Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0073

A Bizottság 73/2010/EU rendelete ( 2010. január 26.) a légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások minőségével kapcsolatos követelményeknek az egységes európai égbolt keretében történő meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 23, 27.1.2010, p. 6–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 013 P. 257 - 278

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/73(1)/oj

27.1.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 23/6


A BIZOTTSÁG 73/2010/EU RENDELETE

(2010. január 26.)

a légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások minőségével kapcsolatos követelményeknek az egységes európai égbolt keretében történő meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 2004. március 10-i 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átjárhatósági rendelet) (1) és különösen annak 3. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (keretrendelet) (2) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózaton (a továbbiakban: EATMN) belüli biztonság garantálása és az új üzemelési koncepciók támogatása érdekében megfelelő minőségű légiforgalmi adatokra és légiforgalmi tájékoztatásra van szükség.

(2)

A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (a továbbiakban: ICAO) a pontosság, a felbontóképesség és az integritás tekintetében meghatározta a légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások minőségével kapcsolatos azon követelményeket, amelyeket a légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások EATMN keretén belül végzett feldolgozása során teljesíteni kell, illetve fenn kell tartani.

(3)

Az említett ICAO-követelmények a jelenlegi adatminőségi követelmények megalapozása szempontjából elégségesek, ugyanakkor azonban ismert néhány olyan hiányosságuk, amelyet – például a jövőbeni alkalmazásokkal való összeegyeztethetőség miatt – ki kell küszöbölni.

(4)

Az adatminőségi követelmények tekintetében a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény (a továbbiakban: Chicagói Egyezmény) 15. mellékletéből indokolt kiindulni. A Chicagói Egyezmény 15. mellékletének rendelkezéseire való hivatkozások nem jelentenek automatikusan a Chicagói Egyezmény 4. mellékletére vagy a Chicagói Egyezmény egyéb mellékleteire történő hivatkozást.

(5)

A jelenlegi helyzet vizsgálata arra mutatott rá, hogy az EATMN-en belül a légiforgalmi adatokra és a légiforgalmi tájékoztatásokra vonatkozó minőségi követelmények – különösen a pontosság és az integritás tekintetében – nem teljesülnek minden esetben.

(6)

A légiforgalmi adatláncolatban még mindig jelentős a súlya a papíralapú manuális tevékenységeknek, ami markánsan megnöveli a hibabevitel és az adatminőség-romlás kockázatát. A helyzet javítása érdekében tehát indokolt intézkedéseket elfogadni.

(7)

A légiforgalmi tájékoztatás megfelelő minőségben történő megvalósítása érdekében az Eurocontrol az 549/2004/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése alapján megbízást kapott a Chicagói Egyezmény 15. mellékletét kiegészítő és megerősítő követelmények kidolgozására. Ez a rendelet a megbízás eredményeként 2007. október 16-án kiadott jelentésen alapul.

(8)

Az 552/2004/EK rendelet követelményeinek megfelelően a légiforgalmi tájékoztatás nyújtása során fokozatosan közösen elfogadott és szabványosított adatkészleten alapuló elektronikus formára kell áttérni. E követelményeket végül szükséges kiterjeszteni az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi légiforgalmi adatra és légiforgalmi tájékoztatásra.

(9)

Az 549/2004/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdése szerint e rendelet hatályának nem indokolt kiterjednie katonai műveletekre és kiképzésre.

(10)

Az általános légi forgalom műveleteiben felhasználható légiforgalmi tájékoztatást nyújtó katonai szervezetek kulcsfontosságú összetevőjét képezik a légiforgalmi adatfolyamatnak, és a tagállamoknak szükséges gondoskodniuk arról, hogy az ilyen adatok a tervezett felhasználásra alkalmas minőségűek legyenek.

(11)

A megfelelő adatminőség eléréséhez elengedhetetlen, hogy az új vagy módosított légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások az ICAO és a tagállamok módosítási és frissítési ciklusokra vonatkozó követelményeivel összhangban kellő időben rendelkezésre álljanak és közzétételre kerüljenek.

(12)

Annak érdekében, hogy az adatok a tervezett felhasználásra alkalmas minőségűek legyenek, a tagállamoknak hatékonyan kell irányítaniuk és ellenőrizniük valamennyi légiforgalmi adat és légiforgalmi tájékoztatás keletkezését.

(13)

Az EATMN biztonságos, zavartalan és hatékony működése érdekében gondoskodni kell az adatlétrehozók által alkalmazott rendszerelemek és eljárások és a légiforgalmi tájékoztató szolgálatok által alkalmazott rendszerek, rendszerelemek és eljárások közötti átjárhatóságról.

(14)

A műveletek már meglévő biztonsági szintjének fenntartása, illetve javítása érdekében a tagállamokat kötelezni kell annak biztosítására, hogy az érintettek veszélyazonosítási, kockázatértékelési és -mérsékelési eljárásokat magában foglaló biztonságértékelést végezzenek. Ezen eljárásoknak az e rendelet hatálya alá tartozó rendszerekre történő harmonizált alkalmazása érdekében valamennyi átjárhatósági és teljesítményi követelményre vonatkozóan speciális biztonsági követelményeket kell meghatározni.

(15)

Az 552/2004/EK rendelet 3. cikke (3) bekezdésének d) pontja értelmében az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályoknak meg kell határozniuk azokat a speciális megfelelőségértékelési eljárásokat, amelyeket a rendszerelemek megfelelőségének vagy alkalmazhatóságának értékeléséhez, illetve a rendszerellenőrzéshez használnak.

(16)

E rendelet rendelkezései a felek széles körét érintik. A rendeletnek ezért figyelembe kell vennie a részt vevő felek egyéni lehetőségeit és az adatláncolatban való részvétel mértékét, és ezáltal biztosítania kell, hogy a kívánt adatminőség eléréséig a rendelkezések alkalmazására fokozatosan kerüljön sor.

(17)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az egységes égbolttal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza a légiforgalmi adatokra és a légiforgalmi tájékoztatásra a pontosság, a felbontóképesség és az integritás tekintetében irányadó minőségi követelményeket.

2. cikk

Alkalmazási kör

(1)   Ez a rendelet azon európai légiforgalmi szolgáltatási hálózati (EATMN) rendszerekre, azok rendszerelemeire és kapcsolódó eljárásaira alkalmazandó, amelyek részt vesznek a légiforgalmi adatok és a légiforgalmi tájékoztatás létrehozásában, előállításában, tárolásában, kezelésében, feldolgozásában, továbbításában és elosztásában.

Ezt a rendeletet a következő légiforgalmi adatokra és légiforgalmi tájékoztatásokra kell alkalmazni:

a)

a 3. cikk 7. pontjában meghatározott, a tagállamok által rendelkezésre bocsátott integrált légiforgalmi tájékoztató csomag (a továbbiakban: IAIP) a légiforgalmi tájékoztató körlevelek kivételével;

b)

az elektronikus akadályadatok vagy azok elemei, amennyiben a tagállamok ezeket rendelkezésre bocsátják;

c)

az elektronikus terepadatok vagy azok elemei, amennyiben a tagállamok ezeket rendelkezésre bocsátják;

d)

a repülőterek térképészeti adatai, amennyiben a tagállamok ezeket rendelkezésre bocsátják.

(2)   Ezt a rendeletet a következő felekre kell alkalmazni:

a)

léginavigációs szolgáltatók;

b)

azon repülőterek és helikopter-repülőterek üzemeltetői, amelyek vonatkozásában a nemzeti légiforgalmi tájékoztatási kiadványokban műszeres repülési szabályokat (IFR) vagy speciális vizuális repülési szabályokra vonatkozó (VFR) eljárásokat tettek közzé;

c)

olyan közjogi vagy magánjogi szervezetek, amelyek e rendelet alkalmazásában:

i.

felmérési adatok létrehozásával és nyújtásával kapcsolatos szolgáltatásokat biztosítanak;

ii.

eljárástervezési szolgáltatásokat nyújtanak;

iii.

elektronikus terepadatokat szolgáltatnak;

iv.

elektronikus akadályadatokat szolgáltatnak.

(3)   Ez a rendelet addig a pillanatig alkalmazandó, amikor a légiforgalmi adatokat és/vagy légiforgalmi tájékoztatást a légiforgalmi tájékoztató szolgálat a várható következő felhasználó rendelkezésére bocsátja.

Fizikai úton történő terjesztés esetében e rendelet addig a pillanatig alkalmazandó, amikor a légiforgalmi adatot és/vagy légiforgalmi tájékoztatást a fizikai terjesztési szolgáltatás nyújtásáért felelős szervezet rendelkezésére bocsátják.

