EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1282

A Bizottság 1282/2011/EU rendelete ( 2011. november 28. ) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU rendelet módosításáról és helyesbítéséről EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 328, 10.12.2011, p. 22–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 19 - 26

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1282/oj

10.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/22


A BIZOTTSÁG 1282/2011/EU RENDELETE

(2011. november 28.)

az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU rendelet módosításáról és helyesbítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. október 27-i 1935/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének a) és e) pontjára, valamint 11. cikkének (3) bekezdésére és 12. cikkének (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló, 2011. január 14-i 10/2011/EU bizottsági rendelet (2) létrehozta a műanyagok és műanyag tárgyak előállításához felhasználható monomerek, egyéb kiindulási anyagok és adalékok uniós jegyzékét. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) a közelmúltban kedvező tudományos értékelést adott ki további anyagokról, amelyek így felvehetők erre a jegyzékre.

(2)

Egyes más anyagok esetében az uniós szinten korábban előírt korlátozásokat, illetve specifikációkat a Hatóság új, kedvező tudományos értékelése alapján módosítani kell.

(3)

A Hatóság által 2010. április 13-án közzétett szakvélemény alapján módosítani kell a 239. FCM-számú, 2,4,6-triamino-1,3,5-triazin (melamin) nevű anyag használatára vonatkozó korlátozásokat és specifikációkat. A szakvélemény erre az anyagra 0,2 mg/testtömegkilogramm (ttkg) tolerálható napi bevitelt (TDI) határoz meg. A szakvéleményben a Hatóság azt is megállapította, hogy a gyermekeknek élelmiszerrel érintkező anyagokból való kioldódásból eredő expozíciója a TDI tartományába esik. Figyelembe véve a TDI-t és az összes többi forrásból eredő expozíciót, a 239. számú anyagra vonatkozó kioldódási határértéket csökkenteni kell. A javasolt kioldódási határérték – 2,5 mg/kg élelmiszer – összhangban van a Kínából származó vagy onnan szállított egyes termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 2008/798/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 25-i 1135/2009/EK bizottsági rendeletben (3) az élelmiszerek melaminszennyeződésére megállapított határértékkel.

(4)

A 10/2011/EU rendelet I. mellékletét ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(5)

A 438. FCM-számú, bisz(2,6-diizopropil-fenil)karbodiimid nevű anyag használata a 10/2011/EU rendelet I. mellékletének 1. táblázata szerint műanyagadalékként engedélyezett. A Hatóság újból értékelte az engedélyezett anyag biztonságosságát. A Hatóság a szakvéleményében (4) pontosította, hogy az anyag monomerként, nem pedig műanyagadalékként használandó. Ennélfogva indokolt az I. mellékletben ennek megfelelően helyesbíteni a használatot és módosítani a hivatkozási számot.

(6)

A 376. FCM-számú, N-metil-pirrolidon nevű anyag használata a 10/2011/EU rendelet I. mellékletének 1. táblázata szerint műanyagadalékként specifikus kioldódási határérték (SKH) nélkül engedélyezett. A Hatóság a szakvéleményében (5) 1 mg/ttkg TDI-értéket határozott meg, ami 60 mg/kg élelmiszer SKH-t eredményez. Ez a határérték egybeesik a 10/2011/EU rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében megállapított általános SKH-val, ha azonban a 60 mg/kg SKH toxikológiai küszöbértékből, mint például a TDI-ből lett levezetve, akkor az SKH-t külön fel kell tüntetni az I. mellékletben.

(7)

A 797. FCM-számú, „adipinsav poliésztere 1,3-butándiollal, 1,2-propándiollal és 2-etil-1-hexanollal” nevű anyag használata a 10/2011/EU rendelet I. mellékletének 1. táblázata szerint műanyagadalékként engedélyezett, és a jegyzéken 0007328-26-5 CAS-számmal szerepel. A Hatóság szakvéleménye (6) szerint a CAS-számnak 0073018-26-5-nek kellene lennie. Az anyag CAS-számát ezért helyesbíteni kell az I. mellékletben.

