EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0240

2009/240/EK: A Bizottság határozata ( 2009. március 4. ) a tagállamoknak a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján bizonyos eltérések alkalmazására való felhatalmazásáról (az értesítés a C(2009) 1327. számú dokumentummal történt)

OJ L 71, 17.3.2009, p. 23–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 183 - 218

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/240/oj

17.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 71/23


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. március 4.)

a tagállamoknak a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján bizonyos eltérések alkalmazására való felhatalmazásáról

(az értesítés a C(2009) 1327. számú dokumentummal történt)

(2009/240/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.3. szakasza, II. mellékletének II.3. szakasza és III. mellékletének III.3. szakasza olyan nemzeti eltérések jegyzékeit tartalmazza, amelyek lehetővé teszik bizonyos helyi körülmények figyelembevételét. Mivel új nemzeti eltérések felvétele vált szükségessé, ezeket a jegyzékeket indokolt átdolgozni.

(2)

Az egyértelműség érdekében indokolt az említett szakaszok teljes szövegét újból megállapítani.

(3)

A 2008/68/EK irányelvet ezért megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a veszélyes anyagok szárazföldi szállításával foglalkozó, a 2008/68/EK irányelvvel létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében felsorolt tagállamok felhatalmazást kapnak arra, hogy a veszélyes áruk szállítása tekintetében saját területükön alkalmazzák a mellékletben megjelölt eltéréseket.

Ezeket az eltéréseket megkülönböztetés nélkül kell alkalmazniuk.

2. cikk

A 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.3. szakasza, II. mellékletének II.3. szakasza és III. mellékletének III.3. szakasza e határozat mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. március 4-én.

a Bizottság részéről

Antonio TAJANI

alelnök


(1)  HL L 260., 2008.9.30., 13. o.


MELLÉKLET

A 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.3. szakasza, II. mellékletének II.3. szakasza és III. mellékletének III.3. szakasza a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet I.3. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„I.3.   Nemzeti eltérések

Az egyes tagállamok által a veszélyes áruk saját területükön belül történő szállítása vonatkozásában, az ezen irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján alkalmazott eltérések.

Az eltérések kódja: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO = Road (közút)

a/bi/bii = a 6. cikk (2) bekezdésének a) pontja/b) pontjának i. alpontja/b) pontjának ii. alpontja alapján

MS = a tagállam nevének rövidítése

nn = sorszám

A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

BE Belgium

RO–a–BE–1

Tárgy: 1. osztály – Kis mennyiség.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.6.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az 1.1.3.6. pont 20 kg-ban korlátozza azon bányászati robbanóanyagok mennyiségét, amelyek közönséges járművekkel szállíthatók.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az ellátóhelyektől távol eső telephelyek üzemeltetői engedélyt kaphatnak 25 kg dinamit vagy más, nagy hatóerejű robbanóanyag és legfeljebb 300 detonátor szállítására közönséges gépjárműveken, amennyiben betartják a robbanóanyag-szolgálat által előírt feltételeket.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Article 111 de l’arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–BE–2

Tárgy: Üres, tisztítatlan konténerek szállítása, amelyek előzőleg többféle osztályba tartozó árut tartalmaztak.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.6.

A nemzeti jogszabály tartalma: A fuvarokmányban feltüntetett bejegyzés: »üres, tisztítatlan küldeménydarabok, amelyek előzőleg többféle osztályba tartozó árut tartalmaztak«.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Dérogation 6-97.

Megjegyzések: Az Európai Bizottság az eltérést a 21. számon vette nyilvántartásba (a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése szerint).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–BE–3

Tárgy: Az RO–a–UK–4 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése:

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–BE–4

Tárgy: Mentesség az ADR valamennyi követelménye alól legfeljebb 1 000 elhasznált ionizációs füstérzékelő háztartásokból belgiumi kezelőlétesítményekbe való, országhatárokon belüli, a füstérzékelők szelektív gyűjtésére kidolgozott forgatókönyv szerinti begyűjtőhelyeken keresztül történő szállítása esetén.

Hivatkozás az ADR-re: Minden követelmény.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára:

A nemzeti jogszabály tartalma: A jóváhagyott típusú ionizációs füstérzékelők háztartási használata nem tartozik sugárvédelmi hatósági ellenőrzés hatálya alá. E füstérzékelők végfelhasználókhoz való szállítása szintén mentesül az ADR követelményei alól (lásd a 2.2.7.1.2. d) pontot).

A WEEE-irányelv (az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelv) rendelkezései értelmében az elhasznált füstérzékelőket az áramköri lapok kezelése és – ionizációs füstérzékelők esetén – a radioaktív anyagok eltávolítása végett szelektív módon kell gyűjteni. A szelektív gyűjtés lehetővé tétele és a háztartások szelektív gyűjtésre való ösztönzése érdekében kidolgozott forgatókönyv szerint a háztartások az elhasznált füstérzékelőket begyűjtőhelyekre viszik, ahonnan azok – bizonyos esetekben egy második begyűjtőhely vagy ideiglenes tárolóhely közbeiktatásával – a kezelést végző létesítménybe kerülnek.

A begyűjtőhelyeken olyan fémanyagú csomagolórendszerek fognak rendelkezésre állni, amelyekben egyenként 1 000 füstérzékelő helyezhető el. A begyűjtőhelyekről egy-egy ilyen füstérzékelőket tartalmazó csomag más hulladékokkal együtt az ideiglenes tárolóhelyre vagy a kezelést végző létesítménybe szállítható. A csomagok »füstérzékelő« felirattal lesznek megjelölve.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: A füstérzékelők begyűjtésére vonatkozó forgatókönyv a sugárvédelem általános szabályairól szóló 2001. július 20-i királyi rendelet 3.1.d.2. cikkében a jóváhagyott műszerek elszállítására vonatkozóan előírt feltételek között szerepel.

Megjegyzések: Ez az eltérés az elhasznált ionizációs füstérzékelők szelektív gyűjtésének lehetővé tételéhez szükséges.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

DE Németország

RO–a–DE–1

Tárgy: 1.4G besorolású gépjárműalkatrészek egybecsomagolása és együvé rakása bizonyos veszélyes árukkal (n4).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.1.10. és 7.5.2.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Egybecsomagolásra és együvé rakásra vonatkozó rendelkezések.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 0431 és 0503 azonosító számú árukat együvé lehet rakni bizonyos típusú és mennyiségű, a mentességi listán feltüntetett veszélyes árukkal (gépjárműgyártáshoz kapcsolódó termékek). Az 1 000-es értéket (úgy, mint az 1.1.3.6.4. pontban) nem szabad túllépni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002. November 6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Megjegyzések: A mentességre a gépjármű-biztonsági alkatrészeknek a helyi igények szerinti gyors eljuttatása érdekében van szükség. A termékek sokfélesége miatt nem jellemző, hogy ezeket a termékeket helyi műhelyekben tárolják.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–DE–2

Tárgy: Mentesség bizonyos mennyiségű, az 1.1.3.6. pontban meghatározott veszélyes áru szállítása esetén a fuvarokmány és a feladói nyilatkozat szükségessége alól (n1).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.1. és 5.4.1.1.6.

Az irányelv mellékletének tartalma: a fuvarokmány tartalma.

A nemzeti jogszabály tartalma: A 7. osztály kivételével egyik osztály esetében sincs szükség fuvarokmányra, ha a szállított áruk mennyisége nem haladja meg az 1.1.3.6. pontban meghatározott mennyiséget.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002. November 6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Megjegyzések: Országhatárokon belüli szállítás esetén a küldeménydarabok jelölése és bárcái által nyújtott információk elegendőnek tekinthetők, mivel helyi áruelosztás esetén fuvarokmányt nem mindig célszerű kiállítani.

Az Európai Bizottság az eltérést a 22. számon vette nyilvántartásba (a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése szerint).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–DE–3

Tárgy: Mérőeszközök és üzemanyag-szivattyúk szállítása (üres, tisztítatlan állapotban).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számra vonatkozó rendelkezések.

Az irányelv mellékletének tartalma: Utasítások a csomagolásra, a jelölésre, az okmányokra, a szállításra és a kezelésre vonatkozóan, valamint a jármű személyzete számára.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az irányadó rendelkezések és az eltérések alkalmazásával kapcsolatos kiegészítő előírások; 1 000 l-ig: úgy, mint az üres, tisztítatlan csomagolásoknál; 1 000 l felett: a tartányokra vonatkozó egyes rendelkezéseknek megfelelően; szállítás csak üres, tisztítatlan állapotban.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002. November 6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Megjegyzések: 7., 38., 38a. számú lista.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–DE–5

Tárgy: A kombinált csomagolás engedélyezése.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.1.10.4. MP2

Az irányelv mellékletének tartalma: A kombinált csomagolás tilalma.

A nemzeti jogszabály tartalma: 1.4S, 2., 3. és 6.1. osztály; az 1.4S osztályba tartozó tárgyak (kézifegyverekhez való lőszer), az aeroszolok (2. osztály), valamint a 3. és a 6.1. osztályba tartozó tisztító- és kezelőanyagok (a felsorolt UN-számok) készletként való kombinált csomagolásának engedélyezése kis mennyiségben és a II. csomagolási csoportba tartozó csomagolásban kombináltan csomagolva történő értékesítés céljából.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002. November 6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Megjegyzések: 30*., 30a., 30b., 30c., 30d., 30e., 30f., 30 g. számú lista.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

DK Dánia

RO–a–DK–1

Tárgy: Háztartásoktól vagy egyes vállalkozásoktól ártalmatlanítás céljából begyűjtött, veszélyes áruk hulladékait vagy maradékait tartalmazó csomagolóeszközök és árucikkek közúti szállítása.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 2., 3., 4.1., 5.2., 5.4. és 8.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Osztályozási alapelvek, különleges rendelkezések, csomagolási rendelkezések, jelölésre és bárcázásra vonatkozó rendelkezések, fuvarokmány és képzés.

A nemzeti jogszabály tartalma: A háztartásokból vagy egyes vállalkozásoktól begyűjtött, veszélyes áruk hulladékát vagy maradékát tartalmazó belső csomagolások vagy árucikkek egybecsomagolhatók egyetlen külső csomagolásba. Az egyes belső és/vagy külső csomagolások tartalma nem haladhatja meg a tömegre vagy a térfogatra megállapított határértéket. Eltérések az osztályba sorolásra, a csomagolásra, a jelölésre és a bárcázásra, az okmányokra és a képzésre vonatkozó jogszabályoktól.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk. 3.

Megjegyzések: Veszélyes áruk hulladékának és maradékának háztartásokból vagy egyes vállalkozásoktól ártalmatlanítás céljából történő begyűjtése esetén nem lehetséges a pontos osztályba sorolás és az ADR valamennyi rendelkezésének alkalmazása. A hulladék rendszerint a kiskereskedelemben árusított csomagolásban található.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–DK–2

Tárgy: Robbanóanyagok és detonátorok csomagolásainak egyazon járművön történő közúti szállítása.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Egybecsomagolásra vonatkozó rendelkezések.

A nemzeti jogszabály tartalma: A veszélyes áruk közúti szállítása során be kell tartani az ADR előírásait.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 1.

Megjegyzések: Gyakorlati igény mutatkozik arra, hogy a robbanóanyagokat a detonátorokkal egyazon járműbe rakodva lehessen szállítani az ilyen áruk tárolási helyéről a munkaterületre és vissza.

Amikor a veszélyes áruk szállítására vonatkozó dán jogszabályokat módosítják, a dán hatóságok az ilyen szállításokat a következő feltételekkel engedélyezik:

1.

Legfeljebb 25 kg D összeférhetőségi csoportba tartozó robbanóanyag szállítható.

2.

Legfeljebb 200 darab B összeférhetőségi csoportba tartozó detonátor szállítható.

3.

A detonátorokat és a robbanóanyagokat külön-külön, ENSZ-tanúsítvánnyal rendelkező csomagolóeszközökbe kell csomagolni, a 94/55/EK irányelvet módosító 2000/61/EK irányelvvel összhangban.

4.

A detonátorokat és a robbanóanyagokat tartalmazó küldeménydarabok közötti távolságnak legalább egy méternek kell lennie. Ennek a távolságnak hirtelen fékezést követően is meg kell maradnia. A robbanóanyagokat és a detonátorokat tartalmazó küldeménydarabokat úgy kell elhelyezni, hogy a járműből a lehető leggyorsabban eltávolíthatók legyenek.

5.

