Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0337

A Bizottság (EU) 2018/337 végrehajtási rendelete (2018. március 5.) a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról szóló (EU) 2015/2403 végrehajtási rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2018/1239

OJ L 65, 8.3.2018, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/337/oj

8.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 65/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/337 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. március 5.)

a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról szóló (EU) 2015/2403 végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló, 1991. június 18-i 91/477/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10b. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/2403 bizottsági végrehajtási rendelet (2) a tűzfegyverek Unióban történő hatástalanítására vonatkozó szabályokat és műszaki előírásokat határoz meg a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségének biztosítása érdekében. Az említett rendelet továbbá a tűzfegyverek hatástalanításának a tagállami közigazgatási szervek általi ellenőrzéséről és tanúsításáról is rendelkezik, valamint megállapítja a hatástalanított tűzfegyverek jelölésére vonatkozó szabályokat.

(2)

A tűzfegyverek hatástalanítása terén a lehető legnagyobb mértékű biztonság megvalósítása érdekében az (EU) 2015/2403 végrehajtási rendelet az abban foglalt műszaki előírások rendszeres felülvizsgálatát és naprakésszé tételét írja elő, melynek során figyelembe kell venni az említett előírások és a kiegészítő hatástalanítási intézkedések alkalmazásával kapcsolatos tagállami tapasztalatokat.

(3)

E célból a Bizottság 2016 szeptemberében nemzeti szakértők részvételével megalakította a tűzfegyverek hatástalanításával foglalkozó munkacsoportot a 91/477/EGK irányelv által létrehozott bizottság keretein belül. A munkacsoport tevékenységének középpontjában a tűzfegyverek hatástalanítására vonatkozóan az (EU) 2015/2403 végrehajtási rendelet I. mellékletében meghatározott műszaki előírások felülvizsgálata állt, melynek célja az előírások egyértelműsítése, a félreérthető pontok tisztázása a jogszabály alkalmazói számára, valamint annak biztosítása, hogy a műszaki előírások a tűzfegyverek valamennyi típusára alkalmazhatók legyenek.

(4)

Az (EU) 2017/853 európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) módosította a 91/477/EGK irányelvet. A módosított irányelv hatálya kiterjed a hatástalanított tűzfegyverekre is, rendelkezik azok osztályozásáról és oly módon határozza meg őket, amely tükrözi a jegyzőkönyvet az uniós jogi keretbe átültető 2014/164/EU tanácsi határozathoz (4) csatolt, az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, azok részei és alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről szóló jegyzőkönyv által megállapított, a tűzfegyverek hatástalanítására vonatkozó általános elveket.

(5)

Az (EU) 2015/2403 végrehajtási rendeletben meghatározott tűzfegyver-hatástalanítási szabályoknak tükrözniük kell az (EU) 2017/853 irányelv által bevezetett új tűzfegyver-hatástalanítási szabályokat, és összhangban kell lenniük azokkal.

(6)

Az (EU) 2015/2403 végrehajtási rendelet hatályának ki kell terjednie a 91/477/EGK irányelv I. mellékletének II. részében meghatározott valamennyi tűzfegyver-kategóriára.

(7)

A tűzfegyverek hatástalanítására vonatkozó műszaki előírások célja annak biztosítása, hogy a hatástalanított tűzfegyvereket szokványos eszközökkel ne lehessen reaktiválni.

(8)

A tűzfegyverek hatástalanítására vonatkozó műszaki előírások középpontjában a 91/477/EGK irányelvben meghatározott alapvető tűzfegyver-alkotóelemek hatástalanítása áll. Ezt az indokolja, hogy a hatástalanított tűzfegyvereknek a 91/477/EGK irányelvben foglalt fogalommeghatározása szerint a hatástalanításnak biztosítania kell, hogy a szóban forgó tűzfegyver minden alapvető alkotóeleme használatra véglegesen alkalmatlanná vált, és ezek eltávolítása, kicserélése vagy módosítása sem lehetséges oly módon, amely a tűzfegyvert reaktiválhatná. A tűzfegyverek hatástalanítására vonatkozó műszaki előírásoknak ki kell terjedniük a váltócsövekre is, amelyek bár különálló eszközök, műszakilag kapcsolódnak a hatástalanítandó tűzfegyverhez, amelyre felszerelhetők.

(9)

A nemzeti tűzfegyver-hatástalanítási szakértőkből álló munkacsoport kérésére a felülvizsgált műszaki előírásokat a hatástalanítással foglalkozó tagállami szakemberek 2017. február 9. és március 20. között öthetes hatékonysági vizsgálatnak vetették alá. E vizsgálat eredménye vezetett arra a döntésre, hogy a hatástalanítási előírások megszövegezését módosítani kell. Az egyértelműség érdekében az egyes hatástalanítási műveleteket a tűzfegyverek egyes típusaira vonatkozóan külön kell megszövegezni.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 91/477/EGK irányelvvel létrehozott bizottság véleményével.

(11)

Annak érdekében, hogy a tagállamok meghozhassák a szükséges közigazgatási változtatásokat és összhangba hozhassák gyakorlataikat ezzel a módosított végrehajtási rendelettel, e rendeletet a hatálybalépését követő három hónap elteltével kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2015/2403 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Ez a rendelet a 91/477/EGK irányelv I. mellékletének II. részében meghatározott valamennyi tűzfegyver-kategóriára alkalmazandó.”

2.

A 3. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok kijelölnek egy illetékes közigazgatási szervet (a továbbiakban: ellenőrző szervezet) annak ellenőrzésére, hogy a tűzfegyverek hatástalanítása az I. melléklet műszaki előírásainak megfelelően történt-e.”

3.

Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

A hatástalanított tűzfegyverek jelölése

A hatástalanított tűzfegyvereket a II. mellékletben szereplő sablonnak megfelelően egységes egyedi jellel kell ellátni annak jelölésére, hogy azokat az I. mellékletben meghatározott műszaki előírásoknak megfelelően hatástalanították. Az ellenőrző szervezet a jellel minden olyan alapvető alkotóelemet ellát, amelyet a tűzfegyver hatástalanítása céljából módosítottak; a jelnek meg kell felelnie a következő feltételeknek:

a)

jól látható és eltávolíthatatlan;

b)

utalást tartalmaz a tagállamra, amelyben a hatástalanítást végezték, és az ellenőrző szervezetre, amely a hatástalanításról szóló tanúsítványt kiadta;

c)

a tűzfegyver eredeti sorozatszáma(i) változatlan(ok) marad(nak).”

4.

Az I. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.

5.

A II. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

6.

