EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009F0299

A Tanács 2009/299/IB kerethatározata ( 2009. február 26. ) a 2002/584/IB, a 2005/214/IB, a 2006/783/IB, a 2008/909/IB és a 2008/947/IB kerethatározat módosításáról a személyek eljárási jogainak megerősítése, valamint a kölcsönös elismerés elvének az érintett személy megjelenése nélkül lefolytatott eljárásokat követően hozott határozatokra való alkalmazásának előmozdítása tekintetében

HL L 81., 2009.3.27, p. 24–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2009/299/oj

27.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/24


A TANÁCS 2009/299/IB KERETHATÁROZATA

(2009. február 26.)

a 2002/584/IB, a 2005/214/IB, a 2006/783/IB, a 2008/909/IB és a 2008/947/IB kerethatározat módosításáról a személyek eljárási jogainak megerősítése, valamint a kölcsönös elismerés elvének az érintett személy megjelenése nélkül lefolytatott eljárásokat követően hozott határozatokra való alkalmazásának előmozdítása tekintetében

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (1) bekezdése a) pontjára, valamint 34. cikke (2) bekezdése b) pontjára,

tekintettel a Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Szlovák Köztársaság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és a Németországi Szövetségi Köztársaság kezdeményezésére (1),

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1)

A vádlott azon joga, hogy személyesen jelen legyen a tárgyaláson, az Emberi Jogok Európai Bírósága értelmezésében az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény 6. cikkében előírt, tisztességes eljáráshoz való jog része. A Bíróság kijelentette továbbá, hogy a vádlott azon joga, hogy személyesen jelen legyen a tárgyaláson, nem abszolút érvényű, valamint hogy bizonyos körülmények között a vádlott szabad akaratából – kifejezetten vagy hallgatólagosan, de egyértelműen – lemondhat az említett jogról.

(2)

A jogerős bírósági határozatok kölcsönös elismerése elvének végrehajtásáról szóló különböző tanácsi kerethatározatok nem kezelik következetesen az olyan tárgyalást követően hozott határozatok kérdését, amelyen az érintett személy nem volt személyesen jelen. Ezek a különbségek megnehezíthetik a jogalkalmazó munkáját, és akadályozhatják az igazságügyi együttműködést.

(3)

Az említett kerethatározatok által nyújtott megoldások nem kielégítőek az olyan esetek tekintetében, amelyeknél nem volt lehetőség a személynek az eljárásról való tájékoztatására. A kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló 2005/214/IB (2), a kölcsönös elismerés elvének a vagyonelkobzást elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról szóló 2006/783/IB (3), a kölcsönös elismerés elvének a szabadságvesztéssel járó büntetőítéletek vagy szabadságelvonással járó intézkedések során és azoknak az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról szóló 2008/909/IB (4) és a kölcsönös elismerés elvének az ítéletekre és próbára bocsátást elrendelő határozatokra való, a próbára bocsátást elrendelő intézkedések és alternatív szankciók felügyelete céljából történő alkalmazásáról szóló 2008/947/IB (5) kerethatározat lehetővé teszi a végrehajtó hatóság számára, hogy megtagadja az ilyen ítéletek végrehajtását. Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló 2002/584/IB kerethatározat (6) lehetővé teszi a végrehajtó hatóság számára, hogy megkövetelje a kibocsátó igazságügyi hatóságtól, hogy megfelelőnek ítélt garanciát nyújtson arra, hogy annak a személynek, aki ellen az európai elfogatóparancsot kibocsátották, lehetősége lesz a kibocsátó tagállamban perújítást kérni, és az ítélet kihirdetésekor jelen lenni. Annak megítélése, hogy a garancia megfelelő-e, a végrehajtó hatóság feladata, ennélfogva végrehajtás megtagadásának esetei nehezen meghatározhatóak.

(4)

Ezért egyértelmű és közös okokat kell meghatározni olyan határozatok elismerésének megtagadására, amelyeket olyan tárgyalást követően hoztak, amelyen a személy nem volt személyesen jelen. E kerethatározat célja e közös okok meghatározásának pontosítása, amelyek lehetővé teszik, hogy a végrehajtó hatóság a személynek a tárgyalástól való távolmaradása ellenére végrehajtsa a határozatot, teljes mértékben tiszteletben tartva ugyanakkor a személynek a védelemhez való jogát. E kerethatározatnak nem feladata szabályozni az ebben megjelölt eredmények eléréséhez használt formákat és módszereket – beleértve az eljárási szabályokat –, ezek ugyanis a tagállamok nemzeti jogának hatálya alá tartoznak.

