EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2287

A Bizottság (EU) 2017/2287 végrehajtási határozata (2017. december 8.) a higany és bizonyos higanykeverékek behozatalával kapcsolatban alkalmazandó formanyomtatványoknak a higanyról szóló (EU) 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő meghatározásáról (az értesítés a C(2017) 8190. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2017/8190

OJ L 328, 12.12.2017, p. 118–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2287/oj

12.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/118


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2287 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. december 8.)

a higany és bizonyos higanykeverékek behozatalával kapcsolatban alkalmazandó formanyomtatványoknak a higanyról szóló (EU) 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő meghatározásáról

(az értesítés a C(2017) 8190. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A higanyról szóló Minamata egyezmény („Minamata egyezmény”) (2) 3. cikke és az (EU) 2017/852 rendelet 4. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a higany és egyes higanykeverékek a hulladékként való ártalmatlanítástól eltérő célra csak akkor hozhatóak be az Unió vámterületére, amennyiben az importáló tagállam a behozatalhoz írásos hozzájárulását adja. Amennyiben az exportáló ország nem részes fele a Minamata egyezménynek, hozzájárulás csak abban az esetben adható, ha az exportáló ország tanúsította, hogy a higany nem elsődleges higanybányászatból származik.

(2)

A hozzájárulást megadó vagy megtagadó és a higany nem elsődleges higanybányászatból való származását tanúsító formanyomtatványoknak összhangban kell lenniük a Minamata egyezmény részes feleinek konferenciája által az első ülés során elfogadott UNEP/MC/COP.1/5 határozatban (3) foglalt és az (EU) 2017/852 rendelet követelményeire tekintettel szükség szerint módosított formanyomtatványokkal.

(3)

Az (EU) 2017/852 rendelet alkalmazásának időpontjával való összhang érdekében e határozat alkalmazásának időpontját 2018. január 1-jéig el kell halasztani.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2017/852 rendelet 22. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok által használandó, az (EU) 2017/852 rendelet 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti írásos hozzájárulást megadó vagy megtagadó formanyomtatványt e határozat I. melléklete határozza meg. Ez a cikk azonban nem alkalmazandó a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) értelmében hulladéknak minősülő vagy annak tekintendő higany vagy higanykeverékek behozatala esetében.

2. cikk

A tagállamok csak abban az esetben adhatnak az (EU) 2017/852 rendelet 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti írásos hozzájárulást az említett albekezdés b) pontjában meghatározott körülmények fennállása esetén, amennyiben az említett pont szerinti igazolást az e határozat II. mellékletében meghatározott formanyomtatvány alapján állították ki. Ez a cikk azonban nem alkalmazandó a 2008/98/EK irányelv értelmében hulladéknak minősülő vagy annak tekintendő higany vagy higanykeverékek behozatala esetében.

3. cikk

Ezt a határozatot 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 8-án.

a Bizottság részéről

Karmenu VELLA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 137., 2017.5.24., 1. o.

(2)  Az Unió a higanyról szóló Minamata Egyezménynek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló, 2017. május 11-i (EU) 2017/939 tanácsi határozattal ratifikálta a Minamata egyezményt (HL L 142., 2017.6.2., 4. o.).

(3)  A „Guidance in relation to mercury supply sources and trade (article 3), particularly in regard to identification of stocks and sources of supply (paragraph 5 (a)) and forms and guidance for obtaining consent to import mercury (paragraphs 6 and 8)” című, 2017. szeptember 24-én elfogadott UNEP/MC/COP.1/5 határozat.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).


I. MELLÉKLET

A HIGANY, VALAMINT AZ (EU) 2017/852 RENDELET I. MELLÉKLETÉBEN FELSOROLT HIGANYKEVERÉKEK BEHOZATALÁRA VONATKOZÓ ÍRÁSOS HOZZÁJÁRULÁST AZ EMLÍTETT RENDELET 4. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE ÉRTELMÉBEN MEGADÓ VAGY MEGTAGADÓ FORMANYOMTATVÁNY

A HIGANY, VALAMINT A HIGANYRÓL SZÓLÓ (EU) 2017/852 EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELET I. MELLÉKLETÉBEN FELSOROLT HIGANYKEVERÉKEK BEHOZATALÁRA VONATKOZÓ ÍRÁSOS HOZZÁJÁRULÁST AZ EMLÍTETT RENDELET 4. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE ÉRTELMÉBEN MEGADÓ VAGY MEGTAGADÓ FORMANYOMTATVÁNY

Megjegyzés: Ez a formanyomtatvány alkalmazandó a higanynak és a higany olyan más anyagokkal alkotott keverékeinek – többek között a higanyötvözeteknek – az Európai Unióba történő behozatalára, amelyekben a higany koncentrációja az (EU) 2017/852 rendelet I. mellékletének megfelelően legalább 95 tömegszázalék („higanykeverékek”). A formanyomtatvány nem alkalmazandó az olyan importált higany, illetve higanyvegyületek esetében, amelyek a hulladékról szóló 2008/98/EK irányelv értelmében hulladéknak minősülnek vagy annak tekintendőek (1).

A. szakasz:   Az importáló tagállam által megadandó kapcsolattartási adatok

A kijelölt nemzeti kapcsolattartó pont elnevezése (2):

Cím:

Telefon:

Fax

E-mail:

B. szakasz:   Az exportáló ország által megadandó kapcsolattartási adatok

A kijelölt nemzeti kapcsolattartó vagy felelős kormányzati tisztviselő neve:

Cím:

Telefon:

Fax

E-mail:

C. szakasz:   Az exportáló ország által megadandó szállítási információk

i.

