Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2318

A Bizottság (EU) 2017/2318 végrehajtási határozata (2017. december 13.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban az Ausztráliában a pénzügyi piacokra alkalmazandó jogi és felügyeleti keretrendszer egyenértékűségéről (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2017/8568

OJ L 331, 14.12.2017, p. 81–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2318/oj

14.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 331/81


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2318 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. december 13.)

a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban az Ausztráliában a pénzügyi piacokra alkalmazandó jogi és felügyeleti keretrendszer egyenértékűségéről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 25. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 600/2014/EU rendelet (2) 23. cikkének (1) bekezdése megköveteli a befektetési vállalkozásoktól annak biztosítását, hogy a szabályozott piacra bevezetett részvényekkel általuk teljesített ügyletekre vagy a kereskedési helyszínen részvényekkel általuk teljesített ügyletekre az esettől függően szabályozott piacon, multilaterális kereskedési rendszeren (MTF) vagy rendszeres internalizálón, illetve azokkal a 2014/65/EU irányelv 25. cikke (4) bekezdésének a) pontja értelmében egyenértékűnek tekintett, harmadik országbeli az Európai Bizottság által értékelt kereskedési helyszínen kerüljön sor.

(2)

A 600/2014/EU rendelet 23. cikkének (1) bekezdése csak a részvényekkel kapcsolatos kereskedési kötelezettségre alkalmazandó. A kereskedési kötelezettség nem foglalja magában az egyéb tulajdonviszonyt megtestesítő eszközöket, mint például a letéti igazolásokat, tőzsdén kereskedett alapokat, certifikátokat és más, hasonló pénzügyi eszközöket.

(3)

A harmadik országbeli kereskedési helyszínekre vonatkozóan a 2014/65/EU irányelv 25. cikke (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott egyenértékűségi eljárás célja, hogy lehetővé tegye a befektetési vállalkozások számára az Unióban kereskedési kötelezettség tárgyát képező részvényekkel lebonyolított ügyletek végrehajtását az egyenértékűként elismert harmadik országbeli kereskedési helyszíneken. Az Európai Bizottságnak értékelnie kell, hogy a harmadik ország jogi és felügyeleti keretrendszere biztosítja-e, hogy az adott harmadik országban engedélyezett kereskedési helyszín olyan, jogilag kötelező előírásoknak feleljen meg, amelyek egyenértékűek az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3), a 2014/65/EU irányelv III. címe, a 600/2014/EU rendelet II. címe és a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) szerinti előírásokkal, és amelyek effektív felügyelet és végrehajtás hatálya alá tartoznak az adott harmadik országban. Ezt a követelményt az említett jogszabály célkitűzéseinek, elsősorban a belső piac létrehozásához és működéséhez, a piac integritásához, a befektetővédelemhez és végül, de nem utolsó sorban, a pénzügyi stabilitáshoz nyújtott hozzájárulásnak a fényében kell értelmezni.

(4)

A 2014/65/EU irányelv 25. cikke (4) bekezdése a) pontjának negyedik albekezdésével összhangban egy harmadik országbeli jogi és felügyeleti keretrendszer egyenértékűnek tekinthető, ha ez a keretrendszer megfelel legalább a következő feltételeknek: a) a piacok engedélyezés, valamint folyamatos effektív felügyelet és végrehajtás hatálya alá tartoznak; b) a piacok egyértelmű és átlátható szabályokkal rendelkeznek az értékpapírok piacra való bevezetését illetően, ami lehetővé teszi ezen értékpapírok tisztességes, szabályos és hatékony kereskedését, és szabad átruházhatóságát; c) az értékpapírok kibocsátóival szemben időszakos és folyamatos tájékoztatási előírások vannak érvényben, ami magas szintű befektetővédelmet biztosít; és d) biztosítják a piac átláthatóságát és integritását a bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció formájában megjelenő piaci visszaélések megakadályozása révén.

