Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0359

A Bizottság 359/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. április 25. ) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a metám hatóanyag jóváhagyásáról és az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 114, 26.4.2012, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 279 - 285

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/359/oj

26.4.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 114/1


A BIZOTTSÁG 359/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. április 25.)

a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a metám hatóanyag jóváhagyásáról és az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére és 78. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1107/2009/EK rendelet 80. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint a 91/414/EGK tanácsi irányelv (2) alkalmazandó a jóváhagyási eljárás és feltételek tekintetében azon hatóanyagokra, amelyek esetében – a 91/414/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályoknak az irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogramban szereplő, de az irányelv I. mellékletébe fel nem vett hatóanyagok szokásos és gyorsított eljárással való értékelése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2008. január 17-i 33/2008/EK bizottsági rendelet (3) 16. cikkének megfelelően – megállapították a kérelem teljességét. A metám hatóanyag esetében a kérelem teljességét az említett rendeletnek megfelelően megállapították.

(2)

A 451/2000/EK (4) és az 1490/2002/EK bizottsági rendelet (5) megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második és harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. E jegyzékek tartalmazzák a metámot is. A metámnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról szóló, 2009. július 13-i 2009/562/EK bizottsági határozat (6) értelmében a metámot nem vették fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(3)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján az eredeti bejelentő (a továbbiakban: kérelmező) gyorsított eljárás alkalmazása iránti új kérelmet nyújtott be a 33/2008/EK rendelet 14–19. cikkében előírtak szerint.

(4)

A kérelmet az 1490/2002/EK rendelettel kijelölt referens tagállamhoz, Belgiumhoz nyújtották be. A gyorsított eljárásra vonatkozó határidőt betartották. A hatóanyag specifikációja és a támogatott felhasználási célok azonosak a 2009/562/EK határozatban említettekkel. Az említett kérelem megfelel továbbá a 33/2008/EK rendelet 15. cikkében foglalt többi lényegi és eljárási követelménynek is.

(5)

Belgium elvégezte a kérelmező által benyújtott kiegészítő adatok értékelését, és kiegészítő jelentést készített. Az említett jelentést 2010. augusztus 31-én megküldte az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) és a Bizottságnak.

(6)

A Hatóság a kiegészítő jelentést megküldte a többi tagállamnak és a kérelmezőnek, felkérte őket észrevételeik megtételére, a beérkezett észrevételeket pedig továbbította a Bizottságnak. A 33/2008/EK rendelet 20. cikke (1) bekezdésének megfelelően és a Bizottság kérésére a Hatóság 2011. augusztus 8-án ismertette a Bizottsággal a metámra vonatkozó megállapításait. (7) Az értékelő jelentés tervezetét, a kiegészítő jelentést, valamint a Hatóság következtetését a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban a tagállamokkal együtt megvizsgálta, majd 2012. március 9-én a metámról szóló bizottsági felülvizsgálati jelentés formájában véglegesítette.

(7)

A referens tagállam által készített kiegészítő jelentés és a Hatóság új következtetése különös figyelmet fordít azokra az aggályokra, amelyek korábban a felvétel megtagadásához vezettek. Ezek közé tartozott főként, hogy nem lehetett kimutatni a fogyasztók expozíciójának elfogadhatóságát, valamint hogy az N,N’-dimetil-tiokarbamid (DMTK) szennyeződés környezetben való viselkedésére vonatkozó adatok is hiányoztak.

(8)

A kérelmező által benyújtott új információkból kiderül, hogy a fogyasztók expozíciója elfogadhatónak tekinthető, és hogy a DMTK környezetben való viselkedése nem idéz elő elfogadhatatlan hatást.

(9)

A kérelmező által szolgáltatott kiegészítő információk így lehetővé tették a felvétel megtagadásához vezető konkrét aggályok kiküszöbölését.

(10)

A különböző vizsgálatokból kiderült, hogy a metámot tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában – és különösen a vizsgált és a Bizottság vizsgálati jelentésében részletesen ismertetett felhasználási célokat illetően – megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott követelményeknek. Az előbbiekre tekintettel ezért helyénvaló a metám 1107/2009/EK rendelet szerinti jóváhagyása.

(11)

Az 1107/2009/EK rendelet 6. cikkével összefüggésben értelmezett 13. cikkének (2) bekezdése alapján, valamint a jelenlegi tudományos és műszaki ismeretek fényében azonban szükség van bizonyos feltételek és korlátozások előírására.