Minden egyéb, a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályt be kell tartani.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

FI Finnország

RO–a–FI–1

Tárgy: Bizonyos mennyiségű veszélyes anyagok szállítása autóbuszokban és kis mennyiségű, kis radioaktivitású radioaktív anyagok szállítása egészségügyi ellátás és kutatás céljából.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.1., 5.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: Csomagolási rendelkezések, okmányok.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az 1.1.3.6. pontban megállapított legfeljebb 200 kg-os nettó tömeget el nem érő veszélyes anyag autóbuszokon történő szállítása megengedett fuvarokmány használata és a csomagolási követelmények betartása nélkül. Legfeljebb 50 kg tömegű kis radioaktivitású radioaktív anyagok egészségügyi ellátás és kutatás céljából való szállítása esetén a járművet nem kell az ADR szerinti jelöléssel és felszereléssel ellátni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–FI–2

Tárgy: Az üres tartány adatainak feltüntetése a fuvarokmányban.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.6.

Az irányelv mellékletének tartalma: Külön rendelkezések üres, tisztítatlan csomagolásokra, járművekre, tartályokra, tartányokra, battériás járművekre és többelemes gázkonténerekre (MEG-konténerek).

A nemzeti jogszabály tartalma: Az olyan üres, tisztítatlan tartányjárművek esetén, amelyekben az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számú anyagok közül többet is szállítottak, a fuvarokmányra feljegyezhető az »utolsó rakomány« szöveg, valamint a legalacsonyabb lobbanásponttal rendelkező termék neve; »Üres tartányjármű, 3., utolsó rakomány: UN 1203 motorbenzin, II.«.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–FI–3

Tárgy: Robbanóanyagok szállítóegységeinek bárcázása és jelölése.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.3.2.1.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A narancssárga tábla kihelyezésére vonatkozó általános rendelkezések.

A nemzeti jogszabály tartalma: A kis mennyiségű robbanóanyagot (legfeljebb [nettó] 1 000 kg) kőbányákba és munkatelepekre szállító szállítóegység (általában kisteherautó) az elején és a hátulján az 1. sz. mintán látható táblával jelölhető.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

FR Franciaország

RO–a–FR–1

Tárgy: Hordozható és mobil gamma-radiográfiai berendezések szállítása (18).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma:

A nemzeti jogszabály tartalma: A gamma-radiográfiai berendezések kezelői által speciális járműveken végzett szállítás mentességet élvez, de különleges szabályokhoz kell igazodni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 28.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–FR–2

Tárgy: Klinikai tevékenységből származó, anatómiai egységekként kezelt, potenciálisan fertőző, UN 3291 azonosító számú, legfeljebb 15 kg tömegű hulladék szállítása.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

A nemzeti jogszabály tartalma: Mentesség az ADR követelményei alól a klinikai tevékenységből származó, anatómiai egységekként kezelt, potenciálisan fertőző, UN 3291 azonosító számú, legfeljebb 15 kg tömegű hulladék szállítása esetében.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 12.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–FR–3

Tárgy: Veszélyes anyagok szállítása tömegközlekedési eszközökön (18).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Utasok és veszélyes anyagok szállítása.

A nemzeti jogszabály tartalma: Veszélyes anyagok tömegközlekedési járműveken, kézipoggyászként történő szállításának szabályai: csak a 4.1., az 5.2. és a 3.4. pontban meghatározott, a csomagok csomagolására, jelölésére és bárcázására előírt rendelkezéseket kell betartani.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 21.

Megjegyzések: Kézipoggyászban csak személyes vagy saját munkakörben való felhasználás céljából szabad veszélyes árut szállítani. Légzőszervi betegségben szenvedők az utazás időtartamára szükséges mennyiségben szállíthatnak hordozható gázpalackokat.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–FR–4

Tárgy: Kis mennyiségű veszélyes anyag saját célra történő szállítása (18).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fuvarokmány meglétére vonatkozó kötelezettség.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az 5.4.1. szakaszban előírt fuvarokmány nem kötelező kis mennyiségű veszélyes anyag saját célra történő szállításakor, ha mennyisége nem haladja meg az 1.1.3.6. bekezdésben meghatározott értékeket.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23-2.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

IE Írország

RO–a–IE–1

Tárgy: Mentesség az ADR 5.4.0. szakaszának a fuvarokmány meglétére vonatkozó követelménye alól a 2.2.3.3. pontban FT2 (23 °C-nál kisebb lobbanáspontú) peszticidként meghatározott, az ADR szerinti 3. osztályba tartozó peszticidek és a 2.2.61.3. pontban folyékony T6 (legalább 23 °C lobbanáspontú) peszticidként meghatározott, az ADR szerinti 6.1. osztályba tartozó peszticidek szállítása esetén, amennyiben a szállított veszélyes áru mennyisége nem haladja meg az ADR 1.1.3.6. szakaszában meghatározott értékeket.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fuvarokmány meglétére vonatkozó követelmény.

A nemzeti jogszabály tartalma: Nincs szükség fuvarokmányra az ADR szerinti 3. és 6.1. osztályba tartozó peszticidek szállítása esetén, amennyiben a szállított veszélyes áru mennyisége nem haladja meg az ADR 1.1.3.6. szakaszában meghatározott értékeket.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Regulation 82(9) of the »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004«.

Megjegyzések: Az említett peszticidek helyi szállítására és továbbítására vonatkozó követelmény túlzott és szükségtelen.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–IE–2

Tárgy: Mentesség az ADR azon egyes rendelkezései alól, amelyek az ADR szerinti 1. osztályba tartozó, 1.3G, 1.4G és 1.4S besorolású, UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404 vagy UN 0453 azonosító számú, lejárt eltarthatósági idejű pirotechnikai cikkek csomagolására, jelölésére és bárcázására vonatkoznak kis (az 1.1.3.6. pontban előírt határértéket el nem érő) mennyiségben a legközelebbi katonai létesítménybe ártalmatlanítás céljából történő szállításuk esetén.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.6., 4.1., 5.2. és 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Lejárt eltarthatósági idejű pirotechnikai eszközök ártalmatlanítása.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404 vagy UN 0453 azonosító számot viselő, lejárt eltarthatósági idejű pirotechnikai cikkeknek kis (az 1.1.3.6. pontban előírt határértéket el nem érő) mennyiségben a legközelebbi katonai létesítménybe ártalmatlanítás céljából történő szállítása esetén nem alkalmazandók az ADR-ben a csomagolásra, a jelölésre és a bárcázásra előírt rendelkezések, ha a fuvarokmány megfelel az ADR általános csomagolási rendelkezéseinek, és tartalmaz bizonyos kiegészítő adatokat. Az eltérés kizárólag a lejárt eltarthatósági idejű elavult pirotechnikai cikkek kis mennyiségben, a legközelebbi katonai létesítménybe, ártalmatlanítás céljából történő helyi szállítására alkalmazható.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Regulation 82(10) of the »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004«.

Megjegyzések: A kis mennyiségű, lejárt eltarthatósági idejű tengerészeti jelzőrakéták biztonságos ártalmatlanítás céljából katonai létesítményekbe történő szállítása (elsősorban a kedvtelési célú vízi járművek tulajdonosaitól és a hajófelszerelés-kereskedőktől) korábban nehézséget okozott, különösen a csomagolási követelményeket illetően. Az eltérés kis (az 1.1.3.6. pontban meghatározott értéknél kisebb) mennyiségekre és helyi szállításra vonatkozik.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–IE–3

Tárgy: Mentesség a 6.7. és a 6.8. pont követelményei alól a névlegesen üres, tisztítatlan (egy helyben tárolásra szolgáló) tárolótartányok tisztítási, javítási, vizsgálati vagy selejtezési céllal történő közúti szállítása tekintetében.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 6.7. és 6.8.

Az irányelv mellékletének tartalma: A tartányok tervezésére, kialakítására, ellenőrzésére és vizsgálataira vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Mentesség az ADR 6.7. és 6.8. pontjának követelményei alól a névlegesen üres, tisztítatlan (egy helyben tárolásra szolgáló) tárolótartányok tisztítási, javítási, vizsgálati vagy selejtezési céllal történő közúti szállítására vonatkozóan, amennyiben a) a tartányhoz csatlakoztatott csőrendszert ésszerű mértékig eltávolítják; b) a tartány megfelelő nyomáscsökkentő szeleppel van ellátva, amely szállítás közben is működőképes marad; valamint c) figyelemmel a b)-re, a tartány és a csőrendszer valamennyi ésszerűen lezárható nyílását a veszélyes anyagok eltávozásának megakadályozása érdekében lezárták.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Proposed amendment to »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: Ezek a tartányok nem áruszállítására, hanem anyagok egy helyben tárolására szolgálnak, és tisztítás, javítás stb. céljából való szállításuk során csak nagyon kis mennyiségű veszélyes anyagot tartalmaznak. Korábban a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése alapján.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–IE–4

Tárgy: Mentesség az ADR 5.3., 5.4. és 7. pontjában, valamint B. mellékletében foglalt követelmények alól italadagolókhoz használt gázpalackok szállítására vonatkozóan olyan esetben, amikor az italok és az adagolásukhoz használt gázpalackok szállítása ugyanazon a járművön történik.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.3., 5.4., 7. pont és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: A járművek jelölése, a szállítmányt kísérő okmányok, rendelkezések a szállítóeszköz felszerelésére és a szállítási műveletekre vonatkozóan.

A nemzeti jogszabály tartalma: Mentesség az ADR 5.3., 5.4. és 7. pontjában, valamint B. mellékletében foglalt követelmények alól az italadagolókhoz használt gázpalackok vonatkozásában olyan esetben, amikor az italok és az adagolásukhoz használt gázpalackok szállítása ugyanazon a járművön történik.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Proposed amendment to »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: Az elsődleges tevékenység az ADR hatálya alá nem tartozó italok szállítása a hozzájuk tartozó kis mennyiségű, kisméretű gázos adagolópalackokkal együtt.

Korábban a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése alapján.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–IE–5

Tárgy: Mentesség írországi belföldi szállítás esetén az ADR 6.2. és 4.1. pontja szerinti, a tartályok kialakítására és vizsgálataira vonatkozó követelmények, valamint a használattal kapcsolatos előírások alól az ADR szerinti 2. osztályba tartozó olyan palackok és gázhordók tekintetében, melyek korábban multimodális szállítási műveletben vettek részt, ideértve a tengeri szállítást is, amennyiben ezeket a palackokat és gázhordókat i. az IMDG-szabályzatnak megfelelően alakítják ki, vizsgálják és használják, ii. nem töltik fel újra Írországban, hanem névlegesen üres állapotban visszaszállítják abba az országba, amely a multimodális szállítási művelet kiindulópontja volt, valamint iii. helyileg és kis tételekben szállítják.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.4.2., 4.1. és 6.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A multimodális szállításra, ideértve a tengeri szállítást is, az ADR szerinti 2. osztályba tartozó palackok és gázhordók használatára és az ADR szerinti 2. osztályba tartozó palackok és gázhordók kialakítására és vizsgálataira vonatkozó előírások.

A nemzeti jogszabály tartalma: A 4.1. és a 6.2. pont rendelkezései nem alkalmazandók az ADR szerinti 2. osztályba tartozó palackokra és gázhordókra, amennyiben i. e palackok és gázhordók kialakítása és vizsgálatai megfelelnek az IMDG-szabályzatnak, ii. ezeket a palackokat és gázhordókat az IMDG-szabályzatnak megfelelően használják, iii. ezeket a palackokat és gázhordókat multimodális szállítás művelet keretében juttatták el a feladóhoz, ideértve a tengeri szállítást is, iv. ezeknek a palackoknak és gázhordóknak a multimodális szállítás címzettjétől (lásd a iii. alpontban) a végfelhasználóhoz való szállítása csak egyetlen, ugyanazon a napon teljesített szállítási műveletből áll, v. ezeket a palackokat és gázhordókat nem töltik fel újra az országban, hanem névlegesen üresen visszaszállítják abba az országba, amely a multimodális szállítási művelet kiindulópontja volt (lásd a iii. alpontban), valamint vi. ezeket a palackokat és gázhordókat az országon belül helyileg, kis tételekben szállítják.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Proposed amendment to »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: A palackokban és gázhordókban tárolt gázok általában a végfelhasználók által meghatározott összetételűek, ezért célszerű őket az ADR hatályán kívül eső területről behozni. A használatot követően a névlegesen üres palackokat és gázhordókat vissza kell juttatni a származási országba, ahol újra feltöltik őket a kérdéses gázzal – azaz nem tölthetők fel Írországban vagy az ADR hatálya eső egyéb területen. A szabályok az ADR előírásaival nem, az IMDG-szabályzattal azonban összhangban vannak, és e szabályzat alkalmazásában elfogadottnak tekintendők. Az ADR hatályán kívül eső területről induló multimodális szállítási művelet tervezett végcélja az importőr telephelye, ahonnan ezeket a palackokat és gázhordókat Írországon belül kis tételekben a végfelhasználókhoz szállítják. Az Írország határain belüli szállítás a 94/55/EK irányelv módosított 6. cikkének (9) bekezdésével összhangban történik.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

LT Litvánia

RO–a–LT–1

Tárgy: Az RO–a–UK–6 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 »Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje« (337. sz. kormányhatározat a veszélyes áruk Litván Köztársaságon belüli közúti szállításáról, elfogadták 2000. március 23-án).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

UK Egyesült Királyság

RO–a–UK–1

Tárgy: Egyes kevésbé veszélyes radioaktív áruk (órák, karórák, füstérzékelők, iránytűk) szállítása (E1).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: Az ADR legtöbb követelménye.