(5)

E változtatások szükségessé teszik a jogerős bírósági határozatok kölcsönös elismerése elvének végrehajtásáról szóló, meglévő kerethatározatok módosítását. Az új rendelkezések az e területen elfogadandó jövőbeli jogi eszközök alapjaként is szolgálnak majd.

(6)

E kerethatározat egyéb kerethatározatokat módosító rendelkezései megállapítják azokat a feltételeket, amelyek esetén nem tagadható meg olyan határozat elismerése és végrehajtása, amelyet olyan tárgyalást követően hoztak, amelyen az érintett személy nem volt személyesen jelen. Ezek a feltételek vagylagosak; amennyiben közülük bármelyik teljesül, akkor az európai elfogatóparancs vagy a többi kerethatározathoz tartozó meghatározott tanúsítvány megfelelő részének kitöltésével a kibocsátó hatóság igazolja, hogy a követelmények teljesülnek vagy teljesülni fognak, aminek elegendőnek kell lennie a határozatnak a kölcsönös elismerés elve alapján történő végrehajtásához.

(7)

Valamely határozat elismerése és végrehajtása, amelyet olyan tárgyalást követően hoztak, amelyen az érintett személy nem volt személyesen jelen, nem tagadható meg, ha az érintettet személyesen idézték, és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a határozat meghozatalához vezetett, vagy az érintett más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott a tárgyalás kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett. Ezzel összefüggésben az érintettnek értelemszerűen „kellő időben” kellett tájékoztatást kapnia, vagyis elegendő időt biztosítva ahhoz, hogy lehetősége legyen részt venni a tárgyaláson, és ténylegesen élhessen a védelemhez való jogával.

(8)

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának értelmezése szerint a vádlottnak a tisztességes eljáráshoz való jogát az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény garantálja. Ebbe a jogba beletartozik az érintett joga ahhoz, hogy személyesen jelen legyen a tárgyaláson. Ahhoz, hogy az érintett személy élhessen e jogával, tudomással kell bírnia a kitűzött tárgyalásról. E kerethatározat értelmében valamennyi tagállamnak a nemzeti jogával összhangban kell biztosítania, hogy a személy a tárgyalásról tudomást szerezzen, azzal a feltétellel, hogy ennek meg kell felelnie az említett egyezmény követelményeinek. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlata szerint annak megítélésekor, hogy a tájékoztatás módja kielégítő-e annak biztosításához, hogy a személy tudomást szerezzen a tárgyalásról, különös figyelem fordítható adott esetben arra is, hogy az érintett személy milyen gondosságot tanúsított annak érdekében, hogy a neki címzett információt megkapja.

(9)

A tárgyalás kitűzött időpontja gyakorlati okokból kezdetben rövid időszakon belüli több lehetséges dátumként is megadható.

(10)

Valamely határozat elismerése és végrehajtása, amelyet olyan tárgyalást követően hoztak, amelyen az érintett személy nem volt személyesen jelen, nem tagadható meg, amennyiben a kitűzött tárgyalás az érintett személy előtt ismert, és őt a tárgyalás során olyan jogi képviselő védte, akit ő erre meghatalmazott, biztosítva azt, hogy gyakorlati és tényleges jogi segítségnyújtásról van szó. Ezzel kapcsolatban nincs jelentősége annak, hogy a jogi képviselőt az érintett személy választotta, hatalmazta meg és fizette, vagy pedig az állam rendelte ki és fizette, feltéve, hogy az érintett személy kifejezetten úgy határozott, hogy a tárgyaláson történő személyes megjelenés helyett jogi képviselővel képviselteti magát. A jogi képviselő kijelölése és a kapcsolódó kérdések a nemzeti jog hatálya alá tartoznak.

