EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0479

A Tanács 479/2009/EK rendelete ( 2009. május 25. ) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról (kodifikált változat)

OJ L 145, 10.6.2009, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 291 - 299

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/479/oj

10.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 145/1


A TANÁCS 479/2009/EK RENDELETE

(2009. május 25.)

az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 104. cikke 14. bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (2),

mivel:

(1)

Az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 1993. november 22-i 3605/93/EK tanácsi rendeletet (3) több alkalommal jelentősen módosították (4). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az rendeletet kodifikálni kell.

(2)

A „kormányzat”, „hiány” és „beruházás” fogalmak meghatározását a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyvben az Integrált Nemzeti Számlák Európai Rendszerére (ESA) történő hivatkozással állapították meg, amelyet a Közösségben (az 1996. június 25-i 2223/96/EK tanácsi rendelettel elfogadott) Nemzeti és Regionális Számlák Európai Rendszere, a továbbiakban: az ESA 95) váltott fel (5). Szükség van az ESA 95 osztályozási kódjaira hivatkozó, pontos meghatározásokra. E meghatározások felülvizsgálatára sor kerülhet a nemzeti statisztikák szükséges összehangolása keretében vagy egyéb okokból. Az ESA felülvizsgálatáról a Tanács határoz a Szerződésben megállapított hatásköri és eljárási szabályoknak megfelelően.

(3)

Az ESA 95 szerint a swap-ügyletekből és a határidős kamatláb-megállapodásokból (FRA) származó kamatfizetéseket a pénzügyi számlán kell besorolni, és azok a túlzott hiány esetén követendő eljárás során alkalmazott adatszolgáltatás tekintetében különleges kezelési módot igényelnek.

(4)

Ki kell egészíteni az „adósságnak” a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyvben megállapított meghatározását az ESA 95 besorolási kódjaira történő hivatkozással.

(5)

Az ESA 95-ben meghatározott származékos pénzügyi eszközök esetében nem létezik az adósságinstrumentumok névértékével azonos névérték. Ezért szükséges, hogy a származékos pénzügyi eszközök a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásában ne szerepeljenek az államadósságot képező kötelezettségek között. Az átváltási árfolyamot meghatározó megállapodások alapján fennálló kötelezettségek esetén a nemzeti valutára történő átváltáskor ezen árfolyamot kell figyelembe venni.

(6)

Az ESA 95 részletesen meghatározza a mindenkori piaci árakon számított bruttó hazai terméket, amely megfelelő a Szerződés 104. cikkében említett, a kormányzati hiánynak a bruttó hazai termékhez, illetve az államadósságnak a bruttó hazai termékhez viszonyított aránya kiszámításához.

(7)

A konszolidált kormányzati kamatkiadás lényeges mutató a tagállamok költségvetési helyzetének folyamatos nyomon követéséhez. A kamatkiadás a jellegénél fogva az államadóssághoz kapcsolódik. A tagállamok által a Bizottságnak jelentendő államadósságot a kormányzati szektoron belül konszolidálni kell. Az államadósság és a kamatkiadás szintjeit kölcsönösen konzisztenssé kell tenni. Az ESA 95 módszertana (1.58. pont) elismeri, hogy bizonyos típusú elemzésekhez a konszolidált aggregátumok nagyobb jelentőséggel bírnak, mint az általános bruttó számadatok.

(8)

A túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alapján a Bizottságnak biztosítani kell az eljárás során felhasználandó statisztikai adatok szolgáltatását.

(9)

A Bizottság mint statisztikai hatóság szerepét ebben az összefüggésben ténylegesen az Eurostat tölti be a Bizottság nevében. A közösségi statisztikák előállítása tekintetében Bizottságra ruházott feladatok végrehajtásáért felelős bizottsági szervezeti egységként, az Eurostat a közösségi statisztikák előállítása tekintetében az Eurostat szerepéről szóló, 1997. április 21-i 97/281/EK bizottsági határozatban (6) foglaltaknak megfelelően köteles a pártatlanság, a megbízhatóság, a tárgyszerűség, a költséghatékonyság, a statisztikai adatok bizalmas kezelése és az átláthatóság elvének megfelelően ellátnia feladatait. A nemzeti és közösségi statisztikai hivatalok függetlenségéről, integritásáról és elszámoltathatóságáról szóló, 2005. május 25-i bizottsági ajánlás nemzeti és közösségi statisztikai hatóságok által történő végrehajtásának erősítenie kell a szakmai függetlenség elvét, fokoznia kell a források megfelelő voltát, és javítania kell a statisztikai adatok minőségét.