Az irányelv mellékletének tartalma: A 7. osztályba sorolt anyagok szállítására vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Teljes körű mentesség a nemzeti jogi rendelkezések alól egyes, korlátozott mennyiségű radioaktív anyagot tartalmazó kereskedelmi termékek esetében. (Személyek általi viselésre szánt világítóberendezés; bármilyen közúti vagy vasúti járműben 500 darabnál nem több, háztartási használatra szánt füstérzékelő, egyenként 40 kBq-t meg nem haladó radioaktivitással; vagy bármilyen közúti vagy vasúti járműben öt darabnál nem több, tríciumgázzal töltött világítótest, egyenként 10 GBq-t meg nem haladó radioaktivitással).

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Megjegyzések: Ez az eltérés csak rövid távú intézkedés: feleslegessé válik, amint az ADR-be beépítik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) előírásainak hasonló módosításait.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–2

Tárgy: Mentesség a bizonyos mennyiségű, az ADR szerinti 7. osztályba tartozóktól eltérő veszélyes áruk szállítására vonatkozó fuvarokmány járművön tartásának az 1.1.3.6. pont szerinti kötelezettsége alól (E2).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.6.2. és 1.1.3.6.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: Mentességek bizonyos, a szállítóegységenkénti mennyiségekre vonatkozó követelmények alól.

A nemzeti jogszabály tartalma: Kisebb mennyiség esetében nem követelmény a fuvarokmány, kivéve akkor, ha a kisebb mennyiség nagyobb szállítmány részét képezi.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Megjegyzések: Ez a mentesség országhatárokon belüli szállításra vonatkozik, amikor fuvarokmányt nem mindig célszerű kiállítani.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–3

Tárgy: Mentesség tűzoltó készülék járművön tartása alól kis radioaktivitású anyagokat szállító járművek esetében (E4).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.1.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: A tűzoltó készülék járművön tartására vonatkozó követelmény.

A nemzeti jogszabály tartalma: A tűzoltó készülék járművön tartására vonatkozó követelményt nem kell alkalmazni kizárólag mentességet élvező küldemények (UN 2908, 2909, 2910 és 2911) szállítása esetén.

Kisszámú küldeménydarab szállítása esetén enyhébb követelményekhez kell igazodni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Megjegyzések: A tűzoltó készülék járművön tartását gyakorlati szempontból nem érdemes megkövetelni az UN 2908, 2909, 2910 és 2911 azonosító számú anyagok szállításakor; az ilyen műveletekhez gyakran kisebb járműveket használnak.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–4

Tárgy: Korlátozott mennyiségű áru (kivéve az 1., a 4.2., a 6.2. és a 7. osztályba tartozó árukat) belső csomagolásban történő szállítása kiskereskedőkhöz vagy felhasználókhoz: a helyi elosztóraktáraktól a kiskereskedőkhöz vagy felhasználókhoz, illetve a kiskereskedőktől a végfelhasználókhoz (N1).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A csomagolóeszközökre és vizsgálataikra vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: A csomagolás esetében nem követelmény a RID-ben/ADR-ben, az ENSZ által vagy másutt előírt jelölés alkalmazása, amennyiben a csomagolás a 3. listán felsorolt árukat tartalmazza.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Megjegyzések: Az ADR követelményei nem megfelelőek az elosztóraktártól a kiskereskedőkig vagy felhasználókig, illetve a kiskereskedőktől a végfelhasználókig tartó végső szállítási szakasz szabályozására. Az eltérés célja, hogy a helyi áruelosztás végső szakaszában lehetővé tegye a kiskereskedelmi forgalmazásra szánt áruk belső csomagolásának külső csomagolás nélküli szállítását.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–5

Tárgy: Az 1.1.3.6.3. pont táblázatában az 1. és 2. kategóriába tartozó, 1. osztályba sorolt áruk esetében eltérő »szállítóegységenkénti legnagyobb összmennyiség« lehetővé tétele (N10).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.6.3. és 1.1.3.6.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: A szállítóegységenkénti mennyiségekre vonatkozó mentességek.

A nemzeti jogszabály tartalma: A robbanóanyagok mennyiségi határértékeire és együvé rakására vonatkozó mentességet érintő szabályok.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Megjegyzések: Eltérő mennyiségi határértékek alkalmazása az 1. osztályba tartozó árukra vonatkozóan: az 1. kategória esetében 50, a 2. kategória esetében 500. A vegyes rakományokkal kapcsolatos számítások alkalmazásában a szorzótényező az 1. szállítási kategóriára 20, a 2. szállítási kategóriára 2.

Korábbi mentesség a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése alapján.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–6

Tárgy: Az EX/II járműveken szállított robbanóeszközök legnagyobb megengedett nettó tömegének növelése (N13).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5.5.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A robbanóanyagok és -eszközök szállítható mennyiségeinek meghatározása.

A nemzeti jogszabály tartalma: A robbanóanyagok és -eszközök szállítható mennyiségeinek meghatározása.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Megjegyzések: Az Egyesült Királyságban hatályos jogszabályi rendelkezések az 1.1C, 1.1D, 1.1E és 1.1J összeférhetőségi csoportok esetében maximálisan nettó 5 000 kg áru szállítását teszik lehetővé II. típusú járművekkel.

Számos, Európában szállított, az 1.1C, 1.1D, 1.1E és 1.1J osztályba tartozó áru nagy terjedelmű, hosszuk meghaladja a 2,5 métert. Elsősorban katonai célú robbanóeszközökről van szó. Az EX/III járművek szerkezeti felépítésére vonatkozó korlátozás (zárt járműveknek kell lenniük) igen nehézzé teszi az említett robbanóeszközöknek az ilyen járművekbe való be- és azokból való kirakodását. Egyes robbanóeszközökhöz a szállítás mindkét végpontján speciális be- és kirakodó berendezésekre lenne szükség. Ilyen berendezés gyakorlatilag alig áll rendelkezésre. Az Egyesült Királyságban igen csekély számú EX/III jármű van használatban, és rendkívül megterhelő lenne az iparágra nézve, ha további speciális EX/III járműveket kellene gyártani az ilyen típusú robbanótárgyak szállítására.

Az Egyesült Királyságban a katonai célú robbanóanyagokat általában független fuvarozók szállítják, így nincs lehetőség a keretirányelvben a katonai járművekre vonatkozóan megállapított mentesség alkalmazására. A probléma megoldása érdekében az Egyesült Királyság korábban is lehetővé tette a legfeljebb 5 000 kg tömegű robbanótárgyak EX/II típusú járműveken történő szállítását. A jelenlegi határérték nem mindig megfelelő, mert egy-egy robbanóeszköz 1 000 kg-nál több robbanóanyagot is tartalmazhat.

1950 óta csupán két olyan baleset fordult elő (mindkettő az 50-es években), amelyek során az 5 000 kg-nál nagyobb tömegű robbantóanyag felrobbant. A baleseteket az okozta, hogy abroncstűz, illetve a kipufogórendszer felhevülése miatt kigyulladt a ponyva. A tűzesetek kisebb rakománnyal is előfordulhattak volna. Haláleset vagy sérülés nem történt.

Tapasztalatilag belátható, hogy a megfelelően csomagolt robbanóeszközök aktiválódása nem valószínű ütközés – például járművek összeütközése – következtében. A katonai jelentések és a rakéták becsapódásvizsgálati eredményei azt mutatják, hogy a töltetek aktiválódásához a 12 méterről végzett ejtési próba által előidézett becsapódási sebességnél nagyobb becsapódási sebesség szükséges.

Mindez nem érinti a jelenlegi biztonsági előírásokat.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–7

Tárgy: Felügyeleti követelmények alóli mentesség bizonyos, az 1. osztályba tartozó áruk kis mennyisége esetén (N12).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.4. és 8.5. S1(6).

Az irányelv mellékletének tartalma: Meghatározott mennyiségű veszélyes árut szállító járművek felügyeleti követelményei.

A nemzeti jogszabály tartalma: Rendelkezik a biztonságos várakozásról és felügyeletről, de nem követeli meg, hogy bizonyos, az 1. osztályba tartozó rakományok mindenkor felügyelet alatt legyenek, ahogyan azt az ADR 8.5. pontjában foglalt S1. kiegészítő követelmény 6. pontja előírja.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Megjegyzések: Az ADR által előírt felügyeleti követelmények nemzeti szinten nem mindig teljesíthetők.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–8

Tárgy: Különböző robbanóanyagok, valamint robbanóanyagok és más veszélyes áruk vasúti kocsikban, járműveken és konténerekben történő együvé rakására vonatkozó korlátozások enyhítése (N4/5/6).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5.2.1. és 7.5.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az együvé rakás meghatározott típusaira vonatkozó korlátozások.

A nemzeti jogszabály tartalma: A nemzeti jogszabály a robbanóanyagok együvé rakása tekintetében kevésbé korlátozó mindaddig, amíg a szállítás kockázatmentesen végrehajtható.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18.

Megjegyzések: Az Egyesült Királyság eltéréseket kíván engedélyezni a robbanóanyagok más robbanóanyagokkal, illetve a robbanóanyagok más veszélyes árukkal történő együvé rakására vonatkozó szabályoktól. Minden eltérés a rakomány egy vagy több elemét érintő mennyiségi korlátozással jár majd, és csak akkor engedhető meg, ha »minden ésszerű intézkedést megtettek annak megakadályozására, hogy a robbanóanyagok bármilyen módon érintkezésbe kerüljenek az ilyen árukkal vagy más módon veszélyeztessék azokat, és viszont«.

Példák az Egyesült Királyság által engedélyezni kívánt eltérésekre:

1.

Az UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 és 0361 azonosító számú robbanóanyagok egy járművön szállíthatók az UN 1942 azonosító szám alá sorolt veszélyes árukkal. Az UN 1942 azonosító számú áru szállítható mennyiségét úgy kell korlátozni, mintha 1.1D besorolású robbanóanyag lenne.

2.

Az UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 és 0453 azonosító számú robbanóanyagok egy járművön szállíthatók a 2. szállítási kategóriába tartozó veszélyes árukkal (kivéve a gyúlékony gázokat, a fertőző anyagokat és a mérgező anyagokat), illetve a 3. szállítási kategóriába tartozó veszélyes anyagokkal, vagy ezek bármely kombinációjával, amennyiben a 2. szállítási kategóriába tartozó veszélyes anyagok össztömege vagy össztérfogata nem haladja meg az 500 kg-ot, illetve litert, és a robbanóanyagok nettó össztömege nem haladja meg az 500 kg-ot.

3.

Az 1.4G besorolású robbanóanyagok egy járművön szállíthatók a 2. szállítási kategóriába tartozó gyúlékony folyadékokkal vagy gázokkal, vagy a 3. szállítási kategóriába tartozó nem gyúlékony, nem mérgező gázokkal, vagy azok bármely kombinációjával, amennyiben a veszélyes áruk együttes tömege vagy térfogata nem haladja meg a 200 kg-ot, illetve litert, és a robbanóanyagok nettó össztömege nem haladja meg a 20 kg-ot.

4.

Az UN 0106, 0107 és 0257 UN azonosító számú robbanóeszközök együtt szállíthatók a D, E vagy F összeférhetőségi csoportba tartozó olyan robbanóeszközökkel, amelyeknek alkotóelemét képezik. Az UN 0106, 0107 vagy 0257 azonosító számú robbanóeszközök együttes mennyisége nem haladhatja meg a 20 kg-ot.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–9

Tárgy: Radioaktív anyagok kis mennyiségben, kisméretű járműveken történő szállítása esetén a narancssárga táblák helyett alternatív jelölés alkalmazása.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.3.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A radioaktív anyagokat szállító kisméretű járműveken narancssárga tábla elhelyezésének követelménye.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az eljárásban jóváhagyott minden eltérés megengedett. A kért eltérés a következő:

A járműveket vagy

a)

az ADR 5.3.2. pontjának vonatkozó rendelkezései szerint kell megjelölni; vagy

b)

alternatívaként a nemzeti jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő figyelemfelhívó felirattal is meg lehet jelölni, amennyiben a jármű legfeljebb tíz, nem hasadó vagy hasadó engedményes radioaktív anyagot tartalmazó küldeménydarabot szállít, és a küldeménydarabok szállítási mutatószámainak összege legfeljebb 3.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Megjegyzések:

Érvényességi idő: 2015. június 30.

