nyomon követését a halászati lehetőségek gazdasági szereplők általi kihasználása és a fogási adatok tekintetében, valamint az ágazati támogatási feltételek teljesülésének rendszeres nyomon követését.

A halászati partnerségi megállapodás előírja, hogy a vegyes bizottságnak évente legalább egy alkalommal ülést kell tartania, amelynek során a Bizottság és São Tomé és Príncipe áttekintik a megállapodás és a jegyzőkönyv végrehajtását, valamint szükség esetén kiigazítják a programozást és – adott esetben – a pénzügyi hozzájárulást.

2.2.Irányítási és kontrollrendszer(ek)

2.2.1.Az irányítási módszer(ek), a finanszírozás végrehajtási mechanizmusai, a kifizetési módok és a javasolt kontrollstratégia indokolása

A hozzáférés címén nyújtott hozzájárulással és az ágazati támogatás címén nyújtott hozzájárulással kapcsolatos kifizetéseket termeléstől független módon kell teljesíteni.

A hozzáféréssel kapcsolatos kifizetések a jegyzőkönyv aláírásának évfordulóján évente történnek, kivéve az első évben, amikor a kifizetésre az ideiglenes alkalmazás kezdetét követő 3 hónapon belül kerül sor. A hajók hozzáférése a halászati engedélyek kiadásával ellenőrizhető.

A támogatás kifizetésére első alkalommal az éves és többéves végrehajtási programról szóló megállapodást követő 3 hónapon belül, majd pedig a kapott eredmények alapján kerül sor. A kontroll alapja a – partnerország által benyújtott jelentések vagy igazoló dokumentumok és a halászati attasé által végzett műszaki szemlék alapján kiszámított – teljesítési arány.

2.2.2.A felismert kockázatokkal és a csökkentésükre létrehozott belső kontrollrendszerekkel kapcsolatos információk

A megállapított kockázat a halászati lehetőségek uniós hajótulajdonosok általi kihasználatlansága, valamint az, hogy São Tomé és Príncipe nem használja fel maradéktalanul, illetve késedelmesen használja fel az ágazati halászati politika finanszírozására szánt forrásokat.

A megállapodás és a jegyzőkönyv rendelkezései értelmében széles körű párbeszédet kell folytatni a programozás, illetve a megállapodásban és a jegyzőkönyvben előírt ágazati politika végrehajtása tekintetében. Az eredményeknek a jegyzőkönyv 5. cikke szerinti közös elemzése szintén ezen ellenőrzési eszközök közé tartozik.

A megállapodás és a jegyzőkönyv továbbá külön rendelkezéseket tartalmaz a meghatározott feltételekkel és körülmények között történő felfüggesztésükre vonatkozóan.

2.2.3.A kontroll költséghatékonyságának becslése és indokolása (a „kontroll költségei ÷ a kezelt kapcsolódó források értéke” hányados) és a hibakockázat várható szintjeinek értékelése (kifizetéskor és záráskor)

A fenntartható halászati partnerségi megállapodások hozzáférési költségeinek kifizetéseit azért ellenőrzik, hogy biztosan megfeleljenek a nemzetközi megállapodások rendelkezéseinek. Az ágazati támogatásra irányuló kontroll célja az ilyen típusú támogatások végrehajtásának nyomon követése. A nyomon követést a Bizottság munkatársai végzik küldöttségek, illetve a vegyes bizottság keretében. Az előrehaladás értékelésére többéves programozási mátrixot alkalmaznak. Ha az előrehaladás mértéke nem kielégítő, a következő részlet kifizetését felfüggesztik vagy esetleg lecsökkentik. Valamennyi fenntartható halászati partnerségi megállapodás ellenőrzésének összköltsége a becslések szerint mintegy 1,8 % (a 2018. évi hozzájárulásokhoz viszonyítva). A fenntartható halászati partnerségi megállapodások kontrolleljárásai nagyrészt kötelezően előírt szabályozási követelményekből erednek. Ha nem derül fény olyan hiányosságokra, amelyek jelentős hatással lehetnek a pénzügyi tranzakciók jogszerűségére és szabályosságára, a kontrollok hatékonynak tekinthetők. Az átlagos hibaarány becsült értéke 0,0 %.

2.3.A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedések

Tüntesse fel a meglévő vagy tervezett megelőző és védintézkedéseket, pl. a csalás elleni stratégiából.

A Bizottság törekszik a rendszeres politikai párbeszéd és egyeztetés kialakítására São Tomé és Príncipével annak érdekében, hogy javíthassa a megállapodás és a jegyzőkönyv igazgatását, és fokozza az Unió hozzájárulását az erőforrások fenntartható kezeléséhez. A Bizottság által a halászati partnerségi megállapodások keretében teljesített kifizetések minden esetben a Bizottság rendes költségvetési és pénzügyi szabályainak és eljárásainak hatálya alá tartoznak. Ez lehetővé teszi a harmadik államok azon bankszámláinak teljes mértékű azonosítását, amelyekre a pénzügyi hozzájárulás összegeit folyósítják. A jegyzőkönyv 3. cikkének (10) bekezdése előírja, hogy a hozzáférésért fizetendő pénzügyi hozzájárulás összegét São Tomé és Príncipe Államkincstára részére, az ágazat fejlesztésére szolgáló részt pedig a Halászati Fejlesztési Alap e célra nyitott bankszámlájára kell befizetni.

3.A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA

3.1.A többéves pénzügyi keret érintett fejezete/fejezetei és a költségvetés érintett kiadási sora/sorai

·Jelenlegi költségvetési sorok

A többéves pénzügyi keret fejezetei, azon belül pedig a költségvetési sorok sorrendjében.

A többéves pénzügyi keret fejezete

Költségvetési sor

A kiadás
típusa

Hozzájárulás

Szám

diff./nem diff. 11

EFTA-országoktól 12

tagjelölt országoktól 13

harmadik országoktól

a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében

11.03.01

Az uniós hajók által harmadik országok vizein folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó irányítási keret létrehozása

diff.

NEM

NEM

NEM

NEM

·Létrehozandó új költségvetési sorok

A többéves pénzügyi keret fejezetei, azon belül pedig a költségvetési sorok sorrendjében.

A többéves pénzügyi keret fejezete

Költségvetési sor

A kiadás
típusa

Hozzájárulás

Szám

diff./nem diff.

EFTA-országoktól

tagjelölt országoktól

harmadik országoktól

a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében

[XX.YY.YY.YY]

IGEN/

NEM

IGEN/

NEM

IGEN/

NEM

IGEN/

NEM

3.2.A javaslat előirányzatokra gyakorolt becsült pénzügyi hatása

3.2.1.Az operatív előirányzatokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása

   A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után operatív előirányzatok felhasználását

X    A javaslat/kezdeményezés az alábbi operatív előirányzatok felhasználását vonja maga után:

millió EUR (három tizedesjegyig)

A többéves pénzügyi keret
fejezete

Szám: 2

Fenntartható növekedés: természeti erőforrások

Főigazgatóság: TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI FŐIGAZGATÓSÁG

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

ÖSSZESEN

•Operatív előirányzatok

11.03.01 költségvetési sor 14

Kötelezettség-vállalási előirányzatok

(1a)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Kifizetési előirányzatok

(2 a)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Költségvetési sor

Kötelezettség-vállalási előirányzatok

(1b)

Kifizetési előirányzatok

(2b)

Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási jellegű előirányzatok 15  

Költségvetési sor

(3)

A Tengerügyi és Halászati Főigazgatósághoz tartozó előirányzatok ÖSSZESEN

Kötelezettség-vállalási előirányzatok

=(1a)+(1b)+(3)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Kifizetési előirányzatok

=(2a)+(2b)

+(3)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

 Operatív előirányzatok ÖSSZESEN

Kötelezettség-vállalási előirányzatok

(4)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Kifizetési előirányzatok

(5)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

•Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási jellegű előirányzatok ÖSSZESEN

(6)

A többéves pénzügyi keret
2. FEJEZETÉHEZ tartozó
előirányzatok ÖSSZESEN

Kötelezettség-vállalási előirányzatok

=(4)+(6)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Kifizetési előirányzatok

=(5)+(6)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Ha a javaslat/kezdeményezés egynél több operatív fejezetet is érint, ismételje meg a fenti szakaszt:

•Operatív előirányzatok ÖSSZESEN (összes operatív fejezet)

Kötelezettség-vállalási előirányzatok

(4)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Kifizetési előirányzatok

(5)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási jellegű előirányzatok ÖSSZESEN (összes operatív fejezet)

(6)

A többéves pénzügyi keret
1–4. FEJEZETÉHEZ tartozó
előirányzatok ÖSSZESEN
(referenciaösszeg)

Kötelezettség-vállalási előirányzatok

=(4)+(6)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Kifizetési előirányzatok

=(5)+(6)

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

A többéves pénzügyi keret
fejezete

5.

„Igazgatási kiadások”

Ezt a részt az igazgatási jellegű költségvetési adatok táblázatában kell kitölteni, melyet először a pénzügyi kimutatás mellékletébe (a belső szabályzat V. melléklete) kell bevezetni; a mellékletet a szolgálatközi konzultációhoz fel kell tölteni a DECIDE rendszerbe.

millió EUR (három tizedesjegyig)

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

ÖSSZESEN

Főigazgatóság: TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI FŐIGAZGATÓSÁG

•Humánerőforrás

•Egyéb igazgatási kiadások

Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság ÖSSZESEN

Előirányzatok

A többéves pénzügyi keret
5. FEJEZETÉHEZ tartozó
előirányzatok ÖSSZESEN

(Összes kötelezettségvállalási előirányzat = Összes kifizetési előirányzat)

millió EUR (három tizedesjegyig)

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

ÖSSZESEN

A többéves pénzügyi keret
1–5. FEJEZETÉHEZ tartozó
előirányzatok ÖSSZESEN

Kötelezettségvállalási előirányzatok

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

Kifizetési előirányzatok

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,2

3.2.2.Operatív előirányzatokból finanszírozott becsült kimenet

Kötelezettségvállalási előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyig)

Tüntesse fel a célkitűzéseket és a kimeneteket

2019. 
év

2020. 
év

2021. 
év

2022. 
év

2023. 
év

ÖSSZESEN

Típus 16

Átlagos költség

Szám

Költség

Szám

Költség

Szám

Költség

Szám

Költség

Szám

Költség

Összesített szám

Összköltség

1. KONKRÉT CÉLKITŰZÉS 17 ...

– Hozzáférés

(éves)

0,400

0,400

0,400

0,400

0,400

2,000

– Ágazati

(éves)

0,440

0,440

0,440

0,440

0,440

2,200

– Teljesítés

1. konkrét célkitűzés részösszege

ÖSSZESEN

0,840

0,840

0,840

0,840

0,840

4,200

3.2.3.Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása

X    A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után igazgatási jellegű előirányzatok felhasználását.

   A javaslat/kezdeményezés az alábbi igazgatási jellegű előirányzatok felhasználását vonja maga után:

millió EUR (három tizedesjegyig)

N. 18  
év

N+1. 
év

N+2. 
év

N+3. 
év

A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető.

ÖSSZESEN

A többéves pénzügyi keret
5. FEJEZETE

Humánerőforrás

Egyéb igazgatási kiadások

A többéves pénzügyi keret
5. FEJEZETÉNEK részösszege

A többéves pénzügyi keret
5. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok 19  

Humánerőforrás

Egyéb igazgatási jellegű
kiadások

A többéves pénzügyi keret
5. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok
részösszege

ÖSSZESEN

A humánerőforrással és más igazgatási jellegű kiadásokkal kapcsolatos előirányzat-igényeket az adott főigazgatóság rendelkezésére álló, az intézkedés irányításához rendelt előirányzatokkal és/vagy az adott főigazgatóságon belüli átcsoportosítással kell teljesíteni. A források adott esetben a költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további allokációkkal.

3.2.3.1.Becsült humánerőforrás-szükségletek

X    A javaslat/kezdeményezés nem igényel humánerőforrást.

   A javaslat/kezdeményezés az alábbi humánerőforrás-igénnyel jár:

A becsléseket teljes munkaidős egyenértékben kell kifejezni

N. 
év

N+1. év

N+2. év

N+3. év

A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető.

