Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0771

A Bizotts?g 771/2014/EU v?grehajt?si rendelete (2014. j?lius 14.) az Eur?pai Tenger?gyi ?s Hal?szati Alapr?l sz?l? 508/2014/EU eur?pai parlamenti ?s tan?csi rendeletnek megfelel?en az operat?v programokra vonatkoz? modell, a legk?ls? r?gi?kb?l sz?rmaz? egyes hal?szati ?s akvakult?ra-term?kek hal?szata, teny?szt?se, feldolgoz?sa ?s piaci ?rt?kes?t?se sor?n a gazdas?gi szerepl?kn?l felmer?l? t?bbletk?lts?gek ellent?telez?s?re vonatkoz? tervek szerkezeti fel?p?t?se, a p?nz?gyi adatok tov?bb?t?s?ra vonatkoz? modell, az el?zetes ?rt?kel?si jelent?sek tartalma, valamint az Eur?pai Tenger?gyi ?s Hal?szati Alap keret?ben beny?jtand? ?rt?kel?si tervre vonatkoz? minimumk?vetelm?nyek tekintet?ben alkalmazand? szab?lyok meghat?roz?s?r?l

OJ L 209, 16.7.2014, p. 20–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/771/oj

16.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 209/20


A BIZOTTSÁG 771/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 14.)

az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az operatív programokra vonatkozó modell, a legkülső régiókból származó egyes halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése, feldolgozása és piaci értékesítése során a gazdasági szereplőknél felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó tervek szerkezeti felépítése, a pénzügyi adatok továbbítására vonatkozó modell, az előzetes értékelési jelentések tartalma, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében benyújtandó értékelési tervre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében alkalmazandó szabályok meghatározásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 18. cikke (3) bekezdésére, 72. cikke (3) bekezdésére, 98. cikke (2) bekezdésére és 115. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 508/2014/EU rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a következőket meghatározó rendelkezéseket kell elfogadni:

az operatív programok megjelenítésére használt modell az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból (ETHA) társfinanszírozandó intézkedések tekintetében,

az EUMSZ 349. cikkében említett legkülső régiókból származó egyes halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése, feldolgozása és piaci értékesítése során a gazdasági szereplőknél felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó tervek (a továbbiakban: ellentételezési tervek) szerkezeti felépítése,

az arra vonatkozó előrejelzéshez kapcsolódó pénzügyi adatok tagállamok általi továbbítására vonatkozó modell, hogy várhatóan mekkora összegre vonatkozóan fognak kifizetési kérelmeket benyújtani,

az operatív programokra vonatkozó előzetes értékelési jelentésekben szerepeltetendő elemek, valamint

az operatív programok programozási időszak alatti értékelését célzó tervekre vonatkozó minimumkövetelmények.

(2)

E rendelkezések szorosan összekapcsolódnak egymással, mivel a tagállamok által az ETHA keretében benyújtandó operatív programok és ellentételezési tervek különböző tartalmi és megjelenítési szempontjaihoz kapcsolódnak. Az egyidejűleg hatályba léptetendő rendelkezések közötti szükséges koherencia biztosítása, valamint azok irányító hatóság általi alkalmazásának előmozdítása érdekében e rendelkezéseket célszerű ebbe a rendeletbe beilleszteni.

(3)

Az operatív programokra vonatkozó modellnek egységesítenie kell az adatok megjelenítését az operatív program egyes szakaszaiban. Erre annak biztosítása érdekében van szükség, hogy az adatok következetesek, összehasonlíthatóak és szükség esetén összesíthetők legyenek.

(4)

Az operatív programokra vonatkozó modell szolgál alapul az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 74. cikkének (4) bekezdésében említett elektronikus adatcsererendszer operatív programok tekintetében történő kialakításához. A modellnek ezért meg kell határoznia az operatív programokkal kapcsolatos adatok elektronikus adatcsererendszerbe történő bevitelének módját. Ez azonban nem érintheti az operatív programok végleges megjelenítését, többek között a szöveg és a táblázatok elrendezését, mivel az elektronikus adatcsererendszer célja, hogy lehetővé tegye az abban rögzített adatok eltérő strukturálását és megjelenítését.

(5)

Az operatív programok megjelenítési modelljének tükröznie kell az operatív programnak az 508/2014/EU rendelet 18. cikkében és az 1303/2013/EU rendelet 27. cikkében előírt tartalmát. Az adatbevitel egységes feltételeinek biztosítása érdekében a modellnek meg kell határoznia az elektronikus adatcsererendszer egyes mezőire vonatkozó műszaki specifikációt. A strukturált adatokon túl a modellnek lehetővé kell tennie nem strukturált információk kötelező vagy nem kötelező mellékletek formájában történő benyújtását. Ezekre a mellékletekre vonatkozóan nem kell műszaki specifikációt meghatározni.

(6)

Az 508/2014/EU rendelet 72. cikke előírja, hogy az érintett tagállamok az EUMSZ 349. cikkében említett legkülső régiókból származó egyes halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése, feldolgozása és piaci értékesítése során a gazdasági szereplőknél felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó tervet nyújtanak be a Bizottságnak.

(7)

Az 508/2014/EU rendelet 73. cikke értelmében ezeknek az ellentételezési terveknek a tagállamok által a végrehajtásukhoz nyújtott további források formájában biztosított állami támogatásra vonatkozó információkat is tartalmazniuk kell.

(8)

Az ellentételezési tervet úgy kell felépíteni, hogy az biztosítsa a következetes és megfelelő minőségű információkat, a részletezettség minimális szintjét és a szabványos formátumot. Mindemellett lehetővé kell tennie az adatoknak az érintett régiók és a végrehajtási évek szerinti összehasonlítását.

(9)

Az ellentételezési tervben legkülső régió szerinti bontásban közölni kell a támogatható halászati és akvakultúra-termékek felsorolását, valamint az 508/2014/EU rendelet 70. cikkében említett gazdasági szereplők típusát.

(10)

Az ellentételezési terv szerkezetében egyúttal fel kell tüntetni az 508/2014/EU rendelet 71. cikke alapján kiszámított ellentételezés mértékét.

(11)

Az 508/2014/EU rendelet 98. cikke kimondja, hogy a tagállamok továbbítják a Bizottságnak az arra vonatkozó előrejelzést, hogy a folyó pénzügyi év és a következő pénzügyi év során várhatóan mekkora összegre vonatkozóan fognak benyújtani kifizetési kérelmeket.