A légiforgalmi tájékoztató szolgálat és a légiforgalmi adatot és/vagy légiforgalmi tájékoztatást fogadó szervezet közötti közvetlen elektronikus kapcsolaton keresztüli automatikus terjesztés esetében e rendelet alkalmazandó:

a)

addig a pillanatig, amikor a várható következő felhasználó hozzáfér a légiforgalmi tájékoztató szolgálat birtokában lévő légiforgalmi adatokhoz és/vagy légiforgalmi tájékoztatáshoz és kinyeri azokat; vagy

b)

addig a pillanatig, amikor a légiforgalmi tájékoztató szolgálat a légiforgalmi adatokat és/vagy légiforgalmi tájékoztatást kézbesíti a várható következő felhasználó rendszerébe.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az 549/2004/EK rendelet 2. cikke szerinti fogalommeghatározásokat kell alkalmazni. E rendelet alkalmazásában továbbá:

1.   „légiforgalmi adat”: légiforgalmi tények, fogalmak vagy utasítások megjelenítése a kommunikáció, a kiértékelés vagy a feldolgozás követelményeinek megfelelő formátumban;

2.   „légiforgalmi tájékoztatás”: a légiforgalmi adatok összegyűjtéséből, elemzéséből és megfelelő formába rendezéséből származó információ;

3.   „adatminőség”: az azzal kapcsolatos bizonyosság mértéke vagy szintje, hogy a biztosított adatok a pontosság, a felbontóképesség és az integritás tekintetében megfelelnek az adatfelhasználó követelményeinek;

4.   „pontosság”: a számított vagy mért érték és a valós érték közötti megegyezőség mértéke;

5.   „felbontóképesség”: a egységek vagy számjegyek azon száma, amellyel a mért vagy számított értéket kifejezik és használják;

6.   „integritás”: annak a garanciának a mértéke, hogy az egyes adatelemek és azok értéke az adat létrehozása vagy jogosult módon történő módosítása óta nem veszett el és nem változott meg;

7.   „integrált légiforgalmi tájékoztató csomag” (a továbbiakban: IAIP): az alábbi elemeket tartalmazó csomag:

8.   „akadályadat”: a légi járművek földi mozgására szolgáló területen található és a légi járművek repülés közbeni védelmére meghatározott felület fölé nyúló, (időszakosan vagy állandóan) rögzített helyzetű vagy mozgatható tárggyal vagy ilyen tárgy részeivel kapcsolatos adat;

9.   „terepadat”: a földfelszín természetes tulajdonságaival: a hegyekkel, a dombokkal, a hegyláncokkal, a völgyekkel, a vizekkel és az állandó jéggel és hóval borított területekkel kapcsolatos adat, a mesterséges akadályokra vonatkozó adatokat nem beleértve;

10.   „repülőtér térképészeti adatai”: a szabványosított repülőtéri tulajdonságokat egy meghatározott területre vonatkozóan leíró információk, beleértve a térinformatikai adatokat és a metaadatokat is;

11.   „felmérési adatok”: méréssel vagy geodéziai módszerekkel meghatározott térinformatikai adatok;

12.   „eljárástervezés”: a légiforgalmi adatok és a specifikus repülési utasítások kombinációja a megfelelő repülésbiztonsági szintet biztosító műszeres indulási és/vagy érkezési eljárások meghatározása érdekében;

13.   „légiforgalmi tájékoztató szolgálat”: a légiforgalmi tájékoztató szolgáltatás nyújtásáért felelős, a 2096/2005/EK bizottsági rendelet (3) szerinti tanúsítvánnyal rendelkező szervezet;

14.   „várható következő felhasználó”: a légiforgalmi tájékoztatást a légiforgalmi tájékoztató szolgálattól megkapó szervezet;

15.   „közvetlen elektronikus kapcsolat”: számítógépes rendszerek közötti adatátvitelt manuális beavatkozás nélkül lehetővé tevő digitális kapcsolat;

16.   „adatelem”: egy teljes adatkészlet egyetlen attribútuma, amely a mindenkori státusát meghatározó értékkel rendelkezik;

17.   „NOTAM”: távközlő eszközök segítségével terjesztett, a légiforgalmi berendezések, szolgálatok, eljárások vagy veszélyek létesítéséről, keletkezéséről, állapotáról és változásáról olyan információkat tartalmazó tájékoztatás, amelynek kellő időben történő ismerete alapvető fontosságú a repülésben érintett személyzet számára;

18.   „digitális NOTAM”: a NOTAM-ban szereplő információkat strukturált formátumban tartalmazó olyan adatkészlet, amely emberi beavatkozás nélkül, automatizált számítógépes rendszer segítségével teljes mértékben értelmezhető;

19.   „adatlétrehozó”: az adatlétrehozásért felelős szerv;

20.   „adatlétrehozás”: új adatelem létesítése és az ahhoz tartozó érték meghatározása, meglévő adatelem értékének megváltoztatása vagy meglévő adatelem törlése;

21.   „érvényességi idő”: a légiforgalmi tájékoztatás közzétételének dátuma és időpontja és azon dátum és időpont közötti időszak, amelyen érvényét veszti;

22.   „adatérvényesítés”: az annak biztosítására irányuló eljárás, hogy az adat megfelel a meghatározott alkalmazás vagy tervezett felhasználás követelményeinek;

23.   „adatellenőrzés”: a légiforgalmi adatfolyamatok kimenetének értékelése a helyesség, illetve a bemenettel és az adott folyamatban alkalmazandó adatszabványokkal, szabályokkal és konvenciókkal való összhang biztosítása érdekében;

24.   „kritikus adat”: a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény 15. mellékletének (a továbbiakban: Chicagói Egyezmény) 3. fejezete 3.2. szakaszának 3.2.8. a) pontjában meghatározott integritási szintnek megfelelő adat;

25.   „alapvető adat”: a Chicagói Egyezmény 15 mellékletének 3. fejezete 3.2. szakaszának 3.2.8. b) pontjában meghatározott integritási szintnek megfelelő adat.

II.   FEJEZET

ÁTJÁRHATÓSÁGI ÉS TELJESÍTMÉNYI KÖVETELMÉNYEK

4. cikk

Adatkészlet

A 2. cikk (2) bekezdésében említett felek a légiforgalmi adatok szolgáltatását és a légiforgalmi tájékoztatások nyújtását az I. mellékletben leírt adatkészlet-specifikációkkal összhangban végzik.

5. cikk

Adatcsere

(1)   A 2. cikk (2) bekezdésében említett felek gondoskodnak arról, hogy a 2. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások egymás közötti továbbítása közvetlen elektronikus kapcsolaton keresztül történjék.

(2)   A léginavigációs szolgáltatók gondoskodnak arról, hogy a 2. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások egymás közötti továbbítása a II. mellékletben meghatározott adatcsere-formátummal összhangban történjék.

(3)   A tagállamok a digitális NOTAM-ot kizárhatják a (2) bekezdésben említett adatcsere-formátumból.

(4)   A légiforgalmi tájékoztató szolgálatok gondoskodnak arról, hogy a tagállam által az AIP-k, az AIP-módosítások és az AIP-kiegészítések keretében rendelkezésre bocsátott valamennyi légiforgalmi adat és légiforgalmi tájékoztatás a várható következő felhasználó számára – minimális követelményként – az alábbiak szerint legyen hozzáférhető:

a)

a III. melléklet 4. és 8. pontjában említett ICAO-szabványokban szereplő közzétételi követelményekkel összhangban;

b)

olyan módon, hogy a dokumentumok tartalma és formátuma a számítógép képernyőjén közvetlenül olvasható legyen; valamint

c)

a II. mellékletben az adatcsere-formátumra vonatkozóan meghatározott követelményekkel összhangban.

6. cikk

Adatminőség

(1)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a léginavigációs szolgáltatók teljesítsék a IV. melléklet A. részében meghatározott adatminőségi követelményeket.

(2)   A légiforgalmi adatok és/vagy légiforgalmi tájékoztatások szolgáltatása során a 2. cikk (2) bekezdésében említett felek kötelesek teljesíteni a IV. melléklet B. részében meghatározott bizonyíthatósági követelményeket.

(3)   A légiforgalmi adatok és/vagy légiforgalmi tájékoztatások egymás közötti cseréje esetén a 2. cikk (2) bekezdésében említett felek a IV. melléklet C. részében meghatározott követelményekkel összhangban formális megállapodásokat kötnek.

(4)   Amikor adatlétrehozóként járnak el, a 2. cikk (2) bekezdésében említett felek kötelesek teljesíteni a IV. melléklet D. részében az adatlétrehozással kapcsolatban meghatározott követelményeket.

