EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0036

A Bizottság 2012/36/EU irányelve ( 2012. november 19. ) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 321, 20.11.2012, p. 54–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 159 - 163

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/36/oj

20.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 321/54


A BIZOTTSÁG 2012/36/EU IRÁNYELVE

(2012. november 19.)

a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikkére,

mivel:

(1)

A 2006/126/EK irányelv I. mellékletében szereplő kódokat és alkódokat az irányelvben szerepeltetett új járműkategóriáknak megfelelően frissíteni kell, ezen járművek műszaki tulajdonságai ugyanis különböznek a jelenleg hatályos, a vezetői engedélyekről szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi irányelvben (2) szereplőktől. Mindazonáltal a 2006/126/EK irányelv alkalmazása, vagyis 2013. január 19. előtt megszerzett vezetői jogosultságokat fenn kell tartani.

(2)

A C1 kategóriájú járművek vezetésére jogosító engedély megszerzéséhez szükséges vizsga tartalmát hozzá kell igazítani az e kategóriába sorolt járművek műszaki jellemzőihez. A nagybani áruszállításra szolgáló C kategóriájú járművekkel ellentétben ugyanis a C1 kategória igen heterogén, számos járműtípust foglal magában, így szabadidős vagy személyes használatra szánt járműveket, roham- és tűzoltókocsikat, illetve szakmai célokra használt haszongépjárműveket, amelyek vezetője azonban nem hivatásos sofőr. E járművek vezetőit a vizsga során mentesíteni kell az olyan jogszabályi és műszaki ismeretek bizonyítása alól, amelyek az árufuvarozási ágazatra vonatkozó előírások hatálya alá tartozó járművezetők esetében alkalmazandóak, pl. a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK rendelet (3) vagy a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet (4) ismerete. A meglévő szabályok ilyetén módosítása révén csökkenthető annak a kockázata, hogy a járművezetők túlterhelt B kategóriájú járműveket használnak csak azért, hogy elkerüljék a C vagy C1 kategóriánál megkövetelt képzés költségeit és a vizsga letételét. Következésképp javulna a közlekedés biztonsága. Egyúttal minimalizálható az ilyen járművekkel dolgozó mikro-, kis- és középvállalkozások adminisztratív és pénzügyi terhelése.

(3)

A járművezetői jártassági és magatartási vizsgákon használandó A1, A2 és A kategóriájú motorkerékpárokkal és vizsgajárművekkel kapcsolatos követelményeket felül kell vizsgálni a technikai fejlemények fényében, különös tekintettel az elektromos motorkerékpárok használatának terjedésére. A vizsgajárművekre vonatkozó műszaki követelményeket is ki kell igazítani annak érdekében, hogy a jelentkezők a vizsgát a megszerzendő engedély kategóriájának jobban megfelelő járművön tegyék le.

(4)

A C és a D kategória esetében a járművezetői jártassági és magatartási vizsgákon használandó vizsgajárművekre vonatkozó minimumkövetelményeket és a vizsga tartalmát is módosítani szükséges a technikai fejlemények fényében, különös tekintettel arra, hogy egyre fejlettebbek és a fuvarozásban egyre elterjedtebbek az olyan modernebb, biztonságosabb és kevesebb kibocsátással járó járművek, amelyek különböző félautomata vagy hibrid váltókkal vannak felszerelve. Célszerű, hogy a járművezetőknek a vizsgán a különböző átviteli rendszerek biztonságos, gazdaságos és környezetkímélő használatának képességét kelljen bizonyítaniuk. Az automata váltóval felszerelt járművek vezetésére vonatkozó hatályos korlátozás egyszerűsítése szintén csökkentené a közúti fuvarozást végző mikro-, kis-és középvállalkozások adminisztratív és pénzügyi terheit.

(5)

Mivel a 2006/126/EK irányelv 2013. január 19-étől alkalmazandó teljes körűen, célszerű, hogy ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba lépjen.

(6)

A 2006/126/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a vezetői engedélyekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/126/EK irányelv I. és II. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2013. december 31-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. november 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 403., 2006.12.30., 18. o.

(2)  HL L 237., 1991.8.24., 1. o.

(3)  HL L 102., 2006.4.11., 1. o.

(4)  HL L 370., 1985.12.31., 8. o.


MELLÉKLET

I.

A 2006/126/EK irányelv I. mellékletének 3. pontjában a vezetői engedély második oldalát ismertető a) pont 12. pontja a következőképpen módosul:

1.

A szakasz a következő 46. kóddal egészül ki:

„46.

Csak tricikli”.

2.

A 72. kódot törölni kell.

3.

A 73. kód magyarázata helyébe a következő szöveg lép:

„73.

B kategóriájú, négykerekű gépi meghajtású járművekre korlátozva (B1)”.

