Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0886

A Bizottság 886/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2013. május 15. ) a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk lehetőség szerinti, a felhasználók számára térítésmentes biztosításához szükséges adatok és eljárások tekintetében való kiegészítéséről EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 247, 18.9.2013, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/886/oj

18.9.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 247/6


A BIZOTTSÁG 886/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2013. május 15.)

a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk lehetőség szerinti, a felhasználók számára térítésmentes biztosításához szükséges adatok és eljárások tekintetében való kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről szóló, 2010. július 7-i 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen az irányelv 3. cikkének c) pontjára és 6. cikkének (1) bekezdésére.

az európai adatvédelmi biztossal való konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2010/40/EU irányelv 3. cikkének c) pontja kiemelt intézkedésként határozza meg a felhasználók számára térítésmentes, a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információs szolgáltatások nyújtásához szükséges adatok és eljárások kidolgozását.

(2)

A 2010/40/EU irányelv 6. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság köteles előírásokat elfogadni az intelligens közlekedési rendszerek kiépítése és gyakorlati használata tekintetében érvényesülő kompatibilitás, kölcsönös átjárhatóság és folyamatosság biztosításához a kiemelt intézkedések vonatkozásában.

(3)

„A közúti közlekedésbiztonság európai térsége felé: a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatás a 2011 és 2020 közötti időszakra” (2) című közlemény leszögezi, hogy „az ITS fontos szerepet tölthet be a közlekedésbiztonság javításában, például olyan balesetérzékelő és forgalomfigyelő rendszerek alkalmazása révén, amelyek képesek a közlekedőket valós idejű információkkal ellátni.”

(4)

Az információs szolgáltatások tekintetében a közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2003. november 17-i 2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) minimumszabályokat állapít meg a közszféra információinak az Unió egész területén való további felhasználásáról, valamint arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a minimumszabályokon túl is hozzanak intézkedéseket a közszféra információinak széles körű felhasználása érdekében.

(5)

Az ITS-alkalmazások és -szolgáltatások bevezetése és használata személyes adatok feldolgozását is igényli, melynek során tiszteletben kell tartani az uniós jogszabályokat, és elsősorban a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4), valamint az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) rendelkezéseit. Ebből következően az ITS-alkalmazások és -szolgáltatások tekintetében alkalmazni kell a célkorlátozás és az adatminimalizálás elvét.

(6)

A kompatibilitás, a kölcsönös átjárhatóság és a folyamatosság biztosítása érdekében minimumkövetelményeket kell meghatározni a közúti biztonsággal kapcsolatos általános forgalmi információk vonatkozásában. Ezek a követelmények a végfelhasználók számára biztosított, közlekedési biztonsággal kapcsolatos forgalmi események és körülmények egységesített jegyzékét, valamint az információk tartalmát és ezek felhasználását szabályozzák. Amennyiben az információk végfelhasználókhoz való eljuttatása különböző, köz- és/vagy magánszektorbeli közútkezelők, szolgáltatók és forgalmi információk közlésével foglalkozó műsorszolgáltatók ellenőrzése alá tartozó átviteli csatornákon keresztül történik, akkor az információ nem lehet ellentmondásos, vagyis ugyanolyan elemekből kell állnia, és az adott esemény vagy körülmény ugyanolyan leírásán kell alapulnia.

(7)

A közúti biztonsággal kapcsolatos forgalmi adatok elengedhetetlenül szükségesek a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk biztosításához. Az adatok gyűjtését és tárolását köz- és/vagy magánszektorbeli üzemeltetők és szolgáltatók végzik. Ahhoz, hogy ezek az adatok könnyen hozzáférhetőek legyenek az információs szolgáltatás biztosításához szükséges cseréhez és további felhasználáshoz, a köz- és/vagy magánszektorbeli üzemeltetőknek és szolgáltatóknak egyéni hozzáférési pontokon keresztül kell elérhetővé tenniük őket, vagy gondoskodniuk kell arról, hogy az adatok elérhetők legyenek a tagállamok által létrehozott és működtetett nemzeti hozzáférési pontokon keresztül. A nemzeti hozzáférési pontokat adattár, adatnyilvántartás, internetes portál vagy egyéb hasonló formában is létre lehet hozni.

