Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0171

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 2015. szeptember 22-i (EU) 2015/1601 határozat módosításáról

COM/2016/0171 final - 2016/089 (NLE)

No longer in force, Date of end of validity: 29/09/2016

Brüsszel, 2016.3.21.

COM(2016) 171 final

2016/0089(NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 2015. szeptember 22-i (EU) 2015/1601 határozat módosításáról


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

1.1. A Szerződés 78. cikkének (3) bekezdése és a jelenlegi átmeneti áthelyezési program

A közös menekültügyi politika részeként az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 78. cikkének (3) bekezdése konkrét jogalapot biztosít a szükséghelyzetek kezelésére. A rendelkezés lehetővé teszi, hogy a Tanács az Európai Bizottság javaslata alapján, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően átmeneti intézkedéseket fogadjon el az érintett tagállam vagy tagállamok érdekében, ha egy vagy több tagállam olyan szükséghelyzettel szembesül, amelyet harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlása jellemez. Az EUMSZ 78. cikkének (3) bekezdése által előirányzott átmeneti intézkedések kivételes jellegűek. Alkalmazásukra csak akkor kerülhet sor, ha a tagállam vagy tagállamok menekültügyi rendszerében a harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlása által kiváltott problémák sürgőssége és súlyossága elér egy bizonyos fokot.

A Tanács az EUMSZ 78. cikkének (3) bekezdése alapján két határozatot fogadott el a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról. Az (EU) 2015/1523 tanácsi határozat 1 értelmében 40 000 nemzetközi védelmet kérelmezőt kell áthelyezni Olaszországból és Görögországból más tagállamokba. Az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat 2 értelmében 120 000 nemzetközi védelmet kérelmezőt kell áthelyezni Olaszországból és Görögországból, valamint az esetlegesen szükséghelyzettel szembesülő más tagállamokból.

Az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat 4. cikkének (2) bekezdése értelmében 2016. szeptember 26-tól 120 000-ből 54 000 kérelmezőt át kell helyezni Olaszországból és Görögországból a többi tagállam területére, kivéve ha – a 4. cikk (3) bekezdésének megfelelően – a Bizottság eddig az időpontig javaslatot tesz arra, hogy csoportosítsák át ezt a létszámot más kedvezményezett tagállam(ok)hoz, amelyek szükséghelyzettel kerülnek szembe az érkező személyek hirtelen beáramlása következtében.

Az 1. cikk (2) bekezdésének megfelelően a Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a harmadik országbeli állampolgároknak a tagállamokba történő tömeges beáramlásával kapcsolatos helyzetet és adott esetben javaslatokat nyújt be az (EU) 2015/1601 határozat módosítására vonatkozóan a helyszíni helyzet alakulásának, és annak az áthelyezési mechanizmusra gyakorolt hatásának, valamint a tagállamokra, különösen a leginkább érintett tagállamokra nehezedő nyomás alakulásának figyelembevétele érdekében.

A helyzet továbbra is súlyos. A Frontex adatai szerint 2016 első hónapjaiban naponta átlagosan 2 000–3 000 személy lépett be jogellenesen Törökországból Görögország területére. A Görögország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti határon bevezetett korlátozások tovább fokozták a Görögországra nehezedő nyomást 3 , emellett növelték annak kockázatát, hogy az időjárási viszonyok kedvezőbbé válásával más uniós tagállamokat érintő, új migrációs útvonalak alakulnak ki. Ezek az új útvonalak vélhetőleg a külső határokon elhelyezkedő tagállamokat érintik majd leginkább.

A Bizottság – a két tanácsi határozat 12. cikke szerinti kötelezettségének eleget téve – március 16-án elfogadta az áthelyezésre és áttelepítésre vonatkozó első jelentést 4 . A közlemény összefoglalja az áthelyezési és az áttelepítési program végrehajtásának első hónapjaiban azonosított kihívásokat és a szerzett tapasztalatokat, továbbá rövid távú ajánlásokat és intézkedéseket fogalmaz meg a végrehajtási arány javítása érdekében.

Az EU állam- és kormányfői március 7-én megállapodtak számos, a Törökországgal kötendő megállapodás alapját képező alapelvben, többek között abban, hogy „a görög szigetekről Törökország által visszafogadott minden szíriai migránsért cserébe az EU egy másik szíriait telepít át területére Törökországból az érvényben lévő kötelezettségvállalások keretében”.

Az áttelepítést és a humanitárius befogadást lehetővé tevő különböző programok vagy a befogadás egyéb legális formáinak végrehajtása enyhítené a leginkább érintett tagállamokra, és elsősorban Görögországra nehezedő migrációs nyomást azáltal, hogy a szíriai állampolgárok / a szíriai konfliktus miatt lakóhelyelhagyásra kényszerült személyek EU-ba irányuló veszélyes és irreguláris migrációs áradatát biztonságos és legális beutazási lehetőségek váltanák fel.

