EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007DC0287

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a NUTS-rendelet végrehajtásáról (1059/2003/EK rendelet)

/* COM/2007/0287 végleges */

52007DC0287

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a NUTS-rendelet végrehajtásáról (1059/2003/EK rendelet) /* COM/2007/0287 végleges */


[pic] | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA |

Brüsszel, 4.6.2007

COM(2007) 287 végleges

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

a NUTS-rendelet végrehajtásáról (1059/2003/EK rendelet)

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

a NUTS-rendelet végrehajtásáról(1059/2003/EK rendelet)

1. CÉLKITűZÉS

Ennek a jelentésnek a létrejöttét a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet[1] (a továbbiakban: NUTS-rendelet) 8. cikke írja elő. A 8. cikk a következő:

„Jelentés Az e rendelet hatálybalépésétől számított három éven belül a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról.” |

2. A JELENTÉSBEN TÁRGYALT INTÉZKEDÉSEK

Ez a jelentés a NUTS-rendelet végrehajtása során elvégzett valamennyi intézkedésre kiterjed. Az első végrehajtási gyakorlatra a rendelet elfogadását követően 2003-ban került sor. A rendelet előírásaival összhangban a NUTS-osztályozás frissítésének gyakorisága három év. Ez a fontos művelet 2006 vége felé zajlott le, ezt a jelentést ezért úgy időzítették, hogy azt teljes mértékig figyelembe vegye.

Az EU összes regionális statisztikájának a NUTS-osztályozás a hivatkozási kerete. Ebben az összefüggésben ezért helyénvaló a tagállamok által a Bizottságnak – konkrétabban az Eurostatnak – továbbított regionális statisztikákról is jelentést adni.

A 2. cikk (5) bekezdésével összhangban mérlegelték, hogy a NUTS-rendeletnek a továbbiakban is három területi szintre kell-e kiterjednie, vagy további szinteket kellene hozzáadni. Erről a témáról az előírásnak megfelelően a Bizottság benyújtott egy közleményt[2] az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

2004. május 1-jén tíz ország csatlakozott az Európai Unióhoz. A NUTS-rendeletet módosították, hogy ezekre az országokra is kiterjedjen; erre a folyamatra szintén kitér a jelentés.

Végül a tagjelölt országokkal a regionális osztályozásukról folytatott megbeszélések során a NUTS-rendelet szabályai szintén iránymutatásul szolgálnak.

3. AZ EUROSTAT-ADATBÁZISOK LÉTREJÖTTE

Az Eurostat két környezetben tárolja a regionális adatokat: egy termelési adatbázisban, ahol érvényesítésre tárolják az adatokat, és ahol a hányadosokat és más származtatott mutatókat számítják ki, és egy terjesztési adatbázisban, amely on-line elérhető az Eurostat honlapján keresztül. A statisztikák díjmentesen hozzáférhetők mindenki számára, kivéve ha valamiféle nagyon konkrét ok miatt korlátozni kell az adatok terjesztését.

Az elfogadást követően mindkét adatbázist frissíteni kellett a 2003-as NUTS-kódokkal. Mivel csak a létező régiók adatait terjesztik, ezért valamennyi 2003-ban eltűnő kódot el kellett távolítani az adatbázisokból. Az adatbázisokban az utód nélküli kódokhoz kapcsolódó statisztikákat, amennyire csak lehetett, áthelyezték vagy átkonvertálták az új NUTS-kódok alá.

Az Eurostat adatbázisai 2003 november 20-án álltak át az előző verzióról (vagyis a nem hivatalos megállapodáson alapuló NUTS 1999-ről) a 2003-as verzióra.

2003-tól kezdődően a NUTS-kódokat oly módon definiálták újra, hogy – a korábbi helyzettől eltérően – azonos hosszúságú legyen az azonos NUTS-szinthez tartozó valamennyi régió esetében. Ez operatív javítás, ami könnyebbé teszi a NUTS-régiók azonosítását és sorba rendezését a statisztikai táblázatokban.

4. REGIONÁLIS STATISZTIKÁK

A tagállamok számos téren továbbítanak regionális statisztikákat az Eurostatnak a NUTS-osztályozás szerint. Az érvényesítés után az adatokat az Eurostat-honlapon terjesztik on-line módon.

Néhány területen a tagállamoknak jogi kötelezettsége, hogy regionális adatokat adjanak meg, más területeken viszont nem hivatalos megállapodások szerint továbbítják őket. A legtöbb adatot NUTS 2 szinten gyűjtik. Csekély számú táblát a részletesebb NUTS 3 szinten küldenek meg.