(8)

A gazdasági szereplők adminisztratív terheinek korlátozása érdekében a 10/2011/EU rendelet előírásai alapján törvényesen forgalomba hozott, de e rendeletnek már nem megfelelő műanyagok és műanyag tárgyak forgalomba hozatalát 2013. január 1-jéig meg kell engedni. Ezek forgalmazását a készletek kimerüléséig kell engedélyezni.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 10/2011/EU rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2012. január 1. előtt törvényesen forgalomba hozott, de e rendeletnek már nem megfelelő műanyagok és műanyag tárgyak importálása és forgalomba hozatala 2013. január 1-jéig megengedett. Az ilyen műanyagok és műanyag tárgyak a készletek kimerüléséig forgalmazhatók.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban, a Szerződéseknek megfelelően.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 338., 2004.11.13., 4. o.

(2)  HL L 12., 2011.1.15., 1. o.

(3)  HL L 311., 2009.11.26., 3. o.

(4)  Szakvélemény a bisz(2,6-diizopropil-fenil)karbodiimid nevű anyag élelmiszerekkel érintkező anyagokhoz való használatának biztonságossági értékeléséről (Scientific Opinion on the safety evaluation of the substance bis(2,6-diisopropylphenyl)carbodiimide for use in food contact materials). The EFSA Journal, 2010; 8(12):1928.

(5)  Az élelmiszer-adalékok, aromák, technológiai segédanyagok és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok tudományos testülete (AFC) által az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokhoz használható anyagok 7. jegyzékével kapcsolatban a Bizottság felkérésére készített szakvélemény (Opinion of the Scientific Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food (AFC) on a request from the Commission related to a 7th list of substances for food contact materials). The EFSA Journal, (2005)201, 1–28. o.

(6)  Az élelmiszer-adalékok, aromák, technológiai segédanyagok és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok tudományos testülete (AFC) által az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokhoz használható anyagok 18. jegyzékével kapcsolatban felkérésre készített szakvélemény (Opinion of the Scientific Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food (AFC) on a request related to a 18th list of substances for food contact materials). The EFSA Journal, (2008) 628–633., 1–19. o.


MELLÉKLET

A 10/2011/EU rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. táblázatot a következő sorokkal kell kiegészíteni, az FCM-számok (Élelmiszerrel érintkező anyag [FCM] száma) sorrendjében.

Élelmiszerrel érintkező anyag (FCM) száma

Hivatkozási szám

CAS-szám

Anyag neve

Adalékként vagy polimerizációsegítő anyagként használva

(igen/nem)

Monomerként vagy más kiindulási anyagként, vagy mikrobiális fermentációból származó makromolekulaként használva

(igen/nem)

Zsírfogyasztási osztótényező (FRF) alkalmazandó

(igen/nem)

SKH

(mg/kg)

SKH(E)

(mg/kg)

(Csoportos korlátozás száma)

Korlátozások és specifikációk

Megjegyzések a megfelelőség ellenőrzéséhez

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

855

40560

 

(butadién, sztirol, metil-metakrilát) kopolimer, 1,3-butándiol-dimetakriláttal térhálósítva

igen

nem

nem

 

 

Csak kemény poli(vinil-klorid)-hoz (PVC) használható, legfeljebb 12 %-ban, szobahőmérsékleten vagy annál kisebb hőmérsékleten.

 

856

40563

 

(butadién, sztirol, metil-metakrilát, butil-akrilát) kopolimer, divinil-benzollal vagy 1,3-butándiol-dimetakriláttal térhálósítva

igen

nem

nem

 

 

Csak kemény poli(vinil-klorid)-hoz (PVC) használható, legfeljebb 12 %-ban, szobahőmérsékleten vagy annál kisebb hőmérsékleten.

