Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0566

A Bizottság (EU) 2017/566 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. május 18.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nem végrehajtott megbízások ügyletekhez viszonyított arányának a rendellenes kereskedési feltételek megakadályozása érdekében való meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2016/2775

OJ L 87, 31.3.2017, p. 84–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/566/oj

31.3.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/84


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/566 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. május 18.)

a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nem végrehajtott megbízások ügyletekhez viszonyított arányának a rendellenes kereskedési feltételek megakadályozása érdekében való meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 48. cikke (12) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

A kereskedési helyszíneknek számos rendszerrel, eljárással és mechanizmussal kell rendelkezniük annak biztosítására, hogy az algoritmikus kereskedési rendszerek ne hozhassanak létre rendellenes kereskedési feltételeket a piacon vagy ne járuljanak hozzá ilyenek kialakulásához. Ezek közé tartoznak a nem végrehajtott megbízások ügyletekhez viszonyított arányát figyelő, és adott esetben korlátozó rendszerek.

(2)

A telefonos kereskedési rendszereket jellegük miatt mentesíteni kell e rendelet hatálya alól, amely csak az olyan kereskedési helyszínekre alkalmazandó, amely folyamatos elektronikus ajánlati könyves, jegyzésvezérelt vagy hibrid kereskedési rendszereket működtet.

(3)

A 2014/65/EU irányelv a multilaterális kereskedési rendszerekre és a szervezett kereskedési rendszerekre is kiterjeszti a nem végrehajtott megbízások ügyletekhez viszonyított arányának meghatározására vonatkozó követelmények hatályát. Ezért fontos, hogy e rendelet hatálya ezekre a kereskedési helyszínekre is kiterjedjen.

(4)

A kereskedési helyszíneknek a nem végrehajtott megbízások tagjaik vagy résztvevőik által ténylegesen végrehajtott ügyletekhez viszonyított arányát a kereskedési helyszínen kereskedett egyes pénzügyi eszközök szintjén kell kiszámítaniuk, hogy ezáltal hatékonyan biztosítsák, hogy az arány ne eredményezze az adott eszköz túlzott volatilitását.

(5)

Annak érdekében, hogy a nem végrehajtott megbízások ügyletekhez viszonyított arányának a rendellenes kereskedési feltételek megakadályozása érdekében való korlátozás kellő szintű uniós harmonizációval történjen, minden piaci szereplő tekintetében egyértelmű módszertant kell meghatározni a nem végrehajtott megbízások ügyletekhez viszonyított arányának kiszámítására.

(6)

Egyértelművé kell tenni a nem végrehajtott megbízások ügyletekhez viszonyított arányának kiszámításához szükséges bizonyos alapvető paraméterek jelentését.

(7)

A nem végrehajtott megbízásoknak a rendszerbe egy tag vagy résztvevő által bevitt megbízásokhoz viszonyított arányának kiszámítását megfelelő megfigyelési időszak biztosításával kell elősegíteni. Ennek alapján a nem végrehajtott megbízások ügyletekhez viszonyított tényleges arányára vonatkozó számítási időszak nem lehet hosszabb, mint egy kereskedési nap. Mindazonáltal lehetővé kell tenni, hogy a kereskedési helyszínek rövidebb megfigyelési időszakot határozzanak meg akkor, ha ezek hatékonyabban járulnának hozzá a szabályos kereskedési feltételek fenntartásához.

(8)

A következetesség és a pénzügyi piacok zavartalan működése érdekében az e rendeletben megállapított rendelkezéseket és a 2014/65/EU irányelvet átültető kapcsolódó nemzeti rendelkezéseket azonos időponttól kell alkalmazni.

(9)

Ez a rendelet az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeten alapul.

(10)

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)   „megbízás”: valamennyi bemeneti üzenet, beleértve a valamely kereskedési helyszín kereskedési rendszerébe egy megbízással vagy jegyzéssel kapcsolatban küldött, benyújtásra, módosításra és törlésre vonatkozó üzenetet, a következő törlési üzenetek kivételével:

i.

kiegyensúlyozás aukció keretében;

ii.

a kereskedési helyszínnel fennálló kapcsolat megszűnése;

iii.

törlési funkció használata;

b)   „ügylet”: teljesen vagy részben végrehajtott megbízás;

c)   „volumen”: a kereskedett pénzügyi eszközök mennyisége a következők egyikében kifejezve:

i.

a részvények, letéti igazolások, tőzsdén kereskedett alapok, certifikátok és más hasonló pénzügyi eszközök vonatkozásában fennálló eszközök száma;

ii.

kötvények és strukturált pénzügyi termékek nominális értéke;

iii.

a származtatott ügyletekre vonatkozó kereskedési egységek vagy szerződések száma;

iv.

az európai kibocsátási egység vonatkozásában a szén-dioxid tonnában mért mennyisége.