(12)

A metám jóváhagyásának támogatására vonatkozó következtetésben foglaltaktól függetlenül indokolt további megerősítő információkat kérni.

(13)

A jóváhagyás előtt megfelelő időt kell biztosítani arra, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a hatóanyag jóváhagyásából fakadó új követelmények teljesítésére.

(14)

Az 1107/2009/EK rendeletben a jóváhagyás következményeként meghatározott kötelezettségek sérelme nélkül, figyelemmel a 91/414/EGK irányelv hatályon kívül helyezése és az 1107/2009/EK rendelet hatálybalépése következtében előállott egyedi helyzetre azonban a következőket kell alkalmazni. A jóváhagyást követően a tagállamok számára hat hónapot kell biztosítani a metámot tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyek felülvizsgálatára, melyeket bizonyos felhasználási célokból a 2009/562/EK határozat 3. cikkének értelmében tartottak fenn. E határidő alkalmazásához a fenti rendelkezést figyelembe kell venni. A tagállamoknak szükség szerint módosítaniuk kell, újakkal kell helyettesíteniük vagy vissza kell vonniuk a már kiadott engedélyeket.

(15)

Az olyan, metámot tartalmazó növényvédő szerek esetében, amelyek tekintetében a tagállamok az 1107/2009/EK rendelet 46. cikke értelmében türelmi időt biztosítanak, a 2009/562/EK határozat 4. cikkét kell figyelembe venni ennek az időszaknak a kiszámításakor. Ennélfogva az ilyen türelmi időnek legkésőbb 2014. december 31-én véget kell érnie.

(16)

A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendelet (8) keretében értékelt hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételével kapcsolatos tapasztalatok szerint nehézségek támadhatnak annak értelmezésében, hogy a már kiadott engedélyek jogosultjainak milyen kötelességeik vannak az adatokhoz való hozzáférést illetően. A további nehézségek elkerülése végett ezért szükségesnek tűnik pontosítani a tagállamok kötelességeit, különösen azt, hogy meg kell győződniük arról, hogy az engedély jogosultja bizonyítottan hozzáfér-e az említett irányelv II. mellékletében leírt követelményeknek megfelelő dossziéhoz. E pontosítás azonban az említett irányelv I. mellékletét azóta módosító irányelvekhez, illetve rendeletekhez képest nem ró új kötelezettségeket a tagállamokra vagy az engedélyek jogosultjaira.

(17)

Az 1107/2009/EK rendelet 13. cikkének (4) bekezdése szerint az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2011. május 25-i 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (9) mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(18)

Az egyértelműség érdekében a 2009/562/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(19)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatóanyag jóváhagyása

Az I. mellékletben körülírt metám hatóanyagot az I. mellékletben foglalt feltételekkel jóváhagyták.

2. cikk

Növényvédő szerek újraértékelése

(1)   A tagállamok az 1107/2009/EK rendeletnek megfelelően – amennyiben szükséges – a hatóanyagként metámot tartalmazó növényvédő szerekre kiadott érvényes engedélyeket 2014. december 31-ig módosítják vagy visszavonják.

A fenti időpontig főként arról kell meggyőződniük, hogy az e rendelet I. mellékletében előírt feltételek, az egyedi rendelkezéseket tartalmazó oszlop B. részében foglaltak kivételével teljesülnek-e, és hogy az engedély jogosultja rendelkezik-e a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében előírt követelményeknek megfelelő dossziéval, illetve ilyen dossziéhoz való hozzáféréssel, a 91/414/EGK irányelv 13. cikke (1)–(4) bekezdésében, valamint az 1107/2009/EK rendelet 62. cikkében megállapított feltételeknek megfelelően.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérően az olyan engedélyezett növényvédő szerek esetében, amelyek metámot tartalmaznak egyedüli hatóanyagként vagy több olyan hatóanyag egyikeként, amelyek mindegyike 2012. június 30-ig felkerült az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletében lévő jegyzékre, a tagállamok az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében hivatkozott egységes elvek szerint, a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dokumentáció alapján és az egyedi rendelkezéseket tartalmazó oszlop B. részének figyelembevételével újból elvégzik a növényvédő szer értékelését. Az említett értékelés alapján a tagállamok meghatározzák, hogy a szer megfelel-e az 1107/2009/EK rendelet 29. cikke (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

E megállapítást követően a tagállamok:

a)

metámot egyedüli hatóanyagként tartalmazó termék esetében az engedélyt szükség esetén legkésőbb 2016. június 30-ig módosítják vagy visszavonják;

b)

metámot több hatóanyag egyikeként tartalmazó szer esetében 2016. június 30-ig, vagy ha a többi hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételéről rendelkező adott jogszabályban az ilyen módosításra vagy visszavonásra későbbi időpont van megszabva, akkor az ott megjelölt határidőig szükség szerint módosítják vagy visszavonják az engedélyt.