 

857

66765

0037953-21-2

(metil-metakrilát, butil-akrilát, sztirol, glicidil-metakrilát) kopolimer

igen

nem

nem

 

 

Csak kemény poli(vinil-klorid)-hoz (PVC) használható, legfeljebb 2 %-ban, szobahőmérsékleten vagy annál kisebb hőmérsékleten.

 

863

15260

0000646-25-3

1,10-dekán-diamin

nem

igen

nem

0,05

 

Csak komonomerként használható, szobahőmérsékleten vagy rövid ideig legfeljebb 150 °C-on, vizes, savas vagy tejes élelmiszerekkel érintkező többször használatos poliamid tárgyak gyártásához.

 

873

93460

 

oktil-trietoxi-szilánnal reagált titán-dioxid

igen

nem

nem

 

 

Titán-dioxid és legfeljebb két tömegszázalék oktil-trietoxi-szilán felületkezelő anyag reakcióterméke, feldolgozás nagy hőmérsékleten.

 

894

93360

0016545-54-3

tiodipropionsav, ditetradecil-észter

igen

nem

nem

 

(14)

 

 

895

47060

0171090-93-0

3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxi-fenil)propánsav, elágazó és egyenes láncú C13–C15 alkoholokkal képzett észterek

igen

nem

nem

0,05

 

Csak zsíros vagy nagy alkoholtartalmú és tejes termékektől különböző élelmiszerekkel érintkező poliolefinekhez használható.

 

896

71958

0958445-44-8

3H-perfluor-3-[(3-metoxi-propoxi)propánsav], ammóniumsó

igen

nem

nem

 

 

Csak fluorpolimerek polimerizációjához használható, ha:

a feldolgozás legalább tíz percig 280 °C-nál nagyobb hőmérsékleten történik,

a feldolgozás 190 °C-nál nagyobb hőmérsékleten történik legfeljebb harminc tömegszázalékban poli(oxi-metilén) polimerekkel keverékben való használatra és többször használatos tárgyakhoz.

 

923

39150

0000120-40-1

N,N-bisz(2-hidroxi-etil)dodekánamid

igen

nem

nem

5

 

A dietanol-aminnak szennyezőként vagy az anyag bomlástermékeként a műanyagban maradó mennyisége nem eredményezheti, hogy a dietanol-amin kioldódása nagyobb legyen, mint 0,3 mg/kg élelmiszer.

(18)

924

94987

 

trimetil-propán, n-oktánsavval és n-dekánsaval képzett triészterek és diészterek vegyesen

igen

nem

nem

0,05

 

A zsíros, nagy alkoholtartalmú és tejes termékek kivételével az összes élelmiszertípussal érintkező PET-hez használható.

 

926

71955

0908020-52-0

perfluor[(2-etil-oxi-etoxi)ecetsav], ammóniumsó

igen

nem

nem

 

 

Csak olyan fluorpolimerek polimerizációjához használható, amelyeket legalább tíz percig legalább 300 °C-on dolgoznak fel.

 

971

25885

0002459-10-1

trimetil-trimellitát

nem

igen

nem

 

 

Csak komonomerként használható, legfeljebb 0,35 tömegszázalékban, a felületen szabad zsírt nem tartalmazó vizes és száraz élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő módosított poliészterek gyártásához.

(17)

972

45197

0012158-74-6

réz-hidroxid-foszfát

igen

nem

nem

 

 

 

 

973

22931

0019430-93-4

(perfluor-butil)etilén

nem

igen

nem

 

 

Csak komonomerként használható, legfeljebb 0,1 tömegszázalékban, nagy hőmérsékleten szinterelt fluorpolimerek polimerizációjához.

 

974

74050

939402-02-5

foszforsav, 2,4-bisz(1,1-dimetil-propil)fenil és 4-(1,1-dimetil-propil)fenil triészterek vegyesen

igen

nem

igen

5

 

SKH a foszfit és foszfát alakú anyag és a 4-t-amil-fenol hidrolízistermék összegeként kifejezve.

A 2,4-di-t-amil-fenol hidrolízistermék kioldódása nem haladhatja meg a 0,05 mg/kg értéket.

