Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1417

A Tanács 1417/2013/EU rendelete ( 2013. december 17. ) az Európai Unió által kibocsátott laissez-passer formátumának megállapításáról

OJ L 353, 28.12.2013, p. 26–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1417/oj

28.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 353/26


A TANÁCS 1417/2013/EU RENDELETE

(2013. december 17.)

az Európai Unió által kibocsátott laissez-passer formátumának megállapításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 7. sz. jegyzőkönyvre és különösen annak 6. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. sz. jegyzőkönyv (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) 6. cikkének első bekezdése úgy rendelkezik, hogy a laissez-passer formáját a Tanács írja elő, és azt a tagállamok hatóságainak érvényes úti okmányként kell elfogadniuk.

(2)

Emlékeztetni kell arra, hogy a jegyzőkönyv 6. cikkének első bekezdése az Unió intézményeinek tagjaira, illetve az Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozik, akik az Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek hatálya alá tartoznak (1).

(3)

A laissez-passer uniós alkalmazottak számára való kibocsátásának feltételeit a tisztviselők személyzeti szabályzatának 23. cikke, valamint az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 11. és 81. cikke határozza meg.

(4)

Az Unió érdekében, valamint a gondoskodás kötelességének való megfelelés céljából a laissez-passer által nyújtott előnyök kivételes jelleggel, megfelelően indokolt esetben egyéb, különleges kérelmezőkre is kiterjeszthetők.

(5)

A laissez-passer semmilyen esetben nem biztosít előjogokat és mentességeket a jogosultja számára.

(6)

A laissez-passer-t a tagállamok hatóságainak érvényes úti okmányként el kell fogadniuk. A Bizottságnak a jegyzőkönyv 6. cikkének második bekezdésében foglalt lehetőség igénybevételével meg kell kötnie a szükséges megállapodásokat a harmadik országokkal annak érdekében, hogy ezeket az úti okmányokat az adott harmadik államok határainak átlépése céljából, illetve területén belül is érvényes úti okmányként ismerjék el.

(7)

Az Unió szintjén bekövetkezett fejlemények – így különösen az Európai Külügyi Szolgálat létrejötte – nyomán még inkább szükségessé vált, hogy koherens megközelítés érvényesüljön nemzetközi és uniós szinten.

(8)

A laissez-passer formáját tekintve korszerűsítésre szorul a fokozott szintű biztonság elérése céljából, valamint a hamisítással szembeni megfelelő szintű védelmének elősegítése érdekében. A laissez-passer-t közös biztonsági jellemzőkkel és interoperábilis biometrikus azonosítókkal kell ellátni annak biztosítása érdekében, hogy az okmány és annak jogosítottja között megbízható kapcsolat álljon fenn, jelentősen hozzájárulva ezáltal a laissez-passer csalárd felhasználása megelőzésének biztosításához.

(9)

A laissez-passer formájának mindenekelőtt meg kell felelnie a (2) 2252/2004/EK tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó biztonsági és technikai előírásoknak. Ezáltal biztosítható a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (a továbbiakban: ICAO) előírásainak – és köztük mindenekelőtt az ICAO 9303. sz. dokumentumban a géppel olvasható úti okmányokra vonatkozóan foglaltaknak – a teljesítése, mivel e jellemzők hozzájárulnak majd a laissez-passer csalárd felhasználással szembeni védelméhez, valamint nemzetközileg elismert úti okmányként való elfogadásához. Az Uniónak továbbá – hogy világszerte lehetővé tegye a laissez-passer-k érvényességének könnyebb ellenőrzését – részt kell vennie az ICAO nyilvános kulcsú dokumentum nyilvántartásában is az ICAO vonatkozó előírásaival, valamint ajánlott gyakorlatával összhangban.

(10)

Annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok által kibocsátott útlevelekre és úti okmányokra vonatkozó jövőbeli egységes biztonsági és technikai előírások adott esetben az uniós laissez-passer-kre is azonos módon vonatkozzanak, végrehajtási hatáskört kell ruházni a Bizottságra. Szintén végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra ruházni azoknak a szabályoknak az Unió intézményei, ügynökségei vagy egyéb szervei, valamint a Európai Külügyi Szolgálat (a továbbiakban együttesen: az intézmények) számára történő megállapítása céljából, amelyek a laissez-passer-k elvesztése, ellopása, valamint másodpéldányuk kiállítása és visszaszolgáltatásuk esetén alkalmazandók. Mindezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (3) megfelelően kell gyakorolni.

(11)

A tanácsadó eljárást kell alkalmazni adott esetben azoknak a végrehajtási aktusoknak az elfogadása céljára, amelyek a tagállamok által a 2252/2004/EK tanácsi rendelettel összhangban kibocsátott útlevelek és úti okmányok azon jövőbeli biztonsági és technikai minimumelőírásainak való megfelelést hivatottak biztosítani, amely előírások a hamisítás kockázatának megelőzése érdekében titkosak maradnak. Szintén a tanácsadó eljárás alkalmazandó a laissez-passer-k elvesztése, ellopása, valamint másodpéldányuk kiállítása és visszaszolgáltatásuk eseteinek az intézményei általi kezeléséről szóló végrehajtási aktusok elfogadása céljára is. A tanácsadó eljárás keretében a Bizottságot az 1683/95/EK tanácsi rendelet (4) 6. cikke által létrehozott bizottság segíti.

(12)

Gondoskodni kell arról, hogy a laissez-passer elektronikus hordozóeszközén az e rendelet és mellékletei által előírtakon kívül semmilyen egyéb információ ne kerüljön rögzítésre.

(13)

Minden, a saját alkalmazottai vagy más uniós alkalmazottak személyes adatainak feldolgozásáért felelős intézmény – egyénileg vagy szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások alapján együttesen eljárva –, továbbá a Bizottság, mint a feldolgozás tekintetében központi szerepet betöltő intézmény, biztosítja a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) rendelkezéseinek betartását.

(14)

Annak biztosításához, hogy a személyes adatokhoz a szükségesnél többen ne férjenek hozzá, alapvető fontosságú, hogy a Bizottság koordinálja e rendelet végrehajtását, és a laissez-passer kiállításának és személyre szabásának feladatára egyetlen szervezetet jelöljön ki. A Bizottságnak külön figyelmet kell fordítania arra, hogy a laissez-passer kiállítására és személyre szabására felhatalmazott egyetlen szervezet számára e feladatának ellátása céljából a megfelelő szintű adatvédelem biztosítása révén biztonságos hozzáférést biztosítson a laissez-passer-n tárolt személyes adatokhoz.

(15)

A személyes adatok csak annyi ideig őrizhetők meg a nyilvántartásban vagy a szervezetnél, amennyire az azok bekérését indokoló célok teljesítéséhez, illetve ahhoz van szükség, hogy az adatalanyok jogaik gyakorlása céljából hozzáférhessenek személyes adataikhoz. A személyes adatok az eljárás lezárultát követően bizonyos idő elteltével automatikusan törlendők. Ezen időtartamnak megalapozottnak és indokoltnak kell lennie.