A III. melléklet helyébe e rendelet III. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. június 28-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. március 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 256., 1991.9.13., 51. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2015/2403 végrehajtási rendelete (2015. december 15.) a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról (HL L 333., 2015.12.19., 62. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/853 irányelve (2017. május 17.) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 137., 2017.5.24., 22. o.).

(4)  A Tanács 2014/164/EU határozata (2014. február 11.) az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményéhez csatolt, a tűzfegyverek, azok részei és alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 89., 2014.3.25., 7. o.).


I. MELLÉKLET

A tűzfegyverek hatástalanítására vonatkozó műszaki előírások

A tűzfegyverek végleges működésképtelenné tételéhez elvégzendő hatástalanítási műveletek meghatározását három táblázat tartalmazza:

az I. táblázat a tűzfegyverek különböző típusait sorolja fel,

a II. táblázat ismerteti a tűzfegyverek végleges működésképtelenné tétele során követendő alapelveket,

a III. táblázat meghatározza, hogy a tűzfegyverek egyes típusainál milyen műveleteket kell elvégezni a végleges működésképtelenség biztosításához.

A tűzfegyverek hatástalanítására vonatkozó műszaki előírások célja annak biztosítása, hogy a hatástalanított tűzfegyvereket szokványos eszközökkel ne lehessen reaktiválni.

A tűzfegyverek hatástalanítására vonatkozó műszaki előírások középpontjában a 91/477/EGK irányelvben meghatározott alapvető tűzfegyver-alkotóelemek hatástalanítása áll. A tűzfegyverek hatástalanítására vonatkozóan az I. mellékletben meghatározott műszaki előírások a váltócsövekre is kiterjednek, amelyek bár különálló eszközök, műszakilag kapcsolódnak a hatástalanítandó tűzfegyverhez, amelyre felszerelhetők.

A tűzfegyver-hatástalanítási műveletek helyes és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottságnak a tagállamokkal együttműködve pontosítania kell a fogalommeghatározásokat.

I. táblázat

A tűzfegyverek típusainak jegyzéke

A TŰZFEGYVEREK TÍPUSAI

1.

Pisztolyok (egylövetű, félautomata)

2.

Revolverek (beleértve a forgódobtöltésű revolvereket is)

3.

Egylövetű hosszú tűzfegyverek (nem billenőcsövű)

4.

Billenőcsövű tűzfegyverek (pl. sima csövű, huzagolt csövű, vegyescsövű, bukó-/forgótömbzáras, rövid és hosszú tűzfegyverek)

5.

Ismétlő hosszú tűzfegyverek (sima csövű, huzagolt)

6.

Félautomata hosszú tűzfegyverek (sima csövű, huzagolt)

7.

Automata tűzfegyverek: pl. gépkarabélyok, géppuskák/géppisztolyok, automata pisztolyok

8.

Billenőcsövű elöltöltő tűzfegyverek (kivéve a forgódobtöltésű revolvereket)

II. táblázat

Alapelvek

Hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel meg kell akadályozni a tűzfegyver alapvető alkotóelemeinek szétszerelését.

A nemzeti jogszabályoktól függően ezt az eljárást a nemzeti hatóság által végzett ellenőrzés után is el lehet végezni.

A fémbetétek keménysége: a hatástalanítást végző szervezetnek gondoskodnia kell arról, hogy a felhasznált csapszegek/dugók/rudak legalább 40 HRC keménységgel rendelkezzenek, a hegesztéshez használt anyag pedig tartós és hatékony rögzítést biztosítson.

III. táblázat

Az egyes műveletek a tűzfegyverek típusai szerint

1.

PISZTOLYOK (EGYLÖVETŰ, FÉLAUTOMATA)

1.1.

Fegyvercső: hosszanti nyílást kell vágni a fegyvercsövön át a töltényűrre is kiterjedően, ha van ilyen (szélesség: a kaliber 1/2-énél nagyobb, hosszúság: huzagolt fegyvercső esetében a töltényűr hosszának háromszorosa, sima fegyvercső esetében a töltényűr hosszának kétszerese).

1.2.

Fegyvercső: a billenőcsövű fegyvercsővel rendelkező pisztolyokon kívül az összes többi pisztoly esetében lyukat kell fúrni a töltényűr mindkét falán keresztül, amelybe egy edzett acélból készült csapszeget kell beilleszteni és hegesztéssel biztonságosan rögzíteni (átmérő: a töltényűr 50 %-ánál nagyobb, legalább 4,5 mm). A fegyvercsövet ugyanezzel a csapszeggel lehet a zárszerkezethez rögzíteni. Alternatív megoldásként a töltényűrbe a töltény méretével megegyező dugót kell beilleszteni és hegesztéssel biztonságosan rögzíteni.

1.3.

Fegyvercső: a lőszerbevezető rámpával rendelkező tűzfegyverek esetében a rámpát el kell távolítani.

1.4.

Fegyvercső: a fegyvercsövet véglegesen a tűzfegyverhez kell rögzíteni hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel. Erre a célra az 1.2. műveletnél alkalmazott csapszeg használható.

1.5.

Fegyvercső: a nem a pisztolyhoz rögzített váltócsöveken az adott esetnek megfelelően az 1.1–1.4. és az 1.19. műveletet kell elvégezni. Továbbá vágással, hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel meg kell akadályozni, hogy a váltócsöveket a tűzfegyverhez lehessen rögzíteni.

1.6.

Zártest/zárfej: az ütőszeget el kell távolítani vagy le kell rövidíteni.

1.7.

Zártest/zárfej: a tűzfalat az eredeti felülettől mért 45 és 75 fok közötti szögben le kell munkálni vagy el kell távolítani. A tűzfal teljes felületéről el kell távolítani az anyag egy részét. Az összes reteszelőfelületet el kell távolítani vagy jelentősen meg kell gyengíteni.

1.8.

Zártest/zárfej: az ütőszegfuratot be kell hegeszteni.

1.9.

Szán: a tűzfalat az eredeti felülettől mért 45 és 75 fok közötti szögben le kell munkálni vagy el kell távolítani. A teljes felületről el kell távolítani az anyag egy részét.

1.10.

Szán: az ütőszeget el kell távolítani.

1.11.

Szán: a szánban található reteszelőfelületeket el kell távolítani.

1.12.

Szán: ahol megoldható, a szán kivetőnyílása záró szélének belsejét 45–75 fokos szögben le kell munkálni.

1.13.

Szán: ha a zártestet el lehet távolítani a szántestről, a hatástalanított zártestet véglegesen rögzíteni kell a szántesthez.