A tagállamoknak a regionális osztályozás minden módosítása után újra kell számolniuk az adatokat az új osztályozás alapján. 2003-ban az EU 15 tagállamából ötben változott a NUTS. Ezért ellenőrizhető, hogy ezek az országok általában történeti adatokat továbbítottak-e a 2003-ban újra meghatározott régiók esetében.

Azokban az esetekben, amikor régiókat összevontak, viszonylag egyszerű volt összesíteni az adatokat az új NUTS-régióhoz. Azokban az esetekben, amikor egy régiót felosztottak vagy a régiók közötti határt áthelyezték, az Eurostat számára lehetetlennek bizonyult a rendelkezésre álló adatok újraszámolását elvégezni. Az érintett tagállamoktól megkövetelték, hogy újraszámolt adatokat küldjenek, ahol ez egyáltalán lehetséges volt. A mintavételen alapuló felmérések esetében gyakran lehetetlen visszamenőlegesen újraszámolni a regionális adatokat, mert a felmérés szerkezete – ideértve a (korábbi) régióban felvett minta méretét – nem teszi lehetővé. Elkerülhetetlen ezért, hogy a NUTS-régiók változásai után hiányok jelenjenek meg az adatbázisban.

Az is megjegyzendő, hogy a 2000/2001-es nép- és lakásszámlálás regionális adatait az akkor hatályos regionális osztályozás szerint gyűjtötték (mind a régi mind pedig az új tagállamokban). Az Eurostat megpróbálta ezeket az adatokat a jelenlegi (2003-as) NUTS-nak megfelelően újrakódolni, ami a legtöbb esetben sikerrel is járt. Néhány esetben az érintett ország statisztikai hivatalát felkérték, hogy küldjön olyan felülvizsgált táblázatokat, amelyeket a 2003-as regionális osztályozás alapján újraszámoltak.

5. TOVÁBBI NUTS-SZINTEK

A NUTS-osztályozás három hierarchikus szintet tartalmaz. A NUTS-rendelet 2. cikkének (5) bekezdése előírja a Bizottságnak, hogy nyújtson be egy közleményt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak részletesebb szintek bevezetésének lehetőségéről a NUTS-rendeletben. A Bizottság megvitatta a kérdést a tagállamokkal, majd benyújtotta a COM(2005) 473 közleményt, amely az alábbi következtetésekre jutott:

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a jelenlegi szakaszban a NUTS-rendelet keretein belül nem irányozható elő további szint a regionális osztályozásban. Az erőfeszítéseknek a meglévő NUTS-szinteken hozzáférhető statisztikai információra kellene irányulniuk a kibővített EU megszilárdítása, a minőségjavítás és további regionális adatok megszerzése érdekében, ahol ez politikai célból szükséges.

Nem hivatalos szinten a Bizottságnak európai léptékben aktívan támogatnia kell a (NUTS 3 szintet alátámasztó) LAU (Local Administrative Unit, helyi közigazgatási egység) 1 szint harmonizációját. Ez magával vonja a statisztikai hivatalok közötti alapos eszmecserét, amelyet a Bizottság ösztönöz és támogat, továbbá a LAU 1 szintű régiók fogalmainak és meghatározásainak harmonizálására szolgáló iránymutatások kidolgozását is.

A javaslat szerint a javaslat néhány pontját a jövőben újra kellene értékelni. Ennek lehetséges megfelelő időpontja valamikor 2008 után lehetne.

6. AZ EU BőVÍTÉSE

Az EU 2004. május 1-jei tíz új tagállammal való bővítése szükségessé tette a NUTS-rendelet 1–3. mellékletének módosítását, hogy az így mind a 25 tagállamra kiterjedjen.

A módosító rendeletet[3] 2005-ben fogadta el az Európai Parlament és a Tanács. A módosító rendelet elfogadásának eljárása az érintett országok száma miatt az előzetesen elképzeltnél jóval több időt és erőfeszítést igényelt. Az egyik fő nehézség az volt, hogy néhány új tagállam rendkívül későn – 2004 áprilisában – jelent meg NUTS-régiói kiigazításának javaslatával. Mindazonáltal az összes javaslat beépült.

Néhány csatlakozó ország saját nemzeti jogszabályt fogadott el a regionális statisztikai osztályozásról. A jogszabály nem érinti az ország regionális közigazgatási beosztását, hanem tisztán statisztikai osztályozás, a NUTS tükrözése. Az ilyen nemzeti jogszabályok fölöslegesek, hiszen a NUTS-rendelet közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Ráadásul a Bizottság tapasztalata azt mutatja, hogy az ilyen „párhuzamos” regionális statisztikai osztályozási jogszabályok jelentősen bonyolítják az helyzetet. Különösen, ha a Bizottság arra kényszerül, hogy az EU kötelezettségeivel és politikáival való összhang érdekében módosítsa a regionális osztályozást, akkor a tagállamok is kénytelenek visszavonni nemzeti jogszabályaikat. A leendő tagjelölt országoknak erősen ajánlani fogják, hogy ne fogadjanak el ilyen jogszabályt.

