Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0067

Az Európai Parlament és a Tanács 67/2010/EK rendelete ( 2009. november 30. ) a közösségi pénzügyi támogatás a transzeurópai hálózatok területén történő nyújtásának általános szabályairól

OJ L 27, 30.1.2010, p. 20–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 036 P. 243 - 255

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; hatályon kívül helyezte: 32013R1316

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/67/oj

30.1.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/20


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 67/2010/EK RENDELETE

(2009. november 30.)

a közösségi pénzügyi támogatás a transzeurópai hálózatok területén történő nyújtásának általános szabályairól

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 156. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A közösségi pénzügyi támogatás a transzeurópai hálózatok területén történő nyújtásának általános szabályairól szóló, 1995. szeptember 18-i 2236/95/EK tanácsi rendeletet (3) több alkalommal jelentősen módosították (4). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ez említett rendeletet kodifikálni kell.

(2)

A Szerződés 155. cikke előírja, hogy a Közösség hozzon létre olyan iránymutatás-csomagot, amely kiterjed a transzeurópai hálózatok területén előirányzott intézkedések célkitűzéseire, prioritásaira és főbb irányvonalaira, és hogy támogathatja transzeurópai hálózatok körében a tagállamok által támogatott közös érdekű projekteket. E cikk szerint közösségi támogatás nyújtható az iránymutatások keretében meghatározott közös érdekű projekteknek.

(3)

Meg kell állapítani a transzeurópai hálózatok közösségi finanszírozásának általános szabályait, lehetővé téve ezáltal a 155. cikk végrehajtását.

(4)

A magántőkét egyre jobban be kell vonni a transzeurópai hálózatok finanszírozásába, és fejleszteni kell a magán- és a közszektor közötti partneri viszonyt.

(5)

A közösségi támogatás megjelenhet megvalósíthatósági tanulmányok, hitelgaranciák vagy kamattámogatások formájában, ezek a garanciák és támogatások különösen az Európai Beruházási Bank vagy más állami vagy magán pénzügyi szerv által nyújtott pénzügyi támogatással függnek össze. Egyes kellően indokolt esetekben meg lehet fontolni a befektetések közvetlen támogatását.

(6)

A hitelgaranciákat az Európai Beruházási Alapnak vagy más pénzügyi szervezeteknek kereskedelmi alapon kell nyújtaniuk. A közösségi pénzügyi támogatás a garancia kedvezményezettjei által kifizetett díjakat teljes egészében vagy részben fedezheti.

(7)

A közösségi támogatás fő célja, hogy a projekt kezdeti szakaszában felmerülő esetleges pénzügyi akadályokat elhárítsa.

(8)

Szükséges megszabni a közösségi támogatás korlátját a beruházás teljes költségének viszonylatában. Ugyanakkor, magasabb mértékű közösségi támogatás javasolt annak érdekében, hogy elősegítsék a kiemelt projektek határon átnyúló összeköttetéseinek befejezését.

(9)

A köz- és magánszféra közötti partnerségek (vagy a köz- és magánszektor közötti más együttműködési formák) létrehozása szigorú pénzügyi elkötelezettséget kíván az intézményi befektetők részéről, amely kellőképpen vonzó a magántőke bevonása céljából. A többéves közösségi pénzügyi támogatás nyújtása megszüntetné a projekt fejlesztését lassító bizonytalanságokat. Intézkedéseket kell ezért elfogadni annak érdekében, hogy pénzügyi támogatást nyújtsanak a többéves jogi kötelezettségvállalás alapján kiválasztott projekteknek.

(10)

A projekteknek biztosított közösségi támogatásnál figyelembe kell venni, hogy azok milyen mértékben járulnak hozzá a Szerződés 154. cikkének célkitűzéseihez és a Szerződés 155. cikkében említett iránymutatásokban foglalt egyéb célkitűzésekhez és prioritásokhoz. Figyelembe kell venni más szempontokat is, többek között a köz- és magánfinanszírozásra gyakorolt ösztönző hatásokat, a projektek közvetlen és közvetett, különösen a foglalkoztatásra gyakorolt társadalmi-gazdasági hatásait, illetve környezeti következményeit.

(11)

Helyénvaló a kockázati tőke részvételét a befektetési alapokban lehetővé tenni, a kockázati tőkének elsődlegesen a transzeurópai hálózati projektek számára – a 2000 és 2006 közötti időszakra eső teljes összeg 1 %-ának erejéig – történő biztosításával annak érdekében, hogy erről a finanszírozási formáról tapasztalatokat nyerjenek. Miután felülvizsgálták ennek az eszköznek a működését, ezt a korlátot 2 %-ra lehet emelni. Helyénvaló megvizsgálni a kiterjesztésének jövőbeli lehetőségeit is.

(12)

Az átláthatóság növelése, és a hosszú távon jelentős pénzügyi igényű projektekre, illetve projektcsoportokra vonatkozó elvárásoknak való megfelelés céljából kívánatos egyes ágazatokban vagy területeken többéves, indikatív programok létrehozása. Ezeknek a programoknak jelezniük kell az ilyen projektre, illetve projektcsoportra egy adott időszakban előirányozható támogatás teljes és éves mértékét, amely referenciaként szolgálhat az éves költségvetési előirányzatok keretében nyújtandó pénzügyi támogatásra vonatkozó éves döntésekhez, amennyiben azok összhangban állnak a vonatkozó többéves indikatív programokkal. Azonban az ezekben a programokban jelzett éves összegek nem érik el a költségvetési kötelezettségvállalások összegét.

(13)

A Bizottságnak körültekintően kell értékelnie a projektek feltételezhető gazdasági megvalósíthatóságát, költség-haszon elemzések és egyéb megfelelő kritériumok segítségével, valamint a projektek pénzügyi nyereségességét.

