Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0213

2008/213/EK: A Tanács határozata ( 2008. február 18. ) az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozatában foglaltak szerint a Koszovót is magában foglaló Szerbiával létrejött Európai Partnerségben szereplő elvekről, prioritásokról és feltételekről, valamint a 2006/56/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

OJ L 80, 19.3.2008, p. 46–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 120 P. 187 - 211

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/213/oj

19.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 80/46


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. február 18.)

az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozatában foglaltak szerint a Koszovót is magában foglaló Szerbiával létrejött Európai Partnerségben szereplő elvekről, prioritásokról és feltételekről, valamint a 2006/56/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(2008/213/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a stabilizációs és társulási folyamat keretében európai partnerségek létrehozásáról szóló, 2004. március 22-i 533/2004/EK tanácsi rendeletre (1), annak módosítását is figyelembe véve és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Tanács 2003. június 19–20-i thesszaloniki ülésén jóváhagyta az európai partnerség olyan eszközként történő bevezetését, amely megvalósíthatja a nyugat-balkáni országok európai perspektíváját.

(2)

Az 533/2004/EK rendelet előírja, hogy a Tanács határoz a partnerségekre irányadó elvekről, prioritásokról és feltételekről, valamint bármely későbbi kiigazításról. Azt is megállapítja, hogy az európai partnerségek végrehajtásának nyomon követése a stabilizációs és társulási folyamat keretében kialakított mechanizmusok, nevezetesen az elért eredményekről szóló éves jelentések révén biztosított.

(3)

2006. január 30-án a Tanács elfogadta a második európai partnerséget az ENSZ BT. 1244. határozatában foglaltak szerint Koszovót is magában foglaló Szerbiával (2).

(4)

A 2006–2007. évi bővítési stratégiáról és a fő kihívásokról szóló bizottsági dokumentum jelezte, hogy a partnerségeket 2007 végén naprakésszé fogják tenni.

(5)

2006. július 17-én a Tanács elfogadta az egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK rendeletet (3), amely megújítja a csatlakozás előtt álló országok pénzügyi támogatási keretét.

(6)

Ezért helyénvaló egy, a jelenlegi partnerséget naprakésszé tevő európai partnerség elfogadása annak érdekében, hogy – a Szerbiának, valamint az ENSZ BT. 1244. határozatában foglaltak szerint Koszovónak az Európai Unióba történő további integrációja terén elért eredményekről szóló 2007-es bizottsági jelentés megállapításai alapján – a további munkára vonatkozó, megújított prioritásokat meghatározzák.

(7)

A további integrációra való felkészülés érdekében Szerbia, valamint az ENSZ BT 1244. határozatában foglaltak szerint Koszovó illetékes hatóságainak tervet kell kidolgozniuk ütemtervvel és olyan meghatározott intézkedésekkel, amelyeket az európai partnerség prioritásainak elérése érdekében meghozni szándékoznak.

(8)

A 2006/56/EK határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az ENSZ BT 1244. határozatában foglaltak szerint Koszovót is magában foglaló Szerbiával létrejött Európai Partnerség elveit, prioritásait és feltételeit a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

2. cikk

Az európai partnerség végrehajtását a stabilizációs és társulási folyamat keretében kialakított mechanizmusok – nevezetesen az elért eredményekről szóló éves bizottsági jelentések – révén ellenőrzik.

3. cikk

A 2006/56/EK határozat hatályát veszti.

4. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2008. február 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

D. RUPEL


(1)  HL L 86., 2004.3.24., 1. o. A 269/2006/EK rendelettel (HL L 47., 2006.2.17., 7. o.) módosított rendelet.

(2)  A Tanács 2006/56/EK határozata (2006. január 30.) az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozatában foglaltak szerint a Koszovót is magában foglaló Szerbia és Montenegróval létrejött Európai Partnerségben szereplő elvekről, prioritásokról és feltételekről, valamint a 2004/520/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 35., 2006.2.7., 32. o.). A 2007/49/EK határozattal (HL L 20., 2007.1.27., 16. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 210., 2006.7.31., 82. o.


1. MELLÉKLET

SZERBIA – BELEÉRTVE AZ ENSZ BT 1244. HATÁROZATÁBAN FOGLALTAK SZERINTI KOSZOVÓT IS – 2007. ÉVI EURÓPAI PARTNERSÉG

1.   BEVEZETÉS

Az Európai Tanács jóváhagyta az európai partnerségek olyan eszközként történő bevezetését, amely megvalósíthatja a nyugat-balkáni országok európai perspektíváját. A javasolt felülvizsgált partnerség a Szerbiáról és az ENSZ BT 1244. határozatában foglaltak szerinti Koszovóról készült 2007. évi, elért haladásról szóló bizottsági jelentés alapján naprakésszé teszi a második partnerséget. Új és továbbra is fennálló cselekvési prioritásokat határoz meg. Ezeket az új cselekvési prioritásokat az ország sajátos igényeihez és felkészültségének szintjéhez kell igazítani, és szükség szerint naprakésszé kell tenni. A hatóságoknak tervet kell kidolgozniuk, amely magában foglalja az európai partnerség prioritásaival kapcsolatos ütemtervet és konkrét intézkedéseket. A partnerség az országnak nyújtandó pénzügyi támogatásokhoz is iránymutatást ad.