(5)

Az egyenértékűségi értékelés célja többek között annak értékelése, hogy az Ausztráliában értékpapírpiacként létrehozott és engedélyezett, továbbá az ausztrál értékpapír- és befektetési bizottság (Australian Securities and Investments Commission, a továbbiakban: ASIC) által felügyelt pénzügyi piacokra alkalmazandó, jogilag kötelező előírások egyenértékűek-e az 596/2014/EU rendelet, a 2014/65/EU irányelv III. címe, a 600/2014/EU rendelet II. címe és a 2004/109/EK irányelv szerinti előírásokkal, és effektív felügyelet és végrehajtás hatálya alá tartoznak az adott harmadik országban.

(6)

A 2001. évi gazdasági társasági törvény (Corporations Act, a továbbiakban: gazdasági társasági törvény) olyan platformként határozza meg a pénzügyi piacot, amelyen keresztül a pénzügyi termékek megvásárlására vagy eladására rendszeresen ajánlatokat tesznek, illetve azokat elfogadják. A pénzügyi piacnak a megkülönböztetésmentes szabállyal összhangban egy multilaterális rendszert kell működtetnie. Nem mérlegelheti, hogyan hajtsa végre az ügyleteket, továbbá saját számlára nem köthet ügyleteket, illetve nem folytathat saját kitettség nélküli ügyletpárosítást. Emellett a pénzügyi piacnak pártatlan hozzáférést kell biztosítania piacaihoz és szolgáltatásaihoz a tagok számára. A hozzáférési kritériumoknak pártatlannak és átláthatónak kell lenniük, és azokat megkülönböztetéstől mentesen kell alkalmazni. E célból a pénzügyi piac működési szabályainak észszerű és megkülönböztetésmentes előírásokat kell tartalmaznia a hozzáférési és jogosultsági követelmények tekintetében. A szabályokat az ASIC felülvizsgálja.

(7)

Annak megállapításához, hogy egy harmadik országnak az ott engedélyezett tőzsdékre vonatkozó jogi és felügyeleti keretrendszerei egyenértékűek-e a 2014/65/EU irányelvben meghatározott előírásokkal, teljesíteni kell a 2014/65/EU irányelv 25. cikke (4) bekezdése a) pontjának negyedik albekezdésében meghatározott négy feltételt.

(8)

Az első feltétel szerint a harmadik országbeli kereskedési helyszíneknek engedélyezés, valamint folyamatos effektív felügyelet és végrehajtás hatálya alá kell tartozniuk.

(9)

A pénzügyi piac működtetéséhez az adott személynek rendelkeznie kell az ausztráliai piaci engedéllyel (AML). A gazdasági társasági törvény értelmében a miniszter adhatja ki az AML-t. A gazdasági társasági törvény 795A. szakasza értelmében az AML iránti kérelmet az ASIC-hez kell benyújtani, amely tanácsot ad a miniszternek a kérelemmel kapcsolatban. Az engedélyt többek között csak akkor adják meg, ha a miniszter megbizonyosodott arról, hogy a kérelmező megfelelő keretrendszerrel rendelkezik az alkalmazandó követelmények teljesítéséhez, továbbá a kérelmező képes megfelelően felügyelni a piacot, nyomon tudja követni a résztvevők magatartását, és képes kikényszeríteni a piac működési szabályainak betartását (a gazdasági társasági törvény 795B. szakasza). Az engedély megszerzése után a pénzügyi piacoknak folyamatosan meg kell felelniük az engedély feltételeinek, és megfelelő keretrendszert kell fenntartaniuk a piac működtetésére, ideértve a működési szabályoknak való megfelelés ellenőrzésére és kikényszerítésére vonatkozó rendelkezéseket is (a gazdasági társasági törvény 792A. szakasza).

(10)

