Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0656

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA az 1992. évi nemzetközi cukormegállapodás módosítására irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

COM/2017/0656 final

Brüsszel, 2017.11.9.

COM(2017) 656 final

Ajánlás

A TANÁCS HATÁROZATA

az 1992. évi nemzetközi cukormegállapodás módosítására irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról


INDOKOLÁS

A jelen javaslat a Nemzetközi Cukorszervezet (a továbbiakban: ISO) Nemzetközi Cukortanácsában és Igazgatási Bizottságában, valamint az ISO által az 1992. évi nemzetközi cukormegállapodás (a továbbiakban: megállapodás) felülvizsgálatának tervezett megvitatásából adódó lehetséges módosítások megvitatása céljából adott esetben létrehozandó minden egyéb ad hoc szervben az Unió nevében képviselendő álláspont meghatározásáról szóló határozatra vonatkozik.

1.A JAVASLAT HÁTTERE

Az 1992. évi nemzetközi cukormegállapodás reformja

Az Európai Unió részes fele a megállapodásnak 1 .

A megállapodás célja, hogy biztosítsa a fokozott nemzetközi együttműködést a cukorral kapcsolatos globális kérdésekben és a kapcsolódó területeken, fórumot biztosítson a cukorról és a globális cukorágazat helyzetének javításáról folytatott kormányközi konzultációkhoz, a globális cukorpiac és az egyéb édesítőszerek helyzetére vonatkozóan gyűjtött és szolgáltatott információk révén segítse a kereskedelmet, továbbá ösztönözze a cukor iránti kereslet növekedését, különösen a nem hagyományos felhasználások tekintetében. A megállapodás 1993. január 1-jén, hároméves időszakra lépett hatályba, 1995. december 31-ig. Hatályát azóta rendszeresen, további kétéves időszakokkal meghosszabbították. A megállapodás következő, a Nemzetközi Cukortanács határozatával történő meghosszabbítására 2017 novemberében kerül majd sor, és 2019. december 31-ig marad hatályban 2 .

A megállapodás 8. cikkének értelmében a Nemzetközi Cukortanács a megállapodás rendelkezéseinek végrehajtásához szükséges feladatok ellátásáért felelős szerv. A megállapodás 13. cikke előírja, hogy főszabályként a Cukortanács valamennyi határozatát konszenzussal kell meghozni, hacsak a megállapodás másképp nem rendelkezik. Konszenzus hiányában a határozatokat egyszerű többséggel kell meghozni, kivéve ha a megállapodás minősített szavazást ír elő.

A megállapodás 25. cikke szerint az ISO-tagok összesen 2000 szavazattal rendelkeznek. Az ISO minden egyes tagja meghatározott számú szavazattal rendelkezik, amely a megállapodásban előre meghatározott kritériumok alapján évente kiigazításra kerül.

A megállapodás és különösen a szavazatoknak a tagok közötti megoszlása – amely az érintett tagok által fizetendő hozzájárulás összegét is meghatározza – nem tükrözi többé a globális cukorpiac valós helyzetét. Az Unió jelenleg messze a legnagyobb mértékben járul hozzá az ISO költségvetéséhez. Az ISO 2015 óta tárgyal a munkacsoportok szintjén a szavazatok elosztását biztosító rendszer felülvizsgálatának lehetőségeiről. Ha az ISO érdemben tárgyalni kezd a megállapodás felülvizsgálatáról, az EU-nak arról saját állásponttal kell rendelkeznie.

Az ISO reformja egyértelműen az Unió érdekében áll; e reform célja, hogy az ISO-t még jobban összhangba hozzák az Unió által az egyéb nemzetközi terméktanácsokban támogatott gyakorlatokkal és a cukor világpiacán 1992 óta végbement változásokkal. A reformnak ugyanakkor legalábbis átláthatóságot kell eredményeznie a tagok szavazás során viselt felelősségét és pénzügyi hozzájárulásait illetően. Az ISO-n belül birtokolt szavazatok elosztását olyan mérhető mutatók alapján kell meghatározni, mint a kereskedelmi forgalom, a fogyasztás, a termelés és a fizetési képesség. Az utóbbi mutatót az Egyesült Nemzetek Szervezete használja annak érdekében, hogy lehetővé tegye a cukor fejlesztési vonatkozásainak érvényesülését. E mutató figyelembevétele esetén a pénzügyi felelősség nagyobb részét azok a tagok kapják, akik nagyobb mértékben képesek hozzájárulni az ISO költségvetéséhez.

