EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0763

Az Európai Parlament és a Tanács 763/2008/EK rendelete ( 2008. július 9.) a nép- és lakásszámlálásról (EGT-vonatkozású szöveg)

HL L 218., 2008.8.13, p. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/763/oj

13.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 218/14


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 763/2008/EK RENDELETE

(2008. július 9.)

a nép- és lakásszámlálásról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen 285. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően (1),

mivel:

(1)

A Bizottságnak (Eurostat) megbízható, részletes és összehasonlítható adatokra van szüksége a népességről és a lakásokról, hogy a Közösség eleget tehessen – különösen a Szerződés 2. és 3. cikkéből eredő – feladatainak. A statisztikai adatoknak és metaadatoknak közösségi szinten megfelelő mértékben összehasonlíthatónak kell lenniük a módszertan, fogalmak és program tekintetében.

(2)

A népességre, valamint az egyének fő családi, társadalmi, gazdasági és lakáskörülményeinek jellemzőire vonatkozóan meghatározott időközönként statisztikai adatokra van szükség a Közösség bizonyos ágazatait érintő regionális, társadalmi és környezetvédelmi szakpolitikák elemzéséhez és meghatározásához. Különösen szükséges a lakáskörülményekre vonatkozó részletes adatgyűjtés olyan közösségi tevékenységek támogatása érdekében, mint például a társadalmi integráció előmozdítása és a társadalmi kohézió nyomon követése regionális szinten vagy a környezetvédelem és az energiahatékonyság elősegítése.

(3)

Azonosítani kell a legjobb gyakorlatokat – a módszertani és technológiai fejlődés fényében –, és elő kell segíteni az adatforrások és a módszertan javítását a tagállami népszámlások tekintetében.

(4)

Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a tagállamok által szolgáltatott adatok összehasonlíthatósága, és hogy közösségi szinten megbízható összegzések készüljenek, a felhasznált adatoknak ugyanarra a referenciaévre kell vonatkozniuk.

(5)

A közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet (2) képezi e rendelet referenciakeretét, amellyel összhangban a statisztikák készítésének a következő elveknek kell megfelelnie: pártatlanság, amely elsősorban tárgyszerűséget és tudományos függetlenséget jelent, valamint átláthatóság, megbízhatóság, relevancia, költséghatékonyság és a statisztikai adatok bizalmas kezelése.

(6)

A statisztikai adatok bizalmas kezelésének kötelezettsége alá tartozó adatok továbbítására a 322/97/EK rendelet, valamint a statisztikai adatok bizalmas kezelésének hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló, 1990. június 11-i 1588/90/Euratom, EGK tanácsi rendelet (3) vonatkozik. Az e rendeleteknek megfelelően végzett intézkedéseknek fizikai és logikai értelemben védeniük kell a bizalmas adatokat, és biztosítaniuk kell, hogy a közösségi statisztikák előállítása és közzététele során semmilyen jogellenes nyilvánosságra hozatal és nem statisztikai jellegű felhasználás ne fordulhasson elő.

(7)

A közösségi statisztikák e rendelet értelmében történő készítése és közzététele során a nemzeti és közösségi statisztikai hatóságok a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal (4) létrehozott statisztikai programbizottság által 2005. február 24-én elfogadott európai statisztikai magatartási szabályzatnak megfelelően járnak el, melyet csatoltak a nemzeti és közösségi statisztikai hivatalok függetlenségéről, integritásáról és elszámoltathatóságáról szóló bizottsági ajánláshoz.

(8)

Mivel a rendelet céljait, nevezetesen a népességre és a lakáskörülményekre vonatkozó összehasonlítható és átfogó közösségi statisztikák gyűjtését és készítését a tagállamok – a közös statisztikai jellemzők és minőségi követelmények, valamint a módszertani átláthatóság hiánya miatt – nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért azok a közös statisztikai keretrendszer révén közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően e rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(9)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (5) összhangban kell elfogadni.

(10)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy megállapítsa a következő referenciaévek meghatározásának, valamint a statisztikai adatokra és metaadatokra vonatkozó program elfogadásának feltételeit. Mivel ezen intézkedések általános hatályúak, és e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel való kiegészítését, azokat az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.