2. cikk

A nem végrehajtott megbízások ügyletekhez viszonyított arányának kiszámítására vonatkozó kötelezettség

A kereskedési helyszínek kiszámítják a nem végrehajtott megbízásoknak az olyan ügyletekhez viszonyított arányát, amelyeket egyes tagjaik vagy résztvevőik bármely folyamatos elektronikus ajánlati könyves, jegyzésvezérelt vagy hibrid kereskedési rendszerben kereskedett pénzügyi eszköz vonatkozásában a rendszerbe bevittek.

3. cikk

Módszertan

(1)   A kereskedési helyszínek legalább minden kereskedési nap végén, minden egyes tagjuk vagy résztvevőjük vonatkozásában kiszámítják a nem végrehajtott megbízások ügyletekhez viszonyított arányát a következő két módon:

a)

:

a volument alapul véve

:

(megbízások teljes volumene/ügyletek teljes volumene) – 1;

b)

:

a számokat alapul véve

:

(az összes megbízás száma/az összes ügylet száma) – 1.

(2)   A nem végrehajtott megbízások ügyletekhez viszonyított, a kereskedési helyszín által kiszámított maximális arányát a kereskedési helyszín egy tagja vagy résztvevője által túllépettnek kell tekinteni, ha az érintett tag vagy résztvevő által egy egyedi eszköz vonatkozásában folytatott kereskedési tevékenység, figyelembe véve a kereskedési nap valamennyi szakaszát és ideértve az aukciókat, meghaladja az (1) bekezdésben meghatározott egyik vagy mindkét arányt.

(3)   A kereskedési helyszínek az egyes tagoktól vagy résztvevőktől kapott megbízások számát a megbízások típusa szerint meghatározott számítási módszertan alapján számítják ki, amelyet a melléklet tartalmaz.

(4)   Amennyiben egy kereskedési helyszín olyan megbízástípust használ, amely nem szerepel kifejezetten a mellékletben, úgy az üzeneteket a számítási módszer mögötti általános rendszernek megfelelően és a mellékletben feltüntetett, leginkább hasonló megbízástípus alapján számolja meg.

4. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2014/65/EU irányelv 93. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében elsőként említett naptól kezdődően kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. május 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 173., 2014.6.12., 349. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).


MELLÉKLET

Számítási módszertan a különböző megbízástípusokhoz

Megbízás típusa

A kereskedési helyszín által kapott azon megbízások száma, amelyeket figyelembe kell venni a nem végrehajtott megbízások ügyletekhez viszonyított arányának számításakor (minden benyújtás, módosítás vagy törlés külön megbízásnak számít)

A kereskedési helyszín által potenciálisan küldött aktualizálások, amelyeket nem szabad figyelembe venni a nem végrehajtott megbízások ügyletekhez viszonyított arányának számításakor (kivéve a piaci automatizmusok általi végrehajtást/törlést)

Limit

1

0

Limit – bővítés

1

0

Limit – sztornó

1

0

Limit – módosítás

2 (bármilyen módosítás törléssel és új benyújtással jár)

0

Stop

1

1 (ha aktiválódik)

Most (piaci)

1

0

Most (Teljesül vagy sztornó – Fill-or-kill, FOK, Most vagy törlés – Immediate-or-Cancel, IOC)

1 (sztornó/törlés esetén 2)

0

Jéghegy/tartalék

1

0

Piaci–limit (Market-to-limit, MTL)

1

1 (ha aktiválódik)

Jegyzés (quote)

2 (1 a vevői oldalon és 1 az eladói oldalon)

0

Jegyzés (quote) – bővítés

2

0

Jegyzés (quote) – sztornó

2

0

Jegyzés (quote) – módosítás

4 (bármilyen módosítás törléssel és új benyújtással jár)

0

Kötött

1

potenciálisan korlátlan, mivel a megbízás a legjobb vételi és eladási árfolyamot (Best Bid and Offer – BBO) követi

Piachoz kötött (market peg): az (európai) BBO ellentétes oldalára vonatkozó megbízás

Elsődlegesen kötött (primary peg): az (európai) BBO azonos oldalára vonatkozó megbízás

Középárfolyamhoz kötött megbízás (midpoint peg): az (európai) BBO középárfolyamára vonatkozó megbízás

