Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0677

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2015/1523 tanácsi határozat 9. cikkével, valamint az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat 9. cikkével összhangban a nemzetközi védelem területén Svédország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról

COM/2015/0677 final - 2015/0314 (NLE)

No longer in force, Date of end of validity: 09/06/2016

Strasbourg, 2015.12.15.

COM(2015) 677 final

2015/0314(NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2015/1523 tanácsi határozat 9. cikkével, valamint az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat 9. cikkével összhangban a nemzetközi védelem területén Svédország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

1.1. A Szerződés 78. cikkének (3) bekezdése és a jelenlegi átmeneti áthelyezési program

A közös menekültügyi politika részeként az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 78. cikkének (3) bekezdése konkrét jogalapot biztosít a szükséghelyzetek kezelésére. A rendelkezés lehetővé teszi, hogy a Tanács az Európai Bizottság javaslata alapján, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően átmeneti intézkedéseket fogadjon el az érintett tagállam vagy tagállamok érdekében, ha egy vagy több tagállam olyan szükséghelyzettel szembesül, amelyet harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlása jellemez. Az EUMSZ 78. cikkének (3) bekezdése által előirányzott átmeneti intézkedések kivételes jellegűek. Alkalmazásukra csak akkor kerülhet sor, ha a tagállam vagy tagállamok menekültügyi rendszerében a harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlása által kiváltott problémák sürgőssége és súlyossága elér egy bizonyos fokot.

A Tanács az EUMSZ 78. cikkének (3) bekezdése alapján két határozatot fogadott el a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról Az (EU) 2015/1523 tanácsi határozat 1 értelmében 40 000 nemzetközi védelmet kérelmezőt kell áthelyezni Olaszországból és Görögországból más tagállamokba. Az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat 2 értelmében 120 000 nemzetközi védelmet kérelmezőt kell áthelyezni Olaszországból és Görögországból, valamint az esetlegesen szükséghelyzettel szembesülő más tagállamokból.

Az (EU) 2015/1523 tanácsi határozat alapján 1369, az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat alapján pedig 4358 személyt kell áthelyezni Olaszországból és Görögországból Svédországba.

A 2015/1601 határozat 4. cikke (3) bekezdésének második albekezdésével összhangban a tagállamok megfelelő indokolással ellátott értesítést küldhetnek a Bizottságnak és a Tanácsnak arra vonatkozóan, hogy harmadik országok állampolgárainak a migrációs áramlások jelentős megváltozása miatti hirtelen beáramlása következtében szükséghelyzettel szembesülnek. A Bizottság megvizsgálja az indokolást, és adott esetben javaslatokat nyújt be a Tanácsnak.

Az (EU) 2015/1523 tanácsi határozat 9. cikkének és az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat 9. cikkének értelmében ha egy tagállam olyan szükséghelyzettel szembesül, amelyet harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlása jellemez, az EUMSZ 78. cikkének (3) bekezdése alapján a Tanács a Bizottság javaslata alapján, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően átmeneti intézkedéseket fogadhat el az érintett tagállam érdekében. Ezen intézkedések közé tartozhat adott esetben az adott tagállam által az említett határozatok alapján történő áthelyezésben való részvétel felfüggesztése, valamint esetleges kompenzációs intézkedések biztosítása Olaszország és Görögország számára.

2015. november 5-én kelt levelében Svédország megfelelő indokolás mellett értesítette a Bizottságot és a Tanácsot arról, hogy a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló, 2015. szeptember 22-i (EU) 2015/1601 tanácsi határozat 4. cikkének (3) bekezdésében említett helyzettel szembesül, és kérte az áthelyezési mechanizmus Svédország érdekében történő módosítását. 2015. december 8-án kelt levelében Svédország hivatalosan kérte az (EU) 2015/1523 és az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat értelmében rá rótt kötelezettségek felfüggesztését.

1.2. Az (EU) 2015/1523 tanácsi határozat 9. cikkének és az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat 9. cikkének alkalmazása Svédország tekintetében

Svédország olyan szükséghelyzettel szembesül, amelyet harmadik országok állampolgárainak az ország területére történő hirtelen beáramlása jellemez.

Az Unióba irányuló szabálytalan határátlépések és az Európában zajló másodlagos migrációs mozgások jelentős növekedése következtében a Svédországban nemzetközi védelmet kérelmezők száma hirtelen megnőtt.