(14)

A Szerződés 155. cikke (1) bekezdése első albekezdésének harmadik francia bekezdése szerinti pénzügyi támogatásnak összeegyeztethetőnek kell lennie a közösségi politikákkal, különösen a hálózatok, a környezetvédelem, a verseny és a közbeszerzési szerződések odaítélése tekintetében. A környezetvédelemnek magában kell foglalnia a környezeti hatásvizsgálatot is.

(15)

A pénzügyi ellenőrzés tekintetében tisztázni kell a tagállamok és a Bizottság hatáskörét, illetve felelősségét.

(16)

A Bizottságnak megfelelően össze kell hangolnia valamennyi közösségi tevékenységet, különösen a transzeurópai hálózatok finanszírozását és a strukturális alapokból és a Kohéziós Alapból, az Európai Beruházási Alapból és az Európai Beruházási Bankból származó, a transzeurópai hálózatokat érintő finanszírozást.

(17)

Rendelkezni kell a közösségi támogatás értékelésére, nyomon követésére és ellenőrzésére szolgáló megfelelő módszerekről.

(18)

A finanszírozott tevékenységek tekintetében megfelelő tájékoztatásra, nyilvánosságra és átláthatóságra van szükség.

(19)

A transzeurópai hálózatok fontossága miatt helyénvaló e rendeletbe annak 2000 és 2006 közötti végrehajtására a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti intézményközi megállapodás (5) 33. pontja értelmében egy4 874 880 000 EUR összegű pénzügyi keretet belefoglalni.

(20)

Helyénvaló, hogy a Tanács megvizsgálja az e rendelet szerinti intézkedések folytatásának vagy módosításának lehetőségét, a Bizottság 2006 vége előtt benyújtott átfogó jelentésének fényében.

(21)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (6) összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározás és hatály

Ez a rendelet a transzeurópai hálózatok terén a transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás nyújtásának általános szabályairól szóló, 2007. június 20-i 680/2007/EK rendelet (7) 20. cikkének harmadik bekezdésében említett távközlési infrastruktúrákkal kapcsolatos közös érdekű projektekhez, és a transzeurópai hálózatok terén a közlekedési és energiaipari infrastruktúrákkal kapcsolatos közös érdekű projektekhez a Szerződés 155. cikke (1) bekezdése első albekezdésének harmadik francia bekezdése alapján nyújtható közösségi támogatásra vonatkozó feltételeket és eljárásokat határozza meg.

2. cikk

Támogathatóság

Közösségi támogatás kizárólag a Szerződés 155. cikke (1) bekezdése első albekezdésének első francia bekezdésében említett iránymutatások keretében meghatározott közös érdekű projekteknek (a továbbiakban: projektek) nyújtható.

A projektek részei is jogosultak lehetnek, amennyiben technikai és pénzügyi szempontból önálló egységet alkotnak.

3. cikk

A támogatás formái

(1)   A projektekre irányuló közösségi támogatás formája a következők közül egy vagy több lehet:

a)

a projektekre vonatkozó tanulmányok együttes finanszírozása, ideértve az előkészítő, megvalósíthatósági és értékelő tanulmányokat, valamint az ilyen tanulmányok egyéb műszaki támogató intézkedéseit. A közösségi részvétel általánosságban nem haladhatja meg a tanulmány teljes költségének 50 %-át. A közösségi részvétel kivételes és megfelelően indokolt esetekben, a Bizottság kezdeményezésére és az érintett tagállamok jóváhagyásával meghaladhatja az 50 %-ot;

b)

az Európai Beruházási Bank vagy más köz- vagy magántulajdonban lévő pénzügyi intézmény által nyújtott kölcsönök kamattámogatása. Általános szabályként a támogatás időtartama nem haladhatja meg az öt évet;

c)

hozzájárulás az Európai Beruházási Alaptól vagy más pénzügyi intézménytől kapott kölcsön garanciadíjához;

d)

közvetlen befektetési támogatás megfelelően indokolt esetekben;

e)

kockázati tőkében való részvétel befektetési alapokhoz vagy hasonló pénzügyi intézményekhez, elsődlegesen a transzeurópai hálózati projektek céljából biztosított kockázati tőkére és jelentős magánszektorbeli befektetések bevonására összpontosítva; az ilyen kockázati tőkében való részvétel nem haladhatja meg a 19. cikk szerinti költségvetési források 1 %-át. A 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban ez a korlát 2003-tól 2 %-ra emelkedhet, a Bizottság által ennek az eszköznek a működéséről az Európai Parlament és a Tanács részére benyújtandó felülvizsgálat fényében. A részvétel történhet közvetlenül az alapban vagy hasonló pénzügyi intézményben, vagy ugyanazon alapkezelők által igazgatott megfelelő társbefektetési eszközben. A kockázati tőkében való részvétel végrehajtásának részletes szabályait az I. melléklet tartalmazza.

(2)   A felhasznált költségvetési források által nyújtott ösztönzés maximalizálása érdekében – amely forrásokat a leggazdaságosabb módon kell felhasználni – az (1) bekezdésben említettek szerint nyújtott közösségi támogatást adott esetben kombinálják.

(3)   A közösségi támogatás (1) bekezdésben említett formáit szelektíven kell használni az érintett hálózatok különféle típusai konkrét jellemzőinek figyelembevétele és annak biztosítása érdekében, hogy ez a támogatás nem okoz torzulást a vállalkozások közötti versenyben az érintett ágazatban.

(4)   A 19. cikkben említett időszak egésze alatt a közlekedési infrastruktúra-projektek támogatását úgy kell felhasználni, hogy annak legalább 55 %-a a vasútra (kombinált szállítással együtt) irányuljon és legfeljebb 25 %-a a közutakra.

(5)   A Bizottság kifejezetten támogatja, hogy az e rendelet szerint finanszírozott projektek esetében a finanszírozás érdekében magánforrásokhoz forduljanak, ha a közösségi pénzügyi eszközök sokszorozó hatása magán- és állami befektetési társaságok útján maximalizálható. A Bizottság minden esetet külön vizsgál és megfelelő esetben figyelembe veszi a kizárólag közforrásokból történő finanszírozás lehetőségét. A Szerződéssel összhangban minden projekthez szükséges minden érintett tagállam hozzájárulása.