Ezzel kapcsolatban az EU és Törökország között a migráció területén folytatott együttműködés soron következő operatív lépéseiről szóló bizottsági közlemény 5 sürgette az ahhoz szükséges lépések megtételét, hogy a hatályos áttelepítési határozatok alapján tett kötelezettségvállalások bizonyos részét – konkrétan a jelenleg még kiosztatlan 54 000 helyet vagy annak egy részét – átirányítsák az 1:1 arányú rendszerbe. Az egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személyek áttelepítése vagy a befogadásukat lehetővé tevő egyéb legális formák az áthelyezéssel egyenértékűnek tekinthetők. Ugyanez vonatkozik a migránsok tömeges beáramlása által érintett más tagállamokkal vagy harmadik országokkal vállalt szolidaritás bármely formájára is.

1.2. A szolidaritás egyéb eszközei

Az áthelyezési rendszerben foglalt kötelezettségek mellett, valamint a globális migrációs válság átfogó kezelése és az azonos mértékben érintett harmadik országokkal való szolidaritás kifejezése érdekében a Bizottság 20 000 nemzetközi védelemre szoruló személy áttelepítését célzó programra tett ajánlást. Az európai letelepítési programról szóló 2015. június 8-i bizottsági ajánlást 6 követően 27 tagállam 7 és a dublini társult államok 2015. július 20-án megállapodtak arról 8 , hogy többoldalú és nemzeti programok révén áttelepítenek az Unión kívülről 22 504 olyan lakóhelyét elhagyni kényszerülő személyt, aki egyértelműen nemzetközi védelemre szorul. Az áttelepítő tagállamok megegyeztek abban, hogy figyelembe veszik, hogy az áttelepítés szempontjából mely régiók – például Észak-Afrika, a Közel-Kelet és Afrika szarvának térsége – élveznek prioritást. Az áttelepítési férőhelyeket a következtetések mellékletében meghatározott kötelezettségvállalásoknak megfelelően osztották el a tagállamok és a dublini társult államok között.

2015. december 15-én a Bizottság ajánlást fogadott el a Törökországgal közös Önkéntes Humanitárius Befogadási Rendszer létrehozására, azt javasolva, hogy a részt vevő tagállamok fogadjanak be a szíriai konfliktus miatt lakóhelyét elhagyni kényszerülő, nemzetközi védelemre szoruló, és a török hatóságok által 2015. november 29-e előtt regisztrált személyeket. Ez a rendszer az EU és Törökország közötti, 2015. november 29-i közös cselekvési tervben foglalt kölcsönös kötelezettségvállalásokat kísérő intézkedés lenne.

2. A JAVASLAT JOGI ELEMEI

2.1. A javaslat összefoglalása

A jelen módosítás lényege, hogy a tagállamok arra irányuló erőfeszítései, hogy Törökországban tartózkodó szíriaiakat fogadjanak be áttelepítés, humanitárius befogadás, vagy a befogadás egyéb jogszerű módjai révén, beszámíthatók legyenek az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat értelmében a területükre áthelyezendő, nemzetközi védelmet kérelmező személyek számába. Az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat 4. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett 54 000 kérelmező tekintetében e módosítás lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az áthelyezendő kérelmezők esetükben meghatározott számát csökkentsék azon Törökországban tartózkodó szíriaiak számával, akiket területükre áttelepítés, humanitárius befogadás vagy a befogadás más jogszerű formái révén nemzeti vagy többoldalú, a tagállamok kormányai által a 2015. július 20-i tanácsi ülés keretében elfogadott következtetések szerinti áttelepítési programtól eltérő programok keretében befogadtak. Az (EU) 2015/1601 tanácsi határozatának 10. cikke alkalmazandó, melynek értelmében az ezt a lehetőséget igénybe vevő tagállamok 6 500 EUR összegben részesülnek.

2.2. Jogalap

A javasolt tanácsi határozat jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 78. cikkének (3) bekezdése.

2.3. Szubszidiaritás

Az EUMSZ-nek a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségről szóló V. címe e területeken bizonyos hatáskörökkel ruházza fel az Európai Uniót. E hatásköröket az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkével összhangban kell gyakorolni, vagyis csak akkor és annyiban, amikor és amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az Unió szintjén jobban megvalósíthatók.