(12)

A tagállamok által az előrejelzések benyújtásakor alkalmazandó modellnek biztosítania kell, hogy a Bizottság kellő időben egységes információkhoz jusson, lehetővé téve ezáltal az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét, biztosítva a hatékony programvégrehajtás eszközeit, valamint elősegítve a pénzgazdálkodást.

(13)

Az 1303/2013/EU rendelet 55. cikke értelmében a tagállamok kötelesek előzetes értékelést végezni az egyes programok kidolgozása minőségének javítása érdekében. Az 1303/2013/EU rendelet 55. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az előzetes értékeléseket a programmal egyidejűleg, vezetői összefoglalóval együtt be kell nyújtani a Bizottságnak. Az 508/2014/EU rendelet 115. cikkének (1) bekezdése értelmében az előzetes értékelésben szerepeltetendő elemeknek lehetővé kell tenniük az adatok szükséges egységesítését annak érdekében, hogy a Bizottság elvégezhesse az előzetes értékelési jelentéseknek az 508/2014/EU rendelet 118. cikkében előírt uniós szintű összegzését.

(14)

Az 1303/2013/EU rendelet 56. cikke értelmében az operatív programnak a programozási időszak során történő értékelésére vonatkozó tervet az irányító hatóságnak kell elkészítenie. Az 508/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének j) pontja előírja, hogy az értékelési tervnek szerepelnie kell az operatív programban. Az értékelési tervre vonatkozó minimumkövetelményeknek lehetővé kell tenniük, hogy a Bizottság meggyőződhessen a tervben előirányzott értékelési tevékenységek és erőforrások reális voltáról, valamint arról, hogy azok alapján a tagállamok eleget tudnak tenni az 1303/2013/EU rendelet 54. cikke (1) és (2) bekezdésében, valamint 56. cikke (2) és (3) bekezdésében szereplő értékelési követelményeknek.

(15)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések mielőbbi alkalmazásának lehetővé tétele érdekében a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Tengerügyi és Halászati és Alapért felelős bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az operatív programok tartalmának megjelenítése

Az operatív programok tartalmának az 508/2014/EU rendelet 18. cikke szerinti megjelenítése az e rendelet I. mellékletében található modell alapján történik.

2. cikk

A legkülső régiókra vonatkozó ellentételezési terv szerkezeti felépítése

A legkülső régiókra vonatkozó, az 508/2014/EU rendelet 72. cikkében előírt ellentételezési terv szerkezeti felépítését e rendelet II. melléklete ismerteti.

3. cikk

A pénzügyi adatok továbbítására vonatkozó modell

A pénzügyi adatoknak az 508/2014/EU rendelet 98. cikke szerinti, Bizottsághoz történő benyújtásakor a tagállamok az e rendelet III. mellékletében meghatározott modellt alkalmazzák.

4. cikk

Az előzetes értékelés tartalma

Az 1303/2013/EU rendelet 55. cikkében említett előzetes értékelést az alábbi elemeket tartalmazó jelentés formájában mellékelik az operatív programhoz:

a)

angol nyelvű vezetői összefoglaló;

b)

vezetői összefoglaló az érintett tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein;

c)

az e rendelet IV. mellékletében előírt egyedi elemek.

5. cikk

Az értékelési tervre vonatkozó minimumkövetelmények

Az 1303/2013/EU rendelet 56. cikkében előírt értékelési tervre vonatkozó minimumkövetelményeket e rendelet I. mellékletének 10. pontja tartalmazza.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazható valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 149., 2014.5.20., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).


I. MELLÉKLET

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretébe tartozó operatív programok modellje

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Cím

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Verzió

<0.3 type="N" input="G">

Első év

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Utolsó év

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Támogathatóság kezdete

<0.6 type="D" input="G">

Támogathatóság vége

<0.7 type="D" input="G">

Bizottsági határozat száma

<0.8 type="S" input="G">

Bizottsági határozat dátuma

<0.9 type="D" input="G">

1.   AZ OPERATÍV PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS A PARTNEREK BEVONÁSA

1.1.   Az operatív programok előkészítése és a partnerek bevonása (az 508/2014/EU rendelet 17. cikkének (2) bekezdésével összhangban)

<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2.   Az előzetes értékelés eredménye (az 508/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjával összhangban)

1.2.1.   Az előzetes értékelési eljárás leírása

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2.   Az előzetes értékelést végző felek ajánlásainak áttekintése és azok alkalmazási módjának rövid ismertetése

Témakör [A Bizottság által előre meghatározott]

Ajánlás

Az ajánlás alkalmazásának módja vagy mellőzésének okai

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

2.   ERŐSSÉGEK, GYENGESÉGEK, LEHETŐSÉGEK ÉS VESZÉLYEK, VALAMINT IGÉNYFELMÉRÉS (AZ 508/2014/EU RENDELET 18. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN)

2.1.   Az erősségekre, gyengeségekre, lehetőségekre és veszélyekre vonatkozó elemzés és igényfelmérés

Az alábbi táblázatot minden érintett ETHA uniós prioritás esetében ki kell tölteni.

ETHA uniós prioritás

Az ETHA uniós prioritás címe <2.1 type="S" input="S">]

Erősségek

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Gyengeségek

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Lehetőségek

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Veszélyek

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Igényfelmérés az erősségekre, gyengeségekre, lehetőségekre és veszélyekre vonatkozó elemzés alapján

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Az erősségekre, gyengeségekre, lehetőségekre és veszélyekre vonatkozó elemzés és az akvakultúra-ágazati többéves nemzeti stratégiai terv (2) közötti összhang

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Az erősségekre, gyengeségekre, lehetőségekre és veszélyekre vonatkozó elemzés összhangja a jó környezeti állapotnak a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv kidolgozása és végrehajtása révén történő elérését célzó előrehaladással

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

A munkahelyekkel, a környezettel, az éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással, valamint az innováció előmozdításával kapcsolatos konkrét igények

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

2.2.   A kiinduló helyzetet ismertető összefüggés-mutatók

Az alábbi táblázatot minden érintett ETHA uniós prioritás esetében ki kell tölteni.