(10)

A 97/281/EK határozat értelmében a Bizottság nevében eljáró Eurostat felel a túlzott hiány esetén követendő eljárással kapcsolatos statisztikai adatok minőségének értékeléséért, és azok rendelkezésre bocsátásáért.

(11)

Mind a tagállamok által közölt adatok, mind az azok alapjául szolgáló, az ESA 95 szerint összeállított kormányzati szektorszámlák minőségének biztosítása érdekében állandó párbeszédet kell kialakítani a Bizottság és a tagállamok statisztikai hatóságai között.

(12)

Részletes szabályokat kell elfogadni arról, hogy a tagállamok a tervezett és tényleges hiányukról, valamint az adósságuk szintjéről haladéktalanul és rendszeresen jelentést tesznek a Bizottságnak (az Eurostat),

(13)

A Szerződés 104c. cikkének (2) és (3) bekezdései alapján a Bizottság feladata a költségvetési helyzet és az államadósság-állomány alakulásának figyelemmel kísérése a tagállamokban, valamint annak vizsgálata, hogy azok megfelelnek-e a költségvetési fegyelem kormányzati hiányra és államadósságra vonatkozó kritériumoknak. Amennyiben egy tagállam nem felel meg az egyik vagy mindkét szempontrendszer követelményeinek, a Bizottságnak számításba kell vennie minden fontos tényezőt. A Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy fennáll-e egy tagállamban a túlzott hiány veszélye,

ELFOGADTA EZT AZ RENDELETET:

I.   FEJEZET

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

(1)   A túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv és e rendelet alkalmazásában a (2)–(6) bekezdésben rögzített fogalmak a 2223/96/EK rendelettel elfogadott, a Közösségen belüli Nemzeti és Regionális Számlák Európai Rendszerének (a továbbiakban: az ESA 95) megfelelően kerülnek meghatározásra. A zárójelben lévő kódok az ESA 95-re utalnak.

(2)   A „kormányzat” a „kormányzati” (S.13) szektort jelenti, amely a kereskedelmi tevékenységet kizárva magában foglalja a „központi kormányzatot” (S.1311), a „tartományi kormányzatot” (S.1312), a „helyi önkormányzatot” (S.1313) és a „társadalombiztosítási alapokat” (S.1314), ahogy e fogalmakat az ESA 95 meghatározza.

A kereskedelmi tevékenység kizárása azt jelenti, hogy a „kormányzati” szektor (S.13) csak olyan intézményi egységeket foglal magában, amelyek fő tevékenységként nem piaci szolgáltatásokat állítanak elő.

(3)   A „kormányzati hiány (kormányzati többlet)” a „kormányzati” szektornak (S.13) az ESA 95-ben meghatározott nettó hitelfelvétele (nettó hitelnyújtása) (EDP B.9). A kormányzati hiányban foglalt kamatkiadások alatt az ESA 95-ben meghatározott kamatot kell érteni (EDP D.41).

(4)   A „kormányzati beruházás” a „kormányzati” szektornak (S.13) az ESA 95-ben meghatározott bruttó állóeszköz-felhalmozása (P.51).

(5)   Az „államadósság” a „kormányzati” szektor (S.13) év végén fennálló bruttó adóssága névértéken, azon pénzügyi eszközöknek megfelelő kötelezettségek kivételével, amelyek a „kormányzati” szektor (S.13) tulajdonában vannak.

Az államadósság a kormányzat kötelezettségeinek következő, ESA 95-ben meghatározott kategóriáiból áll: készpénz és betétek (AF.2), részvényeken kívüli értékpapírok a származékos pénzügyi eszközök kivételével (AF.33) és hitelek (AF.4).

Az év végén fennálló kötelezettségek névértéke a címletérték.

Az indexált kötelezettség névértéke az év végéig felhalmozódott, indexált tőkenövekedés összegével korrigált címletértéknek felel meg.