•A létszámtervben szereplő álláshelyek (tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)

XX 01 01 01 (a központban és a bizottsági képviseleteken)

XX 01 01 02 (a küldöttségeknél)

XX 01 05 01/11/21 (közvetett kutatás)

10 01 05 01/11 (közvetlen kutatás)

Külső munkatársak teljes munkaidős egyenértékben (FTE) kifejezve 20

XX 01 02 01 (AC, END, INT a teljes keretből)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT és JPD a küldöttségeknél)

XX 01 04 yy  21

– a központban

– a küldöttségeknél

XX 01 05 02/12/22 (AC, END, INT – közvetett kutatás)

10 01 05 02/12 (AC, END, INT – közvetlen kutatás)

Egyéb költségvetési sor (kérjük megnevezni)

ÖSSZESEN

XX: az érintett szakpolitikai terület vagy költségvetési cím.

A humánerőforrás-igényeknek az adott főigazgatóság rendelkezésére álló, az intézkedés irányításához rendelt és/vagy az adott főigazgatóságon belül átcsoportosított személyzettel kell eleget tenni. A források adott esetben a meglévő költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további allokációkkal.

Az elvégzendő feladatok leírása:

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

Külső munkatársak

3.2.4.A jelenlegi többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség

A javaslat/kezdeményezés

X    teljes mértékben finanszírozható a többéves pénzügyi keret érintett fejezetén belüli átcsoportosítás révén.

Ez a tartaléksor felhasználására vonatkozik (40. fejezet).

   a többéves pénzügyi keret lekötetlen mozgásterének és/vagy a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletben meghatározott különleges eszközöknek a felhasználását teszi szükségessé.

Fejtse ki, mire van szükség, meghatározva az érintett fejezeteket és költségvetési sorokat, a megfelelő összegeket és a felhasználni javasolt eszközöket.

   a többéves pénzügyi keret módosítását teszi szükségessé.

Fejtse ki a szükségleteket: tüntesse fel az érintett fejezeteket és költségvetési sorokat és a megfelelő összegeket.

3.2.5.Harmadik felek részvétele a finanszírozásban

A javaslat/kezdeményezés

X    nem irányoz elő harmadik felek általi társfinanszírozást.

   előirányoz harmadik felek általi társfinanszírozást az alábbi becslések szerint:

előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyig)

N. 22  
év

N+1. 
év

N+2. 
év

N+3. 
év

A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető.

Összesen

Tüntesse fel a társfinanszírozó szervet 

Társfinanszírozott előirányzatok ÖSSZESEN

 

3.3.A bevételre gyakorolt becsült hatás

XA javaslatnak/kezdeményezésnek nincs pénzügyi hatása a bevételre.

   A javaslatnak/kezdeményezésnek van pénzügyi hatása – a bevételre gyakorolt hatása a következő:

   a javaslat a saját forrásokra gyakorol hatást

   a javaslat az egyéb bevételekre gyakorol hatást

kérjük adja meg, hogy a bevétel kiadási sorhoz van-e rendelve    

millió EUR (három tizedesjegyig)

Bevételi költségvetési sor:

Az aktuális költségvetési évben rendelkezésre álló előirányzatok

A javaslat/kezdeményezés hatása 23

N. 
év

N+1. 
év

N+2. 
év

N+3. 
év

A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető.

… jogcímcsoport

A címzett bevételek esetében tüntesse fel az érintett kiadáshoz tartozó költségvetési sor(oka)t.

Egyéb megjegyzések (pl. a bevételre gyakorolt hatás számítására használt módszer/képlet vagy egyéb más információ).

(1)    HL L 205., 2007.8.7, 36. o.
(2)    HL L 31., 2013.1.31., 1. o.
(3)    Elfogadásukra a Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanács 2017. december 18-i ülésén került sor.
(4)    H L 354., 2013.12.28., 22. o.
(5)    SWD (2017) 434 final, 2017. december 1.
(6)    A költségvetési ügyekben való együttműködésről szóló intézményközi megállapodásnak megfelelően (2013/C 373/01).
(7)    A Tanács 894/2007/EK rendelete a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről (HL L 205., 2007.8.7., 35. o.).
(8)    HL L 205., 2007.8.7, 36. o.
(9)    A költségvetési rendelet 58. cikke (2) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint.
(10)    Az egyes irányítási módszerek ismertetése, valamint a költségvetési rendeletre való megfelelő hivatkozások megtalálhatók a BudgWeb oldalon: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(11)    Diff. = differenciált előirányzatok / nem diff. = nem differenciált előirányzatok.
(12)    EFTA: Európai Szabadkereskedelmi Társulás.
(13)    Tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelöltek.
(14)    A hivatalos költségvetési nómenklatúra szerint.
(15)    Technikai és/vagy igazgatási segítségnyújtás, valamint uniós programok és/vagy intézkedések végrehajtásához biztosított támogatási kiadások (korábban: BA-tételek), közvetett kutatás, közvetlen kutatás.
(16)    A kimenetek a nyújtandó termékek és szolgáltatások (pl. finanszírozott diákcserék száma, épített utak hossza kilométerben stb.).
(17)    Az 1.4.2. szakaszban feltüntetett célkitűzés. „Konkrét célkitűzés(ek)…”:
(18)    Az N. év a javaslat/kezdeményezés végrehajtásának első éve. Az „N” helyére a végrehajtás várható első évét kell beírni (például: 2021). A következő évek esetében ugyanígy kell eljárni.
(19)    Technikai és/vagy igazgatási segítségnyújtás, valamint uniós programok és/vagy intézkedések végrehajtásához biztosított támogatási kiadások (korábban: BA-tételek), közvetett kutatás, közvetlen kutatás.
(20)    AC = szerződéses alkalmazott; AL = helyi alkalmazott; END = kirendelt nemzeti szakértő; INT = kölcsönmunkaerő (átmeneti alkalmazott); JPD = küldöttségi pályakezdő szakértő.
(21)    Az operatív előirányzatokból finanszírozott külső munkatársakra vonatkozó részleges felső határérték (korábban: BA-tételek).
(22)    Az N. év a javaslat/kezdeményezés végrehajtásának első éve. Az „N” helyére a végrehajtás várható első évét kell beírni (például: 2021). A következő évek esetében ugyanígy kell eljárni.
(23)    A tradicionális saját források (vámok, cukorilletékek) tekintetében nettó összeget kell megadni, amely a 20 %-kal (beszedési költségek) csökkentett bruttó összegnek felel meg.
Top

Brüsszel, 2019.8.30.

COM(2019) 376 final

MELLÉKLET

a következőhöz:

Javaslat
A TANÁCS HATÁROZATA

a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról


MELLÉKLET
JEGYZŐKÖNYVV A SAO TOMÉ ÉS PRINCIPE DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG ÉS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG KÖZÖTTI HALÁSZATI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

1. cikk
Elvek

1.E jegyzőkönyv célja a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtása. E jegyzőkönyvnek szerves részét képezi egy melléklet és több függelék.

2.A két Fél vállalja, hogy a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve alapján São Tomé és Príncipe halászati övezetében előmozdítja a felelősségteljes halászatot. São Tomé és Príncipe vállalja, hogy a halászati övezetében működő valamennyi, tonhalra halászó ipari flottára azonos műszaki és állományvédelmi intézkedéseket alkalmaz a halászat megfelelő irányításának elősegítése érdekében.

3.A Felek vállalják annak biztosítását, hogy e jegyzőkönyvet a Cotonoui Megállapodásnak az emberi jogok, a demokratikus elvek és a jogállamiság elengedhetetlen elemeiről, valamint a jó közigazgatás alapvető elemeiről szóló 9. cikkével összhangban hajtják végre.

4.Emellett a fenntartható fejlődés és a fenntartható és megfelelő környezetgazdálkodás előmozdítása mellett is elkötelezik magukat.

5.A Felek vállalják, hogy nyilvánosságra hozzák és megosztják egymással azokat az információkat, amelyek bármely, a halászati övezetükhöz való hozzáférést más külföldi hajók számára lehetővé tévő megállapodással, illetve ilyen megállapodásokból eredő halászati erőkifejtéssel kapcsolatosak, különös tekintettel a kiadott engedélyek számára és a fogások mennyiségére.

6.A megállapodás 6. cikke értelmében az európai uniós hajók csak akkor folytathatnak halászati tevékenységet São Tomé és Príncipe halászati övezetében, ha rendelkeznek az e jegyzőkönyv alapján, annak melléklete szerint kiállított halászati engedéllyel.

2. cikk
Alkalmazási időszak és halászati lehetőségek

1.A jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásának kezdőnapjától számított öt (5) éves időszakra vonatkozóan meghatározásra kerülnek az uniós hajóknak a halászati partnerségi megállapodás 5. cikke alapján megítélt halászati lehetőségek abból a célból, hogy – az ICCAT által védett vagy halászati tilalom hatálya alá helyezett fajok kivételével – lehetővé váljon (az ENSZ 1982. évi Tengerjogi Egyezményének 1. mellékletében felsorolt) nagy távolságra vándorló fajok, nevezetesen a tonhalfélék, a kardhal és az óceáni cápák halászata.

2.Halászati lehetőségekhez az alábbiak jutnak:

– 28 kerítőhálós tonhalhalászhajó,

– 6 felszíni horogsoros halászhajó.

3.E cikk (1) és (2) bekezdését e jegyzőkönyv 6., 7. és 9. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel kell alkalmazni.

3. cikk
Pénzügyi hozzájárulás – fizetési feltételek

1.A halászati partnerségi megállapodás 7. cikke szerinti pénzügyi hozzájárulás összege az 1. cikkben említett időszakra vonatkozóan 4 200 000 EUR.

2.A pénzügyi hozzájárulás a következőkből áll:

(a)évi 8 000 tonna referenciamennyiségnek megfelelő, évenként 400 000 EUR összegből a São Tomé és Príncipe-i halászati övezethez való hozzáférésért; és

(b)évenként 440 000 EUR külön összegből São Tomé és Príncipe halászati ágazati politikájának támogatására és megvalósítására.

3.Ezenkívül a jegyzőkönyv alapján engedélyezett hajók tevékenységéből származó díjak, amelyeket a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott referenciamennyiség alapján számítanak ki, a becslések szerint éves szinten átlagosan 560 000 EUR-t tesznek ki.

4.E cikk (2) bekezdését e jegyzőkönyv 4., 6., 7. és 9. cikkének és a halászati partnerségi megállapodás 12. és 13. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel kell alkalmazni.

5.A (2) bekezdésben említett pénzügyi hozzájárulásnak a (2) bekezdés a) és b) pontjában szereplő éves összegek összességének megfelelő, 840 000 EUR-t kitevő összegét az Európai Unió e jegyzőkönyv teljes időtartama alatt évente fizeti.

6.Amennyiben az uniós hajók által São Tomé és Príncipe vizein ejtett fogások éves összmennyisége meghaladja a (2) bekezdés a) pontjában megadott referenciamennyiséget, az említett rendelkezésben meghatározott pénzügyi hozzájárulás összege minden egyes további kifogott tonna után 50 EUR-val emelkedik.

7.A többletfogások kifizetését a végleges elszámolásról szóló, a melléklet II. fejezetének 2. szakaszában előírt megállapodással összhangban kell végezni. A többletfogásokért az Európai Unió által éves szinten kifizetett összeg ugyanakkor nem haladhatja meg a (2) bekezdés a) pontjában szereplő összeg kétszeresét. Ha a többletfogásokért az Unió által kifizetendő összeg meghaladja a (2) bekezdés a) pontjában szereplő éves összeg kétszeresét, a túllépés összegét a következő évben kell kifizetni.

8.A (2) bekezdés a) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulás kifizetését az első évben a jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásának kezdőnapjától számított kilencven (90) napon belül, az azt követő években pedig legkésőbb a jegyzőkönyv hatálybalépésének évfordulójáig kell teljesíteni.

9.A (2) bekezdés a) pontjában említett pénzügyi hozzájárulás felhasználása tekintetében São Tomé és Príncipe hatóságai a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban kizárólagos hatáskörrel rendelkeznek.

10.A pénzügyi hozzájárulást az alábbiak szerint kell az államháztartási számlákra utalni: a (2) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulást São Tomé és Príncipe Központi Bankjánál nyitott államkincstári számlára kell utalni; a (2) bekezdés b) pontjában, valamint a (7) bekezdésben említett hozzájárulást pedig a Halászati Fejlesztési Alap számlájára kell befizetni, és be kell vezetni a költségvetésbe. A számlák banki adatait São Tomé és Príncipe hatóságai évente közlik az Európai Bizottsággal.