2.   ELVEK

A nyugat-balkáni országok európai felzárkózásához – egészen eljövendő csatlakozásukig – a stabilizációs és társulási folyamat nyújt keretet. A megállapított prioritások az Európai Tanács 1993-as koppenhágai ülésén meghatározott kritériumoknak való megfelelési képességhez, valamint a stabilizációs és társulási folyamat során – különösen a Tanács 1997. április 29-i és 1999. június 21. és 22-i következtetéseiben – megállapított feltételekhez, a 2000. november 24-i zágrábi csúcstalálkozó zárónyilatkozatához, valamint a Thesszaloniki Cselekvési Programhoz kapcsolódnak.

3.   PRIORITÁSOK

Az ezen európai partnerségben felsorolt prioritásokat azon az alapon választották ki, hogy reálisan elvárható-e teljesítésük vagy érzékelhető mértékű-e az előrehaladásuk az elkövetkező néhány évben. Meg kell különböztetni rövid távú prioritásokat, amelyek teljesítése egy-két éven belül, illetve középtávú prioritásokat, amelyek teljesítése három-négy éven belül várható. A prioritások a jogszabályokra és végrehajtásukra egyaránt vonatkoznak.

A prioritások megállapítását illetően egyértelmű, hogy vannak olyan teljesítendő feladatok, amelyek prioritássá válhatnak egy következő partnerségben, figyelembe véve Szerbia és az ENSZ BT 1244. határozatában foglaltak szerinti Koszovó jövőbeli előrehaladását.

A rövid távú prioritások közül a legfontosabbakat kijelölték, és a prioritások listája elején összesítették. E fő prioritások sorrendje nem fontosságuk sorrendjét jelzi.

A prioritásokat a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

4.   PROGRAMOZÁS

A stabilizációs és társulási folyamat részeként a nyugat-balkáni országok számára nyújtandó közösségi támogatásokat a jelenlegi pénzügyi eszközök útján, különösen az 1085/2006/EK rendelet (IPA), illetve a 2007 előtt elfogadott programok esetében a 2666/2000/EK rendelet (CARDS-rendelet) (1) keretében nyújtják majd. A finanszírozási megállapodások szolgálnak jogalapul a konkrét programok végrehajtásához. Ennélfogva e határozatnak nincsenek pénzügyi vonzatai.

Az ENSZ BT 1244. határozatában foglaltak szerinti Koszovót is magában foglaló Szerbia a több országra irányuló és horizontális programokból is támogatásokhoz juthat.

5.   FELTÉTELRENDSZER

A nyugat-balkáni országok számára nyújtandó támogatás azon előrelépés függvénye, amelyet az ország a koppenhágai kritériumoknak való megfelelés, valamint az ezen európai partnerség egyes prioritásainak való megfelelés tekintetében elér. A feltételek teljesítésének elmulasztása ahhoz vezethet, hogy a Tanács az 1085/2006/EK rendelet 21. cikke értelmében, illetve a 2007-et megelőző programok tekintetében a 2666/2000/EK rendelet 5. cikke értelmében meghozza a szükséges intézkedéseket. A támogatásra a Tanács 1997. április 29-i következtetéseiben meghatározott feltételek is vonatkoznak, különösen a kedvezményezettek arra vonatkozó kötelezettségvállalását illetően, hogy demokratikus, gazdasági és intézményi reformokat hajtanak végre. Az egyes országokra vonatkozó éves programok szintén tartalmaznak különleges feltételeket. A finanszírozási határozatokat egy, az illetékes hatóságokkal megkötendő finanszírozási megállapodás egészíti ki.

6.   MONITORING

Az európai partnerség végrehajtását a stabilizációs és társulási folyamat keretében kialakított mechanizmusok, nevezetesen a Bizottság éves jelentései révén fogják ellenőrizni.


(1)  HL L 306., 2000.12.7., 1. o. A legutóbb a 2112/2005/EK rendelettel (HL L 344., 2005.12.27., 23. o.) módosított rendelet.


2. MELLÉKLET

PRIORITÁSOK SZERBIA ESETÉBEN

RÖVID TÁVÚ PRIORITÁSOK

A legfontosabb prioritások

A stabilizációs és társulási megállapodásból és különösen az ideiglenes megállapodásból következő jövőbeli kötelezettségeknek való megfelelés.

Teljes mértékű együttműködés a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszékkel (ICTY).

Konstruktív együttműködés a Koszovóval kapcsolatos kérdésekben.

Az alkotmány és az alkotmányos jog európai előírásoknak megfelelő alkalmazása.

További erőfeszítések a közigazgatás reformjának végrehajtására, beleértve a közszolgálati bértáblát, az átlátható munkaerő-felvételt és előléptetési rendszert, a professzionalizmust és az elszámoltathatóságot, további erőfeszítések az európai integrációs struktúrák megerősítésére, a koordináció javítására az egész közigazgatásban és a parlamentben, különös tekintettel a szakpolitikák összehangolására.

