EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1224

A Bizottság 1224/2011/EU végrehajtási rendelete ( 2011. november 28. ) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendelet 66–73. cikkének végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (kodifikált szöveg)

HL L 314., 2011.11.29, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1224/oj

29.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 314/14


A BIZOTTSÁG 1224/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 28.)

a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendelet 66–73. cikkének végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról

(kodifikált szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 2009. november 16-i 1186/2009/EK tanácsi rendeletre (1),

mivel:

(1)

A vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 918/83/EGK tanácsi rendelet 70–78. cikkének végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1983. július 29-i 2289/83/EGK bizottsági rendeletet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   CÍM

HATÁLY

1. cikk

Ez a rendelet megállapítja az 1186/2009/EK rendelet 66–73. cikkének végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket.

II.   CÍM

AZ INTÉZMÉNYEK VAGY SZERVEZETEK ÁLTALI BEHOZATALRA ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK

I.   FEJEZET

Általános rendelkezések

1.   szakasz

Az árucikkek címzettjeként szereplő intézmények vagy szervezetek kötelezettségei

2. cikk

(1)   Az 1186/2009/EK rendelet 67. és 68. cikkében említett árucikkek vámmentes behozatala az áruk címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet számára az alábbi kötelezettségeket vonja maga után:

a)

az árucikkeket közvetlenül azok rendeltetési helyére szállítsa;

b)

tüntesse fel a leltárában;

c)

kizárólag az említett cikkekben meghatározott célra használja fel;

d)

segítsen minden olyan ellenőrzést, amelyet az illetékes hatóságok szükségesnek tartanak annak biztosítására, hogy a vámmentesség engedélyezésére vonatkozó feltételeknek folyamatosan eleget tesznek.

(2)   Az árucikkek címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet vezetője vagy meghatalmazott képviselője az illetékes hatóságoknak nyilatkozatot tesz, amelyben kijelenti, hogy tudatában van az (1) bekezdésben felsorolt különféle kötelezettségeknek, valamint vállalja, hogy eleget tesz azoknak.

Az illetékes hatóságok előírhatják, hogy az első albekezdésben említett nyilatkozatot az áruk címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet minden egyes behozatalra, több behozatalra vagy az összes behozatalra vonatkozóan nyújtsa be.

2.   szakasz

Az árucikkek kölcsönadására, bérbeadására vagy átruházására vonatkozó rendelkezések

3. cikk

(1)   Amennyiben az 1186/2009/EK rendelet 72. cikke (2) bekezdése második albekezdésének rendelkezéseit alkalmazzák, annak az intézménynek vagy szervezetnek, amelynek a fogyatékos személyek általi használatra szánt árucikkeket kölcsönadják, bérbe adják vagy átruházzák, az árucikk átvételének időpontjától kezdve az e rendelet 2. cikkében megállapítottakkal megegyező kötelezettségeknek kell eleget tennie.

(2)   Amennyiben az az intézmény vagy szervezet, amely részére az árukat kölcsönadták, bérbe adták vagy átruházták, más tagállamban található, mint amelyik az árukat kölcsönadta, bérbe adta vagy átruházta, az ilyen áruk feladásakor, a feladási tagállam illetékes vámhatóságai a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (4) 912a–912 g. cikkében megállapított szabályokkal összhangban egy T5 ellenőrző példányt állítanak ki annak biztosítására, hogy az árukat továbbra is olyan célra használják, amely igazolja azok vámmentes behozatalát.

Ebből a célból az említett T5 ellenőrző példány a 104. rovatában az „egyéb” cím alatt, az I. mellékletben szereplő bejegyzések egyikét tartalmazza.

(3)   Az (1) és (2) bekezdést megfelelően alkalmazni kell a kifejezetten a fogyatékos személyek általi használatra szánt árucikkek pótalkatrészei, részegységei vagy tartozékai kölcsönadására, bérbeadására és átruházására, illetve az említett, az 1186/2009/EK rendelet 67. cikkének (2) bekezdése vagy 68. cikkének (2) bekezdése alapján vámmentesen behozott árucikkek karbantartására, ellenőrzésére, kalibrálására vagy javítására szolgáló szerszámokra.

II.   FEJEZET

Az 1186/2009/EK rendelet 67. cikkének (1) bekezdésében említett árucikkek vámmentes behozatalára vonatkozó különös rendelkezések

4. cikk

(1)   Az 1186/2009/EK rendelet 67. cikke (1) bekezdésének megfelelően a vakok általi használatra szánt árucikkek vámmentes behozatalához az áruk címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet vezetőjének vagy meghatalmazott képviselőjének kérelmet kell benyújtania annak a tagállamnak az illetékes hatóságához, amelyben az intézmény vagy szervezet található.

A kérelemhez mellékelni kell minden olyan információt, amelyet az illetékes hatóság szükségesnek ítél a vámmentes behozatalra megállapított feltételek teljesülésének megállapításához.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kérelemről annak a tagállamnak az illetékes hatósága hoz közvetlen döntést, amelyben az áruk címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet található.