(11)

A meglévő vonatkozó kerethatározatokban az el nem ismerés okaira vonatkozó közös megoldásoknak figyelembe kell venniük az érintett személyek a perújításhoz vagy fellebbezéshez való joga tekintetében fennálló helyzetek sokféleségét. A perújítás vagy fellebbezés célja a védelemhez való jog biztosítása, és a következő elemek jellemzik: az érintett személynek joga van jelen lenni, sor kerül az ügy újból történő érdemi vizsgálatára – beleértve az új bizonyítékokat –, és az eljárás az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet.

(12)

A perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogot biztosítani kell akkor, ha a határozatot már kézbesítették, valamint az európai elfogatóparancs esetén akkor is, ha a határozat kézbesítésére még nem került sor, de arra az átadást követően haladéktalanul sor kerül. Az utóbbi eset olyan helyzetre utal, amikor a hatóságoknak nem sikerült kapcsolatba lépniük a személlyel, különösen azért, mert az igyekezett elkerülni az igazságszolgáltatást.

(13)

Amennyiben az európai elfogatóparancsot szabadságvesztés-büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából bocsátják ki, és az érintett személy előzőleg nem kapott hivatalos tájékoztatást arról, hogy büntetőeljárás van ellene folyamatban, valamint nem kézbesítették neki az ítéletet, akkor az adott személy számára a végrehajtó tagállamban benyújtott kérelmére – kizárólag tájékoztatás céljából – el kell juttatni az ítélet egy példányát. A kibocsátó és a végrehajtó igazságügyi hatóságoknak adott esetben konzultálniuk kell egymással arról, hogy szükség, valamint mód van-e arra, hogy az érintett személy megkapja az ítéletnek vagy az ítélet lényeges részeinek egy számára érthető nyelven elkészített fordítását. Az ítélet ilyen rendelkezésre bocsátása nem késleltetheti sem az átadási eljárást, sem az európai elfogatóparancs végrehajtására vonatkozó határozatot.

(14)

E kerethatározat a kölcsönös elismerés elvének végrehajtásáról szóló jogi eszközökben foglalt el nem ismerési okok meghatározásának pontosítására korlátozódik. Ennélfogva a perújításhoz való joggal kapcsolatos rendelkezések hatálya például csak az el nem ismerés ezen okainak meghatározására korlátozódik. A nemzeti jogszabályok harmonizálása nem céljuk. Ez a kerethatározat nem érinti az Európai Uniónak azokat a későbbi jogi aktusait, amelyek célja a tagállamok jogszabályainak közelítése a büntetőjog területén.

(15)

A megtagadás okai nem kötelező jellegűek. Mindazonáltal a tagállamoknak az ezen okok nemzeti jogba való átültetésére vonatkozó mérlegelési jogkörére nézve különösen irányadó a tisztességes eljáráshoz való jog, figyelembe véve e kerethatározatnak a személyek eljárási jogainak megerősítésére és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés megkönnyítésére vonatkozó általános célkitűzését is,

ELFOGADTA EZT A KERETHATÁROZATOT:

1. cikk

Célok és hatály

(1)   E kerethatározat célja, hogy erősítse a büntetőeljárás alá vont személyek eljárási jogait, megkönnyítse a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködést, továbbá különösen, hogy javítsa a bírósági határozatoknak a tagállamok közötti kölcsönös elismerését.

(2)   E kerethatározat nem érinti a Szerződés 6. cikkében biztosított alapvető jogok és jogelvek – ideértve a büntetőeljárás alá vont személyeknek a védelemhez való jogát – tiszteletben tartásának kötelezettségét, és az igazságügyi hatóságok erre vonatkozó kötelezettségeit.

(3)   E kerethatározat közös szabályokat állapít meg a 2002/584/IB kerethatározat 5. cikkének (1) bekezdésében, a 2005/214/IB kerethatározat 7. cikke (2) bekezdésének g) pontjában, a 2006/783/IB kerethatározat 8. cikke (2) bekezdésének e) pontjában, a 2008/909/IB kerethatározat 9. cikke (1) bekezdésének i) pontjában, valamint a 2008/947/IB kerethatározat 11. cikke (1) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések értelmében egy tagállam (a kibocsátó tagállam) által olyan eljárást követően meghozott határozatainak egy másik tagállamban (a végrehajtó tagállamban) történő elismerésére és/vagy végrehajtására vonatkozóan, amelyen az érintett személy nem volt jelen.