(5)   A légiforgalmi tájékoztató szolgálatok gondoskodnak arról, hogy a 2. cikk (2) bekezdésében nem említett adatlétrehozók által rendelkezésre bocsátott légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások felhasználásra alkalmas minőségben jussanak el a várható következő felhasználóhoz.

(6)   A 2. cikk (2) bekezdésében említett felek, amikor az adatlétrehozási tevékenységre való hivatalos felkérésért felelős szervként járnak el, gondoskodnak:

a)

arról, hogy az adatok létesítésére, módosítására vagy törlésére az utasításaiknak megfelelő módon kerüljön sor;

b)

arról, hogy – a IV. melléklet C. részének sérelme nélkül – az általuk kiadott adatlétrehozási utasítások legalább az alábbiakat tartalmazzák:

i.

a létesítendő, módosítandó vagy törlendő adatok egyértelmű leírása;

ii.

az adatokat felhasználó szerv megjelölése;

iii.

az adatok rendelkezésre bocsátására megállapított határidő (dátum és időpont);

iv.

az adatlétrehozásról szóló jelentéshez az adatlétrehozó által használandó formátum megjelölése.

(7)   A 2. cikk (2) bekezdésében említett felek kötelesek teljesíteni az adatfolyamatra vonatkozóan a IV. melléklet E. részében meghatározott követelményeket.

(8)   A 2. cikk (2) bekezdésében említett felek a IV. melléklet F. részében meghatározott követelményekkel összhangban gondoskodnak a hibajelentési, a visszacsatolási és a kiigazítási mechanizmusok létrehozásáról és működtetéséről.

7. cikk

Következetesség, aktualitás és a személyzet tevékenysége

(1)   Amennyiben a légiforgalmi adatok vagy légiforgalmi tájékoztatások egynél több tagállam nemzeti AIP-jében is szerepelnek, a szóban forgó AIP-kért felelős légiforgalmi tájékoztató szolgálatok mechanizmusokat dolgoznak ki a több helyen is szereplő információk következetességének biztosítására.

(2)   A légiforgalmi tájékoztató szolgálatok gondoskodnak arról, hogy a légiforgalmi adatoknak és a légiforgalmi tájékoztatásoknak a tagállamuk AIP-jében közzétett azon elemeihez, amelyek az e rendeletben meghatározott adatminőségi követelményeknek nem felelnek meg, megjegyzéseket fűznek.

(3)   A légiforgalmi tájékoztató szolgálatok gondoskodnak arról, hogy az AIP-módosításokra és az AIP-kiegészítésekre alkalmazandó legfrissebb aktualizálási ciklusok nyilvánosan hozzáférhetők legyenek.

(4)   A 2. cikk (2) bekezdésében említett felek gondoskodnak arról, hogy a légiforgalmi adatok vagy légiforgalmi tájékoztatások nyújtásáért felelős személyzet feladatait a következők tudatában, illetve az alábbiakat alkalmazva lássa el:

a)

a III. melléklet 5., 6. és 7. pontjában említett ICAO-szabványokban az AIP-módosítások, az AIP-kiegészítések és a NOTAM tekintetében meghatározott követelmények;

b)

az e bekezdés a) pontjában említett AIP-módosítások és AIP-kiegészítések tekintetében azon területeken alkalmazandó frissítési ciklusok, amelyekre vonatkozóan légiforgalmi adatokat szolgáltatnak vagy légiforgalmi tájékoztatást nyújtanak.

(5)   A 2096/2005/EK rendelet sérelme nélkül a 2. cikk (2) bekezdésében említett felek gondoskodnak arról, hogy a légiforgalmi adatok vagy légiforgalmi tájékoztatás nyújtásáért felelős személyzet a tőle elvárt munka elvégzéséhez megfelelő képzettséggel, hozzáértéssel és engedélyekkel rendelkezzen.

8. cikk

Az eszközökkel és a szoftverekkel kapcsolatos követelmények

A 2. cikk (2) bekezdésében említett felek gondoskodnak arról, hogy a légiforgalmi adatok és/vagy légiforgalmi tájékoztatások létrehozásának, előállításának, tárolásának, kezelésének, feldolgozásának és továbbításának támogatásához használt valamennyi eszköz és szoftver megfeleljen az V. mellékletben meghatározott követelményeknek.

9. cikk

Adatvédelem

(1)   A 2. cikk (2) bekezdésében említett felek gondoskodnak a légiforgalmi adatoknak és légiforgalmi tájékoztatásoknak a VI. mellékletben meghatározott követelmények szerinti védelméről.

(2)   A 2. cikk (2) bekezdésében említett felek gondoskodnak arról, hogy az egyes adatelemek nyomonkövethetősége azok érvényességi ideje alatt, valamint ennek az érvényességi időnek a lejártát követően legalább öt évig, illetve amennyiben az későbbre esik, a szóban forgó adatelemek alapján számított vagy azokból származtatott adatelemek érvényességi idejének lejártát követően öt évig megmaradjon.

III.   FEJEZET

MINŐSÉG-, BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMIRÁNYÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK

10. cikk

Irányítási követelmények

(1)   A 2096/2005/EK rendelet sérelme nélkül a 2. cikk (2) bekezdésében említett felek a légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások nyújtására irányuló tevékenységükre vonatkozóan a VII. melléklet A. részében meghatározott követelményeknek megfelelően minőségirányítási rendszert alkalmaznak és tartanak fenn.

(2)   A 2. cikk (2) bekezdésében említett felek gondoskodnak arról, hogy az e cikk (1) ekezdésében előírt minőségirányítási rendszer a VII. melléklet B. részében meghatározott biztonságirányítási célkitűzések és a VII. melléklet C. részében meghatározott védelemirányítási célkitűzések teljesülését lehetővé tevő eljárásokat határozzon meg.

(3)   A 2. cikk (2) bekezdésében említett felek gondoskodnak arról, hogy a 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdése szerinti, meglévő rendszerek módosítását, illetve új rendszerek bevezetését megelőzően az érintett felek biztonságértékelést, ennek keretében veszélyazonosítást, kockázatértékelést és -mérsékelést végezzenek.

(4)   A biztonságértékelés során a 7. cikk (3) bekezdésében, az I. mellékletben, a II. mellékletben és a IV. melléklet A. részének 1. és 2. pontjában előírt követelményeket biztonsági követelménynek kell tekinteni és – minimumkövetelményként – figyelembe kell venni.

IV.   FEJEZET

MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS ÉS TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK

11. cikk

A rendszerelemek megfelelősége vagy alkalmazhatósága

Az 552/2004/EK rendelet 5. cikkében meghatározott EK-megfelelőségi vagy -alkalmazhatósági nyilatkozat kibocsátását megelőzően az e rendelet 2. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett rendszerek rendszerelemeinek gyártói – vagy a gyártó Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselői – a VIII. mellékletben meghatározott követelményekkel összhangban értékelik a rendszerelemek megfelelőségét vagy alkalmazhatóságát.

12. cikk

Rendszerellenőrzés

(1)   Azok a léginavigációs szolgáltatók, amelyek bizonyítani tudják, illetve bizonyították, hogy megfelelnek a IX. mellékletben meghatározott feltételeknek, a X. melléklet A. részében meghatározott követelményekkel összhangban elvégzik a 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében említett rendszerek ellenőrzését.

(2)   Azok a léginavigációs szolgáltatók, amelyek nem tudják bizonyítani, hogy megfelelnek a IX. mellékletben meghatározott feltételeknek, egy bejelentett szervet bíznak meg a 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében említett rendszerek ellenőrzésével. Az ellenőrzést a X. melléklet B. részében meghatározott követelményekkel összhangban kell elvégezni.

13. cikk

További követelmények

A 2. cikk (2) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott felek:

a)

gondoskodnak a légiforgalmi adatok vagy a légiforgalmi tájékoztatás létrehozásával, előállításával, tárolásával, kezelésével, feldolgozásával, továbbításával és elosztásával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős személyzet biztonsági ellenőrzéséről;

b)

gondoskodnak arról, hogy a légiforgalmi adatok vagy a légiforgalmi tájékoztatás nyújtásáért felelős személyzetük megfelelően értesüljön az ebben a rendeletben meghatározott követelményekről;

c)

a légiforgalmi adatok vagy a légiforgalmi tájékoztatás nyújtásáért felelős személyzetük számára az e rendelet alkalmazásához szükséges utasításokat és információkat tartalmazó üzemeltetési kézikönyveket dolgoznak ki és tartanak naprakészen;

d)

gondoskodnak arról, hogy a c) pontban említett kézikönyvek elérhetők és naprakészek legyenek, és frissítésük és terjesztésük megfelelő minőségirányítás keretei között, a dokumentumok konfigurációjának megfelelő szervezésével valósuljon meg;

e)

biztosítják, hogy a munkamódszerek és az üzemeltetési eljárások összhangban legyenek e rendelettel.