3. cikk

Türelmi idő

Amennyiben a tagállamok egy érvényes engedélyt a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően módosítanak vagy visszavonnak, az 1107/2009/EK rendelet 46. cikkének értelmében a tagállamok által biztosított türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie, és legkésőbb 2014. december 31-én véget kell érnie.

4. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosítása

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

5. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2009/562/EK határozat hatályát veszti.

6. cikk

Hatálybalépés és az alkalmazás kezdő időpontja

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. április 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(3)  HL L 15., 2008.1.18., 5. o.

(4)  HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

(5)  HL L 224., 2002.8.21., 23. o.

(6)  HL L 196., 2009.7.28., 22. o.

(7)  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság; A metám hatóanyag esetében felmerülő kockázatok felméréséről készült, peszticideket vizsgáló szakértői értékelésből levont következtetés (Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metam). EFSA Journal 2011; 9(9):2334. [97 o.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2334. Elérhető a következő weboldalon: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(8)  HL L 366., 1992.12.15., 10. o.

(9)  HL L 153., 2011.6.11., 1. o.


I. MELLÉKLET

Közhasználatú név, Azonosító számok

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Különös rendelkezések

Metám

CAS-szám: 144-54-7

CIPAC-szám: 20

Metil-ditiokarbaminsav

≥ 965 g/kg

Metám-nátriumban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva

≥ 990 g/kg

Metám-káliumban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva

Lényeges szennyeződések:

 

Metil-izotiocianát (MITC)

max. 12 g/kg szárazanyagra vonatkoztatva (metám-nátrium)

max. 0,42 g/kg szárazanyagra vonatkoztatva (metám-kálium)

 

N,N’-dimetil-tiokarbamid (DMTK)

max. 23 g/kg szárazanyagra vonatkoztatva (metám-nátrium)

max. 6 g/kg, szárazanyagra vonatkoztatva (metám-kálium)

2012. július 1.

2022. június 30.

A.   RÉSZ

Ültetés előtti talajfertőtlenítés céljából kizárólag fonálféregölő, gombaölő, gyomirtó és rovarirtó szerként engedélyezhető, ugyanazon a területen háromévente egyszer alkalmazható.

Használatát engedélyezhetik szabadföldön talajba injektálással vagy csepegtető öntözéssel, illetve üvegházakban kizárólag csepegtető öntözéssel. A csepegtető öntözéshez gázzáró műanyag fólia használatát kell előírni.

Szabadföldön történő használatakor a maximális alkalmazási aránynak hektáronként 153 kg-nak (MITC esetén 86,3 kg-nak) kell lennie.

Csak szakképzett személyek használhatják.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2012. március 9-én véglegesített, a metámról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

a)

különös figyelmet kell fordítaniuk a szerrel foglalkozók védelmére, és gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek között szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések, mint például megfelelő egyéni védőfelszerelés használata vagy a napi munkaidő korlátozása;

b)

különös figyelmet kell fordítaniuk a dolgozók védelmére, és gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek között szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések, mint például megfelelő egyéni védőfelszerelés használata, a kezelt területre való újbóli belépésre vonatkozó várakozási idő meghatározása, vagy a napi munkaidő korlátozása;

c)

különös figyelmet kell fordítaniuk a közelben tartózkodók és a lakosok védelmére, és gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek között szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések, mint például a használat ideje alatt és az azt követő 24 órában az alkalmazási terület szélétől bármilyen lakott épületig és a lakosság által használt területekig pufferzóna kijelölése, figyelmeztető jelzések és területjelzők kötelező használatával;

d)

különös figyelmet kell fordítaniuk a talajvíz védelmére, amennyiben a hatóanyagot érzékeny talaj- és/vagy éghajlati adottságú területeken alkalmazzák, és gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek között szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések, mint például megfelelő pufferzóna kijelölése;

e)

különös figyelmet kell fordítaniuk a nem célzott szervezetekre, és gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.