2. cikk

A 2002/584/IB kerethatározat módosításai

A 2002/584/IB kerethatározat a következőképpen módosul:

1.

A kerethatározat a következő cikkel egészül ki:

„4a. cikk

Határozatok, amelyeket olyan tárgyaláson hoztak, amelyeken az érintett személy nem volt személyesen jelen

(1)   A végrehajtó igazságügyi hatóság abban az esetben is megtagadhatja a szabadságvesztés-büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtását, ha az érintett személy személyesen nem volt jelen a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson, kivéve, ha az európai elfogatóparancs szerint a kibocsátó tagállam nemzeti jogában meghatározott további eljárási követelményekkel összhangban:

a)

az érintett személyt kellő időben:

i.

személyesen idézték, és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a határozat meghozatalához vezetett, vagy az érintett más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott a szóban forgó tárgyalás kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett;

valamint

ii.

tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

vagy

b)

az érintett személy a kitűzött tárgyalás ismeretében meghatalmazta vagy az általa választott vagy az állam által kirendelt jogi képviselőt arra, hogy a tárgyalás során a védelmét ellássa, és az említett jogi képviselő ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét a tárgyaláson;

vagy

c)

az érintett személy a határozat kézbesítését és azt követően, hogy kifejezetten tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát – beleértve az új bizonyítékokat –, és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet:

i.

egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot;

vagy

ii.

a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett;

vagy

d)

a határozatot nem kézbesítették személyesen az érintett személynek, de:

i.

az átadást követően haladéktalanul, személyesen kézbesíteni fogják neki, és kifejezetten tájékoztatni fogják őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát – beleértve az új bizonyítékokat –, és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet;

valamint

ii.

tájékoztatni fogják arról, hogy milyen határidőn belül kérhet perújítást vagy fellebbezhet, amint arra a vonatkozó európai elfogatóparancs utalást tartalmaz.

(2)   Amennyiben az európai elfogatóparancsot szabadságvesztés-büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából bocsátják ki az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételek szerint, és az érintett személy előzőleg nem kapott hivatalos tájékoztatást arról, hogy büntetőeljárás folyik ellene, akkor az adott személy az európai elfogatóparancs tartalmáról való tájékoztatása alkalmával kérheti, hogy átadását megelőzően bocsássák rendelkezésére az ítélet egy példányát. Amint tudomást szerez erről a kérésről, a kibocsátó hatóság a végrehajtó hatóság közvetítésével eljuttatja a keresett személynek az ítélet egy példányát. A keresett személy kérése nem késleltetheti sem az átadási eljárást, sem az európai elfogatóparancs végrehajtására vonatkozó határozatot. Az ítéletnek az érintett rendelkezésére bocsátása kizárólag tájékoztatási célt szolgál; nem tekinthető az ítélet hivatalos kézbesítésének, és nem befolyásolhatja a perújítási vagy fellebbezési eljárás kérelmezésére nyitva álló határidőket.

(3)   Amennyiben a személyt az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételek szerint adják át, és perújítási kérelmet vagy fellebbezést nyújtott be, a perújítási vagy fellebbezési tárgyalásra váró személynek az ezen eljárások lezárásáig tartó fogva tartását rendszeresen, vagy az érintett személy kérelmére felül kell vizsgálni a kibocsátó tagállam jogával összhangban. E felülvizsgálatnak magában kell foglalnia különösen a szabadságelvonás felfüggesztésének vagy félbeszakításának a lehetőségét. A perújítási vagy fellebbezési eljárást az átadás után kellő időben kell megindítani.”

2.

Az 5. cikk (1) bekezdését el kell hagyni.

3.

A melléklet („EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS”) d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d)

Jelezze, hogy az érintett személyesen jelen volt-e a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson:

1.

Igen, az érintett személyesen jelen volt a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson.

2.

Nem, az érintett nem volt jelen személyesen a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson.

3.

