EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0049

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/49/EK irányelve ( 2009. június 18.) a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelvnek a középvállalkozások egyes közzétételi követelményei és az összevont (konszolidált) beszámoló készítésének kötelezettsége tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

HL L 164., 2009.6.26, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2013; közvetve hatályon kívül helyezte: 32013L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/49/oj

26.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 164/42


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/49/EK IRÁNYELVE

(2009. június 18.)

a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelvnek a középvállalkozások egyes közzétételi követelményei és az összevont (konszolidált) beszámoló készítésének kötelezettsége tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 44. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A 2007. március 8–9-i Európai Tanács elnökségi következtetéseiben hangsúlyozta, hogy az adminisztratív terhek csökkentése fontos az európai gazdaság fellendüléséhez, különösen azon lehetséges előnyök tekintetében, amelyeket ez a kis- és középvállalkozások számára hozhat. Kiemelte, hogy az adminisztratív költségek csökkentéséhez mind az Európai Unió, mind a tagállamok fokozott közös erőfeszítése szükséges.

(2)

A számvitelt és könyvvizsgálatot olyan területeknek minősítették, amelyeken a Közösségen belüli társaságok adminisztratív terhei csökkenthetők.

(3)

A társasági jog, a számvitel és a könyvvizsgálat területén a társaságok számára biztosított egyszerűsített üzleti környezetről szóló, 2007. július 10-i bizottsági közlemény megnevezi azon módosításokat, amelyeket a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló, 1978. július 25-i 78/660/EGK negyedik tanácsi irányelvben (3) és az összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló, 1983. június 13-i 83/349/EGK hetedik tanácsi irányelvben (4) szükséges elvégezni. Megkülönböztetett figyelmet kaptak a kis- és középvállalkozások beszámolási kötelezettségéhez nyújtott további könnyítések.

(4)

A múltban számos módosítás történt annak érdekében, hogy a 78/660/EGK és a 83/349/EGK irányelvek hatálya alá tartozó társaságok képesek legyenek a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti számviteli módszerek alkalmazására. A nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) alapján a valamely tagállam szabályozott piacára bevezetett értékpapírral rendelkező társaságoknak összevont (konszolidált) beszámolójukat az IFRS szerint kell elkészíteni, és következésképpen fel vannak mentve a 78/660/EGK és a 83/349/EGK irányelvben szereplő követelmények többsége alól. A szóban forgó irányelvek azonban még mindig a kis- és középvállalkozások számvitelének alapját képezik a Közösségben.

(5)

A kis- és középvállalkozásokra gyakran ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a nagyobb vállalkozásokra, de sajátos számviteli szükségleteiket csak ritkán mérték fel. Az ilyen társaságok számára különösen a közzétételi követelmények növekvő száma okoz problémát. Az átfogó beszámolási szabályok pénzügyi terhet teremtenek, és hátráltathatják a tőke produktív célokra történő, hatékony felhasználását.

(6)

Az 1606/2002/EK rendelet alkalmazása felhívta a figyelmet a 83/349/EGK irányelv és az IFRS által megkövetelt számviteli standardok közötti összefüggés tisztázásának szükségességére is.

(7)

Ahol az alapítási költségek a mérlegben eszközként kezelhetők, a 78/660/EGK irányelv 34. cikkének (2) bekezdése megköveteli, hogy ezeket a költségeket a mérleg kiegészítő mellékletében megmagyarázzák. A kisvállalkozások mentesíthetők e közzétételi követelmény alól az említett irányelv 44. cikkének (2) bekezdése értelmében. A szükségtelen adminisztratív terhek csökkentése érdekében lehetővé kell tenni, hogy a közzétételi kötelezettség alól a középvállalkozások is mentesíthetők legyenek.

(8)

A 83/349/EGK irányelv megköveteli, hogy az anyavállalat összevont (konszolidált) beszámolót készítsen még akkor is, ha az egyetlen leányvállalata vagy leányvállalatainak összessége az említett irányelv 16. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában nem jelentős. Ennek következtében ezek a vállalkozások az 1606/2002/EK rendelet hatálya alá tartoznak, és így összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatásaikat az IFRS-nek megfelelően kell elkészíteniük. Ez a követelmény megterhelőnek tekinthető, amikor az anyavállalatnak csak jelentősnek nem minősülő leányvállalatai vannak. Ezért egy anyavállalatot mentesíteni kell az összevont (konszolidált) beszámoló és összevont (konszolidált) éves üzleti jelentés készítésének kötelezettsége alól, amennyiben egyedileg és összességében is jelentősnek nem minősülő leányvállalatokkal rendelkezik. E jogszabályi kötelezettség megszüntetése ellenére, az anyavállalat továbbra is készíthet összevont (konszolidált) beszámolót és összevont (konszolidált) üzleti jelentést saját kezdeményezésére.

(9)

Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a Közösségen belül a középvállalkozásokkal szembeni egyes közzétételi követelményekkel és az egyes társaságok összevont (konszolidált) beszámolókészítési kötelezettségével kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentését a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért a fellépés terjedelme és hatásai miatt az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ezen irányelv nem lépi túl a cél eléréséhez szükséges mértéket.

(10)

A 78/660/EK és a 83/349/EK irányelveket ezért megfelelően módosítani kell,

(11)

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás (6) 34. pontjával összhangban a tagállamok a maguk számára, illetve a Közösség érdekében táblázatokat készítenek, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az ezen irányelv és az átültető intézkedések közötti megfelelést, és e táblázatokat közzéteszik,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 78/660/EGK irányelv módosítása

A 78/660/EGK irányelv 45. cikke (2) bekezdése második albekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok megengedhetik a 27. cikkben említett társaságok számára a 34. cikk (2) bekezdésében és a 43. cikk (1) bekezdésének 8. pontjában előírt adatok közzétételének elhagyását.”

2. cikk

A 83/349/EGK irányelv módosítása

A 83/349/EGK irányelv 13. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2a)   A 4. cikk (2) bekezdése, valamint az 5. és a 6. cikk sérelme nélkül, bármely olyan, egy tagállam nemzeti jogának hatálya alá tartozó anyavállalat, amely a 16. cikk (3) bekezdésének alkalmazásában, egyedileg és összességében egyaránt, kizárólag jelentősnek nem minősülő leányvállalatokkal rendelkezik, mentesül az 1. cikk (1) bekezdésében előírt kötelezettség alól.”

3. cikk

Átültetés

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2011. január 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése utáni huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 18-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

Š. FÜLE


(1)  HL C 77., 2009.3.31., 37. o.

(2)  Az Európai Parlament 2008. december 18-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. május 11-i határozata.

(3)  HL L 222., 1978.8.14., 11. o.

(4)  HL L 193., 1983.7.18., 1. o.

(5)  HL L 243., 2002.9.11., 1. o.

(6)  HL C 321., 2003.12.31., 1. o.


Top