Ezen a területen az Európai Unió az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat hatályba léptetésével gyakorolta az említett hatásköröket. A jelenlegi fellépés lényege annak lehetővé tétele a tagállamok számára, hogy a határozat alapján fennálló kötelezettségeiket részben a más szolidaritási erőfeszítésekben való részvételük által teljesítsék.

2.4. Arányosság

Tekintettel a fent bemutatott jelenlegi menekültügyi válság által előidézett helyzet sürgősségére és súlyosságára, az e javaslatban meghatározott intézkedések nem lépik túl a helyzet hatékony kezeléséhez szükséges mértéket.

2.5. Az alapvető jogokra gyakorolt hatás

A javaslat nem érinti az (EU) 2015/1601 határozat hatálya alá tartozó nemzetközi védelmet kérelmezőknek az Európai Unió Alapjogi Chartájában (a továbbiakban: a Charta) meghatározott alapvető jogait.

2.6. Változó geometria

A (21. sz.) jegyzőkönyv rendelkezései szerint Írország és az Egyesült Királyság nem vesznek részt e javaslatban, kivéve ha a javaslat benyújtása vagy elfogadása után három hónapon belül csatlakoznak ahhoz.

Annak ellenére, hogy Írország csatlakozott az (EU) 2015/1601 határozathoz, a 21. jegyzőkönyv 4a. cikke szerint az előző mondat Írországra is vonatkozik.

Tekintve, hogy az Egyesült Királyság még nem csatlakozott az (EU) 2015/1601 határozathoz, az utóbbi jogszabályhoz is csatlakoznia kellene, ha csatlakozni kíván ehhez az intézkedéshez, mivel nem lehet anélkül csatlakozni egy intézkedés módosításához, hogy maga az intézkedés kötelezné az adott tagállamot.

3.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

A javaslatnak nincs költségnövelő hatása az EU költségvetésére.

2016/0089 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 2015. szeptember 22-i (EU) 2015/1601 határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 78. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére 9 ,

mivel:

(1)A Tanács az EUMSZ 78. cikkének (3) bekezdése alapján két határozatot fogadott el a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról. Az (EU) 2015/1523 tanácsi határozat 10 értelmében 40 000 nemzetközi védelmet kérelmezőt kell áthelyezni Olaszországból és Görögországból más tagállamokba. Az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat 11 értelmében 120 000 nemzetközi védelmet kérelmezőt kell áthelyezni Olaszországból és Görögországból más tagállamokba.

(2) Az (EU) 2015/1601 határozat 4. cikkének (2) bekezdése szerint 2016. szeptember 26-tól 54 000 kérelmezőt át kell helyezni Olaszországból és Görögországból a többi tagállam területére, kivéve ha – a 4. cikk (3) bekezdésének megfelelően – a Bizottság eddig az időpontig javaslatot tesz arra, hogy csoportosítsák át ezt a létszámot más kedvezményezett tagállamokhoz, amelyek szükséghelyzettel kerülnek szembe az érkező személyek hirtelen beáramlása következtében.

(3) Az (EU) 2015/1601 határozat 1. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a harmadik országbeli állampolgároknak a tagállamokba történő tömeges beáramlásával kapcsolatos helyzetet. A Bizottságnak adott esetben javaslatokat kell benyújtania e határozat módosítására vonatkozóan a helyszíni helyzet alakulásának, és annak az áthelyezési mechanizmusra gyakorolt hatásának, valamint a tagállamokra, különösen a leginkább érintett tagállamokra nehezedő nyomás alakulásának figyelembevétele érdekében.

(4)Az EU állam-, illetve kormányfői március 7-én megállapodtak arról, hogy tevékenységüket a Törökországgal kötendő megállapodással kapcsolatos elvekre alapozzák, többek között arra, hogy minden szíriai állampolgárért cserébe, akit Törökország visszafogad a görög szigetekről – a meglévő kötelezettségvállalások keretei között – Törökországból a tagállamokba telepítenek át egy másik szíriai állampolgárt. Az EU és Törökország között a migráció területén folytatott együttműködés soron következő operatív lépéseiről szóló bizottsági közlemény 12 még részletesebben kifejtette az említett elveket, valamint sürgette az ahhoz szükséges lépések megtételét, hogy a hatályos áttelepítési határozatok alapján tett kötelezettségvállalások bizonyos részét – konkrétan a jelenleg még kiosztatlan 54 000 helyet vagy annak egy részét – átirányítsák az 1:1 arányú rendszerbe.