A külföldi valutában kifejezett, vagy az egyik külföldi valutáról szerződéses megállapodások alapján egy vagy több másik külföldi valutára átváltott fizetési kötelezettségeket a többi külföldi valutára az említett szerződésekben meghatározott árfolyam alapján, nemzeti valutára pedig a minden egyes év utolsó munkanapján érvényes irányadó piaci árfolyamon kell átszámítani.

A nemzeti valutában kifejezett és szerződéses megállapodások alapján külföldi valutára átváltott fizetési kötelezettségeket külföldi valutára az említett szerződésekben meghatározott árfolyam alapján, nemzeti valutára pedig a minden egyes év utolsó munkanapján érvényes irányadó piaci árfolyamon kell átszámítani.

A külföldi valutában kifejezett és szerződéses megállapodások alapján nemzeti valutára átváltott kötelezettségeket az említett szerződésekben meghatározott árfolyam szerint kell nemzeti valutára átszámítani.

(6)   „ Bruttó hazai termék ” az ESA 95-ben meghatározott, piaci árakon számított bruttó hazai termék (GDP mp) (B.1*g).

2. cikk

(1)   A „kormányzati hiány és államadósság szintjének tervadatai” azon számadatok, amelyeket a tagállamok az adott évre állapítanak meg. Ezeknek a legfrissebb hivatalos előrejelzéseknek kell lenniük, amelyek a legfrissebb kormányzati döntéseket, gazdasági fejleményeket és kilátásokat veszik alapul. A számadatokat az adatközlési határidőt megelőzően az ahhoz lehető legközelebb eső időpontban kell előállítani.

(2)   A „kormányzati hiány és államadósság szintjének tényadatai” valamely korábbi év becsült, előzetes, részben véglegesített vagy végleges eredményei. A terv- és a tényadatoknak együtt a fogalommeghatározások és a fogalmak tekintetében konzisztens idősorokat kell alkotniuk.

II.   FEJEZET

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS SZABÁLYAI ÉS ALKALMAZÁSI KÖRE

3. cikk

(1)   A tagállamok évente kétszer teljesítenek adatszolgáltatást a Bizottság (Eurostat) részére a tervezett és tényleges kormányzati hiányukról és államadósságuk szintjéről, először az adott év (n. év) április 1-jét megelőzően, másodszor az n. év október 1-jét megelőzően.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot (Eurostatot) arról, hogy mely nemzeti hatóságaik felelősek a túlzott hiány esetén követendő eljárás keretében történő adatszolgáltatásért.

(2)   Az n. év április 1-je előtt a tagállamok:

a)

adatot szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostatnak) az n. évre vonatkozó tervezett kormányzati hiányukról, naprakész becslést adnak az n–1. évre vonatkozó tényleges kormányzati hiányukról és az n–2., n–3. és az n–4. évekre vonatkozó tényleges kormányzati hiányukról;

b)

ezzel egyidejűleg megadják a Bizottságnak (Eurostatnak) a költségvetési hiány n. évre vonatkozó tervadatait és az n–1., n–2., n–3. és az n–4. évre vonatkozó tényadatait a nemzeti szinten leggyakrabban használt meghatározásnak megfelelően, valamint azon számadatokat, amelyek magyarázatot szolgáltatnak a költségvetési hiány és a kormányzati hiány közötti átszámítás módjára az S.1311 alszektor vonatkozásában;

c)

ezzel egyidejűleg megadják a Bizottságnak (Eurostatnak) a nemzeti elszámolás szerinti egyenlegek n–1., n–2., n–3. és az n–4. évre vonatkozó tényadatait, valamint azon számadatokat, amelyek magyarázatot szolgáltatnak az egyes kormányzati alszektorok hivatalosan elfogadott egyenlegei és a kormányzati hiány közötti átszámításra az S.1312, S.1313 és az S.1314 alszektor vonatkozásában;

d)

adatot szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostatnak) államadósságuk n. év végére vonatkozó tervezett szintjéről és államadósságuk n–1., n–2., n–3. és az n–4. év végére vonatkozó tényleges szintjéről;

e)

ezzel egyidejűleg megadják a Bizottságnak (Eurostatnak) az n–1., n–2., n–3. és az n–4. évekre vonatkozóan azon számadatokat, amelyek alszektoronként magyarázatot szolgáltatnak arra, hogy a kormányzati hiány és az egyéb vonatkozó tényezők mennyiben járulnak hozzá az államadósság szintjének változásához.