Az ASIC az ausztrál értékpapír- és befektetési bizottságról szóló 2001. évi törvény (a továbbiakban: az ASIC-törvény) értelmében létrehozott közigazgatási szerv, amely az ausztrál pénzügyi piacokra vonatkozó jognak megfelelő igazságszolgáltatásért és végrehajtásért felel. Az ASIC felügyeleti és végrehajtási hatásköre magában foglalja a feltételezett jogsértések kivizsgálását, szabálysértési figyelmeztetések kibocsátását, valamint a polgári jogi szankciók kezdeményezését a bíróságok előtt. Az ASIC büntetőeljárásokat kezdeményezhet a gazdasági társasági törvény szerinti kötelezettségek tekintetében, amelyek megsértésével szemben büntetőjogi eszközökkel lehet fellépni. Az ASIC továbbá jogosult a pénzügyi piacok előzetes értesítés nélküli ellenőrzésére. Ez magában foglalja a nyilvántartások, feljegyzések és dokumentumok betekintésére vonatkozó jogot. Ezenkívül a pénzügyi szolgáltatásokért felelős miniszter írásos útmutatót bocsáthat ki valamely pénzügyi piaci szereplő számára annak érdekében, hogy a pénzügyi piaci szereplő megfelelő intézkedéseket tegyen a rá mint pénzügyi piaci engedélyesre vonatkozó kötelezettségek teljesítésének biztosítására, amennyiben a miniszter úgy véli, hogy az említett kötelezettségek nem teljesülnek (lásd a gazdasági társasági törvény 794A. szakaszát). Ha a pénzügyi piac nem felel meg az említett utasításban foglaltaknak, az ASIC a megfelelés elrendelésének céljával bírósághoz fordulhat (lásd a gazdasági társasági törvény 794A. szakaszát). Az ASIC jogosult továbbá valamely szervezet számára (ideértve az engedélyezett piacok piaci szereplőit és résztvevőit is) a bizonyos pénzügyi termékekkel vagy pénzügyi termékek bizonyos kategóriáival foglalkozó személyek védelmére vonatkozó utasítást adni, amennyiben úgy ítéli meg, hogy ez szükséges vagy a közérdeket szolgálja (lásd a gazdasági társasági törvény 798J. szakaszát). Emellett az ASIC szabályozási és vizsgálati intézkedéseinek végrehajtása céljából végzések kibocsátását kérelmezheti, valamint eljárásokat kezdeményezhet. Az ASIC bírósághoz fordulhat annak érdekében, hogy a bíróság elrendelje az ASIC szabályozási és vizsgálati jogkörei alapján hozott intézkedéseinek való megfelelést (lásd az ASIC-törvény 70. cikkét). Ezenfelül, amennyiben egy szervezet nem felel meg a gazdasági társasági törvénynek megfelelően kibocsátott valamely utasításnak, az ASIC kérelmezheti a bíróságnál az említett utasításnak való megfelelés elrendelését. Végezetül pedig a gazdasági társasági törvény azt is megköveteli a pénzügyi piacoktól, hogy ki tudják kényszeríteni a gazdasági társasági törvény rendelkezéseinek, az abban meghatározott szabályoknak és szabályozásoknak, valamint a piac működési szabályainak a tagjaik általi betartását (a gazdasági társasági törvény 792A. szakasza). Az engedélyezett tőzsdének azt is kezelnie kell, ha a tagjai adott esetben megsértik a piac működési szabályait vagy a gazdasági társasági törvényt, és ezekről a lehetséges jogsértésekről jelentést kell tennie az ASIC-nek.

(11)

Megállapítható tehát, hogy az ausztráliai értékpapírtőzsdék engedélyezés, valamint folyamatos effektív felügyelet és végrehajtás hatálya alá tartoznak.

(12)

A második feltétel szerint a harmadik országbeli kereskedési helyszíneknek olyan egyértelmű és átlátható szabályokkal kell rendelkezniük az értékpapírok piacra való bevezetését illetően, ami lehetővé teszi ezen értékpapírok tisztességes, szabályos és hatékony kereskedését, és szabad átruházhatóságát.

(13)