(8)

A közúti biztonsággal kapcsolatos adatokat az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kell hozzáférhetővé tenni (a személyes adatokat például anonimizálni kell). Amennyiben az információs szolgáltatáshoz például a földrajzi elhelyezkedésre vonatkozó adatok végfelhasználóktól való vagy jövőbeli együttműködési rendszereken keresztül történő gyűjtésére van szükség, a végfelhasználókat egyértelműen tájékoztatni kell az adatgyűjtés tényéről, az adatgyűjtés és az esetleges nyomon követés lépéseiről, valamint arról, hogy mennyi ideig őrzik meg az adatokat. A köz- és/vagy magánszektorbeli közútkezelők, szolgáltatók és gépjárműipari szereplők feladata, hogy megfelelő technikai intézkedésekkel biztosítsák a végfelhasználóktól vagy a gépjárműveikből származó adatok anonimitását.

(9)

Azok a tagállamok, amelyek valamilyen formában már biztosítanak közúti biztonsággal kapcsolatos forgalmi információkat a területükön, továbbra is alkalmazhatják jelenlegi módszereiket, amennyiben azok megfelelnek a rendelet előírásainak. Annak érdekében, hogy a közúti biztonsággal kapcsolatos és a forgalmi körülményekre vonatkozó információs szolgáltatások a lehető legpozitívabb hatással legyenek az Unióban történő közúti balesetek és halálesetek számának csökkentése tekintetében, a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk biztosításának kompatibilisnek, kölcsönösen átjárhatónak és folyamatosnak kell lennie a tagállamokban, folyamatosan meg kell felelnie a minőségi minimumkövetelményeknek, és lehetőség szerint a végfelhasználók számára térítésmentesnek kell lennie.

(10)

Ahhoz, hogy minden tagállam harmonizált és gördülékeny megközelítést fejlesszen ki a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információknak az egész Unióra kiterjedő biztosítása vonatkozásában, fontos, hogy sor kerüljön az egész Unióban érvényes előírások meghatározására, amelyek a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi tájékoztatás mindenkori biztosítását szabályozzák. A tagállamok a már meglévő technikai megoldásokat és az európai vagy nemzetközi szabványügyi szervezetek által kidolgozott nyílt szabványokat is felhasználhatják annak érdekében, hogy biztosítsák a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk biztosításának kölcsönös átjárhatóságát és folyamatosságát az egész Unió területén.

(11)

Ahhoz, hogy megbízható és ésszerű legyen a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk biztosítása, folyamatosan fenn kell tartani a minimális minőségi szintet. A tagállamoknak további erőfeszítéseket kell tenniük, valamint tapasztalatcserét kell folytatniuk a vonatkozó minőségi kritériumok, a minőségmérési és -ellenőrzési módszerek és a minőségi célok meghatározása érdekében, a közúti biztonsággal kapcsolatos események és körülmények, valamint az úthálózatok és/vagy a működési környezetek minden típusa vonatkozásában. Az ismeretek és a bevált gyakorlatok megosztása érdekében a tagállamok beszámolnak a Bizottságnak a témában született elemzéseik eredményéről és tapasztalataikról.

(12)

Habár a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információkat lehetőség szerint általánosan és térítésmentesen kell a végfelhasználók számára biztosítani, előfordulhat, hogy a távközlési díjak, a rádióengedélyek vagy az információk vételét lehetővé tévő berendezés megvásárlásának költségeit a végfelhasználóknak kell állniuk.

(13)

A közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információknak a technikailag lehetséges legtöbb végfelhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, figyelembe véve a gépjárművek, az átviteli csatornák és a piacon elérhető vételi berendezések eltérő műszaki adottságait.