(16)

A laissez-passer hamisításának és csalárd felhasználásának megelőzése érdekében az annak kiállításával és személyre szabásával a Bizottság által megbízott egyetlen szervezetet a szerződéskötésre alkalmazandó rendelkezésekkel, és köztük is mindenekelőtt a 966/2012/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) rendelkezéseivel összhangban, a kiállítandó okmányok érzékeny természetének kellő figyelembevételével kell kiválasztani.

(17)

Az arányosság elvének megfelelően, az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikke (4) bekezdésének második bekezdésével összhangban e rendelet nem haladja meg a kitűzött célok eléréséhez szükséges mértéket.

(18)

E rendeletnek az 1826/69/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (7) helyébe kell lépnie. Az 1826/69/ESZAK, EGK, Euratom rendeletet ezért egy átmeneti időszakot követően, 2015. november 25-én hatályon kívül kell helyezni.

(19)

E rendelet hatálybalépésétől 2015. november 24-ig átmeneti időszakot kell megállapítani, amely alatt még az 1826/69/ESZAK, EGK, Euratom rendelet alapján kibocsáthatók és használhatók a laissez-passer-k. Ezt az átmeneti lehetőséget mindazonáltal úgy kell alkalmazni, hogy attól a pillanattól kezdve, amikor a laissez-passer-k e rendelet alapján történő kibocsátása megkezdődik, az 1826/69/ESZAK, EGK, Euratom rendelet alapján több laissez-passer nem bocsátható ki, és a még forgalomban lévőket 2015. november 24-ig szisztematikusan le kell cserélni. E megközelítés segítségével a minimálisra fog korlátozódni az az időtartam, amely alatt a két különböző formátumú laissez-passer egyszerre lesz forgalomban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

(1)   A laissez-passer kizárólag az Unió érdekében, az uniós intézményeknek a (2) bekezdésben említett tagjai és alkalmazottai számára adható ki. Az alkalmazottak számára történő kibocsátására a tisztviselők személyzeti szabályzatának 23. cikkében, valamint az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 11. és 81. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelően kerül sor. A laissez-passer, kizárólag az Unió érdekében, kivételes esetekben, megfelelő indokoltság esetén különleges kérelmezők számára is kibocsátható, a II. melléklettel összhangban.

(2)   E rendelet az Európai Unió intézményeire, ügynökségeire és egyéb szerveire, valamint az Európai Külügyi Szolgálatra (a továbbiakban együttesen: az intézmények) alkalmazandó.

2. cikk

Az eljárás

(1)   E rendelet alkalmazása céljából mindegyik intézmény megállapodást köthet a többi intézménnyel szinergiák kialakítása és a költségek mérséklése céljából. Az 1. cikk (1) bekezdésében említett alkalmazottak és különleges kérelmezők személyi adatainak feldolgozásáért az intézmények felelősek. Az ilyen jellegű adatok tartalmazzák a laissez-passer-ért folyamodó kérelmezők egyértelmű azonosítása céljából felhasznált személyazonosító adatokat csakúgy, mint a biometrikus elemként felhasznált arcképet és két digitális ujjlenyomatot.

(2)   E rendelet alkalmazásában a Bizottság középponti szerepet lát el az összes intézmény által – vagy az egyes intézmények által külön-külön feldolgozott személyes adatoknak a (3) bekezdésben említett szervezet számára való továbbítása céljából.

(3)   A Bizottság a kiállítandó okmányok érzékeny természetét figyelembe véve kijelöli a laissez-passer megtervezéséért, kiállításáért és személyre szabásáért felelős szervet. Ennek során betartja a szerződéskötésre alkalmazandó rendelkezéseket, és köztük is mindenekelőtt a 966/2012/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseit. Az eljárás során történő személyes adatok továbbítását minden esetben a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban kerül végrehajtásra.

(4)   Minden laissez-passer az Unió tulajdonát képezi.

3. cikk

Nyelvhasználati szabályok

A laissez-passer kibocsátása az Unió intézményeinek összes hivatalos nyelvén történik, az I. mellékletben foglaltak szerint. A személyazonosító adatok megjelenítésére az ICAO ajánlásainak figyelembevételével kerül sor.

4. cikk

Érvényesség

(1)   Az 5. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, a laissez-passer legfeljebb hatéves és legalább tizenkét hónapos időtartamra bocsátható ki, a 6. cikk (4) bekezdésével összhangban elfogadott végrehajtási aktusokban meghatározott visszaszolgáltatási feltételektől is függően. Érvényességi idejének igazodnia kell az intézmény adott tagjának megbízási idejéhez, tisztviselő esetében az adott országban való tartózkodási vagy kiküldetési időhöz, illetve ideiglenes vagy szerződéses alkalmazott esetében a munkaszerződés időtartamához.

(2)   Minden olyan laissez-passer-t, amelynek érvényessége lejárt vagy amelyben nem áll rendelkezésre üres hely vízum beillesztéséhez, hivatalos érvénytelenítés vagy megújítás céljából vissza kell szolgáltatni a kibocsátó hatóságnak. A laissez-passer-t akkor is vissza kell szolgáltatni, ha jogosultja kilép álláshelyéről, illetve az adott szolgálatból. E bekezdés az 1. cikk (1) bekezdésében említett különleges kérelmezőkre is alkalmazandók. Minden olyan esetben, amikor az okmány eredeti jogosultja a laissez-passer-t visszaszolgáltatja, eltartott családtagja úgyszintén visszaszolgáltatja saját laissez-passer-ját.

5. cikk

Személyes adatok – az egyének jogai

(1)   Azon személyeknek, akik számára laissez-passer-t állítanak ki, – a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseivel összhangban – jogukban áll ellenőrizni az abba bejegyzett személyes adatokat, és adott esetben azok helyesbítését vagy törlését kérni.

(2)   Azon személyek, akik esetében fizikailag lehetetlen az ujjlenyomatvétel, mentesülnek az ujjlenyomat rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége alól. Amennyiben az előírt ujjakról való lenyomatvétel ideiglenesen lehetetlen, megengedett a más ujjakról való ujjlenyomatvétel. Ha időlegesen egyetlen másik ujj sem alkalmas ujjlenyomat vételére, akkor ideiglenes laissez-passer állítható ki, amelynek érvényessége legfeljebb tizenkét hónap lehet.

(3)   A laissez-passer az e rendeletben előírtakon kívül semmilyen egyéb géppel olvasható információt nem tartalmazhat.

(4)   E rendelet alkalmazásában a laissez-passer biometrikus elemei kizárólag a következők ellenőrzésére használhatók:

az okmány hitelessége,

az okmány jogosultjának személyazonossága a közvetlenül rendelkezésre álló összehasonlítható elemek segítségével.

(5)   Garantálni kell a személyes adatoknak mindenekelőtt a jogosultatlan hozzáféréssel szembeni védelmét, valamint sértetlenségét, hitelességét és bizalmas kezelését.

(6)   Harmadik országok számára a laissez-passer részét képező adathordozón tárolt ujjlenyomatokhoz kizárólag a Bizottság biztosíthat hozzáférést, a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet 9. cikkében meghatározott feltételekkel összhangban.