A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontja alapján

BE Belgium

RO–bi–BE–1

Tárgy: Szállítás ipartelepek közvetlen közelében, ideértve a közforgalmú utakon megvalósuló szállítást is.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: A. és B. melléklet.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az eltérések a küldeménydarabok okmányaira, bárcázására és jelölésére, valamint a járművezetői engedélyre vonatkoznak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Dérogations 2-89, 4-97 et 2-2000.

Megjegyzések: A veszélyes árukat telephelyek között szállítják.

2-89. sz. eltérés: átkelés főútvonalakon (vegyi anyagok küldeménydarabokban).

4-97. sz. eltérés: 2 km-es távolság (nyersvas bugák 600 °C hőmérsékleten).

2-2000. sz. eltérés: kb. 500 m-es távolság (IBC-konténerek, PG II., III., 3., 5.1., 6.1., 8. és 9. osztály).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–BE–3

Tárgy: Járművezetők képzése.

Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számú anyagok küldeménydarabokban és tartányban történő helyi szállítása (Belgiumban, a bejegyzés szerinti székhelytől számított 75 km-es sugarú körzetben).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.2.

Az irányelv mellékletének tartalma:

A képzés szerkezete:

1.

küldeménydarabokra vonatkozó oktatás;

2.

tartányokra vonatkozó oktatás;

3.

Cl 1 szakosító képzés,

4.

Cl 7 szakosító képzés.

A nemzeti jogszabály tartalma: Fogalommeghatározások – vezetői engedély – kiállítás – másodpéldányok – érvényesség és meghosszabbítás – a tanfolyamok és a vizsga megszervezése – eltérések – szankciók – záró rendelkezések.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Jövőbeni rendelkezésben állapítandó meg.

Megjegyzések: A tervek szerint kezdő tanfolyamra, majd vizsgára kerül sor az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számú anyagok küldeménydarabokban és tartányokban, a bejegyzés szerinti székhelytől számított 75 km-es sugarú körzetben történő szállítására vonatkozóan. A képzés időtartamának meg kell felelnie az ADR követelményeinek (öt év elteltével a járművezetőnek továbbképzésen kell részt vennie és vizsgát kell tennie). A bizonyítványon feltüntetett képesítés: »Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számú anyagok országhatárokon belüli szállítása a 2008/68/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján«.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–BE–4

Tárgy: Veszélyes áruk tartányban való szállítása égetéssel történő ártalmatlanítás céljából.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 3.2.

A nemzeti jogszabály tartalma: A 3.2. pont táblázatától eltérően bizonyos feltételekkel megengedett vízzel reakcióba lépő, mérgező folyadék, III. csomagolási csoportba tartozó egyéb anyag szállítása L4DH helyett L4BH tartánykódú tartánykonténerben.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Dérogation 01 – 2002.

Megjegyzések: A rendelkezés csak veszélyes hulladékok kis távolságra történő szállítására alkalmazható.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–BE–5

Tárgy: Hulladék szállítása hulladékártalmatlanító létesítménybe.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.2., 5.4., 6.1. (korábban: A5., 2X14., 2X12.)

Az irányelv mellékletének tartalma: Besorolás, jelölés és a csomagolásra vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az ADR szerinti besorolás helyett a hulladékokat a csoportokon belüli veszélyes reakciók elkerülése érdekében különböző csoportokba sorolják (gyúlékony oldószerek, festékek, savak, akkumulátorok stb.). A csomagolás gyártására vonatkozó követelmények kevésbé szigorúak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Megjegyzések: Ez a rendelkezés kis mennyiségű hulladék hulladékártalmatlanító létesítménybe való szállítása esetén alkalmazható.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–BE–6

Tárgy: Az RO–bi–SE–5 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése:

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–BE–7

Tárgy: Az RO–bi–SE–6 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése:

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–BE–8

Tárgy: Az RO–bi–UK–2 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése:

Érvényességi idő: 2015. június 30.

DE Németország

RO–bi–DE–1

Tárgy: Egyes adatok mellőzése a fuvarokmányban (n2).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarokmány tartalma.

A nemzeti jogszabály tartalma: Minden osztály, kivéve az 1. (az 1.4S kivételével), az 5.2. és a 7. osztályt.

A fuvarokmányban nem kell feltüntetni:

a)

helyi árukiszállítás esetén a címzettet (kivéve a teljes rakományban történő szállítást, valamint a bizonyos útvonalakon történő szállítást);

b)

a csomagolás mennyiségét és típusát, ha az 1.1.3.6. pontot nem alkalmazzák, illetve ha a jármű megfelel az A. és a B. melléklet valamennyi előírásának;

c)

üres, tisztítatlan tartányok esetében elegendő az utolsó rakományra vonatkozó fuvarokmány.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002. November 6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Megjegyzések: Az érintett szállítások esetében nem célszerű minden rendelkezés alkalmazása.

Az Európai Bizottság az eltérést a 22. számon vette nyilvántartásba. (a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése alapján).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–DE–2

Tárgy: A 9. osztályba tartozó, PCB-vel szennyezett anyagok ömlesztett szállítása.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Ömlesztett szállítás.

A nemzeti jogszabály tartalma: Ömlesztett szállítás engedélyezése folyadék-, illetve porálló módon lezárt, cserélhető járműfelépítményekben vagy konténerekben.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002. November 6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Megjegyzések: A 11. sz. eltérés időbeli hatálya 2004. december 31-ig terjed; 2005-től ugyanezeket a rendelkezéseket írja elő az ADR és a RID.

Lásd még az M137 többoldalú megállapodást.

4*. számú lista.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–DE–3

Tárgy: Csomagolt veszélyes hulladék szállítása.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1–5.

Az irányelv mellékletének tartalma: Osztályba sorolás, csomagolás és jelölés.

A nemzeti jogszabály tartalma: 2–6.1., 8. és 9. osztály: veszélyes hulladékok kombinált csomagolása és szállítása csomagokban és IBC-konténerekben; a hulladékot belső csomagba kell csomagolni (összegyűjtve), és meghatározott hulladékcsoportokba kell sorolni (a hulladékcsoportokon belüli veszélyes reakciók elkerülése érdekében). A hulladékcsoportok vonatkozásában külön írásos utasítások használata fuvarokmányként; háztartási és laboratóriumi hulladékok összegyűjtése stb.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002. November 6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Megjegyzések: 6*. számú lista.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

DK Dánia

RO–bi–DK–1

Tárgy: Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számú és a 2. osztályba tartozó anyagok fuvarokmány nélküli szállítása.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fuvarokmány szükséges.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számú, a 3. osztályba tartozó ásványolajtermékek és a 2. osztályba tartozó gázok árukiszállítás keretében történő szállításánál (amikor az árukat több felhasználóhoz kell továbbítani vagy a visszaküldött árukat hasonló módon összegyűjteni) nem szükséges fuvarokmány, amennyiben az írásbeli utasítás – az ADR által megkövetelt információkon kívül – tartalmazza az UN-számot, a megnevezést és az osztályt.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 729 af 15 august 2001 om vejtransport af farligt gods.

Megjegyzések: A fentiek szerinti nemzeti eltérés hátterében olyan elektronikus berendezések kifejlesztése áll, amelyek lehetővé teszik például az ilyen elektronikus berendezéseket használó olajtársaságok számára, hogy a fogyasztókról folyamatosan információt szolgáltassanak a járművek felé. Mivel ezek az információk a szállítás megkezdésekor még nem állnak rendelkezésre, hanem csak a szállítási művelet közben jutnak el a járművekre, a művelet megkezdése előtt nem lehetséges a fuvarokmányok kiállítása. Ilyen jellegű szállítás csak meghatározott területeken folytatható.

Dánia a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése alapján már kapott engedélyt hasonló eltérés alkalmazására.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–DK–2

Tárgy: Az RO–bi–SE–6 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, módosítva.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–DK–3

Tárgy: Az RO–bi–UK–1 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, módosítva.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

EL Görögország

RO–bi–EL–1

Tárgy: A 2001. december 31. előtt nyilvántartásba vett rögzített tartányokra (tartányjárművekre) vonatkozó biztonsági előírásoktól való eltérés meghatározott kategóriába tartozó veszélyes anyagok helyi jellegű vagy kis mennyiségben történő szállítása esetén.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.6.3.6., 6.8.2.4.2., 6.8.2.4.3., 6.8.2.4.4., 6.8.2.4.5., 6.8.2.1.17–6.8.2.1.22., 6.8.2.1.28., 6.8.2.2., 6.8.2.2.1., 6.8.2.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fémfalú rögzített tartányok (tartányjárművek), leszerelhető tartányok és tartánykonténerek, tartányos cserefelépítmények; battériás járművek és MEG-konténerek kialakítására, szerelvényeire, típusjóváhagyására, ellenőrzésére, vizsgálatára és jelölésére vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Átmeneti rendelkezés: A Görögországban első ízben 1985. január 1. és 2001. december 31. között nyilvántartásba vett rögzített tartányok (tartányjárművek), leszerelhető tartányok és tartánykonténerek 2010. december 31-ig használhatók. Az átmeneti rendelkezés a következő UN-számok alá tartozó veszélyes anyagok szállítására szolgáló járműveket érinti: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). A rendelkezés kis mennyiségekre vagy helyi szállításra vonatkozik, a fent említett időszakban nyilvántartásba vett járművek esetében. Az átmeneti időszak a következők szerint átalakított tartányjárművekre vonatkozik:

1.

Az ADR felügyelettel és vizsgálattal kapcsolatos előírásai: 6.8.2.4.2., 6.8.2.4.3., 6.8.2.4.4., 6.8.2.4.5., (1999. évi ADR: 211 151., 211 152., 211 153., 211 154.).

2.

A legfeljebb 3 500 liter befogadóképességű rekeszes tartányok falvastagságának legalább 3 mm-nek kell lennie, a legfeljebb 6 000 liter befogadóképességű rekeszes tartányok falát pedig lágyacélból kell készíteni legalább 4 mm falvastagsággal, függetlenül a válaszfalak típusától és vastagságától.

3.

Alumínium vagy más fém használata esetén a tartányoknak a korábbi nyilvántartásba vétel szerinti ország helyi hatósága által jóváhagyott műszaki dokumentációban előírt, a vastagságra és egyéb műszaki előírásokra vonatkozó követelményeknek kell megfelelniük. Ha nem áll rendelkezésre műszaki dokumentáció, a tartányoknak a 6.8.2.1.17. (211 127.) pont követelményeinek kell megfelelniük.

4.

A tartányoknak meg kell felelniük a 211 128., a 6.8.2.1.28. (211 129.) szélzetszám alatt, a 6.8.2.2. pontban és annak 6.8.2.2.1. és 6.8.2.2.2. (211 130., 211 131.) alpontjaiban meghatározott követelményeknek.

Pontosabban: az első ízben 2002. december 31. előtt nyilvántartásba vett, kizárólag gázolaj (UN 1202) helyi szállítására használt, 4 tonnánál kisebb tömegű, 3 mm-nél kisebb falvastagságú tartányjárművek csak akkor használhatók, ha azokat a 211 127. (5) b4. szélzetszám (6.8.2.1.20. pont) szerint átalakították.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Követelmények a forgalomban részt vevő rögzített tartányok [tartányjárművek] és leszerelhető tartányok kialakítására, szerelvényeire, ellenőrzésére és vizsgálataira egyes veszélyesáru-kategóriák tekintetében).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO-bi–EL–2

Tárgy: Eltérés az alapjármű szerkezetére vonatkozó követelményektől az első ízben 2001. december 31. előtt nyilvántartásba vett, veszélyes áruk helyi szállítására szolgáló járművek esetében.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 2001. évi ADR: 9.2., 9.2.3.2., 9.2.3.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az alapjárművek szerkezetére vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az eltérés az UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 és 3257 azonosító számú veszélyes áruk helyi szállítására szolgáló azon járművekre vonatkozik, amelyeket első ízben 2001. december 31. előtt vettek nyilvántartásba.

