EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0034

Az európai parlament és a tanács 2009/34/EK irányelve ( 2009. április 23.) a mérőműszerekre és a metrológiai ellenőrzés módszereire vonatkozó közös rendelkezésekről (Átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg)

HL L 106., 2009.4.28, p. 7–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/34/oj

28.4.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 106/7


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/34/EK IRÁNYELVE

(2009. április 23.)

a mérőműszerekre és a metrológiai ellenőrzés módszereire vonatkozó közös rendelkezésekről

(Átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A mérőműszerekkel és a metrológiai ellenőrzés módszereivel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1971. július 26-i 71/316/EGK tanácsi irányelvet (3) több alkalommal jelentősen módosították (4). Mivel további módosításokra van szükség, az áttekinthetőség érdekében az említett irányelvet át kell dolgozni.

(2)

Minden tagállamban kötelező rendelkezések határozzák meg a mérőműszerek műszaki jellemzőit és a metrológiai ellenőrzés módszereit. Ezek az előírások tagállamonként eltérnek. Ezek a különbségek akadályozzák a kereskedelmet és egyenlőtlen versenyfeltételeket teremthetnek a Közösségen belül.

(3)

Minden tagállamban az ellenőrzések egyik célja a fogyasztókat biztosítani arról, hogy a leszállított mennyiségek megfelelnek a kifizetett árnak. Következésképpen ezen irányelv célja nem ezeknek az ellenőrzéseknek az eltörlése, hanem a szabályok közötti különbségek megszüntetése, amennyiben kereskedelmi akadályt képeznek.

(4)

A belső piac létrehozásának és működésének ezek az akadályai csökkenthetők és megszüntethetők, ha ugyanazon előírások alkalmazandók a tagállamokban, kezdetben a hatályos nemzeti rendelkezések kiegészítésével, később pedig, ha a szükséges feltételek fennállnak, e nemzeti rendelkezések helyébe lépve.

(5)

A közösségi előírások lehetővé teszik a vállalkozások számára az egységes műszaki jellemzőkkel rendelkező, és ezért az EK-ellenőrzések elvégzése után a Közösség területén értékesíthető termékek gyártását és használatát, még abban az időszakban is, amikor ezen előírások a nemzeti rendelkezésekkel egyidejűleg léteznek.

(6)

A közösségi tervezési és működési műszaki előírásoknak biztosítaniuk kell, hogy a műszerek folyamatosan pontos méréseket szolgáltassanak a tervezett céljuknak megfelelően.

(7)

A műszaki előírások teljesítését rendszerint a tagállamok igazolják, mielőtt a mérőműszereket forgalomba hozzák vagy először használják és, ha indokolt, az alkalmazás során, és ennek az igazolásnak a formái különösen a típus-jóváhagyási és hitelesítési eljárások. Az ilyen műszerek Közösségen belüli szabad mozgásának elérése érdekében gondoskodni kell az ellenőrzés tagállamok közötti kölcsönös elismeréséről is, és ezért létre kell hozni a megfelelő EK-típusjóváhagyási és EK-elsőhitelesítési eljárást, és a metrológiai ellenőrzés EK-módszereit is, ezen irányelvvel és a vonatkozó egyedi irányelvekkel összhangban.

(8)

Egy mérőműszeren vagy terméken feltüntetett, a megfelelő ellenőrzések elvégzését jelző jelek vagy jelzések tanúsítják, hogy az adott műszer vagy termék eleget tesz a vonatkozó közösségi műszaki előírásoknak, és ezért a műszer vagy termék behozatalánál vagy üzembe helyezésénél szükségtelen a már elvégzett ellenőrzések megismétlése.

(9)

A nemzeti metrológiai szabályok számos mérőműszer- és termékkategóriát lefednek. Ezen irányelv általános rendelkezéseket állapít meg, különösen az EK-típusjóváhagyási és az EK-elsőhitelesítési eljárásra, és a metrológiai ellenőrzés EK-módszereire vonatkozóan. A különféle műszer- és termékkategóriákra alkalmazandó végrehajtási irányelvek megállapítják a formatervezési mintára, a működésre és pontosságra vonatkozó műszaki előírásokat, az ellenőrzési eljárásokat, és szükség esetén azokat a feltételeket, amelyek mellett a hatályban lévő nemzeti rendelkezések helyébe a közösségi műszaki előírások lépnek.

(10)

Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (5) összhangban kell elfogadni.

(11)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen az ezen irányelv I. és II. mellékletének, valamint a vonatkozó egyedi irányelvek mellékleteinek módosítására. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és az ezen irányelv, valamint az egyedi irányelvek nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(12)

Az ezen irányelvbe beillesztett új szövegrészek kizárólag a bizottsági eljárásokat érintik. Ezért a tagállamoknak nem kell ezeket a nemzeti jogukba átültetniük.

(13)

Ez az irányelv nem érinti a III. melléklet B. részében szereplő irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I.   FEJEZET

ALAPELVEK

1. cikk

(1)   Ezt az irányelvet alkalmazni kell:

a)

a (2) bekezdésben meghatározott műszerekre;

b)

mértékegységekre, a mérés és a metrológiai ellenőrzés módszereinek összehangolására, és ha szükséges, az ilyen módszerek alkalmazásához szükséges eszközökre;

c)

az előrecsomagolt termékek mennyiségeinek előírására, mérési módszerére, metrológiai ellenőrzésére és jelölésére.