Amennyiben megjelölte a 2. pontot, adja meg az alábbiak valamelyikének fennállását:

3.1a.

az érintettet személyesen idézték … -án/-én (év/hónap/nap), és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a határozat meghozatalához vezetett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

VAGY

3.1b.

az érintettet nem idézték személyesen, de más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, amely a határozat meghozatalához vezetett, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

VAGY

3.2.

az érintett személy a kitűzött tárgyalás ismeretében meghatalmazta vagy az általa választott, vagy az állam által kirendelt jogi képviselőt arra, hogy a tárgyalás során a védelmét ellássa, és az említett jogi képviselő ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét a tárgyaláson;

VAGY

3.3.

a határozatot … -án/-én (év/hónap/nap) személyesen kézbesítették az érintett személynek, és kifejezetten tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát – beleértve az új bizonyítékokat –, és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet, valamint

az érintett egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot,

VAGY

a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett;

VAGY

3.4.

a határozatot személyesen nem kézbesítették az érintett személynek, de

a határozatot az érintettnek az átadást követően haladéktalanul, személyesen kézbesíteni fogják, valamint

az érintettet a határozat kézbesítésekor kifejezetten tájékoztatják a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát – beleértve az új bizonyítékokat –, és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet, valamint

az érintettet tájékoztatják arról, hogy milyen határidőn belül kérhet perújítást vagy fellebbezhet, amely … nap.

4.

Amennyiben megjelölte a fenti 3.1b., 3.2. vagy 3.3. pontot, adjon tájékoztatást az adott feltétel teljesülésének módjáról:

…”

3. cikk

A 2005/214/IB kerethatározat módosításai

A 2005/214/IB kerethatározat a következőképpen módosul:

1.

A 7. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a g) pont helyébe a következő szöveg lép:

„g)

a 4. cikkben előírt tanúsítvány szerint az érintett személy írásbeli eljárás esetén a kibocsátó állam jogának megfelelően személyesen vagy a nemzeti jog szerint eljárni jogosult képviselője útján nem kapott tájékoztatást az ügyben a jogorvoslathoz való jogáról és az ilyen jogorvoslati lehetőség határidejéről;”

b)

a szöveg a következő pontokkal egészül ki:

„i)

a 4. cikkben előírt tanúsítvány szerint az érintett személy személyesen nem volt jelen a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson, kivéve, ha a tanúsítvány szerint a kibocsátó állam nemzeti jogában meghatározott további eljárási követelményekkel összhangban:

i.

az érintett személyt kellő időben:

személyesen idézték, és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a határozat meghozatalához vezetett, vagy az érintett más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott a szóban forgó tárgyalás kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett,

valamint

tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

vagy

ii.

az érintett személy a kitűzött tárgyalás ismeretében meghatalmazta vagy az általa választott vagy az állam által kirendelt jogi képviselőt arra, hogy a tárgyalás során a védelmét ellássa, és az említett jogi képviselő ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét a tárgyaláson;

vagy

iii.

az érintett személy a határozat kézbesítését és azt követően, hogy kifejezetten tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát – beleértve az új bizonyítékokat –, és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet:

egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot,

vagy

a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett;

j)

a 4. cikkben előírt tanúsítvány szerint az érintett személy személyesen nem volt jelen, kivéve, ha a tanúsítvány igazolja, hogy az érintett személy – miután kifejezetten tájékoztatták őt az eljárásról és a tárgyaláson való személyes megjelenésének lehetőségéről – kifejezetten lemondott a szóbeli meghallgatásra vonatkozó jogáról, és kifejezetten jelezte, hogy nem vitatja az ügyet.”

2.

A 7. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az (1) bekezdésben és a (2) bekezdés c), g), i) és j) pontjában említett esetekben a határozat elismerésének és végrehajtásának teljes vagy részleges megtagadására vonatkozó döntés meghozatala előtt a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága megfelelő módon konzultál a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatóságával, és szükség esetén felkéri, hogy haladéktalanul küldjön meg számára minden szükséges információt.”

3.

A melléklet („TANÚSÍTVÁNY”) h) pontjában a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

Jelezze, hogy az érintett személy személyesen jelen volt-e a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson:

1.

Igen, az érintett személyesen jelen volt a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson.

2.

Nem, az érintett nem volt jelen a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson.

3.