Az Eurostat adatai megerősítik, hogy Svédországban ugrásszerűen emelkedett a menedékkérők száma. A nemzetközi védelmet kérelmezők száma a 2014. január 1-je és október 31-e közötti időszakban regisztrált 68 245 főről a 2015. január 1-je és október 31-e közötti időszakra több mint 60 %-kal, 112 040 főre nőtt.

Az utóbbi időben ráadásul a nemzetközi védelmet kérelmezők havi létszáma ennél is tovább emelkedett: a kérelmezők száma augusztus (11 735 kérelmező) és szeptember (24 261 kérelmező) között megkétszereződött, 2015 októberében pedig elérte a 39 055 főt (a szeptemberi adatokhoz képest 61 %-kal növekedve).

Svédországban 2015-ben a nemzetközi védelmet kérelmezők lakosságarányos száma (egymillió lakosra vetítve 11 503 kérelmező) jelentősen meghaladja az Unió más tagállamaiban jellemző értéket.

Svédországot a kísérő nélküli kiskorúak számában az utóbbi időben beállt számottevő növekedés is nehéz helyzet elé állítja, mivel a kérelmezők egynegyede kísérő nélküli kiskorúnak vallja magát.

Ez a helyzet igen jelentős terhet ró a svéd menekültügyi rendszerre, mely súlyos következményekkel jár a fogadási körülmények és a menekültügyi rendszer kérelmekkel kapcsolatos ügyintézési képessége tekintetében.

A Svédországban jelenleg uralkodó migrációs helyzet ezért az Unióban egyedülálló, és a nemzetközi védelem iránti kérelmek elbírálása, valamint az egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személyek megfelelő fogadási körülményeinek biztosítása terén jelentkező nyomás szükségessé teszi az áthelyezési mechanizmus keretében Svédországot terhelő kötelezettségek ideiglenes felfüggesztését, és adott esetben operatív támogatás biztosítását az ország számára.

2. A JAVASLAT JOGI ELEMEI

2.1. A javaslat összefoglalása

Annak érdekében, hogy segítse Svédországot a harmadik országok állampolgárainak az ország területére történő hirtelen beáramlásából eredő szükséghelyzet kezelésében, a határozatjavaslat egy évre felfüggeszti az (EU) 2015/1523 és az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat értelmében Svédországra mint áthelyezési céltagállamra rótt kötelezettségeket.

Ezenfelül adott esetben operatív segítségnyújtást is biztosít Svédország számára az EASO – és szükség esetén más releváns ügynökségek – által koordinált megfelelő tevékenységek révén.

E határozat hatályvesztését követően Svédország továbbra is köteles az (EU) 2015/1523 tanácsi határozat értelmében 1369, valamint az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat értelmében 4358 személyt Olaszországból és Görögországból saját területére áthelyezni. A Tanácsnak és a Bizottságnak benyújtott ütemtervben meg kell határoznia, hogy milyen konkrét lépésekkel fogja biztosítani menekültügyi és migrációs rendszerének eredményes működését és a felfüggesztés hatályvesztését követően az áthelyezés újraindítását.

Ez a határozat nem érinti azon harmadik országbeli állampolgárok helyzetét, akiket az (EU) 2015/1523 és az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat értelmében már áthelyeztek Svédországba.

2.2. Jogalap

A javasolt tanácsi határozat jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 78. cikkének (3) bekezdése.

2.3. Szubszidiaritás

Az EUMSZ-nek a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségről szóló V. címe e területeken bizonyos hatáskörökkel ruházza fel az Európai Uniót. E hatásköröket az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkével összhangban kell gyakorolni, vagyis csak akkor és annyiban, amikor és amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az Unió szintjén jobban megvalósíthatók.

Ezen a területen az Európai Unió az (EU) 2015/1523 és az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat hatályba léptetésével gyakorolta az említett hatásköröket. A jelenlegi fellépés keretében szükséghelyzeti körülmények miatt felfüggesztik egy tagállam fenti határozatokkal meghatározott kötelezettségeit, valamint további, az uniós ügynökségek által koordinált operatív segítséget nyújtanak, ezért ezt a fellépést csak az Európai Unió valósíthatja meg.