(2)   Ezen irányelv alkalmazásában „műszerek” a mérőeszközök, mérőeszközök összetevői, a kiegészítő felszerelések és mérőfelszerelések.

(3)   Ezen irányelv vagy az ezen irányelvhez kapcsolódó egyedi irányelvek alapján egy tagállam sem akadályozhatja meg, tilthatja vagy korlátozhatja egy műszer vagy az (1) bekezdésben leírt termék forgalomba hozatalát vagy üzembe helyezését, ha az adott műszert vagy terméket EK-jelzésekkel és/vagy jelekkel láttak el az ezen irányelvben és az adott műszerre vagy termékre vonatkozó egyedi irányelvekben megállapított feltételeknek megfelelően.

(4)   A tagállamok az EK-típusjóváhagyást és EK-elsőhitelesítést a megfelelő nemzeti intézkedésekkel egyenértékűnek tekintik.

(5)   Az (1) bekezdésben meghatározott területekre vonatkozó egyedi irányelvek előírják

az (1) bekezdés a) pontjában említett műszerek tekintetében különösen a formatervezési mintára és működésre vonatkozó mérési eljárásokat és jellemzőket, illetve a műszaki előírásokat,

az (1) bekezdés b) és c) pontjára vonatkozó előírásokat.

(6)   Az egyedi irányelvekben meghatározható az az időpont, amikor a meglévő nemzeti rendelkezések helyébe a közösségi rendelkezések lépnek.

II.   FEJEZET

EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS

2. cikk

(1)   A tagállamok az EK-típusjóváhagyást ezen irányelv és a vonatkozó egyedi irányelvek rendelkezései szerint adják meg.

(2)   Az EK-típusjóváhagyás a gyártó műszerei tekintetében biztosítja az EK-elsőhitelesítést, és ha az EK-elsőhitelesítés nem szükséges, a műszerek forgalomba hozatalára és üzembe helyezésére szóló engedélyt. Ha az adott műszerkategóriára alkalmazandó egyedi irányelv(ek) mentesíti(k) azt a kategóriát az EK-típusjóváhagyás alól, az adott kategóriába tartozó műszereket közvetlenül továbbítani kell az EK-elsőhitelesítésre.

(3)   Amennyiben ellenőrzési felszerelésük megengedi, a tagállamok megadják az EK-típusjóváhagyást minden olyan műszerre, amely eleget tesz az adott műszerre az ezen irányelvekben megállapított előírásoknak.

(4)   EK-típusjóváhagyási kérelmet csak a gyártó vagy a Közösségben letelepedett képviselője nyújthat be. Ugyanarra a műszerre csak egy tagállamban lehet benyújtani kérelmet.

(5)   Az a tagállam, amely megadta az EK-típusjóváhagyást, megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a jóváhagyott típus bármilyen módosításáról vagy kiegészítéséről folyamatosan értesüljön. A tagállam értesíti a többi tagállamot az ilyen változtatásokról.

A jóváhagyott típus módosításaira és kiegészítéseire kiegészítő EK-típusjóváhagyást kell szerezni az EK-típusjóváhagyást megadó tagállamtól, ha az ilyen változások befolyásolják vagy befolyásolhatják a mérési eredményeket vagy a műszer használatára előírt feltételeket.

Módosított típus esetén azonban új EK-típusjóváhagyást kell adni az eredeti EK-típusjóváhagyási igazolás kiegészítése helyett, ha a típust azután módosítják, hogy az ezen irányelvnek vagy a vonatkozó egyedi irányelvnek a rendelkezéseit módosították vagy kiigazították oly módon, hogy a módosított típus csak az új rendelkezések alapján hagyható jóvá.

3. cikk

Ha az EK-típusjóváhagyást segédkészülékre adták, a jóváhagyás meghatározza:

a)

azokat a műszertípusokat, amelyekhez az adott segédkészülék hozzákapcsolható, vagy amelyekbe beépíthető;

b)

azoknak a műszereknek a teljes működésére vonatkozó általános feltételeket, amelyekre a segédkészülékre vonatkozó típusjóváhagyást megadták.

4. cikk

Ha egy műszer tekintetében az ezen irányelvben és az adott műszerre vonatkozó egyedi irányelvekben meghatározott EK-típusvizsgálat sikeresnek bizonyult, a vizsgálatot elvégző tagállam kiállít egy EK-típusjóváhagyási igazolást.

A vizsgálatot elvégző tagállam továbbítja ezt az igazolást a kérelmezőnek.

Az ezen irányelv 11. cikkében vagy az egyedi irányelvben meghatározott esetekben a kérelmezőnek a jóváhagyott típusnak megfelelő minden műszert el kell látni a EK-típusjóváhagyási igazolásban feltüntetett EK-jóváhagyási jellel, és minden más esetben jogosult az adott EK-jóváhagyási jel feltüntetésére.

5. cikk

(1)   Az EK-típusjóváhagyás tíz évig érvényes. A jóváhagyás további tíz évre meghosszabbítható. A jóváhagyott típus szerint gyártható műszerek száma nem korlátozható.