Alternatívan kötött a középárfolyam vagy 1 árlépés közül a kevésbé agresszívhez

A védett BBO középárfolyamára vonatkozó azonos oldali megbízás

Az egyik törli a másikat (One-cancels-the-other – OCO): két megbízás közül az egyik végrehajtása együtt jár a másik megbízás piaci automatizmusok általi törlésével

2

1 (az egyik megbízás teljesítésével a másik törlődik)

Az egyik törli a másikat (OCO) – bővítés

2

 

Az egyik törli a másikat (OCO) – sztornó

2

 

Az egyik törli a másikat (OCO) – módosítás

4

 

Csúszó stop: Olyan stop megbízás, amelynél a megbízást aktiváló stop ár az (európai) BBO függvényében változik

1

potenciálisan korlátlan, mivel a stop limit a legjobb vételi és eladási árfolyamot (BBO) követi

Legjobb (at best) limit megbízás, amelynél a limitár az (európai) BBO ellenkező oldalának a megbízás adásakor érvényes értéke

1

0

Feláras (spread) limit megbízás, amelynek hozama a referenciaeszköz hozamának és egy felárnak az összegével egyenlő (két paramétere van: a felár és a referenciaeszköz)

1

potenciálisan korlátlan, mivel a limit egy másik eszköz jegyzésétől függ

Leütéses (strike match) megbízás: minimumáras vételi megbízás vagy maximumáras eladási megbízás

1

potenciálisan korlátlan, de időben korlátozott (az aukció végéig)

Eseményhez kötött megbízás (order-on-event): a megbízás egy adott esemény bekövetkeztekor aktiválódik (hasonló a stop megbízáshoz, azzal az eltéréssel, hogy az aktiválódott megbízás nem feltétlenül igazodik a mögöttes eszköz alakulásához: vételi megbízás aktiválódhat akkor is, ha a pénzügyi eszköz árának esése miatt stop ár aktiválódott)

1

1 (ha aktiválódik)

„Nyitáskor” (At the open)/„Záráskor” (At the close) A piac nyitásakor vagy zárásakor aktiválódó megbízás.

1

1 (ha aktiválódik)

Book-or-cancel/Post megbízás: olyan megbízás, amely nem feleltethető meg az ajánlati könyv másik oldalának az abba való bevitelekor

 

 

Book-or-cancel/Post – bővítés

1 (sztornó/törlés esetén 2)

0

Book-or-cancel/Post – sztornó

1 (sztornó/törlés esetén 2)

0

Book-or-cancel/Post – módosítás

2

0

Visszatartott megbízás: az ajánlati könyvbe bevitt, kötelező érvényűvé alakításra kész megbízás

2 (a megbízás benyújtása + megerősítés)

0

Deal megbízás

1

0

TOP, TOP+ vagy az ajánlati könyv elejére kerül, vagy elutasítják (+: a rendelkezésre álló mennyiség ellenőrzésével): olyan megbízás, amelynek egyszerre kell passzívnak lennie és megfelelnie a BBO-nak, különben elutasítják.

1

0

Egyensúlyhiány (imbalance) megbízás (IOOP vagy IOOC): olyan megbízás, amely csak aukciókra érvényes, és amelynek célja, hogy az áregyensúly megbontása nélkül megszüntesse a mennyiségi egyensúlyhiányt (a többlet- és a hiányoldal között)

1

potenciálisan korlátlan, de időben korlátozott (az aukció végéig)

Kapcsolt (linked) megbízás: olyan megbízás, amely több különálló, különböző pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízásnak felel meg. Ha e megbízások valamelyike alapján ügyletre kerül sor, a többi megbízás mennyisége azonnal arányosan csökken. Ez a megbízástípus a kötvénypiacra jellemző.

1

potenciálisan egyezik a mögöttes eszköz bevitt mennyiségével

Söprés (sweep): lehetővé teszi a résztvevők integrált ajánlati könyvekhez való hozzáférését.

1

0

Legjobb áras söprés (best price sweep): a kombinált ajánlati könyvek árszintjein halad végig a limitárig

Szakaszos megvilágított söprés (sequential lit sweep): a beviteli könyvben hajt végre a limitárig, mielőtt bármilyen mennyiség átkerülne a másik könyvbe

Nevezett (named) megbízás: nem anonim megbízás

1

0

Érintő (if-touched) megbízás: akkor aktiválódik, ha az utolsó vételi vagy eladási ár elér egy meghatározott szintet

1

1 (ha aktiválódik)

Garantált stop: Garantálja a stop áron történő végrehajtást.

1

1 (ha aktiválódik)

Kombinált megbízások, például opciós stratégiák vagy megújuló határidős megbízások

1

potenciálisan korlátlan


Top