4. cikk
Ágazati támogatás

1.E jegyzőkönyv vonatkozásában az ágazati támogatás a halászatra irányuló nemzeti stratégia megvalósítását és a tengergazdaság fejlesztését segíti. Célja a halászati erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és az ágazat fejlesztése többek között a következők révén:

a halászati tevékenységek nyomon követésének, ellenőrzésének és felügyeletének javítása,

a halászati erőforrásokkal kapcsolatos tudományos ismeretek javítása,

a halászati termékek minőségének javítása,

a kisüzemi halászat fejlesztésének támogatása,

a nemzetközi együttműködés megerősítése,

az akvakultúra fejlesztésének támogatása.

2.A Felek a halászati partnerségi megállapodás 9. cikkében előírt vegyes bizottság keretében legkésőbb három (3) hónappal e jegyzőkönyv ideigenes alkalmazásának megkezdése után megállapodnak egy többéves ágazati programról és annak alkalmazási szabályairól, különösen a következőkről:    

(a)éves és többéves irányvonalak, amelyek alapján a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában előírt pénzügyi hozzájárulás felhasználásra kerül;

(b)évenkénti, illetve többéves célkitűzések, melyek célja a fenntartható és felelősségteljes halászat támogatása, különös tekintettel a São Tomé és Príncipe által a halászati politika területén meghatározott prioritásokra;

(c)az évente elért eredmények értékelésére szolgáló kritériumok és eljárások.

3.Az éves vagy többéves ágazati programban szereplő célkitűzések és tevékenységek módosításáról előzetesen tájékoztatni kell az Európai Bizottságot. Amennyiben ez utóbbi kifogást emel, az ügyet a vegyes bizottság elé utalhatják, kikérve véleményét a Felek által jóváhagyandó módosítási javaslatról, szükség esetén levélváltás formájában.

4.A két Fél a São Tomé és Príncipe-i hatóságok által készített írásbeli jelentés alapján minden évben elvégzi a többéves ágazati program eredményeinek értékelését. Ha az értékelés azt mutatja, hogy a célkitűzések elérése nincs összhangban a programozással, vagy ha a program végrehajtását a vegyes bizottság nem találja kielégítőnek, a pénzügyi hozzájárulás kifizetését felül lehet vizsgálni vagy fel lehet függeszteni.

5.A pénzügyi hozzájárulás folyósítása a két Fél közötti egyeztetés és megállapodás után folytatódik, amint a vegyes bizottság – adott esetben levélváltás útján történt egyeztetés nyomán – kielégítőnek találja a program végrehajtását. Mindazonáltal a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett külön pénzügyi hozzájárulás kifizetése a jegyzőkönyv lejártát követő hat (6) hónapos időszak után már nem teljesíthető.

5. cikk
Tudományos és technikai együttműködés a felelősségteljes halászatért

1.E jegyzőkönyv alkalmazási időszaka alatt az Európai Unió és São Tomé és Príncipe együttműködik azért, hogy figyelemmel kísérje a São Tomé és Príncipe-i halászati övezet halászati erőforrásainak állapotát.

2.A Felek vállalják, hogy a közép-afrikai térségben előmozdítják a felelősségteljes halászatra irányuló együttműködést.

3.A Felek vállalják, hogy betartják az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) minden ajánlását és határozatát.

4.A halászati partnerségi megállapodás 4. cikkének megfelelően, az ICCAT keretében elfogadott ajánlások és határozatok alapján, valamint a rendelkezésre álló legmérvadóbb tudományos szakvélemények fényében a Felek a halászati partnerségi megállapodás 9. cikkében előírt vegyes bizottság keretében konzultálnak egymással az e jegyzőkönyv hatálya alá tartozó és az Európai Unió hajóinak tevékenységét érintő halfajokkal való fenntartható gazdálkodásra vonatkozó esetleges intézkedésekről.

5.A Felek megállapodnak abban, hogy a cápaállomány megfelelő kezelése és védelme érdekében a melléklet III. fejezetében előírt fogási adatok cseréje révén biztosítják a cápafogások szoros nyomon követését. A vegyes bizottság adott esetben további állománygazdálkodási intézkedéseket fogad el, amelyekkel jobban szabályozható a horogsoros flotta tevékenysége.

6.A két Fél együttműködik a São Tomé és Príncipe-i halászat ellenőrzése és vizsgálata, valamint a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemre szolgáló mechanizmus megerősítése érdekében.

6. cikk
A halászati lehetőségek és a technikai intézkedések felülvizsgálata

1.Az 1. cikkben említett halászati lehetőségeket a vegyes bizottság felülvizsgálhatja, amennyiben a felülvizsgálat összhangban áll az e jegyzőkönyv hatálya alá tartozó halászati fajokkal való fenntartható gazdálkodással.

2.Ilyen esetben a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulást időarányosan ki kell igazítani, és a módosításokat be kell építeni e jegyzőkönyvbe és mellékleteibe.

3.A vegyes bizottság megvizsgálhatja és szükség esetén közös megegyezéssel kiigazíthatja vagy módosíthatja a halászati tevékenység végzésére, valamint e jegyzőkönyv végrehajtására vonatkozó technikai intézkedésekre irányadó rendelkezéseket.

7. cikk
Új halászati lehetőségek

1.Olyan halászati tevékenységek végzése tekintetében, amelyek nem tartoznak e jegyzőkönyv hatálya alá, a São Tomé és Príncipe-i hatóságok felkérhetik az Európai Uniót arra, hogy mérlegelje a szóban forgó halászati tevékenységek lehetőségét. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő adat az állományok állapotáról, a Felek megállapodnak egy felderítő célú halászati út lebonyolításának feltételeiről, a két Fél tudományos szakértőinek benyújtott legjobb tudományos szakvélemények figyelembevételével.

2.Az említett eredmények fényében, illetve amennyiben az Európai Unió érdeklődést mutat az ilyen halászati tevékenységek végzése iránt, a vonatkozó engedélyeknek a São Tomé és Príncipe-i hatóságok általi esetleges megadása előtt a Felek egyeztetnek egymással a vegyes bizottság keretében. Adott esetben a Felek megállapodnak az új halászati lehetőségekre vonatkozó feltételekben, és szükség esetén ennek megfelelően módosítják e jegyzőkönyvet és mellékletét.

8. cikk
A kirakodás ösztönzése és a gazdasági szereplők közötti együttműködés előmozdítása

1.A Felek együttműködnek annak érdekében, hogy javítsák a fogások kirakodásának lehetőségeit a São Tomé és Príncipe-i kikötőkben.

2.São Tomé és Príncipe igyekszik stratégiát és ösztönzőket kidolgozni a kirakodások ösztönzésére. E stratégia részeként az uniós flotta törekedni fog fogásai egy részének, különösen a járulékos fogásoknak a kirakodására.

3.A Felek törekednek arra, hogy kedvező feltételeket teremtsenek a vállalkozások közötti műszaki, gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok előmozdításához, valamint a kereskedelem és a beruházások fejlődését elősegítő keretet alakítsanak ki.

9. cikk
A jegyzőkönyv végrehajtásának felfüggesztése

1.E jegyzőkönyv végrehajtása bármely fél kezdeményezésére felfüggeszthető az alábbi feltételek bármelyikének fennállása esetén:

(a)a halászati partnerségi megállapodás 2. cikkének h) pontjában meghatározott rendkívüli körülmények akadályozzák a halászati tevékenység végzését São Tomé és Príncipe halászati övezetében;

(b)egyik vagy másik Fél halászati politikájának meghatározásában vagy végrehajtásában jelentős változások állnak be, amelyek hatással vannak e jegyzőkönyv rendelkezéseire;

(c)a Cotonoui Megállapodás 8. és 96. cikkében meghatározott eljárás lefolytatását követően a Felek egyike megállapítja, hogy az emberi jogoknak az említett megállapodás 9. cikke szerinti elengedhetetlen elemeit megsértették;

(d)az Európai Unió a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett pénzügyi hozzájárulás kifizetését az e cikkben leírtaktól eltérő okból nem teljesíti;

(e)a Felek között súlyos és megoldatlan nézeteltérés lép fel e jegyzőkönyv alkalmazásával vagy végrehajtásával kapcsolatban.

2.A jegyzőkönyv alkalmazásának felfüggesztéséhez az érintett fél a felfüggesztés hatálybalépésének időpontja előtt legalább három (3) hónappal írásbeli értesítést küld szándékáról.

3.Felfüggesztés esetén a Felek folyamatosan egyeztetnek egymással az őket szembeállító vita békés rendezése céljából. Amennyiben sikerül a vitát rendezni, e jegyzőkönyv alkalmazása újból megkezdődik, és a pénzügyi hozzájárulás összege arányosan és időarányosan csökken annak az időszaknak megfelelően, amelynek során e jegyzőkönyv alkalmazását felfüggesztették.

10. cikk
Alkalmazandó jog

1.A São Tomé és Príncipe-i vizeken halászó európai uniós halászhajók tevékenységeire a São Tomé és Príncipe területén alkalmazandó jogszabályok az irányadók, hacsak a halászati partnerségi megállapodás, e jegyzőkönyv, valamint annak melléklete és függelékei erről másképpen nem rendelkeznek.

2.A São Tomé és Príncipe-i hatóságok a halászati ágazatot érintő minden változásról és új jogszabályról értesítik az Európai Uniót. A módosítások az ilyen értesítéstől számított hatvan (60) napon belül válnak kötelezővé az európai uniós hajókra nézve.

3.Az Európai Bizottság az Európai Unió távolsági flottájának halászati tevékenységét érintő minden változásról és új jogszabályról értesíti São Tomé és Príncipe hatóságait.

11. cikk
Elektronikus információcsere

1.São Tomé és Príncipe és az Európai Unió vállalja, hogy a lehető leghamarabb üzembe helyezi a megállapodás végrehajtásához kapcsolódó valamennyi információ és dokumentum elektronikus cseréjéhez szükséges számítógépes rendszereket, és gondoskodik karbantartásukról.

2.Az elektronikus formátumú dokumentumokat minden esetben a papíralapú dokumentumokkal egyenértékűnek kell tekinteni.

3.São Tomé és Príncipe és az Európai Unió haladéktalanul értesíti egymást a számítógépes rendszerek bárminemű meghibásodásáról. Ilyen esetben a megállapodás végrehajtásához kapcsolódó információk és dokumentumok továbbítása automatikusan alternatív kommunikációs eszközzel történik.

12. cikk
Adatvédelem

1.São Tomé és Príncipe és az Európai Unió vállalja, hogy a megállapodás alkalmazása során kapott, az uniós hajókkal és azok halászati tevékenységével összefüggő név szerinti adatokat mindenkor a titoktartási és adatvédelmi rendelkezések tiszteletben tartásával kezeli.

2.A Felek gondoskodnak arról, hogy csupán a São Tomé és Príncipe-i vizeken folytatott halászatra vonatkozó összesített adatokat hozzák nyilvánosságra, az ICCAT idevágó rendelkezéseit is tiszteletben tartva.

3.Azokat az adatokat, amelyek esetleg titkosnak minősülhetnek, az illetékes hatóságok kizárólag a megállapodás végrehajtása érdekében, valamint a halászati gazdálkodás, az ellenőrzés és a felügyelet céljára használhatják fel.

4.Az Unió által továbbított személyes adatok tekintetében a vegyes bizottság az általános adatvédelmi rendelettel [(EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.)] összhangban megfelelő biztosítékokat és jogorvoslati eszközöket állapíthat meg.

13. cikk
Időtartam

Ez a jegyzőkönyv a 15. cikk szerinti ideiglenes alkalmazás napjától számított öt (5) évig alkalmazandó, kivéve, ha a jegyzőkönyvet a 14. cikkel összhangban felmondják.

14. cikk
Felmondás

1.E jegyzőkönyv felmondásához az érintett fél legalább hat hónappal a felmondás hatálybalépésének időpontja előtt írásban értesíti a másik felet erre irányuló szándékáról.

2.Az előző bekezdésben említett értesítés elküldése után a Felek konzultációt kezdenek.

15. cikk
Ideiglenes alkalmazás

Ez a jegyzőkönyv aláírásának időpontjától kezdve ideiglenesen alkalmazandó.

16. cikk
Hatálybalépés

Ez a jegyzőkönyv azon a napon lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges eljárások befejezéséről.MELLÉKLET

Az Európai Unió hajói által a São Tomé és Príncipe-i halászati övezetben folytatott halászatra irányadó feltételek

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.Az illetékes hatóság kijelölése

E melléklet alkalmazásában és ellenkező megjelölés hiányában az Európai Unióra (EU) vagy São Tomé és Príncipére az illetékes hatóság címén történő hivatkozás az alábbiakat jelenti:

az EU esetében: az Európai Bizottság, adott esetben a São Tomé és Príncipéért felelős uniós küldöttségen keresztül;

São Tomé és Príncipe esetében: a halászatért felelős minisztérium halászati igazgatósága.