4. cikk

A közösségi támogatás feltételei

(1)   Közösségi támogatás főszabály szerint csak abban az esetben nyújtható, ha a projekt megvalósítása pénzügyi akadályokba ütközik.

(2)   A közösségi támogatás nem haladhatja meg a projekt elindításához szükségesnek tekintett minimumot.

(3)   A beavatkozás választott formájától függetlenül az e rendelet szerinti közösségi támogatás teljes összege nem haladhatja meg a befektetés teljes költségének 10 %-át. A közösségi támogatás teljes összege azonban kivételesen elérheti a befektetés teljes költségének 20 %-át a következő esetekben:

a)

a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló, 1996. július 23-i 1692/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (8) 17. cikkében előírtak szerinti műholdas helymeghatározási és navigációs rendszerekre vonatkozó projektek;

b)

az energiahálózatra vonatkozó kiemelt projektek;

c)

az 1692/96/EK határozat III. mellékletében meghatározott európai jelentőségű projektek szakaszai a szűk keresztmetszetek megszüntetésének és/vagy a hiányzó szakaszok pótlásának céljából, feltéve, hogy a projektek 2010 előtt elkezdődnek, amennyiben ezek határon átnyúló vagy természeti akadályon áthaladó szakaszok és hozzájárulnak a kibővített Közösség belső piacának integrációjához, előmozdítják a biztonságot, biztosítják a nemzeti hálózatok kölcsönös átjárhatóságát és/vagy jelentősen hozzájárulnak a szállítási módok közötti kiegyensúlyozatlanság csökkentéséhez a leginkább környezetbarát közlekedési módok javára. Ezt a mértéket a más országokra, különösen a szomszédos országokra jutó előnyök szerint kell meghatározni.

A transzeurópai távközlő hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról szóló, 1997. június 17-i 1336/97/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (9) I. mellékletében meghatározott közös érdekű projektek esetében az e rendelet értelmében nyújtott közösségi támogatás teljes összege elérheti a beruházás összköltségének 30 %-át.

(4)   Az e rendelet szerint előírt pénzügyi forrásokat főszabály szerint nem lehet olyan projektekhez, illetve olyan részprojektekhez rendelni, amelyek egyéb közösségi finanszírozásban részesülnek.

(5)   A (3) bekezdésben említett projektek esetében, e rendelet keretein belül, a jogi kötelezettségvállalásnak többévesnek kell lennie és a költségvetési kötelezettségvállalást éves részletekben kell teljesíteni.

5. cikk

Többéves indikatív közösségi program

(1)   A 6. cikk alkalmazásának sérelme nélkül, a közösségi tevékenységek hatékonyságának javítása érdekében a Közösség a 18. cikk (2) bekezdésben említett eljárással összhangban jelzésértékű, ágazatonkénti többéves programot dolgozhat ki (a továbbiakban: program) a Szerződés 155. cikkének (1) bekezdésében említett iránymutatások alapján. A program a 8. cikk szerinti pénzügyi támogatás iránti kérelmeken alapul, valamint tükrözi többek között a tagállamok által rendelkezésre bocsátott információt, különösen a 9. cikkben megállapított információt.

(2)   A program kizárólag közös érdekű projektekből és/vagy közös érdekű projektek összefüggő, a Szerződés 155. cikkének (1) bekezdésében említett iránymutatások keretein belül a korábbiakban meghatározott csoportjaiból áll, a hosszú távú, jelentős pénzügyi szükségletekkel bíró különleges területeken.

(3)   Minden egyes projekt vagy projektek csoportja tekintetében a program megállapítja a költségvetési szerv éves határozatainak függvényében nyújtandó pénzügyi támogatás indikatív összegét. A 19. cikk szerinti költségvetési források legfeljebb 75 %-a használható fel a többéves indikatív programok céljaira.

(4)   A program referenciaként szolgál azokhoz az éves határozatokhoz, amelyek az éves költségvetési előirányzatokon belül elkülönítik a projektekre irányuló közösségi támogatást. A Bizottság rendszeres időközönként tájékoztatja a 18. cikk (1) bekezdésében említett bizottságot a programok előrehaladásáról és a projektekre közösségi támogatás kiutalására vonatkozó Bizottsági határozatokról. A Bizottság előzetes költségvetési tervezetét kísérő alátámasztó iratok magukba foglalják az egyes, többéves indikatív programok végrehajtásának előrehaladásáról szóló jelentést az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel (10) összhangban.

A programot át kell tekinteni legalább az időszak felénél vagy a projektek, illetve projektcsoportok hatékony előrehaladásának fényében, és megfelelő esetben felül kell vizsgálni a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban.

A program jelzi az érintett projektek finanszírozására, különösen a más közösségi eszközök és az Európai Beruházási Bank által rendelkezésre bocsátott egyéb forrásokat is.

(5)   Az érintett tagállam haladéktalanul értesíti a Bizottságot abban az esetben, ha a projektek illetve projektcsoportok végrehajtásában jelentős változás történik.

A program által a projektekre kialakított indikatív teljes összegek módosításáról, amely e változtatások után válhat szükségessé, a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell határozni.

6. cikk

A projektek kiválasztásának kritériumai

(1)   A projekteket annak megfelelően támogatják, hogy azok milyen mértékben járulnak hozzá a Szerződés 154. cikkében megállapított célkitűzésekhez, illetve a Szerződés 155. cikkének (1) bekezdésében említett iránymutatásokban meghatározott más célkitűzésekhez és prioritásokhoz.