 

2.

Az 1. táblázatban a következő anyagra vonatkozóan a (2), (5), (6) és (10) oszlop szövegének helyébe a következő szöveg lép:

Élelmiszerrel érintkező anyag (FCM) száma

Hivatkozási szám

CAS-szám

Anyag neve

Adalékként vagy polimerizációsegítő anyagként használva

(igen/nem)

Monomerként vagy más kiindulási anyagként, vagy mikrobiális fermentációból származó makromolekulaként használva

(igen/nem)

Zsírfogyasztási osztótényező (FRF) alkalmazandó

(igen/nem)

SKH

(mg/kg)

SKH(E)

(mg/kg)

(Csoportos korlátozás száma)

Korlátozások és specifikációk

Megjegyzések a megfelelőség ellenőrzéséhez

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

438

13303

0002162-74-5

bisz(2,6-diizopropil-fenil)karbodiimid

nem

igen

nem

0,05

 

A bisz(2,6-diizopropil-fenil)karbodiimid és a 2,6-diizopropil-anilin hidrolízistermék összegeként kifejezve.

 

3.

Az 1. táblázatban a következő anyagra vonatkozóan a (3) oszlop szövegének helyébe a következő szöveg lép:

Élelmiszerrel érintkező anyag (FCM) száma

Hivatkozási szám

CAS-szám

Anyag neve

Adalékként vagy polimerizációsegítő anyagként használva

(igen/nem)

Monomerként vagy más kiindulási anyagként, vagy mikrobiális fermentációból származó makromolekulaként használva

(igen/nem)

Zsírfogyasztási osztótényező (FRF) alkalmazandó

(igen/nem)

SKH

(mg/kg)

SKH(E)

(mg/kg)

(Csoportos korlátozás száma)

Korlátozások és specifikációk

Megjegyzések a megfelelőség ellenőrzéséhez

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

797

76807

0073018-26-5

adipinsav poliésztere 1,3-butándiollal, 1,2-propándiollal és 2-etil-1-hexanollal

igen

nem

igen

 

(31)

(32)

 

 

4.

Az 1. táblázatban a következő anyagokra vonatkozóan a (8) oszlop szövegének helyébe a következő szöveg lép:

Élelmiszerrel érintkező anyag (FCM) száma

Hivatkozási szám

CAS-szám

Anyag neve

Adalékként vagy polimerizációsegítő anyagként használva

(igen/nem)

Monomerként vagy más kiindulási anyagként, vagy mikrobiális fermentációból származó makromolekulaként használva

(igen/nem)

Zsírfogyasztási osztótényező (FRF) alkalmazandó

(igen/nem)

SKH

(mg/kg)

SKH(E)

(mg/kg)

(Csoportos korlátozás száma)

Korlátozások és specifikációk

Megjegyzések a megfelelőség ellenőrzéséhez

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

239

19975

0000108-78-1

2,4,6-triamino-1,3,5-triazin

igen

igen

nem

2,5

 

 

 

25420

93720

376

66905

0000872-50-4

N-metil-pirrolidon

igen

igen

nem

60

 

 

 

5.

Az 1. táblázatban a következő anyagra vonatkozóan a (8) és (10) oszlop szövegének helyébe a következő szöveg lép:

Élelmiszerrel érintkező anyag (FCM) száma

Hivatkozási szám

CAS-szám

Anyag neve

Adalékként vagy polimerizációsegítő anyagként használva

(igen/nem)

Monomerként vagy más kiindulási anyagként, vagy mikrobiális fermentációból származó makromolekulaként használva

(igen/nem)

Zsírfogyasztási osztótényező (FRF) alkalmazandó

(igen/nem)

SKH

(mg/kg)

SKH(E)

(mg/kg)

(Csoportos korlátozás száma)

Korlátozások és specifikációk

Megjegyzések a megfelelőség ellenőrzéséhez

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

452

38885

0002725-22-6

2,4-bisz(2,4-dimetil-fenil)-6-(2-hidroxi-4-n-oktil-oxi-fenil)-1,3,5-triazin

igen

nem

nem

5

 

 

 

6.