ETHA uniós prioritás

Az ETHA uniós prioritás címe <2.2 type="S" input="S">

A kiinduló helyzetet ismertető összefüggés-mutató

Referenciaév

Érték

Mértékegység

Információforrás

Megjegyzések/Indokolás

<2.2 type="S" input="S">

<2.2 type="N" input="S">

<2.2 type="N" input="M">

<2.2 type="S" input="G">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

3.   AZ OPERATÍV PROGRAM INTELLIGENS, FENNTARTHATÓ ÉS INKLUZÍV NÖVEKEDÉSHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSÁRA VONATKOZÓ STRATÉGIA ISMERTETÉSE (AZ 1303/2013/EU RENDELET 27. CIKKÉVEL ÖSSZHANGBAN)

3.1.   A stratégia ismertetése

<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

3.2.   Egyedi célkitűzések és eredménymutatók

Az alábbi táblázatot minden érintett ETHA uniós prioritás esetében ki kell tölteni.

Uniós prioritás

Az uniós prioritás címe <3.2 type="S" input="S">

Egyedi célkitűzés

Az egyedi célkitűzés címe <3.2 type="S" input="S">

Eredménymutató, azaz a tagállam által az ETHA támogatásával elérni kívánt célérték

Az eredménymutató megnevezése és mértékegysége

2023-ra vonatkozó célérték

Mértékegység

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N" input="M">

<3.2 type="S" input="G">

3.3.   Kapcsolódó intézkedések és teljesítménymutatók

Az alábbi táblázatot az érintett uniós prioritáshoz tartozó, előzőleg kiválasztott egyedi célkitűzések mindegyike esetében ki kell tölteni.

Uniós prioritás

Az uniós prioritás címe <3.3 type="S" input="G">

Egyedi célkitűzés

Az egyedi célkitűzés címe <3.3 type="S" input="G">

A kiválasztott kapcsolódó intézkedés címe

 

Teljesítménymutatók intézkedésenként

Az ETHA intézkedések együttes alkalmazásának indokolása (az előzetes értékelés és az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek elemzése alapján)

Az a tematikus célkitűzés, amelyhez a kiválasztott intézkedés hozzájárul

Fel kell-e tüntetni a mutatót az eredményességmérési keretben

A teljesítménymutató elnevezése és mértékegysége

2023-ra vonatkozó célérték

Mértékegység

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" maxlength="1000" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">]

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="G">

….

3.4.   A program más ESB-alapok tekintetében vett kiegészítő jellege

3.4.1.   Más ESB-alapokkal, valamint más érintett uniós és nemzeti finanszírozási eszközökkel való kiegészítő jelleg és koordinációs intézkedések

<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2.   Az adminisztratív terhek csökkentését célzó, főbb tervezett intézkedések

<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

3.5.   A makroregionális vagy tengeri medencéket érintő stratégiákra vonatkozó információk (adott esetben)

<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.   EGYEDI ETHA-INTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

4.1.   A Natura 2000 területek speciális igényeinek, valamint annak ismertetése, hogy a program miként járul hozzá az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet  (3) 8. cikke szerinti halállomány-helyreállítási területek egybefüggő hálózatának létrehozásához

<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2.   A kisüzemi part menti halászat fejlesztésére, versenyképességére és fenntarthatóságára vonatkozó cselekvési terv ismertetése (az 508/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének i) pontjával összhangban)

<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3.   Az egyszerűsített költségszámítási módszer ismertetése az 1303/2013/EU rendelet  (4) 67. cikke (1) bekezdésének b)–d) pontjával összhangban

<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4.   A többletköltségek, illetve az elmaradt bevétel kiszámítására szolgáló módszer ismertetése az 508/2014/EU rendelet 96. cikkével összhangban

<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5.   Az 508/2014/EU rendelet 40. cikkének (1) bekezdése, 53., 54., 55. és 67. cikke alapján végrehajtott egyes tevékenységekre vonatkozóan meghatározott releváns kritériumok szerinti ellentételezés kiszámítására szolgáló módszer ismertetése

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6.   A halászati tevékenységnek az 508/2014/EU rendelet 34. cikke szerinti végleges beszüntetése tekintetében ez a leírás tartalmazza a halászati kapacitásnak az 1380/2013/EU rendelet 22. cikke szerinti csökkentése érdekében elérendő célértékeket és megvalósítandó intézkedéseket. Fel kell tüntetni továbbá az 508/2014/EU rendelet 33. és 34. cikke értelmében nyújtandó támogatási díj számítási módszerének leírását is.

<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7.   Kölcsönös kockázatkezelési alapok a kedvezőtlen időjárási jelenségek és környezeti balesetek kockázatának kezelésére (az 508/2014/EU rendelet 35. cikkével összhangban)

<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.   A technikai segítségnyújtás igénybevételének leírása (az 508/2014/EU rendelet 78. cikkével összhangban)

4.8.1.   Technikai segítségnyújtás a tagállamok kezdeményezésére

<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.2.   Nemzeti hálózatok létrehozása

<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.   AZ INTEGRÁLT TERÜLETFEJLESZTÉSRE VONATKOZÓ EGYEDI INFORMÁCIÓK

5.1.   A közösségvezérelt helyi fejlesztés végrehajtására vonatkozó információk

Az információknak a közösségvezérelt helyi fejlesztésnek az ETHA operatív programban játszott szerepét kell kiemelniük a partnerségi megállapodásban szereplő információkkal összhangban, valamint kerülve az utóbbiban már szereplő információk megkettőzését.

5.1.1.   A közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia ismertetése (az 508/2014/EU rendelet 60. cikkével összhangban)

<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

5.1.2.   A halászati területek kiválasztásához alkalmazott kritériumok felsorolása (az 508/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének g) pontjával összhangban)

<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.3.   A helyi fejlesztési stratégiákra vonatkozó kiválasztási kritériumok felsorolása (az 508/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének h) pontjával összhangban)

<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.4.   A helyi halászati akciócsoport, az irányító hatóság vagy a kijelölt szerv feladatköreinek leírása a stratégiához kapcsolódó valamennyi végrehajtási feladat tekintetében (az 508/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdése m) pontjának ii. alpontjával összhangban)

<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.5.   A helyi halászati akciócsoportoknak juttatott előlegekre vonatkozó információk (az 508/2014/EU rendelet 18. cikkének (2) bekezdésével összhangban)

A helyi halászati akciócsoportok nemzeti hálózatáról szóló szakasz tekintetében lásd a 4.8.2. pontot (technikai segítségnyújtás).

