Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0161

A Bizottság 2009/161/EU irányelve ( 2009. december 17.) a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásakor az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek harmadik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 338, 19.12.2009, p. 87–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 269 - 271

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/161/oj

19.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/87


A BIZOTTSÁG 2009/161/EU IRÁNYELVE

(2009. december 17.)

a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásakor az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek harmadik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottság véleményére,

mivel:

(1)

A 98/24/EK irányelv értelmében a Bizottságnak a munkavállalók vegyi kockázatokkal szembeni védelmének érdekében indikatív foglalkozási expozíciós határértékek formájában európai célkitűzésekre kell javaslatot tennie, amelyeket közösségi szinten kell meghatározni.

(2)

A Bizottságot e feladatának elvégzésében a 95/320/EK bizottsági határozattal (2) létrehozott, vegyi anyagokkal kapcsolatos foglalkozási expozíciós határértékeket meghatározó tudományos bizottság (SCOEL) segíti.

(3)

Az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek az egészségre vonatkoznak, nem kötelező jellegűek, a rendelkezésre álló legújabb tudományos adatokon alapulnak, és figyelembe veszik a hozzáférhető mérési módszereket. Küszöbértékeket határoznak meg, melyek alatt egy adott anyag általában várhatóan nem fejt ki kedvezőtlen hatást, ha a munkában töltött idő alatt rövid ideig tartó vagy napi expozícióról van szó. E küszöbértékek olyan európai célkitűzéseket jelentenek, melyek segítenek a munkáltatóknak a kockázatok meghatározásában és felmérésében a 98/24/EK irányelv 4. cikkének megfelelően.

(4)

Minden olyan vegyi anyagra vonatkozóan, melyre közösségi szinten indikatív foglalkozási expozíciós határértéket állapítottak meg, a tagállamoknak a közösségi határérték figyelembevételével meg kell állapítaniuk a nemzeti foglalkozási expozíciós határértéket, annak jellegét azonban a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatnak megfelelően határozhatják meg.

(5)

Az indikatív foglalkozási expozíciós határértékeket a munkavállalók veszélyes vegyi anyagokból eredő kockázatokkal szembeni egészségvédelmének biztosítását célzó általános megközelítés fontos részének kell tekinteni.

(6)

A létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló, 1993. március 23-i 793/93/EGK tanácsi rendelet (3) keretében kidolgozott kockázatfelmérő és kockázatcsökkentő stratégiák eredményei rámutatnak arra, hogy számos anyag esetében meg kell határozni, illetve felül kell vizsgálni a foglalkozási expozíciós határértéket.

(7)

A 2006/15/EK irányelvvel (4) módosított 91/322/EGK bizottsági irányelv (5), mely 10 anyagra vonatkozóan tartalmaz foglalkozási expozíciós határértéket, hatályban marad.

(8)

Az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek első és második listáját a 2000/39/EK (6) és a 2006/15/EK bizottsági irányelvvel hozták létre a 98/24/EK irányelv keretében. Ezen irányelv az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek harmadik listáját hozza létre a 98/24/EK irányelv keretében.

(9)

A 98/24/EK irányelv 3. cikkének megfelelően a SCOEL 19 anyagot vizsgált meg, melyeket ezen irányelv melléklete sorol fel. A szóban forgó anyagok egyikét, a fenolt korábban a 2000/39/EK irányelv mellékletében szereplő felsorolás tartalmazta. Az említett anyag esetében a SCOEL felülvizsgálta az indikatív foglalkozási expozíciós határértéket a legújabb tudományos adatok figyelembevételével, és azt javasolta, hogy hozzanak létre egy rövid idejű expozíciós határértéket, a meglévő, idővel súlyozott átlaggal számított indikatív foglalkozási expozíciós határérték kiegészítése céljából. Ezért ezt az anyagot, mely jelenleg ezen irányelv mellékletében szerepel, el kell hagyni a 2000/39/EK irányelv mellékletéből.

(10)

A higany olyan anyag, melynek súlyos, kumulatív, egészséget érintő hatásai lehetnek. Így a 98/24/EK irányelv 10. cikkének megfelelően a biológiai ellenőrzést is magában foglaló egészségügyi felülvizsgálatnak ki kell egészítenie az indikatív foglalkozási expozíciós határértékeket.