(2)   E rendelet végrehajtása során a Bizottság biztosítja a közösségi támogatás nyújtására vonatkozó határozatainak összhangját a Szerződés 155. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott, különböző ágazatokra vonatkozó iránymutatásokban megállapított prioritásokkal. Ez magában foglalja az ezekben az iránymutatásokban esetlegesen megállapított minden követelménnyel való összhangjukat a teljes közösségi támogatás százalékára nézve.

(3)   A közösségi támogatást olyan beruházásokhoz kell hozzárendelni, amelyek gazdaságilag valószínűsíthetően megvalósíthatók, és amelyeknél az alkalmazás időpontjában a pénzügyi nyereségesség nem kielégítő.

(4)   A közösségi támogatás nyújtására vonatkozó döntésnél figyelembe veszik a következőket is:

a)

a projekt előrehaladottsága,

b)

a közösségi beavatkozás ösztönző hatása a köz- és magánfinanszírozásra,

c)

a projektek pénzügyi megalapozottsága,

d)

közvetlen vagy közvetett társadalmi-gazdasági hatások, különösen a foglalkoztatás területén,

e)

környezeti következmények.

(5)   Különösen a határon átnyúló projektek esetében figyelembe kell venni a projekt különböző részei időzítésének összehangolását is.

7. cikk

Összeegyeztethetőség

Az e rendelet szerint finanszírozott projekteknek meg kell felelniük a közösségi jognak és a közösségi politikáknak, különösen a környezetvédelem, a verseny és a közbeszerzési szerződések odaítélése tekintetében.

8. cikk

A pénzügyi támogatás iránti kérelmek benyújtása

A pénzügyi támogatás iránti kérelmeket a Bizottsághoz az érintett tagállamok vagy, a tagállam(ok) egyetértésével, a közvetlenül érintett köz- vagy magánvállalkozások vagy szervek nyújtják be.

A Bizottság megállapítja az érintett tagállamok egyetértését.

9. cikk

A kérelmek értékeléséhez és azonosításához szükséges információk

(1)   Valamennyi pénzügyi támogatás iránti kérelem tartalmazza a projekt 4., 6. és 7. cikk szerinti vizsgálatához szükséges összes információt, és különösen a következőket:

a)

abban az esetben, ha a kérelem valamely projektre vonatkozik:

i.

a projekt kivitelezéséért felelős szerv megjelölése;

ii.

az érintett projekt leírása és a tervezett közösségi támogatás típusa;

iii.

a költség-haszon elemzések eredménye, beleértve az esetleges gazdasági megvalósíthatósági elemzéseket és pénzügyi jövedelmezőségi elemzéseket;

iv.

a projekt helyzete a közlekedés területén az iránymutatásban meghatározott tengelyeken és csomópontokon;

v.

összeegyeztethetőség a regionális tervezéssel;

vi.

a környezeti hatásról készített összefoglaló az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK irányelvvel (11) összhangban elvégzett értékelés alapján;

vii.

nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy megvizsgálták a köz- és magánfinanszírozás alternatív lehetőségeit, beleértve az Európai Beruházási Alapot és az Európai Beruházási Bankot;

viii.

a pénzügyi csomag minden összetevőjét euróban vagy nemzeti pénznemben felsoroló pénzügyi terv, ideértve a Közösségtől kérelmezett pénzügyi támogatást, a 3. cikk (1) bekezdésben említett különböző formáiban, és a helyi, regionális vagy nemzeti önkormányzati szervektől, valamint magánforrásoktól kérelmezett pénzügyi támogatást, valamint a már nyújtott támogatást;

b)

abban az esetben, ha a kérelem valamely tanulmányra vonatkozik, a tanulmány célkitűzése és célja, valamint a tervezett módszerek és technikák;

c)

a munka előzetes ütemterve;

d)

az érintett tagállam által a kért összegek felhasználására alkalmazott ellenőrző intézkedések leírása.

(2)   A kérelmezők a Bizottság rendelkezésére bocsátanak a Bizottság által megkövetelt minden további vonatkozó információt, mint például a költség-haszon elemzés alapját képező paramétereket, iránymutatásokat és feltételezéseket.

(3)   A Bizottság a kérelem értékeléséhez szükséges bármilyen szakvéleményt kérhet, beleértve az Európai Beruházási Bank véleményét is.

10. cikk

Pénzügyi támogatás nyújtása

A Szerződés 274. cikkével összhangban a Bizottság határoz e rendelet értelmében a pénzügyi támogatás nyújtásáról, a kérelem értékelésének alapján, a kiválasztási kritériumok szerint. Az 5. cikk szerint kialakított, vonatkozó többéves indikatív programban azonosított projektek esetében a Bizottság éves határozatot hoz a támogatás nyújtásáról az abban a programban előírt indikatív pénzösszegek keretein belül. Egyéb projektek esetében a 18. cikk (2) bekezdésben említett eljárással összhangban kell az intézkedéseket elfogadni. A Bizottság határozatáról közvetlenül értesíti a kedvezményezetteket és a tagállamokat.

11. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1)   A közösségi támogatás kizárólag a projekttel kapcsolatos, a kedvezményezettnél vagy a projekt végrehajtásáért felelős harmadik félnél jelentkező költségeket fedezheti.

(2)   A közösségi támogatás nem terjed ki azokra a költségekre, amelyek azt megelőzően merültek fel, hogy a Bizottság kézhez kapta a pénzügyi támogatás iránti kérelmet.

(3)   A Bizottság 10. cikk szerinti, pénzügyi támogatás nyújtására vonatkozó határozatai a költségvetés által engedélyezett költségekre vonatkozó kötelezettségvállalások.

(4)   Általános szabályként a kifizetéseket előleg, köztes kifizetés és végső kifizetés formájában kell teljesíteni. Az előleg, amely rendes esetben nem haladja meg az első éves összeg 50 %-át, a kérelem jóváhagyásakor kerül kifizetésre. A köztes kifizetéseket a kifizetési kérelmek alapján kell teljesíteni, a projekt vagy tanulmány végrehajtásának előrehaladását is figyelembe véve, illetve – szükség esetén – szigorúan és átlátható módon figyelembe véve az átdolgozott pénzügyi terveket.