<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

5.2.   Az integrált területi beruházásokra (ITB-kre) vonatkozó információk (az 1303/2013/EU rendelet 36. cikkével összhangban)

Amennyiben egy a strukturális alapok keretében létrehozott integrált területi beruházás az ETHA-ból nyújtott pénzügyi támogatással egészül ki, töltse ki az alábbi táblázatot:

Érintett ETHA-intézkedések [válasszon a legördülő listából]

Az ETHA-ból származó indikatív forráselosztás (EUR)

<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

<5.2 type="S" input="S">

6.   AZ ELŐZETES FELTÉTELRENDSZEREK TELJESÜLÉSE (AZ 1303/2013/EU RENDELET 55. CIKKÉVEL ÖSSZHANGBAN)

6.1.   Az alkalmazandó előzetes feltételrendszerek meghatározása és teljesülésük értékelése

6.1.1.   Táblázat: Alkalmazandó egyedi előzetes feltételrendszerek és teljesülésük értékelése

Előzetes feltételrendszer

Az alkalmazandó feltételrendszer tárgyát képező uniós prioritás vagy prioritások

Teljesül-e az alkalmazandó feltételrendszer

IGEN

/

NEM

/

RÉSZBEN

Kritériumok

Kritériumok teljesítése

(igen/nem)

Az alkalmazandó előzetes feltételrendszerek egyes kritériumainak teljesítésére vonatkozó, indokolással ellátott önértékelés

Hivatkozások

(stratégiák, jogi aktusok vagy más kapcsolódó dokumentumok, a vonatkozó szakaszok, cikkek vagy bekezdések megnevezésével és hozzájuk tartozó internetes linkekkel vagy a teljes szöveghez való hozzáféréssel)

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="500" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

1. kritérium

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

2. kritérium

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

6.1.2.   Táblázat: Alkalmazandó általános előzetes feltételrendszerek és teljesülésük értékelése

<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2.   A meghozandó intézkedések, a felelős szervek és a végrehajtási ütemterv bemutatása

6.2.1.   Táblázat: Az ETHA egyedi előzetes feltételrendszerek teljesítését célzó, tervezett intézkedések

Előzetes feltételrendszer

Nem teljesült kritériumok

Meghozandó intézkedések

Határidő (dátum)

A teljesítésért felelős szervek

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

1. intézkedés

<6.2 type="D" input="M">

<6.2 type="S" maxlength="500" input="M">

X szerv

 

 

 

 

6.2.2.   Táblázat: Az általános előzetes feltételrendszerek teljesítését célzó, tervezett intézkedések

<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.   AZ EREDMÉNYESSÉGMÉRÉSI KERET ISMERTETÉSE (AZ 1303/2013/EU RENDELET 22. CIKKÉVEL ÉS II. MELLÉKLETÉVEL ÖSSZHANGBAN)

7.1.   Táblázat: Eredményességmérési keret

Az alábbi táblázatot minden érintett ETHA uniós prioritás esetében ki kell tölteni.

Uniós prioritás

 

Mutató és adott esetben mértékegység [Az uniós prioritások keretében a 3.3 szakaszban korábban kiválasztott teljesítménymutatók közül az eredményességmérési keretben figyelembe veendő mutatók]

2018-as mérföldkő

2023-ra vonatkozó célértékek

[automatikus, az operatív programnak a programra vonatkozó stratégiával foglalkozó fejezete alapján]

Pénzügyi mutató

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">

1. teljesítménymutató

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">

2. teljesítménymutató

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

7.2.   Táblázat: Az eredményességmérési keretben figyelembe veendő teljesítménymutatók kiválasztásának indokolása

Az alábbi táblázatot minden érintett ETHA uniós prioritás esetében ki kell tölteni.

Uniós prioritás

 

Az eredményességmérési keretben figyelembe veendő teljesítménymutatók kiválasztásának oka (5), ideértve a műveletek által képviselt pénzügyiforrás-elosztás részesedésének ismertetését, valamint az említett – a prioritás javára elkülönített források 50 %-át kötelezően meghaladó – részesedés kiszámításához alkalmazott módszer magyarázatát.

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

A mérföldkövek és célok értékének becsléséhez használt adatok vagy bizonyítékok és a kiszámítási módszer (pl. egységköltségek, referenciaértékek, a végrehajtás általános vagy korábbi aránya, szakértői tanácsok és az előzetes értékelés következtetései)

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Arra vonatkozó információk, miként kerültek alkalmazásra a partnerségi megállapodás rendelkezéseivel összhangban az eredményességmérési keret működésében a konzisztencia biztosítását szolgáló módszerek és mechanizmusok

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

8.   PÉNZÜGYI TERV (AZ 1303/2013/EU RENDELET 20. CIKKÉVEL ÉS AZ 508/2014/EU RENDELET 16. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT BIZOTTSÁGI VÉGREHAJTÁSI RENDELETTEL ÖSSZHANGBAN)

8.1.   Az ETHA-ból származó összes tervezett hozzájárulás évek szerint (EUR)

Év

Az ETHA-ból származó fő juttatás  (6)

ETHA eredményességi tartalék

2014

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

Összesen

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

8.2.   Az uniós prioritásokhoz tartozó ETHA-hozzájárulás és társfinanszírozási arány, technikai segítségnyújtás és más támogatások (EUR)

 

 

Összes támogatás

Fő juttatás (az összes támogatás eredményességi tartalékkal csökkentett összege)

Eredményességi tartalék

Az eredményességi tartalék összegének az összes uniós támogatáshoz viszonyított aránya

Uniós prioritások

Az uniós prioritáshoz tartozó intézkedés(ek)

ETHA-hozzájárulás

(eredményességi tartalékkal együtt)

Nemzeti hozzájárulás

(eredményességi tartalékkal együtt)

ETHA társfinanszírozási arány

ETHA-támogatás

Nemzeti hozzájárulás

ETHA eredményességi tartalék

Nemzeti hozzájárulás (7)

a

b

c = a/(a + b) × 100

d = a – f

e = b – g

f

g = b × (f/a)

h = f/a ×100

1.

Környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat előmozdítása

33. cikk, 34. cikk és 41. cikk (2) bekezdés (az ETHA-rendelet 13. cikkének (2) bekezdése)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

50 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Az 1. uniós prioritás fennmaradó részére elkülönített források (az ETHA-rendelet 13. cikkének (2) bekezdése)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

2.

Környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú akvakultúra előmozdítása (az ETHA-rendelet 13. cikkének (2) bekezdése)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

3.

A KHP végrehajtásának előmozdítása

A tudományos ismeretek fejlesztése és rendelkezésre bocsátása, valamint az adatok gyűjtésének és kezelésének fejlesztése (az ETHA-rendelet 13. cikkének (4) bekezdése)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Támogatás biztosítása monitoringhoz, ellenőrzéshez és a betartatáshoz, ezzel az intézményi kapacitás és a közigazgatás hatékonyságának javítása, az adminisztratív terhek növelése nélkül (76. cikk (2) bekezdés a)–d) pont és f)–l) pont) (az ETHA-rendelet 13. cikkének (3) bekezdése

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Támogatás biztosítása monitoringhoz, ellenőrzéshez és a betartatáshoz, ezzel az intézményi kapacitás és a közigazgatás hatékonyságának javítása, az adminisztratív terhek növelése nélkül (76. cikk (2) bekezdés e) pont) (az ETHA-rendelet 13. cikkének (3) bekezdése)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

4.

A foglalkoztatás és a területi kohézió növelése (az ETHA-rendelet 13. cikkének (2) bekezdése)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 85 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

5.

A piaci értékesítés és a feldolgozás támogatása

Tárolási támogatás (67. cikk) (az ETHA-rendelet 13. cikkének (6) bekezdése)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

0

0

0

A legkülső régióknak nyújtott ellentételezés (70. cikk) (az ETHA-rendelet 13. cikkének (5) bekezdése)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Az 5. uniós prioritás fennmaradó részére elkülönített források (az ETHA-rendelet 13. cikkének (2) bekezdése)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

6.

Az integrált tengerpolitika végrehajtásának előmozdítása (az ETHA-rendelet 13. cikkének (7) bekezdése)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Technikai segítségnyújtás (az ETHA-rendelet 13. cikkének (2) bekezdése)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

0

0

0

Összesen [automatikusan számított]

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

NA

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

NA

8.3.   Az ESB-alapok tematikus célkitűzéseihez nyújtott ETHA-hozzájárulás

Tematikus célkitűzés

ETHA-hozzájárulás (EUR)

(3)

a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése

<8.3 type="N" input="M">

(4)

az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban

<8.3 type="N" input="M">

(6)

a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása

<8.3 type="N" input="M">

(8)

a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása

<8.3 type="N" input="M">

9.   HORIZONTÁLIS ELVEK

9.1.   Az 1303/2013/EU rendelet 5.  (8) , 7. és 8. cikkében foglalt elvek figyelembevételét célzó intézkedések leírása

9.1.1.   A nemek közötti egyenlőség és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának előmozdítása (az 1303/2013/EU rendelet 7. cikke)

<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2.   Fenntartható fejlődés

<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2.   Az éghajlat-változási célkitűzésekre fordítandó indikatív támogatási összeg megnevezése (az 508/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban)

Az éghajlat-változási célkitűzésekhez hozzájáruló ETHA-intézkedések [a tagállam által az operatív program „A stratégia leírása” című fejezetében feltüntetett vonatkozó ETHA-intézkedések]

Együttható  (9)

Az indikatív ETHA-hozzájárulás (EUR) [intézkedésenkénti teljes összeg]

Az operatív programhoz nyújtott teljes ETHA-juttatáson belüli részesedés (%)

<9.2 type="S" input="G">

<9.2 type="N" input="G">  (9)

<9.2 type="N" input="M">

<9.2 type="N" input="G">

10.   ÉRTÉKELÉSI TERV (AZ 1303/2013/EU RENDELET 56. CIKKÉVEL ÉS AZ 508/2014/EU RENDELET 18. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK J) PONTJÁVAL ÖSSZHANGBAN)

Az értékelési terv céljai és rendeltetése

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Az erősségekre, gyengeségekre, lehetőségekre és veszélyekre vonatkozó elemzésnek és az előzetes értékelésnek fel kell mérnie az adott időszakra vonatkozó értékelési igényeket. A céloknak ezekre a szükségletekre kell választ adniuk, biztosítva, hogy kellő számú és megfelelő értékelési tevékenységre kerüljön sor, különösen a programirányításhoz, a 2017. és 2019. évi éves végrehajtási jelentéshez és az utólagos értékeléshez szükséges információk biztosítása, valamint annak szavatolása érdekében, hogy rendelkezésre álljanak az ETHA-értékelésekhez szükséges adatok.

Irányítás és koordináció

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">

A monitoringra és értékelésre vonatkozó szabályok rövid leírása, amely tájékoztatást nyújt az ETHA keretébe tartozó operatív programok végrehajtásával való koordinációról. A fő érintett szervek és feladataik meghatározása. Az értékelés irányítására vonatkozó információk, ideértve az olyan szervezeti struktúrákat is, mint az értékelő egység és/vagy irányítócsoport, valamint a minőségbiztosítást, az egyszerűsítést stb.

Értékelési témakörök és tevékenységek

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Tájékoztatás a várható értékelési témakörökről és tevékenységekről, ideértve többek között az uniós követelmények teljesítését. Ki kell térni az egyes prioritások célkitűzésekhez való hozzájárulásának értékeléséhez szükséges tevékenységekre, az eredménymutatók értékeinek és hatásainak értékelésére, a nettó hatás elemzésére, a tematikus kérdésekre, a fenntartható fejlődéshez és az éghajlatváltozáshoz hasonló átfogó kérdésekre, valamint minden egyéb konkrét értékelési igényre.

Adat- és információkezelési stratégia

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Az operatív program végrehajtására vonatkozó statisztikai információk nyilvántartására, karbantartására, kezelésére és jelentésére szolgáló rendszer rövid ismertetése, valamint az értékeléshez szükséges monitoringadatok biztosítása. A felhasználandó információforrások, a hiányzó adatok, az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó lehetséges intézményi kérdések és a javasolt megoldások megnevezése. Ebben a szakaszban igazolni kell, hogy kellő időben megfelelő, működő adatkezelési rendszerek állnak majd rendelkezésre.

Ütemterv

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Az értékelési eredmények határidőre történő biztosítását szolgáló tervezett tevékenységek ismertetése, különös tekintettel a közös rendelkezésekről szóló rendeletben előirányzott kötelező értékelésekre, a 2017. és 2019. évi bővített éves végrehajtási jelentésekhez szükséges adatokra és az utólagos értékelési jelentésre.