(14)

A köz- és magánszektorbeli közútkezelőknek és szolgáltatóknak törekedniük kell arra, hogy az információtartalmat nyelvtől függetlenül, egységes módon bocsássák a végfelhasználók rendelkezésére. Amennyiben az adott tagállam aláírta az 1968. november 8-án az Egyesült Nemzetek Szervezetének Gazdasági és Szociális Tanácsa által elfogadott, közúti jelzésekről szóló 1968-as bécsi egyezményt, illetve különösen a közúti forgalombiztonsággal foglalkozó munkacsoport által kidolgozott, közúti jelzésekről szóló, egységes szerkezetbe foglalt határozatot (6), alkalmazkodnia kell azok rendelkezéseihez.

(15)

Nemzeti értékelések alapján a tagállamoknak képesnek kell lenniük kijelölni a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános információk szolgáltatásának lefedettségét a transzeurópai közúti hálózatnak a tagállam területére eső részén, annak érdekében, hogy azokra az útszakaszokra és területekre lehessen összpontosítani, amelyek forgalmi és biztonsági adottságai szükségessé teszik az információs szolgáltatás biztosítását és alátámasztják az ehhez kapcsolódó beruházás indokoltságát. Az érdekelt felek helyzetéből adódó eltérések miatt azonban a városi csomópontokra nem vonatkoznak e rendelet előírásai. A tagállamoknak meg kell küldeniük a Bizottságnak az információs szolgáltatás nemzeti szintű kijelölését.

(16)

A 2010/40/EU irányelv 17. cikkének (4) bekezdése szerint a Bizottság háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az irányelv végrehajtása terén történt haladásról. A jelentés tartalmazza az 5–11. cikk és a 16. cikk alkalmazása és végrehajtása terén elért haladást bemutató elemzést, valamint adott esetben megvizsgálja az irányelv módosításának szükségességét. A jelentésben adott esetben azt is értékelni kell, hogy szükséges-e a kiemelt intézkedések érdekében elfogadott előírások módosítása és/vagy kiegészítése, figyelembe véve az előírások nemzeti alkalmazását, valamint a velük kapcsolatos technológiai fejlesztéseket és szabványosítási eljárást,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

A 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a rendelet meghatározza azokat az előírásokat, amelyek a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk lehetőség szerinti, a felhasználók számára térítésmentes, uniós szintű biztosítását szolgáló adatok és eljárások kompatibilis, kölcsönösen átjárható és folyamatos kiépítéséhez és gyakorlati használatához szükségesek.

A rendeletet a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk szolgáltatásának a transzeurópai közúti hálózat területén való biztosítására kell alkalmazni.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)   „transzeurópai közúti hálózat”: a 661/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (7) I. mellékletének 2. szakaszában meghatározott közúti hálózat, a városi csomópontok kivételével;

b)   „időszakosan síkos útfelület”: az útfelület bármilyen előre nem látható állapota, amely bizonyos időre síkosságot idéz elő, és ezzel csökkenti a járművek útfelülethez való tapadását;

c)   „állat, ember, akadály, törmelék az úton”: bármilyen helyzet, melyben törmelék, állatok, akadályok vagy emberek találhatók az úton olyan területen, ahol a jelenlétükre nem lehet számítani, és kikerülésük érdekében vészhelyzeti manőverre lehet szükség;

d)   „biztosítás nélküli baleseti helyszín”: olyan baleset helyszíne, amelyet az illetékes hatóság még nem biztosított;

e)   „átmeneti közúti munkálatok”: tmeneti ideig tartó, a közúton vagy a közút mentén folytatott munkálatok, melyek a munkálatok rövid időtartama miatt csak korlátozott mértékben vannak jelölve;

f)   „csökkent látótávolság”: a járművezetők látótávolságát csökkentő körülmény miatt megváltozott látási viszonyok, amelyek befolyásolhatják a biztonságos vezetést;