A Bizottság a fent említett gyakorlatokat a többi ISO-taggal együtt mozdíthatja elő; mivel az ISO konszenzuson alapuló szervezet, az EU önmagában nem valósíthatja meg a reformot. Ezért az ISO általános tagságának egyértelmű jelzést kell adnia arra vonatkozóan, hogy a reform nemcsak lehetséges, hanem kívánatos is. Az ISO ülésein és a többi ISO-taggal tartott kétoldalú megbeszélések során a Bizottságnak olyan helyzetben kell lennie, hogy képes legyen a megállapodás módosításáról szóló tárgyalások kezdeményezésére, illetve a többi taggal való együttműködésre abban az esetben, ha azok veszik át a kezdeményezést a reformjavaslatok terén.

Összhang a nemzetközi terméktanácsok gyakorlatával

A nemzetközi terméktanácsokban – így például a Nemzetközi Gabonatanácsban (IGC) és a Nemzetközi Olívatanácsban (IOC) – folytatott tárgyalások keretében az Uniónak sikerült megállapodást elérnie a szavazati jogok olyan arányú elosztásáról és olyan egyértelmű éves frissítési mechanizmusokról, amelyek mind a gabona-, mind az olajbogyó- és olívaolaj-piacokon tükrözik az Unió viszonylagos jelentőségét. A Nemzetközi Gabonatanácsban alkalmazott mutatók a kereskedelmi forgalomra, a fogyasztásra és a termelésre vonatkoznak. Ez ellentétben áll az ISO gyakorlatával, mivel a nemzetközi cukormegállapodás 1992 óta nem tesz lehetővé olyan kiigazításokat, amelyek a tagok globális cukorágazatban betöltött változó pozícióit tükrözik. A megállapodás módosítására irányuló minden erőfeszítés célja az kell, hogy legyen, hogy az ISO gyakorlatát összhangba hozza a többi nemzetközi terméktanács gyakorlatával. Emellett a szavazati jogok elosztását a tagok nem tudják előre kiszámítani, mivel az elosztás nem transzparens számításokon alapul. Bár ez a gyakorlat már 25 éve elfogadottnak számít, a globális cukorágazatban végbement változásokra tekintettel nem lehet tovább folytatni.

Mindezek a fejlemények egy olyan időpontban következnek be, amikor az uniós cukorpolitika reformja zajlik, és a cukortermelési kvóták megszüntetése révén az uniós exportőrök jobban hozzá fognak férni a globális cukorpiacokhoz, és meg fognak szűnni az uniós cukortermelésre vonatkozó korlátozások.

Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival

A cukor az Unió közös kereskedelempolitikája és közös agrárpolitikája keretébe tartozó érzékeny termék. Az Unió által folytatott nemzetközi kereskedelmi tárgyalások során a cukor kulcsfontosságú szerepet játszik, és a Bizottság a termelést és a kereskedelmet egyaránt gondosan figyelemmel kíséri. A cukor emellett számos fejlődő ország számára fontos árucikk, és a cukor fejlesztési vonatkozásai kiemelkedő jelentőséggel bírnak a közös kereskedelempolitikában. Az ISO semleges platformot biztosít a cukorral kapcsolatos kérdések széles körben való megvitatásához. Ugyanakkor a cukor világpiacán végbemenő fejlemények nyomon követése a közös agrárpolitika keretében alkalmazott piacirányítás érdekeit szolgálja.

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

2.1.Jogalap

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 218. cikkének (3) bekezdése rendelkezik a tárgyalások megkezdésére való tanácsi felhatalmazásról, valamint – a tervezett megállapodás tárgyától függően – az Unió főtárgyalójának vagy tárgyaló küldöttsége vezetőjének kijelöléséről. Az EUMSZ 218. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy a Tanács a főtárgyaló számára irányelveket határozhat meg, és egy különbizottságot jelölhet ki, amellyel a tárgyalások folytatása során egyeztetni kell.

2.2.A jelen esetre történő alkalmazás

A Nemzetközi Cukortanácsot egy megállapodás, nevezetesen a nemzetközi cukormegállapodás hozta létre. A megállapodás 44. cikke értelmében a Nemzetközi Cukortanács minősített szavazás útján javasolhatja az ISO tagjainak a megállapodás módosítását. Amennyiben nincs meg a minősített szavazáshoz szükséges minősített többség, nem lehet javaslatot tenni a megállapodás módosítására. A megállapodás nem rendelkezik a módosítás kezdeményezésének más módjairól. Következésképpen az ISO azon tagjai számára, akik nem értenek egyet a status quo fenntartásával, egyetlen alternatíva létezik: a megállapodás további két évvel való meghosszabbításának elutasítása, ami azonban egyenértékű az ISO-ból való kilépéssel.