A közösségvezérelt helyi fejlesztés értékeléséhez szükséges egyedi követelmények

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

A helyi halászati akciócsoportok szintjén végzett értékeléshez előirányzott támogatás ismertetése, különösen az önértékelési módszerek alkalmazása tekintetében, iránymutatás a helyi halászati akciócsoportok részére, amelynek segítségével lehetővé válik az ETHA keretébe tartozó operatív program szintjén összesített eredmények közlése.

Kommunikáció

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Az értékelési eredményeknek az érdekelt felek és a döntéshozók körében történő terjesztésére vonatkozó információk, valamint az értékelési eredmények felhasználásának nyomon követését célzó mechanizmusok ismertetése.

Erőforrások

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

A terv végrehajtásához szükséges és előirányzott erőforrások leírása, ideértve az adminisztratív kapacitás, az adatok, a pénzügyi források és az informatikai szükségletek megjelölését. Az értékelési terv teljes körű végrehajtásának biztosítását célzó, tervezett kapacitásépítési tevékenységek ismertetése.

11.   PROGRAM-VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK (AZ 508/2014/EU RENDELET 18. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK M) PONTJÁVAL ÖSSZHANGBAN)

11.1.   A hatóságok és a közreműködő szervezetek megnevezése

Hatóság/szervezet

A hatóság/szervezet neve

Irányító hatóság

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Az irányító hatóság közreműködő szervezete (ha van)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Igazoló hatóság (ha van)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Az igazoló hatóság közreműködő szervezete (ha van)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Ellenőrző hatóság

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2.   A monitoring- és értékelési eljárások ismertetése

<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3.   A monitoringbizottság általános összetétele

<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4.   A végrehajtandó tájékoztatási és közzétételi intézkedések összefoglaló leírása

<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.   AZ ELLENŐRZÉSI, VIZSGÁLATI ÉS VÉGREHAJTÁSI RENDSZER VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS SZERVEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (AZ 508/2014/EU RENDELET 18. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK O) PONTJÁVAL ÖSSZHANGBAN)

12.1.   Az ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási rendszert végrehajtó szervek

A hatóság/szerv neve

X. sz. szerv

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Y. sz. szerv

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

12.2.   A halászati ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási célra rendelkezésre álló emberi és pénzügyi erőforrások rövid ismertetése

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3.   A rendelkezésre álló főbb eszközök, különösen a hajók, repülőgépek és helikopterek száma

<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.4.   A kiválasztott művelettípusok felsorolása

Művelettípus

Leírás

Kiválasztott művelettípus

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

12.5.   Kapcsolat a Bizottság által meghatározott prioritásokkal, az ETHA 20. cikke (3) bekezdésének megfelelően

<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

13.   ADATGYŰJTÉS (AZ 508/2014/EU RENDELET 18. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK P) PONTJÁVAL ÖSSZHANGBAN)

13.1.   A 2014–2020 közötti időszakra előirányzott adatgyűjtési tevékenységek általános ismertetése

<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.2.   Az adattárolási módszerek, az adatkezelés és az adatfelhasználás ismertetése

<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.3.   Annak ismertetése, hogy az adatgyűjtés terén miként teljesíthető a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és adminisztratív irányítás

<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.   PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (AZ 1303/2013/EU RENDELET MÁSODIK RÉSZÉNEK IV. CÍMÉVEL ÖSSZHANGBAN)

14.1.   A pénzügyi eszközök tervezett felhasználásának ismertetése

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.2.   A pénzügyi eszközök segítségével végrehajtani tervezett ETHA-intézkedések kiválasztása

ETHA-intézkedés [válasszon a Bizottság által előre meghatározott, legördülő listában szereplő intézkedések közül]

<14.2 type="S" input="S">

14.3.   A pénzügyi eszközök keretében felhasználni tervezett indikatív összegek

Összes ETHA-forrás, 2014–2020 (EUR)

<14.3 type="N" input="M">

A program mellékletei

A konzultációba bevont partnerek jegyzéke

Vezetői összefoglalót tartalmazó előzetes értékelési jelentés

Stratégiai környezeti vizsgálati jelentés

Az irányítási és ellenőrzési rendszer összefoglaló leírása (ebben ismertetni kell azt is, hogyan valósul meg a feladatkörök szétválasztásának és a funkcionális függetlenségnek az elve)

A legkülső régiókra vonatkozó ellentételezési terv

A halászati és az akvakultúra-ágazat méretét és elhelyezkedését, a fő halászkikötők és akvakultúra-telepek elhelyezkedését, valamint a védett területek (integrált partiövezet-gazdálkodás, tengeri védett területek, Natura 2000) helyét ismertető térképek.


(1)  A mezőkben előforduló karakterek jelmagyarázata:

 

típus (type): N = szám, D = dátum, S = karaktersorozat, C = jelölőnégyzet, P = százalékos arány, B = Boole-féle operátor

 

bevitel (input): M = manuális, S = kiválasztás, G = rendszer által generált

 

„maxlength” = maximális karakterszám szóközökkel

(2)  A 2. számú uniós prioritás esetében alkalmazandó.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1380/2013/EU rendelete a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

(5)  A teljesítménymutatók a kiválasztott intézkedésektől függnek, de az eredményességmérési keretben alkalmazott teljesítménymutatók alcsoportját meg kell indokolni.

(6)  Az ETHA-ból származó fő juttatás = az összes uniós juttatás és az eredményességi tartalékra elkülönített források különbözete.

(7)  A nemzeti hozzájárulás arányosan oszlik meg a fő juttatás és az eredményességi tartalék között.

(8)  Az 5. cikk leírása az operatív program „Az operatív programok előkészítése és a partnerek bevonása” című 1. szakaszában szerepel.

(9)  Egyes intézkedések esetében a tagállamok a 215/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben foglaltak szerint 0 %-ról 40 %-ra módosíthatják a javasolt százalékos arányt (HL L 69., 2014.3.8., 65. o.).


II. MELLÉKLET

AZ ELLENTÉTELEZÉSI TERV SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE

1.   A támogatható halászati és akvakultúra-termékek vagy termékkategóriák megnevezése  (1)

#

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kategóriák  (2)

Kereskedelmi megnevezés

Tudományos elnevezés

FAO-kód

Kiszerelés  (3)

KN-kód

Mennyiség  (4)

1.