7. A NUTS-RENDELET FRISSÍTÉSI ELJÁRÁSA

A NUTS-rendelet 5. cikke írja elő, hogyan frissíthető a NUTS-osztályozás. Az alapvető megközelítés szerint ugyanakkor a NUTS-osztályozás maradjon a lehető legstabilabb, hogy így el lehessen kerülni a töréseket a statisztikai idősorokban. A NUTS-osztályozás változásai ezért legtöbbször hároméves gyakoriságra korlátozódnak. Ez alól a hároméves korlát alól kivételt jelent, ha egy tagállam teljesen átszervezi közigazgatását, hiszen egy ilyen átszervezés lehetetlenné vagy rendkívül munkaigényessé teszi az érintett ország statisztikai hivatalának, hogy továbbra is az elavult regionális osztályozás továbbítsa az adatokat. Egy másik kivételt jelent a regionális határok rendkívül csekély módosítása: az olyan határmódosítás, amely a legkisebb érintett régió népességének kevesebb mint 1%-át érinti, nem tekintendő a NUTS-osztályozás frissítésének.

2003 júniusa óta egyetlen tagállamban sem történt az 5. cikk (4) bekezdése szerinti közigazgatási átszervezés, mindössze a NUTS-régiók határai változtak kis mértékben.

A NUTS-osztályozás változtatásának hároméves moratóriuma azt jelentette, hogy 2006-ban vált lehetségessé az első felülvizsgálat. A tagállamoktól származó információk alapján és figyelembe véve a Bizottság részlegeinek politikai igényeit, a Bizottságnak úgy kell javaslatot tenni a NUTS-osztályozás frissítésére, hogy azt a „naptári év második felében” elfogadják. A teljes felülvizsgálati folyamat és az az eljárás, amely szerint a tagállamok a NUTS-osztályozásban elvégezni kívánt minden változásról értesítik a Bizottságot, az Eurostat regionális és városi statisztikákkal foglalkozó munkacsoportjának 2005. évi rendes ülésén fejeződött be a tagállamokkal. A gyakorlatban az osztályozás felülvizsgálata mindössze a mellékletek módosítását jelenti.

Általánosságban mivel a NUTS-rendelet a statisztikára vonatkozik, a regionális osztályozás irányításának összehangolásáért az egyes tagállamok statisztikai hivatalai felelősek. Azonban a tagállamoknak – az EU melletti állandó képviselőjüktől érkező levélben – hivatalosan értesíteniük kell a Bizottságot minden általuk javasolni kívánt változásról.

A fent említett folyamat eredményeként a következő 12 tagállam javasolt módosításokat az európai regionális osztályozásban (NUTS): Belgium, a Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült Királyság, Finnország, Hollandia, Lengyelország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Svédország és Szlovénia. Teljességében csak Dánia, Svédország és Szlovénia érintett, az összes többi országban a változások csak egyes régiókra korlátozódtak. A Portugália által javasolt felülvizsgálatot a Bizottság nem fogadta el, mert úgy ítélte meg, hogy ellentétes a rendelet bizonyos rendelkezéseivel.

Az új NUTS-osztályozást a 2008. január 1-jétől szolgáltatott adatokra kell alkalmazni. Ettől az időponttól kezdve a továbbított statisztikai adatoknak az új NUTS 2006 osztályozásnak kell megfelelniük.

A statisztikai programbizottság 2006. november 16-i ülésén a „komitológiai” eljárás szerint elfogadott egy bizottsági rendelettervezet.

A rendelettervezetet 2006. december 5-én eljuttatták az Európai Parlamenthez, összhangban annak ellenőrzési jogával (1999/468/EK tanácsi határozat, 5. cikk (4) bekezdés), a Bizottság pedig végül 2007. február 1-jén fogadta el [4] .