V.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   Azok a tagállamok, amelyek e rendelet hatálybalépését megelőzően a Chicagói Egyezmény 38. cikkével összhangban releváns eltérést jelentettek be az ICAO-nak, az e rendelet XI. mellékletében felsorolt tárgyú nemzeti rendelkezéseiket legkésőbb 2014. június 30-ig továbbra is alkalmazhatják.

(2)   A 2013. július 1. előtt közzétett és nem módosított légiforgalmi adatokat és légiforgalmi tájékoztatásokat legkésőbb 2017. június 30-ig kell e rendelettel összhangba hozni.

15. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2013. július 1-jétől kell alkalmazni.

(2)   Az (1) bekezdés második albekezdésétől eltérve a 4. cikk, az 5. cikk (1) bekezdése, az 5. cikk (2) bekezdése, az 5. cikk (3) bekezdése és az 5. cikk (4) bekezdésének c) pontja 2014. július 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. január 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 96., 2004.3.31., 26. o.

(2)  HL L 96., 2004.3.31., 1. o.

(3)  HL L 335., 2005.12.21., 13. o.


I. MELLÉKLET

A 4. CIKKBEN EMLÍTETT ADATKÉSZLET-SPECIFIKÁCIÓK

A.   RÉSZ

IAIP, repülőterek térképészeti adatai és elektronikus akadályadatok

1.

A 2. cikk (1) bekezdése második albekezdésének a), b) és d) pontjában említett légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatás nyújtása során olyan közös adatkészlet-specifikációnak megfelelően kell eljárni, amely:

a)

az alábbiak egyike szerint kerül dokumentálásra:

a III. melléklet 13. pontjában említett dokumentumban meghatározott Unified Modelling Language (UML) használatával, osztálydiagramok és kapcsolódó osztály-, attribútum-, kapcsolat- és értéklista-definíciók formájában, vagy

a III. melléklet 25. pontjában említett ISO-szabvánnyal összhangban meghatározott tulajdonságkatalogizálás alkalmazásával;

b)

egyéni adatelemként meghatároz minden egyes olyan légiforgalmi tulajdonságot, amellyel kapcsolatban a III. melléklet 10. pontjában említett ICAO-szabványokkal és a III. melléklet 24. pontjában említett Eurocae-dokumentummal összhangban tájékoztatás közzétételét kérik;

c)

minden attribútum esetében adattípus, értéktartomány vagy felsorolás formájában megadja a megengedett értékek meghatározását;

d)

tartalmazza egy olyan UTC-alapú időmodell meghatározását, amely a légiforgalmi tulajdonságok teljes életciklusát képes kifejezni:

a létrehozás dátumától és időpontjától a végleges visszavonás dátumáig és időpontjáig,

beleértve azokat az állandó érvényű változásokat is, amelyek az adott tulajdonság tekintetében új kiindulási alapot teremtenek;

e)

tartalmazza azoknak a szabályoknak a meghatározását, amelyek korlátozhatják a tulajdonság jellemzői által felvehető értékeket vagy a szóban forgó értékek időbeli változásait. Ennek tartalmaznia kell legalább:

a helymeghatározási (horizontális és vertikális) adatok esetében a megfelelő pontosságot, felbontóképességet és integritást biztosító megkötéseket,

az adat aktualitását biztosító megkötéseket;

f)

a rövidítések használatának elkerülésével a tulajdonságokra, az attribútumokra és a kapcsolatokra elnevezési szabályokat alkalmaz;

g)

a geometriai elemek (pont, görbe, felület) leírását a III. melléklet 14. pontjában említett ISO-szabvány alapján adja meg;

h)

a metaadat-információk leírását a III. melléklet 15. pontjában említett ISO-szabvány alapján adja meg;

i)

tartalmazza az I. melléklet C. részében felsorolt metaadatelemeket.

2.

Az ISO-szabványok vonatkozásában a megfelelően tanúsított szervezet által kibocsátott vonatkozó tanúsítványt a megfelelőség igazolására alkalmas dokumentumnak kell tekinteni. A 2. cikk (2) bekezdésében említett felek a tanúsítvánnyal kapcsolatos dokumentációt kérésre átadják a nemzeti felügyeleti hatóságnak.

B.   RÉSZ

Elektronikus terepadatkészletek

A 2. cikk (1) bekezdése második albekezdésének c) pontjában említett elektronikus terepadatokat:

a)

a III. melléklet 9. és 12. pontjában említett ICAO-szabványoknak megfelelően digitális formában kell rendelkezésre bocsátani;

b)

úgy kell összeállítani, hogy tartalmazzák az I. melléklet C. részében felsorolt metaadatelemeket.

C.   RÉSZ

Metaadatok

Az A. és a B. részben meghatározott adatkészlet-specifikációknak tartalmazniuk kell legalább:

a)

az adat létrehozóját;

b)

az adat módosításait;

c)

azon személyeket vagy szervezeteket, akik vagy amelyek az adattal interakciót folytattak, továbbá az interakció időpontját;

d)

az adat vonatkozásában elvégzett érvényesítéssel vagy ellenőrzéssel kapcsolatos részleteket;

e)

az adat tényleges kezdődátumát és időpontját;

f)

a térinformatikai adatok esetében:

az alkalmazott geodéziai földmodellt,

az alkalmazott koordináta-rendszert;

g)

a numerikus adatok esetében:

az alkalmazott mérési vagy számítási eljárás statisztikai pontosságát,

a felbontóképességet,

a III. melléklet 1. és 12. pontjában említett ICAO-szabványoknak és egyéb ICAO-szabványoknak megfelelően a bizonyossági szintet;

h)

az alkalmazott függvények adatait, amennyiben az adatokat konvertálták/transzformálták;

i)

az adatok használatának korlátozására vonatkozó részleteket.


II. MELLÉKLET

A LÉGIFORGALMI ADATOK CSERÉJÉNEK FORMÁTUMÁVAL KAPCSOLATBAN AZ 5. CIKKBEN EMLÍTETT KÖVETELMÉNYEK

A.   RÉSZ

IAIP, repülőterek térképészeti adatai és elektronikus akadályadatok

1.

A 2. cikk (1) bekezdése második albekezdésének a), b) és d) pontjában említett légiforgalmi adatoknak és légiforgalmi tájékoztatásnak olyan közös specifikációnak megfelelő formátumhoz kell igazodnia, amely:

a III. melléklet 17. pontjában említett ISO-szabványban az adatkódoláshoz meghatározottak szerint az Extensible Markup Language (XML) specifikációt használja,

XML-sémák alkalmazásával kerül kifejezésre; ezen túlmenően a III. melléklet 19. pontjában említett ISO-szabvány szerinti schematron is használható az üzleti szabályok kifejezésére,

lehetővé teszi mind az egyéni tulajdonságokkal, mind pedig a tulajdonsággyűjteményekkel kapcsolatos adatok cseréjét,

lehetővé teszi az állandó érvényű változások eredményeként kialakult, kiindulási alapnak tekinthető információk cseréjét,

az I. melléklet A. részében leírt adatkészlet-definíció tulajdonságaival, attribútumaival és kapcsolataival összhangban kialakított struktúrát követ; a leképezési szabályokat dokumentálni kell,

az adatkészlet minden egyes attribútuma esetében szigorúan alkalmazza az értéklistákat és az értéktartományokat,

a földrajzi információk kódolása vonatkozásában a III. melléklet 18. pontjában említett dokumentumnak megfelelően a földrajzi jelölőnyelv (Geography Markup Language – GML) specifikációját követi.

2.

Az ISO-szabványok vonatkozásában a megfelelően tanúsított szervezet által kibocsátott vonatkozó tanúsítványt a megfelelőség igazolására alkalmas dokumentumnak kell tekinteni. A 2. cikk (2) bekezdésében említett felek a tanúsítvánnyal kapcsolatos dokumentációt kérésre átadják a nemzeti felügyeleti hatóságnak.

B.   RÉSZ

Elektronikus terepadatok

1.

A2. cikk (1) bekezdése második albekezdésének c) pontjában említett elektronikus terepadatokat a III. melléklet 14–18. pontjában említett ISO-szabványoknak megfelelő közös formátumban kell rendelkezésre bocsátani.

2.

Az ISO-szabványok vonatkozásában a megfelelően tanúsított szervezet által kibocsátott vonatkozó tanúsítványt a megfelelőség igazolására alkalmas dokumentumnak kell tekinteni. A 2. cikk (2) bekezdésében említett felek a tanúsítvánnyal kapcsolatos dokumentációt kérésre átadják a nemzeti felügyeleti hatóságnak.