(11)

A statisztikai programbizottsággal a 89/382/EGK, Euratom határozat 3. cikkének megfelelően konzultáltak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet a tízévente történő, a népességre és lakáskörülményekre vonatkozó átfogó adatszolgáltatás közös előírásait határozza meg.

2. cikk

Meghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)

„népesség”: a referencia-időpontban a szokásos lakóhelyen tartózkodó országos, regionális és helyi népesség;

b)

„lakáskörülmények”: lakóegységek és épületek, valamint lakhatási formák, továbbá a referencia-időpontban fennálló országos, regionális és helyi szintű kapcsolat a népesség és a lakóegységek között;

c)

„épületek”: olyan állandó épületek, melyekben emberi tartózkodásra tervezett lakóegységek találhatók, vagy olyan hagyományos lakások, amelyeket szezonális vagy másodlagos használatra tartanak fenn, vagy lakatlanok;

d)

„szokásos lakóhely”: az a hely, ahol az egyén napi pihenőidejét tölti, tekintet nélkül a kikapcsolódás, nyaralás, baráti és rokonlátogatás, üzleti, orvosi kezelés vagy vallásos zarándoklat céljából való ideiglenes távollétekre.

Kizárólag azok a személyek tekinthetők a szóban forgó földrajzi területen szokásos lakóhellyel rendelkező lakosoknak, akik:

i.

a referencia-időpont előtt legalább 12 hónapig folyamatosan a szokásos lakóhelyükön éltek; vagy

ii.

a referencia-időpontot megelőző tizenkét hónap során azzal a szándékkal érkeztek a szokásos lakóhelyükre, hogy legalább egy évig ott tartózkodjanak.

Ha az i. vagy ii. pontban foglalt körülmények nem állapíthatók meg, akkor a „szokásos lakóhely” a jogszerű vagy bejegyzett lakóhely;

e)

„referencia-időpont”: az az időpont, amelyre az 5. cikk (1) bekezdésével összhangban az adott tagállam adatai vonatkoznak;

f)

„országos”: egy tagállam területére vonatkozó;

g)

„regionális”: az 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (6) létrehozott statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) referencia-időpontban hatályos változata szerinti NUTS 1, NUTS 2 vagy NUTS 3 szintekre vonatkozó;

h)

„helyi”: a helyi igazgatási egységek 2. szintje (LAU 2. szint);

i)

„a nép- és lakásszámlálás alapvető jellemzői”: az egyedi megszámlálás, az egyidejűség, a földrajzilag jól meghatározott területen belüli teljes körűség, a kisterületi adatok hozzáférhetősége és a meghatározott rendszeresség.

3. cikk

Az adatok benyújtása

A tagállamoknak a mellékletben meghatározottak szerint a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére kell bocsátaniuk országos, regionális és helyi szinten az egyének, a családok és a háztartások megadott demográfiai, társadalmi és gazdasági jellemzőire vonatkozóan a népességadatokat, valamint a lakáskörülményekre vonatkozó adatokat.

4. cikk

Adatforrások

(1)   A tagállamok különböző adatforrások alapján készíthetik el a statisztikákat, különös tekintettel a következőkre:

a)

hagyományos népszámlálás;

b)

regiszteren alapuló népszámlálás;

c)

a hagyományos és a mintavételes felmérés kombinált változata;

d)

a regiszteren alapuló népszámlálás és a mintavételes felmérés kombinált változata;

e)

a regiszteren alapuló népszámlálás és a hagyományos népszámlálás kombinált változata;

f)

a regiszteren alapuló népszámlálás, a mintavételes felmérés és a hagyományos népszámlálás kombinált változata; és

g)

megfelelő felmérés készítése rotált mintával (gördülő népszámlálás).

(2)   A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek az adatvédelmi követelmények teljesítése érdekében. Ez a rendelet nem érinti a tagállamok adatvédelmi rendelkezéseit.

(3)   A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot (Eurostat) az e rendelet értelmében szolgáltatott statisztikák felülvizsgálatáról vagy kijavításáról, valamint a választott adatforrások és módszertan bármilyen változásáról a felülvizsgált adatok közzététele előtt legkésőbb egy hónappal.