Az ezen irányelv, valamint egyedi irányelv alapján megadott EK-típusjóváhagyás nem hosszabbítható meg az ezen közösségi rendelkezések bármilyen módosítása vagy kiigazítása hatálybalépésének időpontját követően, ha az EK-típusjóváhagyás az új rendelkezések alapján nem lett volna megadható.

Ha az EK-típusjóváhagyást nem hosszabbítják meg, a jóváhagyás a már használatban lévő, az ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelő műszerek tekintetében továbbra is alkalmazandó.

(2)   Ha olyan új technikákat alkalmaznak, amelyekre egyedi irányelv nem vonatkozik, a többi tagállammal történő előzetes konzultációt követően korlátozott EK-típusjóváhagyás adható.

A korlátozások a következők lehetnek:

a)

a jóváhagyható műszerek számának korlátozása;

b)

az illetékes hatóságok kötelező értesítése az üzembe helyezés helyeiről;

c)

a felhasználás korlátozása;

d)

a felhasznált technikára vonatkozó különleges korlátozások.

Ez a korlátozott jóváhagyás azonban csak akkor adható meg, ha:

a)

a vonatkozó műszerkategóriáról szóló egyedi irányelv már hatályba lépett;

b)

az egyedi irányelvekben előírt legnagyobb megengedhető hibától nem tértek el.

Az ilyen korlátozott jóváhagyás érvényességi ideje legfeljebb két év. Ez további hároméves időszakra meghosszabbítható.

(3)   Ha a (2) bekezdésben meghatározott korlátozott EK-típusjóváhagyást megadó tagállam úgy véli, hogy egy új technika kielégítőnek bizonyult, kéri az ezen irányelv I. és II. mellékleteinek és szükség esetén a vonatkozó egyedi irányelvnek a műszaki fejlődéshez való igazítását a 17. cikk (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően.

6. cikk

Ha egy műszerkategóriát, amely eleget tesz egy egyedi irányelv előírásainak, nem kötelező EK-típusjóváhagyásnak alávetni, a gyártó az ilyen kategóriájú műszereket az I. melléklet 3.3. pontjában meghatározott különleges jellel láthatja el saját felelősségére.

7. cikk

(1)   Az EK-típusjóváhagyást megadó tagállam visszavonhatja azt:

a)

ha a műszerek, amelyekre a jóváhagyást megadták, nem felelnek meg a jóváhagyott típusnak vagy a vonatkozó egyedi irányelv rendelkezéseinek;

b)

ha a típus-jóváhagyási igazolásban vagy az 5. cikk (2) bekezdésében előírt metrológiai előírások nem teljesülnek;

c)

ha meggyőződik arról, hogy a jóváhagyást nem megfelelő módon adták meg.

(2)   Az EK-típusjóváhagyást megadó tagállamnak vissza kell vonnia azt, ha egy jóváhagyott típus szerint gyártott műszerek a használat során általános jellegű hibát mutatnak, amely alkalmatlanná teszi őket a kívánt használatra.

(3)   Ha az EK-típusjóváhagyást megadó tagállam egy másik tagállamtól tájékoztatást kap az (1) és (2) bekezdésben említett esetek egyikének előfordulásáról, a másik tagállammal való konzultációt követően szintén megteszi az említett bekezdésekben meghatározott intézkedéseket.

(4)   A (2) bekezdésben meghatározott eset felmerülését bejelentő tagállam további értesítésig megtilthatja az érintett műszerek forgalomba hozatalát és üzembe helyezését.

Haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot és közli a döntése alapjául szolgáló okokat.

Ugyanez az eljárás alkalmazandó az (1) bekezdésben említett esetekben azokra a műszerekre vonatkozóan, amelyek mentesültek az EK-elsőhitelesítés alól, ha a gyártó a megfelelő figyelmeztetést követően a műszereket nem hozza összhangba a jóváhagyott típussal vagy a vonatkozó egyedi irányelv előírásaival.

(5)   Ha az EK-típusjóváhagyást megadó tagállam vitatja, hogy a (2) bekezdésben meghatározott eset, amelyről értesítették, felmerült, vagy vitatja, hogy a (4) bekezdés szerint meghozott intézkedések indokoltak, az érintett tagállamok törekednek megegyezésre jutni.

A Bizottságot folyamatosan tájékoztatatni kell. Szükség esetén a Bizottság megfelelő konzultációkat tart a megegyezés elérése érdekében.

III.   FEJEZET

EK-ELSŐHITELESÍTÉS

8. cikk

(1)   Az EK-elsőhitelesítés új vagy felújított műszer vizsgálata annak igazolása érdekében, hogy a műszer megfelel a jóváhagyott típusnak, és/vagy ezen irányelvnek és az adott műszerre vonatkozó egyedi irányelvnek. Ezt az EK-elsőhitelesítési jelzés tanúsítja.

(2)   A műszerek EK-elsőhitelesítése az egyedi irányelvekben meghatározott esetekben és az elfogadott eljárásoknak megfelelően elvégezhető a részegységenkénti ellenőrzésétől eltérő módon.

(3)   Ha megfelelő műszaki felszereléssel rendelkeznek, a tagállamok elvégzik az EK-elsőhitelesítését azoknak a benyújtott műszereknek, amelyek az adott műszerkategóriára az egyedi irányelvekben előírt mérési jellemzőknek és a felépítésre és működésre vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelnek.