6. cikk

Műszaki leírások és biztonsági előírások

(1)   Az ezekkel egyenértékű biztonsági szint garantálása érdekében a laissez-passer-nek meg kell felelnie a 2252/2004/EK rendeletben, valamint a következő bizottsági határozatokban meghatározott minimum biztonsági előírásoknak: a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírások műszaki leírásainak megállapításáról szóló, 2005. február 28-i C(2005) 409 bizottsági határozat, a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírások műszaki leírásainak megállapításáról szóló 2006. június 28-i bizottsági határozat, a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírások műszaki előírásai szerinti hitelesítési rend meghatározásáról és a normatív referenciadokumentumok frissítéséről szóló, 2008. december 22-i C(2008) 8657 bizottsági határozat, a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírások műszaki előírásai szerinti hitelesítési rend meghatározásáról és a normatív referenciadokumentumok frissítéséről szóló [C(2008) 8657 végleges] bizottsági határozatot módosító 2009. október 5-i C(2009) 7476 bizottsági határozat, a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírások műszaki leírásainak megállapításáról szóló C(2006) 2909 bizottsági határozatot módosító 2011. augusztus 4-i C(2011) 5499 bizottsági határozat, valamint a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírások műszaki leírásainak megállapításáról szóló C(2006) 2909 végleges bizottsági határozatot módosító 2013. szeptember 30-i C(2013) 6181 bizottsági végrehajtási határozat.

(2)   Annak érdekében, hogy adott esetben garantálni lehessen, hogy a laissez-passer megfelel a 2252/2004/EK rendelet nyomán elfogadott jövőbeli minimum biztonsági előírásoknak, a Bizottság végrehajtási aktusok révén a nemzetközi előírásoknak, különösen az ICAO előírásainak és ajánlott gyakorlatainak megfelelő további műszaki előírásokat dolgoz ki a laissez-passer-re vonatkozóan, a következőkkel kapcsolatban:

a)

további biztonsági jellemzők és követelmények, ideértve a hamisítás és meghamisítás elleni emelt szintű előírásokat;

b)

a biometrikus jellemzők tárolóelemére vonatkozó műszaki előírások és a tárolóelem biztonsága, beleértve a jogosulatlan hozzáférés megelőzését és a könnyített hitelesítést is;

c)

az arckép és az ujjlenyomatok minőségére és közös műszaki előírásokra vonatkozó követelmények.

Ezeket a végrehajtási aktusokat a 7. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(3)   A 7. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban az a döntés is hozható, hogy az e cikk (2) bekezdésében említett előírások titkosak, és nem hozhatók nyilvánosságra. Ebben az esetben az előírások csak a Bizottság által a 2. cikk (3) bekezdésével összhangban kijelölt egyetlen szervezet számára bocsáthatók rendelkezésre, és csak azzal a feltétellel, ha ez a szervezet garanciát vállal a megfelelő védelmi szint biztosítására.

(4)   A Bizottság végrehajtási aktusok révén megállapítja a laissez-passer elvesztése, ellopása, arról másolat kiadása vagy az okmány visszaszolgáltatása esetén az intézmények által alkalmazandó szabályokat. Ezek a végrehajtási aktusok minden laissez-passer-re egyaránt vonatkoznak. Elfogadásuk a 7. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás szerint történik.

7. cikk

A bizottsági eljárás

(1)   A Bizottságot az 1683/95/EK rendelet 6. cikke által létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

8. cikk

Hatályon kívül helyezés és átmeneti rendelkezések

(1)   Az 1826/69/ESZAK, EGK, Euratom rendelet 2015. november 25-étől hatályát veszti. A 2014. január 1. és 2015. november 24. közötti időszakban az 1826/69/ESZAK, EGK, Euratom rendelet továbbra is alkalmazandó.

(2)   Az 1826/69/ESZAK, EGK, Euratom rendelet alapján kiállított minden laissez-passer2015. november 25-ével érvénytelenné válik.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő negyedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. LINKEVIČIUS


(1)  Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről (Személyzeti Szabályzat) szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.).

(2)  A Tanács 2252/2004/EK rendelete (2004. december 13.) a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról (HL L 142., 2009.6.6., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(4)  A Tanács 1683/95/EK rendelete (1995. május 29.) a vízumok egységes formátumának meghatározásáról (HL L 164., 1995.7.14., 1. o., magyar nyelvű különkiadás: 19. fejezet, 1. kötet, 13. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o., magyar nyelvű különkiadás: 13. fejezet, 26. kötet, 102. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete ( 2012. október 25. ) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(7)  A Tanács 1826/69/ESZAK, EGK, Euratom rendelete (1969. szeptember 15.) az intézmények tagjai és alkalmazottai számára kibocsátandó laissez-passer formanyomtatvány megállapításáról (HL L 235., 1969.9.18., 1. o., magyar nyelvű különkiadás: 1. fejezet, 1. kötet, 41. o.).


I. MELLÉKLET

Külső borítólap (uniós kék színű alapon tizenkét aranysárga csillag által alkotott kör)

A külső borítólap a következő adatokat tartalmazza:

a)

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ * UNIÓN EUROPEA * EVROPSKÁ UNIE * DEN EUROPÆISKE UNION * EUROPÄISCHE UNION * EUROOPA LIIT * ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ * EUROPEAN UNION * UNION EUROPÉENNE * AN tAONTAS EORPACH * EUROPSKA UNIJA * UNIONE EUROPEA * EIROPAS SAVIENĪBA * EUROPOS SĄJUNGA * EURÓPAI UNIÓ * UNJONI EWROPEA * EUROPESE UNIE * UNIA EUROPEJSKA * UNIÃO EUROPEIA * UNIUNEA EUROPEANĂ * EURÓPSKA ÚNIA * EVROPSKA UNIJA * EUROOPAN UNIONI * EUROPEISKA UNIONEN

b)

Tizenkét csillag

c)

ICAO chip-logó

Belső borítólap

1.   oldal

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ * UNIÓN EUROPEA * EVROPSKÁ UNIE * DEN EUROPÆISKE UNION * EUROPÄISCHE UNION * EUROOPA LIIT * ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ * EUROPEAN UNION * UNION EUROPÉENNE * AN tAONTAS EORPACH * EUROPSKA UNIJA * UNIONE EUROPEA * EIROPAS SAVIENĪBA * EUROPOS SĄJUNGA * EURÓPAI UNIÓ * UNJONI EWROPEA * EUROPESE UNIE * UNIA EUROPEJSKA * UNIÃO EUROPEIA * UNIUNEA EUROPEANĂ * EURÓPSKA ÚNIA * EVROPSKA UNIJA * EUROOPAN UNIONI * EUROPEISKA UNIONEN

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ * SALVOCONDUCTO * PRŮKAZ * PASSÉRSEDDEL * LAISSEZ-PASSER * REISILUBA * ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ * LAISSEZ-PASSER * LAISSEZ-PASSER * LAISSEZ-PASSER * PROPUSNICA * LASCIAPASSARE * CAURLAIDE * LAISSEZ-PASSER * LAISSEZ-PASSER * LAISSEZ-PASSER * LAISSEZ-PASSER * LAISSEZ-PASSER * LIVRE-TRÂNSITO * PERMIS DE LIBERĂ TRECERE * PREUKAZ * PREPUSTNICA * KULKULUPA * LAISSEZ-PASSER

2.   oldal

(chip-logó)

(Az okmány tulajdonosának beépített fényképe)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

3.   oldal

1.