Összefoglalás

A felülvizsgálati folyamat általánosságban jól működött, de a 2009-es következő felülvizsgálathoz szükség lesz néhány eljárásbeli változásra. Először is annak érdekében, hogy valamennyi tagállam szándéka teljesen világos legyen, minden tagállamtól konkrét választ kell kérni, amelyben egyértelműen kijelenti azt is, ha nem kíván felülvizsgálatot. Ezzel a jövőben elkerülhetők lesznek a szándékok tisztázatlanságával kapcsolatos nehézségek. Másodszor pedig még ennél is fontosabb, hogy – tekintettel a „komitológiai eljárásra”, és különösen az Európai Parlament „ellenőrzési jogának” gyakorlására rendelkezésre álló idő kiterjesztésére – a felülvizsgálati folyamat az évben jóval korábban kezdődjék, és a határidők is ennek megfelelően legyenek meghatározva.

8. TAGJELÖLT ORSZÁGOK

2004 májusa óta öt tagjelölt ország tartott megbeszéléseket az Eurostattal statisztikai célú regionális osztályozásáról. Bár egyelőre még tagjelölt országok, megállapodtak a „statisztikai régiók” osztályozásáról avégett, hogy a teljes csatlakozási folyamat során megkönnyítsék az összehasonlítható regionális statisztikák gyűjtését. E régiók létrehozásánál és a javasolt változtatásoknál az Eurostat a NUTS-rendelet előírásait, különösen a 3. cikk (2) bekezdésében említett népességi küszöböket vette figyelembe.

Bulgária és Románia már a NUTS-rendelet 2003. évi végleges jóváhagyását megelőzően megállapodott a statisztikai régiókban. Ezek közül néhány nem felelt meg a rendeletnek (3. cikk (2) bekezdés). Az EU-csatlakozásra való felkészülésük során az Eurostat alapos megbeszéléseket tartott Bulgáriával és Romániával egyaránt annak érdekében, hogy a két ország statisztikai régióit jobban összhangba hozza a NUTS-rendelettel. Románia esetében a Bizottság – NUTS 2 szintű régiók megegyezés szerinti ideiglenes meghatározásain alapuló – regionális előcsatlakozási támogatóprogramjai ellene voltak a csatlakozáskor történő felülvizsgálatnak, mégpedig azért, hogy a csatlakozás előtti és utáni időszakban összehasonlítható statisztikai régiókat biztosítsanak. Ezt a következő frissítési körben fogják felülvizsgálni.

Horvátországot a stabilizációs és társulási megállapodás keretében kérték fel, hogy vezesse be a regionális statisztikai osztályozást, és ebből a célból el is készített egy sor javaslatot. Az első kettőt a Bizottság elvetette, mert a 2 szintű (nem közigazgatási) régiók nem feleltek meg a NUTS-rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében leírt méretbeli kritériumoknak. A harmadik javaslatot ugyan elfogadta a Bizottság, ám Horvátország ezt követően visszavonta. Azóta Horvátország küldött egy újabb javaslatot, amelyet a Bizottság szintén elfogadott.

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság két javaslatot küldött az Eurostatnak regionális statisztikai osztályozásra. Mindkettő számos NUTS 3 szintű nem közigazgatási régiót tartalmazott, amelyek közül az egyik túl kicsi volt ahhoz, hogy megfeleljen a 3. cikk (5) bekezdésének. Az ilyen nem közigazgatási egységek kritériumai szigorúbbak, mint a közigazgatási régiókéi. Következésképpen a Bizottság a 3. cikk (2) bekezdése alapján mindkét javaslatot elutasította.

Törökország már a NUTS-rendelet 2003-as hatályba lépése előtt ideiglenes megállapodásra jutott a statisztikai régiókról. A csatlakozáskor elfogadandó NUTS-régiók végleges osztályozásáról egyelőre tárgyalások folynak, és a csatlakozási folyamat során kell megállapodni róluk.

9. MÁS ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás nem vonatkozik a regionális statisztikákra. Izland, Liechtenstein és Norvégia figyelembe veszi a NUTS-rendeletben lefektetett kritériumokat, de az jogilag nem köti őket. Az EU és Svájc közötti megállapodás néhány területen a regionális statisztikákra is kiterjed.

Az Eurostat időnként kapott megkereséseket NUTS-szerű osztályozásokon alapuló regionális adatok felhasználóitól más nem EU országok vagy területek esetében is. Az Eurostat még az olyan EU-kezdeményezések által támasztott igény ellenére sem képes eleget tenni az ilyen felkéréseknek, mint a Socrates-program, az Interreg-program vagy a regionális politika.

- Az Oktatási és Kulturális Főigazgatóság által működtetett Socrates-program regionális osztályozást igényel a Nyugat-Balkán CARDS-segítségnyújtásban (Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation, újjáépítési, fejlesztési és stabilizációs közösségi segítségnyújtás) részesülő országaiban és a tagállamok tengeren túli területein (a Tanács 2001. november 27-i 2001/822/EK határozata az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról).