(4)   Az EK-elsőhitelesítési jellel ellátott műszerek esetén a tagállamoknak az 1. cikk (3) bekezdésében előírt kötelezettsége az EK-elsőhitelesítési jel a műszeren történő elhelyezésének évét követő év végéig tart, kivéve ha egyedi irányelvek hosszabb időtartamról rendelkeznek.

9. cikk

(1)   Ha egy műszer EK-elsőhitelesítésre kerül benyújtásra, a vizsgálatot elvégző tagállam meghatározza:

a)

hogy a műszer EK-típusjóváhagyás alól mentesülő kategóriába tartozik-e, és ha igen, akkor eleget tesz-e az adott műszerre vonatkozó egyedi irányelvben előírt, a felépítésre és működésre vonatkozó műszaki előírásoknak;

b)

hogy a műszer részesült-e az EK-típusjóváhagyásban, és ha igen, akkor megfelel-e a jóváhagyott típusnak és az adott műszerre vonatkozó, az adott EK-típusjóváhagyás kiadása időpontjában hatályban lévő egyedi irányelveknek.

(2)   Az EK-elsőhitelesítésnél elvégzett vizsgálat, a vonatkozó egyedi irányelvnek megfelelően, különösen a következőkre vonatkozik:

a)

a mérési jellemzők;

b)

a legnagyobb megengedhető hibák;

c)

a felépítés, amennyiben szavatolja, hogy a rendes használati feltételek mellett a mérési jellemzők valószínűleg nem romlanak le nagyobb mértékben;

d)

az előírt feliratok és bélyegzőlemezek megléte, illetve az EK-elsőhitelesítési jelzés helye.

10. cikk

Ha egy műszer sikeresen átjutott az EK-elsőhitelesítésen az ezen irányelv és az egyedi irányelvek előírásainak megfelelően, a műszerre az ezen irányelv II. mellékletének 3. pontjában meghatározott részleges vagy végleges EK-hitelesítési jelzést helyeznek az érintett tagállam felelősségére, az említett pontnak megfelelően.

11. cikk

Ha egy egyedi irányelv előírásainak megfelelő műszerkategóriára nem kötelező az EK-elsőhitelesítés, az ebbe a kategóriába tartozó műszereken a gyártó saját felelősségére az I. melléklet 3.4. pontjában leírt különleges jelet helyez el.

IV.   FEJEZET

AZ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSRA ÉS AZ EK-ELSŐHITELESÍTÉSRE VONATKOZÓ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

12. cikk

A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést annak megelőzése érdekében, hogy a műszereken az EK-jelekkel és EK-jelzésekkel összetéveszthető jelzéseket és feliratokat használjanak.

13. cikk

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot azokról a szervekről, hivatalokról és intézetekről, amelyek megfelelően jogosultak arra, hogy az ezen irányelvben és az egyedi irányelvekben meghatározott vizsgálatokat elvégezzék, az EK-típusvizsgálati igazolást kiadják, és az EK-elsőhitelesítési jelzést elhelyezzék.

14. cikk

A tagállamok előírhatják, hogy az előírt feliratok hivatalos nyelvükön vagy nyelveiken legyenek megszövegezve.

V.   FEJEZET

A HASZNÁLATBAN LÉVŐ MŰSZEREK ELLENŐRZÉSE

15. cikk

Egyedi irányelvek határozzák meg az ellenőrzési előírásokat az EK-jelekkel vagy jelzésekkel ellátott, használatban lévő műszerekre vonatkozóan és különösen a használatban megengedett legnagyobb hibákat. Ha az EK-jelekkel vagy jelzésekkel nem ellátott műszerekre vonatkozó nemzeti rendelkezések kevésbé szigorú előírásokat állapítanak meg, a nemzeti rendelkezések alkalmazhatók ellenőrzési szempontként.

VI.   FEJEZET

AZ IRÁNYELVEK MŰSZAKI FEJLŐDÉSHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁIGAZÍTÁSA

16. cikk

Az ezen irányelv I. és II. mellékletének és az 1. cikkben említett egyedi irányelvek mellékleteinek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításához szükséges módosításait a Bizottság fogadja el. Az ezen irányelv és az egyedi irányelvek nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 17. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ez az eljárás azonban nem vonatkozik a mértékegységekről szóló irányelv mellékletének angolszász mértékegységekre vonatkozó fejezetére és az előrecsomagolt termékekről szóló irányelveknek a termékek előrecsomagolt mennyiségeinek mennyiségtartományait érintő mellékleteire.

17. cikk

(1)   A Bizottságot a 16. cikkben említett irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikke rendelkezéseire.

VII.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. cikk

Az ezen irányelvnek és az adott műszerekre vonatkozó egyedi irányelveknek a végrehajtása során elfogadott rendelkezések alapján az EK-típusjóváhagyás megadásának vagy meghosszabbításának az elutasításáról, ilyen jóváhagyás visszavonásáról, az EK-elsőhitelesítés elvégzésének megtagadásáról vagy a forgalomba hozás vagy üzembe helyezés megtiltásáról hozott minden döntésben meg kell jelölni a döntés alapjául szolgáló indokokat. Az ilyen elutasításról, visszavonásról vagy tilalomról értesíteni kell az érintett felet, és egyidejűleg tájékoztatni kell a tagállamokban hatályban lévő jogszabályok szerint az általa igénybe vehető jogorvoslatokról és a jogorvoslatok gyakorlására engedélyezett időkorlátokról.