Átfogó kötelezettségek követelik meg a pénzügyi piac működtetőjétől annak megvizsgálását, hogy az általuk működtetett piacon bevezetett értékpapírokkal tisztességesen, szabályozottan és átlátható módon lehet-e kereskedni. A gazdasági társasági törvény 793A. szakasza jogilag kötelező előírásokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az értékpapírok bevezetését működési szabályoknak kell szabályozniuk. A pénzügyi piacok működési szabályai feltételeket határoznak meg, amelyeket a tőzsdén jegyzett szervezet részvényei tekintetében teljesíteni kell ahhoz, a részvényeket jegyezni lehessen. A szervezetnek ott kell kérelmeznie a szabályozott piacra történő bevezetést, ahol az értékpapírokkal kereskedni fognak, valamint a fő értékpapírosztályába tartozó valamennyi értékpapír tekintetében kérelmeznie kell a pénzügyi piacra történő hivatalos bevezetésre szolgáló jegyzési engedélyt, és meg kell kapnia azt. A tőzsdére bevezetett szervezetek listáját a piac működtetője közzéteszi, és minden kereskedési nap után frissíti. Az ASIC felülvizsgálja, hogy a pénzügyi piacok megfelelő szabályokkal, rendszerekkel és eljárásokkal rendelkeznek-e annak kezelésére, hogy a pénzügyi termék megfelel-e a tőzsdei bevezetés tekintetében a pénzügyi piac vagy a jogszabályok által meghatározott kritériumoknak, beleértve annak biztosítását is, hogy indokolatlanul ne korlátozzák az értékpapír-kereskedelmet. Az engedélyezett tőzsdéken forgalmazott valamennyi értékpapírnak meg kell felelnie bizonyos jegyzési szabályoknak, amelyeket felülvizsgálat céljából benyújtanak az ASIC-nek. Az értékpapíroknak szabadon forgathatónak kell lenniük, az értékpapírok nyilvános forgalmazásával kapcsolatban meg kell felelniük bizonyos kritériumoknak, a kibocsátónak pedig értékelni kell az értékpapírokat. Az engedélyezett tőzsde nem jegyezhet olyan értékpapírokat, amelyek esetében nyilvánosan nem érhetők el a kibocsátott értékpapírra és a kibocsátóra vonatkozó információk. Végezetül pedig az engedélyezett tőzsdéken az értékpapírokkal folytatott szabályos kereskedés biztosítása érdekében az ASIC és a miniszter felfüggesztheti a pénzügyi termékkel vagy a pénzügyi termék egy osztályával folyó kereskedést.

(14)

A gazdasági társasági törvényben a „tisztességes, szabályozott és átlátható” kereskedésre előírt jogi kötelezettség megköveteli a pénzügyi piacoktól, hogy nyilvánosan elérhetővé tegyék az ügyletekre és a vételi és eladási ajánlatokra vonatkozó információkat. További kötelezettség, hogy a résztvevő csak akkor köthet ügyletet, ha az ügyletet a kereskedés előtti átlátható megbízások összepárosítása révén bevezetik az ajánlati könyvbe. Bizonyos kereskedések, például a nagytételes kereskedés vagy az árjavítással járó kereskedés, mentességben részesülnek. Ha a piaci szereplő e kivételek egyikét igénybe veszi, feljegyzéseket kell vezetnie, amelyek bizonyítják, hogy az ügylet megfelel az igénybe vett kivételre vonatkozó kritériumoknak. A piaci integritás versenypiaci szabályai (Competition Market Integrity Rules) megkövetelik, hogy a pénzügyi piacok haladéktalanul, észszerű kereskedelmi feltételek mellett és megkülönböztetéstől mentes módon rendelkezésre bocsássák a kereskedési idő alatt folyamatosan és valós időben kapott kereskedés előtti információkat. A kereskedési helyszín nyitva tartási idején kívül kapott információk esetében a piac működtetőjének legkésőbb a következő kereskedési nap indulásakor rendelkezésre kell bocsátania a kereskedés előtti információt. Az ausztráliai szabályozási keretrendszer a kereskedés utáni információk folyamatos és valós idejű rendelkezésre bocsátását is kötelezővé teszi. A pénzügyi piacoknak egy nyilvánosan elérhető weboldalon, díjmentesen, legfeljebb 20 perces késéssel kell közzétenniük a kereskedés utáni kereskedési adatokat.

(15)

Megállapítható tehát, hogy az ausztráliai értékpapírtőzsdék egyértelmű és átlátható szabályokkal rendelkeznek az értékpapírok piacra való bevezetését illetően, ami lehetővé teszi ezen értékpapírok tisztességes, szabályos és hatékony kereskedését, és szabad átruházhatóságát.

(16)

A harmadik feltétel szerint az értékpapír-kibocsátókkal szemben időszakos és folyamatos tájékoztatási előírásoknak kell érvényben lenniük, ami magas szintű befektetővédelmet biztosít.