(3)   Az n. év október 1-je előtt a tagállamok adatot szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostatnak):

a)

az n. évre vonatkozó naprakésszé tett tervezett kormányzati hiányukról és az n–1., n–2., n–3. és az n–4. év tényleges kormányzati hiányáról, és eleget tesznek a (2) bekezdés b) és c) pontjában megfogalmazott követelményeknek;

b)

az n. év végére vonatkozó naprakésszé tett tervezett államadósságukról és az n–1., n–2., n–3. és az n–4. év végére vonatkozó tényleges államadósságról, és eleget tesznek a (2) bekezdés e) pontjában megfogalmazott követelményeknek.

(4)   A Bizottság (Eurostat) részére a (2) és (3) bekezdésnek megfelelően megküldött, a kormányzati hiányra vonatkozó tervadatokat nemzeti valutában és az adott költségvetési évre vonatkozóan kell megadni.

A Bizottság (Eurostat) részére a (2) és (3) bekezdésnek megfelelően megküldött, a kormányzati hiányra és az államadóssági szintre vonatkozó tényadatokat nemzeti valutában és az adott naptári évre vonatkozóan kell megadni, az n–1. évre vonatkozó legutolsó becslések kivételével, amelyek vonatkozhatnak költségvetési évre.

Amennyiben a költségvetési év eltér a naptári évtől, a tagállamok adatot szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostatnak) a költségvetési évre vonatkozó tényleges kormányzati hiányról és a tényleges államadósság szintjéről az adott költségvetési évet megelőző két költségvetési évre vonatkozóan is.

4. cikk

A tagállamok a 3. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében megállapított eljárással összhangban adatot szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostatnak) a kormányzati beruházási kiadásokra és az (konszolidált) kamatkiadásokra vonatkozóan.

5. cikk

A tagállamok a 3. cikk (1) bekezdésében feltüntetett határidőknek megfelelően a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére bocsátják a bruttó hazai termékük n. évre vonatkozó előrejelzését, valamint a bruttó hazai termékük n–1., n–2., n–3. és n–4. évekre vonatkozó tényadatát.

6. cikk

(1)   A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot (Eurostatot) a kormányzati hiányuk és államadósságuk már jelentett tény- és tervadatainak bármely jelentős felülvizsgálatáról, amint a számadatok rendelkezésre állnak.

(2)   A kormányzati hiány és államadósság már jelentett tényadatainak jelentős felülvizsgálatát megfelelően dokumentálni kell. Ha a felülvizsgálat a Szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyvben meghatározott referenciaértékek meghaladását eredményezi, vagy azt, hogy az adott tagállam adatai már nem haladják meg a referenciaértékeket, azt minden esetben jelenteni és megfelelően dokumentálni kell.

7. cikk

A tagállamok nyilvánosságra hozzák a 3–6. cikknek megfelelően a Bizottság (Eurostat) részére jelentett, az elmúlt évek kormányzati hiányára, államadósságára vonatkozó tényadatokat és egyéb adataikat.

III.   FEJEZET

ADATMINŐSÉG

8. cikk

(1)   A Bizottság (Eurostat) rendszeresen értékeli mind a tagállamok által szolgáltatott tényadatok, mind az ezek alapjául szolgáló, az ESA 95 alapján összeállított kormányzati szektorszámlák (a továbbiakban: a kormányzati számlák) minőségét. A tényadatok minősége a statisztikai adatok elszámolási szabályoknak való megfelelését, hiánytalanságát, megbízhatóságát, időszerűségét és ellentmondás-mentességét jelenti. Az értékelés a tagállamok kimutatásaiban meghatározott területekre összpontosít, mint például a kormányzati szektor elhatárolása, a költségvetési műveletek és kötelezettségek osztályozása és az elszámolás időpontja.

(2)   A tagállamok a közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet (7) statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül haladéktalanul biztosítják a Bizottság (Eurostat) részére az adatok minőségének értékeléséhez kért, lényeges statisztikai információkat.

Az első albekezdésben említett „statisztikai információk”-at az ESA szabályainak való megfelelés ellenőrzéséhez szigorúan szükséges információkra kell korlátozni. Statisztikai információk különösen az alábbiak:

a)

a nemzeti számlákból származó adatok;

b)

módszertani leírások;

c)

a túlzott hiány esetén követendő eljárásban jelentett táblázatok;

d)

a jelentésre vonatkozó kiegészítő kérdőívek és a tájékoztatás pontosításai.