1.14.

Tok: a lőszerbevezető rámpával rendelkező tűzfegyverek esetében a rámpát el kell távolítani.

1.15.

Tok: a szánvezetőlécek legalább kétharmadát le kell munkálni a tok mindkét oldalán.

1.16.

Elsütőszerkezet: gondoskodni kell az elsütőbillentyű és az ütő, az ütőszeg vagy az elsütőakasztó közötti fizikai működtetési kapcsolat megszakításáról. Amennyiben lehetséges, a tokon belül egybe kell hegeszteni az elsütőszerkezetet. Ha az elsütőszerkezet ily módon való egybehegesztése nem lehetséges, az elsütőszerkezetet el kell távolítani, és a helyét hegesztéssel vagy epoxigyantával ki kell tölteni.

1.17.

Elsütőszerkezet: az elsütőszerkezetet és/vagy az elsütőszerkezet házát a tokhoz kell hegeszteni (acéltok esetében) vagy magas hőmérsékletnek ellenálló ragasztóval a tokhoz kell ragasztani (könnyűfémből vagy polimerből készült tok esetében).

1.18.

Automata rendszer: a gázdugattyút, a gázcsövet és a gáznyílást szétvágással vagy hegesztéssel működésképtelenné kell tenni.

1.19.

Automata rendszer: ha a tűzfegyver nem rendelkezik gázdugattyúval, a gázcsövet el kell távolítani. Ha a fegyvercső szolgál gázdugattyúként, a hatástalanított fegyvercsövet a házhoz kell hegeszteni. Ha a tűzfegyver rendelkezik gáznyílással, a nyílást minden esetben be kell hegeszteni.

1.20.

Tölténytárak: a tölténytáron a tűzfegyver típusától és anyagától függően ponthegesztést vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszert kell alkalmazni a tölténytár eltávolításának megakadályozása érdekében.

1.21.

Tölténytárak: hiányzó tölténytár esetén a tölténytár helyén pontonkénti hegesztéssel, egyéb megfelelő módszerrel vagy tárakasztó rögzítésével véglegesen meg kell akadályozni a tölténytár behelyezését.

1.22.

Hangtompító: ha a hangtompító a tűzfegyver részét képezi, edzett acélból készült csapszeggel, hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel véglegesen meg kell akadályozni a hangtompító eltávolítását a fegyvercsőről.

1.23.

Hangtompító: amennyiben lehetséges, a hangtompító valamennyi belső alkatrészét és azok kapcsolódási pontjait el kell távolítani, hogy csak a cső maradjon meg. Rövid tűzfegyverek esetében 3 cm-es, hosszú tűzfegyverek esetében 5 cm-es hosszanti szakaszonként a tűzfegyver kaliberénél nagyobb átmérőjű lyukakat kell fúrni a borításon át az expanziós kamráig. Alternatív megoldásként a borítás hátsó végétől az elejéig legalább 6 mm-es hosszanti nyílást kell vágni, amely eléri az expanziós kamrát.


2.

REVOLVEREK (BELEÉRTVE A FORGÓDOBTÖLTÉSŰ REVOLVEREKET IS)

2.1.

Fegyvercső: hosszanti nyílást kell vágni (szélesség: a kaliber 1/2-énél nagyobb, hosszúság: a fegyvercső átmeneti kúptól számított hosszának legalább 1/2-e).

2.2.

Fegyvercső: lyukat kell fúrni a fegyvercső mindkét falán keresztül (az átmeneti kúp közelében), amelybe egy edzett acélból készült csapszeget kell beilleszteni és hegesztéssel biztonságosan rögzíteni (átmérő: a kaliber 50 %-ánál nagyobb, legalább 4,5 mm). A fegyvercsövet ugyanezzel a csapszeggel lehet a zárszerkezethez rögzíteni. Alternatív megoldásként egy edzett acélból készült csapszeget (hosszúság: legalább a dobfurat hosszának fele) kell biztonságosan behegeszteni a fegyvercsőbe a forgódob oldaláról indulva.

2.3.

Fegyvercső: a fegyvercsövet véglegesen a tokhoz kell rögzíteni hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel. Erre a célra a 2.2. műveletnél alkalmazott csapszeg használható.

2.4.

Fegyvercső: a nem a tűzfegyverhez rögzített váltócsöveken az adott esetnek megfelelően a 2.1–2.3. műveletet kell elvégezni. Továbbá vágással, hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel meg kell akadályozni, hogy a váltócsöveket a tűzfegyverhez lehessen rögzíteni.

2.5.

Forgódob: a forgódob hosszának kétharmadáig minden belső falat le kell munkálni a forgódobból. A belső falakat a lehető legnagyobb mértékben el kell távolítani a forgódobból, lehetőleg a töltényhüvely átmérőjéig és a külső fal megsértése nélkül.

2.6.

Forgódob: amennyiben lehetséges, hegesztés révén meg kell akadályozni, hogy a forgódobot el lehessen távolítani a tokról. Amennyiben ez nem lehetséges, más megfelelő módszerrel, például szögeléssel kell megakadályozni a forgódob eltávolítását.

2.7.

Forgódob: a nem a tűzfegyverhez rögzített tartalékforgódobokon a 2.5. műveletet kell elvégezni. Továbbá vágással, hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel meg kell akadályozni, hogy a forgódobot a tűzfegyverhez lehessen rögzíteni.

2.8.

Tok: az ütőszegfuratot az eredeti méretének háromszorosára kell tágítani.

2.9.

Tok: az ütőszeget el kell távolítani vagy le kell rövidíteni.

2.10.

Elsütőszerkezet: gondoskodni kell az elsütőbillentyű és az ütő, az ütőszeg vagy az elsütőakasztó közötti fizikai működtetési kapcsolat megszakításáról. Amennyiben lehetséges, a tokon belül egybe kell hegeszteni az elsütőszerkezetet. Ha az elsütőszerkezet ily módon való egybehegesztése nem lehetséges, az elsütőszerkezetet el kell távolítani, és a helyét hegesztéssel vagy epoxigyantával ki kell tölteni.

2.11.

Elsütőszerkezet: az elsütőszerkezetet és/vagy az elsütőszerkezet házát a tokhoz kell hegeszteni (acéltok esetében) vagy magas hőmérsékletnek ellenálló ragasztóval a tokhoz kell ragasztani (könnyűfémből vagy polimerből készült tok esetében).

2.12.

Hangtompító: ha a hangtompító a tűzfegyver részét képezi, edzett acélból készült csapszeggel, hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel véglegesen meg kell akadályozni a hangtompító eltávolítását a fegyvercsőről.