III.   FEJEZET

Az 1186/2009/EK rendelet 68. cikkének (1) bekezdésében említett árucikkek behozatali vámok alól mentes behozatalára vonatkozó különös rendelkezések

5. cikk

(1)   A fogyatékos személyek általi használatra szánt árucikkeknek az 1186/2009/EK rendelet 68. cikke (1) bekezdése szerinti, behozatali vámok alóli mentességéhez az áruk címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet vezetőjének vagy meghatalmazott képviselőjének kérelmet kell benyújtania annak a tagállamnak az illetékes hatóságához, amelyben az intézmény vagy szervezet található.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kérelemnek a következő információkat kell tartalmaznia a szóban forgó árucikkről:

a)

a műszer vagy készülék gyártója által használt pontos kereskedelmi leírása, annak a Közös Vámtarifa szerinti valószínűsíthető besorolása, valamint azok az objektív műszaki jellemzők, amelyek alapján megállapítható, hogy az árucikket mozgássérültek nevelésére, foglalkoztatására vagy szociális támogatására tervezték;

b)

a gyártó és – ha rendelkezésre áll – a szállító neve vagy cégneve és címe;

c)

az árucikk származási országa;

d)

az árucikk rendeltetési helye;

e)

annak a használatnak a pontos leírása, amelyre az árucikket szánják;

f)

az árucikk ára vagy vámértéke;

g)

a szóban forgó árucikk mennyisége.

A kérelemhez csatolni kell az árucikk jellemzőit és műszaki adatait alátámasztó valamennyi dokumentumot.

6. cikk

Azon tagállam illetékes hatósága, amelyben az áruk címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet található, közvetlenül dönt az 5. cikk szerinti kérelmekről.

7. cikk

A vámmentes behozatalra vonatkozó engedélyek hat hónapig érvényesek.

Az illetékes hatóságok azonban az egyes esetek különleges körülményeinek figyelembevételével hosszabb időtartamot is megállapíthatnak.

IV.   FEJEZET

Pótalkatrészeknek, részegységeknek, speciális tartozékoknak vagy szerszámoknak az 1186/2009/EK rendelet 67. cikkének (2) bekezdése és 68. cikkének (2) bekezdése szerinti, behozatali vámok alól mentes behozatalára vonatkozó különös rendelkezések

8. cikk

Az 1186/2009/EK rendelet 67. cikkének (2) bekezdése és 68. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában a „speciális tartozékok” azokat a tételeket jelentik, amelyeket egy adott árucikkel való együttes használatra terveztek, annak teljesítménye vagy hatékonysága javítása céljából.

9. cikk

A pótalkatrészeknek, részegységeknek, speciális tartozékoknak vagy szerszámoknak az 1186/2009/EK rendelet 67. cikkének (2) bekezdése és 68. cikkének (2) bekezdése szerinti, a behozatali vámok alóli mentességéhez az áruk címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet vezetőjének vagy meghatalmazott képviselőjének kérelmet kell benyújtania annak a tagállamnak az illetékes hatóságához, amelyben az intézmény vagy szervezet található.

A kérelemhez mellékelni kell minden olyan adatot, amelyet az illetékes hatóság szükségesnek tart annak megállapításához, hogy az 1186/2009/EK rendelet 67. cikkének (2) bekezdésében és 68. cikkének (2) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek-e.

10. cikk

A 9. cikk szerinti kérelmekről annak a tagállamnak az illetékes hatósága hoz közvetlen döntést, amelyben az áruk címzettjeként szereplő intézmény vagy szervezet található.

III.   CÍM

A VAK VAGY FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ÁLTALI BEHOZATALRA ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK

11. cikk

A 4., 8., 9. és 10. cikket megfelelően alkalmazni kell az 1186/2009/EK rendelet 67. cikkében említett, a vak személyek által saját használatra behozott árucikkek vámmentességére is.

12. cikk

A mozgássérültek által saját használatukra behozott árucikkek vámmentességére a következőket megfelelően kell alkalmazni:

a)

a 5., 6. és 7. cikk az 1186/2009/EK rendelet 68. cikkének (1) bekezdésében említett árucikkek esetében;

b)

a 8., 9. és 10. cikk az 1186/2009/EK rendelet 68. cikkének (2) bekezdésében említett árucikkek esetében.

13. cikk

Az illetékes hatóságok lehetővé tehetik, hogy a 4. és 5. cikkben meghatározott rendelkezések szerinti kérelmet egyszerűsített formában nyújtsák be, amennyiben az a 11. és 12. cikkben említett feltételek szerint behozott tételekre vonatkozik.

IV.   CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. cikk

A 2289/83/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni, és a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

15. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 324., 2009.12.10., 23. o.

(2)  HL L 220., 1983.8.11., 15. o.

(3)  Lásd a II. mellékletet.

(4)  HL L 253., 1993.10.11.,1. o.