- Az „Interreg” program az EU külső határain is átível, és olyan térségeket is magába foglal, mint például Ukrajna, Moldova vagy Oroszország. Mivel ezekben az országokban nincsenek NUTS-régiók, ezért a programban részt vehető régiókat ad hoc alapon határozták meg.

- Földrajzilag a NUTS-rendelet az ESA 95-rendeletben[5] (2.05 és 13.07 pontok) meghatározott gazdasági területre vonatkozik, amiből így ki van zárva néhány speciális terület, mint például Gibraltár vagy az Athosz-hegy.

10. TERJESZTÉS

A régiók teljes listája névvel és kóddal elérhető az Eurostat honlapján a RAMON osztályozási szerveren. Ily módon a NUTS-osztályozásról szóló információ a lehető legszélesebb közönségnek is rendelkezésére áll.

A régiók listáján túlmenően a honlap bevezető és magyarázó szövegeket is tartalmaz a NUTS-ról, valamint két olyan térképeket tartalmazó részleget, amelyek a régiók határait mutatják. Az oldalra mutató link a következő:

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/

Az Eurostat 2003-ban egy füzetet is kiadott, amely a NUTS-osztályozást és a régiók térképvázlatait tartalmazta, és amelyet 2004-ben egy felülvizsgált változat követett, az EU25 valamennyi NUTS-régiójával. A füzet példányait az Eurostaton belül terjesztették, illetve azon tagállami statisztikusok között, akik a regionális statisztikák továbbításában az Eurostat fő kapcsolattartói. A füzetek .pdf formátumban elérhetők az Eurostat honlapján is a következő címen:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,1135281,1073_1135295&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_code=KS-BD-04-005

Az európai statisztikai rendszerrel foglalkozó munkacsoportnak, amely a tagállamok statisztikai hivatalaival a NUTS-ról folytatott megbeszélések legfőbb fóruma, az ülésein az Eurostat több ízben is bemutatta a NUTS-osztályozást és szabályait, különösen a NUTS változtatásaira vonatkozókat. Bemutatókat tartottak számos más témával (pl. földrajzi információs rendszerek és statisztikák, demográfia, idegenforgalmi és közlekedési statisztikák) foglalkozó munkacsoportnak, valamint bizonyos bizottsági politikákkal foglalkozó főigazgatóságoknak is.

11. KÖVETKEZTETÉSEK

A NUTS-rendelet az európai statisztikai rendszeren belül működik, és elsődleges célja, hogy az európai szintű regionális statisztikák keretéül szolgáljon.

A NUTS-rendelet (8) preambulumbekezdése aláhúzza annak fontosságát, hogy a NUTS-osztályozás stabilitása fennmaradjon. A NUTS-osztályozás változása bizonyos regionális statisztikai területeken jelentős problémát okoz a statisztikai adatok karbantartásánál és újraszámolásánál. A Bizottság ezért korlátozó megközelítést alkalmaz a NUTS-régiók megváltoztatására vonatkozó javaslataiban.

A NUTS-rendelethez való további regionális szintek hozzáadásának kérdését alaposan megvizsgálták, ideértve a tagállamokkal előírt konzultációkat is. Az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz be is nyújtottak egy közleményt ebben a tárgyban. A következtetés az, hogy jelenleg nem kellene további szinteket adni a NUTS-rendelethez. A kérdést valamikor 2008 után kellene újra megvizsgálni.

A tagjelölt országokkal folytatott megbeszélések során a NUTS-rendeletet úgy használták fel, hogy az érintett országokat arra ösztönözték, hogy javaslataikat hozzák összhangba egy harmonizáltabb európai regionális osztályozással.

A NUTS-rendelet felülvizsgálata gördülékenyen zajlott, azonban a folyamat megszilárdítása érdekében a 2009-es felülvizsgálati körben kisebb módosításokat kell eszközölni.

[1] HL L 154., 2003.6.21., 1. o., A legutóbb a 105/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 39., 2007.2.10., 1. o.) módosított rendelet.

[2] A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a NUTS-osztályozás részletesebb szintjeit európai szinten megvalósító szabályok létrehozásának helyénvalóságáról (COM(2005) 473 végleges, 2005. október 6.).

[3] Az Európai Parlament és a Tanács 2005. október 26-i 1888/2005/EK rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK rendelet módosításáról tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz történő csatlakozására (HL L 309., 2005.11.25., 1. o.)

[4] A Bizottság 2007. február 1-jei 105/2007/EK rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról (HL L 39., 2007.2.10., 1. o.)

[5] A Tanács 1996. június 25-i 2223/96/EK rendelete a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről (HL L 310., 1996.11.30., 1. o.).

Top