(11)

Ezenkívül egyes anyagok esetében rövid idejű expozíciós határértékeket kell megállapítani a rövid távú expozíció hatásainak figyelembevétele érdekében.

(12)

Egyes anyagok esetében a lehető legjobb védelem biztosítása érdekében figyelembe kell venni a bőrön keresztül történő behatolás lehetőségét is.

(13)

Ennek az irányelvnek gyakorlati előrelépést kell jelentenie a belső piac szociális dimenziójának megszilárdítása felé.

(14)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (7) 17. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/24/EK irányelv végrehajtásakor létrehozzák a mellékletben felsorolt vegyi anyagokra vonatkozó közösségi indikatív foglalkozási expozíciós határértékek harmadik listáját.

2. cikk

A tagállamok a közösségi értékek figyelembevételével megállapítják a mellékletben felsorolt vegyi anyagok nemzeti foglalkozási expozíciós határértékét.

3. cikk

A 2000/39/EK irányelv mellékletében a fenolra vonatkozó információkat el kell hagyni.

4. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2011. december 18-ig megfeleljenek.

E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok ismertetik a Bizottsággal nemzeti joguk azon rendelkezéseit, melyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

5. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 131., 1998.5.5., 11. o.

(2)  HL L 188., 1995.8.9., 14. o.

(3)  HL L 84., 1993.4.5., 1. o.

(4)  HL L 38., 2006.2.9., 36. o.

(5)  HL L 177., 1991.7.5., 22. o.

(6)  HL L 142., 2000.6.16., 47. o.

(7)  HL L 183., 1989.6.29., 1. o.


MELLÉKLET

CAS (1)

AZ ANYAG NEVE

HATÁRÉRTÉKEK

Megjegyzés (2)

8 óra (3)

Rövid táv (4)

 

mg/m3  (5)

ppm (6)

mg/m3

ppm

 

68-12-2

N,N-dimetil-formamid

15

5

30

10

Bőr

75-15-0

Szén-diszulfid

15

5

Bőr

80-05-7

Biszfenol A (belélegezhető por)

10

80-62-6

Metil-metakrilát

50

100

96-33-3

Metil-akrilát

18

5

36

10

108-05-4

Vinil-acetát

17,6

5

35,2

10

108-95-2

Fenol

8

2

16

4

Bőr

109-86-4

2-metoxietanol

1

Bőr

110-49-6

2-metoxietil-acetát

1

Bőr

110-80-5

2-etoxietanol

8

2

Bőr

111-15-9

2-etoxietil-acetát

11

2

Bőr

123-91-1

1,4-dioxán

73

20

140-88-5

Etil-akrilát

21

5

42

10

624-83-9

Metil-izocianát

0,02

872-50-4

N-metil-2-pirrolidon

40

10

80

20

Bőr

1634-04-4

Tercier-butil-metil-éter

183,5

50

367

100

 

Higany és kétvegyértékű szervetlen higanyvegyületek, beleértve a higany-oxidot és a higany-kloridot (higanyra számítva) (7)

0,02

7664-93-9

Kénsav (köd) (8)  (9)

0,05

7783-06-4

Hidrogén-szulfid

7

5

14

10


(1)  CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.

(2)  A foglalkozási expozíciós határértékhez rendelt „bőr” megjegyzés a bőrön keresztüli jelentős behatolás lehetőségét jelöli.

(3)  Nyolcórás referenciaidőre vonatkoztatott idővel súlyozott mért vagy számított átlag (TWA).

(4)  Rövid idejű expozíciós határérték (STEL). Olyan határérték, amely felett nem fordulhat elő expozíció, és amely 15 perces időtartamra vonatkozik, ha másképpen nem határozzák meg.

(5)  mg/m3: milligramm per köbméter levegő 20 °C-on és 101,3 kPa légköri nyomáson.

(6)  ppm: milliomod rész levegő térfogatra (ml/m3).

(7)  A higanynak és kétvegyértékű szervetlen vegyületeinek való expozíció ellenőrzése során figyelembe kell venni a vonatkozó biológiai ellenőrzési módszereket, melyek kiegészítik az indikatív foglalkozási expozíciós határértékeket.

(8)  Az expozíció megfelelő ellenőrzési módszerének kiválasztásakor figyelembe kell venni azokat a lehetséges korlátozásokat és interferenciákat, melyek más kénvegyületek jelenlétében felléphetnek.

(9)  A ködöt thorakális frakcióként definiálják.


Top