2.Halászati övezet

Az e jegyzőkönyv alapján tevékenységet folytató európai uniós hajók São Tomé és Príncipe kizárólagos gazdasági övezetében tevékenykedhetnek, kivéve a kisüzemi és félipari halászat számára fenntartott területeket.

A kizárólagos gazdasági övezet koordinátáiról 1998. május 7-én értesítették az Egyesült Nemzetek Szervezetét.

São Tomé és Príncipe haladéktalanul értesíti az Európai Uniót a halászati övezet bármiféle módosításáról.

3.A hajózási és a halászati tilalom hatálya alá tartozó övezetek

Kivétel nélkül minden halászati tevékenység tilos São Tomé és Príncipe és Nigéria közös hasznosítási övezetében, amelynek határait az 1. függelékben megállapított koordináták jelzik.

4.Bankszámla

São Tomé és Príncipe e jegyzőkönyv hatálybalépését megelőzően közli az Unióval azon bankszámlájának vagy bankszámláinak az adatait, amely(ek)re a halászhajók által a megállapodás keretében folyósítandó pénzösszegeket be kell fizetni. A banki átutalásokkal járó költségeket a hajótulajdonosok viselik.

5.Kapcsolattartó pontok

A két Fél kölcsönösen tájékoztatja egymást a jegyzőkönyv végrehajtására, különösen az összesített fogási és halászati erőkifejtési adatok cseréjére, a halászati engedélyekkel kapcsolatos eljárásokra és az ágazati támogatás végrehajtására vonatkozó információk egymással való megosztását lehetővé tévő kapcsolattartó pontjairól.

6.Munkanyelvek

A Felek megállapodnak abban, hogy a jegyzőkönyv végrehajtásával kapcsolatos találkozókon lehetőség szerint a portugál és a francia nyelvet használják munkanyelvként.

II. FEJEZET
HALÁSZATI ENGEDÉLYEK

E melléklet rendelkezéseinek alkalmazásában nincs különbség a „halászati engedély” fogalma és a „halászati jogosítvány” São Tomé és Príncipe-i jogszabályokban meghatározott fogalma között.

1. szakasz: Az alkalmazandó eljárások

1.A halászati engedély kiadásának előfeltételei

A São Tomé és Príncipe halászati övezetében folytatott halászatra csak az arra jogosult hajók kaphatnak engedélyt.

Egy hajó csak akkor jogosult engedélyre, ha sem a hajó tulajdonosa, sem a hajóparancsnok, sem maga a hajó nincs eltiltva a São Tomé és Príncipe partjainál folytatott halászati tevékenységektől. Helyzetüknek a São Tomé és Príncipe-i közigazgatás felé rendezettnek kell lennie abban az értelemben, hogy eleget tettek minden korábbi, az Európai Unióval kötött megállapodás keretében São Tomé és Príncipe partjainál folytatott halászati tevékenységükből eredő kötelezettségnek. Másrészt meg kell felelniük a külső vizeken halászó flották fenntartható kezeléséről szóló (EU) 2017/2403 rendeletben foglaltaknak.

2.Halászati engedély iránti kérelem

Az Európai Unió illetékes hatóságai legalább tizenöt (15) munkanappal az engedély kérelmezett érvényességi időpontja előtt elektronikus úton São Tomé és Príncipe halászatért felelős minisztériuma elé terjesztik minden olyan hajó kérelmét, amely a halászati partnerségi megállapodás keretében halászni szándékozik; a kérelem másolatát el kell juttatni az Európai Unió São Tomé és Príncipéért felelős küldöttségének.

A kérelmeket a halászatért felelős minisztériumnak a 2. függelékben szereplő mintával összhangban álló nyomtatványon kell benyújtani.

Minden halászati engedély iránti kérelemhez csatolni kell a következő iratokat:

a megfigyelők által az engedély érvényességi időszakára fizetendő átalánydíj-előleg és az átalányösszegű hozzájárulások befizetéséről szóló igazolás;

egy nemrégiben készült, a hajót oldalnézetből mutató színes fénykép;

a hajó lajstromozási bizonyítványának másolata;

adott esetben a hajó típusától függően alkalmazandó nemzeti rendelkezések által előírt, São Tomé és Príncipe által a vegyes bizottságnak jelzett egyéb dokumentumok.

Az éves átalánydíjat ugyanarra az államkincstári számlára kell befizetni, mint a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulást.

A díjak a kikötői illetékek és szolgáltatások költségeinek kivételével minden nemzeti és helyi adót magukban foglalnak.

A célfajokat egyértelműen fel kell tüntetni minden halászati engedélykérelemben.

A halászati engedély iránti kérelem tartalmazhat egy értesítést a cápauszonyoknak a hajó fedélzetén történő részleges levágására, illetve egyéb fedélzeti műveletek, például kizsigerelés végzésére irányuló szándékról.

3.A halászati engedély kiállítása

A halászati engedélyeket São Tomé és Príncipe halászatért felelős minisztériuma adja ki a 2. pontban említett összes irat kézhezvételétől számított tizenöt (15) munkanapon belül.

Az eredeti példányokat az Európai Unió São Tomé és Príncipéért felelős küldöttségén keresztül juttatják el az Európai Unióhoz.

Az engedély meghatározza a halászatra engedélyezett fajokat vagy kategóriákat (tonhalfélék, kardhal és halászható cápafajok).

Annak érdekében, hogy az övezetben mielőbb megkezdődhessen a halászat, a halászati engedély másolatát elektronikus úton elküldik a hajótulajdonosoknak. E másolati példány a halászati engedély kiállításának napjától számítva legfeljebb hatvan (60) napig használható. Ebben az időszakban a másolati példány az eredetivel azonos értékűnek minősül.

4.A halászati engedély rendkívüli esetekben megengedett cseréje

A halászati engedélyt egy meghatározott hajó nevére kell kiállítani, és az nem ruházható át. Az Európai Unió kérésére és igazolt vis maior esetén azonban a hajó halászati engedélyét – később meghatározandó feltételek mellett – vissza lehet vonni, és az érvényességi idő hátralévő részére új halászati engedélyt lehet kiadni egy másik, azonos kategóriába tartozó hajó számára.

A hajótulajdonos az eredeti halászati engedélyt köteles visszaadni São Tomé és Príncipe halászatért felelős minisztériumának. A cserehajóra vonatkozó engedély a leadás napján lép hatályba. São Tomé és Príncipe tájékoztatja az Európai Uniót a halászati engedély átruházásáról és hatálybalépésének időpontjáról.

5.A halászati engedély fedélzeten tartása

Az e szakasz 3. pontjában szereplő rendelkezések sérelme nélkül a halászati engedélyt mindenkor a fedélzeten kell tartani.

6.Segédhajók

Az Európai Unió kérésére és a São Tomé és Príncipe-i hatóságok által elvégzett vizsgálat után São Tomé és Príncipe a halászati engedéllyel rendelkező európai uniós halászhajók számára engedélyezi segédhajók igénybevételét.

A segédhajók nem rendelkezhetnek halfogásra alkalmas eszközökkel. A segédhajók tevékenysége nem foglalhatja magában az üzemanyag-feltöltést és a fogások átrakását.

A segédhajókra a halászati engedély iránti kérelmek benyújtását szabályozó, az e fejezetben említett eljárás vonatkozik, a rájuk alkalmazandó mértékben. São Tomé és Príncipe elkészíti az engedélyezett segédhajók jegyzékét, és azt haladéktalanul megküldi az Európai Uniónak.

E hajók után évente 3 500 EUR díjat kell fizetni, amelyet a jegyzőkönyv 3. cikkében említett Halászati Fejlesztési Alapnak kell befizetni.

2. szakasz: Díjak és előlegek

1.A halászati engedélyek érvényességi ideje egy év.

2.A kerítőhálós tonhalhalászhajók és a felszíni horogsoros hajók esetében a São Tomé és Príncipe halászati övezetében halászott zsákmány tonnája után fizetendő díj a jegyzőkönyv teljes időtartamára 70 EUR.

3.A halászati engedélyeket az alábbi éves átalánydíjak megfizetése után állítják ki:

(a)a kerítőhálós tonhalhalászhajók esetében: hajónként 9 100 EUR, amely 130 tonnás fogásért fizetendő díj összegének felel meg;

(b)a felszíni horogsoros halászhajók esetében: hajónként 3 255 EUR, amely 46,5 tonnás fogásért fizetendő díj összegének felel meg.

Ezeket a díjakat ugyanarra az államkincstári számlára kell befizetni, mint a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott, hozzáféréssel kapcsolatos hozzájárulást.

4.Az Unió a bejelentett fogások alapján minden hajóra vonatkozóan elkészít egy fogáskimutatást, valamint egy kimutatást az adott hajó által az előző naptári évi halászati idény után fizetendő díjakról. Ezeket a végleges kimutatásokat az adott év június 30. napja előtt továbbítja São Tomé és Príncipe hatóságainak és – a tagállamokon keresztül – a hajó tulajdonosának. São Tomé és Príncipe a végleges kimutatásokat a kézhezvételüktől számított harminc (30) napon belül – igazoló dokumentumok alapján – vitathatja. Nézeteltérés esetén a Felek adott esetben a vegyes bizottság keretén belül egyeztetnek egymással. Ha São Tomé és Príncipe harminc (30) napon belül nem emel kifogást, a végleges kimutatásokat elfogadottnak kell tekinteni.

5.Ha a végleges kimutatás összege meghaladja a halászati engedély megszerzéséért előzetesen befizetett átalánydíjat, a hajótulajdonos a fennmaradó összeget negyvenöt (45) napos határidőn belül köteles megfizetni São Tomé és Príncipének, hacsak nem vitatja a kimutatást. Az összeget a Halászati Fejlesztési Alap számlájára kell befizetni. Ugyanakkor, ha a végleges kimutatás összege alacsonyabb az előzetes átalánydíjnál, a különbözet visszatérítésére a hajótulajdonos nem tarthat igényt.

III. FEJEZET
A FOGÁSOK NYOMON KÖVETÉSE ÉS BEJELENTÉSE

1. szakasz: Elektronikus halászati naplók

1.A megállapodás keretében halászati tevékenységet folytató európai uniós hajók parancsnokai kötelesek egy elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerbe (ERS) illeszkedő elektronikus halászati naplót vezetni.

2.ERS rendszerrel nem rendelkező hajók halászati tevékenység céljából nem léphetnek be São Tomé és Príncipe halászati övezetébe.

3.Az elektronikus halászati naplóban rögzített adatok pontosságáért a hajóparancsnok felel. A halászati naplónak meg kell felelnie az ICCAT vonatkozó határozatainak és ajánlásainak.

4.A parancsnok minden nap, minden egyes halászati műveletre vonatkozóan rögzíti a kifogott és a fedélzeten tartott, illetve a tengerbe visszadobott fajok becsült mennyiségét. A kifogott vagy visszadobott fajok becsült mennyiségét az érintett tömegtől függetlenül kell rögzíteni.

5.Ha egy hajó úgy tartózkodik a halászati övezetben, hogy közben nem végez halászati tevékenységet, akkor délben fel kell jegyezni a helyzetét.

6.A halászati napló adatait automatikusan és naponta továbbítani kell a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjába. Legalább a következő elemeknek továbbításra kell kerülniük:

(a)a halászhajó azonosító számai és neve;

(b)minden egyes faj FAO szerinti hárombetűs kódja;

(c)a fogás helye szerinti földrajzi terület;

(d)a fogások dátuma és adott esetben időpontja;

(e)a kikötőből való távozás és a kikötőbe való érkezés napja és időpontja, valamint a halászati út időtartama;

(f)a halászeszköz típusa, műszaki leírása és méretei;

(g)valamennyi fedélzeten tartott faj becsült mennyisége élőtömeg-kilogrammban vagy adott esetben az egyedek számában kifejezve;

(h)valamennyi visszadobott faj becsült mennyisége élőtömeg-kilogrammban vagy adott esetben az egyedek számában kifejezve.

7.A lobogó szerinti állam biztosítja az adatok fogadását és olyan informatikai adatbázisban történő rögzítését, amelyben legalább 36 hónapig biztonságosan tárolhatók.

8.A lobogó szerinti állam és São Tomé és Príncipe biztosítják egymást arról, hogy rendelkeznek az ERS-adatok automatikus küldéséhez szükséges informatikai eszközökkel és szoftverekkel. Az ERS-adatok küldésekor az Európai Bizottság által kezelt elektronikus kommunikációs eszközöket kell használni a halászatra vonatkozó adatok szabványos formában történő cseréjéhez. A szabványok módosításait hat (6) hónapon belül végre kell hajtani.

