EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0386

A Bizottság (EU) 2020/386 végrehajtási rendelete (2020. március 9.) a 2007/777/EK határozat II. mellékletének a húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek Unióba történő behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok vagy részeik jegyzékének, valamint a 206/2010/EU rendelet II. mellékletének a friss hús Unióba történő behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, területeik és részeik jegyzékének tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2020/1070

OJ L 73, 10.3.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/386/oj

10.3.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 73/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/386 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. március 9.)

a 2007/777/EK határozat II. mellékletének a húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek Unióba történő behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok vagy részeik jegyzékének, valamint a 206/2010/EU rendelet II. mellékletének a friss hús Unióba történő behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, területeik és részeik jegyzékének tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke bevezető mondatára, 8. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére, 8. cikke (4) bekezdésére és 9. cikke (4) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 11. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2007/777/EK bizottsági határozat (3) többek között meghatározza a határozat II. mellékletének 4. részében meghatározott kezelések egyikének alávetett bizonyos húskészítmények, valamint kezelt gyomor, hólyag és belek szállítmányainak (a továbbiakban: áruk) az Unióba történő behozatalára, valamint az Unión át történő szállítására és az Unióban való tárolására vonatkozó állat- és közegészségügyi szabályokat. A 2007/777/EK határozat II. mellékletének 3. része továbbá megállapítja azon harmadik országok vagy azok részeinek jegyzékét, amelyekből engedélyezett a biltong/jerky és a pasztőrözött húskészítmények Unióba történő behozatala, amennyiben azokon elvégezték az említett melléklet 4. részében foglalt kezelések valamelyikét.

(2)

A 206/2010/EU bizottsági rendelet (4) a patás állatok friss húsa szállítmányainak Unióba történő behozatala tekintetében megállapítja többek között az állategészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelményeket. Az említett rendelet II. mellékletének 1. része tartalmazza azon harmadik országok, területeik és részeik jegyzékét, ahonnan ezek a szállítmányok az Unió területére behozhatók, továbbá a bizonyos harmadik országokból származó ilyen szállítmányok beléptetésére vonatkozó egyedi feltételeket.

(3)

A 2007/777/EK határozat II. mellékletének 1. és 3. részében fel vannak tüntetve Dél-Afrika bizonyos részei mint olyanok, amelyekből az áruk, illetve a biltong Unióba történő behozatala engedélyezett.

(4)

Dél-Afrika bizonyos részei szerepelnek a 206/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. részében is olyan részekként, amelyekből engedélyezett a lóféléktől eltérő, egyes háziasított és vadon élő patás állatok friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő behozatala. Az e fajokból származó friss hús behozatalát azonban 2011 óta felfüggesztették az övezetben tapasztalt ragadós száj- és körömfájás miatt.

(5)

A 2007/777/EK határozat és a 206/2010/EU rendelet elismeri a harmadik országok régiókba sorolását. Dél-Afrika területe „ZA-1” kóddal jelölt, a dél-afrikai hatóságok által a ragadós száj- és körömfájás 2011. évi kitörését követően módosított részének leírása, amelyre e két jogi aktus hivatkozik, már nem helytálló.

(6)

A 2011/163/EU bizottsági határozat (5) melléklete felsorolja azokat a harmadik országokat, amelyeknek az emberi fogyasztásra szánt állatokban és állati termékekben található szermaradék- és anyagcsoportok megfigyelésére vonatkozó terveit a Bizottság jóváhagyta. Az említett határozat – a vadon élő vadakból származó húskészítmények kivételével – valamennyi állatfaj esetében megtiltja az azokból származó húskészítmények Dél-Afrikából az Unióba történő behozatalát, mivel Dél-Afrika nem rendelkezik jóváhagyott tervvel.

