Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0365

A Bizottság 365/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. április 22. ) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a glufoszinát hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 111, 23.4.2013, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 248 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/365/oj

23.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 111/27


A BIZOTTSÁG 365/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. április 22.)

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a glufoszinát hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésében említett második eshetőségre, valamint 78. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2007/25/EK bizottsági irányelv (2) rendelkezik a glufoszinát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv (3) I. mellékletébe történő felvételéről, a felvétel feltételéül jelölve meg, hogy az érintett tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az a bejelentő, akinek kérésére az említett hatóanyag bekerült a szóban forgó mellékletbe, további megerősítő információkat nyújtson be a hatóanyagnak az almaültetvényeken előforduló emlősökre és nem célzott ízeltlábúakra jelentett kockázatáról.

(2)

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagoknak tekintendők és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2011. május 25-i 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) mellékletének A. részében szerepelnek.

(3)

A bejelentő a meghatározott határidőn belül további információkat tartalmazó tanulmányokat nyújtott be a referens tagállamnak, Svédországnak, hogy megerősítse a hatóanyagnak az almaültetvényeken előforduló emlősökre és nem célzott ízeltlábúakra jelentett kockázatának értékelését.

(4)

Svédország elvégezte a bejelentő által szolgáltatott kiegészítő információk értékelését. 2010. március 9-én Svédország az értékelő jelentéstervezethez fűzött kiegészítés formájában benyújtotta értékelését a tagállamoknak, a Bizottságnak és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: a Hatóság).

(5)

A Bizottság konzultált a Hatósággal, amely 2012. március 8-án mutatta be a glufoszinátnál felmerülő kockázatok értékeléséről szóló véleményét (5). Az értékelő jelentés tervezetét, a kiegészítő jelentést és a Hatóság véleményét a Bizottság és a tagállamok az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság keretében együtt megvizsgálták, majd ezeket az glufoszinátról szóló bizottsági felülvizsgálati jelentés formájában 2013. március 15-én véglegesítették.

(6)

A bejelentő által benyújtott kiegészítő információk birtokában a Bizottság úgy találta, hogy nem bocsátották rendelkezésre az előírt további megerősítő információkat, és a hatóanyagnak az emlősökre és a nem célzott ízeltlábúakra jelentett jelentős kockázatát újabb korlátozások bevezetése nélkül nem lehet kizárni.

(7)

A Bizottság felkérte a bejelentőt, hogy nyújtsa be a glufoszinátról szóló felülvizsgálati jelentés eredményével kapcsolatos észrevételeit.

(8)

Megerősítést nyert, hogy a glufoszinát hatóanyag az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagnak tekintendő. Az emlősök és a nem célzott ízeltlábúak expozíciójának lehető legkisebbre való csökkentése érdekében ugyanakkor korlátozni kell e hatóanyag használatát, és az említett fajok védelme érdekében külön kockázatcsökkentő intézkedésekről kell gondoskodni.

(9)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

A tagállamok számára időt kell biztosítani a glufoszinátot tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyek visszavonására.

(11)

Amennyiben a tagállamok az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében türelmi időt biztosítanak a glufoszinátot tartalmazó növényvédő szerek tekintetében, elő kell írni, hogy ez az időszak az engedélyek visszavonásától számítva legfeljebb egy évig tartson.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosítása

A 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Átmeneti intézkedések

A tagállamok a glufoszinát hatóanyagú növényvédő szerekre kiadott engedélyeket az 1107/2009/EK rendeletnek megfelelően 2013. november 13-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják.

3. cikk

Türelmi idő

A tagállamok által az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében biztosított türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie, és legkésőbb az engedély visszavonásától számított 12 hónappal véget kell érnie.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(3)  HL L 106., 2007.4.24., 34. o.

(4)  HL L 153., 2011.6.11., 1. o.

(5)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance glufosinate (A glufoszinátra vonatkozóan benyújtott megerősített adatok alapján készített, a hatóanyaggal kapcsolatban felmerülő kockázatok felméréséről szóló, a peszticideket vizsgáló szakértői értékelésből levont következtetés). EFSA Journal 2012; 10(3):2609. [14 o.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2609. Online elérhető a következő oldalon: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete A. részének 151. sorában (glufoszinát) az „Egyedi rendelkezések” oszlop helyébe a következő szöveg lép:

„A.   RÉSZ

Csak sávokban vagy lokálisan alkalmazott gyomirtó szerként engedélyezhető legfeljebb évi két kijuttatás mellett, kijuttatásonként 750 g hatóanyag/ha (kezelt felület) maximális dózisban.

B.   RÉSZ

A glufoszinátot tartalmazó növényvédő szerek engedélyezése iránti kérelmek értékelésekor – különös tekintettel a szerrel foglalkozók és a fogyasztók expozíciójára – a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk az 1107/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében szereplő kritériumokra, és gondoskodniuk kell arról, hogy az engedély megadása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2006. november 24-én véglegesített, a glufoszinátról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a)

a szert kezelők, az azzal dolgozók és az arra járók biztonsága; az engedélyezés feltételei között szükség esetén védőintézkedéseknek is szerepelniük kell;

b)

a talajvíz szennyeződésének veszélye, ha a hatóanyagot érzékeny talaj- vagy éghajlati adottságú területeken alkalmazzák;

c)

az emlősök, a nem célzott ízeltlábúak és a nem célzott növények védelme.

Az engedély feltételei között szerepelnie kell a szivárgáscsökkentő szórófejek és védőernyők alkalmazásának, illetve rendelkezni kell a növényvédő szerek megfelelő címkézéséről. A feltételek között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.”


Top