Вид * Tipo * Typ * Type * Art * Liik * Τύπος * Type * Type * Cineál * Vrsta * Tipo * Tips * Rūšis * Az okmány típusa * Tip * Soort * Typ * Tipo * Tip * Druh * Tip * Tyyppi * Typ

2.

Код * Código * Kód * Kode * Code * Kood * Κωδικός * Code * Code * Cód * Kod * Codice * Kods * Kodas * Kód * Kodiċi * Code * Kod * Código * Cod * Kód * Oznaka * Koodi * Kod

3.

Номер на разрешението за преминаване * Número de salvoconducto * Číslo průkazu * Passérseddel nr. * Laissez-Passer Nr. * Reisiloa number * Αριθμός άδειας διέλευσης * Laissez-passer number * Numéro du laissez-passer * Uimhir laissez-passer * Broj propusnice * Numero del lasciapassare * Ceļošanas atļaujas numurs * Laissez-passer numeris * LP-szám * Numru tal-laissez-passer * Nummer van het laissez-passer * Numer laissez-passer * Número do livre-trânsito * Numărul permisului de liberă trecere * Číslo preukazu * Številka prepustnice * Kulkuluvan numero * Laissez-passer-handlingens nummer

4.

Фамилно име * Apellidos * Příjmení * Efternavn * Name * Nimi * Επώνυμο * Surname * Nom * Ainm * Prezime * Cognome * Uzvārds * Pavardė * Családi név * Kunjom * Naam * Nazwisko * Apelido * Nume * Priezvisko * Priimek * Sukunimi * Efternamn

5.

Име * Nombre * Jméno * Fornavne * Vornamen * Eesnimed * Ονόματα * Name * Prénom(s) * Céadainm(eacha) * Ime * Nome * Vārds(-i) * Vardas * Utónév * Isem * Voornamen * Imiona * Nomes próprios * Prenume * Meno * Ime * Etunimet * Förnamn

6.

Длъжностно лице на / Гражданство * Funcionario de / Nacionalidad * Úředník / národnost * Tjenestemand i / Nationalitet * Beamter der/des / Staatsangehörigkeit * Ametnik / Kodakondsus * Υπάλληλος του/της / Υπηκοότητα * Official of / Nationality * Agent de / Nationalité * Oifigeach de chuid /Náisiúntacht * Institucija dužnosnika / Državljanstvo * Funzionario del/della / Cittadinanza * … ierēdnis / Valstspiederība * Pareigūnas / Pilietybė * Melyik intézmény tisztviselője / Állampolgárság * Uffiċjal ta' / Ċittadinanza * Ambtenaar van / Nationaliteit * Urzędnik / Obywatelstwo * Funcionário de / Nacionalidade * Funcționar al / Cetățenia * Inštitúcia / Štátna príslušnosť * Uradnik / Državljanstvo * … virkamies/ Kansalaisuus * Tjänsteman vid/Nationalitet

7.

Дата на раждане * Fecha de nacimiento * Datum narození * Fødselsdato * Geburtsdatum * Sünnikuupäev * Ημερομηνία γέννησης * Date of birth * Date de naissance * Dáta breithe * Datum rođenja * Data di nascita * Dzimšanas datums * Gimimo data * Születési idő * Data tat-twelid * Geboortedatum * Data urodzenia * Data de nascimento * Data nașterii * Dátum narodenia * Datum rojstva * Syntymäaika * Födelsedatum

8.

Пол * Sexo * Pohlaví * Køn * Geschlecht * Sugu * Φύλο * Sex * Sexe * Gnéas * Spol * Sesso * Dzimums * Lytis * Nem * Sess * Geslacht * Płeć * Sexo * Sex * Pohlavie * Spol * Sukupuoli * Kön

9.

Място на раждане * Lugar de nacimiento * Místo narození * Fødselsregistreringsted * Geburtsort * Sünnikoht * Τόπος γέννησης * Place of birth * Lieu de naissance * Áit bhreithe * Mjesto rođenja * Luogo di nascita * Dzimšanas vieta * Gimimo vieta * Születési hely * Post tat-twelid * Geboorteplaats * Miejsce urodzenia * Naturalidade * Locul nașterii * Miesto narodenia * Kraj rojstva * Syntymäpaikka * Födelseort

10.

Дата на издаване * Fecha de expedición * Datum vydání * Udstedelsesdato * Ausstellungsdatum * Väljaandmise kuupäev * Ημερομηνία έκδοσης * Date of issuance * Date de délivrance * Dáta eisiúna * Datum izdavanja * Data di rilascio * Izdošanas datums * Išdavimo data * Kiállítás időpontja * Data tal-ħruġ * Datum van afgifte * Data wydania * Data de emissão * Data eliberării * Dátum vydania * Datum izdaje * Myöntämispäivä * Utfärdandedatum

11.

Издаващ орган * Autoridad expedidora * Vydávající orgán * Udstedende myndighed * Ausstellende Behörde* Väljaandnud asutus * Εκδούσα αρχή * Issuing authority * Autorité de délivrance * An tÚdarás eisiúna * Tijelo koje je izdalo propusnicu * Autorità di emissione * Izdevējiestāde * Išdavusi institucija * Kiállító hatóság * Awtorità tal-ħruġ * Instantie van afgifte * Organ wydający * Autoridade emissora * Autoritatea emitentă * Vydávajúci orgán * Organ izdaje * Kulkuluvan myöntänyt viranomainen * Utfärdande myndighet

12.

Дата на изтичане на срока на валидност * Fecha de caducidad * Platnost do * Udløbsdato * Gültig bis * Kehtiv kuni * Ημερομηνία λήξης * Date of expiry * Date de validité * Dáta éaga * Vrijedi do * Data di scadenza * Derīga līdz * Galioja iki * Lejárat időpontja * Data tal-għeluq * Geldig tot * Termin ważności * Data de validade * Data expirării * Dátum platnosti * Velja do * Viimeinen voimassaolopäivä * Sista giltighetsdag

13.

Подпис на притежателя * Firma del titular * Podpis držitele * Indehavers underskrift * Unterschrift des Inhabers * Kasutaja allkiri * Υπογραφή του κατόχου * Signature of holder * Signature du titulaire * Síniú an tsealbhóra * Potpis nositelja * Firma del titolare * Turētāja paraksts * Turėtojo parašas * Jogosult aláírása * Firma tad-detentur * Handtekening van de houder * Podpis posiadacza * Assinatura do titular * Semnătura titularului * Podpis držiteľa * Lastnoročni podpis * Haltijan nimikirjoitus * Innehavarens namnteckning

4.   oldal

Длъжност * Cargo * Funkce * Stilling * Funktion * Ametikoht * Ιδιότητα * Function * Fonction * Post * Dužnost * Funzione * Amats * Pareigos * Beosztás * Kariga * Functie * Stanowisko * Cargo * Funcție * Funkcia * Funkcija * Virka * Befattning

(Ezen az oldalon fognak szerepelni a megjegyzések is, mint például „Családtag” vagy „Ideiglenes LP”.)

5–37.   oldal

38–42.   oldal

Настоящото разрешение за преминаване се издава като валиден документ за пътуване в съответствие с член 6, първа алинея от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

От органите на държави, които нe са членки на Европейския съюз се изисква да позволяват на притежателя свободно преминаване.

Настоящото разрешение за преминаване съдържа [48] страници.