A kérdőívek formátumát a Bizottság (Eurostat) határozza meg a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottsággal (a továbbiakban: a CMFB) folytatott konzultációt követően.

(3)   A Bizottság (Eurostat) rendszeresen jelentésben tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a tagállamok által szolgáltatott tényadatok minőségéről. A jelentés tárgya a tagállamok által szolgáltatott tényadatok átfogó értékelése az elszámolási szabályok betartása, az adatok hiánytalansága, megbízhatósága, időszerűsége és konzisztenciája tekintetében.

9. cikk

(1)   A tagállamok részletes módszertani leírásokat bocsátanak a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére a kormányzati hiányra és államadósságra vonatkozó tényadatok, valamint az azok alapjául szolgáló kormányzati számlák összeállítása során alkalmazott módszerekről, eljárásokról és adatforrásokról.

(2)   A tagállamok a módszertani leírásokat azon iránymutatás szerint készítik el, amelyet a Bizottság (Eurostat) a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottsággal folytatott konzultáció után fogadott el.

(3)   A tagállamoknak a statisztikai adataik összeállítása során alkalmazott módszerek, eljárások és adatforrások felülvizsgálatát követően a kimutatásokat naprakésszé kell tenniük.

(4)   A tagállamok a módszertani leírásokat nyilvánosságra hozzák.

(5)   Az (1), (2) és (3) bekezdésben foglaltak a 11. cikkben említett látogatások tárgyát képezhetik.

10. cikk

(1)   Amennyiben kétség merül fel az ESA 95 elszámolási szabályainak helyes végrehajtását illetően, az érintett tagállam felvilágosítást kér a Bizottságtól (Eurostattól). A Bizottság (Eurostat) haladéktalanul megvizsgálja az ügyet, és a felvilágosítást ad az érintett tagállam és, adott esetben, a CMFB részére.

(2)   A Bizottság vagy az érintett tagállam megítélése szerint összetett vagy közérdekű esetben a Bizottság (Eurostat) a CMFB-vel folytatott konzultációt követően határoz. A Bizottság (Eurostat) a 322/97/EK rendelet statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül a CMFB véleményével együtt nyilvánosságra hozza határozatait.

11. cikk

(1)   A Bizottság (Eurostat) folyamatos párbeszédet folytat a tagállamok statisztikai hatóságaival. E célból a Bizottság (Eurostat) rendszeres konzultációs látogatásokat, illetve esetleges módszertani látogatásokat tesz minden tagállamban.

(2)   A konzultációs látogatások célja a megküldött adatok felülvizsgálata, módszertani kérdések vizsgálata, a kimutatásokban leírt statisztikai eljárások és adatforrások megvitatása, valamint az elszámolási szabályok betartásának értékelése. A konzultációs látogatásokat a megküldött adatok minőségével összefüggő kockázatok vagy potenciális problémák feltárására kell felhasználni.

(3)   A módszertani látogatások kizárólag statisztikai célokat szolgálhatnak. Ezt a 12. cikkben említett delegációk összetételének tükröznie kell.

A módszertani látogatások célja a megküldött tényadatokat alátámasztó eljárások és kormányzati számlák ellenőrzése, valamint részletes következtetések levonása a megküldött adatok minőségének tekintetében, a 8 cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

Módszertani látogatásokra kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az adatok minőségével összefüggő jelentős kockázatokat vagy potenciális problémákat tártak fel, különösen ha azok a tagállamok jelentési kötelezettsége alá tartozó adatokra alkalmazott módszerekre, fogalmakra és osztályozásokra vonatkoznak.

(4)   A konzultációs és módszertani látogatások szervezésekor a Bizottság (Eurostat) az előzetes megállapításait észrevételezésre megküldi az érintett tagállamoknak.

12. cikk

(1)   A Bizottság (Eurostat) a tagállamokban tett módszertani látogatások során kérheti más tagállamok által javasolt, nemzetiszámla-szakértők önkéntes alapon történő segítségét, valamint a Bizottság más szervezeti egységeinél dolgozó tisztviselőinek a segítségét.