2.13.

Hangtompító: amennyiben lehetséges, a hangtompító valamennyi belső alkatrészét és azok kapcsolódási pontjait el kell távolítani, hogy csak a cső maradjon meg. Rövid tűzfegyverek esetében 3 cm-es, hosszú tűzfegyverek esetében 5 cm-es hosszanti szakaszonként a tűzfegyver kaliberénél nagyobb átmérőjű lyukakat kell fúrni a borításon át az expanziós kamráig. Alternatív megoldásként a borítás hátsó végétől az elejéig legalább 6 mm-es hosszanti nyílást kell vágni, amely eléri az expanziós kamrát.


3.

EGYLÖVETŰ HOSSZÚ TŰZFEGYVEREK (NEM BILLENŐCSÖVŰ)

3.1.

Fegyvercső: hosszanti nyílást kell vágni a fegyvercsövön át a töltényűrre is kiterjedően, ha van ilyen (szélesség: a kaliber 1/2-énél nagyobb, hosszúság: huzagolt fegyvercső esetében a töltényűr hosszának háromszorosa, sima fegyvercső esetében a töltényűr hosszának kétszerese).

3.2.

Fegyvercső: lyukat kell fúrni a töltényűr mindkét falán keresztül, amelybe egy edzett acélból készült csapszeget kell beilleszteni és hegesztéssel biztonságosan rögzíteni (átmérő: a töltényűr 50 %-ánál nagyobb, legalább 4,5 mm). A fegyvercsövet ugyanezzel a csapszeggel lehet a zárszerkezethez rögzíteni. Alternatív megoldásként a töltényűrbe a töltény méretével megegyező dugót kell beilleszteni és hegesztéssel biztonságosan rögzíteni.

3.3.

Fegyvercső: a lőszerbevezető rámpával rendelkező tűzfegyverek esetében a rámpát el kell távolítani.

3.4.

Fegyvercső: a fegyvercsövet véglegesen a tűzfegyverhez kell rögzíteni hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel. Erre a célra a 3.2. műveletnél alkalmazott csapszeg használható.

3.5.

Fegyvercső: a nem a tűzfegyverhez rögzített váltócsöveken az adott esetnek megfelelően a 3.1–3.4. műveletet kell elvégezni. Továbbá vágással, hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel meg kell akadályozni, hogy a váltócsöveket a tűzfegyverhez lehessen rögzíteni.

3.6.

Zártest/zárfej: az ütőszeget el kell távolítani vagy le kell rövidíteni.

3.7.

Zártest/zárfej: a tűzfalat az eredeti felülettől mért 45 és 75 fok közötti szögben le kell munkálni vagy el kell távolítani. A tűzfal teljes felületéről el kell távolítani az anyag egy részét. Az összes reteszelőfelületet el kell távolítani vagy jelentősen meg kell gyengíteni.

3.8.

Zártest/zárfej: az ütőszegfuratot be kell hegeszteni.

3.9.

Elsütőszerkezet: gondoskodni kell az elsütőbillentyű és az ütő, az ütőszeg vagy az elsütőakasztó közötti fizikai működtetési kapcsolat megszakításáról. Amennyiben lehetséges, a tokon belül egybe kell hegeszteni az elsütőszerkezetet. Ha az elsütőszerkezet ily módon való egybehegesztése nem lehetséges, az elsütőszerkezetet el kell távolítani, és a helyét hegesztéssel vagy epoxigyantával ki kell tölteni.

3.10.

Elsütőszerkezet: az elsütőszerkezetet és/vagy az elsütőszerkezet házát a tokhoz kell hegeszteni (acéltok esetében) vagy magas hőmérsékletnek ellenálló ragasztóval a tokhoz kell ragasztani (könnyűfémből vagy polimerből készült tok esetében).

3.11.

Hangtompító: ha a hangtompító a tűzfegyver részét képezi, edzett acélból készült csapszeggel, hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel véglegesen meg kell akadályozni a hangtompító eltávolítását a fegyvercsőről.

3.12.

Hangtompító: amennyiben lehetséges, a hangtompító valamennyi belső alkatrészét és azok kapcsolódási pontjait el kell távolítani, hogy csak a cső maradjon meg. Rövid tűzfegyverek esetében 3 cm-es, hosszú tűzfegyverek esetében 5 cm-es hosszanti szakaszonként a tűzfegyver kaliberénél nagyobb átmérőjű lyukakat kell fúrni a borításon át az expanziós kamráig. Alternatív megoldásként a borítás hátsó végétől az elejéig legalább 6 mm-es hosszanti nyílást kell vágni, amely eléri az expanziós kamrát.


4.

BILLENŐCSÖVŰ TŰZFEGYVEREK (PL. SIMA CSÖVŰ, HUZAGOLT CSÖVŰ, VEGYESCSÖVŰ, BUKÓ-/FORGÓTÖMBZÁRAS, RÖVID ÉS HOSSZÚ TŰZFEGYVEREK)

4.1.

Fegyvercső: hosszanti nyílást kell vágni a fegyvercsövön át a töltényűrre is kiterjedően, ha van ilyen (szélesség: a kaliber 1/2-énél nagyobb, hosszúság: huzagolt fegyvercső esetében a töltényűr hosszának háromszorosa, sima fegyvercső esetében a töltényűr hosszának kétszerese). A töltényűr nélküli fegyvercsővel rendelkező tűzfegyverek esetében hosszanti nyílást kell vágni (szélesség: a kaliber 1/2-énél nagyobb, hosszúság: a fegyvercső átmeneti kúptól számított hosszának legalább 1/2-e).

4.2.

Fegyvercső: a töltényűr hosszának legalább 2/3-ával megegyező méretű, szorosan záró dugót kell biztonságos módon a töltényűrbe hegeszteni, a lehető legközelebb a zárhoz.

4.3.

Fegyvercső: a lőszerbevezető rámpával rendelkező tűzfegyverek esetében a rámpát el kell távolítani.

4.4.

Fegyvercső: a fegyvercsövet véglegesen a tűzfegyverhez kell rögzíteni hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel.

4.5.

Fegyvercső: a nem a tűzfegyverhez rögzített váltócsöveken az adott esetnek megfelelően a 4.1–4.4. műveletet kell elvégezni. Továbbá vágással, hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel meg kell akadályozni, hogy a váltócsöveket a tűzfegyverhez lehessen rögzíteni.

4.6.