9.A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja gondoskodik arról, hogy egy adott hajó halászati övezetben való tartózkodása során a halászati napló ERS-en keresztül minden nap automatikusan eljusson a São Tomé és Príncipe-i halászati felügyelő központhoz, még akkor is, ha a fogás mennyisége nulla.

10.A fogásokról ERS-en keresztül történő tájékoztatás módját és az üzemzavar esetén követendő eljárásokat a 4. függelék határozza meg.

11.São Tomé és Príncipe hatóságai az egyes hajók halászati tevékenységére vonatkozó adatokat bizalmasan és biztonságos módon kezelik.

2. szakasz: Összesített fogási adatok

1.A lobogó szerinti állam negyedévente beviszi az Európai Bizottság által vezetett adatbázisba minden egyes hajó fogásainak és visszadobásainak havonta összesített mennyiségét. A jegyzőkönyv vagy az ICCAT-ajánlások alapján teljes kifogható mennyiség hatálya alá tartozó fajok esetében minden hónapban meg kell adni az előző hónapra vonatkozó mennyiségeket.

2.A lobogó szerinti állam az adatokat a kirakodási, értékesítési, vizsgálati vagy megfigyelési adatokkal, valamint a hatóságok által ismert releváns információkkal egybevetve ellenőrzi. Az ellenőrző vizsgálat során szükségesnek ítélt adatbázis-frissítést a lehető leghamarabb el kell végezni. Az ellenőrzésekhez a halászati övezet e jegyzőkönyvben megállapított földrajzi koordinátáit kell alapul venni.

3.Az Európai Unió minden negyedév vége előtt benyújtja São Tomé és Príncipe hatóságainak a folyó év előző negyedéveire vonatkozó összesített adatokat, hónapok és egyes fajok szerinti bontásban feltüntetve a hajónkénti kifogott halmennyiségekre vonatkozó, az adatbázisból kinyert adatokat. Ezek az adatok ideiglenes jellegűek és folyamatosan változhatnak.

4.A partnerország elemzi az adatokat és beszámol az ERS-en keresztül hozzá eljuttatott elektronikus halászati naplók adataival való összehasonlítás során tapasztalt minden jelentősebb eltérésről. A lobogó szerinti államok szükség esetén vizsgálatokat indítanak és aktualizálják az adatokat.

IV. FEJEZET

NYOMON KÖVETÉS, ELLENŐRZÉS ÉS FELÜGYELET
1. szakasz: Ellenőrzés és vizsgálat

Az uniós halászhajók betartják az ICCAT által az adott térségben használt halászeszközökre és azok műszaki jellemzőire vonatkozóan elfogadott intézkedéseket és ajánlásokat, valamint betartanak minden egyéb, a halászati tevékenységükre és fogásaikra alkalmazandó technikai intézkedést.

1.A halászati övezetbe való belépés és az onnan való kilépés

Az e jegyzőkönyv keretében a São Tomé és Príncipe-i vizeken tevékenységet folytató európai uniós hajók a São Tomé és Príncipe kizárólagos gazdasági övezetébe való belépésre vagy az onnan történő kilépésre vonatkozó szándékukról a be- vagy kilépés előtt legalább három (3) órával értesítik São Tomé és Príncipe illetékes hatóságait.

A São Tomé és Príncipe kizárólagos gazdasági övezetébe való belépésre vagy az onnan való kilépésre vonatkozó értesítés alkalmával a hajóknak egyúttal meg kell adniuk földrajzi helyzetüket és a már a fedélzetükön található, a FAO hárombetűs kódjával azonosított, élőtömeg-kilogrammban vagy adott esetben egyedszámban kifejezett fogásokat is.

Ezeket az értesítéseket az ERS rendszeren keresztül vagy alternatív lehetőségként e-mailben kell elküldeni a São Tomé és Príncipe hatóságai által megadott címre.

Ha egy hajóról megállapítást nyer, hogy halászati tevékenységet folytat anélkül, hogy értesítést küldött volna a São Tomé és Príncipe-i vizekre történő belépési szándékáról, e hajót halászati engedéllyel nem rendelkező hajónak kell tekinteni és a nemzeti jogszabályok által előírt következményeknek kell alávetni.

2.Vizsgálati eljárások

A São Tomé és Príncipe-i halászati övezetben a halászati engedéllyel rendelkező uniós hajóknak a tengeren, a kikötőben vagy a kikötő területén történő vizsgálatát São Tomé és Príncipe halászati ellenőrzéssel megbízott és egyértelműen azonosítható ellenőrei végzik, a São Tomé és Príncipe-i hatóságok szolgálatában álló hajókkal.

Fedélzetre szállás előtt a São Tomé és Príncipe-i ellenőröknek értesíteniük kell az uniós hajót a vizsgálat végzésére vonatkozó döntésükről. A vizsgálatot legfeljebb két ellenőr végezheti, akiknek a vizsgálat elvégzése előtt igazolniuk kell személyazonosságukat és ellenőri minőségüket.

Az engedéllyel rendelkező São Tomé és Príncipe-i ellenőrök csak a vizsgálathoz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szükséges időt töltik az uniós hajó fedélzetén. A vizsgálatot oly módon folytatják le, hogy az a lehető legkisebb hatást gyakorolja a hajóra, a halászati tevékenységre és a rakományra.

A vizsgálat során készített képek (fotók vagy videók) a halászat ellenőrzéséért és felügyeletéért felelős hatóságok céljaira szolgálnak, ezért nem tehetők közzé, kivéve, ha a nemzeti jog másként rendelkezik.

Az uniós hajó parancsnoka köteles megkönnyíteni a São Tomé és Príncipe-i ellenőrök fedélzetre szállását és munkáját.

A São Tomé és Príncipe-i ellenőrök minden vizsgálat végén vizsgálati jelentést készítenek. Az uniós hajó parancsnoka jogosult észrevételeket fűzni a vizsgálati jelentéshez. A vizsgálati jelentést az azt elkészítő ellenőr és az uniós hajó parancsnoka is aláírja.

A vizsgálati jelentés hajóparancsnok általi aláírása nem sérti a hajótulajdonos védelemhez való jogát egy esetleges jogsértési eljárás során. A vizsgálati eljárás során a hajóparancsnok köteles együttműködést tanúsítani. Amennyiben a hajóparancsnok megtagadja a jegyzőkönyv aláírását, annak okairól írásban ad tájékoztatást, és az ellenőr az „aláírást megtagadta” bejegyzést vezeti a jegyzőkönyvbe. A São Tomé és Príncipe-i ellenőrök a hajó elhagyása előtt átadják a vizsgálati jelentés egy példányát az uniós hajó parancsnokának. São Tomé és Príncipe hatóságai huszonnégy (24) órán belül tájékoztatják az Európai Uniót az elvégzett vizsgálatokról és az esetleg feltárt jogsértésekről, és eljuttatják részére a vizsgálati jelentést. Szükség esetén a jogsértésekkel kapcsolatos vizsgálati jelentés másolatát az ellenőrnek a kikötőbe való visszatérését követő legfeljebb hét (7) napon belül meg kell küldeni az Európai Uniónak.

3.Engedélyezett fedélzeti műveletek

A São Tomé és Príncipe által kiadott halászati engedélyekben fel kell tüntetni, melyek az engedélyezett fedélzeti műveletek, például a kizsigerelés vagy a cápauszonyok részleges leválasztása.

4.Átrakás és kirakodás

Az e jegyzőkönyv keretében a São Tomé és Príncipe-i vizeken tevékenységet folytató olyan uniós hajóknak, amelyek São Tomé és Príncipe vizein átrakást végeznek, az említett műveletet Fernão Dias, Neves vagy Ana Chaves kikötőjének területén kell végrehajtaniuk.

A fogásokat kirakodni vagy átrakni szándékozó hajótulajdonosok vagy ügynökeik kötelesek legalább negyvennyolc (48) órával az adott művelet tervezett megkezdése előtt értesíteni az illetékes São Tomé és Príncipe-i hatóságokat a következőkről:

(a)a fogásokat átrakni vagy kirakodni szándékozó halászhajók neve,

(b)a szállítóhajó neve,

(c)az átrakásra vagy kirakodásra szánt mennyiség fajonként,

(d)az átrakás vagy kirakodás napja,

(e)az átrakott vagy kirakodott fogások rendeltetési helye.

Az értesítés az ERS rendszeren keresztül vagy e-mailben juttatható el São Tomé és Príncipének.

A tengeren történő átrakás tilos.

A parancsnoknak át kell adnia São Tomé és Príncipe illetékes hatóságainak a fogási nyilatkozatokat, valamint be jelentenie kell vagy a halászat folytatására, vagy a São Tomé és Príncipe-i vizek elhagyására vonatkozó szándékát.

A fogások valamennyi, a fenti pontokban nem említett átrakási vagy kirakodási művelete tilos São Tomé és Príncipe vizein. Minden olyan személy, aki megsérti az e rendelkezésben előírtakat, a hatályban lévő São Tomé és Príncipe-i jogszabályokban előírt szankciókkal sújtható.

2. szakasz: Műholdas hajómegfigyelési rendszer (VMS)

Minden e jegyzőkönyv alapján engedéllyel rendelkező uniós hajónak műholdas hajómegfigyelési rendszerrel (Vessel Monitoring System, a továbbiakban: VMS) kell rendelkeznie.

A hajó fedélzetén lévő, adatokat továbbító, a földrajzi helyzet folyamatos megfigyelésére szolgáló, műholdas kommunikációt használó rendszereket tilos áthelyezni, szétkapcsolni, megsemmisíteni, megrongálni vagy működésképtelenné tenni, továbbá tilos szándékosan módosítani, torzítani vagy meghamisítani az említett rendszerek által kibocsátott vagy rögzített adatokat.

Az uniós hajók automatikusan és folyamatosan jelzik földrajzi helyzetüket a lobogójuk szerinti állam halászati felügyelő központjának, méghozzá a kerítőhálós hajók legalább óránként, az összes többi hajó pedig legalább két (2) óránként. Egy adott hajó tevékenységeinek vizsgálatára irányuló intézkedések esetén ez a gyakoriság növelhető.

A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja gondoskodik arról, hogy a hajó halászati övezetben való tartózkodása során automatikusan rendelkezésre álljanak a VMS-adatok.

Minden helyzetmeghatározási jelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

(a)a hajó azonosító jele;

(b)a halászhajó legutóbb mért földrajzi helyzete (földrajzi hosszúság és szélesség) 500 méternél kisebb megengedett eltéréssel, 99 %-os konfidenciaintervallummal;

(c)a földrajzi helyzet feljegyzésének napja és időpontja;

(d)a hajó sebessége és iránya.

A hajó helyzetéről VMS-en keresztül történő tájékoztatás módját és az üzemzavar esetén követendő eljárásokat az 5. függelék határozza meg.

A hajók tevékenységének megfigyelése során a halászati felügyelő központok közvetlenül kommunikálnak egymással.

V. FEJEZET
TENGERÉSZEK FEDÉLZETRE VÉTELE

1.A fedélzetre veendő tengerészek száma

A São Tomé és Príncipe-i vizeken folytatott halászati tevékenységük során az európai uniós hajók az alábbi feltételekkel és korlátozásokkal kötelesek fedélzetre venni São Tomé és Príncipe-i tengerészeket:

(a)a kerítőhálós tonhalhalászflotta esetében a jegyzőkönyv alkalmazásának első évében a teljes flotta vonatkozásában összesen hat (6) tengerészt, a jegyzőkönyv második évében összesen nyolc (8) tengerészt, a jegyzőkönyv utolsó három évében pedig összesen évi tíz (10) tengerészt;

(b)a felszíni horogsoros halászhajók esetében a teljes flotta vonatkozásában évi két (2) tengerészt.

2.E felvételi kötelezettség feltétele, hogy São Tomé és Príncipe hatóságai a jegyzőkönyv alkalmazása előtt, majd minden év januárjában átadjanak egy listát az Európai Uniónak a megfelelő és képzett tengerészekről. A hajótulajdonosok erről a listáról választják ki a tengerészeket.

3.A São Tomé és Príncipe-i tengerészektől elvárt képesítéseket a 6. függelék határozza meg.

4.A hajótulajdonos vagy ügynöke közli az illetékes São Tomé és Príncipe-i hatósággal azon tengerészek nevét, akiket felvett az adott hajó fedélzetére, és megjelöli, hogy e tengerészek milyen szerepet töltenek be a legénységben.