III. MELLÉKLET

A RENDELKEZŐ RÉSZBEN ÉS A MELLÉKLETEKBEN HIVATKOZOTT RENDELKEZÉSEK

1.

Chicagói Egyezmény, 15. melléklet – Légiforgalmi tájékoztató szolgálatok, 3. fejezet, 3.2. szakasz „Minőségi rendszer” (Tizenkettedik kiadás – 2004. július, a 34. módosítással).

2.

Chicagói Egyezmény, 15. melléklet – Légiforgalmi tájékoztató szolgálatok, 3. fejezet, 3.7.1. szakasz „Vízszintes referenciarendszer” (Tizenkettedik kiadás – 2004. július, a 34. módosítással).

3.

Chicagói Egyezmény, 15. melléklet – Légiforgalmi tájékoztató szolgálatok, 3. fejezet, 3.7.2. szakasz „Függőleges referenciarendszer” (Tizenkettedik kiadás – 2004. július, a 34. módosítással).

4.

Chicagói Egyezmény, 15. melléklet – Légiforgalmi tájékoztató szolgálatok, 4. fejezet „Légiforgalmi tájékoztató kiadványok (AIP)” (Tizenkettedik kiadás – 2004. július, a 34. módosítással).

5.

Chicagói Egyezmény, 15. melléklet – Légiforgalmi tájékoztató szolgálatok, 4. fejezet, 4.3. szakasz „Az AIP módosításaira érvényes előírások” (Tizenkettedik kiadás – 2004. július, a 34. módosítással).

6.

Chicagói Egyezmény, 15. melléklet – Légiforgalmi tájékoztató szolgálatok, 4. fejezet, 4.4. szakasz „Az AIP-kiegészítésekre érvényes előírások” (Tizenkettedik kiadás – 2004. július, a 34. módosítással).

7.

Chicagói Egyezmény, 15. melléklet – Légiforgalmi tájékoztató szolgálatok, 5. fejezet „NOTAM” (Tizenkettedik kiadás – 2004. július, a 34. módosítással).

8.

Chicagói Egyezmény, 15. melléklet – Légiforgalmi tájékoztató szolgálatok, 6. fejezet, 6.2. szakasz „Tájékoztatások biztosítása papírmásolat formájában” (Tizenkettedik kiadás – 2004. július, a 34. módosítással).

9.

Chicagói Egyezmény, 15. melléklet – Légiforgalmi tájékoztató szolgálatok, 10. fejezet, 10.2. szakasz „Lefedés (felszínborítás), valamint a terep- és akadályadatok formai követelményei” (Tizenkettedik kiadás – 2004. július, a 34. módosítással).

10.

Chicagói Egyezmény, 15. melléklet – Légiforgalmi tájékoztató szolgálatok, 1. függelék „A légiforgalmi tájékoztató kiadvány (AIP) tartalma” (Tizenkettedik kiadás – 2004. július, a 34. módosítással).

11.

Chicagói Egyezmény, 15. melléklet – Légiforgalmi tájékoztató szolgálatok, 7. függelék „Léginavigációs adatok adatminőségi követelményei” (Tizenkettedik kiadás – 2004. július, a 34. módosítással).

12.

Chicagói Egyezmény, 15. melléklet – Légiforgalmi tájékoztató szolgálatok, 8. függelék „A terep- és akadályadatokkal szemben támasztott követelmények” (Tizenkettedik kiadás – 2004. július, a 34. módosítással).

13.

Object Management Group Unified Modelling Language (UML) specifikáció, 2.1.1. verzió.

14.

Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, ISO 19107:2003 – Földrajzi információ – Térbeli séma (1. kiadás – 2003.5.8.).

15.

Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, ISO 19115:2003 – Földrajzi információ – Metaadatok (1. kiadás – 2003.5.8. [Helyesbítés: Cor 1:2006, 2006.7.5.]).

16.

Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, ISO 19139:2007 – Földrajzi információ – Metaadatok – XML-sémák alkalmazása (1. kiadás – 2007.4.17.).

17.

Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, ISO 19118:2005 – Földrajzi információ – Kódolás (1. kiadás – 2006.3.17., ISO/CD 19118 2. kiadás – 2007.7.9. [Jelenleg a bizottság előtt]).

18.

Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, ISO 19136:2007 – Térinformatika – Földrajzi jelölőnyelv (GML) (1. kiadás – 2007.8.23.).

19.

Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, ISO/IEC 19757-3:2006 – Információtechnológia – Dokumentumséma-definíciós nyelvek (DSDL) – 3. rész: Szabályalapú érvényesítés – Schematron (1. kiadás – 2006.5.24.).

20.

ICAO Doc 9674-AN/946 – Világszintű Geodéziai Rendszer – 1984 kézikönyv (Második kiadás – 2002).

21.

ICAO Doc 9674-AN/946 – Világszintű Geodéziai Rendszer – 1984 (WGS-4) kézikönyv, 7. fejezet, 7.3.2. szakasz „Ciklikus redundanciavizsgálat (CRC) algoritmus” (Második kiadás – 2002).

22.

Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, ISO/IEC 17799:2005 – Információtechnológia – Védelmi technikák – Az információvédelem irányítására vonatkozó magatartási szabályzat (Második kiadás – 2005.6.10.).

23.

Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, ISO 28000:2007 – Az ellátási láncban alkalmazott védelemirányítási rendszerek specifikációja (1. kiadás – 2007.9.21. felülvizsgálat alatt, helyébe lép a 2. kiadás, tervezett időpont: 2008.1.31. [kivizsgálási szakaszban]).

24.

Eurocae ED-99A. Felhasználói követelmények a repülőterek térképészeti információihoz (2005. október).

25.

Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, ISO 19110:2005 – Földrajzi információ – A tulajdonságok katalogizálásának szabályai (1. kiadás).


IV. MELLÉKLET

A 6. ÉS A 7. CIKKBEN EMLÍTETT ADATMINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

A.   RÉSZ

Adatminőségi követelmények

1.

A 2. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatás körébe tartozó valamennyi adatelem esetében adatminőségi követelményeknek – e melléklet 2. pontjának sérelme nélkül – a III. melléklet 11. pontjában említett ICAO-szabványokban és egyéb vonatkozó ICAO-szabványokban meghatározott követelményeket kell tekinteni.

2.

A 2. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatás körébe tartozó valamennyi adatelem esetében az adatminőségi követelményeket az adatelemek várható felhasználása vonatkozásában elvégzett biztonságértékelésre alapozva kell meghatározni, amennyiben:

a)

a III. melléklet 11. pontjában említett, az adatminőségre vonatkozó ICAO-szabványok és egyéb vonatkozó ICAO-szabványok nem tartalmazzák az adott adatelem meghatározását; vagy

b)

a III. melléklet 11. pontjában említett, az adatminőségre vonatkozó ICAO-szabványok és egyéb vonatkozó ICAO-szabványok nem felelnek meg az adott adatelemre alkalmazandó adatminőségi követelményeknek.

3.

A 2. pontban említett adatelemekre vonatkozó adatminőségi követelményeket egy, a szóban forgó követelmények közzétételt megelőző származtatására és érvényesítésére vonatkozó módszertant leíró, szabványosított eljárással összhangban kell kidolgozni, kellően figyelembe véve a vonatkozó ICAO-rendelkezésekre gyakorolt esetleges hatásokat.

4.

Amennyiben egy adatelemnek több várható felhasználása is lehetséges, akkor arra csak a 2. pontban említett biztonságértékelés eredményeként meghatározott legszigorúbb adatminőségi követelményeket kell alkalmazni.

5.

A 2. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatás körébe tartozó valamennyi adatelem esetében a következők vonatkozásában kell adatminőségi követelményeket meghatározni:

a)

az adat pontossága és felbontóképessége;

b)

az adat integritási szintje;

c)

lehetőség az adat származásának meghatározására;

d)

annak a garanciának a szintje, hogy az adat a tényleges kezdési dátuma/időpontja előtt eljut a várható következő felhasználóhoz és nem kerül törlésre a tényleges lejárati dátum/időpont előtt.

6.

Az egyes alkalmazások adatkészleteinek és/vagy az adatkészletek valamely érvényes alkészletének támogatásához szükséges valamennyi adatelemet meg kell határozni.