Elsütőszerkezet: gondoskodni kell az elsütőbillentyű és az ütő, az ütőszeg vagy az elsütőakasztó közötti fizikai működtetési kapcsolat megszakításáról. Amennyiben lehetséges, a tokon belül egybe kell hegeszteni az elsütőszerkezetet. Ha az elsütőszerkezet ily módon való egybehegesztése nem lehetséges, az elsütőszerkezetet el kell távolítani, és a helyét hegesztéssel vagy epoxigyantával ki kell tölteni.

4.7.

Elsütőszerkezet: az elsütőszerkezetet és/vagy az elsütőszerkezet házát a tokhoz kell hegeszteni (acéltok esetében) vagy magas hőmérsékletnek ellenálló ragasztóval a tokhoz kell ragasztani (könnyűfémből vagy polimerből készült tok esetében).

4.8.

Zárszerkezet: egy legalább 60 fokos (csúcsszögű) kúpot kell kimunkálni úgy, hogy az alapátmérő legalább 10 mm-es vagy a tűzfal átmérőjével megegyező nagyságú legyen.

4.9.

Zárszerkezet: az ütőszeget el kell távolítani, az ütőszegfuratot legalább 5 mm-es átmérőjűre kell tágítani és be kell hegeszteni.

4.10.

Hangtompító: ha a hangtompító a tűzfegyver részét képezi, edzett acélból készült csapszeggel, hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel véglegesen meg kell akadályozni a hangtompító eltávolítását a fegyvercsőről.

4.11.

Hangtompító: amennyiben lehetséges, a hangtompító valamennyi belső alkatrészét és azok kapcsolódási pontjait el kell távolítani, hogy csak a cső maradjon meg. Rövid tűzfegyverek esetében 3 cm-es, hosszú tűzfegyverek esetében 5 cm-es hosszanti szakaszonként a tűzfegyver kaliberénél nagyobb átmérőjű lyukakat kell fúrni a borításon át az expanziós kamráig. Alternatív megoldásként a borítás hátsó végétől az elejéig legalább 6 mm-es hosszanti nyílást kell vágni, amely eléri az expanziós kamrát.


5.

ISMÉTLŐ HOSSZÚ TŰZFEGYVEREK (SIMA CSÖVŰ, HUZAGOLT)

5.1.

Fegyvercső: hosszanti nyílást kell vágni a fegyvercsövön át a töltényűrre is kiterjedően, ha van ilyen (szélesség: a kaliber 1/2-énél nagyobb, hosszúság: huzagolt fegyvercső esetében a töltényűr hosszának háromszorosa, sima fegyvercső esetében a töltényűr hosszának kétszerese). A töltényűr nélküli fegyvercsővel rendelkező tűzfegyverek esetében hosszanti nyílást kell vágni (szélesség: a kaliber 1/2-énél nagyobb, hosszúság: a fegyvercső átmeneti kúptól számított hosszának legalább 1/2-e).

5.2.

Fegyvercső: lyukat kell fúrni a töltényűr mindkét falán keresztül, amelybe egy edzett acélból készült csapszeget kell beilleszteni és hegesztéssel biztonságosan rögzíteni (átmérő: a töltényűr 50 %-ánál nagyobb, legalább 4,5 mm). A fegyvercsövet ugyanezzel a csapszeggel lehet a zárszerkezethez rögzíteni. Alternatív megoldásként a töltényűrbe a töltény méretével megegyező dugót kell beilleszteni és hegesztéssel biztonságosan rögzíteni.

5.3.

Fegyvercső: a lőszerbevezető rámpával rendelkező tűzfegyverek esetében a rámpát el kell távolítani.

5.4.

Fegyvercső: a fegyvercsövet véglegesen a tűzfegyverhez kell rögzíteni hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel. Erre a célra az 5.2. műveletnél alkalmazott csapszeg használható.

5.5.

Fegyvercső: a nem a tűzfegyverhez rögzített váltócsöveken az adott esetnek megfelelően az 5.1–5.4. műveletet kell elvégezni. Továbbá vágással, hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel meg kell akadályozni, hogy a váltócsöveket a tűzfegyverhez lehessen rögzíteni.

5.6.

Zártest/zárfej: az ütőszeget el kell távolítani vagy le kell rövidíteni.

5.7.

Zártest/zárfej: a tűzfalat az eredeti felülettől mért 45 és 75 fok közötti szögben le kell munkálni vagy el kell távolítani. A tűzfal teljes felületéről el kell távolítani az anyag egy részét. Az összes reteszelőfelületet el kell távolítani vagy jelentősen meg kell gyengíteni.

5.8.

Zártest/zárfej: az ütőszegfuratot be kell hegeszteni.

5.9.

Elsütőszerkezet: gondoskodni kell az elsütőbillentyű és az ütő, az ütőszeg vagy az elsütőakasztó közötti fizikai működtetési kapcsolat megszakításáról. Amennyiben lehetséges, a tokon belül egybe kell hegeszteni az elsütőszerkezetet. Ha az elsütőszerkezet ily módon való egybehegesztése nem lehetséges, az elsütőszerkezetet el kell távolítani, és a helyét hegesztéssel vagy epoxigyantával ki kell tölteni.

5.10.

Elsütőszerkezet: az elsütőszerkezetet és/vagy az elsütőszerkezet házát a tokhoz kell hegeszteni (acéltok esetében) vagy magas hőmérsékletnek ellenálló ragasztóval a tokhoz kell ragasztani (könnyűfémből vagy polimerből készült tok esetében).

5.11.

Tölténytárak: a tölténytáron a tűzfegyver típusától és anyagától függően ponthegesztést vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszert kell alkalmazni a tölténytár eltávolításának megakadályozása érdekében.

5.12.

Tölténytárak: hiányzó tölténytár esetén a tölténytár helyén pontonkénti hegesztéssel, egyéb megfelelő módszerrel vagy tárakasztó rögzítésével véglegesen meg kell akadályozni a tölténytár behelyezését.

5.13.

Tölténytárak: a dobtárak esetében egy vagy több edzett acélból készült csapszeget kell átvezetni a tölténytáron, a töltényűrön és a tokon át, ily módon tartósan összekapcsolva őket. A csapszeget hegesztéssel kell rögzíteni.

5.14.

Hangtompító: ha a hangtompító a tűzfegyver részét képezi, edzett acélból készült csapszeggel, hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel véglegesen meg kell akadályozni a hangtompító eltávolítását a fegyvercsőről.

5.15.