19. cikk

A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

20. cikk

A III. melléklet A. részében említett irányelvekkel módosított 71/316/EGK irányelv hatályát veszti, a III. melléklet B. részében felsorolt irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat az ezen irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni a IV. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően.

21. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

22. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2009. április 23-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

P. NEČAS


(1)  A 2008. október 22-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2008. december 4-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. március 23-i véleménye.

(3)  HL L 202., 1971.9.6., 1. o.

(4)  Lásd a III. melléklet A. részét.

(5)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.


I. MELLÉKLET

EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS

1.   Az EK-jóváhagyási kérelem

1.1.

A kérelmet és a hozzá kapcsolódó levelezést annak az államnak a hivatalos nyelvén és jogszabályai szerint szövegezik meg, amelyhez a kérelmet intézték. A tagállamnak jogában áll előírni, hogy a mellékelt iratokat is ugyanazon a hivatalos nyelven adják be.

A kérelmező egyidejűleg kérelméről másolatot küld minden tagállamnak.

1.2.

A kérelem a következő információkat tartalmazza:

a)

a gyártó vagy a cég, vagy ezek vagy a kérelmező meghatalmazott képviselőjének neve és címe;

b)

a műszerkategória;

c)

a tervezett felhasználás;

d)

a mérési jellemzők;

e)

a kereskedelmi megjelölés, ha van ilyen, vagy a típus.

1.3.

A kérelemhez csatolni kell két példányban az értékeléséhez szükséges iratokat és különösen:

1.3.1.

elsősorban a következők leírása:

a)

a műszer felépítése és működése;

b)

a helyes működést biztosító védőszerkezetek;

c)

szabályozó és kalibráló műszerek;

d)

tervezett helyek:

a hitelesítési jelek, és

a pecsétek (ha alkalmazható);

1.3.2.

általános szerkezeti tervrajzok és ha szükséges, a fontos részek részletes tervrajzai;

1.3.3.

a működés elvét bemutató sematikus ábra és ha szükséges, fénykép.

1.4.

A kérelemhez, amennyiben indokolt, csatolni kell a már megadott nemzeti jóváhagyáshoz kapcsolódó iratokat.

2.   EK-típusvizsgálat

2.1.

A vizsgálat a következőkből áll:

2.1.1.

szakvélemény az iratokról és a típus mérési jellemzőinek vizsgálata a metrológiai szerv laboratóriumában, feljogosított laboratóriumokban, vagy a gyártás, kiszállítás vagy üzembe helyezés helyén;

2.1.2.

ha a típus mérési jellemzői részleteikben ismertek, csak a benyújtott iratok vizsgálata.

2.2.

A vizsgálat a műszer rendeltetésszerű használati feltételek melletti teljes működésére kiterjed. Ilyen feltételek mellett a műszernek az előírt mérési jellemzőket meg kell őriznie.

2.3.

A 2.1. pontban említett vizsgálat jellegét és körét egyedi irányelvek írhatják elő.

2.4.

A metrológiai szerv megkövetelheti, hogy a kérelmező a jóváhagyási tesztek elvégzéséhez szükséges etalonokat, eszközöket és kisegítő személyzetet a rendelkezésére bocsássa.

3.   EK-igazolás és jóváhagyási jel

3.1.

Az igazolás megadja a típus vizsgálatának eredményeit és előírja a többi teljesítendő követelményt. Az igazoláshoz mellékelik a típus azonosításához és működésének magyarázatához szükséges leírásokat, tervrajzokat és ábrákat. A 4. cikkben meghatározott jóváhagyási jel a stilizált ε betű, benne:

a felső részben, az első hitelesítés helyéül szolgáló tagállam megkülönböztető nagy nyomtatott betűjele(i) (B Belgium esetében, BG Bulgária esetében, CZ a Cseh Köztársaság esetében, DK Dánia esetében, D Németország esetében, EST Észtország esetében, IRL Írország esetében, EL Görögország esetében, E Spanyolország esetében, F Franciaország esetében, I Olaszország esetében, CY Ciprus esetében, LV Lettország esetében, LT Litvánia esetében, L Luxemburg esetében, H Magyarország esetében, M Málta esetében, NL Hollandia esetében, A Ausztria esetében, PL Lengyelország esetében, P Portugália esetében, RO Románia esetében, SI Szlovénia esetében, SK Szlovákia esetében, FI Finnország esetében, S Svédország esetében, UK az Egyesült Királyság esetében) és a jóváhagyás évének utolsó két számjegye,

az alsó részben: a jóváhagyást megadó metrológiai szerv által meghatározandó megjelölés (azonosító szám).

A 6.1. pontban látható példa erre a jóváhagyási jelre.

3.2.

Korlátozott EK-jóváhagyás esetén az ε betű elé ezzel azonos méretű P betű kerül.

A 6.2. pontban látható példa erre a korlátozott jóváhagyási jelre.

3.3.

A 6. cikkben említett jel megegyezik az EK-jóváhagyási jellel, kivéve, hogy a stilizált ε betű szimmetrikusan meg van fordítva függőleges tengelye körül, és nem tartalmaz semmilyen más jelölést, kivéve ha egyedi irányelvek másképpen rendelkeznek.