A nemzetiszámla-szakértők listáját, akiktől a Bizottság (Eurostat) segítséget kérhet, a túlzott hiányra vonatkozó adatszolgáltatásért felelős nemzeti hatóságok által a Bizottság (Eurostat) részére eljuttatott javaslatok alapján kell felállítani.

(2)   A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést a módszertani látogatások megkönnyítésére. A látogatásoknak a túlzott hiány esetén követendő eljárás során adatot szolgáltató nemzeti hatóságokra kellene korlátozódniuk. A tagállamok mindemellett biztosítják, hogy a kormányzati számlák és az adósságállományra vonatkozó statisztikák elkészítésében közvetve vagy közvetlenül részt vevő szerveik – és szükség esetén a kormányzati hatásköri felelősségük alapján a hivatalos költségvetési adatokat ellenőrző nemzeti hatóságaik – minden olyan segítséget megadnak a Bizottság tisztviselőinek vagy az (1) bekezdésben említett egyéb szakértőknek, amely feladataik elvégzéséhez szükséges, beleértve a jelentett tényleges kormányzati hiányt és államadósságot alátámasztó dokumentumok, illetve az adatok alapjául szolgáló kormányzati számlák rendelkezésre bocsátását is. A nemzeti statisztikai rendszer bizalmas adatait kizárólag a Bizottság (Eurostat) részére kell megküldeni.

A tagállamok arra vonatkozó általános kötelezettségeinek sérelme nélkül, hogy minden szükséges intézkedést meg kell tenniük a módszertani látogatások megkönnyítésére, az első albekezdésben említett módszertani látogatások során az egyes tagállamokban a Bizottság (Eurostat) tárgyalópartnerei a túlzott hiány esetén követendő eljárásban teljesített adatszolgáltatásért felelős szervezeti egységek.

(3)   A Bizottság (Eurostat) biztosítja, hogy az e látogatásokon részt vevő tisztviselők és szakértők a tárgyi hozzáértésre, a szakmai függetlenségre és a titoktartásra vonatkozó garanciákat teljes mértékben teljesítik.

13. cikk

A Bizottság (Eurostat) jelentésben tájékoztatja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot a konzultációs és a módszertani látogatások megállapításairól, beleértve az érintett tagállamok által az e megállapításokkal kapcsolatban esetlegesen tett észrevételeket is. A 322/97/EK rendelet statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül e jelentéseket az érintett tagállam esetleges észrevételeivel együtt – a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére történt közlésüket követően – nyilvánosságra kell hozni.

IV.   FEJEZET

ADATSZOLGÁLTATÁS A BIZOTTSÁG (EUROSTAT) RÉSZÉRŐL

14. cikk

(1)   A Bizottság (Eurostat) a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási határidők leteltét, illetve a 6. cikk (1) bekezdésében említett felülvizsgálatokat követő három héten belül rendelkezésre bocsátja a kormányzati hiánynak és államadósságnak a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásához felhasználandó tényadatait. Az adatszolgáltatás közzététel útján történik.

(2)   A Bizottság (Eurostat) nem késleltetheti a tagállamok kormányzati hiányára és államadósságára vonatkozó tényadatok közzétételét, ha valamely tagállam nem szolgáltatott adatot.

15. cikk

(1)   A Bizottság (Eurostat) fenntartását fejezheti ki a tagállamok által szolgáltatott tény adatok minőségét illetően. Legkésőbb három munkanappal a közzététel tervezett időpontja előtt a Bizottság (Eurostat) tájékoztatja az érintett tagállamot és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökét a fenntartásokról, amelyeket kinyilvánítani és nyilvánosságra hozni szándékozik. Amennyiben az adatok és a fenntartás közzététele után az ügy tisztázódik, a fenntartás visszavonását ezt követően azonnal nyilvánosságra kell hozni.

(2)   A Bizottság (Eurostat) módosíthatja a tagállamok által megküldött tény adatokat és rendelkezésre bocsáthatja a módosított adatokat és a módosítás indokait, amennyiben bizonyítékai vannak arra, hogy a tagállamok által megküldött tény adatok nem felelnek meg a 8. cikk (1) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek. Legkésőbb három munkanappal a közzététel tervezett időpontja előtt a Bizottság (Eurostat) tájékoztatja az érintett tagállamot és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökét a módosított adatokról és a módosítás indokairól.

