Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009H0023

A Bizottság ajánlása ( 2008. december 19. ) a pénzforgalomba szánt euroérmék nemzeti előlapjára és kibocsátására vonatkozó közös iránymutatásokról (az értesítés a C(2008) 8625. számú dokumentummal történt)

OJ L 9, 14.1.2009, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2009/23/oj

14.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 9/52


A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA

(2008. december 19.)

a pénzforgalomba szánt euroérmék nemzeti előlapjára és kibocsátására vonatkozó közös iránymutatásokról

(az értesítés a C(2008) 8625. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol, a finn, a francia, a görög, a holland, a máltai, a német, az olasz, a portugál, a spanyol, a svéd és a szlovén nyelvű szöveg hiteles)

(2009/23/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 211. cikkére,

mivel:

(1)

A Szerződés 106. cikke (2) bekezdésének megfelelően a tagállamok az Európai Központi Bank által jóváhagyott mennyiségben érméket bocsáthatnak ki.

(2)

A Tanács a Szerződés 106. cikke (2) bekezdése második mondatának értelmében harmonizációs intézkedéseket fogadott el ezen a területen a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló, 1998. május 3-i 975/98/EK tanácsi rendeletben (1).

(3)

Az euro bevezetéséről szóló, 1998. május 3-i 974/98/EK tanácsi rendelet (2) 11. cikke értelmében törvényes fizetőeszköznek kell tekinteni az euróban és centben denominált, megfelelő címletű és technikai jellemzőjű érméket a rendeletben „résztvevőként” meghatározott összes tagállamban.

(4)

A részt vevő tagállamok egységes gyakorlatának megfelelően a pénzforgalomba szánt euroérméket – a pénzforgalomba szánt emlékérmékkel egyetemben – névértéken kell forgalomba hozni. Ez azonban nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a kibocsátott érmék összértékének egy kisebb – különleges minőségű vagy egyedi kiszerelésű – hányada a névértéknél magasabb áron kerüljön kereskedelmi forgalomba.

(5)

Euroérmék nemcsak a kibocsátó országban, hanem az egész euroövezetben és még annak területén kívül is forgalomban vannak. Ezt figyelembe véve a nemzeti előlapon világosan fel kell tüntetni a kibocsátó országot, hogy a pénzérméket használó minden érdeklődő azt könnyebben azonosíthassa.

(6)

Az euroérmék egyik oldalán közös, európai rajzolat, a másikon pedig egyedi, nemzeti rajzolat láható. Az euroérmék közös európai oldala tartalmazza mind az egységes valuta elnevezését, mind pedig az érme névértékét. A nemzeti előlapon nem ismétlődhet sem a pénznem neve, sem az érme névértéke.

(7)

Az euroérmék nemzeti oldalán szereplő rajzolatról a részt vevő tagállamok maguk döntenek, de azt az európai zászló 12 csillagának kell szegélyeznie.

(8)

Az euroérmék nemzeti előlapjának módosítása tekintetében a részt vevő tagállamoknak közös szabályokat kell követniük. A pénzforgalomba szánt euroérmék nemzeti előlapjának rajzolata elvben nem módosítható, kivéve ha az az államfőre történő utalást tartalmaz, és annak személye megváltozik.

(9)

Az emlékérmék különleges, pénzforgalomba szánt érmék, amelyeken az eredeti nemzeti rajzolatot egy meghatározott alkalomnak emléket állító másik nemzeti rajzolat váltja fel. Erre a célra a kéteurós érme a legmegfelelőbb címlet, elsősorban nagy átmérője miatt, valamint azért, mert technikai jellemzői megfelelően biztosítják hamisítás elleni védelmét.

(10)

A pénzforgalomba szánt euro-emlékérmék kibocsátásának nagyobb nemzeti vagy európai jelentőségű ünnepi alkalomhoz kell kötődnie, mivel ezek az érmék az egész euroövezetben forgalomba kerülnek. Kisebb jelentőségű ünnepi alkalmakról inkább gyűjtők számára kibocsátott, pénzforgalomba nem kerülő érmékkel indokolt megemlékezni, amelyeknek könnyen megkülönböztethetőknek kell lenniük a pénzforgalmi euroérméktől. A részt vevő tagállamok által közösen kibocsátott emlékérmeknek európai jelentőségű, kiemelkedő eseményről vagy személyiségről kell megemlékezniük.

(11)

Nincs szükség annak az előírásnak a módosítására, hogy egy tagállam évente egy pénzforgalomba szánt euro-emlékérmét bocsáthat ki, és változatlanul fenn kell tartani annak a lehetőségét, hogy az összes részt vevő tagállam közös, pénzforgalomba szánt emlékérmét bocsásson ki. Emellett a tagállamok pénzforgalomba szánt euro-emlékérmét bocsáthatnak ki az államfői tisztség ideiglenes megüresedése vagy átmeneti betöltése esetén.