(7)

2017 februárjában a Bizottság ellenőrzést végzett Dél-Afrikában abból a célból, hogy értékelje a szóban forgó harmadik országban alkalmazott állategészségügyi ellenőrzési rendszert, különösen a ragadós száj- és körömfájásra vonatkozó ellenőrzések tekintetében (a továbbiakban: a 2017. évi bizottsági ellenőrzés). A Bizottság megállapította, hogy bár az ellenőrzés tárgyát képező áruk előállítását szabályozó ellenőrzési rendszer elvben megfelelő garanciákat nyújthat arra vonatkozóan, hogy az árukat a vonatkozó uniós követelményeknek megfelelően állítják elő, hatékonyságát gyengítik a végrehajtás során megállapított problémák, amelyek különösen a hatósági ellenőrzések elvégzését és a személyzeti állományhoz kapcsolódó nehézségeket érintik. Emellett a bizonyítványozási szabályok és elvek összességükben az uniós jogban meghatározottakkal egyenértékű garanciákat nyújtanak ugyan, de a végrehajtásuk során tapasztalt hiányosságok veszélyeztetik megbízhatóságukat, valamint az Unióba történő behozatalra vonatkozó bizonyítványokban aláírt egyes nyilatkozatokat érintő garanciákat.

(8)

Mivel a 2011/163/EU határozat nem engedélyezi a patás állatok friss húsának és a belőlük származó húskészítményeknek a Dél-Afrikából történő behozatalát, és figyelembe véve a 2017. évi bizottsági ellenőrzés megállapításait, különösen pedig a ragadós száj- és körömfájás hatósági ellenőrzéseire vonatkozó garanciák hiányát, továbbá az uniós jogszabályok egyértelműségének és következetességének megőrzése érdekében a Dél-Afrika területének egy részére vonatkozó „ZA-1” bejegyzést el kell hagyni a Dél-Afrikára vonatkozó bejegyzésből a 2007/777/EK határozat II. mellékletének 1. és 3. részében, valamint a patás állatok friss húsának behozatala tekintetében engedélyezett harmadik országokra vonatkozó jegyzékből a 206/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. részében.

(9)

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) kezdeményezésére Athén és Szkopje 2018 júniusában kétoldalú megállapodást kötött („preszpa-tavi megállapodás”), hogy megváltoztassa Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság ENSZ által bevezetett ideiglenes megnevezését. Ezt a megállapodást mára mindkét ország ratifikálta, és az Észak-macedón Köztársaság hivatalosan értesítette az EU-t annak hatálybalépéséről.

(10)

A 2007/777/EK határozat II. mellékletét és a 206/2010/EU rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007/777/EK határozat II. melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 206/2010/EU rendelet II. melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. március 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o.

(3)  A Bizottság 2007/777/EK határozata (2007. november 29.) a harmadik országokból származó, emberi fogyasztásra szánt bizonyos húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételek és bizonyítványminták megállapításáról, valamint a 2005/432/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2007.11.30., 49. o.).

(4)  A Bizottság 206/2010/EU rendelete (2010. március 12.) az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állategészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról (HL L 73., 2010.3.20., 1. o.).

(5)  A Bizottság 2011/163/EU határozata (2011. március 16.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról (HL L 70., 2011.3.17., 40. o.).


I. MELLÉKLET

A 2007/777/EK határozat II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. részben a Dél-Afrikára vonatkozó bejegyzésben a ZA-1 területre vonatkozó sort el kell hagyni;

2.

A 2. rész a következőképpen módosul:

a)

a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságra vonatkozó bejegyzés helyébe az Észak-Macedóniára vonatkozó következő bejegyzés lép:

„MK

Észak-macedón Köztársaság

A

A

B

A

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX”

b)

a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságra vonatkozó bejegyzéshez tartozó lábjegyzetet** el kell hagyni;

3.

A 3. részben a Dél-Afrikára vonatkozó bejegyzésben a ZA-1 területre vonatkozó sort el kell hagyni.


II. MELLÉKLET

A 206/2010/EU rendelet II. mellékletének 1. része a következőképpen módosul:

a ZA-ra vonatkozó bejegyzésben a ZA-1 területre vonatkozó sort el kell hagyni.


Top