(17)

Az ausztráliai szabályozási keretrendszer egyértelmű, teljeskörű és konkrét közzétételi követelményeket ír elő az éves és időközi jelentésekre vonatkozóan. Az ausztráliai értékpapírtőzsdére bevezetett értékpapírok kibocsátóinak éves és időközi (féléves) pénzügyi jelentéseket kell közzétenniük (292. és 302. szakasz). A jelentéseknek meg kell felelniük a számviteli standardoknak (a gazdasági társasági törvény 296. és 304. szakasza), és valós és megbízható képet kell adniuk a szervezet pénzügyi helyzetéről és teljesítményéről (a gazdasági társasági törvény 297. és 305. szakasza). Az éves pénzügyi jelentést auditálni is kell, amelyről könyvvizsgálói jelentést kell készíteni (a gazdasági társasági törvény 301. szakasza). Az ASIC nyilvántartást vezet a társaságra vonatkozó információkról, többek között a társaság kibocsátási tájékoztatójáról és éves pénzügyi kimutatásairól. Az értékpapír-kibocsátókra vonatkozó teljeskörű és aktuális információk közzététele lehetővé teszi a befektetők számára a kibocsátók üzleti teljesítményének értékelését, és a rendszeres információáramláson keresztül megfelelő átláthatóságot biztosít a befektetők számára.

(18)

Megállapítható tehát, hogy az ASIC által engedélyezett ausztráliai tőzsdéken bevezetett értékpapírok kibocsátóira időszakos és folyamatos tájékoztatási előírások vannak érvényben, ami magas szintű befektetővédelmet biztosít.

(19)

A negyedik feltétel szerint a harmadik ország jogi és felügyeleti keretrendszerének a bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció formájában megjelenő piaci visszaélések megakadályozása révén gondoskodnia kell a piac átláthatóságáról és integritásáról.

(20)

Ausztrália értékpapírtörvényei átfogó szabályozási és felügyeleti keretrendszert hoznak létre a piac integritásának biztosítása, az engedélyezett tőzsdéken a csalárd vagy megtévesztő magatartás, valamint az értékpapírokkal vagy kibocsátókkal kapcsolatos hamis vagy félrevezető információk terjesztésének megtiltása, továbbá a bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció megakadályozása érdekében. A piaci visszaélésekre vonatkozó rendelkezéseket a gazdasági társasági törvény 7.10. része állapítja meg. E tilalmak némelyikét a gazdasági társasági törvény 798G. szakaszának (1) bekezdésével létrehozott piaci integritási szabályok (a továbbiakban: MIR-ek) is bevezetik, amelyek a szabályozott pénzügyi piacokra és az azokon működő piaci szereplőkre alkalmazandók. A gazdasági társasági törvény 1041E. és 1041F. szakasza értelmében tilos a pénzügyi termékekre vonatkozó hamis vagy félrevezető nyilatkozatok megtétele, valamint más személyek ösztönzése arra, hogy hamis vagy félrevezető információkat felhasználva pénzügyi termékekkel kereskedjenek. Tilos továbbá a pénzügyi termékekkel kapcsolatban és/vagy a pénzügyi szolgáltatások engedélyeseként tisztességtelen magatartást folytatni (1041G. és 1041H. szakasz). A gazdasági társasági törvény 7.10. részének 2. fejezete számos tilalmat vezet be a piaci manipuláció tekintetében. A gazdasági társasági törvény 7.10. részének 3. fejezete pedig kifejezetten tiltja a bennfentes kereskedést. Az ASIC a gyanús piaci tevékenységekkel kapcsolatos kiterjedt vizsgálati hatásköreit gyakorolva kényszeríti ki ezeket a szabályokat, és büntetőeljárást kezdeményez azokban az ügyekben, amelyek esetében úgy ítéli meg, hogy megsértették a szabályokat.

(21)

Megállapítható tehát, hogy az ausztráliai jogi és felügyeleti keretrendszer a bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció formájában megjelenő piaci visszaélések megakadályozása révén gondoskodik a piac átláthatóságáról és integritásáról.