2.4. Arányosság

Tekintettel a fent bemutatott beáramlás által előidézett helyzet sürgősségére és súlyosságára, a folyamatban lévő uniós fellépés Svédország tekintetében történő felfüggesztése és a további operatív segítségnyújtás nem lépi túl a helyzet hatékony kezeléséhez szükséges mértéket. A felfüggesztés csak Svédországra vonatkozik, ideiglenes és nem érinti azon nemzetközi védelmet kérelmezők jogait, akiket már áthelyeztek Svédországba.

2.5. Az alapvető jogokra gyakorolt hatás

A javaslat nem érinti az (EU) 2015/1523 és az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat hatálya alá tartozó nemzetközi védelmet kérelmezőknek az Európai Unió Alapjogi Chartájában (a továbbiakban: a Charta) meghatározott alapvető jogait. Svédország áthelyezési céltagállami kötelezettségeinek felfüggesztése csak Svédországra vonatkozik, ideiglenes és nem érinti a Svédországba már áthelyezett kérelmezőket.

3.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

A javaslatnak nincs költségnövelő hatása az EU költségvetésére.

2015/0314 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2015/1523 tanácsi határozat 9. cikkével, valamint az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat 9. cikkével összhangban a nemzetközi védelem területén Svédország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 78. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére 3 ,

mivel:

(1)Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 78. cikkének (3) bekezdése értelmében, ha egy vagy több tagállam olyan szükséghelyzettel szembesül, amelyet harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlása jellemez, a Tanács a Bizottság javaslata alapján, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően az érintett tagállam vagy tagállamok érdekében átmeneti intézkedéseket fogadhat el.

(2)Az EUMSZ 80. cikke értelmében az Unió határellenőrzéssel, menekültüggyel és bevándorlással kapcsolatos politikáira és azok végrehajtására a szolidaritás és a felelősség tagállamok közötti igazságos elosztásának elve az irányadó, és az Unió e területen elfogadott jogi aktusaiban megfelelő módon rendelkezni kell ennek az elvnek az alkalmazásáról.

(3)A Tanács az EUMSZ 78. cikkének (3) bekezdése alapján két határozatot fogadott el a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról Az (EU) 2015/1523 tanácsi határozat 4 értelmében 40 000 nemzetközi védelmet kérelmezőt kell áthelyezni Olaszországból és Görögországból más tagállamokba. Az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat 5 értelmében 120 000 nemzetközi védelmet kérelmezőt kell áthelyezni Olaszországból és Görögországból más tagállamokba.

(4)Az (EU) 2015/1523 tanácsi határozat 9. cikke és az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat 9. cikke kimondja, hogy ha egy tagállam olyan szükséghelyzettel szembesül, amelyet harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlása jellemez, az EUMSZ 78. cikkének (3) bekezdése alapján a Tanács a Bizottság javaslata alapján, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően átmeneti intézkedéseket fogadhat el az érintett tagállam érdekében. Ezen intézkedések közé tartozhat adott esetben az adott tagállam által az említett határozatok alapján történő áthelyezésben való részvétel felfüggesztése, valamint esetleges kompenzációs intézkedések biztosítása Olaszország és Görögország számára.

(5)Svédország olyan szükséghelyzettel szembesül, amelyet harmadik országok állampolgárainak a migrációs áramlások jelentős megváltozása miatti hirtelen, az ország területére irányuló beáramlása jellemez. December 8-án Svédország hivatalosan kérte az (EU) 2015/1523 és az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat értelmében rá rótt kötelezettségek felfüggesztését.

(6)Az Unióba irányuló szabálytalan határátlépések és az Európában zajló másodlagos migrációs mozgások területén tapasztalt jelentős növekedés következtében Svédországban hirtelen megnőtt a nemzetközi védelmet kérelmezők száma, akik főként Olaszországon és Görögországon keresztül léptek be az Unió területére.

(7)Az Eurostat adatai megerősítik, hogy a Svédországban tartózkodó menedékkérők száma ugrásszerűen emelkedett. A nemzetközi védelmet kérelmezők száma a 2014. január 1-je és október 31-e közötti időszakban regisztrált 68 245 főről a 2015. január 1-je és október 31-e közötti időszakra több mint 60 %-kal, 112 040 főre nőtt.

(8)Az utóbbi időben ráadásul a nemzetközi védelmet kérelmezők havi létszáma ennél is tovább emelkedett: augusztus (11 735 kérelmező) és szeptember (24 261 kérelmező) között megkétszereződött, 2015 októberében pedig elérte a 39 055 főt (a szeptemberi adatokhoz képest 61 %-kal növekedve).