5.A Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munkára vonatkozó alapelvekről és alapvető jogokról szóló nyilatkozata teljes mértékben alkalmazandó az uniós hajókra felvett tengerészekre. Ez különösen az egyesülési szabadságra és a kollektív tárgyalásokhoz való jog tényleges elismerésére, valamint a foglalkoztatás és foglalkozás tekintetében a hátrányos megkülönböztetés felszámolására vonatkozik.

6.A São Tomé és Príncipe-i tengerészek munkaszerződését – amelynek egy-egy példányát megkapja a Munkaügyi Minisztérium, a Halászati Minisztérium, valamint az aláírók – a hajótulajdonosok vagy ügynökeik és a tengerészek és/vagy szakszervezeteik vagy képviselőik kötik meg. E szerződések biztosítják a tengerészek számára az alkalmazandó jogszabályok értelmében őket megillető szociális juttatásokat, az élet-, betegség- és balesetbiztosítást is beleértve.

7.A tengerészek fizetését a hajótulajdonosok fedezik. A fizetés összegét a hajótulajdonosok vagy ügynökeik és a tengerészek és/vagy szakszervezeteik vagy képviselőik kölcsönös egyetértésével kell megállapítani. A helyi tengerészek javadalmazási feltételei nem lehetnek rosszabbak, mint a saját országukból származó legénységre alkalmazandók, és semmi esetre sem lehetnek kedvezőtlenebbek az ILO-normákban előírtaknál.

8.Valamennyi uniós hajón alkalmazott tengerésznek meg kell jelennie a kijelölt hajó parancsnokánál a felvételére javasolt időpontot megelőző napon. Ha a tengerész nem jelenik meg a felvételére előírt napon és időpontban, vagy ha nem rendelkezik a szükséges képesítésekkel, akkor a hajótulajdonos automatikusan mentesül a tengerész felvételének kötelezettsége alól.

9.Amennyiben a hajótulajdonosok által megindokolt kivételes okok miatt az európai uniós hajók nem tudnak felvenni annyi São Tomé és Príncipe-i tengerészt, amennyiről az 1. pont rendelkezik, minden fedélzetre nem vett tengerész után, a São Tomé és Príncipe halászati övezetében való tartózkodásuk minden napjára 20 EUR átalányösszeget kell fizetniük. A vegyes bizottság rendszeres mérleget készít a São Tomé és Príncipe-i tengerészek felvételéről.

VI. FEJEZET

MEGFIGYELŐK

1.A halászati tevékenységek megfigyelése

A regionális megfigyelői rendszer kiépítéséig a megállapodás alapján a São Tomé és Príncipe halászati övezetében folytatott halászatra engedéllyel rendelkező hajók – regionális megfigyelők helyett – a São Tomé és Príncipe hatóságai által az e fejezetben meghatározott szabályokkal összhangban kijelölt megfigyelőket vesznek fedélzetre.

2.Kijelölt hajók és megfigyelők

Az e jegyzőkönyv keretében a São Tomé és Príncipe-i vizeken tevékenységet folytató európai uniós hajók a São Tomé és Príncipe-i Halászati Minisztérium által kijelölt megfigyelőket vesznek fel a fedélzetre az alábbiakban meghatározott feltételek szerint:

(a)São Tomé és Príncipe illetékes hatóságainak kérésére az európai uniós halászhajók az említett hatóságok által kijelölt megfigyelőt vesznek fel a hajóra, akinek feladata a São Tomé és Príncipe-i vizeken ejtett fogások ellenőrzése.

(b)São Tomé és Príncipe illetékes hatóságai elkészítik azon kijelölt hajók listáját, amelyeknek megfigyelőt kell felvenniük, valamint a hajóra történő felvételre kijelölt megfigyelők jegyzékét. E jegyzékeket naprakészen kell tartani. Elkészítésükkor haladéktalanul, ezt követően pedig – az esetleges frissítésekkel – három (3) havonta továbbítani kell őket az Európai Bizottságnak.

(c)São Tomé és Príncipe illetékes hatóságai a halászati engedély kiadásának időpontjában vagy legkésőbb tizenöt (15) nappal a megfigyelő felvételének tervezett időpontja előtt – lehetőség szerint e-mail útján – közlik az Európai Unióval és a hajótulajdonosokkal a hajó fedélzetére felveendő megfigyelő nevét.

(d)A megfigyelő egy hajóút idejére marad a fedélzeten. Az illetékes São Tomé és Príncipe-i hatóságok kifejezett kérésére azonban ez az időtartam az adott hajó útjainak átlagos időtartamától függően több hajóútra is kiterjedhet. Az illetékes hatóság ezt az adott hajóra felveendő megfigyelő nevének közlésekor kéri.

3.A felvétel és a kiszállás feltételei

(a)A megfigyelők felvételének feltételeit a hajótulajdonos vagy ügynöke és az illetékes hatóság közötti közös megegyezéssel kell meghatározni.

(b)A megfigyelő hajóra történő felvétele és hajóról történő kiszállása a hajótulajdonos által meghatározott kikötőben történik. A felvétel a kijelölt hajók jegyzékének bejelentését követően, a São Tomé és Príncipe-i halászati vizeken tervezett első hajóút kezdetén történik.

(c)Az érintett hajótulajdonosok két (2) héten belül, tíz (10) nappal korábban előre közlik, hogy a megfigyelőket mikor és az alterület melyik kikötőjében kívánják felvenni, illetve kitenni.

(d)Abban az esetben, ha a megfigyelőt São Tomé és Príncipe területén kívül veszik fel, a megfigyelő utazási költségeit a hajó tulajdonosa viseli. Ha egy olyan hajó, amelynek a fedélzetén megfigyelő tartózkodik, elhagyja a São Tomé és Príncipe-i halászati övezetet, a hajótulajdonos költségére minden intézkedést meg kell tenni, hogy a megfigyelőt a lehető leghamarabb hazaszállítsák.

(e)Ha a megfigyelő nem jelenik meg a meghatározott időpontban és helyen, és az azt követő tizenkét (12) órán belül sem jelenik meg, a hajótulajdonos automatikusan mentesül a megfigyelő fedélzetre vételének kötelessége alól.

(f)A hajóparancsnok saját felelősségi körében mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a megfigyelő fizikai biztonságát és kényelmét feladatai végzése közben.

(g)A megfigyelő részére minden, a feladatai ellátásához szükséges eszközt rendelkezésre kell bocsátani. A parancsnok a megfigyelőnek hozzáférést biztosít a feladatai ellátásához szükséges kommunikációs eszközökhöz, a hajó halászati tevékenységeihez közvetlenül kapcsolódó iratokhoz, beleértve különösen a halászati naplót és a navigációs könyvet, valamint a hajó azon részeihez, amelyek a feladatai teljesítésének megkönnyítéséhez szükségesek.

(h)A hajótulajdonos saját költségére – a hajó lehetőségeihez mérten – biztosítja a megfigyelők tiszteket megillető feltételek szerinti elszállásolását és étkeztetését.

(i)A megfigyelő fizetését és társadalombiztosítási költségeit São Tomé és Príncipe fedezi.

4.Átalányösszegű pénzügyi hozzájárulás

A megfigyelők elhelyezéséhez kapcsolódó végrehajtási költségekhez való hozzájárulás céljából a hajótulajdonos az átalánydíj-előleg kifizetésének időpontjában hajónként évi 250 EUR összeget fizet, amelyet ugyanarra a számlára kell utalnia, mint az átalánydíj-előleget.

5.A megfigyelő feladatai

A megfigyelőt a hajó fedélzetén tisztként kell kezelni. Amikor a hajó São Tomé és Príncipe vizein folytat tevékenységet, a megfigyelők a következő feladatokat látják el:

(a)a hajók halászati tevékenységének megfigyelése;

(b)a halászati műveleteket végző hajók földrajzi helyzetének ellenőrzése;

(c)kimutatás készítése a használt halászeszközökről;

(d)a São Tomé és Príncipe-i vizeken ejtett fogások halászati naplóba bejegyzett adatainak ellenőrzése;

(e)a járulékos fogások százalékos arányának ellenőrzése és a visszadobott, forgalomba hozható halfajok mennyiségének becslése;

(f)a halászati adatok közlése bármely megfelelő eszközzel, beleértve az elsődleges és a járulékos halfogások mennyiségét is.

6.A megfigyelő kötelezettségei

A hajón való tartózkodása alatt a megfigyelő:

(a)minden megfelelő lépést megtesz annak biztosítására, hogy a fedélzetre való felvételének körülményei és a fedélzeten való tartózkodása ne szakítsa félbe vagy akadályozza a halászati tevékenységet;

(b)kellő gonddal kezeli a hajó fedélzetén található vagyontárgyakat és berendezéseket, és tiszteletben tartja a hajóhoz tartozó összes dokumentum bizalmas jellegét;

(c)A megfigyelési időszak végén, de még a hajó elhagyása előtt a megfigyelő jelentést készít, amely továbbításra kerül az illetékes São Tomé és Príncipe-i hatóságokhoz, egy másolata pedig az Európai Bizottsághoz. A megfigyelő a jelentést a parancsnok jelenlétében írja alá, aki azt kiegészítheti vagy kiegészíttetheti minden általa hasznosnak ítélt észrevétellel, majd ezt követően szintén aláírja a jelentést. A jelentés egy másolatát a megfigyelő kiszállásakor át kell adni a hajó parancsnokának.

VII. FEJEZET
JOGSÉRTÉSEK

1.A jogsértések kezelése

Az e melléklet rendelkezéseivel összhangban halászati engedéllyel rendelkező európai uniós hajók által elkövetett minden jogsértésről vizsgálati jelentés készül, amelyet a lehető leghamarabb el kell juttatni az Európai Uniónak és a lobogó szerinti államnak.

2.A hajó feltartóztatása / útvonal-módosítása – Tájékoztató értekezlet

(a)Ha a jogsértéssel kapcsolatban São Tomé és Príncipe hatályos jogszabályai azt előírják, minden jogsértő uniós hajó kötelezhető halászati tevékenységének beszüntetésére, és ha a hajó a tengeren van, valamely São Tomé és Príncipe-i kikötőbe való visszatérésre.

(b)São Tomé és Príncipe legkésőbb huszonnégy (24) órán belül értesíti az Uniót a halászati engedéllyel rendelkező uniós hajók feltartóztatásáról. Az értesítéshez csatolni kell a feltárt jogsértés bizonyítékait.

(c)A hajóval, a hajóparancsnokkal, a legénységgel vagy a rakománnyal szemben hozandó intézkedések (kivéve a bizonyítékok megőrzését szolgáló intézkedéseket) meghozatala előtt São Tomé és Príncipe az Európai Unió kérésére a hajó feltartóztatásáról szóló értesítést követő egy (1) munkanapon belül tájékoztató értekezletet szervez a hajó feltartóztatásához vezető tények tisztázása és az esetleges következmények ismertetése érdekében. Ezen a tájékoztató értekezleten részt vehet a hajó lobogója szerinti állam képviselője.

3.A jogsértés szankcionálása – peren kívüli eljárás

(a)A feltárt jogsértés szankcióját São Tomé és Príncipe állapítja meg hatályos nemzeti jogszabályainak megfelelően.

(b)Amikor a jogsértés rendezése bírósági eljárást von maga után, annak megindítása előtt – amennyiben a jogsértés nem a büntetőjog hatálya alá tartozó cselekmény – São Tomé és Príncipe és az Európai Unió egyeztetési eljárást kezdenek a szankció feltételeinek és mértékének megállapítása érdekében. A hajó lobogója szerinti állam és az EU képviselője részt vehet e peren kívüli eljárásban. Az egyezségre irányuló eljárásnak a hajó feltartóztatásáról szóló értesítéstől számított legkésőbb három (3) napon belül be kell fejeződnie.

4.Bírósági eljárás – banki biztosíték

Ha az egyeztetési eljárás eredménytelen, és a jogsértést az illetékes bírói szerv elé terjesztik, a jogsértő hajó tulajdonosának a São Tomé és Príncipe által megjelölt banknál a São Tomé és Príncipe által meghatározott összegű banki biztosítékot kell elhelyeznie, amelynek összege fedezi a hajó feltartóztatásával kapcsolatos költségeket, a becsült pénzbírságot és az esetleges kártérítéseket. A banki biztosíték a bírósági eljárás végéig zárolva marad.