I. MELLÉKLET

A 3. cikk (2) bekezdésében említett bejegyzések

„Артикул за лицата с увреждания: продължаването на митническите освобождавания подлежи на спазване на член 72, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1186/2009”,

„Objeto para personas minusválidas: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 72, apartado 2, segundo párrafo, del Reglamento (CE) no 1186/2009”,

„Zboží pro postižené osoby: zachování osvobození za předpokladu splnění podmínek čl. 72 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1186/2009”,

„Genstand til handicappede personer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 72, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1186/2009”,

„Gegenstand für Behinderte: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 72 Absatz 2 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009”,

„Kaubaartiklid puuetega inimestele: impordimaksudest vabastamise jätkamine, tingimusel et täidetakse määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 72 lõike 2 teist lõiku”,

„Αντικείμενα προοριζόμενα για μειονεκτούντα άτομα: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 72 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009”,

„Article for the handicapped: continuation of relief subject to compliance with the second subparagraph of Article 72(2) of Regulation (EC) No 1186/2009”,

„Objet pour personnes handicapées: maintien de la franchise subordonné au respect de l’article 72, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1186/2009”,

„Oggetto per persone disabili: la franchigia è mantenuta a condizione che venga rispettato l’articolo 72, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 1186/2009”,

„Invalīdiem paredzētas preces: atbrīvojuma turpmāka piemērošana atkarīga no atbilstības Regulas (EK) Nr. 1186/2009 72. panta 2. punkta otrajai daļai”,

„Neįgaliesiems skirtas daiktas: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 72 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos nuostatų”,

„Áru behozatala fogyatékos személyek számára: a vámmentesség fenntartása az 1186/2009/EK rendelet 72. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén”,

„Oġġett għal nies b’xi diżabilita': tkomplija ta’ ħelsien mid-dazju suġġett għal osservanza tat-tieni subparagrafu ta’ l-Artiklu 72(2) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009”,

„Voorwerp voor gehandicapten: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 72, lid 2, tweede alinea van Verordening (EG) nr. 1186/2009”,

„Artykuł przeznaczony dla osób niepełnosprawnych: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w art. 72 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1186/2009”,

„Objectos destinados às pessoas deficientes: é mantida a franquia desde que seja respeitado o n.o 2, segundo parágrafo do artigo 72. o. do Regulamento (CE) n.o 1186/2009”,

„Articole pentru persoane cu handicap: menținerea scutirii este condiționată de respectarea dispozițiilor articolului 72 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) Nr. 1186/2009”,

„Tovar pre postihnuté osoby: naďalej oslobodený, ak spĺňa podmienky ustanovené v článku 72 odseku 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1186/2009”,

„Predmet za invalide: ohranitev oprostitve v skladu z drugim pododstavkom člena 72(2) Uredbe (ES) št. 1186/2009”,

‘Vammaisille tarkoitetut tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (EY) N:o 1186/2009 72 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ehtoja noudatetaan’,

‘Föremål för funktionshindrade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 72.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1186/2009 uppfylls’.


II. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és egymást követő módosításainak jegyzéke

A Bizottság 2289/83/EGK rendelete

(HL L 220., 1983.8.11., 15. o.)

 

A Bizottság 1746/85/EGK rendelete

(HL L 167., 1985.6.27., 23. o.)

 

Az 1985. évi csatlakozási okmány I. mellékletének I.18. pontja

(HL L 302., 1985.11.15., 139. o.)

 

A Bizottság 3399/85/EGK rendelete

(HL L 322., 1985.12.3., 10. o.)

kizárólag az 1. cikk 3. pontja

A Bizottság 735/92/EGK rendelete

(HL L 81., 1992.3.26., 18. o.)

 

Az 1994. évi csatlakozási okmány I. mellékletének XIII. A.II.4. pontja

(HL C 241., 1994.8.29., 274. o.)

 

A 2003. évi csatlakozási okmány II. mellékletének 19.B.1. pontja

(HL L 236., 2003.9.23., 771. o.)

 

A Bizottság 1792/2006/EK rendelete

(HL L 362., 2006.12.20., 1. o.)

kizárólag a melléklet 11.B.1. pontja


III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

2289/83/EGK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk, (1) bekezdés, bevezető mondat

2. cikk, (1) bekezdés, bevezető mondat

2. cikk, (1) bekezdés, első francia bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés, a) pont

2. cikk, (1) bekezdés, második francia bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés, b) pont

2. cikk, (1) bekezdés, harmadik francia bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés, c) pont

2. cikk, (1) bekezdés, negyedik francia bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés, d) pont

2. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

3. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető mondat

3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, a bejegyzések listája

I. melléklet

3. cikk, (3) bekezdés

3. cikk, (3) bekezdés

4. cikk

4. cikk

6. cikk

5. cikk

7. cikk

6. cikk

10. cikk

7. cikk

13. cikk

8. cikk

14. cikk

9. cikk

15. cikk

10. cikk

16. cikk

11. cikk

17. cikk

12. cikk

18. cikk

13. cikk

19. cikk

14. cikk

20. cikk

15. cikk

II. melléklet

III. melléklet


Top