4.

A 74–77. kódokat el kell hagyni.

5.

A 79. kód magyarázata helyébe a következő szöveg lép:

„79.

(…) A zárójelben megjelölt tulajdonságokkal rendelkező járművekre korlátozva az irányelv 13. cikkének alkalmazásában.

79.01.

Kétkerekű, oldalkocsis vagy oldalkocsi nélküli járművekre korlátozva

79.02.

AM kategóriájú, háromkerekű vagy könnyű négykerekű járművekre korlátozva

79.03.

Triciklire korlátozva

79.04.

Tricikli és 750 kg-ot meg nem haladó legnagyobb megengedett össztömegű pótkocsi szerelvényére korlátozva

79.05.

A1 kategóriájú, 0,1 kW/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú motorkerékpárok

79.06.

BE kategóriájú járművek, melyek pótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 3 500 kg-ot”.

6.

A szöveg a következő 80. és 81. kóddal egészül ki:

„80.

A kategóriájú motoros tricikli vezetésére jogosító engedéllyel rendelkező, 24 év alatti vezetőkre korlátozva

81.

A kategóriájú motorkerékpár vezetésére jogosító engedéllyel rendelkező, 21 év alatti vezetőkre korlátozva”.

7.

A szakasz a következő 90. kóddal egészül ki:

„90.

A jármű átalakításait meghatározó kódokkal együtt használandó kódok”.

8.

A 96. kód magyarázata helyébe a következő szöveg lép:

„96.

B kategóriájú járművek 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsival összekapcsolva, feltéve, hogy az így kialakított járműszerelvény legnagyobb megengedett össztömege 3 500 kg és 4 250 kg közötti”.

9.

A szöveg a következő 97. kóddal egészül ki:

„97.

Nem vezethet olyan C1 kategóriájú járművet, amely a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet (1) hatálya a lá tartozik.

II.

A 2006/126/EK irányelv II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 4.1.1. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

„4.1.1.

A közúti fuvarozásra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) értelmében a vezetési időre és a pihenőidőre vonatkozó szabályok; 3821/85/EGK rendelet által meghatározott menetíró készülék használata;

2.

A melléklet a következő 4.1a. ponttal egészül ki:

„4.1a.

A 3821/85/EGK rendelet hatálya alá nem tartozó, C1 vagy C1E kategóriájú jármű vezetésére jogosító engedélyt kérelmezőket a tagállamok felmenthetik a fenti 4.1.1–4.1.3. pontokban szereplő ismeretek bizonyítása alól.”.

3.

Az 5.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.1.   Sebességváltó

5.1.1.   Kézi sebességváltóval rendelkező járművet kizárólag az vezethet, aki kézi sebességváltóval rendelkező járművön tette le a jártassági és magatartásvizsgát.

A »kézi sebességváltóval rendelkező jármű« az a jármű, amely olyan tengelykapcsoló-pedállal (illetve az A, A2 és A1 kategóriákban kézi váltókarral) van felszerelve, amelynek működtetése a jármű elindításakor, megállításakor és sebességváltáskor a vezetőre hárul.

5.1.2.   Az 5.1.1. pontban előírt feltételeknek meg nem felelő járműveket automata sebességváltós járműveknek kell tekinteni.

Az 5.1.3. pont sérelme nélkül, ha a kérelmező a jártassági és magatartásvizsgát automata sebességváltóval rendelkező járművön teszi le, ezt a tényt az e vizsga alapján kiállított összes engedélyen fel kell tüntetni. Az ilyen jelöléssel ellátott engedélyek csak automata sebességváltóval rendelkező járművek vezetéséhez használhatók.

5.1.3.   A C, CE, D és DE kategóriákra vonatkozó különleges rendelkezések

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a fenti 5.1.2. pont hatálya alá tartozó, C, CE, D vagy DE kategóriájú jármű vezetésére jogosító engedélyen nem tüntetnek fel az automata sebességváltóra vonatkozó korlátozást, amennyiben a kérelmező már rendelkezik kézi sebességváltóval rendelkező jármű vezetésére jogosító engedéllyel az alábbi kategóriák legalább egyikében: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 vagy D1E, továbbá a jártassági és magatartásvizsga során végrehajtotta a 8.4. pontban szereplő tevékenységeket.”.

4.

Az 5.2. pont a következőképpen módosul:

a)

az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„5.2.