Amennyiben megjelölte a 2. pontot, adja meg az alábbiak valamelyikének fennállását:

3.1a.

az érintettet személyesen idézték … -ára/-ére (év/hónap/nap), és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a határozat meghozatalához vezetett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

VAGY

3.1b.

az érintettet nem idézték személyesen, de más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, amely a határozat meghozatalához vezetett, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

VAGY

3.2.

az érintett személy a kitűzött tárgyalás ismeretében meghatalmazta vagy az általa választott vagy az állam által kirendelt jogi képviselőt arra, hogy a tárgyalás során a védelmét ellássa, és az említett jogi képviselő ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét a tárgyaláson;

VAGY

3.3.

a határozatot … -án/-én (év/hónap/nap) személyesen kézbesítették az érintett személynek, és kifejezetten tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát – beleértve az új bizonyítékokat –, és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet, valamint

az érintett egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot,

VAGY

a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett;

VAGY

3.4.

hogy a személy – miután kifejezetten tájékoztatták az eljárásokról és a tárgyaláson való személyes megjelenésének lehetőségéről – kifejezetten lemondott a szóbeli meghallgatásra vonatkozó jogáról, és kifejezetten jelezte, hogy nem vitatja az ügyet.

4.

Amennyiben megjelölte a fenti 3.1b., 3.2., 3.3. vagy 3.4 pontot, kérem, adjon tájékoztatást az adott feltétel teljesülésének módjáról:

…”

4. cikk

A 2006/783/IB kerethatározat módosításai

A 2006/783/IB kerethatározat a következőképpen módosul:

1.

A 8. cikk (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„e)

a 4. cikk (2) bekezdésében előírt tanúsítvány szerint az érintett személy személyesen nem volt jelen a vagyonelkobzást elrendelő határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson, kivéve, ha a tanúsítvány igazolja, hogy a kibocsátó állam nemzeti jogában meghatározott további eljárási követelményekkel összhangban:

i.

az érintett személyt kellő időben:

személyesen idézték, és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a vagyonelkobzást elrendelő határozat meghozatalához vezetett, vagy az érintett más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott a szóban forgó tárgyalás kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett,

valamint

tájékoztatták arról, hogy a vagyonelkobzást elrendelő határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

vagy

ii.

az érintett személy a kitűzött tárgyalás ismeretében meghatalmazta vagy az általa választott vagy az állam által kirendelt jelölt jogi képviselőt arra, hogy a tárgyalás során a védelmét ellássa, és az említett jogi képviselő ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét a tárgyaláson;

vagy

iii.

az érintett személy a vagyonelkobzást elrendelő határozat kézbesítését és azt követően, hogy kifejezetten tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát – beleértve az új bizonyítékokat –, és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet:

egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a vagyonelkobzást elrendelő határozatot,

vagy

a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett;”.

2.

A melléklet („TANÚSÍTVÁNY”) j) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„j)

Vagyonelkobzást elrendelő határozat meghozatalát eredményező eljárások:

Jelezze, hogy az érintett személy személyesen jelen volt-e a vagyonelkobzás elrendelő határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson:

1.

Igen, az érintett személyesen jelen volt a vagyonelkobzást elrendelő határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson.

2.

Nem, az érintett nem volt jelen személyesen a vagyonelkobzást elrendelő határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson.

3.

Amennyiben megjelölte a 2. pontot, adja meg az alábbiak valamelyikének fennállását:

3.1a.

az érintettet személyesen idézték … -ára/-ére (év/hónap/nap), és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a vagyonelkobzás elrendeléséhez vezetett, és értesítették arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

VAGY

3.1b.

az érintettet nem idézték személyesen, de más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, amely a vagyonelkobzás elrendeléséhez vezetett, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

VAGY

3.2.

az érintett személy a kitűzött tárgyalás ismeretében meghatalmazta vagy az általa választott, vagy az állam által kirendelt jogi képviselőt arra, hogy a tárgyaláson a védelmét ellássa, és az említett jogi képviselő ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét a tárgyaláson;

VAGY

3.3.

a határozatot … -án/-én (év/hónap/nap) személyesen kézbesítették az érintett személynek, és kifejezetten tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát – beleértve az új bizonyítékokat –, és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet, valamint

az érintett egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot,

VAGY

a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett.

4.