g)   „menetiránnyal szemben közlekedő járművezető”: osztott útpálya nem megfelelő oldalán, a menetiránnyal szemben haladó jármű;

h)   „jelöletlen útlezárás”: bármilyen részleges vagy teljes útlezárás, amely nincs megfelelő módon biztosítva és jelzésekkel ellátva;

i)   „rendkívüli időjárási körülmények”: szokatlan, szélsőséges vagy az évszaknak nem megfelelő időjárási körülmények, amelyek befolyásolhatják a biztonságos vezetést;

j)   „a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk felhasználója”: olyan jogi vagy természetes személy, aki részt vesz a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk szolgáltatásának biztosításában, például: köz- és magánszektorbeli közútkezelők, forgalomirányítók, szolgáltatók, forgalmi információk közlésével foglalkozó műsorszolgáltatók;

k)   „végfelhasználó”: a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információs szolgáltatást igénybe vevő gépjárművezető;

l)   „közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános információk szolgáltatása”: valós idejű forgalmi információs szolgáltatás, amely a közúti biztonsággal kapcsolatos tartalom elfogadott minimumát biztosítja, és amely a lehető legtöbb végfelhasználó által a lehető legkevesebb erőfeszítéssel érhető el;

m)   „közúti biztonsággal kapcsolatos forgalmi adatok”: a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk szolgáltatásának biztosításához szükséges, köz- vagy magánszektorbeli forrástól származó adatok;

n)   „közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk”: szerzett, összesített vagy feldolgozott, közúti biztonsággal kapcsolatos forgalmi adatok, amelyeket a köz- és/vagy magánszektorbeli közútkezelők és/vagy szolgáltatók bocsátanak a végfelhasználók rendelkezésére valamely átviteli csatornán keresztül;

o)   „hozzáférési pont”: digitális hozzáférési pont, ahol a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk létrehozásához szükséges közúti biztonsággal kapcsolatos forgalmi adatok gyűjtése, formázása, és cserére, illetve további felhasználásra való rendelkezésre bocsátása zajlik;

p)   „térítésmentes”: a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk szolgáltatásának a felhasználás helyén való, többletköltség nélküli biztosítása a végfelhasználó számára.

3. cikk

A közúti biztonsággal kapcsolatos események és körülmények felsorolása

A közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk szolgáltatása által lefedett eseményeknek vagy körülményeknek az alábbi kategóriák közül legalább egyet tartalmazniuk kell:

a)

időszakosan síkos útfelület;

b)

állat, ember, akadály, törmelék az úton;

c)

biztosítás nélküli baleseti helyszín;

d)

átmeneti közúti munkálatok;

e)

csökkent látótávolság;

f)

menetiránnyal szemben közlekedő járművezető;

g)

jelöletlen útlezárás;

h)

rendkívüli időjárási körülmények;

4. cikk

Az információk tartalma

(1)   A közúti biztonsággal kapcsolatos eseményekről vagy körülményekről biztosított információknak a következő elemeket kell tartalmazniuk:

a)

az esemény vagy a körülmény helyszíne;

b)

az esemény vagy a körülmény 3. cikk szerinti kategóriája, és lehetőség szerint rövid leírása;

c)

lehetőség szerint az ajánlott gépjármű-vezetői magatartásra vonatkozó tanács.

(2)   Amennyiben az esemény véget ér vagy a körülmény nem áll fenn többé, az információt vissza kell vonni, illetve amennyiben változás áll be az esemény vagy a körülmény vonatkozásában, az információt módosítani kell.

5. cikk

Az információs szolgáltatás biztosítása

(1)   A tagállamoknak meg kell határozniuk a transzeurópai közúti hálózat azon szakaszait, ahol a forgalmi és biztonsági adottságok szükségessé teszik a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános információk szolgáltatásának bevezetését.