(5)   A kifizetéseknél figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az infrastrukturális projekteket egy többéves időszak során fogják végrehajtani, és hogy ennek megfelelően többéves finanszírozásról kell rendelkezni.

(6)   A Bizottság a végső kifizetést a projektről vagy tanulmányról szóló, a kedvezményezett által benyújtott, és a ténylegesen felmerült költségek tételes felsorolását tartalmazó végső jelentés elfogadását követően teljesíti.

(7)   A 18. cikk (2) bekezdésben említett eljárásnak megfelelően a Bizottság megállapítja a kamattámogatások, garanciadíj-támogatások és kockázati tőkében való részvétel formájában történő kifizetések eljárásainak, ütemezésének és összegeinek kereteit a befektetési alapokra és hasonló pénzügyi vállalkozásokra nézve, elsődlegesen a transzeurópai hálózati projekteknek nyújtandó kockázati tőkére összpontosítva.

12. cikk

Pénzügyi ellenőrzés

(1)   Az e rendeletnek megfelelően finanszírozott projektek sikeres befejezésének biztosítása érdekében a tagállamok és a Bizottság, saját hatáskörükben eljárva, megteszik a következőkhöz szükséges intézkedéseket:

a)

annak rendszeres igazolása, hogy a Közösség által finanszírozott projektek és tanulmányok kivitelezését megfelelően végrehajtották;

b)

a szabálytalanságok megelőzése és az ellenük irányuló fellépés;

c)

a szabálytalanság eredményeképpen elvesztett bármely összeg behajtása, ideértve a késedelmes visszafizetés miatti kamatot, a Bizottság által elfogadott szabályokkal összhangban. Kivéve, ha a tagállam és/vagy a végrehajtó hatóság bizonyítani tudja, hogy a szabálytalanságért nem terheli felelősség, a tagállam felelős az indokolatlanul kifizetett összegek visszatérítéséért.

(2)   A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az ebből a célból hozott intézkedésekről, és értesítik a Bizottságot különösen a projektek és tanulmányok hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében kialakított irányítási és ellenőrzési rendszerek leírásáról.

(3)   A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátanak minden megfelelő nemzeti jelentést a projektek ellenőrzéséről.

(4)   A tagállamok által a nemzeti törvényekkel, rendeletekkel és közigazgatási rendelkezésekkel összhangban végrehajtott ellenőrző intézkedések sérelme nélkül, továbbá a Szerződés 246. cikkének rendelkezéseivel, valamint a Szerződés 279. cikkével összhangban végrehajtott ellenőrző intézkedések sérelme nélkül a bizottsági tisztviselők vagy alkalmazottak helyszíni ellenőrzéseket hajthatnak végre, beleértve a mintavételt is, az olyan projektek esetén, amelyeket ennek a rendeletnek megfelelően finanszíroznak, és megvizsgálhatják a nemzeti hatóságok által létrehozott ellenőrző rendszereket és intézkedéseket; ez utóbbiak tájékoztatják a Bizottságot az ebből a célból végrehajtott intézkedésekről.

(5)   A Bizottság a helyszíni ellenőrzés elvégzését megelőzően értesíti az érintett tagállamot, hogy az biztosítsa a szükséges támogatást. Abban az esetben, ha a Bizottság értesítés nélkül végez helyszíni ellenőrzéseket, ezekre az 1605/2002/EK, Euratom rendelet rendelkezéseivel összhangban kialakított megállapodások érvényesek. Az érintett tagállam tisztviselői vagy alkalmazottai részt vehetnek ezekben az ellenőrzésekben.

A Bizottság előírhatja az érintett tagállam számára, hogy a kifizetési kérelmek helyességének igazolása végett helyszíni ellenőrzést végezzen. Ezekben az ellenőrzésekben részt vehetnek bizottsági tisztviselők vagy alkalmazottak, illetve az érintett tagállam kérésére kötelesek részt venni az ellenőrzésekben.

A Bizottság meggyőződik arról, hogy az általa elvégzett valamennyi ellenőrzés összehangoltan zajlik, hogy elkerülhető legyen az azonos időszak alatt azonos témában folyó ellenőrzések ismétlődése. Az érintett tagállam és a Bizottság haladéktalanul kicserélik az elvégzett ellenőrzések eredményeivel kapcsolatos összes információt.

(6)   A közvetlenül érintett köz- vagy magánvállalkozások vagy szervek részére nyújtott közösségi támogatás esetén az ellenőrző intézkedéseket a Bizottság adott esetben a tagállamokkal együttműködve végzi.

(7)   A közvetlenül érintett felelős szervek és hatóságok, valamint köz- vagy magánvállalkozások vagy szervek a projekttel kapcsolatos utolsó kifizetés időpontjától számított öt éven át a Bizottság számára hozzáférhetővé teszik a projekt költségeit alátámasztó iratokat.

13. cikk

A támogatás csökkentése, felfüggesztése és megszüntetése

(1)   Amennyiben valamely művelet vagy valamely művelet egy részének végrehajtása láthatóan nem indokolja az arra előirányzott pénzügyi támogatást, a Bizottság elvégzi az ügy megfelelő vizsgálatát, és többek között felkéri a tagállamot vagy a tagállam által kijelölt hatóságokat vagy szerveket arra, hogy végezze el a műveletet, és meghatározott határidőn belül nyújtsa be megjegyzéseit.

(2)   Az (1) bekezdésben említett vizsgálatot követően a Bizottság csökkentheti, felfüggesztheti vagy megszüntetheti a szóban forgó műveletre vonatkozó támogatást, amennyiben a vizsgálat szabálytalanságot tár fel, vagy kimutatja, hogy nem teljesítették a támogatás nyújtásáról szóló határozatban megállapított feltételeket és különösen bármely, a projekt jellegét vagy kivitelezésének feltételeit befolyásoló jelentős változás esetén, amelyhez nem kérték a Bizottság jóváhagyását.