Kérjük, adja meg az akár tiszta formájában, akár keverékben szállítandó higany tervezett összmennyiségét (kg).

ii.

Kérjük, adja meg a szállítás(ok) tervezett időpontját.

iii.

Kérjük, adja meg, hogy az akár tiszta, akár keverék formájú higany elsődleges higanybányászatból származik-e:

Ha IGEN:

Az exportáló ország a Minamata egyezmény részes fele: Kérjük, adja meg, hogy a higany a Minamata egyezmény 3. cikkének (3) és (4) bekezdése értelmében új, vagy már meglévő elsődleges higanybányászatból származik-e.

Ha az exportáló ország nem részes fél, igazolta, hogy a higany nem elsődleges higanybányászatból származik.

iv.

Kérjük, erősítse meg, hogy a higany – akár tiszta formájában, akár keverékben – nem az alábbi három forrás (3) valamelyikéből származik:

klóralkáli ipar (pl.: klóralkáli-cellák leszerelése),

földgáztisztítás,

színesfémek bányászata és olvasztása.

D. szakasz:   Az importáló tagállam által megadandó információk

Mi a higany akár tiszta formájában, akár keverékben történő behozatalának célja? Karikázza be a megfelelőt:

i.

Az (EU) 2017/852 rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, környezetvédelmi szempontból biztonságos átmeneti tárolás

IGEN

NEM

Ha igen, kérjük, nevezze meg a tervezett felhasználási módot, amennyiben az ismert.

ii.

A felhasználás az Uniós és nemzeti jogszabályok (4) értelmében megengedett:

IGEN

NEM

Ha igen, kérjük, adjon meg további részleteket az akár tiszta formában, akár keverékben behozni kívánt higany tervezett felhasználásáról.

E. szakasz:   Szállítási adatok

Importőr

Cégnév:

Cím:

Tel.:

Fax

E-mail:

Exportőr

Cégnév:

Cím:

Tel.:

Fax

E-mail:

F. szakasz:   Az importáló ország hozzájárulásának jelzése

A hozzájárulás jellege (bekarikázandó):

MEGADVA

MEGTAGADVA

Kérjük, itt ismertesse az egyéb feltételeket, további részleteket, kiegészítő információkat.

Az importáló tagállam kijelölt illetékes hatóságának aláírása, dátum

Név:

Beosztás:

Aláírás:

Dátum:


(1)  Az (EU) 2017/852 rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében az Unióba higany visszanyerése céljából tilos behozni higanykeverékeket – a formanyomtatvány tárgyát képező higanykeverékek kivételével –, valamint higanyvegyületeket.

(2)  A „kijelölt nemzeti kapcsolattartó pont” a Minamata egyezmény 17. cikkének (4) bekezdése alapján, az egyezmény keretében folytatott információcsere céljából kijelölt nemzeti kapcsolattartó pont. Ez várhatóan azonos az importáló tagállam által az (EU) 2017/852 rendelet 17. cikke értelmében kijelölt „illetékes hatósággal”, amelyhez a 4. cikk szerinti behozatali kérelmek címzendőek.

(3)  Az (EU) 2017/852 rendelet 11. cikke és a 2008/98/EK irányelv értelmében hulladéknak kell tekinteni az alábbi három forrás bármelyikéből származó higanyt és higanyvegyületeket – akár tiszta formában, akár keverék formájában –, és gondoskodni kell az említett irányelvvel összhangban olyan módon történő ártalmatlanításukról, amely nem veszélyezteti az emberi egészséget vagy a környezetet.

(4)  Az (EU) 2017/852 rendelet 4. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy a kézműves és kisipari aranybányászatban és aranyfeldolgozásban való felhasználásra szánt higany behozatala tilos.


II. MELLÉKLET

A HIGANYRÓL SZÓLÓ MINAMATA EGYEZMÉNYBEN NEM RÉSZES, A HIGANYT AKÁR TISZTA FORMÁJÁBAN, AKÁR KEVERÉKBEN VALAMELY TAGÁLLAMBA EXPORTÁLNI KÍVÁNÓ ORSZÁGOK ÁLTAL KITÖLTENDŐ, A HIGANY SZÁRMAZÁSÁT IGAZOLÓ FORMANYOMTATVÁNY

AZ AKÁR TISZTA FORMÁJÁBAN, AKÁR KEVERÉKBEN EXPORTÁLNI KÍVÁNT HIGANY SZÁRMAZÁSÁT IGAZOLÓ FORMANYOMTATVÁNY

A. szakasz:   Az exportáló ország által megadandó szállítási információk

i.

Kérjük, adja meg az akár tiszta, akár vegyület formájában szállítandó higany tervezett összmennyiségét (kg).

ii.

Kérjük adja meg a szállítás(ok) tervezett időpontját

B. szakasz:   Szállítási adatok

Importőr

Cégnév:

Cím:

Tel.:

Fax

E-mail:

Exportőr

Cégnév:

Cím:

Tel.:

Fax

E-mail:

C. szakasz:   Tanúsítvány

A higanyról szóló Minamata egyezmény 3. cikke (8) bekezdésének megfelelően a Kormány tanúsítja, hogy az e formanyomtatványban ismertetett szállítmány részét alkotó higany nem elsődleges higanybányászatból származik

Kérjük, adjon meg további, az exportálni kívánt higany eredetét igazoló információkat

Az illetékes kormányzati tisztviselő aláírása, dátum:

Név:

Beosztás:

Aláírás

Dátum:


Top