Hangtompító: amennyiben lehetséges, a hangtompító valamennyi belső alkatrészét és azok kapcsolódási pontjait el kell távolítani, hogy csak a cső maradjon meg. Rövid tűzfegyverek esetében 3 cm-es, hosszú tűzfegyverek esetében 5 cm-es hosszanti szakaszonként a tűzfegyver kaliberénél nagyobb átmérőjű lyukakat kell fúrni a borításon át az expanziós kamráig. Alternatív megoldásként a borítás hátsó végétől az elejéig legalább 6 mm-es hosszanti nyílást kell vágni, amely eléri az expanziós kamrát.


6.

FÉLAUTOMATA HOSSZÚ TŰZFEGYVEREK (SIMA CSÖVŰ, HUZAGOLT)

6.1.

Fegyvercső: hosszanti nyílást kell vágni a fegyvercsövön át a töltényűrre is kiterjedően, ha van ilyen (szélesség: a kaliber 1/2-énél nagyobb, hosszúság: huzagolt fegyvercső esetében a töltényűr hosszának háromszorosa, sima fegyvercső esetében a töltényűr hosszának kétszerese). A töltényűr nélküli fegyvercsővel rendelkező tűzfegyverek esetében hosszanti nyílást kell vágni (szélesség: a kaliber 1/2-énél nagyobb, hosszúság: a fegyvercső átmeneti kúptól számított hosszának legalább 1/2-e).

6.2.

Fegyvercső: lyukat kell fúrni a töltényűr mindkét falán keresztül, amelybe egy edzett acélból készült csapszeget kell beilleszteni és hegesztéssel biztonságosan rögzíteni (átmérő: a töltényűr 50 %-ánál nagyobb, legalább 4,5 mm). A fegyvercsövet ugyanezzel a csapszeggel lehet a zárszerkezethez rögzíteni. Alternatív megoldásként a töltényűrbe a töltény méretével megegyező dugót kell beilleszteni és hegesztéssel biztonságosan rögzíteni.

6.3.

Fegyvercső: a lőszerbevezető rámpával rendelkező tűzfegyverek esetében a rámpát el kell távolítani.

6.4.

Fegyvercső: a fegyvercsövet véglegesen a tűzfegyverhez kell rögzíteni hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel. Erre a célra a 6.2. műveletnél alkalmazott csapszeg használható.

6.5.

Fegyvercső: a nem a tűzfegyverhez rögzített váltócsöveken az adott esetnek megfelelően a 6.1–6.4. és a 6.12. műveletet kell elvégezni. Továbbá vágással, hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel meg kell akadályozni, hogy a váltócsöveket a tűzfegyverhez lehessen rögzíteni.

6.6.

Zártest/zárfej: az ütőszeget el kell távolítani vagy le kell rövidíteni.

6.7.

Zártest/zárfej: a tűzfalat az eredeti felülettől mért 45 és 75 fok közötti szögben le kell munkálni vagy el kell távolítani. A tűzfal teljes felületéről el kell távolítani az anyag egy részét. Az összes reteszelőfelületet el kell távolítani vagy jelentősen meg kell gyengíteni.

6.8.

Zártest/zárfej: az ütőszegfuratot be kell hegeszteni.

6.9.

Elsütőszerkezet: gondoskodni kell az elsütőbillentyű és az ütő, az ütőszeg vagy az elsütőakasztó közötti fizikai működtetési kapcsolat megszakításáról. Amennyiben lehetséges, a tokon belül egybe kell hegeszteni az elsütőszerkezetet. Ha az elsütőszerkezet ily módon való egybehegesztése nem lehetséges, az elsütőszerkezetet el kell távolítani, és a helyét hegesztéssel vagy epoxigyantával ki kell tölteni.

6.10.

Elsütőszerkezet: az elsütőszerkezetet és/vagy az elsütőszerkezet házát a tokhoz kell hegeszteni (acéltok esetében) vagy magas hőmérsékletnek ellenálló ragasztóval a tokhoz kell ragasztani (könnyűfémből vagy polimerből készült tok esetében).

6.11.

Automata rendszer: a gázdugattyút, a gázcsövet és a gáznyílást szétvágással vagy hegesztéssel működésképtelenné kell tenni.

6.12.

Automata rendszer: ha a tűzfegyver nem rendelkezik gázdugattyúval, a gázcsövet el kell távolítani. Ha a fegyvercső szolgál gázdugattyúként, a hatástalanított fegyvercsövet a házhoz kell hegeszteni. Ha a tűzfegyver rendelkezik gáznyílással, a nyílást minden esetben be kell hegeszteni.

6.13.

Automata rendszer: a tűzfalat az eredeti felülettől mért 45 és 75 fok közötti szögben le kell munkálni vagy el kell távolítani. A tűzfal és az egyéb részek teljes felületéről el kell távolítani az anyag egy részét, hogy a forgó tolózár/zártest tömege legalább az eredeti tömeg 50 %-ára csökkenjen. A zártestet véglegesen a tűzfegyverhez kell rögzíteni hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel.

6.14.

Automata rendszer: ha a zárfej zárkeretbe van építve, a zárkeret méretét legalább 50 %-kal csökkenteni kell. A zárfejet véglegesen a zárkerethez, a zárkeretet pedig véglegesen a tűzfegyverhez kell rögzíteni hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel.

6.15.

Tölténytárak: a tölténytáron a tűzfegyver típusától és anyagától függően ponthegesztést vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszert kell alkalmazni a tölténytár eltávolításának megakadályozása érdekében.

6.16.

Tölténytárak: hiányzó tölténytár esetén a tölténytár helyén pontonkénti hegesztéssel, egyéb megfelelő módszerrel vagy tárakasztó rögzítésével véglegesen meg kell akadályozni a tölténytár behelyezését.

6.17.

Tölténytárak: a dobtárak esetében egy vagy több edzett acélból készült csapszeget kell átvezetni a tölténytáron, a töltényűrön és a tokon át, ily módon tartósan összekapcsolva őket. A csapszeget hegesztéssel kell rögzíteni.

6.18.

Hangtompító: ha a hangtompító a tűzfegyver részét képezi, edzett acélból készült csapszeggel, hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel véglegesen meg kell akadályozni a hangtompító eltávolítását a fegyvercsőről.

6.19.

Hangtompító: amennyiben lehetséges, a hangtompító valamennyi belső alkatrészét és azok kapcsolódási pontjait el kell távolítani, hogy csak a cső maradjon meg. Rövid tűzfegyverek esetében 3 cm-es, hosszú tűzfegyverek esetében 5 cm-es hosszanti szakaszonként a tűzfegyver kaliberénél nagyobb átmérőjű lyukakat kell fúrni a borításon át az expanziós kamráig. Alternatív megoldásként a borítás hátsó végétől az elejéig legalább 6 mm-es hosszanti nyílást kell vágni, amely eléri az expanziós kamrát.