B.   RÉSZ

Bizonyíthatósági követelmények

Indokokkal és bizonyítékokkal kell alátámasztani a következőket:

a)

a pontosság és a felbontóképesség tekintetében fennálló követelmények az adat létrehozásakor teljesülnek, és a várható következő felhasználó számára való közzétételig fenn is maradnak, abban az esetben is, ha az adatelem felbontóképessége csökkent vagy megváltozott, vagy az adatot más koordináta-rendszerbe transzformálják vagy más mértékegységre átszámítják;

b)

valamennyi adatelem vonatkozásában feljegyzésre kerül annak eredete és a rajta elvégzett módosítások, és ezek audit céljából hozzáférhetőek;

c)

a légiforgalmi adatok vagy légiforgalmi tájékoztatások hiánytalanok, az esetlegesen hiányzó elemekről nyilatkozat készül;

d)

az adatok létrehozásával, előállításával, tárolásával, kezelésével, feldolgozásával, továbbításával vagy elosztásával kapcsolatos, az egyes adatelemek vonatkozásában alkalmazott valamennyi folyamat meghatározásra került és megfelel az adatelem elvárt integritási szintjének;

e)

az adatérvényesítési és -hitelesítési eljárások megfelelnek az adatelem elvárt integritási szintjének;

f)

a manuális vagy részben automatizált adatfolyamatokat gyakorlott és szakképzett személyzet végzi, akiknek szerepét és felelősségi körét a szervezet minőségi rendszere világosan meghatározza és rögzíti;

g)

a folyamatok támogatására vagy végrehajtására alkalmazott valamennyi eszköz és/vagy szoftver felhasználási célnak való megfelelősége az V. melléklettel összhangban érvényesítve van;

h)

az F. résznek megfelelően a hibák jelentésére, felmérésére és a korrekciós intézkedések végrehajtására hatékony folyamatok működnek.

C.   RÉSZ

Formális megállapodások

A formális megállapodásoknak legalább a következőket kell tartalmazniuk:

a)

a rendelkezésre bocsátandó légiforgalmi adatok vagy légiforgalmi tájékoztatás köre;

b)

a rendelkezésre bocsátott egyes adatelemek pontossága, felbontóképessége és integritása tekintetében alkalmazandó követelmények;

c)

az annak bizonyítására alkalmazandó módszerek, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok megfelelnek a meghatározott követelményeknek;

d)

a hibás vagy inkonzisztens adatok felfedezése esetén követendő eljárás jellege;

e)

az adatok változásáról szóló értesítésre vonatkozó következő minimális kritériumok:

az adatszolgáltatás aktualitásának meghatározásához alkalmazandó kritériumok a változás üzemeltetési vagy biztonsági jelentősége alapján,

a várható változások előjelzése,

az értesítés módja;

f)

az adatok változásának dokumentálásáért felelős fél;

g)

az egyértelműség esetleges hiányának kiküszöbölési módja, amennyiben a légiforgalmi adatok vagy légiforgalmi tájékoztatás cseréjére különböző formátumokat alkalmaznak;

h)

az adatok felhasználásának bármilyen korlátozása;

i)

a minőségről szóló jelentések elkészítése során az adatfelhasználók által végzett adatminőség-ellenőrzési feladat elősegítése érdekében az adatszolgáltató által betartandó követelmények;

j)

a metaadatokkal kapcsolatos követelmények;

k)

az adatszolgáltatás folyamatosságával kapcsolatos készenléti követelmények.

D.   RÉSZ

Adatlétrehozás

1.

A rádiónavigációs berendezések felügyeletét és az azok segítségével számított vagy származtatott mindazon adatok létrehozását, amelyek koordinátáit az AIP-ben közzéteszik, a megfelelő szabványokkal és – minimumkövetelményként – a III. melléklet 20. pontjában említett ICAO-rendelkezésekkel összhangban kell végezni.

2.

Valamennyi felmérési adatot a WGS 84 vonatkoztatási rendszerben, a III. melléklet 2. pontjában említett ICAO-rendelkezésekben meghatározottaknak megfelelően kell kifejezni.

3.

Annak érdekében, hogy valamennyi függőleges adatot (felmérési, számított vagy származtatott) az EGM-96 (Earth Gravitational Model 1996) modellben a közepes tengerszinthez (MSL) képest ki lehessen fejezni, egy, a III. melléklet 3. pontjában említett ICAO-rendelkezéseknek és a IV. mellékletben a légiforgalmi adatok és a légiforgalmi tájékoztatás minőségével kapcsolatban meghatározott követelményeknek megfelelő geoidmodellt kell alkalmazni. „Geoid”: a Föld gravitációs mezejében található azon azonos potenciálú (ekvipotenciális) felület, amely a nyugodt tenger szárazföldek fölé folytatólagosan kiterjesztett felszínével (MSL) egyezik meg.

4.

A felmérési, a számított és a származtatott adatokat az egyes adatelemek teljes életciklusa alatt fenn kell tartani.

5.

A kritikus adatként vagy alapvető adatként besorolt felmérési adatok tekintetében teljes körű kezdeti felmérést kell végezni, ezt követően pedig legalább évente nyomon kell követni az esetlegesen bekövetkező változásokat. Változás észlelése esetén el kell végezni a szóban forgó adatok újrafelmérését.

6.

A felmérési adatok esetében a következő elektronikus adatfelvételi és adattárolási technikákat kell alkalmazni:

a)

a referenciapont koordinátáit digitális adatátvitellel fel kell tölteni a felmérést végző berendezésre;

b)

a terepen végzett méréseket digitálisan kell tárolni;

c)

a nyers adatokat digitálisan kell átvinni és betölteni a feldolgozást végző szoftverbe.

7.

A kritikus adatként besorolt valamennyi felmérési adat esetében az egyetlen méréssel nem kiszűrhető felmérési hibák azonosítása érdekében elegendő számú további mérést kell végezni.

8.

A légiforgalmi adatokat és légiforgalmi tájékoztatásokat más adatok származtatására vagy számítására való felhasználásuk előtt érvényesíteni és ellenőrizni kell.

E.   RÉSZ

Az adatfolyamatra vonatkozó követelmények

1.

Amennyiben a légiforgalmi adatok vagy a légiforgalmi tájékoztatás létrehozásával, előállításával, tárolásával, kezelésével, feldolgozásával, továbbításával és elosztásával kapcsolatos folyamatok vagy folyamatrészek automatizáltak, akkor:

a)

az automatizáltságnak az adatfolyamat összefüggésében vizsgálva arányos mértékűnek kell lennie;

b)

az automatizálásnak optimalizálnia kell a feladatok ember és gép közötti felosztását és az ember–gép kölcsönhatásokat oly módon, hogy a folyamat magas biztonsági szintet érjen el és minőségi szempontból javuljon;

c)

ki kell zárniuk a hibás adatbevitel lehetőségét;

d)

ki kell szűrniük a kapott/bevitt adatok hibáit.

2.

Amennyiben a légiforgalmi adatok vagy a légiforgalmi tájékoztatás bevitelére manuálisan kerül sor, azt az esetlegesen bevitt hibák kiszűrése érdekében független ellenőrzésnek kell alávetni.

F.   RÉSZ

Hibajelentés és kiigazítási kérelmek

A hibajelentési, -felmérési és a korrekciós intézkedések végrehajtására vonatkozó mechanizmusoknak biztosítaniuk kell:

a)

a légiforgalmi adatok vagy a légiforgalmi tájékoztatás létrehozása, előállítása, tárolása, kezelése és feldolgozása során azonosított problémák, illetve a felhasználók által a közzétételt követően azonosított problémák rögzítését és jelentését a légiforgalmi tájékoztató szolgálatnak;

b)

azt, hogy légiforgalmi tájékoztató szolgálat elemezze a légiforgalmi adatokkal és a légiforgalmi tájékoztatással kapcsolatban jelentett valamennyi problémát és meghatározza a szükséges korrekciós intézkedéseket;

c)

a kritikus és az alapvető légiforgalmi adatokkal és légiforgalmi tájékoztatással kapcsolatban azonosított hibák, következetlenségek és anomáliák sürgős kiküszöbölését;

d)

azt, hogy a légiforgalmi tájékoztató szolgálat a légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatás integritási szintjének figyelembevételével és a formális megállapodásokban a IV. melléklet C. részének d) pontjával összhangban meghatározott értesítési kritériumok használatával a lehető leghatékonyabb módon figyelmeztesse a hibák által érintett adatfelhasználókat;

e)

annak elősegítését és ösztönzését, hogy az adatfelhasználók és a légiforgalmi adatok és a légiforgalmi tájékoztatások más szolgáltatói a hibákról visszajelzést küldjenek;

f)

azt, hogy a légiforgalmi adatoknak és légiforgalmi tájékoztatásnak a 2. cikk (2) bekezdésében említett felek közötti átvitelekor minden esetben feljegyzésre kerüljön a légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások hibaaránya;

g)

az átvitelt megelőzően azonosított hibákból és az átvitel után jelentett hibákból származtatható hibaarány egymástól való elkülönítését.


V. MELLÉKLET

A 8. CIKKBEN EMLÍTETT ESZKÖZ- ÉS SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK

1.