El presente salvoconducto se expide como documento de viaje válido en virtud del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea.

Se solicita a las autoridades de países no miembros de la UE que no impidan el libre paso a su titular.

Este salvoconducto consta de [48] páginas.

Tento průkaz se vydává jako platný cestovní doklad podle Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie.

Úřady zemí, které nejsou členy EU, jsou vyzývány, aby držiteli umožnily nerušený průchod a pobyt.

Tento průkaz má [48] stran.

Denne passérseddel er udstedt som gyldig rejselegitimation i henhold til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter.

Myndigheder i ikke-EU-lande anmodes herved om at tillade indehaveren at passere frit og uhindret.

Denne passérseddel indeholder [48] sider.

Dieser Laissez-Passer wurde gemäß dem Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union als gültiges Reisedokument ausgestellt.

Die Behörden von Drittländern werden hiermit gebeten, den Inhaber des Laissez-Passer frei und ungehindert passieren zu lassen.

Dieser Laissez-Passer enthält [48] Seiten.

Käesolev reisiluba antakse välja kui kehtiv reisidokument vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokollile.

Kolmandate riikide ametiasutustel tuleks lubada dokumendi kasutajal vabalt ilma piiranguteta liikuda.

Reisiluba koosneb 48-st leheküljest.

Η παρούσα άδεια διέλευσης εκδίδεται δυνάμει του Πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ζητείται από τις αρχές των χωρών που δεν είναι μέλη της ΕΕ να επιτρέπουν στον κάτοχο την ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς φραγμούς.

Η παρούσα άδεια διέλευσης περιέχει [48] σελίδες.

This laissez-passer is issued as a valid travel document pursuant to the Protocol on the privileges and immunities of the European Union.

Authorities of non-EU countries are hereby requested to allow the holder to pass freely without hindrance.

This laissez-passer contains [48] pages.

Le présent laissez-passer est délivré comme titre valable de circulation en vertu du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.

Les autorités des pays tiers sont priés d'autoriser le détenteur du laissez-passer à circuler sans entraves.

Le laissez-passer contient 48 pages.

Eisítear an laissez-passer seo mar dhoiciméad taistil bailí de bhun an Phrótacail ar phribhléidí agus díolúintí an Aontais Eorpaigh.

Iarrtar leis seo ar údaráis tíortha nach tíortha de chuid AE ligean don sealbhóir gabháil ar aghaidh gan bhac gan chosc.

Tá [48] leathanach sa laissez-passer seo.

Ova propusnica izdana je kao valjana putna isprava na temelju Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije.

Od vlasti zemalja nečlanica EU-a zahtijeva se da nositelju dopuste slobodan prolaz bez smetnji.

Ova propusnica sadrži [48] stranica.

Il presente lasciapassare è rilasciato quale valido documento di viaggio a norma del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Si richiede alle autorità di paesi terzi di consentire il passaggio liberamente e senza ostacoli al titolare.

Il presente lasciapassare è composto di [48] pagine.

Šī ceļošanas atļauja ir izdota kā derīgs celošanas dokuments saskaņā ar Protokolu par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā.

To valstu iestādēm, kas nav ES valstis, tiek lūgts ļaut turētājam brīvi pārvietoties bez ierobežojuma.

Šajā ceļošanas atļaujā ir [48] lappuses.

Šis laissez-passer išduotas kaip galiojantis kelionės dokumentas remiantis Protokolu dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų.

Ne ES šalių valdžios institucijų prašoma leisti turėtojui laisvai ir netrukdomam judėti.

Šį laissez-passer sudaro [48] puslapiai.

Ezt a laissez-passer-t az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv értelmében érvényes úti okmányként állították ki.

A nem uniós országok hatóságait ezennel felkérik, hogy tegyék lehetővé a jogosultnak az akadályoztatás nélküli, szabad áthaladást és tartózkodást.

Ez a laissez-passer [48] oldalból áll.

Dan il-laissez-passer jinħareġ bħala dokument tal-ivvjaġġar validu skont il-Protokoll dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea.

L-awtoritajiet ta' pajjiżi mhux membri tal-UE huma b'dan mitlubin li jħallu lid-detentur jgħaddi liberament mingħajr tfixkil.

Dan il-laissez-passer fih [48] paġna.

Dit laissez-passer wordt afgegeven als een geldig reisdocument krachtens het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie.

De autoriteiten van niet-EU-landen wordt verzocht de houder vrije en onbelemmerde doorgang te verlenen.

Het laissez-passer bevat [48] bladzijden.

Laissez-passer wystawione jest jako ważny dokument podróży na podstawie Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej.

Władze krajów spoza UE są proszone o zezwolenie na swobodne przemieszczanie się jego posiadacza.

Laissez-passer zawiera [48] stron.

O presente livre-trânsito é emitido como documento válido de viagem ao abrigo do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia.

Solicita-se às autoridades dos países que não são membros da UE que permitam ao titular a circulação sem entraves.

O presente livre-trânsito contém 48 páginas.

Prezentul permis de liberă trecere este emis ca document de călătorie valabil, în temeiul Protocolului privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene.

Se solicită autorităților din țările care nu sunt membre ale UE să permită titularului libera trecere fără piedici.

Prezentul permis de liberă trecere cuprinde [48] de pagini.

Tento preukaz sa vydáva ako platný cestovný doklad na základe Protokolu o privilégiách a imunitách Európskej únie.

Orgány krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie sa týmto vyžadujú, aby umožnili držiteľovi slobodný prechod a pobyt bez obmedzení.

Tento preukaz obsahuje [48] strán.

Ta prepustnica se izdaja kot veljavna potna listina v skladu s Protokolom o privilegijih in imunitetah Evropske unije.

Organi držav, ki niso članice Evropske unije, so zaprošeni, da imetniku dovolijo prost in neoviran prehod.

Ta prepustnica vsebuje [48] strani.

Tämä kulkulupa on Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan perusteella myönnetty pätevä matkustusasiakirja.

EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisia pyydetään sallimaan tämän kulkuluvan haltijan matkustaa ja oleskella vapaasti ja esteittä.

Tämä kulkulupa sisältää [48] sivua.

Denna laissez-passer är utfärdad som en giltig resehandling i enlighet med protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

Myndigheter i tredjeländer uppmanas härmed att tillåta innehavaren att passera fritt utan hinder.

Denna laissez-passer innehåller [48] sidor.

43-48.   oldal

БЕЛЕЖКИ

Настоящото разрешение за преминаване е собственост на Европейския съюз.

Електронен компонент | Настоящото разрешение за преминаване съдържа чувствителни електронни компоненти. За целите на доброто функциониране да не се прегъва, перфорира или излага на екстремни температури или влага.

Промяна | Настоящото разрешение за преминаване не трябва да бъде подлагано на манипулация или предавано на неоторизирано лице. Всяка промяна го прави невалидно за използване.

Кражба или загуба | Всяка кражба, загуба или унищожаване трябва да бъдат докладвани незабавно на местните полицейски органи или на издаващата институция на Европейския съюз.

След изтичане на срока на валидност то трябва да бъде върнато на издаващия орган.

OBSERVACIONES

La Unión Europea se reserva la propiedad de este salvoconducto.