A tagállamok értesítik a Bizottságot a kijelölt útszakaszokról.

(2)   Az információs szolgáltatást a 6–8. cikkekben meghatározott előírásoknak megfelelően kell biztosítani.

6. cikk

Az események és körülmények észlelése és az adatgyűjtés

A köz- és magánszektorbeli közútkezelők és/vagy szolgáltatók kizárólag az információs szolgáltatás biztosítása céljából létrehoznak vagy alkalmaznak egy, az események észlelésére és a körülmények azonosítására alkalmas eszközt a közúti biztonsággal kapcsolatos lényeges adatok összegyűjtése érdekében.

Az eszközöket a nemzeti jog előírásainak és szabályainak megfelelően kell alkalmazni.

7. cikk

Az adatok elérése, cseréje és újbóli felhasználása

(1)   A köz- és/vagy magánszektorbeli közútkezelők és/vagy szolgáltatók megosztják és kicserélik egymás közt a 6. cikknek megfelelően összegyűjtött adatokat. Ezen cél érdekében elérhetővé kell tenniük az adatokat egy hozzáférési ponton keresztül, a DATEX II (CEN/TS 16157) szerinti, vagy azzal teljes mértékben kompatibilis és kölcsönösen átjárható, gépi olvasásra alkalmas formátumban.

(2)   A tagállamoknak nemzeti hozzáférési pontot kell működtetniük az (1) bekezdésben szereplő adatok számára, amely összefogja a tagállam területén működő köz- és/vagy magánszektorbeli közútkezelők és/vagy szolgáltatók által létrehozott hozzáférési pontokat.

(3)   Ezen adatoknak a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk bármely használója számára elérhetőnek kell lenniük csere vagy újbóli felhasználás céljából:

a)

azonos feltételekkel, megkülönböztetés nélkül;

b)

az egész Unió területén, függetlenül attól, hogy a szolgáltatást melyik tagállamban nyújtják;

c)

összhangban a 2003/98/EK irányelvben meghatározott hozzáférési jogokkal és eljárásokkal;

d)

az információs szolgáltatás megfelelő időben való biztosítását lehetővé tevő időkeretben;

e)

a nemzeti hozzáférési ponton keresztül.

(4)   A köz- és a magánszektorbeli közútkezelők és szolgáltatók biztosítják, hogy hozzáférési pontjaikon keresztül idejében frissített és minőségileg megfelelő adatok legyenek elérhetők.

8. cikk

Az információk terjesztése

(1)   A közszektorbeli közútkezelők, szolgáltatók és forgalmi információk közlésével foglalkozó műsorszolgáltatók kötelesek a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információkat minden egyéb, a közúti biztonsággal nem kapcsolatos forgalmi információt megelőzően biztosítani a végfelhasználók számára.

(2)   Az információs szolgáltatást az alábbi feltételeknek megfelelően kell biztosítani:

a)

a szolgáltatásnak a lehető legtöbb, a 3. cikkben meghatározott esemény vagy körülmény által érintett végfelhasználóhoz el kell jutnia;

b)

a köz- és/vagy magánszektorbeli közútkezelőknek és/vagy szolgáltatóknak és/vagy forgalmi információk közlésével foglalkozó műsorszolgáltatóknak, amennyiben lehetséges, a végfelhasználók számára térítésmentesen kell biztosítaniuk a szolgáltatást.

(3)   A köz- és magánszektorbeli közútkezelőknek és szolgáltatóknak együtt kell működniük annak érdekében, hogy az információtartalmat egységes módon bocsássák a végfelhasználók rendelkezésére.

A végfelhasználókat tájékoztatni kell az információs szolgáltatás működéséről és az általa lefedett területről.

