EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0294

2008/294/EK: A Bizottság határozata ( 2008. április 7.) a Közösség területén a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) spektrumhasználatának harmonizált feltételeiről (az értesítés a C(2008) 1256. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

HL L 98., 2008.4.10, p. 19–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/11/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/294/oj

10.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 98/19


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. április 7.)

a Közösség területén a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) spektrumhasználatának harmonizált feltételeiről

(az értesítés a C(2008) 1256. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/294/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra („rádióspektrum-határozat”) (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az i2010, az EU információs társadalommal foglalkozó stratégiai kerete (2) nyitott és versenyalapú digitális gazdaság kialakulását támogatja az Európai Unióban és kiemeli az IKT-t (információs és kommunikációs technológiákat) mint a szociális integráció és az életminőség javításának egyik hajtóerejét. A kommunikáció újabb módjainak fejlődése kedvezően hathat a mobilpiaci munka termelékenységére és a piac növekedésére.

(2)

A repülés közben csatlakozást lehetővé tevő alkalmazások természetüknél fogva páneurópai jellegűek, mivel felhasználásuk a legtöbb esetben a több közösségi tagállamot érintő, illetve a Közösségen kívülre vagy kívülről közlekedő repülőjáratokon lesz jellemző. A légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) összehangolt szabályozása segíteni fogja az egységes piac célkitűzéseinek megvalósulását.

(3)

A rádióspektrum-használatra vonatkozó szabályok harmonizálása a Közösség területén megkönnyíti az MCA-szolgáltatások időben történő kiépítését és bevezetését a Közösségen belül.

(4)

Kereskedelmi célú MCA-szolgáltatások céljából pillanatnyilag csak az 1 710–1 785 MHz-es sávú (a végfelhasználói állomástól a bázisállomás irányában), valamint az 1 805–1 880 MHz-es sávú (a bázisállomástól a végfelhasználói állomás irányában) GSM-rendszerek működhetnek, az EN 301 502 és az EN 301 511 ETSI-szabványoknak megfelelően. A jövőben azonban esetleg további, más szabványoknak megfelelő és más frekvenciasávokban működő, nyilvános földi mobilhírközlési rendszerek is szóba jöhetnek majd.

(5)

A 676/2002/EK határozat 4. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság megbízást (3) adott a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletének (a továbbiakban: „CEPT”), hogy tegyen meg minden intézkedést a légi járműveken használandó GSM-1800-as rendszer és több más, az utóbbi által esetlegesen befolyásolt rádiószolgáltatás műszaki kompatibilitásával kapcsolatos konkrét kérdések kivizsgálására. E határozat a CEPT által a Közösség megbízására végzett és a CEPT 016. jelentésében (4) benyújtott műszaki tanulmányok eredményén alapul.

(6)

A CEPT jelentésében megvizsgált MCA-rendszer egy hálózati vezérlő egységből (NCU – network control unit) és egy fedélzeti adó-vevő bázisállomásból (BTS – base transceiver station) áll. A rendszert úgy alakították ki, hogy a földi mobilrendszerek által kibocsátott jelek ne legyenek foghatók a légi jármű fedélzetén, és a fedélzeten lévő végfelhasználói állomások a lehető legkisebb intenzitással sugározzanak. Az NCU és a fedélzeti BTS műszaki jellemzőit elméleti modellekből vezették le.

(7)

A földi elektronikus mobilhírközlési szolgáltatások spektrumhasználata nem képezi e határozat tárgyát. Az utóbbiakkal többek között a 900 MHz-es és az 1 800 MHz-es frekvenciasávoknak a páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások kiszolgálására alkalmas földi rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló bizottsági határozat foglalkozik majd.

(8)

Az MCA-szolgáltatások engedélyezésének feltételeivel e határozat szintén nem foglalkozik. Az MCA-szolgáltatások nemzeti szintű engedélyezési feltételeinek összehangolásával az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („keretirányelv”) (5) alapján a 2008/295/EK bizottsági ajánlás (6) foglalkozik.

(9)

Az e határozat hatáskörébe tartozó MCA-szolgáltatásokhoz használt berendezésekkel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) foglalkozik. Az Európai Unió területén MCA-szolgáltatások nyújtására használt berendezéseknek az 1999/5/EK irányelv alapvető előírásainak való megfelelése az EN 302 480 harmonizált ETSI-szabványnak való megfelelés révén vagy a többi, az 1999/5/EK irányelvben lefektetett megfelelőségértékelési eljárás elvégzésével igazolható.