A fenti járműveknek a következő kivételektől eltekintve meg kell felelniük a 94/55/EK irányelv B. melléklete 9. (9.2.1–9.2.6.) pontjában foglalt követelményeknek:

A 9.2.3.2. pont követelményeinek csak akkor kell eleget tenni, ha a jármű rendelkezik gyári blokkolásgátló fékrendszerrel és a 9.2.3.3.1. pontban meghatározott tartósfékkel, de nem szükségszerűen felel meg a 9.2.3.3.2. és 9.2.3.3.3. pontnak.

A menetíró készülék áramellátását közvetlenül az akkumulátortelephez csatlakoztatott biztonsági reteszen keresztül kell biztosítani (220514. szélzetszám), és az emelhető tengely villamos emelőszerkezetének ott kell lennie, ahová azt a gyártó eredetileg elhelyezte, illetve azt megfelelő zárt házban kell védeni (220517. szélzetszám).

A dízel fűtőolaj (UN 1202) helyi szállítására szolgáló, 4 tonnánál kisebb legnagyobb tömegű tartányjárműveknek meg kell felelniük a 9.2.2.3., a 9.2.2.6., a 9.2.4.3. és a 9.2.4.5. pont követelményeinek, a többi követelménynek azonban nem feltétlenül.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (A már használatban lévő, egyes veszélyesáru-kategóriák helyi szállítására használt járművek műszaki követelményei).

Megjegyzések: A fenti járművek száma a már nyilvántartásba vett összes jármű számához képest csekély, és csak helyi szállításra alkalmazzák őket. A kért tartalmú eltérés a kérdéses járműpark mérete és a szállított áruk jellege miatt nem jelent közlekedésbiztonsági kockázatot.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

ES Spanyolország

RO–bi–ES–1

Tárgy: Vízmentes ammónia kiszállítására szolgáló speciális felszerelés.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 6.8.2.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A külső alkatrészek (csövek, oldalsó csapószelepek) károsodása esetén bekövetkező szivárgás elkerülése érdekében a belső zárószelepet és szelepülését védeni kell az ellen, hogy külső behatásra kiszakadjanak, vagy úgy kell őket megtervezni, hogy ellenálljanak az ilyen behatásnak. A töltő és leeresztő alkatrészeknek (ideértve a karimákat és a menetes csatlakozókat is) és a védőfedőknek (ha vannak) alkalmasnak kell lenniük a véletlen felnyílást megakadályozó lezárásra.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az 1992. január 1. előtt használatba vett, mezőgazdasági célokra, vízmentes ammónia kiszállítására és alkalmazására használt tartányok a belső helyett külső biztonsági alkatrészekkel szerelhetők fel, amennyiben azok a tartány fala által nyújtott védelemmel legalább egyenértékű védelmet nyújtanak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Megjegyzések: 1992. január 1. előtt egy bizonyos típusú, külső biztonsági alkatrészekkel felszerelt tartányt kizárólag a mezőgazdaságban, vízmentes ammónia termőföldre való közvetlen kijuttatására használtak. Ilyen tartányok még ma is vannak használatban. Közúton ritkán közlekednek feltöltött állapotban, használatuk a nagy gazdaságok trágyázására korlátozódik.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

FI Finnország

RO–bi–FI–1

Tárgy: A fuvarokmány adatainak módosítása robbanóanyagok esetében.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.2.1.(a)

Az irányelv mellékletének tartalma: Az 1. osztályra vonatkozó külön rendelkezések.

A nemzeti jogszabály tartalma: A fuvarokmányban a robbanóanyagok tényleges nettó tömege helyett megadható a detonátorok száma (1 000 detonátor 1 kg robbanóanyagnak felel meg).

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Megjegyzések: Ez az információ országhatárokon belüli szállítás esetén elegendőnek tekinthető. Ezt az eltérést kis mennyiségű helyi szállítás esetén alkalmazzák, elsősorban ipari robbantásokhoz.

Az Európai Bizottság az eltérést a 31. számon vette nyilvántartásba.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–FI–2

Tárgy: Az RO–bi–SE–10 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése:

Érvényességi idő: 2015. június 30.

FR Franciaország

RO–bi–FR–1

Tárgy: A tengeri szállításhoz előírt okmányok fuvarokmányként való felhasználása a hajók kirakodását követő rövid szállítási műveletek esetében.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A veszélyes áruk fuvarokmányaként használt okmányokban feltüntetendő információk.

A nemzeti jogszabály tartalma: A tengeri szállításhoz előírt okmány 15 km-es sugarú körzeten belül fuvarokmányként felhasználható.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23-4.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–FR–2

Tárgy: Az 1. osztályba tartozó áruk más osztályba tartozó veszélyes anyagokkal együtt történő szállítása (91).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5.2.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A különböző veszélyességi bárcával ellátott küldeménydarabok együvé rakásának tilalma.

A nemzeti jogszabály tartalma: Egyszerű vagy összeszerelt detonátorok és az 1. osztályba nem tartozó áruk meghatározott feltételek mellett legfeljebb 200 km távolságon Franciaországon belül együtt szállíthatók.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 26.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–FR–3

Tárgy: Telepített LPG-tárolótartányok szállítása (18).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

A nemzeti jogszabály tartalma: A telepített LPG-tárolótartányok szállítására külön szabályok vonatkoznak. Ezek a szabályok csak rövid távolságon történő szállításra alkalmazhatók.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 30.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–FR–4

Tárgy: A mezőgazdasági szállításra (rövid távolságokon) alkalmazott járművek jóváhagyására és vezetőinek oktatására vonatkozó különös feltételek.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 6.8.3.2.; 8.2.1. és 8.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A tartányok szerelvényei és a járművezetők képzése.

A nemzeti jogszabály tartalma:

 

Járművek jóváhagyására vonatkozó különös rendelkezések.

 

Járművezetők különleges képzése.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 29-2 – Annexe D4.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

IE Írország

RO-bi–IE–1

Tárgy: Mentesség az 5.4.1.1.1. pont követelménye alól, amely szerint az UN 1223, UN 1202 és UN 1965 azonosító számú kerozin, dízelüzemanyag vagy cseppfolyósított szénhidrogéngáz végfelhasználóhoz való szállítása esetén a fuvarokmányon fel kell tüntetni i. a címzett nevét és címét, ii. a csomagok számát és leírását, valamint iii. a veszélyes anyagok összmennyiségét.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: Okmányok.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az ADR B. mellékletének B.5. függelékében meghatározott UN 1223, UN 1202 és UN 1965 azonosító számú kerozin, dízelüzemanyag vagy cseppfolyósított szénhidrogéngáz végfelhasználóhoz való szállítása esetén a szállítóegységen nem szükséges feltüntetni a címzett nevét és címét, a csomagok, az IBC-konténerek vagy tartályok számát és leírását, illetve a szállított összmennyiséget.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Regulation 82(2) of the»Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: A háztartási fűtőolaj háztartásokba való szállítása esetén általános gyakorlat, hogy színültig töltik a fogyasztó tárolótartányát, ezért amikor a feltöltött tartálykocsi megkezdi útját, nem ismert sem a fogyasztók (egy-egy menetre jutó) száma, sem a szállítmány tulajdonképpeni mennyisége. Cseppfolyósított szénhidrogéngázzal töltött palackok háztartásokba való szállítása esetén általános gyakorlat, hogy az üres palackokat teli palackokra cserélik, ezért a szállítási művelet megkezdésekor nem ismert sem a fogyasztók száma, sem az egy háztartásra jutó szállítmányok mennyisége.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–IE–2

Tárgy: Mentesség annak lehetővé tételére, hogy üres, tisztítatlan tartányok szállítása esetén az 5.4.1.1.1. pontban megkövetelt fuvarokmány az utolsó rakomány fuvarokmánya legyen.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: Okmányok.

A nemzeti jogszabály tartalma: Üres, tisztítatlan tartányok szállítása esetén elegendő az utolsó rakomány fuvarokmánya.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Regulation 82(3) of the»Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: Különösen benzinnek és/vagy dízelüzemanyagnak az üzemanyagtöltő állomásra történő szállítása esetén az utolsó szállítási művelet elvégzését követően a tartányjármű egyenesen az olajtárolóhoz tér vissza (hogy ismét feltöltsék a további szállításokhoz).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–IE–3

Tárgy: Mentesség annak lehetővé tételére, hogy veszélyes anyagok olyan be- és kirakodását, amelyre a 7.5.11. pontban a CV1 vagy a 8.5. pontban az S1 külön rendelkezés vonatkozik, nyilvános helyen az illetékes hatóság külön engedélye nélkül lehessen végezni.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5. és 8.5.

Az irányelv mellékletének tartalma: A be- és kirakodásra, valamint a rakomány kezelésére vonatkozó kiegészítő előírások.

A nemzeti jogszabály tartalma: A 7.5.11. és a 8.5. pont követelményeitől eltérve a veszélyes áruk nyilvános helyen való be- és kirakodására az illetékes hatóság külön engedélye nélkül is van mód.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Regulation 82(5) of the»Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: Az országhatárokon belüli szállítás tekintetében ez az előírás rendkívül nagy terhet ró az érintett állam illetékes hatóságaira.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–IE–5

Tárgy: Mentesség az együvé rakásra vonatkozóan a 7.5.2.1. pontban meghatározott tilalom alól a B összeférhetőségi csoportba tartozó eszközöknek és a D összeférhetőségi csoportba tartozó anyagoknak és eszközöknek a 3., az 5.1. és a 8. osztályba tartozó, tartányban tárolt veszélyes anyagokkal egyazon járművön való szállítása esetében.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5.

Az irányelv mellékletének tartalma: A be- és kirakodásra, valamint a kezelésre vonatkozó előírások.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az ADR szerinti 1. osztályba tartozó, B összeférhetőségi csoportba sorolt eszközöket tartalmazó csomagok és az ADR szerinti 1. osztályba tartozó, D összeférhetőségi csoportba sorolt anyagokat és eszközöket tartalmazó csomagok egyazon járművön szállíthatók az ADR szerinti 3., 5.1. és 8. osztályba tartozó veszélyes anyagokkal, amennyiben a) az ADR szerinti 1. osztályba tartozó említett csomagokat az illetékes hatóságok által jóváhagyott kialakítású külön tartókban/rekeszekben, az illetékes hatóságok által jóváhagyott körülmények között szállítják; és b) az ADR szerinti 3., 5.1. és 8. osztályba tartozó említett anyagok szállítása olyan edényekben történik, amelyek tervezésük, kialakításuk, tesztelésük, vizsgálatuk, üzemük és használatuk tekintetében eleget tesznek az illetékes hatóság által támasztott követelményeknek.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Regulation 82(7) of the»Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: Az 1. osztály B és D összeférhetőségi csoportjába tartozó eszközöknek és anyagoknak a 3., az 5.1. és a 8. osztályba tartozó, tartányban elhelyezett veszélyes anyagokkal egyazon járműre – például szivattyús kocsira – való együvé rakásának engedélyezése az illetékes hatóságok által jóváhagyott körülmények között.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–IE–6

Tárgy: Mentesség a 4.3.4.2.2. pont követelménye alól, miszerint a töltéshez és leeresztéshez használt, a tartányjármű falához állandó jelleggel nem csatlakozó hajlékony csöveket szállítás közben üresen kell tartani.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: Tartányjárművek használata.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 és UN 1978 azonosító számú olajtermékek kiskereskedelmi kiszállítására alkalmazott tartányjárművekhez csatlakoztatott hajlékony tömlőmotolláknak (beleértve a hozzájuk rögzített csöveket is) nem kell a közúti szállítás alatt üresnek lenniük, amennyiben az elfolyás megelőzésére megfelelő intézkedéseket hoztak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Regulation 82(8) of the »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: A házhoz szállításra szolgáló tartányjárművekhez kialakított hajlékony tömlőknek mindig megtöltött állapotban kell maradniuk, még a szállítás alatt is. A leeresztőrendszer »nedves csőrendszerként« működik, ami megkívánja, hogy a tartányjármű mérőműszere és tömlője úgy legyen beállítva, hogy a fogyasztó a megfelelő mennyiséget kapja a termékből.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–IE–7

Tárgy: Menetesség az ADR 5.4.0., 5.4.1.1.1. és 7.5.11. pontjának egyes követelményei alól az UN 2067 azonosító számú ammónium-nitrát műtrágyának a kikötőkből a címzettekhez való, ömlesztett formában történő szállítása vonatkozásában.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.0., 5.4.1.1.1. és 7.5.11.

Az irányelv mellékletének tartalma: A minden egyes szállítási műveletre külön kiállított, az adott rakomány pontos összmennyiségét feltüntető fuvarokmányra vonatkozó követelmény; a jármű szállítás előtti és utáni kitisztítására vonatkozó követelmény.