Az a tervezett jogi aktus, amellyel kapcsolatban az Unió nevében képviselendő álláspont meghatározásra kerül, a megállapodás intézményi keretének módosításához vezethet.

A javasolt határozat eljárási jogalapja ezért az EUMSZ 218. cikkének (3) és (4) bekezdése.

2.4.Következtetés

A javasolt határozat jogalapját az EUMSZ 218. cikke (3) és (4) bekezdésének kell képeznie.

Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)

Az Unió a megállapodás részes fele, az ISO Nemzetközi Cukortanácsában a Bizottság képviseli. A tagállamok nem önálló szerződő felei a megállapodásnak. Az EU által a megállapodás esetleges módosításáról folytatott tárgyalások az Unió kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

Arányosság

Az Unió érdeke a megállapodás módosítása, hogy egy olyan szavazási rendszer kerüljön bevezetésre, amely tükrözi az ISO-tagok globális cukorágazatban képviselt viszonylagos jelentőségét; ezt a lehetőséget előnyben kell részesíteni az Unió ISO-tagságának megszüntetésével szemben. Jelenleg az EU-nak az ISO tevékenységében való részvétele az Unió és a többi ISO-tagállam számára egyaránt előnyös. Mivel azonban az EU viszonylagos jelentőségének megváltozása nem járt a kiutalt szavazatok számának csökkenésével és ennek következtében pénzügyi hozzájárulásainak csökkenésével, ez a részvétel túl magas árat jelent. Más ISO-tagok hozzájárulásai, akiknek a jelenléte a globális cukorpiacokon erősödött, nem emelkedtek ennek megfelelő mértékben.

3.AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk

Az Unió az ISO tagja, és e tagságot 1992 óta az uniós cukorágazat és a legtöbb tagállam is támogatja. Nem tűnik szükségesnek az érdekelt felekkel konzultációt folytatni egy olyan folyamatról, amely csupán az Unió ISO-tagságának fenntartására irányul, még akkor sem, ha e folyamat olyan szabályokon alapul, amelyek összhangban vannak más nemzetközi terméktanácsok szabályaival, amelyeknek az EU is tagja. Végső soron annak, hogy az EU-nak a globális cukorpiacon képviselt viszonylagos jelentősége csökkent, az ISO-hozzájárulás mérsékelt csökkenésében is meg kell majd mutatkoznia. A hatályos szabályok értelmében az EU-tól aránytalanul magas hozzájárulást várnak el, míg más ISO-tagok késve, vagy egyáltalán nem fizetnek.

Hatásvizsgálat

Nem szükséges teljes körű hatásvizsgálatot végezni, mivel az intézkedésnek valószínűleg sem gazdasági, sem környezeti, sem társadalmi szempontból nem lesz jelentős hatása. A megállapodás sikeres módosítása értelemszerűen alacsonyabb pénzügyi hozzájárulást jelentene ISO-tagként az EU számára. Ugyanakkor a szavazatok átláthatóbb és méltányosabb elosztása vonzóbbá teheti az ISO-t a potenciális új tagok számára, ami további költségcsökkenéshez vezetne.

Bár a megállapodás módosítására legfőképpen azért van szükség, mert tisztességes és méltányos összeget kell meghatározni az EU ISO-költségvetéshez való hozzájárulása tekintetében, a reformot mégsem csak költségvetési okok teszik szükségessé. Az ISO modernizálásának szempontjából kulcsfontosságú kiindulópont az, hogy az ISO-tagok jelentősége az ISO adminisztratív költségvetéséhez való hozzájárulásukban is tükröződjön, ami várhatóan a tagok aktívabb részvételét is biztosítani fogja az ISO-n belül.

4.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

A tárgyalások megkezdésének várhatóan nem lesz költségvetési vonzata.

Ajánlás

A TANÁCS HATÁROZATA

az 1992. évi nemzetközi cukormegállapodás módosítására irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 218. cikke (3) és (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság ajánlására,

mivel:

(1)Az Unió az 1992. évi nemzetközi cukormegállapodás 3 (a továbbiakban: megállapodás) részes fele és a Nemzetközi Cukorszervezet (a továbbiakban: ISO) tagja.

(2)1995 óta az Unió minden alkalommal jóváhagyta a megállapodás két évvel történő meghosszabbítását. A Bizottság javaslatot tett a Tanácsnak, hogy hatalmazza fel a Bizottságot a megállapodás újabb két évig terjedő, a 2019. december 31-ig tartó időszakra történő meghosszabbítását támogató álláspont képviseletére.