Az 1. táblázatban a következő anyagokra vonatkozóan a (10) oszlop szövegének helyébe a következő szöveg lép:

Élelmiszerrel érintkező anyag (FCM) száma

Hivatkozási szám

CAS-szám

Anyag neve

Adalékként vagy polimerizációsegítő anyagként használva

(igen/nem)

Monomerként vagy más kiindulási anyagként, vagy mikrobiális fermentációból származó makromolekulaként használva

(igen/nem)

Zsírfogyasztási osztótényező (FRF) alkalmazandó

(igen/nem)

SKH

(mg/kg)

SKH(E)

(mg/kg)

(Csoportos korlátozás száma)

Korlátozások és specifikációk

Megjegyzések a megfelelőség ellenőrzéséhez

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

794

18117

0000079-14-1

glikolsav

nem

igen

nem

 

 

Csak olyan poliglikolsav (PGA) gyártásához használható, amely i. poliészterek, mint például poli(etilén-tereftalát) (PET) vagy politejsav (PLA) mögött közvetlenül nem érintkezik élelmiszerekkel, vagy ii. élelmiszerrel közvetlenül érintkezik PET-ben vagy PLA-ban legfeljebb 3 tömegszázalékig PGA-keverékként.

 

812

80350

0124578-12-7

poli(12-hidroxi-sztearinsav)-poli(etilén-imin) kopolimer

igen

nem

nem

 

 

Csak műanyagokhoz használható, legfeljebb 0,1 tömegszázalékban.

A poli(12-hidroxi-sztearinsav) és a poli(etilén-imin) reakcióterméke.

 

7.

Az 1. táblázatban a következő anyagra vonatkozóan a (10) és (11) oszlop szövegének helyébe a következő szöveg lép:

Élelmiszerrel érintkező anyag (FCM) száma

Hivatkozási szám

CAS-szám

Anyag neve

Adalékként vagy polimerizációsegítő anyagként használva

(igen/nem)

Monomerként vagy más kiindulási anyagként, vagy mikrobiális fermentációból származó makromolekulaként használva

(igen/nem)

Zsírfogyasztási osztótényező (FRF) alkalmazandó

(igen/nem)

SKH

(mg/kg)

SKH(E)

(mg/kg)

(Csoportos korlátozás száma)

Korlátozások és specifikációk

Megjegyzések a megfelelőség ellenőrzéséhez

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

862

15180

0018085-02-4

3,4-diacetoxi-1-butén

nem

igen

nem

0,05

 

Az SKH tartalmazza a 3,4-dihidroxi-1-butén hidrolízisterméket is.

Csak komonomerként használható etil-vinil-alkohol (EVOH) és poli(vinil-alkohol) (PVOH) kopolimerekhez.

(17)

(19)

8.

Az 2. táblázatban a következő csoportos korlátozásra vonatkozóan a (2) és (4) oszlop szövegének helyébe a következő szöveg lép:

Csoportos korlátozás száma

Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyag száma

SKH(E)

(mg/kg)

Csoportos korlátozásra vonatkozó előírás

(1)

(2)

(3)

(4)

14

294

5

az anyagok és oxidációs termékeik összegeként kifejezve

368

894

9.

A 3. táblázat számsorrendben a megfelelőség ellenőrzésére vonatkozó következő megjegyzésekkel egészül ki:

Megjegyzés száma

Megjegyzések a megfelelőség ellenőrzéséhez

(1)

(2)

(18)

A kis sűrűségű polietilénnél (LDPE) fennáll az SKH túllépésének kockázata.

(19)

Az etil-vinil-alkohol (EVOH) és poli(vinil-alkohol) (PVOH) kopolimereknél vizes élelmiszerekkel való közvetlen érintkezés esetében fennáll az összkioldódási határérték túllépésének kockázata.


Top