A banki biztosítékot az ítélet kihirdetése után fel kell szabadítani és azt a hajótulajdonosnak haladéktalanul vissza kell adni:

(a)teljes egészében, ha semmilyen szankció nem került kiszabásra;

(b)a fennmaradó egyenleg mértékéig, amennyiben a szankció a banki biztosíték mértékénél alacsonyabb pénzbüntetést ír elő.

São Tomé és Príncipe az ítélet kihirdetésétől számított hét (7) napon belül tájékoztatja az Európai Uniót a bírósági eljárás eredményéről.

5.A hajó felszabadítása és a személyzet szabadon engedése

A hajó és személyzete a peren kívüli eljárás alapján megállapított szankció rendezését vagy a banki biztosíték elhelyezését követően hagyhatja el a kikötőt.

FÜGGELÉKEK

1. függelék    São Tomé és Príncipe és Nigéria közös hasznosítási övezetének koordinátái

2. függelék    Halászhajók és segédhajók halászati engedélye iránti kérelem formanyomtatványa

3. függelék    Adatlap

4. függelék    A halászati tevékenységgel kapcsolatos elektronikus nyilvántartási és kommunikációs rendszer (ERS) használata

5. függelék    Műholdas hajómegfigyelési rendszer (VMS)

6. függelék    A São Tomé és Príncipe-i tengerészeknek az uniós kerítőhálós tonhalhalászhajók és felszíni horogsoros hajók fedélzetére vételéhez szükséges képesítések1. függelék
São Tomé és Príncipe és Nigéria közös hasznosítási övezetének koordinátái

Földrajzi szélesség    Földrajzi hosszúság

(fok – perc –másodperc)

é. sz. 03° 02’ 22”    k. h. 07° 07’ 31”

é. sz. 02° 50’ 00”    k. h. 07° 25’ 52”

é. sz. 02° 42’ 38”    k. h. 07° 36’ 25”

é. sz. 02° 20’ 59”    k. h. 06° 52’45”

é. sz. 01° 40’ 12”    k. h. 05° 57’ 54”

é. sz. 01° 09’ 17”    k. h. 04° 51’ 38”

é. sz. 01° 13’ 15”    k. h. 04° 41’ 27”

é. sz. 01° 21’ 29”    k. h. 04° 24’ 14”

é. sz. 01° 31’ 39”    k. h. 04° 06’ 55”

é. sz. 01° 42’ 50”    k. h. 03° 50’ 23”

é. sz. 01° 55’ 18”    k. h. 03° 34’ 33”

é. sz. 01° 58’ 53”    k. h. 03° 53’ 40”

é. sz. 02° 02’ 59”    k. h. 04° 15’ 11”

é. sz. 02° 05’ 10”    k. h. 04° 24’ 56”

é. sz. 02° 10’ 44”    k. h. 04° 47’ 58”

é. sz. 02° 15’ 53”    k. h. 05° 06’ 03”

é. sz. 02° 19’ 30”    k. h. 05° 17’ 11”

é. sz. 02° 22’ 49”    k. h. 05° 26’ 57”

é. sz. 02° 26’ 21”    k. h. 05° 36’ 20”

é. sz. 02° 30’ 08”    k. h. 05° 45’ 22”

é. sz. 02° 33’ 37”    k. h. 05° 52’ 58”

é. sz. 02° 36’ 38”    k. h. 05° 59’ 00”

é. sz. 02° 45’ 18”    k. h. 06° 15’57”

é. sz. 02° 50’ 18”    k. h. 06° 26’41”

é. sz. 02° 51’ 29”    k. h. 06° 29’27”

é. sz. 02° 52’ 23”    k. h. 06° 31’46”

é. sz. 02° 54’ 46”    k. h. 06° 38’07”

é. sz. 03° 00’ 24”    k. h. 06° 56’58”

é. sz. 03° 01’ 19”    k. h. 07° 01’ 07”

é. sz. 03° 01’ 27”    k. h. 07° 01’ 46”

é. sz. 03° 01’ 44”    k. h. 07° 03’ 07”

é. sz. 03° 02’ 22”    k. h. 07° 07’ 31”2. függelék
Kérelemnyomtatvány

HALÁSZHAJÓK ÉS SEGÉDHAJÓK ENGEDÉLYKÉRELME
SAO TOMÉ ÉS PRINCIPE – EURÓPAI UNIÓ HALÁSZATI MEGÁLLAPODÁS

– KÉRELMEZŐ

1.A hajótulajdonos neve:…………………    Állampolgársága:        

2.A hajótulajdonos vállalatának vagy ügynökének neve:        

…………………………………………………………………..

3.A hajótulajdonos vállalatának vagy ügynökének címe:    

………………………………………………………………..

4.Telefon:        

5.E-mail-cím:        

6.A hajóparancsnok neve::…………………..    Állampolgársága:        

7.A São Tomé és Príncipe-i helyi ügynök neve és címe (adott esetben):    

…………………………………………………………………………………..

– A HAJÓ ÉS ANNAK AZONOSÍTÁSA

8.A hajó neve::……………………………………………….    

9.Lobogó szerinti állam:……………………………………………….    

10.Korábbi lobogó (ha volt):    …………………………..

11.A jelenlegi lobogó megszerzésének dátuma:………………………..    

12.Külső lajstromszám:………………………..    

13.Lajstromozási kikötő:………………………..    MMSI-szám: ………….    

14.IMO-szám:…..    ICCAT-szám:    …………….

15.Építés éve és helye:    

16.Rádióhívójel:…………    Hívófrekvencia:…………    

17.A hajótest szerkezeti anyaga:    □ acél    □ faanyag     □ poliészter    □ egyéb

– A HAJÓ ÉS A FELSZERELÉS MŰSZAKI JELLEMZŐI

18.Teljes hosszúság:…………………………    Szélesség: ……….    

19.Tonnatartalom (BT-ben kifejezve): …………………………….

20.A főmotor teljesítménye kW-ban:……    Gyártmány:……..    Típus:……..

21.A hajó típusa:……..    Halászati kategória: …………

22.Halászeszközök:……………………………………………………    

23.Halászati övezetek:…………………………………….……….    

24.Célfajok: □ tonhalfélék □ kardhal és vitorláskardoshal-félék □ halászható cápák    

25.Járulékosan kifogott fajok: □ tonhalfélék □ kardhal és vitorláskardoshal-félék □ halászható cápák

26.A fedélzeten elvégezni kívánt műveletek: □ zsigerelés □ a cápauszonyok részleges leválasztása

27.    □ egyéb (részletezze):………………………….

28.A legénység teljes létszáma:………………………………..    

29.Fedélzeti tartósítási mód: □ friss    □ hűtés    □ vegyes    □ fagyasztás

30.Fagyasztókapacitás 24 órára (tonnában): ………………    

31.Tárolókapacitás:……………………    Rakodóterek száma:………………………    

Kelt:    -án/-én        

A kérelmező aláírása3. függelék
Adatlap

Fagyasztóval felszerelt kerítőhálós tonhalhalászhajók és felszíni horogsoros halászhajók

1.Tilalom hatálya alá tartozó fajok

A vándorló fajokról szóló egyezménnyel és az ICCAT ajánlásaival összhangban az atlanti ördögrája (Manta birostris), az óriáscápa (Cetorhinus maximus), a fehér cápa (Carcharodon carcharías), a nagyszemű rókacápa (Alopias superciliosus), a Sphyrnidae nembe tartozó cápafajok (a pörölycápák kivételével), a fehérfoltú cápa (Carcharhinus longimanus) és a selyemcápa (Carcharhinus falciformis) halászata tilos. A cetcápa (Rhincondon typus) halászata is tilalom alá tartozik.

Az uniós jogszabályok [a 2003. június 26-i 1185/2003/EK tanácsi rendelet] értelmében tilos a cápauszonyokat a hajófedélzeten leválasztani, a hajófedélzeten szállítani, átrakni vagy kirakodni. Az előző bekezdés sérelme nélkül a fedélzeten történő tárolás megkönnyítésére a cápauszonyok részben átmetszhetők, és ráhajlíthatók a testre, de kirakodás előtt nem választhatók le a testről.

Az ICCAT ajánlásainak megfelelően a Felek igyekeznek csökkenteni a halászati tevékenységeknek a tengeri teknősökre és madarakra gyakorolt véletlen hatását olyan intézkedések foganatosításával, amelyek maximalizálják a véletlenül kifogott egyedek túlélési esélyeit.

KERÍTŐHÁLÓS TONHALHALÁSZHAJÓK

(1)Engedélyezett halászeszköz: kerítőháló

(2)Célfajok: germon (Thunnus albacares), nagyszemű tonhal (Thunnus obesus), bonitó (Katsuwonus pelamis)

(3)Járulékos fogások: az ICCAT és a FAO ajánlásainak betartása.

FELSZÍNI HOROGSOROS HALÁSZHAJÓK

(1)Engedélyezett halászeszköz: felszíni horogsor

(2)Célfajok: kardhal (Xiphias gladius), kékcápa (Prionace glauca), germon (Thunnus albacares), nagyszemű tonhal (Thunnus obesus)

(3)Járulékos fogások: az ICCAT és a FAO ajánlásainak betartása.

2.A hajótulajdonosok által fizetendő díjak – a hajók száma:

Pótlólagos díj halászott tonnánként

70 EUR/t a jegyzőkönyv teljes időtartamára

Éves átalánydíj

A kerítőhálós tonhalhalászhajók esetében: 9 100 EUR

A felszíni horogsoros halászhajók esetében: 3 255 EUR

Megfigyelői átalánydíj

250 EUR/hajó/év

Segédhajók díja

3 500 EUR/hajó/év

Hajók száma

28 kerítőhálós tonhalhalászhajó

(halászatra engedéllyel)

6 felszíni horogsoros halászhajó

4. függelék
A halászati tevékenységgel kapcsolatos elektronikus nyilvántartási és kommunikációs rendszer (ERS) használata

1.ERS-üzenetek

(1)A lobogó szerinti állam és São Tomé és Príncipe is kijelöl egy-egy ERS-kapcsolattartót, aki közvetítőként jár el a vonatkozó rendelkezések végrehajtásával kapcsolatos kérdésekben. A lobogó szerinti állam és São Tomé és Príncipe kölcsönösen közlik egymással az ERS-kapcsolattartójuk elérhetőségeit és szükség esetén haladéktalanul frissítik ezeket az információkat.

(2)Az ERS-adatokat a hajó a lobogója szerinti államnak továbbítja, amely automatikusan biztosítja São Tomé és Príncipe számára az adatok elérhetőségét.

(3)Az UN/CEFACT formátumú adatok küldése az Európai Bizottság által rendelkezésre bocsátott FLUX hálózaton keresztül történik.

(4)A Felek ugyanakkor megállapodhatnak egy átmeneti időszakról, amelynek során az adatokat a DEH (Data Exchange Highway) segítségével EU-ERS formátumban (v 3.1) továbbítják.

(5)A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja automatikusan és haladéktalanul továbbítja São Tomé és Príncipe halászati felügyelő központjának a hajóról érkező azonnali üzeneteket (COE, COX, PNO). Az UN/CEFACT formátum tényleges használatának napjától számítva a más típusú üzeneteket is naponta egyszer automatikusan el kell küldeni, vagy – amíg ez meg nem történik – a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjához intézett automatikus kérésre, az Európai Bizottság központi csomópontján keresztül haladéktalanul São Tomé és Príncipe halászati felügyelő központjának rendelkezésre kell bocsátani. Az új formátum tényleges bevezetésétől az utóbb említett rendelkezésre bocsátási mód kizárólag a múltbeli adatokra vonatkozó speciális kéréseket érinti.

(6)São Tomé és Príncipe halászati felügyelő központja átvételi elismervénnyel azonnal megerősíti a részére küldött ERS-adatok megérkezését és visszaigazolja a kapott üzenet érvényességét. Semmilyen átvételi elismervény küldésére nem kerül sor azon adatok esetében, amelyeket São Tomé és Príncipe a saját kérésére válaszul kap. São Tomé és Príncipe minden ERS-adatot bizalmasan kezel.

2.A hajó fedélzetén található elektronikus adatátviteli rendszer vagy a kommunikációs rendszer üzemzavara

(1)A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja és São Tomé és Príncipe halászati felügyelő központja haladéktalanul tájékoztatja egymást minden olyan eseményről, amely befolyásolhatja egy vagy több hajó ERS-adatainak a küldését.

(2)Ha São Tomé és Príncipe halászati felügyelő központja nem kapja meg a valamely hajó által küldendő adatokat, arról haladéktalanul tájékoztatja a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központját. Ez utóbbi a lehető legrövidebb időn belül felderíti, hogy miért nem érkeztek meg az ERS-adatok, és e vizsgálat eredményéről tájékoztatja São Tomé és Príncipe halászati felügyelő központját.