(10)

A légi közlekedés biztonságával kapcsolatos kérdések rendkívüli fontosságúak, ezért e határozat egyik rendelkezése sem veszélyeztetheti az optimális repülésbiztonsági feltételek fenntartását.

(11)

MCA-szolgáltatások csak azzal a feltétellel nyújthatók, hogy megfelelő légialkalmassági bizonyítvány alapján és az egyéb vonatkozó légiközlekedési rendelkezések teljesítése révén megfelelnek a légi közlekedésre vonatkozó biztonsági előírásoknak, valamint az elektronikus hírközlésre vonatkozó előírásoknak. A légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. szeptember 24-i 1702/2003/EK bizottsági rendelet (8) értelmében a Közösség egész területén érvényes légialkalmassági bizonyítványokat az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) bocsát ki.

(12)

E határozat nem foglalkozik a légi jármű, a műhold és a földi állomás közti, az MCA-szolgáltatások üzeméhez szintén szükséges kommunikációhoz kapcsolódó spektrumhasználat kérdéseivel.

(13)

Az e határozatban meghatározott feltételek folyamatos megfelelőségének biztosítása érdekében, valamint a rádiófrekvenciás környezet gyors változására való tekintettel a nemzeti hatóságoknak lehetőség szerint folyamatosan ellenőrizniük kell az MCA-szolgáltatások nyújtására használt berendezések rádiófrekvencia-használatát, aktívan hozzájárulva ezzel e határozat folytonos felülvizsgálatához. A felülvizsgálatok alkalmával figyelembe kell venni a technológia fejlődését, valamint meg kell vizsgálni az MCA-szolgáltatások üzemével kapcsolatos kezdeti feltételezések helyességét.

(14)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Rádiófrekvencia-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

E határozat a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások által használt frekvenciák hozzáférhetőségére és hatékony használatára vonatkozó műszaki feltételek harmonizálását szolgálja a Közösségben.

E határozatot minden más vonatkozó közösségi rendelkezés, különösen az 1702/2003/EK rendelet és a 2008/295/EK ajánlás sérelme nélkül kell alkalmazni.

2. cikk

E határozat alkalmazásában:

1.

a „légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások)” a 2002/21/EK irányelv 2. cikkének c) pontja szerint olyan elektronikus hírközlési szolgáltatások, amelyeket valamely vállalkozás bocsát a légiutasok rendelkezésére nyilvános hírközlő hálózatok repülés közben, a földi mobilhálózatokkal való közvetlen kapcsolatteremtés nélkül történő igénybevételére;

2.

„interferenciamentes és nem védett”: más rádió-távközlési szolgálat számára nem okozhat káros interferenciát, továbbá nem lehet megkövetelni, hogy ezek az eszközök védelmet élvezzenek a más rádió-távközlési szolgálatok által keltett káros interferenciával szemben;

3.

„fedélzeti adó-vevő bázisállomás (fedélzeti BTS)”: a légi jármű fedélzetén elhelyezett egy vagy több mobilhírközlési állomás, amely a melléklet 1. táblázatában szereplő frekvenciasávok és rendszerek használatát támogatja;

4.

„hálózati vezérlő egység (NCU)”: a légi járműveken elhelyezendő berendezés, amely a mobil vételi frekvenciasávban a zajszint növelésével biztosítja, hogy a melléklet 2. táblázatában felsorolt földi telepítésű elektronikus hírközlési rendszerek által sugárzott jeleket ne lehessen venni a fedélzeten.

3. cikk

Minél előbb, de legkésőbb e határozat hatálybalépését követő hat hónapon belül a tagállamok a melléklet 1. táblázatában felsorolt frekvenciasávokat interferenciamentes és nem védett alapon megnyitják használatra az MCA-szolgáltatások előtt, amennyiben e szolgáltatások megfelelnek a mellékletben előírt feltételeknek.

4. cikk

A tagállamok a melléklet 3. részének megfelelően minimális talajszinttől mért magasságot állapítanak meg az MCA-szolgáltatások üzemére vonatkozóan.

A tagállamok magasabb minimális magasságértéket is megállapíthatnak az MCA-szolgáltatások nyújtására, ha azt az adott tagállam topográfiai jellemzői vagy valamely földi hálózat kiépítésének körülményei indokolják. Ezt az információt – a megfelelő indoklással alátámasztva – a határozat elfogadását követő négy hónapon belül el kell juttatni a Bizottsághoz, és ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

5. cikk

A tagállamok – különösen a tényleges vagy lehetséges káros interferenciákra, valamint a 3. cikkben meghatározott összes feltétel folyamatos megfelelőségére való tekintettel – figyelemmel kísérik az MCA-szolgáltatások által használt frekvenciákat, és tapasztalataikat elküldik a Bizottságnak, hogy az szükség esetén időben gondoskodhasson e határozat felülvizsgálatáról.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 7-én.

a Bizottság részéről

Viviane REDING

a Bizottság tagja


(1)  HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

(2)  COM(2005) 229 végleges, 2005.6.1.