A nemzeti jogszabály tartalma: A javasolt eltérés a fuvarokmánnyal és a jármű tisztításával kapcsolatban az ADR-ben lefektetett követelmények módosításának lehetővé tételére vonatkozik, figyelemmel a kikötőtől a címzettig történő ömlesztett szállítás gyakorlatára.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Proposed amendment to »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: Az ADR rendelkezései értelmében a) az adott rakományt a szállított veszélyes anyag összmennyiségét tartalmazó külön fuvarokmánynak kell kísérnie; és b) teljesíteni kell a CV24 külön rendelkezést, azaz a teherhajó kirakodása során a kikötőtől a címzetthez szállítandó minden egyes rakomány után tisztítást kell végezni. Olyan helyi szállításról van szó, amely érinti a teherhajó kirakodását, és ugyanazon anyagnak a teherhajó és a címzett közötti (ugyanazon a napon vagy egymást követő napokon történő) többszöri szállítását foglalja magában, ezért az egyes rakományok hozzávetőleges össztömegét tartalmazó egyetlen fuvarokmánynak elegendőnek kell lennie, és nincs szükség a CV24 külön rendelkezés betartásának megkövetelésére.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

LT Litvánia

RO–bi–LT–1

Tárgy: Az RO–bi–EL–1 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 »Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje« (337. sz. kormányhatározat a veszélyes áruk Litván Köztársaságon belüli közúti szállításáról, elfogadták 2000. március 23-án).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–LT–2

Tárgy: Az RO–bi–EL–2 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 »Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje« (337. sz. kormányhatározat a veszélyes áruk Litván Köztársaságon belüli közúti szállításáról, elfogadták 2000. március 23-án).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

NL Hollandia

RO–bi–NL–13

Tárgy: A veszélyes háztartási hulladék elszállításának szabályai, 2004.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.6., 3.3., 4.1.4., 4.1.6., 4.1.8., 4.1.10., 5.1.2., 5.4.0., 5.4.1., 5.4.3., 6.1., 7.5.4., 7.5.7., 7.5.9., 8. és 9.

Az irányelv mellékletének tartalma: Bizonyos mennyiségekre vonatkozó mentességek; különös rendelkezések; csomagolás módja; külső csomagolás módja; okmányok; csomagolás kialakítása és vizsgálatai; be- és kirakodás, manipulációs műveletek; személyzet; felszerelés; üzemi feltételek; járművek és járműokmányok; járművek kialakítása és jóváhagyása.

A nemzeti jogszabály tartalma: Tizenhét érdemi szabály a háztartásoktól kis mennyiségben összegyűjtött veszélyes hulladék szállítása vonatkozásában. Az egyes alkalmakkor szállított kis mennyiségek és a különböző anyagok eltérő volta miatt a szállítási műveletek végrehajtása során nincs lehetőség teljes mértékben igazodni az ADR előírásaihoz. Ennek megfelelően a fent említett szabályozás több ponton egyszerűsíti az ADR rendelkezéseit.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: A veszélyes háztartási hulladék elszállításának szabályai, 2004.

Megjegyzések: A szabályozás célja, hogy a magánszemélyek számára lehetővé tegye kis mennyiségű vegyi anyagot tartalmazó hulladékuk egyetlen gyűjtőhelyen való elhelyezését. A szóban forgó hulladék elsősorban festékmaradékokat és hasonló maradványanyagokat tartalmaz. A szállítóeszköz és a hozzá tartozó különleges szállítóelemek megfelelő megválasztása, valamint a mindenki számára jól látható »dohányozni tilos« felirat és sárga villogó fényjelzés alkalmazása miatt a veszély szintje rendkívül alacsony. A szállítási szabályok legfontosabb szempontja a biztonság szavatolása. Ezt szolgálja például az a szabály, hogy az anyagokat lezárt csomagolásban kell szállítani, amivel elkerülhető szétszóródásuk, illetőleg a toxikus gőzök járműbe jutásából, illetve a járműben való felgyűléséből adódó kockázatok. A járműveken a különböző kategóriákba tartozó hulladékok gyűjtése céljára olyan külön rekeszek lesznek elhelyezve, amelyek megakadályozzák a különböző típusú hulladékok egymással való keveredését és véletlen áthelyeződését, illetőleg a rekeszek véletlen felnyílását. Ugyanakkor, noha a szállítás csekély mennyiségű hulladékot érint, a veszélyes háztartási hulladékok sokfélesége miatt a szállítást végző személynek rendelkeznie kell a szakmai alkalmasságát igazoló bizonyítvánnyal. Mivel a magánszemélyek általában nem rendelkeznek kellő ismeretekkel az egyes anyagokhoz kapcsolódó kockázatok mértékéről, a szabályozás mellékletének megfelelően írásos utasításokkal kell őket ellátni.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

PT Portugália

RO–bi–PT–1

Tárgy: Fuvarokmányok az UN 1965 azonosító számú anyagok szállításához.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarokmányra vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: A »szénhidrogéngáz-keverék, cseppfolyósított, egyéb« gyűjtőmegnevezés alá tartozó, UN 1965 azonosító számú, palackban szállított kereskedelmi bután- és propángáz fuvarokmányban feltüntetendő, az RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) 5.4.1. szakaszában előírt megfelelő szállítási megnevezését az alábbi kereskedelmi nevek helyettesíthetik:

 

»UN 1965 bután« A, A01, A02 és A0 keverékek esetében, az RPE 2.2.2.3. alszakaszában megállapítottak szerint, palackban szállítva;

 

»UN 1965 propán« C keverék esetében, az RPE 2.2.2.3. alszakaszában megállapítottak szerint, palackban szállítva.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Despacho DGTT 7560/2004, 2004. április 16., a Decreto-Lei No 267-A/2003 (október 27.) 5. cikkének 1. pontja alapján.

Megjegyzések: A gazdasági szereplők számára mindaddig indokolt megkönnyíteni a veszélyes áruk fuvarokmányainak kitöltését, amíg a könnyítés nem érinti a veszélyes áruk fuvarozásának biztonságát.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–PT–2

Tárgy: Az üres, tisztítatlan tartányok és tartályok fuvarokmányai.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarokmányra vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az előzőleg veszélyes anyagok szállítására használt, visszaúton üres tartányokra és tartályokra vonatkozóan az RPE 5.4.1. szakaszában előírt fuvarokmányt helyettesítheti a visszautat közvetlenül megelőző szállításhoz kibocsátott fuvarokmány.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Despacho DGTT 15162/2004, 2004. július 28., a Decreto-Lei No 267-A/2003 (október 27.) 5. cikkének 1. pontja alapján.

Megjegyzések: Bizonyos esetekben gyakorlati nehézségeket okoz az a kötelezettség, hogy az előzőleg veszélyes árut tartalmazó, üres tartányok és tartályok szállításához az RPE előírásainak megfelelő fuvarokmány szükséges; a nehézségek ugyanakkor a biztonság veszélyeztetése nélkül minimális szinten tarthatók.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

SE Svédország

RO–bi–SE–1

Tárgy: Veszélyes hulladék szállítása veszélyeshulladék-ártalmatlanító létesítménybe.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 2., 5.2. és 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Osztályba sorolás, jelölés és bárcázás, valamint a csomagolóeszközök kialakítására és vizsgálatára vonatkozó előírások.

A nemzeti jogszabály tartalma: A jogszabály egyszerűsített osztályozási kritériumokat ír elő, kevésbé szigorú követelményeket határoz meg a csomagolóeszköz kialakítására és vizsgálatára vonatkozóan, valamint módosított bárcázási és jelölési követelményeket tartalmaz.

A veszélyes hulladékokat az ADR szerinti osztályozás helyett különböző hulladékcsoportokba sorolják. Egy-egy hulladékcsoportba olyan anyagok tartoznak, amelyek az ADR szerint együvé rakhatók (egybecsomagolhatók).

Az UN-szám helyett minden küldeménydarabon a hulladékcsoport kódját kell feltüntetni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Ezek a szabályok csak a veszélyes hulladéknak a kommunális újrahasznosító művekből a veszélyeshulladék-ártalmatlanító létesítménybe való szállítása esetére alkalmazhatók.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–2

Tárgy: A feladó nevének és címének feltüntetése a fuvarokmányban.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarokmányban feltüntetendő általános információk.

A nemzeti jogszabály tartalma: A nemzeti szabályozás szerint a feladó nevét és címét nem kell feltüntetni, ha az üres, tisztítatlan csomagolóeszközt a kiszállítási rendszer keretében szállítják vissza.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: A visszaszállított, üres, tisztítatlan, csomagolóeszköz rendszerint tartalmaz még egy kis mennyiségű veszélyes árut.

Ezzel az eltérési lehetőséggel a gazdasági szereplők elsősorban az üres, tisztítatlan gáztartályok tele tartályokra való kicserélésekor élnek.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–3

Tárgy: Veszélyes áruk ipari telephelyek közvetlen közelében vagy a telephelyek egyes részei között, közforgalmú út igénybevételével történő szállítása.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: Veszélyes áruk közforgalmú úton történő szállítására vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Veszélyes áruk ipari telephelyek közvetlen közelében vagy a telephelyek egyes részei között, közforgalmú út igénybevételével történő szállítása. Az eltérés a küldeménydarabok bárcázására és jelölésére, a fuvarokmányokra, a járművezetői engedélyre és a 9. pont szerinti jóváhagyási igazolásra vonatkozik.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Bizonyos helyzetekben a veszélyes áruk szállítását a közforgalmú út két különböző oldalán elhelyezkedő telephelyek között végzik. Mivel így a veszélyes áru szállítása nem magántulajdonban lévő úton történik, megfelelő követelményeket kell támasztani. Lásd még a 96/49/EK irányelv 6. cikkének (14) bekezdését.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–4

Tárgy: Hatóságok által lefoglalt veszélyes áruk szállítása.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: Veszélyes áruk közúton történő szállítására vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az előírásoktól való eltérés akkor engedhető meg, ha azt munkavédelemmel, a kirakodási kockázattal, bizonyítékok szolgáltatásával stb. összefüggő okok indokolják.

Az előírásoktól csak akkor szabad eltérni, ha a rendes szállítási feltételek mellett biztosítható a kielégítő biztonsági szint.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Az eltérést csak a veszélyes árut lefoglaló hatóság alkalmazhatja.

Az eltérés például a rendőrség által lefoglalt javak (például robbanóanyagok, lopott dolgok) helyi szállítására vonatkozik. Az ilyen javak esetében gondot jelent, hogy besorolásuk nem egyértelmű. Ezenkívül csomagolásuk, jelölésük és bárcázásuk gyakran nem az ADR szerint történik. A rendőrség évente több száz ilyen szállítást bonyolít le. Szeszcsempészet esetén a szeszes italt a lefoglalás helyszínéről először el kell szállítani a bizonyítékok tárolására szolgáló helyre, majd onnan a megsemmisítés helyére; az utóbbi két helyszín meglehetősen távol eshet egymástól. Megengedett eltérések: a) nem kell bárcázni minden küldeménydarabot; és b) nem kell jóváhagyott csomagolóeszközt alkalmazni. Ugyanakkor minden, ilyen küldeménydarabbal megrakott raklapot megfelelő bárcával kell ellátni. Minden egyéb követelményt be kell tartani. Évente mintegy 20 ilyen szállításra kerül sor.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–5

Tárgy: Veszélyes áruk szállítása kikötők területén és közvetlen közelében.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.1.2., 8.1.5., 9.1.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A szállítóegység fedélzetén tartandó fuvarokmányok; a veszélyes árut szállító szállítóegységek mindegyikét fel kell szerelni az előírt felszereléssel; járművek jóváhagyása.

A nemzeti jogszabály tartalma:

A szállítóegységen (a járművezetői engedély kivételével) nem kell okmányokat tartani.

A szállítóegységet nem kell ellátni a 8.1.5 szakaszban előírt felszereléssel.

Vonójárművek esetében nincs szükség jóváhagyási igazolásra.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Lásd még a 96/49/EK irányelv 6. cikkének (14) bekezdését.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–6

Tárgy: A járműellenőrök ADR szerinti képzési bizonyítványa.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.2.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A járművezetőknek tanfolyamot kell végezniük.

A nemzeti jogszabály tartalma: A jármű éves műszaki vizsgálatát végző járműellenőröknek nem kell sem a 8.2. fejezetben előírt képzésben részt venniük, sem az ADR szerinti képzési bizonyítvánnyal rendelkezniük.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Egyes esetekben a műszaki vizsgálatnak alávetett járművek rakománya veszélyes árukat, például üres, tisztítatlan tartányokat tartalmazhat.