Amennyiben megjelölte a fenti 3.1b., 3.2. vagy 3.3. pontot, kérem, adjon tájékoztatást az adott feltétel teljesülésének módjáról:

…”

5. cikk

A 2008/909/IB kerethatározat módosításai

A 2008/909/IB kerethatározat a következőképpen módosul:

1.

A 9. cikk (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„i)

a 4. cikkben előírt tanúsítvány szerint az érintett személy személyesen nem volt jelen a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson, kivéve, ha a tanúsítvány igazolja, hogy a kibocsátó állam nemzeti jogában meghatározott további eljárási követelményekkel összhangban:

i.

az érintett személyt kellő időben:

személyesen idézték, és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a határozat meghozatalához vezetett, vagy az érintett más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott a szóban forgó tárgyalás kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett,

valamint

tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

vagy

ii.

az érintett személy a kitűzött tárgyalás ismeretében meghatalmazta vagy az általa választott vagy az állam által kirendelt jogi képviselőt arra, hogy a tárgyalás során a védelmét ellássa, és az említett jogi képviselő ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét a tárgyaláson;

vagy

iii.

az érintett személy a határozat kézbesítését és azt követően, hogy kifejezetten tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát – beleértve az új bizonyítékokat –, és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet:

egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot,

vagy

a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett.”

2.

Az I. melléklet („TANÚSÍTVÁNY”) i) pontjában az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Jelezze, hogy az érintett személyesen jelen volt-e a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson:

1.

Igen, az érintett személyesen jelen volt a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson.

2.

Nem, az érintett nem volt jelen személyesen a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson.

3.

Amennyiben megjelölte a 2. pontot, adja meg az alábbiak valamelyikének fennállását:

3.1a.

az érintettet személyesen idézték … -ára/-ére (év/hónap/nap), és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a határozat meghozatalához vezetett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

VAGY

3.1b.

az érintettet nem idézték személyesen, de más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, amely a határozat meghozatalához vezetett, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

VAGY

3.2.

az érintett személy a kitűzött tárgyalás ismeretében meghatalmazta vagy az általa választott, vagy az állam által kirendelt jogi képviselőt arra, hogy a tárgyalás során a védelmét ellássa, és az említett jogi képviselő ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét a tárgyaláson;

VAGY

3.3.

a határozatot … -án/-én (év/hónap/nap) személyesen kézbesítették az érintett személynek, és kifejezetten tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát – beleértve az új bizonyítékokat –, és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet, valamint

az érintett egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot,

VAGY

a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett.

4.

Amennyiben megjelölte a fenti 3.1b., 3.2. vagy 3.3. pontot, kérem, adjon tájékoztatást az adott feltétel teljesülésének módjáról:

…”

6. cikk

A 2008/947/IB kerethatározat módosításai

A 2008/947/IB kerethatározat a következőképpen módosul:

1.

A 11. cikk (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„h)

a 6. cikkben előírt tanúsítvány szerint az érintett személy személyesen nem volt jelen a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson, kivéve, ha a tanúsítvány igazolja, hogy a kibocsátó állam nemzeti jogában meghatározott további eljárási követelményekkel összhangban:

i.

az érintett személyt kellő időben:

személyesen idézték, és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a határozat meghozatalához vezetett, vagy az érintett más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott a szóban forgó tárgyalás kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett,

valamint

tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

vagy

ii.

az érintett személy a kitűzött tárgyalás ismeretében meghatalmazta vagy az általa választott vagy az állam által kirendelt jogi képviselőt arra, hogy a tárgyalás során a védelmét ellássa, és az említett jogi képviselő ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét a tárgyaláson;

vagy

iii.

az érintett személy a határozat kézbesítését és azt követően, hogy kifejezetten tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát – beleértve az új bizonyítékokat –, és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet:

egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot,

vagy

a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett.”

2.

Az I. melléklet („TANÚSÍTVÁNY”) h) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„h)

Jelezze, hogy az érintett személyesen jelen volt-e a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson:

1.

Igen, az érintett személyesen jelen volt a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson.

2.

Nem, az érintett nem volt jelen személyesen a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson.

3.