A 6.3. pontban látható példa erre a jóváhagyási jelre.

3.4.

A 11. cikkben említett jel megegyezik egy hatszögben lévő EK-jóváhagyási jellel.

A 6.4. pontban látható példa erre a jóváhagyási jelre.

3.5.

A 3.1–3.4. pontban említett és a gyártó által az ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelően elhelyezett jeleket minden hitelesítésre benyújtott egyes műszer és segédkészülék látható pontján kell rögzíteni, és olvashatónak és letörölhetetlennek kell lenniük. Ha az elhelyezésük műszaki nehézségekkel jár, egyedi irányelvekben kivételek tehetők vagy fogadhatók el, miután a tagállamok mérésügyi szervei egyetértésre jutottak.

4.   Műszer mintapéldányának letétbe helyezése

Az egyedi irányelvekben említett esetekben a jóváhagyást megadó szerv, ha úgy találja szükségesnek, kérheti a műszer azon mintapéldányának letétbe helyezését, amelyre a jóváhagyást megadta. A mérésügyi szerv a műszer mintapéldánya helyett engedélyezheti a műszer alkatrészeinek, makettjének vagy rajzainak a letétbe helyezését, és ezt az EK-jóváhagyási igazolásban feltünteti.

5.   A jóváhagyás kihirdetése

5.1.

Az érintett fél értesítésével egyidejűleg az EK-jóváhagyási igazolás másolatait a Bizottságnak és a többi tagállamnak is megküldik; az utóbbiak, ha kívánják, megkaphatják a metrológiai vizsgálatok jegyzőkönyveinek másolatait is.

5.2.

Az EK-típusjóváhagyás visszavonására és az EK-típusjóváhagyás mértékét és érvényességét érintő egyéb tájékoztatásokra is az 5.1. pontban említett kihirdetési eljárás irányadó.

5.3.

Az EK-típusjóváhagyás megadását elutasító tagállam döntéséről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

6.   Az EK-típusjóváhagyási jelek

6.1.

EK-típusjóváhagyási jel

Példa:

Image

A Németország Metrológiai Szolgálata által 1971-ben megadott EK-típusjóváhagyás (lásd 3.1. pont, első francia bekezdés)

Az EK-típusjóváhagyás azonosító száma (lásd 3.1. pont, második francia bekezdés)

6.2.

Korlátozott EK-típusjóváhagyási jel (lásd 3.2. pont)

Példa:

Image

A Németország Metrológiai Szolgálata által 1971-ben megadott korlátozott EK-típusjóváhagyás.

A korlátozott EK-típusjóváhagyás azonosító száma.

6.3.

EK-típusjóváhagyás alóli mentesség jele (lásd 3.3. pont)

Példa:

Image

6.4.

EK-elsőhitelesítés alól mentesülő műszerek EK-típusjóváhagyási jele

(lásd 3.4. pont)

Példa:

Image

A Németország Metrológiai Szolgálata által 1971-ben megadott EK-típusjóváhagyás.

Az EK-típusjóváhagyás azonosító száma.


II. MELLÉKLET

EK-ELSŐHITELESÍTÉS

1.   Általános rendelkezések

1.1.

Az EK-elsőhitelesítés egy vagy több (rendszerint kettő) szakaszban végezhető el.

1.2.

Az egyedi irányelvek rendelkezéseire is figyelemmel:

1.2.1.

Egy szakaszban kerül elvégzésre az EK-elsőhitelesítés az üzem elhagyásakor egészet alkotó műszereken, azaz olyan műszereken, amelyek elvben szétszerelés nélkül szállíthatók az üzembe helyezési helyükre.

1.2.2.

Két vagy több szakaszban kerül elvégzésre az EK-elsőhitelesítés olyan műszereken, amelyek megfelelő működése az üzembe helyezés vagy a használat körülményeitől függ.

1.2.3.

A hitelesítési eljárás első szakaszának különösen azt kell biztosítania, hogy a műszer megegyezzen a jóváhagyott típussal, az EK-típusjóváhagyás alól mentesülő műszerek esetében pedig, hogy megfeleljenek a vonatkozó rendelkezéseknek.

2.   Az EK-elsőhitelesítés helye

2.1.

Ha az egyedi irányelvek nem írják elő a hitelesítés elvégzésének helyét, az egy szakaszban hitelesítendő műszereket az érintett metrológiai szerv által választott helyen hitelesítik.

2.2.

A két vagy több szakaszban hitelesítendő műszereket a területileg illetékes mérésügyi szerv hitelesíti.

2.2.1.

A hitelesítés utolsó szakaszát az üzembe helyezés helyén kell elvégezni.

2.2.2.

A hitelesítés többi szakasza a 2.1. pontban megállapítottak szerint kerül elvégzésre.

2.3.

Különösen abban az esetben, ha a hitelesítés a hitelesítő hivatalon kívül történik, a hitelesítést végző mérésügyi szerv igényelheti a kérelmezőtől, hogy:

a hitelesítés elvégzéséhez szükséges etalonokat, eszközöket és kisegítő személyzetet a rendelkezésére bocsássa,

szolgáltasson másolatot az EK-jóváhagyási igazolásról.