A bírói hatalmi ág működésének javítása, függetlenségének, elszámoltathatóságának, professzionalizmusának és hatékonyságának garantálása, valamint annak biztosítása, hogy a bírók és ügyészek előléptetése és felvétele technikai és szakmai kritériumok alapján történjen, és mentes legyen minden politikai befolyástól. Az Alkotmánybíróság megfelelő működésének biztosítása.

A korrupció elleni fellépés és küzdelem minden szinten, valamint a pénzügyi ellenőrzés átfogó állami rendszerének kialakítása a közpénzek felhasználása terén az átláthatóság és az elszámoltathatóság növelése érdekében.

A privatizáció folyamatának lezárása, vagy adott esetben a társadalmi vagy állami tulajdonban lévő vállalatok felszámolása.

Politikai követelmények

Demokrácia és jogállamiság

Alkotmány

A jogszabályok és intézmények hozzáigazítása az új alkotmányhoz.

Parlament

A választási jogszabályok reformjának befejezése (beleértve a választók névjegyzékét), összehangolásuk az új alkotmányos előírásokkal, átláthatóság és elszámoltathatóság biztosítása a politikai pártok finanszírozása terén, beleértve a létező jogszabályok felülvizsgálatát a megfelelő ellenőrzés és szankciók előírása érdekében.

Közigazgatás

Teljes mértékben működőképes ombudsmani hivatal felállítása összhangban a jogszabályi előírásokkal, valamint az ombudsmani ajánlásokat követő megfelelő intézkedések.

A biztonsági erők polgári felügyelete

Nagyobb mértékű demokratikus felügyelet a parlamenti kontroll szigorításával, valamint átláthatóbb pénzügyi irányítás kialakításával.

Igazságszolgáltatási rendszer

A bíróságok és bűnvádi eljárási rendszerek teljes függetlenségének biztosítása.

A háborús bűnök államügyészi hivatalának megerősítése.

Az igazságszolgáltatási reformra irányuló stratégiára vonatkozó cselekvési terv végrehajtása.

Jogszabályok elfogadása és végrehajtása a bírák, ügyészek és a bírósági támogató személyzet számára kötelező kezdeti és folyamatos képzésekről, továbbá a képzési központok megerősítése.

A bírósági rendszer racionalizálása, az eljárások korszerűsítése, hatékony bíróságszervezési rendszer bevezetése, valamint közigazgatási és fellebbviteli bíróságok felállítása.

Az ügyészek számára minden szinten informatikai hálózat létrehozása, a bírósági határozatok végrehajtásának biztosítása, és további kapacitásmegerősítés annak érdekében, hogy a háborús bűnöket a hazai bíróságokon az ICTY-vel való együttműködésből származó nemzetközi kötelezettségekkel teljes összhangban tárgyalhassák.

Korrupcióellenes politika

A korrupcióellenes stratégia megvalósítására irányuló cselekvési terv végrehajtása, valamint független és hatékony korrupcióellenes ügynökség felállítása.

A korrupcióellenes nemzetközi egyezmények megerősítése.

Az összeférhetetlenségről szóló szabályok további pontosítása és érvényesítése, a nemzetközi rendelkezésekkel összhangban.

A köztisztviselők vagyonnyilatkozatait kezelő átlátható rendszer kialakítása és bevezetése.

Emberi jogok és kisebbségvédelem

Az Európa Tanácson belüli tagságból eredő összes kötelezettség teljesítése.

Az új alkotmány emberi jogokra vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelés.

Az eltartottak vagy gondozásra szorulók vonatkozásában az intézményi elhelyezések számának további csökkentése, közösségi alapú szolgáltatások és segélyek további nyújtása a mentális egészség területén is.

Polgári és politikai jogok

A vallási jogokkal kapcsolatos vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata annak érdekében, hogy összhangban álljanak az alkotmánnyal.

Fellépés a kegyetlen bánásmód valamennyi vélhető esetében, és a bűnüldöző hatóságok munkatársai által alkalmazott kegyetlen bánásmód eseteivel foglalkozó belső ellenőrzési szolgálatok megerősítése.

A börtönkörülmények javítása, a hosszú távon fogva tartottak és a szervezetten elkövetett bűncselekményekért elítéltek számára a börtönkörülmények megfelelő ellenőrzésének biztosítása, valamint a büntetés-végrehajtási intézményekben dolgozók továbbképzésének biztosítása és a különleges szükségletekre kialakított létesítmények fejlesztése.

A Műsorszóró Tanács működésének javítása a nemzetközi szabványoknak megfelelően, valamint a regionális és helyi műsorszóró frekvenciák tisztességes és átlátható kiosztása a média üzemeltetői között.

Az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény teljes mértékű végrehajtása, és az információkhoz való szabad hozzáférésért felelős biztos hivatalának megerősítése a határozatok/ajánlások végrehajtása érdekében.

Az egyesületekre és a nem kormányzati szervezetek jogi státusára vonatkozó jogszabályok elfogadása, a civil társadalom szervezetei fejlődésének bátorítása, és rendszeres párbeszéd a civil társadalommal a politikai kezdeményezésekről.

Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés javítása.

Szociális és gazdasági jogok

Átfogó diszkriminációellenes jogi szabályozás elfogadása és az áldozatok megfelelő intézményes védelmének biztosítása.