(12)

Indokolt meghatározott mennyiségi korlátot megállapítani a pénzforgalomba szánt emlékérmék tekintetében annak biztosításához, hogy ezek az érmék a forgalomban levő kéteurós érmék teljes számának csak kis hányadát jelentsék. Ugyanakkor ezeknek a mennyiségi korlátoknak lehetővé kell tenniük, hogy elegendő emlékérme kerüljön forgalomba és így hatékonyan betölthesse szerepét.

(13)

Mivel az euroérmék a teljes euroövezetben forgalomban vannak, mindenkit egyaránt érintenek a nemzeti rajzolat jellemzői. A kibocsátó tagállamoknak a kibocsátás tervezett időpontja előtt kellő időben tájékoztatniuk kell egymást az új nemzeti előlapokról. Ezért a kibocsátó tagállamoknak továbbítaniuk kell az euroérme rajzolattervét a Bizottsághoz, amely ellenőrzi hogy az megfelel-e az ajánlásban foglaltaknak.

(14)

A Bizottság az ezen a területen kialakult különböző nemzeti gyakorlatok és preferenciák figyelembevétele céljából konzultációt folytatott a tagállamokkal az ajánlásban részletezett iránymutatásokkal kapcsolatban.

(15)

A Közösség monetáris megállapodásokat kötött a Monacói Hercegséggel, San Marino Köztársasággal és a Vatikánvárosi Állammal, amelyek értelmében ezen államok meghatározott mennyiségben forgalmi euroérméket bocsáthatnak ki. A közös iránymutatások a fenti államok által kibocsátott és pénzforgalomba szánt érmékre is alkalmazandók.

(16)

2015 végéig el kell végezni ezen ajánlás felülvizsgálatát annak megállapításához, hogy szükséges-e az iránymutatások módosítása.

(17)

Ez az ajánlás felváltja a pénzforgalomban részt vevő euroérmék nemzeti előlapja rajzolatának módosítására vonatkozó közös gyakorlatról szóló, 2003. szeptember 29-i bizottsági ajánlást (3), és a pénzforgalomban részt vevő euroérmék nemzeti előlapjára vonatkozó közös iránymutatásokról szóló, 2005. június 3-i bizottsági ajánlást (4),

AJÁNLJA:

1.   Euroérmék forgalomba hozatala

A pénzforgalomba szánt euroérméket névértéken kell kibocsátani. Ez nem zárja ki, hogy a kibocsátott érmék egy kis részének értékesítése magasabb áron történjen, amennyiben ezt a különleges minőség vagy az egyedi kiszerelés indokolja.

2.   A kibocsátó tagállam azonosítása

A pénzforgalomba szánt euroérmék mindegyik címletének nemzeti előlapján fel kell tüntetni a kibocsátó tagállamot annak teljes vagy rövidített nevével.

3.   A pénznem és az érmeérték megjelölésének mellőzése

1.

A pénzforgalomba szánt euroérmék nemzeti előlapján nem ismétlődhet meg semmiféle utalás az érme címletére vagy annak valamely elemére, és nem szerepelhet rajta sem a közös valuta, sem valamely kisebb egységének neve, kivéve ha az említett utalás az eltérő ábécé használata miatt szükséges.

2.

A kéteurós érme peremirata csak olyan formában utalhat a címletértékre, hogy a „2” számjegyet, illetve az „euro” kifejezést, vagy mindkettőt tartalmazza.

4.   A nemzeti előlapok rajzolata

A pénzforgalomba szánt euroérmék nemzeti előlapján a nemzeti rajzolatot a 12 európai csillagnak kell öveznie, és szerepelnie kell rajta a kibocsátási évnek és a kibocsátó tagállam nevének. A csillagokat az európai lobogónak megfelelően kell ábrázolni.

5.   A pénzforgalomba szánt euroérmék nemzeti előlapjának módosítása

A 6. cikk sérelme nélkül az euróban vagy centben denominált, pénzforgalomba szánt euroérmék nemzeti előlapjának rajzolata nem módosítható, kivéve ha a rajzolat az államfőre utal és annak személye megváltozik. A kibocsátó tagállamok azonban tizenöt évente módosíthatják az államfőt ábrázoló euroérmék rajzolatát, hogy figyelembe vegyék az államfő külsejének változását. A tagállamoknak lehetőségük van az euroérmék nemzeti előlapjának módosítására azért is, hogy teljes mértékben megfeleljenek ezen ajánlásnak.

Az államfői tisztség ideiglenes megüresedése vagy átmeneti betöltése nem jogosít fel a szokványos pénzforgalmi euroérmék nemzeti előlapjának módosítására.