Rákok

Vörös garnéla

Plesiopenaeus edwardsianus

SSH

fagyasztott

 

X tonna/év

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   A gazdasági szereplők megnevezése  (5)

#

(1)

(2)

Gazdasági szereplők vagy szövetségeik

Termékkategóriák vagy termékek

(az 1. táblázat (1) és (2) oszlopával összhangban)

1.

Halászok

Rákok (kategória esetén)/vörös garnéla (termék esetén)

2.

Haltenyésztők

 

 

3.   A többletköltségek ellentételezésének mértéke termékek vagy termékkategóriák szerint

Termék vagy termékkategória  (6)

Költségkategória és költségtételek

Átlagos költség (7)/év

A többletköltségek indokolása

A gazdasági szereplőnél a legkülső régióban felmerült költség

A gazdasági szereplőnél a tagállam kontinentális területén felmerült költség

Többletköltség (8) (az ellentételezés maximális mértéke)

 

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

 

1-A. kategória: A halászati termékek előállítási költségei

Üzemanyag

 

 

 

 

Kenőanyag

 

 

 

 

Kopásnak kitett részek

 

 

 

 

Karbantartás

(hajófenék-javítás is)

 

 

 

 

Halászati, navigációs és biztonsági eszközök

 

 

 

 

Csalétkek

 

 

 

 

Hal tárolására szolgáló jég

 

 

 

 

Kikötői infrastruktúrák díja

 

 

 

 

Banki díjak

 

 

 

 

Biztosítás

 

 

 

 

Távközlési szolgáltatások (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Konzultációs szolgáltatások

 

 

 

 

Az ETHA-rendelet 68. cikkében említett piaci értékesítési tevékenységekhez kapcsolódó költségek

 

 

 

 

Élelmiszer-ellátás (személyzet)

 

 

 

 

Személyzeti költségek

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

Az 1A. kategóriába tartozó többletköltségek  (8) összesen

 

 

 

 

1-B. kategória: Az akvakultúra-termékek előállítási költségei

Ivadékok

 

 

 

 

Eledel (beszerzés és tartósítás)

 

 

 

 

Energia és oxigén

 

 

 

 

Fenntartás (ideértve a növény-egészségügyi intézkedéseket)

 

 

 

 

Kisméretű anyagrészek és pótalkatrészek

 

 

 

 

Kikötői infrastruktúrák díja

 

 

 

 

Banki díjak

 

 

 

 

Biztosítás

 

 

 

 

Távközlési szolgáltatások (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Konzultációs szolgáltatások

 

 

 

 

Az ETHA-rendelet 68. cikkében említett piaci értékesítési tevékenységekhez kapcsolódó költségek

 

 

 

 

Személyzeti költségek

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

Az 1B. kategóriába tartozó többletköltségek  (8) összesen

 

 

 

 

2. kategória: Feldolgozási költségek

Nyersanyag

 

 

 

 

Hulladékkezelés

 

 

 

 

Toxikus vagy mérgező fajok kiválogatása vagy semlegesítése

 

 

 

 

Energia

 

 

 

 

Banki díjak

 

 

 

 

Biztosítás

 

 

 

 

Távközlési szolgáltatások (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Konzultációs szolgáltatások

 

 

 

 

Az ETHA-rendelet 69. cikkében említett beruházásokhoz kapcsolódó költségek

 

 

 

 

Személyzeti költségek

 

 

 

 

Kiszerelés és csomagolás

 

 

 

 

Fagyasztás és mélyfagyasztás

 

 

 

 

Az ETHA-rendelet 69. cikke szerinti vonatkozó intézkedésekhez kapcsolódó költségek

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

A 2. kategóriába tartozó többletköltségek  (8) összesen

 

 

 

 

3. kategória: Forgalmazási költségek

Csomagolás (a friss termékekhez szükséges jég is)

 

 

 

 

Fizikai (szárazföldi, tengeri vagy légi) szállítás, ideértve az esetleges biztosítási és vámkezelési költségeket

 

 

 

 

Banki díjak

 

 

 

 

Biztosítás

 

 

 

 

Távközlési szolgáltatások (internet, telefon, fax)

 

 

 

 

Konzultációs szolgáltatások

 

 

 

 

A szállítási időkből eredő pénzügyi költségek

 

 

 

 

Személyzeti költségek

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

A 3. kategóriába tartozó többletköltségek  (8) összesen

 

 

 

 

Többletköltségek  (8) összesen: adja össze a (c) oszlopból származó többletköltségeket

 

 

 

 

Minden egyéb, a többletköltségek  (9) mértékét befolyásoló állami intervenciós intézkedés

 

 

 

 

Ellentételezés összesen (összes többletköltség + összes állami intervenció)

 

 

 

 

Kiegészítő információk:

Amennyiben az ellentételezés szintje alacsonyabb a többletköltségeknél, indokolni kell az ellentételezés választott szintjének meghatározását.

 

4.   Az illetékes hatóságok megnevezése

 

Az intézmény neve

Irányító hatóság

Az operatív program 11.1. pontjában („A hatóságok és a közreműködő szervezetek megnevezése”) említett intézmény neve

5.   Az ellentételezési terv végrehajtásához nyújtott kiegészítő támogatás (állami támogatás)

Az egyes tervezett programokra/eseti támogatásokra vonatkozóan megadandó információk

Régió

A régió(k) neve (NUTS  (10))

Támogatást nyújtó hatóság

neve

postacíme

internetcíme

A támogatási intézkedés megnevezése

Nemzeti jogalap (hivatkozás a vonatkozó hivatalos nemzeti kiadványra)

A támogatási intézkedés teljes szövegére mutató internetes hivatkozás

Az intézkedés típusa

Program

 

Eseti támogatás

A kedvezményezett és azon csoport (11) neve, amelyhez tartozik

Meglévő támogatási program vagy eseti támogatás módosítása

 

Hivatkozás a bizottsági támogatásra

Meghosszabbítás

Módosítás

Időtartam (12)

Program

éééé/hh/nn – éééé/hh/nn

A támogatás odaítélésének időpontja (13)

Eseti támogatás

éééé/hh/nn

Érintett gazdasági ágazat(ok)

Minden támogatásra jogosult gazdasági ágazat

 