A jártassági és magatartásvizsgán alkalmazott járműveknek meg kell felelniük az alábbiakban megadott minimumkövetelményeknek. A tagállamok megállapíthatnak szigorúbb vagy további követelményeket. A jártassági és magatartásvizsgán használt A1, A2 és A kategóriájú járművek esetében a tagállamok megengedhetik az előírt minimális hengerűrtartalomnál legfeljebb 5 cm3-rel kisebb motorok alkalmazását.”;

b)

az A1, A2 és A kategóriákra vonatkozó szövegrész helyébe a következő lép:

„A1   kategória

A1 kategóriájú, oldalkocsi nélküli motorkerékpárok, amelyek teljesítménye a 11 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, és amelyek képesek legalább 90 km/h sebesség elérésére.

Amennyiben a motorkerékpár belső égésű motorral van felszerelve, annak hengerűrtartalma legalább 120 cm3.

Amennyiben a motorkerékpár elektromos motorral van felszerelve, annak teljesítmény/tömeg aránya legalább 0,08 kW/kg;

A2   kategória

Oldalkocsi nélküli motorkerékpárok legalább 20 kW, de legfeljebb 35 kW teljesítményű motorral, amelyek teljesítmény/tömeg aránya nem haladja meg a 0,2 kW/kg-ot.

Amennyiben a motorkerékpár belső égésű motorral van felszerelve, annak hengerűrtartalma legalább 400 cm3.

Amennyiben a motorkerékpár elektromos motorral van felszerelve, annak teljesítmény/tömeg aránya legalább 0,15 kW/kg;

A   kategória

Oldalkocsi nélküli motorkerékpárok legalább 180 kg terheletlen tömeggel és legalább 50 kW teljesítményű motorral. A tagállamok elfogadhatnak ennél 5 kg-mal kisebb saját tömegű járműveket.

Amennyiben a motorkerékpár belső égésű motorral van felszerelve, annak hengerűrtartalma legalább 600 cm3.

Amennyiben a motorkerékpár elektromos motorral van felszerelve, annak teljesítmény/tömeg aránya legalább 0,25 kW/kg;”;

c)

a C és CE kategóriákra vonatkozó szövegrész helyébe a következő lép:

„C   kategória

A C kategóriába tartozó jármű, melynek megengedett legnagyobb össztömege legalább 12 000 kg, hossza legalább 8 m, szélessége legalább 2,40 m, továbbá legalább 80 km/h sebesség elérésére alkalmas; blokkolásgátló fékekkel és a vezető által működtetett kézi sebességváltó karral, valamint a 3821/85/EGK rendelet által meghatározott menetíró készülékkel van felszerelve; a raktér egy zárt dobozos felépítményből áll, amely legalább olyan széles és magas, mint a vezetőfülke; a jármű tényleges össztömegének legalább 10 000 kg-nak kell lennie;

CE   kategória

vagy nyerges jármű, vagy egy C kategóriájú vizsgajárműből és legalább 7,5 m hosszú pótkocsiból álló járműszerelvény; a nyerges jármű vagy a járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege legalább 20 000 kg, hossza legalább 14 m, szélessége legalább 2,40 m, és legalább 80 km/h sebesség elérésére képes; blokkolásgátló fékekkel és a vezető által működtetett kézi sebességváltó karral, valamint a 3821/85/EGK rendelet által meghatározott menetíró készülékkel van felszerelve; a raktér egy zárt dobozos felépítményből áll, amely legalább olyan széles és magas, mint a vezetőfülke; a nyerges jármű, illetve a járműszerelvény tényleges össztömegének legalább 15 000 kg-nak kell lennie;”.

5.

A 8.1.4. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

„8.1.4.

A rásegítéses fék- és kormányrendszer ellenőrzése; a kerekek, a kerékagyak, a sárvédők, a szélvédők, az ablakok és az ablaktörlők, a folyadékok (pl. motorolaj, hűtőfolyadék, mosófolyadék) ellenőrzése; a műszerfal ellenőrzése és használata, beleértve a 3821/85/EGK rendelet által meghatározott menetíró készüléket is. Ez utóbbi követelmény nem vonatkozik azon kérelmezőkre, akik a 3821/85/EGK rendelet hatálya alá nem tartozó, C1 vagy C1E kategóriájú jármű vezetésére jogosító engedélyért folyamodnak;”.

6.

A szöveg a következő 8.4. ponttal egészül ki:

„8.4.   Biztonságos és energiatakarékos vezetés

8.4.1.

Biztonságos és az üzemanyag-fogyasztást mérséklő vezetés gyorsításkor, lassításkor, hegy- és lejtőmenetben, szükség esetén kézi sebességváltással.”.

7.

A 9.3.2. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

„9.3.2.

Gazdaságosan és környezetbarát módon vezet-e, figyelembe véve a percenkénti fordulatszámot, a sebességváltást, a fékezést és a gyorsítást (csak a B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E kategóriákban);”.


(1)  HL L 370. 1985.12.31., 8. o.”.

(2)  HL L 102., 2006.4.11., 1. o.”.


Top