3.   EK-elsőhitelesítési jelzések

3.1.   Az EK-elsőhitelesítési jelzések leírása

3.1.1.

Az egyedi irányelvek rendelkezéseire is figyelemmel a 3.3. pontnak megfelelően rögzített EK-elsőhitelesítési jelzések a következők:

3.1.1.1.

A végleges EK-elsőhitelesítési jelzés két jelből áll:

a)

az elsőt a következőket tartalmazó „e” betű alkotja:

a felső részben, az eredeti ellenőrzés helyéül szolgáló tagállam megkülönböztető nagy nyomtatott betűjele(i) (B Belgium esetében, BG Bulgária esetében, CZ a Cseh Köztársaság esetében, DK Dánia esetében, D Németország esetében, EST Észtország esetében, IRL Írország esetében, EL Görögország esetében, E Spanyolország esetében, F Franciaország esetében, I Olaszország esetében, CY Ciprus esetében, LV Lettország esetében, LT Litvánia esetében, L Luxemburg esetében, H Magyarország esetében, M Málta esetében, NL Hollandia esetében, A Ausztria esetében, PL Lengyelország esetében, P Portugália esetében, RO Románia esetében, SI Szlovénia esetében, SK Szlovákia esetében, FI Finnország esetében, S Svédország esetében, UK az Egyesült Királyság esetében), amelyet szükség szerint ki kell egészíteni a területi vagy közigazgatási alegységet jelölő két számjeggyel,

az alsó felében a hitelesítő ügyintéző vagy hivatal azonosító jelzése;

b)

a második bélyegzőt a hitelesítés évének utolsó két számjegye alkotja egy hatszögben.

3.1.1.2.

A részleges EK-elsőhitelesítési jelzést egyedül az első jel alkotja. Ez pecsétként is szolgál.

3.2.   A jelzések alakja és méretei

3.2.1.

A csatolt rajzok mutatják a 3.1. pontban megállapított EK-elsőhitelesítési jelzésekben a betűk és számok alakját, méreteit és kontúrját; az első két rajz a bélyegző különböző részeit mutatja, a harmadik pedig példa a bélyegzőre. A rajzokon megadott méretek relatív számértékek; a kis „e” betű és a hatszög területe köré írt kör átmérőjének függvényei.

A jelek köré írt körök tényleges átmérője 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm, 12,5 mm.

3.2.2.

A tagállamok mérésügyi szervei kölcsönösen kicserélik a mellékelt rajzokon szereplő modelleknek megfelelő EK-elsőhitelesítési jelzések eredeti rajzait.

3.3.   A jelzések elhelyezése

3.3.1.

A végleges EK-hitelesítési jelzés a műszeren az arra kijelölt helyen helyezik el, ha az teljesen hitelesített és az EK-előírásoknak megfelelőként elismert.

3.3.2.

A részleges EK-hitelesítési jelzés elhelyezése:

3.3.2.1.

Ha a hitelesítést több szakaszban végzik olyan műszeren vagy műszerrészen, amely a nem az üzembe helyezés helyén végzett műveletekre előírt feltételeknek megfelel, azon a helyen, ahol a bélyegződátumot rögzítik, vagy bármilyen egyéb, az egyedi irányelvekben előírt helyen.

3.3.2.2.

Pecsétként minden esetben az egyedi irányelvekben előírt helyeken.

Image Image Image Image


III. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és egymást követő módosításainak listája

(lásd a 20. cikket)

A Tanács 71/316/EGK irányelve

(HL L 202., 1971.9.6., 1. o.)

 

Az 1972. évi csatlakozási okmány I. melléklet X.12. pontja

(HL L 73., 1972.3.27., 118. o.)

 

A Tanács 72/427/EGK irányelve

(HL L 291., 1972.12.28., 156. o.)

 

Az 1979-es csatlakozási okmány, I. melléklet, X.A. pont

(HL L 291., 1979.11.19., 108. o.)

 

A Tanács 83/575/EGK irányelve

(HL L 332., 1983.11.28., 43. o.)

 

Az 1985. évi csatlakozási okmány I. melléklet IX.A.7. pontja

(HL L 302., 1985.11.15., 212. o.)

 

A Tanács 87/354/EGK irányelve

(HL L 192., 1987.7.11., 43. o.)

Kizárólag az 1. cikkben és a melléklet 4. pontjában a 71/316/EGK irányelvre történő hivatkozásokat illetően

A Tanács 87/355/EGK irányelve

(HL L 192., 1987.7.11., 46. o.)

 

A Tanács 88/665/EGK irányelve

(HL L 382., 1988.12.31., 42. o.)

Kizárólag az 1. cikk, 1. pontja

Az 1994. évi csatlakozási okmány, I. melléklet, XI.C.VII.1. pontja

(HL C 241., 1994.8.29., 211. o.)

 

A Tanács 807/2003/EK rendelete

(HL L 122., 2003.5.16., 36. o.)

Kizárólag a III. melléklet, 5. pontja

A 2003. évi csatlakozási okmány, II. melléklet, I.D.1. pontja

(HL L 236., 2003.9.23., 64. o.)

 

A Tanács 2006/96/EK irányelve

(HL L 363., 2006.12.20., 81. o.)