Megfelelő jogszabályok elfogadása a tulajdonok visszaszolgáltatásáról, és teljes mértékű végrehajtásuk biztosítása.

A nők és a gyermekek jogai védelmének javítása.

Kisebbségi jogok, kulturális jogok és kisebbségvédelem

A kulturális és kisebbségi jogokkal, valamint a kisebbségvédelemmel kapcsolatos alkotmányos rendelkezések betartásának biztosítása, valamint a romák integrációjára vonatkozó stratégiák és cselekvési tervek teljes mértékű végrehajtása, a hazatelepülőket is ideértve.

További erőfeszítések az etnikumok közötti jó kapcsolatok elősegítésére, beleértve az oktatás területén foganatosított intézkedéseket is, a kisebbségi nemzeti tanácsok működésének megerősítése, beleértve a még függőben lévő jogszabályok elfogadását, az igazságügyi és bűnüldöző szervekben a kisebbségek részvételének előmozdítása, valamint a tájékoztató jellegű tevékenységek folytatása, a kisebbségi nyelvek használatára vonatkozóan is.

A vonatkozó jogszabályok összehangolása az új alkotmánnyal, valamint a kisebbségi jogok teljes körű végrehajtása, különösen az anyanyelvi oktatást illetően.

Új jogszabályok elfogadása a menekültekről, és a menekültekre vonatkozó nemzeti stratégia végrehajtásának folytatása.

Regionális kérdések és nemzetközi kötelezettségek

A daytoni/párizsi megállapodás tiszteletben tartása a továbbiakban is.

Intézkedések meghozatala a Nemzetközi Bíróság által 2007. februárban azon ügyben hozott ítélet tiszteletben tartására, amelyet Bosznia és Hercegovina terjesztett a Bíróság elé Szerbia és Montenegróval szemben a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló egyezmény alkalmazásának vonatkozásában.

A regionális együttműködés, a megbékélés és a jószomszédi viszonyok erősítése, többek között a Stabilitási Paktumtól a fokozottabban regionális jellegű együttműködési keret felé való elmozdulás támogatása, valamint a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás (CEFTA) hatékony végrehajtása által.

Megállapodások kötése és végrehajtása a szomszédos országokkal a határokon átnyúló együttműködésről, a szervezett bűnözés, a tiltott kereskedelem és a csempészet elleni küzdelemről, az igazságügyi együttműködésről, a határellenőrzésről és a környezetvédelemről.

Hozzájárulás a Horvátországgal és Bosznia és Hercegovinával fennálló rendezetlen határkérdések megoldásához.

Valódi választási lehetőség biztosítása a fenntartható hazatérés vagy a befogadó országban való beilleszkedés között, valamint a szarajevói nyilatkozat teljes végrehajtásához való hozzájárulás.

Gazdasági követelmények

Stabilitásorientált fiskális politika végrehajtása – beleértve az állami szférára vonatkozó bérpolitikát –, amelynek célja a költségvetés konszolidálása, és amely alacsony inflációra és a külső fenntarthatóságra irányul.

Az államháztartás irányítására vonatkozó reform folytatása annak érdekében, hogy erősödjön az ellenőrzés, az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a hatékonyság.

Az árstabilitás céljának szempontjából kedvező monetáris politika folytatása a várható infláció csökkentése és rögzítése érdekében.

A csődeljárások javítása az életképtelen vállalkozások piacról való kilépésének meggyorsítása és a strukturális változások elősegítése érdekében.

A fennmaradó szabályozott árak liberalizálási folyamatának lezárása a piaci mechanizmusok és az erőforrás-allokáció hatékonyságának növelése érdekében.

A pénzügyi felügyelet további erősítése a pénzügyi szektor stabilitásának segítése érdekében.

A nyugdíjrendszer reformjának további fejlesztése és végrehajtása, valamint az egészségbiztosítási rendszer reformjának folytatása és a biztosítási szektor átszervezésének és privatizációjának felgyorsítása.

További erőfeszítések a szürkegazdaság kifehérítésére, az állami kiadások igazgatási rendszerének bevezetésére és adóreformok végrehajtására.

Stabil és működőképes föld- és ingatlanpiac létrehozása és jogszabályok kidolgozása a telekkönyvi nyilvántartásról.

További erőfeszítések a foglalkoztatás ösztönzésére, többek közt szakképzéssel és munkaerő-piaci reformok által, valamint további erőfeszítések az állami foglalkoztatási szolgálatok javítására és a fogyatékkal élő személyek foglalkoztatására irányuló stratégia végrehajtására.

Európai előírások

Belső piac

Az áruk szabad mozgása

A szabványosítás, a hitelesítés, a metrológia, az akkreditáció és a megfelelőségértékelés területén az európai előírásokkal való összhang megteremtésének folytatása. Az európai előírások átvételének folytatása, és egy, az infrastruktúra minőségével foglalkozó nemzeti koordinációs szerv létrehozása, amely az egész terület megerősítéséért felelős.

Piacfelügyeleti struktúra kialakítása, és megfelelő koordináció biztosítása a piacfelügyeleti szervek között.