(3)A megállapodás 8. cikkének értelmében a Nemzetközi Cukortanács a megállapodás rendelkezéseinek végrehajtásához szükséges feladatok ellátásáért felelős szerv. A megállapodás 13. cikke előírja, hogy főszabályként a Cukortanács valamennyi határozatát konszenzussal kell meghozni, hacsak a megállapodás másképp nem rendelkezik. Konszenzus hiányában a határozatokat egyszerű többséggel kell meghozni, kivéve ha a megállapodás minősített szavazást ír elő.

(4)A megállapodás 25. cikke szerint az ISO-tagok összesen 2000 szavazattal rendelkeznek. Az ISO minden egyes tagja meghatározott számú szavazattal rendelkezik, amely a megállapodásban előre meghatározott kritériumok alapján évente kiigazításra kerül.

(5)Az Uniónak érdekében áll, hogy részes fele legyen egy cukorról szóló nemzetközi megállapodásnak, figyelembe véve az ágazat jelentőségét számos tagállam és az európai cukorágazat gazdaságossága számára.

(6)Ugyanakkor a megállapodás intézményi kerete és különösen a szavazatok tagok közötti megoszlása – amely az érintett ISO-tagok által fizetendő hozzájárulás összegét is meghatározza – már nem tükrözi a globális cukorpiac valós helyzetét.

(7)A megállapodásban foglalt, az ISO-tagsággal kapcsolatos pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályok értelmében az Unió hozzájárulása 1992 óta változatlan, noha a globális cukorpiac és különösen az Unió azon belüli viszonylagos jelentősége azóta nagymértékben megváltozott. Ennek következtében az Unió az elmúlt években aránytalanul nagy részt vállalt az ISO költségvetési kiadásaiból, és az e költségekhez kapcsolódó felelősség is aránytalan mértékben nehezedett rá.

(8)A megállapodás pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályai a megállapodás 44. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően módosíthatók. Az említett cikk értelmében a Nemzetközi Cukortanács minősített szavazás útján javasolhatja az ISO tagjainak a megállapodás módosítását. Mivel az Unió a megállapodás 7. cikkének megfelelően a Nemzetközi Cukortanács tagja, a megállapodás intézményi keretrendszerének módosítására irányuló tárgyalásokat kezdeményezhet, illetve azokban részt vehet.

(9)Ezért helyénvaló, hogy a Bizottság felhatalmazást kapjon a Nemzetközi Cukortanácsban a megállapodás módosítására irányuló tárgyalások megkezdésére, hogy tárgyalási irányelvek kerüljenek kidolgozásra, továbbá hogy egy különbizottságot jelöljenek ki, amellyel a Bizottság a tárgyalások során egyeztet,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Unió nevében tárgyalásokat folytasson az 1992. évi nemzetközi cukormegállapodás módosításáról.

2. cikk

A tárgyalási irányelveket a melléklet tartalmazza.

3. cikk

A tárgyalásokat a(z) [name of the special committee to be inserted by the Council]-gal egyeztetve kell lefolytatni.

4. cikk

Ez a határozat 2019. december 31-ig érvényes.

5. cikk

Ennek a határozatnak a Bizottság címzettje.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

   a Tanács részéről

   az elnök

(1) A Tanács 92/580/EGK határozata (1992. november 13.); HL L 379., 1992.12.23., 15. o.
(2) A Tanács xxxx határozata (here we will refer to the Commission proposal for the Council decision).
(3) A Tanács határozata (1992. november 13.) az 1992. évi nemzetközi cukormegállapodás aláírásáról és megkötéséről (HL L 379., 1992.12.23., 15. o.).
Top

Brüsszel,2017.11.9.

COM(2017) 656 final

MELLÉKLET

a következőhöz:

A TANÁCS HATÁROZATA

az 1992. évi nemzetközi cukormegállapodás módosítására irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról


MELLÉKLET

Az 1992. évi nemzetközi cukormegállapodás módosítására vonatkozó tárgyalási irányelvek

A Bizottság a Nemzetközi Cukortanácsban tárgyalásokat kezdhet az 1992. évi nemzetközi cukormegállapodás (a továbbiakban: megállapodás) többi szerződő felével a megállapodás korszerűsítése érdekében, figyelembe véve a cukor világpiacán végbement fejleményeket, továbbá azon különbségek megszüntetése céljából, amelyek egyrészről a Nemzetközi Cukorszervezet tagjai által gyakorolt befolyás és pénzügyi hozzájárulásaik, másrészről a globális cukorpiacon elfoglalt viszonylagos pozíciójuk között jelenleg fennállnak.

Top