(5) Az áttelepítés, a humanitárius befogadás, illetve a Törökországból – nemzeti és többoldalú programok alapján történő – legális befogadás egyéb formái várhatóan olyan módon enyhíthetik a migrációs nyomást azokban a tagállamokban, amelyek (EU) 2015/1601 határozat szerint az áthelyezés kedvezményezettjei, hogy legális és biztonságos lehetőséget biztosítanak az Unióba történő belépésre és visszatartanak a szabálytalan határátlépésektől. Ennélfogva a fent említett 54 000 kérelmező tekintetében figyelembe kell venni a tagállamok abban megnyilvánuló szolidaritási erőfeszítéseit, hogy befogadnak a területükre egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló, Törökországban tartózkodó szíriai állampolgárokat. A tagállamok által Törökországból így befogadott személyek számát az említett 54 000 kérelmező vonatkozásában le kell vonni az adott tagállam által az (EU) 2015/1601 határozat alapján áthelyezendő személyek számából.

(6)A befogadási mechanizmusok közé tartozhat az áttelepítés, a humanitárius befogadás, illetve az egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személyek befogadására vonatkozó egyéb legális formák, mint például a humanitárius célú vízum programok, a magántámogatási projektek, az ösztöndíjprogramok, a munkaerő-mobilitási programok és egyéb lehetőségek.

(7)E határozat nem érintheti a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 2015. július 20-i következtetésekbe foglalt áttelepítési program keretében tett tagállami kötelezettségvállalásokat, és nem számítható be az (EU) 2015/1601 szerinti kötelezettségek teljesítésébe. Ezért azok a tagállamok, amelyek úgy döntenek, hogy Törökországban tartózkodó szíriai állampolgárok áttelepítésével teljesítik az (EU) 2015/1601 határozat szerinti kötelezettségeiket, ezen erőfeszítéseket nem számíthatják bele a 2015. július 20-i áttelepítési program alapján vállalt kötelezettségvállalásaik teljesítésébe.

(8) A helyzet megfelelő figyelemmel kísérése érdekében a tagállamoknak havonta jelentést kell tenniük a Bizottság számára az ezen módosításban biztosított lehetőség alapján a területükre befogadott, Törökországban tartózkodó szíriai állampolgárokról, megjelölve, hogy mely nemzeti vagy többoldalú program alapján, és milyen legális formában került sor a befogadásra.

(9)Mivel e határozat céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés terjedelme és hatásai miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a határozat nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(10)Ez a határozat tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és szem előtt tartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket.

(11)Az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban, az említett jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(12)Az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban, az említett jegyzőkönyv 4.  és 4a. cikkének sérelme nélkül, Írország nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(13)Az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(14)A helyzet sürgősségére tekintettel indokolt, hogy ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2015/1601 határozat 4. cikke a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

     „(3a) Az (1) bekezdés c) pontjában említett kérelmezők áthelyezése tekintetében, ha a tagállamok Törökországban tartózkodó szíriai állampolgárokat fogadnak be a területükre az egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személyek legális befogadására szolgáló, a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 2015. július 20-i következtetések tárgyát képező áttelepítési programtól eltérő nemzeti vagy többoldalú programok alapján, akkor ennek megfelelően csökken az érintett tagállam kötelezettsége.

A 10. cikk értelemszerűen alkalmazandó az áthelyezési kötelezettség csökkenését eredményező valamennyi legális befogadásra.

A tagállamok havonta jelentést tesznek a Bizottságnak az e bekezdés alkalmazásában legálisan befogadott személyek számáról, megjelölve a befogadás alapjául szolgáló program típusát, valamint az alkalmazott legális befogadási formát.”

2. cikk
Hatálybelépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

   a Tanács részéről

   elnök

(1) A Tanács 2015. szeptember 14-i (EU) 2015/1523 határozata a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról (HL L 239., 2015.9.15., 146. o.).
(2) A Tanács 2015. szeptember 22-i (EU) 2015/1601 határozata a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról (HL L 248., 2015.9.24., 80. o.).
(3) Az UNHCR szerint a migrációs áramlások folytatódásával egy hónapon belül több mint 100 000 migráns rekedhet Görögországban.
(4) COM(2016) 165 final.
(5) COM(2016) 166 final.
(6) C(2015) 3560 final.
(7) Magyarország nem vesz részt.
(8) 11130/15; „A Tanácsban ülésező tagállamok kormányai képviselőinek a többoldalú és nemzeti programokon keresztül 20 000, nemzetközi védelemre szoruló személy letelepítéséről szóló következtetései”.
(9) HL C… , , . .o.
(10) A Tanács 2015. szeptember 14-i (EU) 2015/1523 határozata a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról (HL L 239., 2015.9.15., 146. o.).
(11)

   A Tanács 2015. szeptember 22-i (EU) 2015/1601 határozata a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról (HL L 248., 2015.9.24., 80. o.).

(12) COM(2016)166 final.
Top