A kereskedelmi szabályozás és a kapcsolódó jogszabályok kiigazítása a WTO, az STM és a CEFTA által előírt kötelezettségek teljesítése érdekében.

A kereskedelemre hatást gyakorló intézkedések elfogadása előtt alkalmazandó belső konzultációs és értesítési mechanizmusok létrehozása az új technikai szabályozásokra vonatkozóan.

Az adminisztratív kapacitások megerősítése a fogyasztóvédelem terén.

A tőke szabad mozgása

A megkezdett munka folytatása a nemzetközi szabályokkal összhangban lévő nemzetközi fizetési műveletek rendszerének kifejlesztése terén, valamint ingatlanvásárlások esetére nemzeti elbánás kialakítása.

Vámügy és adózás

A stabilizációs és társulási megállapodás megfelelő végrehajtásához szükséges vámjogszabályok közelítésének befejezése, a vámigazgatás korrupció, határokon átnyúló bűnözés és adócsalás elleni küzdelemre irányuló kapacitásainak erősítése, valamint a végrehajtási kapacitás erősítése, különösen a kockázatelemzések és utólagos ellenőrzések területén.

Az adózással kapcsolatos jogszabályok további közelítése a közösségi vívmányokhoz, az adójogszabályok végrehajtása, különösen az adóbehajtás és az ellenőrzés terén annak érdekében, hogy csökkenjen az adócsalás és növekedjen a végrehajtási kapacitás.

Az üzleti adózás magatartási kódexének elvei melletti elkötelezettség vállalása és annak biztosítása, hogy az új adóintézkedések összhangban legyenek ezekkel az elvekkel.

Verseny

A hatályos trösztellenes jogszabályok fejlesztése az STM előírásaival összhangban és a versenyhivatal adminisztratív kapacitásainak erősítése annak érdekében, hogy biztosítható legyen a szabályok hatékony és független betartása a közösségi vívmányokkal összhangban.

Független és teljesen működőképes hatóság létrehozása az állami támogatások ellenőrzésére.

Az összefonódások ellenőrzésére vonatkozó eljárások javítása a versenyhivatal hatékonyságának javítása érdekében.

Megfelelő jogi keret kialakítása az állami támogatások terén, a stabilizációs és társulási megállapodás előírásaival összhangban.

Közbeszerzés

Következetes és hatékony közbeszerzési rendszer kialakítása, a közbeszerzési szervek függetlenségének biztosítása, átlátható eljárások az adott szerződés értékétől függetlenül, valamint a szerb és az uniós szállítók közötti diszkriminációmentesség biztosítása és a szektor végrehajtási kapacitásainak erősítése.

Szellemi tulajdonjog

A szellemi tulajdonjogok védelmének további megerősítése és a szabadalmak megadásával kapcsolatos, valamint a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok alkalmazásához és végrehajtásához kapcsolódó adminisztratív kapacitás erősítése.

Foglalkoztatás és szociálpolitika

Megfelelő adminisztratív struktúrák és kapacitás kialakítása az egészségvédelem területén.

Oktatás és kutatás

További erőfeszítések az oktatási rendszer javítása érdekében; jobb kapcsolatok kialakítása a szakképzés és a felsőoktatás, valamint a munkaerőpiac és a gazdaság szükségletei között; az adminisztratív kapacitások erősítése és az érintett szervek közötti koordináció javítása.

Az UNESCO által a kulturális kifejezésmódok sokszínűségének védelméről és előmozdításáról elfogadott egyezmény megerősítése.

A Kereskedelmi Világszervezettel (WTO) kapcsolatos kérdések

A WTO-csatlakozásra való felkészülés folytatása.

Ágazati politikák

Az ipar és a kis- és középvállalkozások (kkv-k)

A kis- és középvállalkozások európai chartájának végrehajtása és a kkv-k adminisztratív terheinek csökkentése.

A kkv-kra vonatkozó új, középtávú politikai stratégia és iparpolitika elfogadása, amelyet működő cselekvési terv követ.

A Kkv-Tanácsnak, mint a köz- és magánszféra közötti és a tárcaközi együttműködés eszközének erősítése a kkv-kkal kapcsolatos politikák alakításának és végrehajtásának befolyásolása céljából.

Mezőgazdaság

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika kialakításához és végrehajtásához szükséges adminisztratív kapacitások erősítése.

A jogszabályok frissítése, továbbá a végrehajtás és az ellenőrzések erősítése az élelmiszer-biztonsági, valamint állat- és növény-egészségügyi kérdések területén.

Az állatazonosítás és -nyilvántartás minden jelentős fajra történő kiterjesztése.

Az állat- és növény-egészségügyi, borászati és egészségügyi laboratóriumok, felügyelőhatóságok és a külső határokon történő ellenőrzések további korszerűsítése.

Környezetvédelem

A jogszabályok és szabványok közösségi vívmányokhoz közelítésének felgyorsítása.

Az elfogadott jogszabályok végrehajtása, különösen a környezetvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozó jogszabályok esetében.

A Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásának megkezdése.

A nemzeti környezetvédelmi stratégia és a fenntartható fejlődésre irányuló stratégia elfogadása és végrehajtása.