7.

AUTOMATA TŰZFEGYVEREK: PL. GÉPKARABÉLYOK, GÉPPUSKÁK/GÉPPISZTOLYOK, AUTOMATA PISZTOLYOK

7.1.

Fegyvercső: hosszanti nyílást kell vágni a fegyvercsövön át a töltényűrre is kiterjedően, ha van ilyen (szélesség: a kaliber 1/2-énél nagyobb, hosszúság: huzagolt fegyvercső esetében a töltényűr hosszának háromszorosa, sima fegyvercső esetében a töltényűr hosszának kétszerese).

7.2.

Fegyvercső: lyukat kell fúrni a töltényűr mindkét falán keresztül, amelybe egy edzett acélból készült csapszeget kell beilleszteni és hegesztéssel biztonságosan rögzíteni (átmérő: a töltényűr 50 %-ánál nagyobb, legalább 4,5 mm). A fegyvercsövet ugyanezzel a csapszeggel lehet a zárszerkezethez rögzíteni. Alternatív megoldásként a töltényűrbe a töltény méretével megegyező dugót kell beilleszteni és hegesztéssel biztonságosan rögzíteni.

7.3.

Fegyvercső: a lőszerbevezető rámpával rendelkező tűzfegyverek esetében a rámpát el kell távolítani.

7.4.

Fegyvercső: a fegyvercsövet véglegesen a tűzfegyverhez kell rögzíteni hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel. Erre a célra a 7.2. műveletnél alkalmazott csapszeg használható.

7.5.

Fegyvercső: a nem a tűzfegyverhez rögzített váltócsöveken az adott esetnek megfelelően a 7.1–7.3. műveletet kell elvégezni. Továbbá vágással, hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel meg kell akadályozni, hogy a váltócsöveket a tűzfegyverhez lehessen rögzíteni.

7.6.

Zártest/zárfej: az ütőszeget el kell távolítani vagy le kell rövidíteni.

7.7.

Zártest/zárfej: a tűzfalat az eredeti felülettől mért 45 és 75 fok közötti szögben le kell munkálni vagy el kell távolítani. A tűzfal teljes felületéről el kell távolítani az anyag egy részét. Az összes reteszelőfelületet el kell távolítani vagy jelentősen meg kell gyengíteni.

7.8.

Zártest/zárfej: az ütőszegfuratot be kell hegeszteni.

7.9.

Szán (automata pisztolyok esetében): a tűzfalat az eredeti felülettől mért 45 és 75 fok közötti szögben le kell munkálni vagy el kell távolítani. A teljes felületről el kell távolítani az anyag egy részét.

7.10.

Szán (automata pisztolyok esetében): az ütőszeget el kell távolítani.

7.11.

Szán (automata pisztolyok esetében): a szánban található reteszelőfelületeket el kell távolítani.

7.12.

Szán (automata pisztolyok esetében): ahol megoldható, a szán kivetőnyílása záró szélének belsejét 45–75 fokos szögben le kell munkálni.

7.13.

Szán (automata pisztolyok esetében): ha a zártestet el lehet távolítani a szántestről, a hatástalanított zártestet véglegesen rögzíteni kell a szántesthez.

7.14.

Tok (automata pisztolyok esetében): a lőszerbevezető rámpával rendelkező tűzfegyverek esetében a rámpát el kell távolítani.

7.15.

Tok (automata pisztolyok esetében): a szánvezetőlécek legalább kétharmadát le kell munkálni a tok mindkét oldalán.

7.16.

Elsütőszerkezet: gondoskodni kell az elsütőbillentyű és az ütő, az ütőszeg vagy az elsütőakasztó közötti fizikai működtetési kapcsolat megszakításáról. Amennyiben lehetséges, a tokon belül egybe kell hegeszteni az elsütőszerkezetet. Ha az elsütőszerkezet ily módon való egybehegesztése nem lehetséges, az elsütőszerkezetet el kell távolítani, és a helyét hegesztéssel vagy epoxigyantával ki kell tölteni.

7.17.

Elsütőszerkezet: az elsütőszerkezetet és/vagy az elsütőszerkezet házát a tokhoz kell hegeszteni (acéltok esetében) vagy magas hőmérsékletnek ellenálló ragasztóval a tokhoz kell ragasztani (könnyűfémből vagy polimerből készült tok esetében).

7.18.

Automata rendszer: a gázdugattyút, a gázcsövet és a gáznyílást szétvágással vagy hegesztéssel működésképtelenné kell tenni.

7.19.

Automata rendszer: ha a tűzfegyver nem rendelkezik gázdugattyúval, a gázcsövet el kell távolítani. Ha a fegyvercső szolgál gázdugattyúként, a hatástalanított fegyvercsövet a házhoz kell hegeszteni. Ha a tűzfegyver rendelkezik gáznyílással, a nyílást minden esetben be kell hegeszteni.

7.20.

Automata rendszer: a tűzfalat az eredeti felülettől mért 45 és 75 fok közötti szögben le kell munkálni vagy el kell távolítani. A tűzfal és az egyéb részek teljes felületéről el kell távolítani az anyag egy részét, hogy a forgó tolózár/zártest tömege legalább az eredeti tömeg 50 %-ára csökkenjen. A zártestet véglegesen a tűzfegyverhez kell rögzíteni hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel.

7.21.

Automata rendszer: ha a zárfej zárkeretbe van építve, a zárkeret méretét legalább 50 %-kal csökkenteni kell. A zárfejet véglegesen a zárkerethez, a zárkeretet pedig véglegesen a tűzfegyverhez kell rögzíteni hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel.

7.22.

Tölténytárak: a tölténytáron a tűzfegyver típusától és anyagától függően ponthegesztést vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszert kell alkalmazni a tölténytár eltávolításának megakadályozása érdekében.

7.23.

Tölténytárak: hiányzó tölténytár esetén a tölténytár helyén pontonkénti hegesztéssel, egyéb megfelelő módszerrel vagy tárakasztó rögzítésével véglegesen meg kell akadályozni a tölténytár behelyezését.

7.24.

Tölténytárak: a dobtárak esetében egy vagy több edzett acélból készült csapszeget kell átvezetni a tölténytáron, a töltényűrön és a tokon át, ily módon tartósan összekapcsolva őket. A csapszeget hegesztéssel kell rögzíteni.

7.25.

Hangtompító: ha a hangtompító a tűzfegyver részét képezi, edzett acélból készült csapszeggel, hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel véglegesen meg kell akadályozni a hangtompító eltávolítását a fegyvercsőről.