Amennyiben megjelölte a 2. pontot, adja meg az alábbiak valamelyikének fennállását:

3.1a.

az érintettet személyesen idézték … -ára/-ére (év/hónap/nap), és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a határozat meghozatalához vezetett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

VAGY

3.1b.

az érintettet nem idézték személyesen, de más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, amely a határozat meghozatalához vezetett, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

VAGY

3.2.

az érintett a kitűzött tárgyalás ismeretében meghatalmazta vagy az általa választott, vagy az állam által kirendelt jogi képviselőt, hogy a tárgyalás során a védelmét ellássa, és az említett jogi képviselő ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét a tárgyaláson;

VAGY

3.3.

a határozatot … -án/-én (év/hónap/nap) személyesen kézbesítették az érintettnek, és kifejezetten tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát – beleértve az új bizonyítékokat – és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet, valamint

az érintett egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot,

VAGY

a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett.

4.

Amennyiben megjelölte a fenti 3.1b., 3.2. vagy 3.3. pontot, kérem, adjon tájékoztatást az adott feltétel teljesülésének módjáról:

…”

7. cikk

Területi hatály

Ezt a kerethatározatot Gibraltárra alkalmazni kell.

8. cikk

Végrehajtás és átmeneti rendelkezések

(1)   A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek a kerethatározatnak 2011. március 28-ig megfeleljenek.

(2)   Ezt a kerethatározatot az (1) bekezdésben említett időponttól kell alkalmazni az érintett személy távollétében megtartott tárgyalás során hozott határozatok elismerésére és végrehajtására.

(3)   Amennyiben valamely tagállam e kerethatározat elfogadásakor úgy nyilatkozott, hogy alapos oka van feltételezni, hogy az (1) bekezdésben említett időpontig nem tudja teljesíteni a kerethatározat rendelkezéseit, abban az esetben az érintett személy távollétében megtartott tárgyalás során, az adott tagállam illetékes hatóságai által hozott határozatok elismerésére és végrehajtására e kerethatározatot legkésőbb 2014. január 1-jétől kell alkalmazni. Bármely más tagállam kérheti, hogy a fenti nyilatkozatot kiadó tagállam az érintett személy távollétében megtartott tárgyalás során ezen másik tagállam által hozott határozatok elismerésére és végrehajtására a 2., 3., 4., 5. és 6. cikkben említett kerethatározatok eredetileg elfogadott változatában foglalt vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza.

(4)   A 2., 3., 4., 5. és 6. cikkben említett kerethatározatok vonatkozó rendelkezéseit az (1) és a (3) bekezdésben említett időpontokig továbbra is az eredetileg elfogadott változatuknak megfelelően kell alkalmazni.

(5)   A (3) bekezdés alapján tett nyilatkozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni. A nyilatkozat bármikor visszavonható.

(6)   A tagállamok eljuttatják a Tanács Főtitkárságának és a Bizottságnak azoknak a rendelkezéseknek a szövegét, amelyekkel az e kerethatározatból fakadó kötelezettségeket nemzeti jogukba átültetik.

9. cikk

Felülvizsgálat

(1)   A Bizottság 2014. március 28-ig jelentést készít a tagállamoktól a 8. cikk (6) bekezdésének megfelelően kapott információk alapján.

(2)   A Tanács az (1) bekezdésben említett jelentés alapján értékeli az alábbiakat:

a)

a tagállamok mennyiben tették meg az e kerethatározatnak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket; valamint

b)

e kerethatározat alkalmazása.

(3)   Az (1) bekezdésben említett jelentéshez szükség esetén jogalkotási javaslatokat kell mellékelni.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a kerethatározat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2009. február 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

I. LANGER


(1)  HL C 52., 2008.2.26., 1. o.

(2)  A 2005. február 24-i kerethatározat (HL L 76., 2005.3.22., 16. o.).

(3)  A 2006. október 6-i kerethatározat (HL L 328., 2006.11.24., 59. o.).

(4)  A 2008. november 27-i kerethatározat (HL L 327., 2008.12.5., 27. o.).

(5)  A 2008. november 27-i kerethatározat (HL L 337., 2008.12.16., 102. o.).

(6)  A 2002. június 13-i kerethatározat (HL L 190., 2002.7.18., 1. o.).


Top