(3)  A CEPT 2006. október 12-i megbízása a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatban.

(4)  A CEPT jelentése az Európai Bizottságnak a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatásokra (MCA-szolgáltatások) vonatkozó közösségi megbízás alapján, 2007. március 30.

(5)  HL L 108., 2002.4.24., 33. o. A 717/2007/EK rendelettel (HL L 171., 2007.6.29., 32. o.) módosított irányelv.

(6)  Lásd e Hivatalos Lap 24 oldalát.

(7)  HL L 91., 1999.4.7., 10. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(8)  HL L 243., 2003.9.27., 6. o. A legutóbb a 287/2008/EK rendelettel (HL L 87., 2008.3.29., 3. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

1.   AZ MCA-SZOLGÁLTATÁSOK SZÁMÁRA ENGEDÉLYEZETT FREKVENCIASÁVOK ÉS RENDSZEREK

1.   táblázat

Típus

Frekvencia

Rendszer

GSM 1800

1 710–1 785 MHz és 1 805–1 880 MHz (az „1 800 MHz-es sáv”)

Az ETSI által közzétett GSM-szabványoknak, különösen az EN 301 502, az EN 301 511 és az EN 302 480 szabványoknak vagy az azokkal egyenértékű előírásoknak megfelelő rendszerek

2.   A MOBIL VÉGFELHASZNÁLÓI ÁLLOMÁSOK FÖLDI HÁLÓZATOKHOZ TÖRTÉNŐ KAPCSOLÓDÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSA

Az MCA-szolgáltatások fedélzeti működtetésének engedélyezett időtartama alatt meg kell akadályozni, hogy a 2. táblázatban szereplő frekvenciasávokban fogadni képes mobil végfelhasználói állomások fel próbáljanak kapcsolódni valamely földi hálózatra.

2.   táblázat

Frekvenciasáv

(MHz)

Földi rendszerek

460–470

CDMA2000, FLASH OFDM

921–960

GSM, WCDMA

1 805–1 880

GSM, WCDMA

2 110–2 170

WCDMA

3.   MŰSZAKI PARAMÉTEREK

3.1.   GSM-1800 MCA-rendszerek

a)   Az NCU/fedélzeti BTS által kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény (e.i.r.p. – equivalent isotropic radiated power) a légi járművön kívül

Az NCU/fedélzeti BTS által kisugárzott teljes e.i.r.p. a légi jármű környezetében nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

3.   táblázat

Talajszinttől mért magasság

(m)

A NCU/fedélzeti BTS által kisugárzott legnagyobb megengedett e.i.r.p.-sűrűség a légi jármű környezetében

460–470 MHz

921–960 MHz

1 805–1 880 MHz

2 110–2 170 MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/200 kHz

dBm/200 kHz

dBm/3,84 MHz

3 000

–17,0

–19,0

–13,0

1,0

4 000

–14,5

–16,5

–10,5

3,5

5 000

–12,6

–14,5

–8,5

5,4

6 000

–11,0

–12,9

–6,9

7,0

7 000

–9,6

–11,6

–5,6

8,3

8 000

–8,5

–10,5

–4,4

9,5

b)   A fedélzeti végfelhasználói állomás által kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény (e.i.r.p.) a légi járművön kívül

A 0 dBm-tal sugárzó GSM végfelhasználói állomások által kisugárzott e.i.r.p. a légi jármű környezetében nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

4.   táblázat

Talajszinttől mért magasság

(m)

A GSM végfelhasználói állomás által sugárzott legnagyobb megengedett e.i.r.p. a légi jármű környezetében, csatornánként, dBm-ban

1 800 MHz

3 000

–3,3

4 000

–1,1

5 000

0,5

6 000

1,8

7 000

2,9

8 000

3,8

c)   Üzemeltetési követelmények

I.

A talajszinttől mért minimális magasság a GSM-1800 MCA-rendszerek üzemeltetésére kötelezően 3 000 m.

II.

A fedélzeti BTS-nek működése közben minden, az 1 800 MHz-es sávban működő GSM mobil végfelhasználói állomás sugárzási teljesítményét 0 dBm névleges értéken kell tartania az összeköttetés teljes tartamára, beleértve a hálózatra történő felcsatlakozást is.


Top