A támogatások indokolatlan halmozása az indokolatlanul kifizetett összegek visszatérítéséhez vezet.

(3)   A Bizottság által megfelelő módon indokolt esetek kivételével a Bizottság megszünteti az olyan projektekre nyújtott támogatásokat, amelyeket a támogatás nyújtására vonatkozó határozatban megjelölt várható kezdési időponttól számított két évet követően nem kezdtek el.

(4)   A megfelelő jogosultság hiánya miatt visszatérítendő valamennyi összeget a Bizottság részére kell visszafizetni.

(5)   Amennyiben 10 évvel a támogatás odaítélése után a kérdéses műveletek nem fejeződtek be, a Bizottság – az arányosság elvét tiszteletben tartva – követelheti a kifizetett támogatás visszatérítését valamennyi vonatkozó tényező figyelembevételével.

14. cikk

Összehangolás

A Bizottság felelős az e rendelet szerint vállalt, az 5. cikk (1) bekezdésében említett projektek és programok, valamint a közösségi költségvetés, az Európai Beruházási Bank, az Európai Beruházási Alap és egyéb közösségi pénzügyi eszközök hozzájárulásának segítségével vállalt projektek összehangolásáért és koherenciájáért.

15. cikk

Becslés, ellenőrzés és értékelés

(1)   A tagállamok és a Bizottság biztosítják, hogy az e rendelet szerinti projektek végrehajtása hatékony ellenőrzés és értékelés alá essék. A projektek az ellenőrzés és értékelés eredményei alapján kiigazíthatók.

(2)   A közösségi támogatás hatékony felhasználásának biztosítása érdekében a Bizottság és az érintett tagállamok rendszeresen ellenőrzik a projektek előrehaladását, adott esetben az Európai Beruházási Bank vagy más megfelelő szervek együttműködésével.

(3)   A támogatás iránti kérelem kézhezvételekor, annak jóváhagyását megelőzően a Bizottság becslést végez annak megállapítására, hogy a projekt megfelel-e a 4. és 6. cikkben megállapított feltételeknek és kritériumoknak. Szükség esetén a Bizottság felkéri az Európai Beruházási Bankot vagy más megfelelő szervet, hogy járuljanak hozzá a becsléshez.

(4)   A Bizottság és a tagállamok értékelik a projektek és programok alkalmazásának módját és értékelik végrehajtásuk hatásait, annak érdekében, hogy értékelhessék, hogy az eredeti célok teljesíthetők-e vagy teljesültek-e. Ez az értékelés – a hatályban lévő közösségi jogszabályokra is tekintettel – többek között kiterjed a projektek környezetre gyakorolt hatására. Az érintett tagállammal történt konzultációt követően a Bizottság kérheti a kedvezményezettet, hogy bocsássa rendelkezésre az e rendelet szerint támogatott projektek vagy projektcsoportok egyedi értékelését, vagy biztosítsa az ilyen projektek értékeléséhez szükséges információt és segítséget.

(5)   Az ellenőrzést megfelelő esetben a fizikai és pénzügyi mutatókra való hivatkozással végzik. A mutatók a projekt egyedi jellegére és céljaira vonatkoznak. A mutatókat úgy rendezik, hogy azok megmutassák:

(a)

a tervhez képest a projekt által elért szintet és az eredetileg megállapított működési célokat;

(b)

a projektirányítás tekintetében elért előrehaladást és bármely kapcsolódó problémát.

(6)   Az egyéni támogatás iránti kérelmek vizsgálata során a Bizottság figyelembe veszi az e cikkel összhangban végzett becslések és értékelések eredményeit.

(7)   A (4) és (5) bekezdésben előírt értékelő és ellenőrzési eljárásokat a projekteket jóváhagyó határozatokban és/vagy a pénzügyi támogatásra vonatkozó szerződéses rendelkezésekben állapítják meg.

16. cikk

Tájékoztatás és nyilvánosság

(1)   A Bizottság értékelés céljából éves jelentést nyújt be az e rendelet keretében végzett tevékenységekről az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága részére. A jelentés tartalmazza az alkalmazás különböző területein a közösségi támogatással elért eredmények értékelését az eredeti célkitűzések szempontjából, valamint tartalmaz egy fejezetet a jelenlegi többéves programok tárgyáról és végrehajtásáról, különös tekintettel az 5. cikk (4) bekezdésének második albekezdésében előírt felülvizsgálatok ismertetésére.

(2)   A kedvezményezettek biztosítják, hogy az e rendelet szerinti támogatás megfelelő nyilvánosságot kapjon annak érdekében, hogy a nyilvánosságot tájékoztassák a Közösség szerepéről a projektek végrehajtásában.

Ennek módjáról konzultálnak a Bizottsággal.

17. cikk

Végrehajtás

E rendelet végrehajtásáért a Bizottság a felelős.

18. cikk

A bizottság

(1)   A Bizottságot egy bizottság segíti (a továbbiakban: bizottság).

Az Európai Beruházási Bank kijelöl egy képviselőt a bizottságba, aki nem szavazhat.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított határidő három hónap.

19. cikk

Finanszírozás

Az e rendelet végrehajtására szolgáló pénzügyi keret a 2000-től 2006-ig terjedő időszakra 4 874 880 000 EUR.

Az éves előirányzatokat a költségvetési szerv engedélyezi a pénzügyi terv keretein belül.

Az egyes előirányzatok elosztása a végrehajtás minőségi és mennyiségi szintjéhez kötött.

20. cikk

Felülvizsgálati záradék

2006 vége előtt a Bizottság átfogó jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére a közösségi támogatás nyújtására vonatkozó, e rendelet szerinti mechanizmusokból, különösen a 3. cikkben megállapított mechanizmusokból és rendelkezésekből nyert tapasztalatokról.