Az 1.3. és a 8.2.3. pont követelményeit azonban alkalmazni kell.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–7

Tárgy: Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számú anyagok helyi kiszállítása tartányjárművekkel.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.6., 5.4.1.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az üres, tisztítatlan tartányok és tartánykonténerek fuvarokmányában szereplő adatoknak összhangban kell lenniük az 5.4.1.1.6. ponttal. Ha több címzett is van, nevük és címük más okmányokban is feltüntethető.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az üres, tisztítatlan tartányok vagy tartánykonténerek esetében a fuvarokmányban nem kell feltüntetni az 5.4.1.1.6. pont szerinti adatokat, ha a rakodási tervben anyagmennyiségként 0 van megadva. A címzettek nevét és címét a jármű fedélzetén tartott okmányokban nem szükséges feltüntetni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–9

Tárgy: Mezőgazdasági vagy építési területekhez kapcsolódó helyi szállítás.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4., 6.8. és 9.1.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fuvarokmányok; tartányok kialakítása; jóváhagyási igazolás.

A nemzeti jogszabály tartalma: A mezőgazdasági vagy építési területekhez kapcsolódó helyi szállítás esetében egyes előírások teljesítésétől el szabad tekinteni:

a)

a veszélyes árukra vonatkozó nyilatkozat nem kötelező;

b)

a nem a 6.8. pont szerint, hanem a korábbi nemzeti jogszabályoknak megfelelően kialakított személyzeti kocsikra rögzített régebbi tartányok/konténerek továbbra is használhatók;

c)

az UN 1268, 1999, 3256 és 3257 azonosító számú anyagok szállítására szolgáló olyan régebbi tartányjárművek – függetlenül attól, hogy van-e rajtuk útburkolat-javító felszerelés vagy nincs –, amelyek nem felelnek meg a 6.7. vagy a 6.8. pontban előírt követelményeknek, helyi szállításra és útépítési munkaterületek közvetlen közelében továbbra is használhatók;

d)

személyzeti kocsik és tartányjárművek esetében – függetlenül attól, hogy van-e rajtuk útburkolat-javító felszerelés vagy nincs – nincs szükség jóváhagyási igazolásra.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: A személyzeti kocsi olyan lakókocsi jellegű jármű, amely a munkaszemélyzet számára tartózkodási helyet biztosít, és az erdészeti vontatók működtetésére szolgáló dízelüzemanyag számára nem jóváhagyott tartánnyal/konténerrel van felszerelve.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–10

Tárgy: Robbanóanyagok szállítása tartányban.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.1.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: A robbanóanyagokat csak a 4.1.4. pontnak megfelelően szabad csomagolni.

A nemzeti jogszabály tartalma: A robbanóanyagok tartányban való szállítására szánt járműveket az illetékes nemzeti hatóság engedélyezi. A tartányban való szállítás csak a rendelkezésben felsorolt robbanóanyagokra vagy az illetékes hatóság külön engedélye alapján engedélyezhető.

A robbanóanyagot tartalmazó tartányt szállító járművet az 5.3.2.1.1., az 5.3.1.1.2. és az 5.3.1.4. pontnak megfelelően jelöléssel és bárcával kell ellátni. A szállítóegységen belül csak egy jármű tartalmazhat veszélyes anyagokat.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: S. függelék: A veszélyes áruk belföldi közúti szállításának különös szabályai, kiadva a veszélyes áruk szállításáról szóló törvény és a SÄIFS 1993:4 svéd rendelet alapján.

Megjegyzések: Az eltérés csak országhatárokon belüli szállításra alkalmazható, és csak akkor, ha a szállítás elsősorban helyi jellegű. A szóban forgó előírások már Svédország Európai Unióhoz való csatlakozását megelőzően hatályban voltak.

Csak két vállalat szállít robbanóanyagokat tartányjárműveken. Várható, hogy a közeljövőben ezek is áttérnek az emulzió formájában történő szállításra.

A régi 84. sz. eltérés.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–11

Tárgy: Gépjármű-vezetői engedély.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A jármű személyzetének képzésére vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: A 8.2.1.1. pont szerinti járművek egyikére vonatkozóan sem engedélyezett a járművezetők képzése.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: S. függelék: A veszélyes áruk belföldi közúti szállításának különös szabályai, kiadva a veszélyes áruk szállításáról szóló törvény alapján.

Megjegyzések: Helyi szállítás.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–12

Tárgy: UN 0335 azonosító számú pirotechnikai eszközök szállítása.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: B. melléklet, 7.2.4. pont, V2 (1).

Az irányelv mellékletének tartalma: Az EX/II és az EX/III járművek használatára vonatkozó rendelkezések.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 0335 azonosító számú pirotechnikai eszközök szállításakor a 7.2.4. pont alatti V2 (1) külön rendelkezés csak 3 000 kg-nál (vontatóval együtt 4 000 kg-nál) nagyobb nettó robbanóanyag-tartalom esetében alkalmazandó, azzal a feltétellel, hogy a pirotechnikai eszközöket a veszélyes áruk szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlás tizennegyedik, átdolgozott kiadásának 2.1.3.5.5. pontjában szereplő osztályozási alaptáblázatnak megfelelően az UN 0335 azonosító szám alá sorolták.

A besorolást az illetékes hatósággal egyetértésben kell elvégezni. Az erről szóló tanúsítványt a szállítóegység fedélzetén kell tartani.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: S. függelék: A veszélyes áruk belföldi közúti szállításának különös szabályai, kiadva a veszélyes áruk szállításáról szóló törvény alapján.

Megjegyzések: A szóban forgó pirotechnikai eszközök szállítása évente két rövidebb időszakra korlátozódik: szilveszter időszakára és április végére-május elejére. A megbízóktól a terminálokig történő szállítás az EX-jóváhagyással rendelkező, jelenleg meglévő járművekkel jelentősebb fennakadás nélkül folyhat. Mindazonáltal a pirotechnikai eszközöknek a termináloktól a bevásárlókörzetekig való szállítása, illetve a fel nem használt készletnek a terminálba való visszaszállítása az EX-jóváhagyással rendelkező járművek kis száma miatt nehézségekbe ütközik. A fuvarozók nem érdekeltek az ilyen jóváhagyások megszerzésében, mivel ráfordításaik nem térülnek meg. Emiatt akár a feladók léte is veszélybe kerülhet, hiszen termékeiket nem tudják forgalomba hozni.

Ezen eltérés alkalmazásában a pirotechnikai eszközök besorolását az ENSZ-ajánlás alaplistája alapján kell elvégezni annak érdekében, hogy az osztályozás minél naprakészebb legyen.

Hasonló típusú eltérés vonatkozik a 2005. évi ADR 3.3.1. pontjának 651. külön rendelkezése szerinti, UN 0336 azonosító számú pirotechnikai eszközökre is.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

UK Egyesült Királyság

RO–bi–UK–1

Tárgy: Közforgalmi utat keresztező, veszélyes árukat szállító járművek (N8).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: A veszélyes áruk közforgalmú utakon történő szállítására vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: A veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni a közforgalmú úttal elválasztott magánterület két része között végrehajtott szállításokra. A 7. osztály esetében ez az eltérés a radioaktív anyagok közúti szállítására vonatkozó 2002. évi előírás egyetlen rendelkezése tekintetében sem alkalmazható.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Megjegyzések: Könnyen adódhat olyan helyzet, hogy az áru szállítását valamely közforgalmú út ellentétes oldalain található magánterületek között kell elvégezni. Ilyenkor nem valósul meg a veszélyes áruk szokásos értelemben vett közúton történő szállítása, ezért ebben az esetben a veszélyes árukra vonatkozó szabályozás egyik rendelkezését sem kell alkalmazni.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–UK–2

Tárgy: Mentesség azon előírás alól, amely szerint a járművezető és a kísérő a helyi elosztóhelytől a kiskereskedőkig vagy a végfelhasználókig, illetve a kiskereskedőtől a végfelhasználókig húzódó helyi szállítási láncon belül nem nyithatja fel a veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabot (kivéve a 7. osztályt) (N11).

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.3.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: A járművezető vagy a kísérő nem nyithatja fel a veszélyes árukat tartalmazó küldeménydarabot.

A nemzeti jogszabály tartalma: A küldeménydarab felnyitására vonatkozó tilalom a következő rendelkezéssel enyhül: »Kivéve akkor, ha erre a jármű üzemben tartója engedélyt ad«.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Megjegyzések: A mellékletben szereplő tilalom szó szerinti alkalmazása súlyos fennakadásokat okozhat a kiskereskedelemben.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–UK–3

Tárgy: Alternatív szállítási előírások a III. csomagolási osztály UN 3065 azonosító számú anyagait tartalmazó fahordókat érintően.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.4., 4.1., 5.2. és 5.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: Csomagolási és bárcázási követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: A több mint 24, de kevesebb mint 70 térfogatszázalékos alkoholtartalmú italok (III. csomagolási osztály) szállításának engedélyezése ENSZ-jóváhagyással nem rendelkező, veszélyességi bárca nélküli fahordókban; az ilyen szállításokra szigorúbb rakodási és járműelőírások vonatkoznak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).

Megjegyzések: Jövedéki adó hatálya alá eső, nagy értékű termék szállításáról van szó a lepárlóüzem és a vámraktárak között, biztonsági pecséttel ellátott, a vámhatóság által lezárt járműveken. Az enyhébb csomagolási és bárcázási előírásokat a kiegészítő biztonsági követelmények ellensúlyozzák.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–UK–4

Tárgy: Az RO–bi–SE–12 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–UK–5

Tárgy: Használt elemek összegyűjtése ártalmatlanítás vagy újrafelhasználás céljából.

Hivatkozás az irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: 636. sz. külön rendelkezés.

A nemzeti jogszabály tartalma: A 3.3. fejezet 636. külön rendelkezése tekintetében a nemzeti jogszabály az alábbi alternatív feltételeket engedi meg:

Az összegyűjtött és a fogyasztói gyűjtőhely és a közvetlen feldolgozó létesítmény közötti szállítás céljából ártalmatlanításra való elszállításra bemutatott használt lítiumcellák és -elemek (UN 3090 és UN 3091), valamint az egyéb, nem lítiumos cellák és elemek (UN 2800 és UN 3028) esetében az alábbi feltételek teljesülése esetén nem alkalmazandók az ADR egyéb rendelkezései:

 

csomagolásuk a II. csomagolási osztályba tartozó, a szilárd anyagokra vonatkozó viselkedési követelményeket teljesítő IH2 hordó vagy 4H2 doboz;

 

az egyes csomagok legfeljebb 5 %-ban tartalmaznak lítium- vagy lítiumion elemet;

 

az egyes csomagok bruttó tömege nem haladja meg a 25 kg-ot;

 

az egyes szállítási egységekben található csomagok össztömege nem haladja meg a 333 kg-ot;

 

más veszélyes áru szállítása nem történik.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Megjegyzések: A fogyasztói gyűjtőhelyek rendszerint áruházakban találhatók, és gyakorlati szempontból nem célszerű sok embert betanítani a használt elemek ADR-nek megfelelő osztályozására és csomagolására. A brit rendszer az Egyesült Királyság hulladék- és erőforrás-gazdálkodási cselekvési programjában (UK Waste and Resource Action Programme) megállapított iránymutatás alapján fog működni, és az ADR-nek megfelelő csomagolás rendelkezésre bocsátására és a megfelelő utasításokra is kiterjed.

Érvényességi idő: 2015. június 30.”

2.

A II. melléklet II.3. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„II.3.   Nemzeti eltérések

Az egyes tagállamok által a veszélyes áruk saját területükön belül történő szállítása vonatkozásában, az ezen irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján alkalmazott eltérések.

Az eltérések kódja: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA = Rail (vasút)

a/bi/bii = a 6. cikk (2) bekezdésének a) pontja/b) pontjának i. alpontja/b) pontjának ii. alpontja alapján

MS = a tagállam nevének rövidítése

nn = sorszám

A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

DE Németország

RA–a–DE–2

Tárgy: A kombinált csomagolás engedélyezése.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 4.1.10.4. MP2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A kombinált csomagolás tilalma.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az 1.4S, 2., 3. és 6.1. osztály; az 1.4S osztályba tartozó tárgyak (kézifegyverekhez való lőszer), az aeroszolok (2. osztály), valamint a 3. és a 6.1. osztályba tartozó tisztító- és kezelőanyagok (a felsorolt UN-számok) készletként való kombinált csomagolásának engedélyezése, kis mennyiségben és a II. csomagolási csoportba tartozó csomagolásban kombináltan csomagolva történő értékesítés céljából.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002. November 6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Megjegyzések: 30*., 30a., 30b., 30c., 30d., 30e., 30f., 30 g. számú lista.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

FR Franciaország

RA–a–FR–1

Tárgy: Feladott poggyász szállítása személyszállító vonaton.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 7.7.