(9)Svédországban 2015-ben a nemzetközi védelmet kérelmezők lakosságarányos száma (egymillió lakosra vetítve 11 503 kérelmező) jelentősen meghaladja az Unió más tagállamaiban jellemző értéket.

(10)Svédországot a kísérő nélküli kiskorúak számában az utóbbi időben beállt számottevő növekedés is nehéz helyzet elé állítja, mivel a kérelmezők egynegyede kísérő nélküli kiskorúnak vallja magát.

(11)Ez a helyzet igen jelentős terhet ró a svéd menekültügyi rendszerre, mely súlyos következményekkel jár a fogadási körülmények és a menekültügyi rendszer ilyen kérelmekkel kapcsolatos ügyintézési képessége tekintetében. A Svédországra nehezedő jelentős nyomás enyhítése érdekében Svédország (EU) 2015/1523 és (EU) 2015/1601 tanácsi határozatban megállapított áthelyezési céltagállami kötelezettségeit egy évre fel kell függeszteni.

(12)A felfüggesztést adott esetben ki kell egészíteni az EASO – és szükség esetén más releváns ügynökségek – által koordinált támogató intézkedésekkel.

(13)Svédországnak be kell nyújtania egy ütemtervet a Tanácsnak és a Bizottságnak, melyben meghatározza, hogy milyen konkrét lépésekkel fogja biztosítani menekültügyi és migrációs rendszerének eredményes működését, valamint a felfüggesztés hatályvesztését követően az (EU) 2015/1523 és az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat értelmében az áthelyezés újraindítását.

(14)Mivel e határozat céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés terjedelme és hatásai miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a határozat nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(15)Ez a határozat tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és szem előtt tartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket.

(16)Az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban, az említett jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(17)Az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban, az említett jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, Írország nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(18)Az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(19)A helyzet sürgősségére tekintettel indokolt, hogy ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Tárgy

Ez a határozat átmeneti intézkedéseket állapít meg a nemzetközi védelem területén Svédország érdekében azzal a céllal, hogy támogassa egy olyan szükséghelyzet hatékonyabb kezelésében, amelyet harmadik országok állampolgárainak hirtelen beáramlása jellemez.

2. cikk
Az (EU) 2015/1523 és az (EU) 2015/1601 tanácsi határozatban megállapított kötelezettségek felfüggesztése

Svédország (EU) 2015/1523 és (EU) 2015/1601 tanácsi határozatban megállapított áthelyezési céltagállami kötelezettségeit [e tanácsi határozat elfogadásának napjától számított egy év]-ig fel kell függeszteni.

3. cikk
Operatív segítségnyújtás Svédország számára

Annak érdekében, hogy Svédország jobban tudja kezelni a menekültügyi és migrációs rendszerére nehezedő rendkívüli nyomást, Svédország adott esetben egyedi támogatást kap az EASO – és szükség esetén más releváns ügynökségek – által koordinált megfelelő tevékenységek révén.

4. cikk
Svédország által meghozandó, kiegészítő intézkedések

Legkésőbb [e rendelet hatálybalépésétől számított egy hónap]-ig Svédország benyújt egy ütemtervet a Tanácsnak és a Bizottságnak, melyben meghatározza, hogy milyen konkrét lépésekkel fogja biztosítani menekültügyi és migrációs rendszerének eredményes működését, valamint a felfüggesztés hatályvesztését követően az (EU) 2015/1523 és az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat értelmében az áthelyezés újraindítását.

5. cikk
Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Strasbourgban, -án/-én.

   a Tanács részéről

   az elnök

(1) A Tanács 2015. szeptember 14-i (EU) 2015/1523 határozata a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról, HL L 239., 2015.9.15., 146. o.
(2) A Tanács 2015. szeptember 22-i (EU) 2015/1601 határozata a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról, HL L 248., 2015.9.24., 80. o.
(3) HL C , , . o.
(4) A Tanács 2015. szeptember 14-i (EU) 2015/1523 határozata a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról, HL L 239., 2015.9.15., 146. o.
(5)

   A Tanács 2015. szeptember 22-i (EU) 2015/1601 határozata a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról, HL L 248., 2015.9.24., 80. o.

Top