A légiforgalmi adat- és légiforgalmi tájékoztatási folyamatok támogatására vagy automatizálására használt eszközöknek meg kell felelniük a 2. és a 3. pontban előírt követelményeknek, amennyiben:

az eszköz a kritikus és az alapvető adatelemekben hibákat okozhat,

kizárólag a szóban forgó eszköz végzi a kritikus és az alapvető adatelemek hibaszűrését,

kizárólag a szóban forgó eszköz végzi a manuálisan bevitt adatok különböző verziói közötti eltérések kiszűrését.

2.

Az 1. pontban említett eszközök működési jellemzői, funkcionalitása és integritási szintje tekintetében követelményeket kell meghatározni annak biztosítása érdekében, hogy az eszköz adatfolyamaton belüli funkcióját a légiforgalmi adatok vagy a légiforgalmi tájékoztatás minőségének gyengítése nélkül töltse be.

3.

Az 1. pontban említett eszközöket a 2. pontban említett követelmények figyelembevételével érvényesíteni és ellenőrizni kell.

4.

A teljesen vagy részben szoftveren belül megvalósított, az 1. pontban említett eszközöknek a következő követelményeket is teljesíteniük kell:

a szoftverkövetelményeknek alkalmas módon meg kell határozniuk, hogy az eszközkövetelményeknek való megfelelés érdekében a szoftvernek milyen követelményeket kell teljesítenie,

valamennyi szoftverkövetelménynek visszavezethetőnek kell lennie a 2. pontban említett eszközkövetelményekre,

a szoftver 5. és 6. pontban meghatározottak szerinti érvényesítését, illetve ellenőrzését a szoftver ismert, futtatható verzióján az üzemelési célkörnyezetben kell elvégezni.

5.

A szoftver „érvényesítése”: az annak biztosítására irányuló folyamat, hogy a szoftver megfeleljen a légiforgalmi adatok vagy légiforgalmi tájékoztatás meghatározott alkalmazása vagy várható felhasználása tekintetében meghatározott követelményeknek.

6.

A szoftver „ellenőrzése”: a légiforgalmi adatok és/vagy légiforgalmi tájékoztatás körében használható szoftver fejlesztésére irányuló folyamat kimenetének értékelése a helyesség, illetve a bemenettel és az adott folyamatban alkalmazandó szoftverelőírásokkal, szabályokkal és konvenciókkal való összhang biztosítása érdekében.


VI. MELLÉKLET

A 9. CIKKBEN EMLÍTETT ADATVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK

1.

Valamennyi elektronikus formában továbbított adat esetében a III. melléklet 21. pontjában említett CRC32Q algoritmus alkalmazásával gondoskodni kell az adatvesztés és a nem szándékos adatváltozás elleni védelemről. A ciklikus redundanciavizsgálat (a továbbiakban: CRC) szerinti értéket az adat tárolás vagy továbbítás előtti végső ellenőrzése előtt kell alkalmazni.

2.

Amennyiben az adat fizikai mérete meghaladja azt a méretet, amely egyetlen CRC alkalmazásával az előírt integritási szintnek megfelelően védhető, több CRC-értéket kell alkalmazni.

3.

A légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások tárolása és a 2. cikk (2) bekezdésében említett felek közötti cseréje során olyan megfelelő szintű védelemről kell gondoskodni, amely a folyamat minden szakaszában biztosítja az adatok nem szándékos változtatás, valamint jogosulatlan hozzáférés és/vagy változtatás elleni védelmét.

4.

A légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások tárolásának és továbbításának védelme érdekében olyan megfelelő autentikációs eljárásokat kell alkalmazni, amelyek biztosítják, hogy az adat vagy tájékoztatás átvevője meg tudja állapítani, hogy azok ellenőrzött forrásból származnak.


VII. MELLÉKLET

A 10. CIKKBEN EMLÍTETT MINŐSÉG-, BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMIRÁNYÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK

A.   RÉSZ

Minőségirányítási rendszer

1.

A légiforgalmi adatok és a légiforgalmi tájékoztatás létrehozását, előállítását, tárolását, kezelését, feldolgozását, továbbítását és elosztását támogató minőségirányítási rendszernek:

meg kell határoznia a különböző felhasználók igényeit a lehető legnagyobb mértékben kielégítő minőségpolitikát,

olyan minőségbiztosítási programot kell létrehoznia, amelynek eljárásai ellenőrzik, hogy a tevékenységek megfelelnek-e az alkalmazandó követelményeknek, szabványoknak és eljárásoknak, beleértve e rendelet vonatkozó követelményeit is,

kézikönyvek és ellenőrző dokumentumok segítségével bizonyítékot kell szolgáltatnia a minőségrendszer működéséről,

igazgatási felelősöket kell kijelölnie a biztonságos és hatékony működési gyakorlatot biztosító eljárásoknak való megfelelés és az eljárások helyességének figyelemmel kísérésére,

el kell végeznie a minőségrendszer felülvizsgálatát, és szükség esetén orvosolnia kell a hibákat.

2.

A megfelelően tanúsított szervezet által az EN ISO 9001 alapján kibocsátott tanúsítványt az (1) pontjában szereplő követelményeknek való megfelelés igazolására alkalmas dokumentumnak kell tekinteni. A 2. cikk (2) bekezdésében említett felek a tanúsítvánnyal kapcsolatos dokumentációt kérésre átadják a nemzeti felügyeleti hatóságnak.

B.   RÉSZ

Biztonságirányítási célkitűzések

1.

A biztonságirányítási célkitűzések a következők:

az adathibából eredő légijármű-balesetek bekövetkezéséhez való hozzájárulás reálisan kivitelezhető minimumra csökkentése,

a biztonsággal összefüggő tudatosság növelése az egész szervezeten belül a biztonsági tevékenységek során levont tanulságok megosztásán keresztül, valamint a személyzet valamennyi tagjának arra való bátorításával, hogy tegyen javaslatot az azonosított biztonsági problémák megoldására, illetve a folyamatok hatékonyságának és hatásosságának javítására,

egy, a biztonságirányítási célkitűzések kidolgozásáért és teljesítéséért felelős funkció kijelölése a szervezeten belül,

a tevékenységek biztonsági garanciájának megteremtése nyilvántartás vezetés és felügyeletgyakorlás által,

szükség esetén a tevékenységek biztonságával kapcsolatos garancia megteremtése érdekében szükséges javításokra vonatkozó javaslatok megfogalmazásának biztosítása.

2.

A biztonságirányítási célkitűzések teljesítése elsőbbséget élvez a kereskedelmi, az üzemeltetési, a környezetvédelmi és a társadalmi szempontokkal szemben.

C.   RÉSZ

Védelemirányítási célkitűzések

1.

A védelemirányítási célkitűzések a következők:

az átvett, előállított vagy más módon felhasznált légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatás védelmének biztosítása úgy, hogy védi azokat beavatkozástól és az azokhoz való hozzáférést az engedéllyel rendelkezők körére korlátozza,

annak biztosítása, hogy az adott szervezet védelemirányítási intézkedései megfeleljenek a kritikus infrastruktúrákra és a rendszerműködés folyamatosságára irányadó nemzeti vagy nemzetközi követelményeknek, illetve a nemzetközi védelemirányítási szabványoknak, beleértve a III. melléklet 22. és 23. pontjában említett ISO-szabványokat is.

2.

Az ISO-szabványok vonatkozásában a megfelelően tanúsított szervezet által kibocsátott vonatkozó tanúsítványt a megfelelőség igazolására alkalmas dokumentumnak kell tekinteni. A 2. cikk (2) bekezdésében említett felek a tanúsítvánnyal kapcsolatos dokumentációt kérésre átadják a nemzeti felügyeleti hatóságnak.


VIII. MELLÉKLET

A 11. cikk szerint rendszerelemek megfelelőségének vagy alkalmazhatóságának értékelésére vonatkozó követelmények

1.

Az ellenőrzési tevékenységeknek bizonyítaniuk kell a rendszerelemek e rendelet átjárhatósági, teljesítményi, minőségi és biztonsági követelményeinek való megfelelését, illetve a rendszerelemeknek a tesztkörnyezetben való működés során való alkalmazhatóságát.

2.

A megfelelőségértékelési tevékenységeket a gyártó vagy annak az Unióban székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője irányítja, ennek keretében különösen:

meghatározza a megfelelő tesztkörnyezetet,

ellenőrzi, hogy a tesztterv leírja-e a rendszerelemeket a tesztkörnyezetben,

ellenőrzi, hogy a tesztterv figyelembe veszi-e az összes alkalmazandó követelményt,

biztosítja a műszaki dokumentáció és a tesztterv következetességét és minőségét,

megtervezi a teszt megszervezését, a személyzetet, a tesztelési platform installációját és konfigurálását,

elvégzi a teszttervben meghatározott vizsgálatokat és teszteket,

jelentést készít a vizsgálatok és a tesztek eredményeiről.