Componente electrónico | Este salvoconducto contiene elementos electrónicos sensibles. Para su óptima conservación, no se debe doblar, perforar ni exponer a temperaturas extremas o humedad excesiva.

Alteración | Este salvoconducto no debe ser manipulado ni cedido a una persona no autorizada. Cualquier alteración invalidará su uso.

Sustracción o extravío | En caso de sustracción, extravío o destrucción deberá informarse inmediatamente a los servicios policiales locales y a la institución de la Unión Europea que lo haya expedido.

Al finalizar el periodo de validez, el salvoconducto se restituirá a la autoridad expedidora.

POZNÁMKY

Tento průkaz je majetkem Evropské unie.

Elektronická část | V tomto průkazu se nachází citlivá elektronika. Pro bezchybné fungování prosím neohýbat, neděrovat, nevystavovat extrémní teplotě ani nadměrné vlhkosti.

Úprava | Průkaz se nesmí upravovat ani poskytovat neoprávněné osobě. Jakákoli úprava činí průkaz neplatným.

Odcizení nebo ztráta | Odcizení, ztráta nebo zničení se musí neprodleně oznámit místnímu policejnímu orgánu a vydávajícímu orgánu Evropské unie.

Na konci doby platnosti musí být průkaz vrácen vydávajícímu orgánu.

NOTER

Denne passérseddel forbliver Den Europæiske Unions ejendom.

Elektronisk komponent | Denne passérseddel indeholder følsom elektronik. Af hensyn til anvendeligheden bør det undgås at bøje eller perforere passérsedlen eller udsætte den for ekstreme temperaturer eller fugtighed.

Ændring | Denne passérseddel må ikke forfalskes eller overdrages til uvedkommende. Enhver ændring vil medføre, at den bliver ugyldig.

Tyveri eller tab | Tyveri, tab eller ødelæggelse skal straks indberettes til de lokale politimyndigheder og til den udstedende EU-institution.

Ved udløbet af gyldighedsperioden skal den tilbageleveres til den udstedende myndighed.

BEMERKUNGEN

Dieser Laissez-Passer bleibt Eigentum der Europäischen Union.

Elektronisches Element | Dieser Laissez-Passer enthält empfindliche elektronische Elemente. Bitte diesen Laissez-Passer nicht knicken, perforieren oder extremen Temperaturen bzw. starker Feuchtigkeit aussetzen.

Veränderung | Dieser Laissez-Passer darf nicht verändert oder unbefugten Personen übergeben werden. Jede Veränderung dieses Laissez-Passer bewirkt seine Ungültigkeit.

Diebstahl oder Verlust | Diebstahl, Verlust oder Zerstörung dieses Laissez-Passer sind unverzüglich bei der örtlichen Polizei und bei dem ausstellenden Organ der Europäischen Union anzuzeigen.

Nach Ablauf der Gültigkeit muss der Laissez-Passer an die ausstellende Behörde zurückgegeben werden.

MÄRKUSED

Käesolev reisiluba on Euroopa Liidu omandis.

Elektrooniline komponent | Käesolev reisiluba sisaldab tundlikku elektroonikat. Parima toimimise huvides palume dokumenti mitte painutada ega perforeerida ning vältida kokkupuudet äärmuslike temperatuuride ja liigse niiskusega.

Muutmine | Käesolevat reisiluba ei tohi muuta ega anda edasi volitamata isikule. Mistahes muutmine muudab reisiloa kehtetuks.

Vargus või kaotamine | Reisloa vargusest, kaotamisest või hävinemisest tuleb teatada viivitamatult kohalikule politseiasutusele või dokumendi väljastanud Euroopa Liidu institutsioonile.

Kehtivusperioodi lõppedes tuleb dokument tagastada selle väljastanud asutusele.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα άδεια διέλευσης παραμένει στην ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ηλεκτρονικό στοιχείο | Η παρούσα άδεια διέλευσης περιέχει ευαίσθητα ηλεκτρονικά συστήματα. Προκειμένου να μην επηρεαστεί η λειτουργία τους, η άδεια διέλευσης δεν πρέπει να κάμπτεται, να τρυπάται ή να εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες ή υπερβολική υγρασία.

Αλλοίωση | Η παρούσα άδεια διέλευσης δεν πρέπει να αλλοιωθεί ή να δοθεί σε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οποιαδήποτε αλλοίωση θα ακυρώσει την ισχύ της.

Κλοπή ή απώλεια | Τυχόν κλοπή, απώλεια ή καταστροφή πρέπει να δηλώνεται αμέσως στην τοπική αστυνομική αρχή και στο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την εξέδωσε.

Μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος, η άδεια διέλευσης πρέπει να επιστραφεί στην εκδούσα αρχή.

NOTES

This laissez-passer remains the property of the European Union.

Electronic Component | This laissez-passer contains sensitive electronics. For best performance please do not bend, perforate or expose to extreme temperature or excessive moisture.

Alteration | This laissez-passer must not be tampered with or passed to an unauthorised person. Any alteration will render it invalid for use.

Theft or Loss | Any theft, loss or destruction must be immediately reported to local police authority and to the issuing institution of the European Union.

At the end of the period of validity it must be returned to the issuing authority.

NOTES

Le présent laissez-passer demeure la propriété de l'Union européenne.

Composant électronique | Le présent laissez-passer contient des éléments électroniques sensibles. Pour de meilleurs résultats, veuillez ne pas plier, perforer ou exposer à des températures extrêmes ou à une humidité excessive.

Altération | Le présent laissez-passer ne doit pas être trafiqué ou transmis à une personne non autorisée. Toute altération rendra son usage non valable.

Vol ou perte | Tout vol, perte ou destruction doit être immédiatement signalé à l'autorité de police locale et à l'institution de l'Union européenne qui a délivré le laissez-passer.

À l'issue de la période de validité, il doit être restitué à l'autorité de délivrance.

NÓTAÍ:

Is leis an Aontas Eorpach an laissez-passer seo.

Comhpháirt leictreonach |Áiritear leictreonaic íogair sa laissez-passer seo. Ar mhaithe leis an bhfeidhmíocht is fearr, ná déantar é a lúbadh, a phollú ná a nochtadh do theocht an-ard nó an-íseal, ná do thaise iomarcach, le do thoil.

Athrú | Ní mór gan baint den laissez-passer seo ná é a thabhairt do dhuine neamh-údaraithe. Aon athrú a dhéantar air, fágfaidh sé nach mbeidh sé bailí lena úsáid.

Goid nó cailliúint | Ní mór aon ghoid, aon chailliúint nó aon díothú a thuairisciú d'údarás póilíní áitiúil agus d'eagraíocht eisiúna an Aontais Eorpaigh.

Ní mór é a thabhairt ar ais don údarás eisiúna ag deireadh na tréimhse bailíochta.

NAPOMENE

Ova propusnica ostaje vlasništvo Europske unije.

Elektronička komponenta | Ova propusnica sadrži osjetljivu elektroniku. Za najbolju učinkovitost nemojte savijati, bušiti niti izlagati ekstremnim temperaturama ili prekomjernoj vlazi.

Preinake | Na propusnici se ne smiju raditi preinake i ne smije ju se prenositi na neovlaštenu osobu. Bilo kakvom preinakom ona postaje nevažeća.