(22)

Továbbá az is megállapítható, hogy az Ausztráliában az ASIC felügyelete alatt működtetett pénzügyi piacokra irányadó jogi és felügyeleti keretrendszer megfelel a jogi és felügyeleti keretrendszerekre vonatkozó négy feltételnek, és ennélfogva olyan rendszernek tekintendő, amely a 2014/65/EU irányelvben, a 600/2014/EU rendeletben, az 596/2014/EU rendeletben és a 2004/109/EK irányelvben a kereskedési helyszínekre meghatározott követelményekkel egyenértékű rendszert biztosít.

(23)

mivel az Ausztráliában kibocsátott és tőzsdére bevezetett részvények közül jelentős számú részvénnyel uniós kereskedési helyszíneken is kereskednek, e határozat szükséges annak biztosításához, hogy a 600/2014/EU rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kereskedési kötelezettség hatálya alá tartozó befektetési vállalkozások továbbra is kereskedni tudjanak az ausztráliai tőzsdéken bevezetett részvényekkel. Mivel az ausztráliai tőzsdéken jelentős alternatív likviditási fedezet áll rendelkezésre ezekben a részvényekben, el kell ismerni Ausztrália jogi és felügyeleti keretrendszerét, különösen annak biztosítása érdekében, hogy a befektetési vállalkozások ügyfeleikkel szemben teljesíteni tudják a legjobb teljesítésre előírt kötelezettségüket.

(24)

Ez a határozat olyan adatokon alapul, amelyek azt bizonyítják, hogy az ausztráliai tőzsdékre bevezetett részvényekkel folyó teljes uniós kereskedés olyan gyakori jellegű, hogy a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv hatálya alá tartozó vállalkozások nem tudnak élni a 600/2014/EU rendelet 23. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott kivétellel. Ez azt vonja maga után, hogy a 600/2014/EU rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében előírt kereskedési kötelezettség jelentős számú, ausztráliai tőzsdéken bevezetett részvényre alkalmazandó.

(25)

A határozatot együttműködési megállapodások egészítik majd ki annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti illetékes hatóságok és az ASIC hatékony információcserét folytassanak, és koordinálják felügyeleti tevékenységeiket.

(26)

Ez a határozat az elfogadásakor az ausztráliai pénzügyi piacokra alkalmazandó, jogilag kötelező előírásokon alapul. Az Európai Bizottságnak továbbra is rendszeres jelleggel nyomon kell követnie a szabályozott piacokkal kapcsolatos jogi és felügyeleti keretrendszer alakulását, a piaci fejleményeket, a monitoringgal és a végrehajtással kapcsolatos felügyeleti együttműködés eredményességét, valamint az e határozat meghozatalának alapját képező feltételek teljesülését.

(27)

Az Európai Bizottságnak el kell végeznie az ausztráliai pénzügyi piacokra alkalmazandó jogi és szabályozási keretrendszer rendszeres felülvizsgálatát. Ez nem érinti azt a lehetőséget, hogy az Európai Bizottság bármikor egyedi felülvizsgálatot végezzen, amennyiben az adott fejlemények szükségessé teszik számára az e határozattal megadott egyenértékűség újraértékelését. Az újraértékelés e határozat visszavonásához vezethet.

(28)

mivel a 600/2014/EU rendelet és a 2014/65/EU irányelv 2018. január 3-tól alkalmazandó, ennek a határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon kell hatályba lépnie.

(29)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Értékpapír-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 600/2014/EU rendelet 23. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában az Ausztráliában az ott engedélyezett pénzügyi piacokra alkalmazandó és az e határozat mellékletében meghatározott jogi és felügyeleti keretrendszer egyenértékűnek tekintendő a 2014/65/EU irányelv, a 600/2014/EU rendelet, az 596/2014/EU irányelv és a 2004/109/EK irányelv szerinti előírásokkal, és azt úgy kell tekinteni, hogy effektív felügyelet és végrehajtás hatálya alá tartozik.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 173., 2014.6.12., 349. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/109/EK irányelve (2004. december 15.) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról (HL L 390., 2004.12.31., 38. o.).


MELLÉKLET

Pénzügyi piacok:

a)

ASX Limited

b)

Chi-X Australia Pty Ltd


Top