A kérelmező megerősítő információt nyújt be a metil-izotiocianátról a következőkkel kapcsolatosan:

1.

a metil-izotiocianát levegő útján nagy távolságra történő eljutása lehetőségének és az ezzel összefüggő környezeti kockázatoknak az értékelése;

2.

a talajvíz lehetséges szennyeződése.

Ezen információkat a kérelmező 2014. május 31-ig benyújtja a Bizottságnak, a tagállamoknak és a Hatóságnak.


(1)  A hatóanyag azonosítására és meghatározására vonatkozó további információk a vizsgálati jelentésben találhatók.


II. MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének B. része a következő bejegyzéssel egészül ki:

Szám

Közhasználatú név, Azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Jóváhagyás dátuma

Jóváhagyás lejárta

Különös rendelkezések

„22

Metám

CAS-szám: 144-54-7

CIPAC-szám: 20

Metil-ditiokarbaminsav

≥ 965 g/kg

Metám-nátriumban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva

≥ 990 g/kg

Metám-káliumban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva

Lényeges szennyeződések:

 

Metil-izotiocianát (MITC)

max. 12 g/kg szárazanyagra vonatkoztatva (metám-nátrium)

max. 0,42 g/kg szárazanyagra vonatkoztatva (metám-kálium)

 

N,N’-dimetil-tiokarbamid (DMTK)

Max. 23 g/kg szárazanyagra vonatkoztatva (metám-nátrium)

max. 6 g/kg, szárazanyagra vonatkoztatva (metám-kálium)

2012. július 1.

2022. június 30.

A.   RÉSZ

Ültetés előtti talajfertőtlenítés céljából kizárólag fonálféregölő, gombaölő, gyomirtó és rovarirtó szerként engedélyezhető, ugyanazon a területen háromévente egyszer alkalmazható.

Használatát engedélyezhetik szabadföldön talajba injektálással vagy csepegtető öntözéssel, illetve üvegházakban kizárólag csepegtető öntözéssel. A csepegtető öntözéshez gázzáró műanyag fólia használatát kell előírni.

Szabadföldön történő használatakor a maximális alkalmazási aránynak hektáronként 153 kg-nak (MITC esetén 86,3 kg-nak) kell lennie.

Csak szakképzett személyek használhatják.

B.   RÉSZ

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes alapelvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban 2012. március 9-én véglegesített, a metámról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat.

Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

a)

különös figyelmet kell fordítaniuk a szerrel foglalkozók védelmére, és gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek között szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések, mint például megfelelő egyéni védőfelszerelés használata vagy a napi munkaidő korlátozása;

b)

különös figyelmet kell fordítaniuk a dolgozók védelmére, és gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek között szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések, mint például megfelelő egyéni védőfelszerelés használata, a kezelt területre való újbóli belépésre vonatkozó várakozási idő kijelölése, vagy a napi munkaidő korlátozása;

c)

különös figyelmet kell fordítaniuk a közelben tartózkodók és a lakosok védelmére, és gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek között szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések, mint például a használat ideje alatt és az azt követő 24 órában az alkalmazási terület szélétől bármilyen lakott épületig és a lakosság által használt területekig pufferzóna kijelölése, figyelmeztető jelzések és területjelzők kötelező használatával;

d)

különös figyelmet kell fordítaniuk a talajvíz védelmére, amennyiben a hatóanyagot érzékeny talaj- és/vagy éghajlati adottságú területeken alkalmazzák, és gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek között szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések, mint például megfelelő pufferzóna kijelölése;

e)

különös figyelmet kell fordítaniuk a nem célzott szervezetekre, és gondoskodniuk kell arról, hogy a használati feltételek között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.

A kérelmező megerősítő információt nyújt be a metil-izotiocianátról az alábbiakkal kapcsolatosan:

1.

a metil-izotiocianát levegő útján nagy távolságra történő eljutása lehetőségének és az ezzel összefüggő környezeti kockázatoknak az értékelése;

2.

a talajvíz lehetséges szennyeződése.

Ezen információkat a kérelmező 2014. május 31-ig benyújtja a Bizottságnak, a tagállamoknak és a Hatóságnak.”


(1)  A hatóanyag azonosítására és meghatározására vonatkozó további információk a vizsgálati jelentésben találhatók.


Top