A Szerződés 156. cikkének első albekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően az Európai Parlament és a Tanács megvizsgálja, hogy az ebben a rendeletben előírt intézkedéseket fogják-e folytatni vagy módosítani a 19. cikkben említett időszak végét követően, és milyen feltételek mellett.

21. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2236/95/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat az erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni a III. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban.

22. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 30-i

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUSEK

a Tanács részéről

az elnök

B. ASK


(1)  A 2009. június 10-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2009. november 24-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. november 26-i határozata.

(3)  HL L 228., 1995.9.23., 1. o.

(4)  Lásd a II. mellékletet.

(5)  HL C 172., 1999.6.18., 1. o.

(6)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(7)  HL L 162., 2007.6.22., 1. o.

(8)  HL L 228., 1996.9.9., 1. o.

(9)  HL L 183., 1997.7.11., 12. o.

(10)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(11)  HL L 175., 1985.7.5., 40. o.


I. MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett részletes végrehajtási szabályok

1.   A kockázati tőkéhez való közösségi hozzájárulás feltételei

Az e rendelet 3. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerinti pénzügyi támogatás iránti kérelmeknek tartalmazniuk kell a következő információt, a 18. cikk (1) bekezdésében említett bizottság számára elfogadható módon, a támogatásnyújtásról szóló határozat alapjaként:

az alap kezelési szabályzatának lényegi rendelkezéseit, ideértve annak jogi és igazgatási szerkezetét tartalmazó tájékoztató,

a részletes befektetési iránymutató, ideértve a célprojektekre vonatkozó információt,

a magánbefektetők bevonására vonatkozó tájékoztatás,

a földrajzi lefedettségre vonatkozó információ,

az alap pénzügyi életképességére vonatkozó információ,

a befektetők jogorvoslati lehetőségére vonatkozó információ, abban az esetben, ha a részükre nyújtott kötelezettségvállalásokat az alap nem ismeri el,

az alapból történő kilépési szabályokra és az alap megszüntetésére vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatos információ,

képviseleti jogokat a befektetői bizottságokban.

A támogatásra vonatkozó határozatot megelőzően a közvetítő befektetési alapnak vagy más hasonló pénzügyi intézménynek vállalnia kell, hogy nem kevesebb mint a közösségi hozzájárulás két és félszeresét fekteti be a Szerződés 155. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésével összhangban előzetesen közös érdekű projektként azonosított projektekbe.

Ha a befektetési alapokba vagy hasonló pénzügyi intézménybe irányuló közösségi támogatást kockázati tőkében való részvétel formájában biztosítják, azt alapvetően csak akkor bocsátják rendelkezésre, ha kockázat szerinti összehasonlításban a közösségi hozzájárulás egyenlő mértékű az alapban lévő más befektetőkével.

A fogadó befektetési alapoknak vagy hasonló pénzügyi intézményeknek hatékony és eredményes pénzügyi elveket kell követniük.

2.   A beavatkozás korlátai és a maximális befektetés

A 3. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti hozzájárulások nem haladják meg a 19. cikkben említett időszakra vonatkozó teljes összeg 1 %-át. Ez a korlát azonban az említett 3. cikk (1) bekezdésének e) pontjával összhangban növelhető.

A 3. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti közösségi támogatás nem haladja meg a befektetési alap vagy hasonló pénzügyi intézmény teljes tőkéjének 20 %-át.

3.   A közösségi hozzájárulás kezelése

A közösségi hozzájárulás kezelését az Európai Beruházási Alap (EBA) biztosítja. A 3. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti közösségi támogatás végrehajtására vonatkozó részletes feltételeket, ideértve annak nyomon követését és ellenőrzését, a Bizottság és az EBA közötti együttműködési megállapodásban határozzák meg, az ebben a mellékletben megállapított rendelkezések figyelembevételével.

4.   Egyéb rendelkezések

A becslésre, ellenőrzésre és értékelésre vonatkozó, e rendeletben megállapított rendelkezéseket maradéktalanul alkalmazni kell annak 3. cikke (1) bekezdésének e) pontjára, ideértve a közösségi támogatás, a pénzügyi ellenőrzés, és a támogatás csökkentésének, felfüggesztésének és megszüntetésének feltételeire vonatkozó rendelkezéseket. Ezt többek között a Bizottság és az EBA közötti együttműködési megállapodás vonatkozó rendelkezései és a befektetési alapok vagy hasonló pénzügyi intézmények megfelelő megállapodásai biztosítják, amelyek szükséges ellenőrzést írnak elő a közös érdekű egyedi projektek szintjén. Megfelelő intézkedéseket kell tenni, hogy a Számvevőszék gyakorolhassa feladatát, különösen a kifizetések rendszerességének ellenőrzése érdekében.

A 11. cikk (6) bekezdése ellenére a 3. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti kifizetésekre a 11. cikk (7) bekezdése vonatkozik. A befektetési időszak végén vagy az adott esettől függően annál korábban, a befektetett tőke hozadékából vagy a haszon és tőkenyereség elosztásából, illetve a befektetőknek járó minden más osztalékfizetésből származó valamennyi egyenleget vissza kell fizetni a közösségi költségvetésbe.

A 3. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti kockázati tőkében való részvétel biztosítására vonatkozó minden határozatot 18. cikk (1) bekezdésében említett bizottságnak kell benyújtani.

A Bizottság rendszeresen jelentést küld az említett bizottságnak a 3. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti kockázati tőkében való részvétel végrehajtásáról.

A Bizottság a 15. cikk keretében 2006 vége előtt értékelést ad a 3. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerint elvégzett tevékenységekről, különösen annak felhasználásáról és hatásairól a támogatott transzeurópai hálózati projektek végrehajtásában és a magánbefektetők részvételéről a finanszírozott projektekben.


II. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és egymást követő módosításainak jegyzéke

A Tanács 2236/95/EK rendelete

(HL L 228., 1995.9.23., 1. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1655/1999/EK rendelete

(HL L 197., 1999.7.29., 1. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 788/2004/EK rendelete

(HL L 138., 2004.4.30., 17. o.)

Kizárólag az 1. cikk

Az Európai Parlament és a Tanács 807/2004/EK rendelete

(HL L 143., 2004.4.30., 46. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1159/2005/EK rendelete

(HL L 191., 2005.7.22., 16. o.)

 


III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

2236/95/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk

4. cikk, (1) bekezdés, a)–e) pont

3. cikk, (1) bekezdés, a)–e) pont

4. cikk, (1) bekezdés, (f) pont

3. cikk, (2) bekezdés

4. cikk, (2) bekezdés

3. cikk, (3) bekezdés

4. cikk, (3) bekezdés

3. cikk, (4) bekezdés

4. cikk, (4) bekezdés

3. cikk, (5) bekezdés

5. cikk

4. cikk

5a. cikk

5. cikk

6. cikk, (1) bekezdés

6. cikk, (1) bekezdés

6. cikk, (1a) bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés

6. cikk, (3) bekezdés

6. cikk, (3) bekezdés, bevezető fordulat

6. cikk, (4) bekezdés, bevezető fordulat

6. cikk, (3) bekezdés, első francia bekezdés

6. cikk, (4) bekezdés, a) pont

6. cikk, (3) bekezdés, második francia bekezdés

6. cikk, (4) bekezdés, b) pont

6. cikk, (3) bekezdés, harmadik francia bekezdés

6. cikk, (4) bekezdés, c) pont

6. cikk, (3) bekezdés, negyedik francia bekezdés

6. cikk, (4) bekezdés, d) pont

6. cikk, (3) bekezdés, ötödik francia bekezdés

6. cikk, (4) bekezdés, e) pont

6. cikk, (4) bekezdés

6. cikk, (5) bekezdés

7. cikk

7. cikk

8. cikk, első mondat

8. cikk, első albekezdés

8. cikk, második mondat

8. cikk, második albekezdés

9. cikk, (1) bekezdés, bevezető fordulat

9. cikk, (1) bekezdés, bevezető fordulat

9. cikk, (1) bekezdés, a) pont, bevezető fordulat

9. cikk, (1) bekezdés, a) pont, bevezető szöveg

9. cikk, (1) bekezdés, a) pont, első francia bekezdés

9. cikk, (1) bekezdés, a) pont, i. alpont

9. cikk, (1) bekezdés, a) pont, második francia bekezdés

9. cikk, (1) bekezdés, a) pont, ii. alpont

9. cikk, (1) bekezdés, a) pont, harmadik francia bekezdés

9. cikk, (1) bekezdés, a) pont, iii. alpont

9. cikk, (1) bekezdés, a) pont, negyedik francia bekezdés

9. cikk, (1) bekezdés, a) pont, iv. alpont

9. cikk, (1) bekezdés, a) pont, ötödik francia bekezdés

9. cikk, (1) bekezdés, a) pont, v. alpont

9. cikk, (1) bekezdés, a) pont, hatodik francia bekezdés

9. cikk, (1) bekezdés, a) pont, vi. alpont

9. cikk, (1) bekezdés, a) pont, hetedik francia bekezdés

9. cikk, (1) bekezdés, a) pont, vii. alpont

9. cikk, (1) bekezdés, a) pont, nyolcadik francia bekezdés

9. cikk, (1) bekezdés, a) pont, viii. alpont

9. cikk, (1) bekezdés, b), c) és d) pont

9. cikk, (1) bekezdés, b), c) és d) pont

9. cikk, (2) és (3) bekezdés

9. cikk, (2) és (3) bekezdés

10. és 11. cikk

10. és 11. cikk

12. cikk, (1) bekezdés, bevezető fordulat

12. cikk, (1) bekezdés, bevezető fordulat

12. cikk, (1) bekezdés, első francia bekezdés

12. cikk, (1) bekezdés, a) pont

12. cikk, (1) bekezdés, második francia bekezdés

12. cikk, (1) bekezdés, b) pont

12. cikk, (1) bekezdés, harmadik francia bekezdés

12. cikk, (1) bekezdés, c) pont

12. cikk, (2)–(7) bekezdés

12. cikk, (2)–(7) bekezdés

13. cikk, (1) és (2) bekezdés

13. cikk, (1) és (2) bekezdés

13. cikk, (2a) bekezdés

13. cikk, (3) bekezdés

13. cikk, (3) bekezdés

13. cikk, (4) bekezdés

13. cikk, (4) bekezdés

13. cikk, (5) bekezdés

14. cikk

14. cikk

15. cikk, (1)–(4) bekezdés

15. cikk, (1)–(4) bekezdés

15. cikk, (5) bevezető szöveg

15. cikk, (5) bevezető fordulat

15. cikk, (5) bekezdés, első francia bekezdés

15. cikk, (5) bekezdés, a) pont

15. cikk, (5) bekezdés, második francia bekezdés

15. cikk, (5) bekezdés, b) pont

15. cikk, (6) és (7) bekezdés

15. cikk, (6) és (7) bekezdés

16. cikk, (1) bekezdés

16. cikk, (1) bekezdés

16. cikk, (2) bekezdés, első mondat

16. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

16. cikk, (2) bekezdés, második mondat

16. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

17. cikk, (1) bekezdés

17. cikk

17. cikk, (2) bekezdés, első mondat

18. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

17. cikk, (2) bekezdés, második mondat

18. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

17. cikk, (3) bekezdés

18. cikk, (2) bekezdés

17. cikk, (4) bekezdés

18. cikk

19. cikk

19. cikk, első mondat

20. cikk, első bekezdés

19. cikk, második mondat

20. cikk, második bekezdés

21. cikk

20. cikk

22. cikk

Melléklet

I. melléklet

II. melléklet

III. melléklet


Top