V.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

16. cikk

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a Bizottságnak (Eurostatnak) szolgáltatott tény adatokat a 322/97/EK rendelet 10. cikkében megállapított elveknek megfelelően bocsátják rendelkezésre. Ebben a tekintetben a nemzeti statisztikai hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a közölt adatok megfelelnek az e rendelet1. cikkében foglaltaknak és az azok alapjául szolgáló ESA 95 elszámolási szabályoknak.

(2)   A tagállamok megtesznek minden megfelelő intézkedést annak biztosítására, hogy a Bizottságnak (Eurostatnak) szolgáltatott tényadatok és az ezek alapjául szolgáló kormányzati számlák rendelkezésre bocsátásáért felelős tisztviselőik a 322/97/EK rendelet 10. cikkében megfogalmazott elvekkel összhangban járnak el.

17. cikk

Abban az esetben, ha az Európai Parlament és a Tanács vagy a Szerződésben és a [2223/96/EK] rendeletben megállapított hatásköri és eljárási szabályokkal összhangban a Bizottság az ESA 95 felülvizsgálatáról vagy módszertanának módosításáról határoz, a Bizottság az ESA 95-re történő új hivatkozásokat beilleszti az e rendelet 1. és 3. cikkébe.

18. cikk

A 3605/39/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően e rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

19. cikk

Ez az rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ŠEBESTA


(1)  A 2008. október 21-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL C 88., 2008.4.9., 1. o.

(3)  HL L 332., 1993.12.31., 7. o.

(4)  Lásd az I. mellékletet.

(5)  HL L 310., 1996.11.30., 1. o. [A legutóbb a 1267/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 180., 2003.7.18., 1. o.) módosított rendelet].

(6)  HL L 112., 1997.4.29., 56. o.

(7)  HL L 52., 1997.2.22., 1. o.


I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és egymást követő módosításainak listája

A Tanács 3605/93/EK rendelete

(HL L 332., 1993.12.31., 7. o.)

A Tanács 475/2000/EK rendelete

(HL L 58., 2000.3.3., 1. o.)

A Bizottság 351/2002/EK rendelete

(HL L 55., 2002.2.26., 23. o.)

A Tanács 2103/2005/EK rendelete

(HL L 337., 2005.12.22., 1. o.)


II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

3605/93/EK rendelet

Ez a rendelet

1. szakasz

I. fejezet

1. cikk, (1)–(5) bekezdés

1. cikk, (1)–(5) bekezdés

2. cikk

1. cikk, (6) bekezdés

3. cikk

2. cikk

2. szakasz

II. fejezet

4. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (1) bekezdés

4. cikk, (2) bekezdés, elsőtől az ötödikig terjedő francia bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, a)–e) pont

4. cikk, (3) bekezdés, első és második francia bekezdés

3. cikk, (3) bekezdés, a) és b) pont

4. cikk, (4) bekezdés

3. cikk, (4) bekezdés

5. cikk

4. cikk

6. cikk

5. cikk

7. cikk

6. cikk

8. cikk

7. cikk

2a. szakasz

III. fejezet

8a. cikk, (1) bekezdés

8. cikk, (1) bekezdés

8a. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

8. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

8a. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, elsőtől a negyedik terjedő francia bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, a)–d) pont

8a. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés

8. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés

8a. cikk, (3) bekezdés

8. cikk, (3) bekezdés

8b. cikk

9. cikk

8c. cikk

10. cikk

8d. cikk, első bekezdés, első és második mondat

11. cikk, (1) bekezdés

8d. cikk, első bekezdés, harmadik mondat

11. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés

8d. cikk, második bekezdés, első és második mondat

11. cikk, (2) bekezdés

8d. cikk, második bekezdés, harmadik mondat

11. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

8d. cikk, második bekezdés, negyedik és ötödik mondat

11. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

8d. cikk, harmadik bekezdés

11. cikk, (4) bekezdés

8e. cikk

12. cikk

8f. cikk

13. cikk

2b. szakasz

IV. fejezet

8g. cikk

14. cikk

8h. cikk

15. cikk

2c. szakasz

V. fejezet

8i. cikk

16. cikk

8j. cikk

17. cikk

18. cikk

19. cikk

I. melléklet

II. melléklet


Top