EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0513

A Bizottság (EU) 2023/513 végrehajtási rendelete (2023. március 8.) az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet XV. és XIX. mellékletének a patás állatokból, baromfiból és szárnyas vadakból származó húskészítmények, valamint a tojás és a tojástermékek Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzéke tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2023/1476

HL L 71., 2023.3.9, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/513/oj

2023.3.9.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 71/8


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/513 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. március 8.)

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet XV. és XIX. mellékletének a patás állatokból, baromfiból és szárnyas vadakból származó húskészítmények, valamint a tojás és a tojástermékek Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzéke tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletre („állategészségügyi rendelet”) (1) és különösen annak 230. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/429 rendelet megállapítja többek között az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó állategészségügyi követelményeket, és 2021. április 21-től alkalmazandó. Ezen állategészségügyi követelmények egyike az, hogy a szóban forgó szállítmányoknak az említett rendelet 230. cikkének (1) bekezdésével összhangban jegyzékbe vett valamely harmadik országból vagy területről, illetve annak körzetéből vagy kompartmentjéből kell érkezniük.

(2)

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) kiegészíti az (EU) 2016/429 rendeletet a harmadik országokból vagy területekről, illetve azok körzeteiből vagy kompartmentjeiből származó adott állatfajok és -kategóriák, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó állategészségügyi követelmények tekintetében. Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet úgy rendelkezik, hogy a hatálya alá tartozó állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha azok olyan harmadik országból vagy területről, illetve annak olyan körzetéből vagy kompartmentjéből érkeznek, amelyet az említett felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott állategészségügyi követelményekkel összhangban az adott állatfajok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek tekintetében jegyzékbe vettek.

(3)

Az (EU) 2021/404 bizottsági végrehajtási rendelet (3) létrehozza azon harmadik országok vagy területek, illetve azok körzeteinek, illetve kompartmentjeinek a jegyzékeit, ahonnan engedélyezett az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet hatálya alá tartozó állatfajoknak és -kategóriáknak, szaporítóanyagoknak és állati eredetű termékeknek az Unióba történő beléptetése. A jegyzékeket és a jegyzékekre vonatkozó egyes általános szabályokat az említett végrehajtási rendelet I–XXII. melléklete tartalmazza.

(4)

Az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet XV. mellékletének 1. része megállapítja a patás állatokból, baromfiból és szárnyas vadakból származó húskészítmények Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országoknak, területeknek vagy azok körzeteinek a jegyzékét. Az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet XIX. mellékletének 1. része megállapítja a tojás és a tojástermékek szállítmányainak az Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országoknak, területeknek vagy azok körzeteinek a jegyzékét.

(5)

Moldova kérelmezte a Bizottságnál, hogy engedélyezze számára a laposmellű futómadaraktól eltérő baromfiból származó húskészítmények és a tojás szállítmányainak az Unióba történő beléptetését, és garanciákat nyújtott arra vonatkozóan, hogy a harmadik ország megfelel az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletében említett olyan bejelentendő és jelentéstétel tárgyát képező, jegyzékbe foglalt betegségekre vonatkozó követelményeknek, amelyek relevánsak a baromfik tekintetében, valamint garanciákat nyújtott arra, hogy a harmadik ország megfelel a vonatkozó uniós állategészségügyi követelményeknek vagy azokkal egyenértékű követelményeknek. Ezért – és figyelembe véve a moldovai baromfiegészségügyi helyzetet – helyénvaló a szóban forgó harmadik országot felvenni az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet XV. mellékletének 1. részében és XIX. mellékletének 1. részében foglalt jegyzékekbe a laposmellű futómadaraktól eltérő baromfiból származó húskészítmények és a tojás tekintetében.

(6)

Az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet XV. és XIX. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet XV. és XIX. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. március 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 84., 2016.3.31., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 30.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 174., 2020.6.3., 379. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2021/404 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról (HL L 114., 2021.3.31., 1. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet XV. és XIX. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A XV. melléklet 1. része a Moldovára vonatkozó következő bejegyzéssel egészül ki a Marokkóra és a Montenegróra vonatkozó bejegyzés között:

MD

Moldova

MD-0

Nem engedélyezett

Nem engedélyezett

Nem engedélyezett

Nem engedélyezett

Nem engedélyezett

Nem engedélyezett

Nem engedélyezett

D

Nem engedélyezett

Nem engedélyezett

MPST”

 

2.

A XIX. melléklet 1. részében a Moldovára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

MD

Moldova

MD-0

Tojás

E

 

 

 

 

Tojástermékek

EP”

 

 

 

 


Top