9. cikk

A követelményeknek való megfelelés értékelése

(1)   A tagállamoknak létre kell hozniuk egy pártatlan és független nemzeti szervet, melynek feladata annak értékelése, hogy a köz- és magánszektorbeli közútkezelők, szolgáltatók és forgalmi információk közlésével foglalkozó műsorszolgáltatók teljesítik-e a 3–8. cikkben meghatározott követelményeket. Két vagy több tagállam közös szervet is létrehozhat a követelményeknek való megfelelésnek az adott tagállamok területén való értékelésére.

A tagállamok tájékozatják a Bizottságot a nemzeti szervek létrejöttéről.

(2)   A köz- és magánszektorbeli közútkezelők, szolgáltatók és forgalmi információk közlésével foglalkozó műsorszolgáltatók kötelesek tájékoztatni a kijelölt nemzeti szervet azonosító adataikról, az általuk biztosított szolgáltatásról, valamint be kell nyújtaniuk egy nyilatkozatot a 3–8. cikkek követelményeinek való megfelelésről.

A nyilatkozatnak az alábbi elemeket kell tartalmaznia, az adott esetnek megfelelően:

a)

az információs szolgáltatás körébe tartozó közúti biztonsággal kapcsolatos kategóriák és a közúti hálózatnak a szolgáltatás által lefedett szakaszai;

b)

tájékoztatás a közúti biztonsággal kapcsolatos adatokhoz szükséges hozzáférési pontokról és azok használati feltételeiről;

c)

a hozzáférési ponton keresztül elérhető közúti biztonsággal kapcsolatos forgalmi adatok formátuma;

d)

az információs szolgáltatás végfelhasználókhoz való eljuttatásának módja.

Amennyiben a szolgáltatás biztosításának módjában bármilyen változás történik, a köz- és magánszektorbeli közútkezelők, szolgáltatók és forgalmi információk közlésével foglalkozó műsorszolgáltatók kötelesek haladéktalanul módosítani a megfelelőségi nyilatkozatukat.

(3)   A kijelölt nemzeti szervek véletlenszerűen ellenőrzik a nyilatkozatok helyességét bizonyos számú köz- és magánszektorbeli közútkezelő, szolgáltató és forgalmi információk közlésével foglalkozó műsorszolgáltató esetében, amelyeknek igazolást kell benyújtaniuk a 3–8. cikkben foglalt követelményeknek való megfelelés bizonyítékául.

A nemzeti hatóságok számára a kijelölt nemzeti szervek minden évben jelentést készítenek a benyújtott nyilatkozatokról és a véletlenszerű ellenőrzések eredményéről.

10. cikk

A végrehajtás nyomon követése

(1)   A tagállamoknak legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől számított 12 hónapon belül közölniük kell a Bizottsággal:

a)

a 3–8. cikkekben szereplő követelményeknek való megfelelés értékelése céljából kijelölt nemzeti szerv adatait;

b)

a meglévő vagy tervezett nemzeti hozzáférési pont leírását.

(2)   A tagállamoknak legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől számított 12 hónapot követően és a rákövetkező minden naptári évben közölniük kell a Bizottsággal:

a)

az információs szolgáltatás megvalósításának állását, beleértve azokat a kritériumokat, melyek alapján meghatározható a szolgáltatás minősége, valamint a minőség-ellenőrzésre használt eszközöket;

b)

a 3–8. cikkek követelményeinek való megfelelés értékelésének eredményeit;

c)

adott esetben a nemzeti hozzáférési ponton végrehajtott változtatások leírását.

11. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2013. október 1-jétől kell alkalmazni. A hatálybalépés időpontjában már meglévő információs szolgáltatásokra azonban 2015. október 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 207., 2010.8.6., 1. o.

(2)  COM(2010) 389 végleges.

(3)  HL L 345., 2003.12.31., 90. o.

(4)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(5)  HL L 201., 2002.7.31., 37. o.

(6)  Az Egyesült Nemzetek Szervezetének ECE/TRANS/WP.1/119/Rev.2 jelzetű dokumentuma – 2010. május 27.

(7)  HL L 204., 2010.8.5., 15. o.


Top