3.

A gyártó vagy annak az Unióban székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője biztosítja, hogy a tesztkörnyezetbe integrált légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatás létrehozásában, előállításában, tárolásában, kezelésében, feldolgozásában, továbbításában és elosztásában részt vevő rendszerelemek megfeleljenek az e rendelet átjárhatósági, teljesítményi, minőségi és biztonsági követelményeinek.

4.

A megfelelőség vagy alkalmazhatóság ellenőrzésének eredményes befejezésekor a gyártó vagy annak az Unióban székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője saját felelősségére kiállítja az EK-megfelelőségi vagy -alkalmazhatósági nyilatkozatot, amelyben – az 552/2004/EK rendelet III. melléklete 3. pontjának megfelelően – feltünteti ennek a rendeletnek azokat a követelményeit, amelyeknek a rendszerelemek megfelelnek, valamint a kapcsolódó alkalmazási feltételeket.


IX. MELLÉKLET

AZ 12. CIKKBEN EMLÍTETT FELTÉTELEK

1.

A léginavigációs szolgáltatónak a szervezeten belül olyan működő jelentési módszerekkel kell rendelkeznie, amely biztosítja és igazolja az ellenőrzési tevékenységekkel kapcsolatos döntés pártatlanságát és függetlenségét.

2.

A léginavigációs szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az ellenőrzési folyamatokban részt vevő személyzet a lehető legmagasabb szakmai integritással eljárva és a lehető legnagyobb műszaki hozzáértéssel végezze el az ellenőrzéseket, és mentes legyen minden, a döntését vagy az ellenőrzések eredményét befolyásoló – különösen pénzügyi jellegű – nyomástól vagy ösztönzéstől és különösen az olyan személyek vagy csoportok által gyakorolt nyomástól vagy ösztönzéstől, akiket/amelyeket az ellenőrzések eredménye érinthet.

3.

A léginavigációs szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az ellenőrzési folyamatokban részt vevő személyzet hozzáférjen azokhoz a berendezésekhez, amelyek segítségével megfelelően el tudja végezni a szükséges ellenőrzéseket.

4.

A léginavigációs szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az ellenőrzési folyamatokban részt vevő személyzet előzetesen megfelelő műszaki és szakmai képzésben részesüljön, megfelelő ismeretei legyenek az általa ellenőrizendő követelményekkel kapcsolatban, az ilyen műveletekkel kapcsolatban megfelelő tapasztalattal rendelkezzék, és képes legyen kiállítani az annak bizonyítására szolgáló nyilatkozatokat, feljegyzéseket és jelentéseket, hogy az ellenőrzéseket elvégezték.

5.

A léginavigációs szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az ellenőrzési folyamatokban részt vevő személyzet képes legyen pártatlanul elvégezni az ellenőrzéseket. A személyzet javadalmazása nem függhet az elvégzett ellenőrzések számától vagy az ellenőrzések eredményeitől.


X. MELLÉKLEt

A.   RÉSZ

A 12. cikk (1) bekezdése szerinti rendszer-ellenőrzési követelmények

1.

A 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározott rendszerek ellenőrzése során bizonyítják, hogy a rendszerek megfelelnek e rendelet átjárhatósági, teljesítményi és biztonsági követelményeinek egy olyan mesterséges környezetben, amely leképezi a rendszerek működési körülményeit.

2.

A 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározott rendszerek ellenőrzését megfelelő és általánosan elismert teszteljárásokkal összhangban kell végrehajtani.

3.

A 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározott rendszerek ellenőrzéséhez használt teszteszközöknek rendelkezniük kell a megfelelő funkciókkal.

4.

A 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározott rendszerek ellenőrzése során elő kell állítani az 552/2004/EK rendelet IV. mellékletének 3. pontjában előírt műszaki dokumentáció elemeit, amelyek magukban foglalják:

a kivitelezés leírását,

a rendszer üzembe helyezését megelőzően lefolytatott vizsgálatokról és tesztekről szóló jelentést.

5.

A léginavigációs szolgáltató irányítja az ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységeket, és ennek keretében:

meghatározza azt a megfelelő szimulált működési és műszaki környezetet, amely megfelel a működési körülményeknek,

ellenőrzi, hogy a tesztterv leírja-e a 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározott rendszereknek a működési és műszaki értékelési környezetbe való integrálását,

ellenőrzi, hogy a tesztterv figyelembe veszi-e e rendelet valamennyi vonatkozó átjárhatósági, teljesítményi és biztonsági követelményét,

biztosítja a műszaki dokumentáció és a tesztterv következetességét és minőségét,

megtervezi a teszt megszervezését, a személyzetet, a tesztelési platform telepítését és konfigurálását,

elvégzi a teszttervben meghatározott vizsgálatokat és teszteket,

jelentést készít a vizsgálatok és a tesztek eredményeiről.

6.

A léginavigációs szolgáltató biztosítja, hogy a felelősségi körébe tartozó, a 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározott rendszerek teljesítsék az e rendeletben meghatározott átjárhatósági, teljesítményi és biztonsági követelményeket.

7.

A megfelelőség kielégítő ellenőrzése után a léginavigációs szolgáltató a rendszerek ellenőrzésére vonatkozó EK-nyilatkozatot állít ki, amelyet az 552/2004/EK rendelet 6. cikkében előírtak szerint a műszaki dokumentációval együtt benyújt a nemzeti felügyeleti hatóságnak.

B.   RÉSZ

A 12. cikk (2) bekezdése szerint rendszer-ellenőrzési követelmények

1.

A 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározott rendszerek ellenőrzése során igazolják, hogy a rendszerek megfelelnek e rendelet átjárhatósági, teljesítményi és biztonsági követelményeinek egy olyan mesterséges környezetben, amely leképezi a rendszerek működési körülményeit.

2.

A 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározott rendszerek ellenőrzését megfelelő és általánosan elismert teszteljárásokkal összhangban kell végrehajtani.

3.

A 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározott rendszerek ellenőrzéséhez használt teszteszközöknek rendelkezniük kell a megfelelő funkciókkal.

4.

A 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározott rendszerek ellenőrzése során elő kell állítani az 552/2004/EK rendelet IV. mellékletének 3. pontjában előírt műszaki dokumentáció elemeit, amelyek magukban foglalják:

a kivitelezés leírását,

a rendszer üzembe helyezését megelőzően lefolytatott vizsgálatokról és tesztekről szóló jelentést.

5.

A léginavigációs szolgáltató meghatározza azt a megfelelő működési és műszaki értékelési környezetet, amely megfelel a működési környezetnek, és megbíz egy bejelentett szervet az ellenőrzési tevékenységek elvégzésével.

6.

A bejelentett szerv irányítja az ellenőrzési tevékenységeket, és ennek keretében különösen:

ellenőrzi, hogy a tesztterv leírja-e a 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározott rendszereknek a működési és műszaki értékelési környezetbe való integrálását,

ellenőrzi, hogy a tesztterv figyelembe veszi-e e rendelet valamennyi vonatkozó átjárhatósági, teljesítményi és biztonsági követelményét,

biztosítja a műszaki dokumentáció és a tesztterv következetességét és minőségét,

megtervezi a teszt megszervezését, a személyzetet, a tesztelési platform telepítését és konfigurálását,

elvégzi a teszttervben meghatározott vizsgálatokat és teszteket,

jelentést készít a vizsgálatok és a tesztek eredményeiről.

7.

A bejelentett szerv biztosítja, hogy a 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározott, a funkcionális értékelési környezetben tesztelt rendszerek teljesítsék az e rendeletben meghatározott átjárhatósági, teljesítményi és biztonsági követelményeket.

8.

Az ellenőrzési feladatok elvégzését követően a bejelentett szerv az általa elvégzett feladatokkal kapcsolatban megfelelőségi bizonyítványt állít ki.

9.

Ezután a léginavigációs szolgáltató a rendszerek ellenőrzésére vonatkozó EK-nyilatkozatot állít ki, amelyet a műszaki dokumentációval együtt benyújt a nemzeti felügyeleti hatóságnak az 552/2004/EK rendelet 6. cikkében előírtak szerint.


XI. MELLÉKLET

A 14. CIKKBEN EMLÍTETT ICAO-ELTÉRÉSEK

Chicagói Egyezmény, 15. melléklet – Légiforgalmi tájékoztató szolgálatok, 3. fejezet, 3.2.10. szakasz „Ciklikus redundanciavizsgálat”.


Top