Az irányelv mellékletének tartalma: Útipoggyászként történő szállításból kizárt, a RID hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak.

A nemzeti jogszabály tartalma: A RID hatálya alá tartozó azon anyagok és tárgyak, amelyek expresszáruként feladhatók, személyszállító vonatokon feladott poggyászként is fuvarozhatók.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 18.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–a–FR–2

Tárgy: Utasok által vonaton szállított, veszélyes anyagokat tartalmazó csomagok.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 7.7.

Az irányelv mellékletének tartalma: A kézipoggyászként történő szállításból kizárt, a RID hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak.

A nemzeti jogszabály tartalma: A személyes vagy saját munkaköri felhasználásra szánt veszélyes anyagokat tartalmazó csomagok utasok általi, kézipoggyászként való szállítása meghatározott feltételekhez van kötve: csak a 4.1., az 5.2. és a 3.4. pontban meghatározott, a csomagok csomagolására, jelölésére és bárcázására előírt rendelkezéseket kell betartani.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 19.

Megjegyzések: Légzőszervi betegségben szenvedők az utazás időtartamára szükséges mennyiségben szállíthatnak hordozható gázpalackokat.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–a–FR–3

Tárgy: Vasúti fuvarozók szükségleteinek kielégítését célzó szállítás.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarlevélben fel kell tüntetni a veszélyes anyagokra vonatkozó információt.

A nemzeti jogszabály tartalma: A vasúti fuvarozók szükségleteit kielégítő, az 1.1.3.6. pontban meghatározott mennyiségeket meg nem haladó szállítás nem tartozik a rakományra vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség alá.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 20.2.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–a–FR–4

Tárgy: Mentesség egyes, postai küldeményeket továbbító vasúti kocsik bárcázása alól.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A vasúti kocsik oldalán bárca elhelyezésére vonatkozó kötelezettség.

A nemzeti jogszabály tartalma: A postai küldeményeket továbbító vasúti kocsik közül csak azokat kell bárcázni, amelyek 3 tonnánál nagyobb mennyiségű, azonos osztályba tartozó anyagot szállítanak (az 1., a 6.2. és a 7. osztályba tartozók kivételével).

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.1.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–a–FR–5

Tárgy: Mentesség a kisméretű konténereket szállító vasúti kocsik bárcázása alól.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A vasúti kocsik oldalán bárca elhelyezésére vonatkozó kötelezettség.

A nemzeti jogszabály tartalma: Ha a kisméretű konténerek jól látható bárcákkal vannak ellátva, a vasúti kocsikat nem kell bárcázni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.2.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–a–FR–6

Tárgy: Mentesség a csomagokkal megrakott közúti járműveket szállító vasúti kocsik bárcázása alól.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A vasúti kocsik oldalán bárca elhelyezésére vonatkozó kötelezettség.

A nemzeti jogszabály tartalma: Ha a közúti járművek el vannak látva a szállított csomagokat jelző bárcákkal, akkor a vasúti kocsikon nem kell bárcát elhelyezni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.3.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

SE Svédország

RA–a–SE–1

Tárgy: A veszélyes árukat expresszáruként szállító vasúti járműveket nem kell bárcával ellátni.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A veszélyes árukat szállító vasúti kocsikat bárcával kell ellátni.

A nemzeti jogszabály tartalma: A veszélyes árukat expresszáruként szállító vasúti járműveket nem kell bárcával ellátni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: A RID-ben az expresszáruként jelölt árukra mennyiségi korlátozás vonatkozik. Ez az eltérés tehát kis mennyiségeket érint.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

UK Egyesült Királyság

RA–a–UK–1

Tárgy: Egyes kevésbé veszélyes radioaktív áruk (órák, karórák, füstérzékelők, iránytűk) szállítása.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: A RID legtöbb követelménye.

Az irányelv mellékletének tartalma: A 7. osztályba sorolt anyagok szállítására vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Teljes körű mentesség a nemzeti jogi rendelkezések alól egyes, korlátozott mennyiségű radioaktív anyagot tartalmazó kereskedelmi termékek esetében.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Megjegyzések: Ez az eltérés csak rövid távú intézkedés: feleslegessé válik, amint a RID-be beépítik a NAÜ előírásainak hasonló módosításait.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–a–UK–2

Tárgy: Különböző robbanóanyagok, valamint robbanóanyagok és más veszélyes áruk vasúti kocsikban, járműveken és konténerekben történő együvé rakására vonatkozó korlátozások enyhítése (N4/5/6).

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 7.5.2.1. és 7.5.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az együvé rakás meghatározott típusaira vonatkozó korlátozások.

A nemzeti jogszabály tartalma: A nemzeti jogszabály a robbanóanyagok együvé rakása tekintetében kevésbé korlátozó mindaddig, amíg a szállítás kockázatmentesen végrehajtható.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Megjegyzések: Az Egyesült Királyság eltéréseket kíván engedélyezni a robbanóanyagok más robbanóanyagokkal, illetve a robbanóanyagok más veszélyes árukkal történő együvé rakására vonatkozó szabályoktól. Minden eltérés a rakomány egy vagy több elemét érintő mennyiségi korlátozással jár majd, és csak akkor engedhető meg, ha »minden ésszerű intézkedést megtettek annak megakadályozására, hogy a robbanóanyagok bármilyen módon érintkezésbe kerüljenek az ilyen árukkal vagy más módon veszélyeztessék azokat, és viszont«.

Példák az Egyesült Királyság által engedélyezni kívánt eltérésekre:

1.

Az UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 és 0361 azonosító számú robbanóanyagok egy járművön szállíthatók az UN 1942 azonosító szám alá sorolt veszélyes árukkal. Az UN 1942 azonosító számú áru szállítható mennyiségét úgy kell korlátozni, mintha 1.1D besorolású robbanóanyag lenne.

2.

Az UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 és 0453 azonosító számú robbanóanyagok egy járművön szállíthatók a 2. szállítási kategóriába tartozó veszélyes árukkal (kivéve a gyúlékony gázokat, a fertőző anyagokat és a mérgező anyagokat), illetve a 3. szállítási kategóriába tartozó veszélyes anyagokkal, vagy ezek bármely kombinációjával, amennyiben a 2. szállítási kategóriába tartozó veszélyes anyagok össztömege vagy össztérfogata nem haladja meg az 500 kg-ot, illetve litert, és a robbanóanyagok nettó össztömege nem haladja meg az 500 kg-ot.

3.

Az 1.4G besorolású robbanóanyagok egy járművön szállíthatók a 2. szállítási kategóriába tartozó gyúlékony folyadékokkal vagy gázokkal, vagy a 3. szállítási kategóriába tartozó nem gyúlékony, nem mérgező gázokkal, vagy azok bármely kombinációjával, amennyiben a veszélyes áruk együttes tömege vagy térfogata nem haladja meg a 200 kg-ot, illetve litert, és a robbanóanyagok nettó össztömege nem haladja meg a 20 kg-ot.

4.

Az UN 0106, 0107 és 0257 UN azonosító számú robbanóeszközök együtt szállíthatók a D, E vagy F összeférhetőségi csoportba tartozó olyan robbanóeszközökkel, amelyeknek alkotóelemét képezik. Az UN 0106, 0107 vagy 0257 azonosító számú robbanóeszközök együttes mennyisége nem haladhatja meg a 20 kg-ot.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–a–UK–3

Tárgy: Az 1.1.3.1. pont táblázatában az 1. és 2. kategóriába tartozó, 1. osztályba sorolt áruk esetében eltérő szállítóegységenkénti legnagyobb összmennyiség lehetővé tétele.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 1.1.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A szállítási művelet jellegével kapcsolatos mentesség.

A nemzeti jogszabály tartalma: A robbanóanyagok mennyiségi határértékeire és együvé rakására vonatkozó mentességet érintő szabályok.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Megjegyzések: Eltérő mennyiségi határértékek és vegyesrakomány-szorzótényezők alkalmazása az 1. osztályba sorolt árukra vonatkozóan: az 1. kategória esetében 50, a 2. kategória esetében 500. A vegyes rakományokkal kapcsolatos számítások alkalmazásában a szorzótényező az 1. szállítási kategóriára 20, a 2. szállítási kategóriára 2.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–a–UK–4

Tárgy: Az RA–a–FR–6 átvétele.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5.3.1.3.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A figyelemfelhívásra vonatkozó követelmény enyhítése platókocsin való szállítás esetén.

A nemzeti jogszabály tartalma: A figyelemfelhívásra vonatkozó követelmény nem alkalmazandó, ha a járműveken elhelyezett tábla jól látható.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Megjegyzések: Ez korábban is nemzeti rendelkezés volt az Egyesült Királyságban.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–a–UK–5

Tárgy: Korlátozott mennyiségű áru (kivéve az 1., a 4.2., a 6.2. és a 7. osztályba tartozó árukat) belső csomagolásban történő szállítása kiskereskedőkhöz vagy felhasználókhoz: a helyi elosztóraktáraktól a kiskereskedőkhöz vagy felhasználókhoz, illetve a kiskereskedőktől a végfelhasználókhoz.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A csomagolóeszközökre és vizsgálataikra vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: A csomagolás esetében nem követelmény a RID-ben/ADR-ben vagy az ENSZ által előírt jelölés alkalmazása.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Megjegyzések: A RID követelményei nem megfelelőek az elosztóraktártól a kiskereskedőkig vagy felhasználókig, illetve a kiskereskedőktől a végfelhasználókig tartó végső szállítási szakasz szabályozására. Az eltérés célja, hogy a helyi áruelosztás vasúton bonyolított szakaszában lehetővé tegye a kiskereskedelmi forgalmazásra szánt áruk belső csomagolásának külső csomagolás nélküli szállítását.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontja alapján

DE Németország

RA–bi–DE–2

Tárgy: Csomagolt veszélyes hulladék szállítása.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 1–5.

Az irányelv mellékletének tartalma: Osztályba sorolás, csomagolás és jelölés.

A nemzeti jogszabály tartalma: 2–6.1., 8. és 9. osztály: veszélyes hulladékok kombinált csomagolása és szállítása csomagokban és IBC-konténerekben; a hulladékot belső csomagba kell csomagolni (összegyűjtve), és meghatározott hulladékcsoportokba kell sorolni (a hulladékcsoportokon belüli veszélyes reakciók elkerülése érdekében). A hulladékcsoportok vonatkozásában külön írásos utasítások használata fuvarokmányként; háztartási és laboratóriumi hulladékok összegyűjtése stb.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002. November 6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Megjegyzések: 6*. számú lista.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

DK Dánia

RA–bi–DK–1

Tárgy: Veszélyes áruk szállítása alagutakban.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 7.5.

Az irányelv mellékletének tartalma: Be- és kirakodás, biztonsági távolságok.

A nemzeti jogszabály tartalma: A jogszabály a Nagy-Bælt tengerszoros alatt átvezető vasúti alagúton keresztül megvalósuló szállítás vonatkozásában alternatív rendelkezéseket tartalmaz az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszában foglalt szabályokhoz képest. Ezek az alternatív rendelkezések csak a rakomány mennyiségére és a veszélyes áru egyes rakományai között tartandó távolságra vonatkoznak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 2005. február 15.

Megjegyzések:

Érvényességi idő: 2015. június 30.

SE Svédország

RA–bi–SE–1

Tárgy: Veszélyes hulladék szállítása veszélyeshulladék-ártalmatlanító létesítménybe.

Hivatkozás az irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 2., 5.2. és 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Osztályba sorolás, jelölés és bárcázás, valamint a csomagolóeszközök kialakítására és vizsgálatára vonatkozó előírások.

A nemzeti jogszabály tartalma: A jogszabály egyszerűsített osztályozási kritériumokat ír elő, kevésbé szigorú követelményeket határoz meg a csomagolóeszköz kialakítására és vizsgálatára vonatkozóan, valamint módosított bárcázási és jelölési követelményeket tartalmaz. A veszélyes hulladékokat az RID szerinti osztályozás helyett különböző hulladékcsoportokba sorolják. Egy-egy hulladékcsoportba olyan anyagok tartoznak, amelyek az RID szerint együvé rakhatók (egybecsomagolhatók). Az UN-szám helyett minden küldeménydarabon a hulladékcsoport kódját kell feltüntetni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Ezek a szabályok csak a veszélyes hulladéknak a kommunális újrahasznosító művekből a veszélyeshulladék-ártalmatlanító létesítménybe való szállítása esetére alkalmazhatók.

Érvényességi idő: 2015. június 30.”

3.

A III. melléklet III.3. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„III.3.   Nemzeti eltérések

…”


Top