A tervezésért, engedélyezésért, felügyeletért és ellenőrzésért, valamint a projektirányításért felelős szervek adminisztratív kapacitásának erősítése, a helyi kapacitások erősítése, továbbá a központi és helyi szint közötti koordináció biztosítása.

A hulladékkezelési tervek továbbfejlesztése és végrehajtásuk megkezdése, valamint a veszélyes hulladék kezelésére és biztonságos ártalmatlanítására alkalmas létesítmény építésének megkezdése.

Közlekedéspolitika

A délkelet-európai regionális közlekedési főhálózat kialakításáról szóló egyetértési nyilatkozat végrehajtásának folytatása és a Délkelet-európai Közlekedési Megfigyelőállomással való együttműködés megerősítése.

Nemzeti közlekedési stratégia elfogadása és végrehajtása. A közlekedésbiztonság körülményeinek javítására irányuló intézkedések meghozatala.

Az Európai Közös Légtérre vonatkozó megállapodás első átmeneti szakasza keretében tett kötelezettségvállalások végrehajtása.

A vasúti ágazat szerkezeti átalakítása és a szükséges vasúti intézmények létrehozása.

A belvízi közlekedés fejlesztése, beleértve a folyami információs szolgáltatások kialakítását.

Energia

Az Energiaközösséget létrehozó szerződés keretében tett kötelezettségvállalások végrehajtása a belső gáz- és villamosenergia-piacra és a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelmére vonatkozó közösségi vívmányok teljes végrehajtása tekintetében.

Az energiatörvény módosítása és végrehajtása, biztosítva egyben a független energiaszabályozási ügynökség gördülékeny működését.

Az erőművek környezetvédelmi ellenőrzésének folytatása, a legsúlyosabban szennyezők felszólítása, a kartellek felszámolása, tekintettel a piac átszervezésére és megnyitására, valamint további előrelépés a regionális energiapiac felé, különösen a szomszédos országokkal kialakítható összekapcsolhatóság javítása által.

Csatlakozás a nukleáris biztonsággal kapcsolatos nemzetközi egyezményekhez, és a megfelelő szabályozó testület felállítása.

A Vinca kísérleti reaktor leszerelésének folytatása.

Az érintett minisztériumok adminisztratív kapacitásának megerősítése.

Információs társadalom és média

Az elektronikus kommunikációs ágazat teljes liberalizálása, és a szabályozó szervek függetlenségének biztosítása; annak biztosítása, hogy az elfogadott stratégiát megvalósítják, beleértve a szükséges törvények és politikák elfogadását és végrehajtását és az adminisztratív kapacitások megerősítését.

Az audiovizuális szektorra vonatkozó közösségi vívmányok közelítésének megkezdése, valamint az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, különösen a Köztársasági Rádió és Televízió Ügynökség vonatkozásában.

A határokon átnyúló televíziózásról szóló európai egyezmény aláírása és megerősítése.

Pénzügyi ellenőrzés

A belső államháztartási pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó politika elfogadása és végrehajtása.

Az EU pénzügyi érdekeinek hatékony védelmét szolgáló eljárások és adminisztratív kapacitások fejlesztése.

Statisztika

A statisztikai törvény módosítása és a nemzeti statisztikai rendszeren belül az együttműködés és a koordináció javítása.

Mezőgazdasági összeírás készítése, a mezőgazdasági üzemek nyilvántartási rendszerének létrehozása és a nemzeti számlák fejlesztésének folytatása az integrált nemzeti számlák európai rendszerével (ESA 95) összhangban, beleértve az adatforrások javítását is.

Jogérvényesülés, szabadság és biztonság

Vízum, határellenőrzés, menedékjog és migráció

Az integrált határ-ellenőrzési stratégia végrehajtása és az integrált határellenőrzést végző ügynökségek közötti együttműködés erősítése.

A határokon átnyúló rendőrségi együttműködés javítása a legjobb gyakorlatnak megfelelően, a határrendészet kapacitásainak erősítése és modern infrastruktúra és felszerelés biztosítása a határrendészet számára, különösen az informatika területén.

A vízumrendszer hozzáigazítása a közösségi vívmányokhoz, valamint az EU és Szerbia közötti vízumkönnyítési megállapodás végrehajtása.

A kiváló minőségű úti és személyazonossági okmányok kiadására vonatkozó követelmények hatékony végrehajtásának biztosítása.

Menekültügyi törvények elfogadása és végrehajtása, a menedékkérők és menekültek befogadó központja működésének biztosítása, és egy, a menedékkérelmekkel foglalkozó működőképes szerv létrehozásának biztosítása.

Az EU és Szerbia közötti visszafogadási megállapodás végrehajtása.

A visszatelepülők újbóli integrációjára irányuló stratégia elfogadása, a társadalmi-gazdasági feltételek megoldásával együttesen.

Pénzmosás

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni szükséges jogszabályok és nemzeti stratégia elfogadása, beleértve egy ütemtervet is, a pénzmosás elleni küzdelemben részt vevő nemzeti szervek erősítése, valamint az ügynökségek közötti és a nemzetközi együttműködés javítása.