(4)   A tagállamok biztosítják, hogy az e rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében alkalmazott adatforrások és módszertan a lehető legjobban megfelel a nép- és lakásszámlálás 2. cikk i. pontjában meghatározott alapvető jellemzőinek. A tagállamok folyamatos erőfeszítéseket tesznek az említett alapvető jellemzőknek való megfelelés fokozása érdekében.

5. cikk

Adattovábbítás

(1)   Minden tagállamnak meg kell határoznia egy referencia-időpontot. A referencia-időpontnak az e rendelet alapján meghatározott éven belül kell lennie (referenciaév). Az első referenciaév 2011. A Bizottság (Eurostat) a későbbi referenciaéveket a 8. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással határozza meg. A referenciaévnek minden évtized elejére kell esnie.

(2)   A tagállamok az e rendeletben meghatározott végleges, hitelesített és összesített adatokat és a metaadatokat a referenciaév vége után 27 hónapon belül a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére bocsátják.

(3)   A Bizottság (Eurostat) a 8. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással elfogadja a rendelet előírásainak teljesítése céljából továbbítandó statisztikai adatok és metaadatok programját.

(4)   A Bizottság (Eurostat) a 8. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással elfogadja a rendelet által előírt jellemzők és bontásuk technikai leírását.

(5)   A tagállamok a hitelesített adatokat és metaadatokat elektronikus formában bocsátják a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére. A Bizottság (Eurostat) a 8. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással meghatározza a kívánt adatok továbbítását szolgáló megfelelő technikai formátumot.

(6)   A 4. cikk (3) bekezdésében említett felülvizsgálatok vagy javítások esetén a tagállamok kötelesek legkésőbb a felülvizsgált adatok nyilvánosságra hozatalának napján továbbítani a módosított adatokat a Bizottsághoz (Eurostathoz).

6. cikk

Minőségértékelés

(1)   E rendelet alkalmazásában a továbbítandó adatokra a következő minőségértékelési szempontok vonatkoznak:

a „relevancia” arra utal, hogy a statisztika milyen mértékben felel meg a felhasználók jelenlegi és lehetséges szükségleteinek,

a „pontosság” arra utal, hogy a becslések milyen mértékben közelítik meg a valódi, nem ismert értékeket,

az „időszerűség” és az „időbeli pontosság” a referencia-időszak és az eredmények hozzáférhetősége közötti időeltolódásra utal,

a „hozzáférhetőség” és az „érthetőség” azokra a feltételekre és rendelkezésekre utal, amelyek mellett a felhasználó hozzáférhet az adatokhoz, használhatja és értelmezheti őket,

az „összehasonlíthatóság” az alkalmazott statisztikai fogalmak, mérési módszerek és eljárások közötti különbségek hatásának mértékére utal a statisztikai adatok földrajzi, ágazati vagy időbeli összehasonlítása során,

a „koherencia” arra utal, hogy az adatok mennyire alkalmasak különböző típusú, különböző okokból alkalmazott, megbízható összekapcsolásra.

(2)   A tagállamok jelentést nyújtanak be a Bizottságnak (Eurostatnak) a továbbított adatok minőségéről. A tagállamok a jelentésben kitérnek arra, hogy a kiválasztott adatforrások és a módszertan milyen mértékben felel meg a nép- és lakásszámlálás 2. cikk i. pontjában meghatározott alapvető jellemzőinek.

(3)   A minőségjelentések módjait és szerkezetét a 8. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással kell meghatározni az (1) bekezdésben meghatározott minőségi szempontoknak a rendelet hatálya alá tartozó adatokra történő alkalmazása során. A Bizottság (Eurostat) értékeli a továbbított adatok minőségét.

(4)   A Bizottság (Eurostat) a tagállamok illetékes hatóságaival együttműködésben az előállított adatok és metaadatok minőségének biztosítását célzó módszertani javaslatokat tesz, különös figyelemmel az európai statisztikusok értekezletének a 2010. évi nép- és lakásszámlálásra vonatkozó ajánlásaira.

7. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1)   Az e rendelet végrehajtásához szükséges alábbi intézkedéseket a 8. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni:

a)

e rendelet által előírt jellemzők és bontásuk technikai leírása az 5. cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint;

b)

a megfelelő technikai formátum megállapítása az 5. cikk (5) bekezdés szerint; és

c)

a minőségjelentések módjai és szerkezete a 6. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint.

(2)   Az e rendelet végrehajtásához szükséges alábbi intézkedéseket, melyek célja a rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítása, a 8. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni:

a)

a referenciaévek 5. cikk (1) bekezdés szerinti meghatározása; és

b)

a statisztikai adatok és metaadatok programjának 5. cikk (3) bekezdés szerinti elfogadása.

(3)   Mérlegelni kell azt az elvet, hogy a meghozott intézkedésekből származó előnyöknek meg kell haladniuk az intézkedésekkel járó költségeket, valamint hogy a további költségeknek és terheknek ésszerű határon belül kell maradniuk.

8. cikk

A bizottság eljárása

(1)   A Bizottságot a statisztikai programbizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2008. július 9-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J.-P. JOUYET


(1)  Az Európai Parlament 2008. február 20-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. június 23-i határozata.

(2)  HL L 52., 1997.2.22., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 151., 1990.6.15., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

(4)  HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

(5)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(6)  HL L 154., 2003.6.21., 1. o. A legutóbb a 176/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 61., 2008.3.5., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A nép- és lakásszámlálások hatálya alá tartozó jellemzők

1.

Népességre vonatkozó jellemzők

1.1.

A NUTS 3, LAU 2 területi szintekre vonatkozó kötelező jellemzők:

1.1.1.

Nem levezetett jellemzők

szokásos lakóhely

nem

életkor

jogi értelemben vett családi állapot

születési hely/ország

állampolgárság

előző szokásos lakóhely és a jelen helyre érkezés időpontja, vagy a szokásos lakóhely a népszámlálás időpontját egy évvel megelőzően

a háztartás tagjai közötti kapcsolatok

1.1.2.

Levezetett jellemzők

teljes népesség

település

háztartási állás

családi állás

családmag típusa

családmag nagysága

magánháztartás típusa

magánháztartás nagysága

1.2.

Az országos, NUTS 1, NUTS 2 területi szintekre vonatkozó kötelező jellemzők:

1.2.1.

Nem levezetett jellemzők

szokásos lakóhely

munkahely települése

nem

életkor

jogi értelemben vett családi állapot

jelenlegi gazdasági aktivitás

foglalkozás

nemzetgazdasági ág

foglalkozási viszony

iskolai végzettség

születési hely/ország

állampolgárság

korábbi külföldi lakóhely és az országba való érkezés éve (1980 után)

előző szokásos lakóhely és a jelen helyre érkezés időpontja, vagy a szokásos lakóhely a népszámlálás időpontját egy évvel megelőzően

a háztartás tagjai közötti kapcsolatok

a háztartások lakáshasználati jogcíme

1.2.2.

Levezetett jellemzők

teljes népesség

település

háztartási állás

családi állás

családmag típusa

családmag nagysága

magánháztartás típusa

magánháztartás nagysága

2.

Lakáskörülményekkel kapcsolatos jellemzők

2.1.

A NUTS 3, LAU 2 területi szintekre vonatkozó kötelező jellemzők:

2.1.1.

Nem levezetett jellemzők

lakóegység típusa

lakóegység települése

hagyományos lakás lakottsága

lakók száma

hasznos alapterület és/vagy a lakóegység szobáinak száma

lakás az épület típusa szerint

lakás az építés időszaka szerint

2.1.2.

Levezetett jellemzők

laksűrűség

2.2.

Az országos, NUTS 1, NUTS 2 területi szintekre vonatkozó kötelező jellemzők:

2.2.1.

Nem levezetett jellemzők

lakhatási formák

lakóegység típusa

lakóegység települése

hagyományos lakás lakottsága

tulajdoni jelleg

lakók száma

hasznos alapterület és/vagy a lakóegység szobáinak száma

vízrendszer

WC

fürdési lehetőség

fűtés típusa

lakás az épület típusa szerint

lakás az építés időszaka szerint

2.2.2.

Levezetett jellemzők

laksűrűség


Top