6.   Pénzforgalomba szánt euro-emlékérmék kibocsátása

1.

A pénzforgalomba szánt euroérme nemzeti rajzolatától eltérő rajzolatú pénzforgalmi euro-emlékérmék kibocsátásának nagyobb nemzeti vagy európai jelentőségű ünnepi alkalomról történő megemlékezéshez kell kötődnie. A 974/98/EK tanácsi rendelet 1. cikkében meghatározott valamennyi részt vevő tagállam (a továbbiakban: a részt vevő tagállamok) által közösen kibocsátott euro-emlékérméknek Európa szempontjából kiemelkedő jelentőségű alkalomhoz kell kapcsolódniuk, és kibocsátásukat a Tanácsnak kell jóváhagynia.

2.

A pénzforgalomba szánt euro-emlékérmék kibocsátásakor be kell tartani az alábbi szabályokat:

a)

egy tagállam évente egy emlékérmét bocsáthat ki, kivéve az alábbi eseteket:

i.

a pénzforgalomba szánt euro-emlékérméket az összes részt vevő tagállam közösen bocsátja ki;

ii.

a pénzforgalmi euro-emlékérme kibocsátását az államfői tisztség ideiglenes megüresedése vagy átmeneti betöltése indokolja;

b)

emlékérme céljára kizárólag a kéteurós címlet használható;

c)

az egyes kibocsátások alkalmával forgalomba hozott érmék teljes száma nem haladhatja meg az alábbi két felső határ közül a magasabbikat:

i.

az emlékérme kibocsátásának évét megelőző év kezdetéig az összes részt vevő tagállam által forgalomba hozott kéteurós érmék teljes számának 0,1 %-a; ez a felső határ az összes részt vevő tagállam által forgalomba hozott kéteurós érmék teljes számának 2,0 %-ára növelhető, ha a megemlékezés tárgya mindenkit érintő, jelentőségteljes alkalom, amelynek kapcsán a következő négy évben a kibocsátó tagállam nem kezdeményezi a megnövelt felső határt kihasználva másik pénzforgalmi emlékérme kibocsátását és a 7. cikkben előírt tájékoztatás keretében megindokolja a magasabb felső határ választását;

ii.

az emlékérme kibocsátásának évét megelőző év kezdetéig a szóban forgó kibocsátó tagállam által forgalomba hozott kéteurós érmék teljes számának 5,0 %-a;

d)

A pénzforgalomba szánt euro-emlékérme peremiratának meg kell egyeznie a szokványos pénzforgalmi euroérme peremiratával.

7.   Tájékoztatási eljárás és a jövőbeli módosítások közzététele

A tagállamoknak a hivatalos jóváhagyás előtt tájékoztatniuk kell egymást az új nemzeti előlapok rajzolattervéről, többek között a peremiratokról, valamint a kibocsátandó mennyiségekről. Ezért a kibocsátó tagállamnak a tervezett kibocsátás időpontja előtt legalább hat hónappal továbbítania kell az euroérmék új rajzolatának tervét a Bizottsághoz. A Bizottságnak ellenőriznie kell az ebben az ajánlásban szereplő iránymutatások betartását és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megfelelő albizottságán keresztül haladéktalanul tájékoztatnia kell a többi tagállamot. Amennyiben és amikor a Bizottság úgy véli, hogy ezen ajánlás iránymutatásai nem teljesülnek, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megfelelő albizottsága dönt arról, hogy jóváhagyható-e a rajzolat.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megfelelő albizottsága hagyja jóvá az összes részt vevő tagállam által közösen kibocsátandó, pénzforgalomba szánt euro-emlékérmék rajzolatát.

Az új nemzeti euroérme-tervekkel kapcsolatos valamennyi lényeges információ közzétételre kerül az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

8.   Az ajánlott gyakorlatok alkalmazási köre

Ez az ajánlás a pénzforgalomba szánt euroérmék és az euro-emlékérmék nemzeti előlapjára, illetve peremiratára egyaránt vonatkozik. Az ajánlás nem vonatkozik azon pénzforgalomba szánt euroérmék és euro-emlékérmék nemzeti előlapjára, illetve peremiratára, amelyeknek az első kibocsátására vagy a megállapított tájékoztatási eljárásnak megfelelő jóváhagyására ezen ajánlás elfogadását megelőzően került sor.

9.   A korábbi ajánlások hatályon kívül helyezése

A 2003/734/EK és a 2005/491/EK ajánlás hatályát veszti.

10.   Címzettek

Ezen ajánlás címzettje az összes részt vevő tagállam.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 19-én.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 139., 1998.5.11., 6. o.

(2)  HL L 139., 1998.5.11., 1. o.

(3)  HL L 264., 2003.10.15., 38. o.

(4)  HL L 186., 2005.7.18., 1. o.


Top