Kábítószerek

A kábítószer-kereskedelem elleni harcra irányuló kapacitás növelése, nemzeti kábítószer-ellenes stratégia kialakításának és végrehajtásának megkezdése az EU kábítószer-ellenes stratégiájával összhangban, valamint a nemzetközi együttműködés javítása.

Rendőrség

A rendőrségről szóló törvény teljes végrehajtásának biztosítása a professzionalizmus, az elszámoltathatóság és a nagyobb átláthatóság létrehozása érdekében, valamint modern rendőri erő kialakítása, amely politikai indíttatású beavatkozásoktól mentes, és a kapacitások növelése célirányos képzések segítségével.

A szükséges lépések megtétele az Europollal történő együttműködésről szóló megállapodás megkötéséhez.

A szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem

A hiányzó jogszabályok elfogadása, kapacitásfejlesztés a vagyontárgyak lefoglalása terén, a szervezett bűnözés elleni nemzeti stratégia bevezetése és a bűnügyi hírszerzés megerősítése.

Az emberkereskedelem elleni küzdelem folytatása, beleértve az emberkereskedelem megelőzésére irányuló stratégia végrehajtását, valamint az áldozatok számára a megfelelő segítségnyújtást és az áldozatok védelmét.

A nemzetközi együttműködés hatékonyságának növelése és a terrorizmusról szóló vonatkozó nemzetközi egyezmények végrehajtása.

A biztonsági szolgálatok valamennyi szintje közötti és a többi állammal való együttműködés és információcsere javítása, és a terrorista cselekmények finanszírozásának és előkészítésének megakadályozása.

A személyes adatok védelme

A jogi keret felülvizsgálata, a vonatkozó nemzetközi egyezmények aláírása, és független ellenőrző hatóság felállítása.

KÖZÉPTÁVÚ PRIORITÁSOK

Politikai követelmények

Demokrácia és jogállamiság

Közigazgatás

Az európai integrációval kapcsolatos kapacitások további erősítése a közigazgatásban, a szükséges struktúrák kialakítása az illetékes minisztériumokban és az egész kormányban, az európai integrációval foglalkozó egységek közötti együttműködés mechanizmusainak javítása.

A közszolgálati és közigazgatási jogszabályok teljes végrehajtásának folytatása, a közszolgálat humánerőforrásainak fejlesztésére hozott intézkedések végrehajtása, a közigazgatás politikaalkotói és koordinációs kapacitásának fokozása kormányzati és helyi szinten, központosított bérelszámolási rendszer létrehozása, a decentralizációval kapcsolatos alkotmányos rendelkezések végrehajtása és a források biztosítása a helyi önkormányzatok számára.

A biztonsági erők polgári felügyelete

A fegyveres erők átszervezésének és reformjának folytatása, nagyobb átláthatóság és a fegyveres erők polgári ellenőrzésének biztosítása.

Igazságszolgáltatási rendszer

A bíróságok ügyhátralékának csökkentése és a bíróságok hatékonyságának és professzionalizmusának további növelése.

Egységes előírások bevezetése annak érdekében, hogy megbízható adatokat lehessen gyűjteni a bíróságok munkájáról.

Korrupcióellenes politika

Teljes összhang biztosítása a korrupció elleni harcról szóló nemzetközi egyezményekkel. A korrupció elleni küzdelemben részt vevő szervek kapacitásának további erősítése.

Emberi jogok és kisebbségvédelem

A diszkriminációellenes jogszabályok végrehajtása.

További erőfeszítések a fogyatékkal élő gyermekek integrálására és körülményeik javítására. A gyermekgondozási rendszer megreformálása és a kisebbségekhez tartozó gyermekek általános oktatási rendszerbe történő bevonása.

Regionális kérdések és nemzetközi kötelezettségek

A beilleszkedés megkönnyítése azon menekültek számára, akik úgy döntenek, hogy nem térnek vissza hazájukba.

Gazdasági követelmények

A költségvetési konszolidáció megerősítése, valamint az állami szektor szerepének csökkentése a GDP-arányos kiadások viszonylatában annak érdekében, hogy megfelelő teret kapjon a magánszektor a fejlődéshez és a növekedéshez.

A privatizáció felgyorsítása és adott esetben az állami tulajdonú vállalatok felszámolása annak érdekében, hogy javuljon a vállalatirányítás, csökkenjenek a kvázi költségvetési veszteségek, javuljon a költségvetési konszolidáció, és hogy növekedjen a magánszektor gazdasági részesedése.

A munkaerőpiacot hátráltató strukturális merevség csökkentése, különösen a munkaerőpiac szabályozásával kapcsolatosan, a munkaerő-piaci részvétel és a foglalkoztatottság növelése érdekében.

Az állami támogatások arányának csökkentése a GDP-hez képest, és a versenypolitika erősítése a szabad és torzulásoktól mentes verseny lehetővé tételére, a szerb fogyasztók érdekében.

Az oktatási rendszer fejlesztése azzal a céllal, hogy fejlődjenek azok a képességek, amelyek fokozzák a munkaerő-piaci lehetőségeket és a hosszú távú gazdasági fejlődést.

Az üzleti környezet javítása a zöldmezős közvetlen külföldi tőkebefektetések növelése érdekében.