(3)Amennyiben üzemzavar lép fel a hajó és a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja közötti adatátvitelben, a központ haladéktalanul értesíti a hajó parancsnokát vagy üzemeltetőjét, illetve szükség esetén annak képviselőjét. Ezen értesítés átvételekor a hajó parancsnoka a hiányzó adatokat minden nap legkésőbb 00 óráig (00:00) bármilyen megfelelő távközlési eszközzel elküldi a lobogó szerinti állam illetékes hatóságainak.

(4)A hajó fedélzetére telepített elektronikus adatátviteli rendszer meghibásodása esetén a hajó parancsnoka vagy üzemeltetője a meghibásodás észlelésétől számított tíz (10) napon belül gondoskodik az ERS rendszer javításáról vagy cseréjéről. E határidőn túl a hajó nem halászhat a halászati övezetben, azt el kell hagynia vagy huszonnégy (24) órán belül ki kell kötnie egy São Tomé és Príncipe-i kikötőben. A hajó csak akkor hagyhatja el a kikötőt vagy térhet vissza a halászati övezetbe, miután a lobogója szerinti állam halászati felügyelő központja megállapította, hogy az ERS rendszer ismét megfelelően működik.

(5)Amennyiben São Tomé és Príncipe azért nem kapja meg az ERS-adatokat, mert az Európai Unió vagy a São Tomé és Príncipe ellenőrzése alatt álló elektronikus rendszerek meghibásodtak, az érintett Fél a legrövidebb időn belül megtesz minden intézkedést a meghibásodás elhárítása érdekében. A probléma elhárításáról is azonnal tájékoztatni kell a másik Felet.

(6)A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja 24 óránként bármilyen rendelkezésre álló elektronikus kommunikációs eszközzel elküldi São Tomé és Príncipe halászati felügyelő központjának az utolsó adatküldés óta a lobogó szerinti államhoz érkezett valamennyi ERS-adatot. São Tomé és Príncipe kérésére ugyanez az eljárás követendő, amennyiben az Európai Unió ellenőrzése alatt álló rendszereket érintő karbantartás időtartama meghaladja a huszonnégy (24) órát. São Tomé és Príncipe tájékoztatja az illetékes ellenőrző szerveit, hogy az uniós hajókat ne tekintsék hibásnak az ERS-adatok küldésének elmulasztása miatt. A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja gondoskodik arról, hogy a hiányzó adatok bekerüljenek az 5. függelék 1. pontja szerint általa vezetett elektronikus adatbázisba.

3.Alternatív kommunikációs eszközök

A São Tomé és Príncipe-i halászati felügyelő központnak az ERS-/VMS-kommunikáció üzemzavara esetén használatos e-mail-címét már a jegyzőkönyv alkalmazásának megkezdése előtt közölni kell.

Erre a címre kell elküldeni az alábbiakat:

a belépésről és a kilépésről, valamint a belépéskor és a kilépéskor a fedélzeten lévő fogásokról szóló értesítések,

kirakodásra és átrakásra, valamint az átrakott, kirakodott vagy a fedélzeten maradó fogásokra vonatkozó értesítések,

az üzemzavar esetén ideiglenesen használatos ERS- vagy a VMS-üzenetek.5. függelék
MŰHOLDAS HAJÓMEGFIGYELÉSI RENDSZER (VMS)

1.A hajók helyzetmeghatározási üzenetei – VMS rendszer

A São Tomé és Príncipe-i halászati övezetbe való belépést követően regisztrált első földrajzi helyzetet az „ENT” kóddal kell jelölni. Minden későbbi helyzetet a „POS” kóddal kell jelölni a São Tomé és Príncipe-i halászati övezetből való kilépést követően feljegyzett első helyzet kivételével, amelyet az „EXI” kóddal kell jelölni.

A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja biztosítja a helyzetmeghatározási üzenetek automatikus kezelését és adott esetben elektronikus továbbítását. A helyzetmeghatározási üzeneteket biztonságos módon kell feljegyezni, és három (3) évig meg kell őket őrizni.

2.A hajó általi üzenetküldés a VMS rendszer meghibásodása esetén

A hajóparancsnoknak mindenkor meg kell győződnie arról, hogy hajójának VMS rendszere teljes mértékben működőképes-e, illetve hogy a helyzetmeghatározási üzenetek megfelelően elküldésre kerülnek-e a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjához.

Meghibásodás esetén a hajó VMS rendszerét harminc (30) napon belül meg kell javítani vagy ki kell cserélni. E határidő leteltével a hajó nem halászhat tovább São Tomé és Príncipe halászati övezetében.

A São Tomé és Príncipe-i halászati övezetben halászó olyan hajóknak, amelyeknek meghibásodott a VMS rendszere, valamennyi kötelező információt tartalmazó helyzetmeghatározási jelentésüket e-mail, rádió vagy fax útján legalább négyóránként meg kell küldeniük a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjának.

3.A helyzetmeghatározási jelentések biztonságos közlése São Tomé és Príncipével

A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja automatikusan továbbítja az érintett hajók helyzetmeghatározási jelentéseit São Tomé és Príncipe halászati felügyelő központjának. A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja és São Tomé és Príncipe megosztják egymással kapcsolattartási e-mail-címeiket, és haladéktalanul tájékoztatják egymást az e címekben bekövetkező mindennemű változásról.

A lobogó szerinti állam és São Tomé és Príncipe halászati felügyelő központja között a helyzetmeghatározási jelentések továbbítása biztonságos kommunikációs rendszeren keresztül, elektronikus úton történik.

São Tomé és Príncipe halászati felügyelő központja haladéktalanul tájékoztatja a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központját és az Uniót a halászati engedéllyel rendelkező valamely hajó egymást követő helyzetmeghatározási jelentéseinek fogadásában bekövetkező minden kiesésről, amennyiben az érintett hajó nem jelentette be a halászati övezetből való kilépését.

4.A kommunikációs rendszer üzemzavara

São Tomé és Príncipe meggyőződik arról, hogy elektronikus berendezései kompatibilisek-e a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjának berendezéseivel, és haladéktalanul tájékoztatja az Európai Uniót a kommunikációban és a helyzetmeghatározási jelentések fogadásában bekövetkező mindennemű hibáról, hogy a legrövidebb időn belül műszaki megoldást lehessen találni a problémára. Minden esetleges vitát a vegyes bizottság elé kell terjeszteni.

A hajóparancsnok tekintendő felelősnek a hajó VMS rendszerének minden bizonyított manipulálásáért, amelynek célja a rendszer működésének megzavarása vagy a helyzetmeghatározási üzenetek meghamisítása. Minden jogsértés São Tomé és Príncipe hatályos jogszabályaiban előírt szankciókkal sújtandó.

5.A helyzetmeghatározási üzenetek küldési gyakoriságának módosítása

Jogsértést bizonyítani látszó, megalapozott indokok alapján São Tomé és Príncipe – az Európai Uniónak is másolatot küldve – kérheti a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjától, hogy meghatározott kivizsgálási időszak időtartamára csökkentse harminc (30) percre a hajó jelentésküldési intervallumát. São Tomé és Príncipe e bizonyítékokat megküldi a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központjának és az Európai Uniónak. A lobogó szerinti állam halászati felügyelő központja haladéktalanul az új gyakoriság szerint továbbítja az érintett hajó helyzetmeghatározási jelentéseit São Tomé és Príncipe részére.

A meghatározott kivizsgálási időszak végén São Tomé és Príncipe tájékoztatja a lobogó szerinti állam halászati felügyelő központját és az Európai Uniót az esetleges következményekről.

6.VMS-üzenetek küldése ST részére

Az „ER” betűkódot követő kettős perjel (//) jelzi az üzenet végét.

Adat

Kód

Kötelező (K) /

Nem kötelező.

Tartalom

Adatközlés kezdete

SR

0

Rendszeradat – az adatrögzítés kezdetét jelzi

Címzett

AD

0

Az üzenetre vonatkozó adat – a címzett hárombetűs ISO-országkódja (ISO-3166)

Küldő

FR

0

Az üzenetre vonatkozó adat – a küldő hárombetűs ISO-országkódja (ISO-3166)

Lobogó szerinti állam

FS

0

Az üzenetre vonatkozó adat – a lobogó szerinti ország hárombetűs ISO-kódja (ISO-3166)

Üzenet típusa

TM

0

Az üzenetre vonatkozó adat – az üzenet típusa (ENT, POS, EXI,

MAN)

Rádióhívójel (IRCS)

RC

0

A hajóra vonatkozó adat – a hajó nemzetközi rádióhívójele (IRCS)

A szerződő fél belső referenciaszáma

IR

0

A hajóra vonatkozó adat – a szerződő fél egyedi száma: hárombetűs ISO-kód (ISO-3166), amelyet egy szám követ

Külső

lajstomozási

szám

XR

0

A hajóra vonatkozó adat – a hajó oldalán feltüntetett szám (ISO 8859.1)

Földrajzi szélesség

LT

0

A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a hajó helyzete fokban és tizedfokban megadva: É/D FF,fff (WGS-84)

Földrajzi hosszúság

LG

0

A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a hajó helyzete fokban és tizedfokban megadva: K/NY FF,fff (WGS-84)

Irány

CO

0

A hajó iránya 360°-os skálán

Sebesség

SP

0

A hajó sebessége tizedcsomóban megadva

Dátum

DA

0

A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a helyzet rögzítésének UTC szerinti dátuma (ÉÉÉÉHHNN)

Időpont

TI

0

A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat – a helyzet rögzítésének UTC szerinti időpontja (ÓÓPP)

Adatközlés vége

ER

0

Rendszeradat, amely az adatrögzítés végét jelzi

Az adatokat tartalmazó üzenet a következőképpen épül fel:

A használt karaktereknek meg kell felelniük az ISO 8859.1 szabványnak. Kettős perjel (//) és az „SR” betűkód jelzi az üzenet kezdetét.

Minden egyes adatot a kódjával kell jelölni, és kettős perjellel (//) kell elválasztani a többi adattól.

Egy perjel (/) választja el a kódot és az adatot.

São Tomé és Príncipe a jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásának megkezdése előtt jelzi, ha a VMS-adatokat a FLUX TL hálózaton keresztül, UN/CEFACT formátumban kell továbbítani.

6. függelék
A São Tomé és Príncipe-i tengerészeknek az uniós kerítőhálós tonhalhalászhajók és felszíni horogsoros hajók fedélzetére való felvételéhez szükséges képesítések

A São Tomé és Príncipe-i hatóságok biztosítják, hogy az uniós hajókon alkalmazott személyzet megfeleljen az alábbi követelményeknek:

1.A tengerészeknek már be kellett tölteniük a 18. életévüket.

2.A tengerészeknek érvényes orvosi igazolással kell rendelkezniük arról, hogy egészségügyi szempontból alkalmasak a tengeren elvégzendő feladataik ellátására. Ezt az igazolást megfelelő képesítéssel rendelkező orvosnak kell kiállítania.

3.A tengerészeknek meg kell kapniuk a régióban egészségügyi elővigyázatosságból előírt védőoltásokat.

4.A tengerészeknek legalább a következő alapvető biztonsági képzésekről érvényes igazolással kell rendelkezniük:

(a)személyes túlélési technikák, ideértve a mentőmellények felvételét is;

(b)tűzoltás és tűzmegelőzés;

(c)alapvető elsősegélynyújtás;

(d)személyes biztonság és közösségi felelősségvállalás; továbbá

(e)a tengerszennyezés megelőzése.

5.Különösen a nagy méretű halászhajók tekintetében a tengerészeknek:

(a)tisztában kell lenniük a halászhajókra általában vonatkozó tengeri hajózási szabályokkal és renddel;

(b)tisztában kell lenniük a halászati tevékenységekkel összefüggő veszélyekkel;

(c)ismerniük kell a halászhajók üzemeltetési feltételeit és azokat a veszélyeket, amelyeket a halászhajók előidézhetnek;

(d)ismerniük kell az erszényes kerítőhálós halászatban alkalmazott halászeszközöket és tapasztalattal kell rendelkezniük azok használatában;

(e)általános ismeretekkel kell rendelkezniük a hajó stabilitásával és hajózásra alkalmasságával kapcsolatban; továbbá

(f)általános ismeretekkel kell rendelkezniük a kikötési műveletekről, valamint a kikötőkötelek kezeléséről és használatáról.

Top