Krađa ili gubitak | Svaka krađa, gubitak ili uništenje mora se odmah prijaviti lokalnim policijskim tijelima i instituciji Europske unije koja je izdala propusnicu.

Na kraju razdoblja valjanosti propusnica se mora vratiti tijelu koje ju je izdalo.

NOTE

Il presente lasciapassare rimane di proprietà dell'Unione europea.

Componenti elettronici | Il presente lasciapassare contiene componenti elettronici sensibili. Per un uso ottimale si raccomanda di non piegare, forare o esporre a temperature estreme né ad umidità eccessiva.

Alterazioni | Il presente lasciapassare non deve essere manomesso o ceduto a persona non autorizzata. Qualsiasi alterazione del lasciapassare ne inficerà la validità d'uso.

Furto o smarrimento| Il furto, lo smarrimento o la distruzione devono essere segnalati immediatamente all'autorità di polizia locale e all'istituzione di emissione dell'Unione europea.

Allo scadere del periodo di validità il lasciapassare deve essere restituito all'autorità di emissione.

PIEZĪMES

Šī ceļošanas atļauja ir Eiropas Savienības īpašums.

Elektronisks komponents | Šajā ceļošanas atļaujā ir integrēti jutīgi elektroniski komponenti. Lai nodrošinātu pienācīgu to darbību, lūdzam atļauju nelocīt, neperforēt un nepakļaut pārmērīgām temperatūras izmaiņām vai mitruma ietekmei.

Pārveidošana | Ir aizliegts šajā ceļošanas atļaujā izdarīt labojumus vai nodot to nepiederošai personai. Jebkādi pārveidojumi padara to par izmantošanai nederīgu.

Zādzība vai nozaudēšana | Zādzības, nozaudēšanas vai iznīcināšanas gadījumā nekavējoties par to ir jāinformē vietējā policijas iestāde un attiecīgā Eiropas Savienības izdevējiestāde.

Derīguma termiņa beigās atļauja ir jānodod atpakaļ izdevējiestādei.

PASTABOS

Šis laissez-passer lieka Europos Sąjungos nuosavybė.

Elektroninis komponentas | Šiame laissez-passer yra integruotos jautrios elektronikos. Kad

laissez-passer gerai išsilaikytų, jo nelankstyti, nepradurti, nelaikyti labai aukštoje ar žemoje temperatūroje, saugoti nuo didelės drėgmės.

Pakeitimas | Šio laissez-passer niekaip negalima keisti arba perduoti pašaliniam asmeniui. Dėl bet kokio pakeitimo jis taps negaliojančiu.

Vagystė arba pametimas | Apie vagystę, pametimą arba sunaikinimą turi būti nedelsiant pranešta vietos policijos įstaigai ir išduodančiai Europos Sąjungos institucijai.

Pasibaigus galiojimo laikui jis turi būti grąžintas išduodančiai institucijai.

MEGJEGYZÉSEK

Ez a laissez-passer az Európai Unió tulajdona.

Elektronikai alkatrész | Ez a laissez-passer érzékeny elektronikai alkatrészeket tartalmaz. A legjobb teljesítmény érdekében kérjük, ne hajlítsa meg, ne lyukassza át és ne tegye ki túlzott hőhatásnak vagy nedvességnek.

Megváltoztatás | A laissez-passer illetéktelen módosítása, valamint jogosulatlan személy számára történő átadása tilos. Bármilyen változtatás az okmány érvénytelenségét vonja maga után.

Ellopás vagy elvesztés | A laissez-passer ellopását, elvesztését vagy megrongálódását késedelem nélkül be kell jelenteni a helyi rendőrségnél és az Európai Unió okmányt kiállító intézményénél.

Érvényességi idejének végén vissza kell szolgáltatni a kiállító hatóságnak.

NOTI

Dan il-laissez-passer jibqa' proprjetà tal-Unjoni Ewropea.

Komponent Elettroniku | Dan il-laisser-assez fih elettronika sensittiva. Għall-aħjar prestazzjoni ma għandekx tilwih, ittaqqbu jew tesponih għal temperaturi estremi jew umdità eċċessiva.

Alterazzjoni | Ma għandekx tbagħbas dan il-laisser-passez jew tgħaddih lil persuna mhux awtorizzata. Kwalunkwe alterazzjoni tirrendih bħala mhux validu għall-użu.

Serq jew Telf | Kwalunkwe serq, telf jew distruzzjoni għandhom jiġu immedjatament irrappurtati lill-awtoritajiet tal-pulizija lokali u lill-istituzzjoni tal-ħruġ tal-Unjoni Ewropea.

Fi tmiem il-perijodu tal-validità dan għandu jiġi rritornat lill-awtorità tal-ħruġ.

OPMERKINGEN

Dit laissez passer blijft eigendom van de Europese Unie.

Elektronisch onderdeel | Dit laissez-passer bevat gevoelige elektronica. Gelieve niet te plooien, te doorboren of aan extreme temperaturen of overmatig vochtige omstandigheden bloot te stellen, teneinde een optimale werking te garanderen.

Wijziging | Dit laissez-passer mag niet worden gewijzigd of aan een onbevoegd persoon worden gegeven. Wijzigingen maken het ongeldig.

Diefstal of Verlies | Diefstal, verlies of vernietiging moeten onmiddellijk worden gemeld aan de lokale politie-instantie en de EU-instelling van afgifte.

Aan het einde van de geldigheidsperiode moet het laissez-passer aan de instantie van afgifte worden geretourneerd.

UWAGI

Laissez-passer jest własnością Unii Europejskiej.

Element elektroniczny | Laissez-passer zawiera czuły element elektroniczny. Aby optymalne działał, nie zginać, nie perforować ani nie narażać na skrajne temperatury czy nadmierną wilgoć.

Niepowołana ingerencja | Nie wolno dokonywać żadnych zmian w laissez-passer ani powierzać go osobie niepowołanej. Wszelka próba ingerencji powoduje utratę ważności.

Kradzież lub zguba | Kradzież, zgubę lub zniszczenie natychmiast zgłosić lokalnemu organowi policji i wystawiającej instytucji Unii Europejskiej.

Pod koniec terminu ważności zwrócić organowi wystawiającemu.

NOTAS

Este livre-trânsito é propriedade da União Europeia.

Componente eletrónico | Este livre-trânsito contém sistemas eletrónicos sensíveis. Para garantir o bom funcionamento, não dobrar, perfurar ou expor a temperaturas extremas ou humidade excessiva.

Modificação | Este livre-trânsito não pode ser modificado ou entregue a uma pessoa não autorizada. Se sofrer qualquer modificação, deixa de ser válido.

Roubo ou extravio | Qualquer roubo, extravio ou destruição deste livre-trânsito deve ser imediatamente comunicado à autoridade policial local e à instituição da União Europeia que o emitiu.

Findo o período de validade, deve ser entregue à autoridade emissora.

NOTE

Prezentul permis de liberă trecere rămâne proprietatea Uniunii Europene.

Componente electronice | Prezentul permis de liberă trecere conține componente electronice sensibile. Pentru a asigura cele mai bune performanțe, a nu se îndoi, perfora sau expune la condiții extreme de temperatură sau umezeală.