Csak bizonyos ágazatok esetében: kérjük, adja meg az érintett NACE-csoport szintjét (14)

Kedvezményezett típusa

Kkv

 

Nagyvállalat

 

Költségvetés

A program keretében tervezett költségvetés teljes éves összege (15)

Nemzeti pénznem … (teljes összegek)

A vállalkozásnak odaítélt eseti támogatás teljes összege (16)

Nemzeti pénznem … (teljes összegek)

Garanciákra fordított összeg (17)

Nemzeti pénznem … (teljes összegek)

Támogatási eszköz

Támogatás/kamattámogatás

Hitel/visszatérítendő előleg

Garancia (adott esetben a bizottsági határozatra történő hivatkozással (18))

Adókedvezmény vagy adómentesség

Kockázatfinanszírozás nyújtása

Egyéb (adja meg):

Indokolás

Fejtse ki, hogy az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) keretében nyújtott támogatás helyett miért került sor állami támogatási program létrehozására vagy eseti támogatás nyújtására:

Az intézkedés nem tartozik a nemzeti operatív program hatálya alá.

A nemzeti operatív programon belüli forráselosztás meghatározott prioritások szerint történik.

Az ETHA keretében már nem áll rendelkezésre támogatás.

Egyéb (adja meg):


(1)  A termékkategória olyan termékek összessége, amelyekre vonatkozóan a többletköltségek kiszámításakor azonos megközelítés alkalmazható.

(2)  Nem kötelező, ha az ellentételezést a termék szintjén számítják ki.

(3)  Friss, fagyasztott, készétel, tartósított.

(4)  Élőtömeg-tonnában, az 1224/2009/EK rendeletben szereplő meghatározás szerint.

(5)  Az 508/2014/EU rendelet 70. cikkének (6) bekezdése alapján.

(6)  Minden termék vagy termékkategória esetén külön táblázatot kell készíteni.

(7)  Ennek számítása a(z) …/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben foglalt kritériumok alapján történik.

(8)  A többletköltségeket élőtömeg-tonnánként, euróban kell megadni, az 1224/2009/EK rendeletben szereplő meghatározás szerint.

(9)  Az 508/2014/EU rendelet 71. cikkének b) pontja alapján.

(10)  NUTS – Statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája. A régió meghatározása jellemzően a 2. szinten történik. Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. március 11.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

(11)  A Szerződésben foglalt versenyjogi szabályok és e rendelet alkalmazásában vállalkozás minden gazdasági tevékenységet végző jogalany, függetlenül jogállásától és finanszírozásának módjától. A Bíróság kimondta, hogy a (jogilag vagy ténylegesen) ugyanazon jogalany által ellenőrzött gazdálkodó egységeket egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.

(12)  Az az időszak, amelynek során a támogatást nyújtó hatóság kötelezettséget vállalhat a támogatás odaítélésére.

(13)  „A támogatás odaítélésének időpontja” az a nap, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a kedvezményezett jogi felhatalmazást kap a támogatás igénybevételére.

(14)  NACE Rev.2 – gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása az Európai Unióban. Az ágazatot jellemzően a csoport szintjén adják meg.

(15)  Támogatási program esetén: adja meg a program keretében tervezett éves költségvetés teljes összegét vagy a programban szereplő valamennyi támogatási eszköz tekintetében az éves adóveszteség becsült összegét.

(16)  Eseti támogatás megítélésekor: adja meg a támogatás miatti adóveszteség teljes összegét.

(17)  A garanciák esetében adja meg a garanciával fedezett hitelek (maximális) összegét.

(18)  Adott esetben hivatkozzon a bruttó támogatási egyenérték kiszámítására szolgáló módszert jóváhagyó bizottsági határozatra.


III. MELLÉKLET

Arra vonatkozó előrejelzés, hogy a folyó pénzügyi év és a következő pénzügyi év során a tagállam várhatóan mekkora összegre vonatkozóan fog benyújtani kifizetési kérelmeket

 

Uniós hozzájárulás (EUR)

[folyó pénzügyi év]

[következő pénzügyi év]

január–október

november–december

január–december

Operatív program (CCI)

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">


IV. MELLÉKLET

Az előzetes értékelési jelentésben feltüntetendő elemek

I. SZAKASZ: BEVEZETÉS

1.

Az előzetes értékelés rendeltetése és céljai

2.

Az előzetes értékelés végrehajtása során hozott intézkedések ismertetése

3.

Az előzetes értékelést végző fél, az irányító hatóság és a stratégiai környezeti vizsgálatot végző értékelő közötti kommunikáció

II. SZAKASZ: AZ ELŐZETES ÉRTÉKELÉSI JELENTÉS

1.   Az erősségekre, gyengeségekre, lehetőségekre és veszélyekre vonatkozó elemzés és igényfelmérés

2.   Az operatív programhoz tartozó stratégia és a program szerkezeti felépítése

2.1.

Hozzájárulás az Európa 2020 stratégiához

2.2.

Hozzájárulás a közös halászati politika végrehajtásához

2.3.

Összhang a KHP-val, a partnerségi megállapodással, az országspecifikus ajánlásokkal és más vonatkozó eszközökkel

2.4.

A program beavatkozási logikája

2.5.

Javasolt támogatási formák

2.6.

A célok elérése érdekében kiválasztott intézkedések várható hozzájárulása

2.7.

A költségvetés-elosztás és a célkitűzések közötti összhang

2.8.

A közösségvezérelt helyi fejlesztésre vonatkozó rendelkezések

2.9.

A technikai segítségnyújtás igénybevétele

2.10.

A program relevanciája és koherens volta

3.   Az operatív program előrehaladásának és eredményeinek nyomon követése céljából hozott intézkedések értékelése

3.1.

A mutatókra vonatkozó számszerűsített célértékek

3.2.

A mérföldkövek megfelelősége az eredményességmérési keret szempontjából

3.3.

Javasolt monitoring- és értékelési rendszer

3.4.

Az értékelési terv

4.   Az operatív program végrehajtására vonatkozó tervezett intézkedések értékelése

4.1.

Az emberi és igazgatási kapacitás irányítás szempontjából vett megfelelősége

4.2.

Az adminisztratív terhek csökkentése

5.   A horizontális témakörök értékelése

5.1.

Az esélyegyenlőség előmozdítása és a hátrányos megkülönböztetés megelőzése

5.2.

A fenntartható fejlődés előmozdítása


Top