7.26.

Hangtompító: amennyiben lehetséges, a hangtompító valamennyi belső alkatrészét és azok kapcsolódási pontjait el kell távolítani, hogy csak a cső maradjon meg. Rövid tűzfegyverek esetében 3 cm-es, hosszú tűzfegyverek esetében 5 cm-es hosszanti szakaszonként a tűzfegyver kaliberénél nagyobb átmérőjű lyukakat kell fúrni a borításon át az expanziós kamráig. Alternatív megoldásként a borítás hátsó végétől az elejéig legalább 6 mm-es hosszanti nyílást kell vágni, amely eléri az expanziós kamrát.


8.

BILLENŐCSÖVŰ ELÖLTÖLTŐ TŰZFEGYVEREK (KIVÉVE A FORGÓDOBTÖLTÉSŰ REVOLVEREKET)

8.1.

Fegyvercső: hosszanti nyílást kell vágni a fegyvercsövön át a gázkamrára is kiterjedően, ha van ilyen (szélesség: a kaliber 1/2-énél nagyobb, hosszúság: a töltény átmérőjének háromszorosa). A gázkamra nélküli fegyvercsővel rendelkező tűzfegyverek esetében hosszanti nyílást kell vágni (szélesség: a kaliber 1/2-énél nagyobb, hosszúság: a fegyvercső átmeneti kúptól számított hosszának legalább 1/2-e).

8.2.

Fegyvercső: a fegyvercsövön belüli gázkamrával rendelkező tűzfegyverek esetében lyukat kell fúrni a gázkamra mindkét falán keresztül, amelybe egy edzett acélból készült csapszeget kell beilleszteni és hegesztéssel biztonságosan rögzíteni (átmérő: a kamra 50 %-ánál nagyobb, legalább 4,5 mm). A fegyvercsövet ugyanezzel a csapszeggel lehet a zárszerkezethez rögzíteni.

A gázkamra nélküli fegyvercsővel rendelkező tűzfegyverek esetében egy edzett acélból készült csapszeget (hosszúság: a töltény átmérőjének legalább kétszerese) kell biztonságosan a fegyvercsőbe hegeszteni az átmeneti kúptól indulva.

8.3.

Fegyvercső: a nem a tűzfegyverhez rögzített váltócsöveken az adott esetnek megfelelően a 8.1–8.2. műveletet kell elvégezni. Továbbá vágással, hegesztéssel, ragasztással vagy hasonló fokú tartósságot biztosító, megfelelő módszerrel meg kell akadályozni, hogy a váltócsöveket a tűzfegyverhez lehessen rögzíteni.

8.4.

Billenőcsövű tűzfegyverek esetében: egy legalább 60 fokos (csúcsszögű) kúpot kell kimunkálni úgy, hogy az alapátmérő legalább 10 mm-es vagy a tűzfal átmérőjével megegyező nagyságú legyen.

8.5.

Billenőcsövű tűzfegyverek esetében: az ütőszeget el kell távolítani, az ütőszegfuratot legalább 5 mm-es átmérőjűre kell tágítani és be kell hegeszteni.

8.6.

Elsütőszerkezet: gondoskodni kell az elsütőbillentyű és az ütő, az ütőszeg vagy az elsütőakasztó közötti fizikai működtetési kapcsolat megszakításáról. Amennyiben lehetséges, a tokon belül egybe kell hegeszteni az elsütőszerkezetet. Ha az elsütőszerkezet ily módon való egybehegesztése nem lehetséges, az elsütőszerkezetet el kell távolítani, és a helyét hegesztéssel vagy epoxigyantával ki kell tölteni.

8.7.

Elsütőszerkezet: az elsütőszerkezetet és/vagy az elsütőszerkezet házát a tokhoz kell hegeszteni (acéltok esetében) vagy magas hőmérsékletnek ellenálló ragasztóval a tokhoz kell ragasztani (könnyűfémből vagy polimerből készült tok esetében).

8.8.

Lőkúpok/gyúnyílások: a lőkúpokat el kell távolítani vagy be kell hegeszteni, a gyúnyílásokat be kell hegeszteni.

8.9.

Különálló (több) gázkamra (a forgódob kivételével): különálló vagy több gázkamrával rendelkező tűzfegyverek esetében a gázkamra/gázkamrák hosszának legalább kétharmadáig le kell munkálni a belső falakat. A belső falakat a lehető legnagyobb mértékben el kell távolítani, lehetőleg a kaliber átmérőjéig.


II. MELLÉKLET

A hatástalanított tűzfegyverek jelölésére vonatkozó minta

Image

(1)

Hatástalanítási jel (minden nemzeti jelölésben „EU” marad)

(2)

A hatástalanítást végző ország hivatalos nemzetközi jele

(3)

A tűzfegyver hatástalanítását tanúsító szervezet emblémája

(4)

A hatástalanítás éve

A teljes jelölést csak a tűzfegyver tokján kell elhelyezni, de a hatástalanítási jelet (1) és a hatástalanítást végző ország jelét (2) minden egyéb alapvető alkotóelemen el kell helyezni.


III. MELLÉKLET

A hatástalanított tűzfegyverek tanúsítványának mintája

(a tanúsítványt nem hamisítható papírra kell nyomtatni)

Uniós embléma

 

A hatástalanítás megfelelőségét ellenőrző és tanúsító szervezet neve

Embléma

HATÁSTALANÍTÁSI TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítvány száma:

A hatástalanítási műveletek megfelelnek a 2018. március 5-i (EU) 2018/337 bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletében a tűzfegyverek hatástalanítására vonatkozóan meghatározott műszaki előírásoknak.

A hatástalanítást elvégző szervezet neve:

Ország:

A hatástalanítás tanúsításának dátuma:

A hatástalanított tűzfegyver gyártója/márkája:

Típus:

Márka/modell:

Kaliber:

Sorozatszám(ok):

Megjegyzések:

 

 

 

Hivatalos uniós hatástalanítási jel

A felelős személy neve, beosztása és aláírása

 

 

Megjegyzés: E tanúsítvány fontos dokumentumnak minősül. A hatástalanított tűzfegyver tulajdonosának minden esetben meg kell őriznie a tanúsítványt. A hatástalanított tűzfegyver alapvető alkotóelemei, amelyekre e tanúsítvány vonatkozik, hivatalos ellenőrzési jellel vannak ellátva, melyeket tilos eltávolítani vagy módosítani.

Figyelmeztetés: A hatástalanítási tanúsítvány meghamisítása a nemzeti jogszabályok szerint bűncselekménynek minősülhet.


Top