Kizárólag az 1. cikkben és a melléklet B.1. pontjában a 71/316/EGK irányelvre történő hivatkozásokat illetően

A Bizottság 2007/13/EK irányelve

(HL L 73., 2007.3.13., 10. o.)

 

B.   RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők listája

(lásd a 20. cikket)

Irányelv

Az átültetés határideje

71/316/EGK

1973. január 30.

83/575/EGK

1985. január 1.

87/354/EGK

1987. december 31.

87/355/EGK

1987. december 31.

2006/96/EK

2007. január 1.

2007/13/EK

2008. március 9.


IV. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

71/316/EGK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk, (1) bekezdés, a) pont

1. cikk, (1) bekezdés, a) pont és 1. cikke (2) bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés, b) pont

1. cikk, (1) bekezdés, b) pont

1. cikk, (1) bekezdés, c) pont

1. cikk, (1) bekezdés, c) pont

1. cikk, (2) bekezdés

1. cikk, (3) bekezdés

1. cikk, (3) bekezdés

1. cikk, (4) bekezdés

1. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés,

1. cikk, (5) bekezdés

1. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés

1. cikk, (6) bekezdés

2. cikk (1) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (3) bekezdés

2. cikk, (3) bekezdés

2. cikk, (4) bekezdés

2. cikk, (4) bekezdés

2. cikk, (5) bekezdés

2. cikk, (5) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, bevezető mondatrész

3. cikk, bevezető mondatrész

3. cikk, első francia bekezdés

3. cikk, a) pont

3. cikk, második francia bekezdés

3. cikk, b) pont

4. cikk, első mondat

4. cikk, első és második albekezdés

4. cikk, második mondat

4. cikk, harmadik albekezdés

5. cikk (1) bekezdés

5. cikk, (1) bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

5. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

5. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető mondatrész

5. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető mondatrész

5. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, első francia bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, a) pont

5. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, második francia bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, b) pont

5. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, harmadik francia bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, c) pont

5. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, negyedik francia bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, d) pont

5. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés, bevezető mondatrész

5. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés, bevezető mondatrész

5. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés, első francia bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés, a) pont

5. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés, második francia bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés, b) pont

5. cikk, (2) bekezdés, negyedik albekezdés

5. cikk, (2) bekezdés, negyedik albekezdés

5. cikk, (3) bekezdés

5. cikk, (3) bekezdés

6. cikk

6. cikk

7. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés

7. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés

7. cikk, (4) bekezdés, első mondat

7. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés

7. cikk, (4) bekezdés, második mondat

7. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés

7. cikk, (4) bekezdés, harmadik mondat

7. cikk, (4) bekezdés, harmadik albekezdés

7. cikk, (5) bekezdés

7. cikk, (5) bekezdés

8. cikk, (1) bekezdés, a) pont

8. cikk, (1) bekezdés

8. cikk, (1) bekezdés, b) pont

8. cikk, (2) bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés

8. cikk, (3) bekezdés

8. cikk, (3) bekezdés

8. cikk, (4) bekezdés

9. cikk, (1) bekezdés

9. cikk, (1) bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés, bevezető mondatrész

9. cikk, (2) bekezdés, bevezető mondatrész

9. cikk, (2) bekezdés, első francia bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés, a) pont

9. cikk, (2) bekezdés, második francia bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés, b) pont

9. cikk, (2) bekezdés, harmadik francia bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés, c) pont

9. cikk, (2) bekezdés, negyedik francia bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés, d) pont

10. és 11. cikk

10. és 11. cikk

12., 13. és 14. cikk

12., 13. és 14. cikk

15. cikk

15. cikk

16. cikk, első mondat

16. cikk, első bekezdés

16. cikk, második mondat

16. cikk, második bekezdés

17. cikk

18. cikk, (1) bekezdés

17. cikk, (1) bekezdés

18. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

17. cikk, (2) bekezdés

18. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

18. cikk, (3) bekezdés

19. cikk

18. cikk

20. cikk, (1) bekezdés

20. cikk, (2) bekezdés

19. cikk

20. és 21. cikk

21. cikk

22. cikk

I. melléklet

I. melléklet

1. és 1.1. pont

1. és 1.1. pont

1.2. pont, bevezető mondatrész

1.2. pont, bevezető mondatrész

1.2. pont, első francia bekezdés

1.2. pont, a) pont

1.2. pont, második francia bekezdés

1.2. pont, b) pont

1.2. pont, harmadik francia bekezdés

1.2. pont, c) pont

1.2. pont, negyedik francia bekezdés

1.2. pont, d) pont

1.2. pont, ötödik francia bekezdés

1.2. pont, e) pont

1.3. pont

1.3. pont

1.3.1. pont, bevezető mondatrész

1.3.1. pont, bevezető mondatrész

1.3.1. pont, első francia bekezdés

1.3.1. pont, a) pont

1.3.1. pont, második francia bekezdés

1.3.1. pont, b) pont

1.3.1. pont, harmadik francia bekezdés

1.3.1. pont, c) pont

1.3.1. pont, negyedik francia bekezdés

1.3.1. pont, d) pont

1.3.2–5. pont

1.3.2–5. pont

5.2. pont

5.1. pont

5.3. pont

5.2. pont

5.4. pont

5.3. pont

6–6.4. pont

6–6.4. pont

II. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet


Top