Modificare | Prezentul permis de liberă trecere nu trebuie să fie falsificat sau încredințat unei persoane neautorizate. Orice modificare va duce la invalidarea permisului.

Furt sau pierdere | Orice furt, pierdere sau distrugere trebuie imediat raportată autorității locale de poliție și instituției europene emitente.

La finalul duratei de valabilitate, permisul trebuie restituit autorității emitente.

POZNÁMKY

Tento preukaz zostáva vlastníctvom Európskej únie.

Elektronický prvok | Tento preukaz obsahuje citlivú elektroniku. V záujme správneho fungovania ho neohýbajte, neperforujte ani nevystavujte extrémnym teplotám či nadmernej vlhkosti.

Pozmeňovanie | Tento preukaz nemožno pozmeňovať ani poskytovať neoprávneným osobám. V prípade akéhokoľvek pozmenenia sa stáva neplatným.

Odcudzenie alebo strata | Každý prípad odcudzenia, straty alebo zničenia sa musí bezodkladne nahlásiť miestnemu policajnému orgánu a vydávajúcej inštitúcii Európskej únie.

Po uplynutí platnosti sa musí vrátiť vydávajúcemu orgánu.

OPOMBE

Ta prepustnica ostaja last Evropske unije.

Elektronski elementi | Ta prepustnica vsebuje občutljive elektronske elemente. Njeno optimalno delovanje je zagotovljeno le, če se ne prepogiba, preluknjava ali izpostavlja ekstremnim temperaturam ali čezmerni vlagi.

Sprememba | Te prepustnice ni dovoljeno spreminjati ali je posredovati nepooblaščenim osebam. Kakršna koli sprememba povzroči njeno neveljavnost.

Kraja ali izguba | Vsako krajo, izgubo ali uničenje je treba nemudoma prijaviti lokalnemu policijskemu organu in instituciji Evropske unije, ki je prepustnico izdala.

Po poteku veljavnosti jo je treba vrniti organu izdaje.

HUOMAUTUKSIA

Tämä kulkulupa on Euroopan unionin omaisuutta.

Elektroninen komponentti | Tämä kulkulupa sisältää herkkiä elektronisia osia. Optimaalisen toiminnan varmistamiseksi sitä ei saa taivuttaa, rei'ittää eikä altistaa suurelle kuumuudelle tai kosteudelle.

Muuttaminen | Tähän kulkulupaan ei saa tehdä muutoksia eikä sitä saa luovuttaa asiattomille henkilöille. Kaikki muutokset tekevät sen käyttökelvottomaksi.

Varastaminen tai katoaminen | Kulkuluvan varastamisesta, katoamisesta tai tuhoutumisesta on ilmoitettava viipymättä paikalliselle poliisiviranomaiselle ja kulkuluvan myöntäneelle Euroopan unionin toimielimelle.

Voimassaolon päätyttyä kulkulupa on palautettava sen myöntäneelle viranomaiselle.

ANMÄRKNINGAR

Denna laissez-passer förblir Europeiska unionens egendom.

Elektronisk komponent | Denna laissez-passer innehåller känslig elektronik. För bästa resultat låt bli att böja eller perforera denna laissez-passer eller att utsätta den för extrema temperaturer eller alltför hög fuktighet.

Ändring | Denna laissez-passer får inte ändras eller överlämnas till obehöriga. Ändringar kommer att medföra att den ogiltigförklaras.

Stöld eller förlust | Om denna laissez-passer har stulits eller förstörts ska detta omedelbart rapporteras till lokal polismyndighet och till den utfärdande institutionen i Europeiska unionen.

När giltighetstiden löpt ut ska denna laissez-passer återlämnas till den utfärdande myndigheten.


II. MELLÉKLET

1. cikk

Fogalommeghatározások

(1)

A rendeletben a „különleges kérelmezők” meghatározás alatt az intézményi tagok családtagjai, továbbá az alábbi, hosszasan az Unión kívül tartózkodó kérelmezők értendők (ideértve a hosszú távú kiküldetéseket is):

a)

az Unió azon tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak családtagjai, akik megfelelnek az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának 23. cikkében, illetve az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 11. és 81. cikkében foglalt, a laissez-passer kiállítására vonatkozó kikötéseknek;

b)

az Unió azon tisztviselői és egyéb alkalmazottai, akik nem felelnek meg az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának 23. cikkében, illetve az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 11. és 81. cikkében foglalt, a laissez-passer kiállítására vonatkozó kikötéseknek, valamint ezek családtagjai;

c)

kirendelt nemzeti szakértők és családtagjaik; valamint

d)

küldöttségi pályakezdő szakértők (JPD) és családtagjaik.

(2)

E rendeletben az „eredeti jogosult” meghatározás alatt azon intézményi tagokat, uniós tisztviselőket és egyéb uniós alkalmazottakat, kirendelt nemzeti szakértőket és küldöttségi pályakezdő szakértőket kell érteni, akik e rendelet alapján laissez-passer-val rendelkeznek.

(3)

A rendeletben szereplő „családtag” meghatározás a következő, értelemszerűen alkalmazott kategóriákat foglalja magában: a tisztviselők személyzeti szabályzata VII. mellékletének 1. cikke értelmében vett házastárs vagy bejegyzett élettárs, a tisztviselők személyzeti szabályzata 72. cikkének (1) bekezdése értelmében vett nem házastársi kapcsolatban élő élettárs, a tisztviselők személyzeti szabályzata VII. mellékletének 2. cikke értelmében vett eltartott gyermek, valamint a tisztviselők személyzeti szabályzata VII. melléklete 2. cikke (4) bekezdésének értelmében eltartottnak minősülő gyermek.

(4)

Azok a gyermekek, akik e melléklet 1. cikkének értelmében családtagnak minősülnek, a 2252/2004/EK rendelet 1. cikke (2a) bekezdésének a) pontja szerint mentesülnek az ujjlenyomat-adási kötelezettség alól.

2. cikk

Az 1. cikkben említett kérelmezői kategóriákra alkalmazandó általános feltételek

(1)

Az 1. cikkben meghatározott különleges kérelmezői kategóriák esetében csak kivételes körülményekre tekintettel és kizárólag az Unió érdekében bocsátható ki laissez-passer.

(2)

Az Unió területén kívüli tartós tartózkodás esetén, ideértve a hosszú távú kiküldetéseket is, a laissez-passer kiadásának egyetlen célja az, hogy biztosítható legyen a szolgálat biztonságos és megfelelő működtetése, és csak kivételes körülmények között vagy akkor kerülhet rá sor, amikor a nemzeti útlevelek vagy laissez-passer-k nem használhatók, különösen amennyiben az valamely harmadik országba történő utazáshoz, valamint az ott történő megfelelő bejelentkezéshez és letelepedéshez szükséges.

(3)

A családtagok esetében a laissez-passer érvényessége soha nem haladhatja meg az eredeti jogosult úti okmányának az érvényességét.

(4)

Bármely laissez-passer iránti, ezen melléklet alapján benyújtott kérelmet megfelelő módon indokolni kell, teljes mértékben figyelembe véve az e cikk (1)–(3) bekezdéseiben felsorolt feltételeket.

(5)

Az 1. cikk szerinti kérelmezők ugyanazon azonosítási és kérelmezési eljáráson esnek át, mint a többi uniós laissez-passer jogosultja.


Top