Európai előírások

Belső piac

Az áruk szabad mozgása

A szabványosítás további fejlesztése és felkészülés az európai szabványügyi szervezetek teljes jogú tagságára.

A tőke szabad mozgása

A rövid és középtávú tőkemozgások további liberalizálása.

Vámügy és adózás

A vám- és adójogszabályok, valamint egyéb költségvetési jogszabályok közösségi vívmányokhoz történő további közelítése, az adminisztratív kapacitás folytatódó erősítése e jogszabályok végrehajtása, valamint a korrupció, a határokon átnyúló bűnözés és az adócsalás elleni küzdelem terén.

Az átláthatóság és az EU tagállamaival való információcsere javítása az adókikerülés vagy adócsalás megakadályozására szolgáló intézkedések végrehajtásának elősegítése céljából.

Verseny

Az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályok végrehajtása és az állami támogatásokat ellenőrző hatóság hatékony működésének biztosítása.

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

A középfokú oktatásban való részvételi arány növelésére irányuló intézkedések elfogadása, függetlenül attól, hogy a beiratkozó gyermek mely közösséghez tartozik.

A társadalmi befogadással és szociális védelemmel kapcsolatos politikák továbbfejlesztése.

Működő és reprezentatív szociális párbeszéd biztosítása.

További erőfeszítések a fogyatékkal élő személyek helyzetének javítására.

Oktatás és kutatás

Nemzeti képesítési keretrendszer elfogadása a szakoktatás és a szakképzés tekintetében; a felsőoktatás tekintetében regionális együttműködés ösztönzése.

Integrált kutatási politika elfogadása.

Ágazati politikák

Kis- és középvállalkozások és iparpolitika

A kisvállalkozások európai chartájának további végrehajtása.

Mezőgazdaság

További erőfeszítések a mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikák kialakításához és végrehajtásához szükséges adminisztratív kapacitások erősítésére.

Az állat- és növény-egészségügyi, egészségügyi és élelmiszer-biztonsági jogszabályok és ellenőrzések további megerősítése.

A hulladékgazdálkodás fejlesztése és a mezőgazdasági szennyezés csökkentése.

Az élelmiszer-feldolgozó létesítmények korszerűsítésének folytatása az uniós követelményeknek való megfelelés érdekében.

Környezetvédelem

Az EU-joggal összehangolt jogszabályok végrehajtásának és érvényesítésének biztosítása.

A vonatkozó nemzetközi megállapodások és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtása.

A légszennyezésről, a hulladékgazdálkodásról és a természetvédelemről szóló stratégiák elfogadása és végrehajtásuk megkezdése.

A nemzeti környezetvédelmi stratégia és a vízügyi stratégia teljes végrehajtása.

A nemzeti és helyi környezetvédelmi intézmények adminisztratív kapacitásának további erősítése.

A környezetvédelmi politika finanszírozására – többek között a beruházásokra – vonatkozó többéves terv végrehajtása.

A veszélyes hulladék kezelésére és biztonságos ártalmatlanítására szolgáló létesítmény építésének befejezése.

Közlekedéspolitika

A délkelet-európai regionális közlekedési főhálózat kialakításáról szóló egyetértési nyilatkozat végrehajtásának folytatása és a Délkelet-európai Közlekedési Megfigyelőállomással való együttműködés megerősítése.

Az adminisztratív kapacitás további erősítése – beleértve a projektek kidolgozását is – az infrastrukturális nagyberuházások és karbantartás tekintetében.

A jogszabályok további hozzáigazítása a közlekedéssel kapcsolatos közösségi vívmányokhoz, nevezetesen a technikai és biztonsági előírások terén (beleértve a digitális tachográf bevezetését is).

Az európai közös légtérre vonatkozó megállapodás második átmeneti szakasza keretében tett kötelezettségvállalások végrehajtása.

Energia

A környezetvédelmi szempontból fenntartható energiapolitika érdekében hosszú távú stratégia elfogadása és végrehajtása.

Az ezen a téren vállalt regionális és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásának folytatása a versenyképes regionális energiapiac létrehozása céljából.

A Vinca kísérleti reaktor leszerelésének befejezése.

Információs társadalom és média

Az elektronikus kommunikációra vonatkozó uniós keret végrehajtásának megkezdése, valamint az audiovizuális szektorra vonatkozó közösségi vívmányokhoz való igazodás folytatása.

Pénzügyi ellenőrzés

A decentralizált irányítás elszámoltathatóság elveinek és a funkcionálisan független belső ellenőrzés rendszerének kialakítása és végrehajtása, összhangban a nemzetközileg elfogadott szabványokkal és az EU legjobb gyakorlatával.

Az EU pénzügyi érdekeinek hatékony védelmét szolgáló eljárások és adminisztratív kapacitások továbbfejlesztése.

Statisztika

A minőségbiztosítási rendszer további fejlesztése; mezőgazdasági statisztikák létrehozása és minden ágazati statisztikai terület továbbfejlesztése.

Jogérvényesülés, szabadság és biztonság

Vízum, határellenőrzés, menedékjog és migráció

A határrendészet és a vámszolgálatok kapacitásainak erősítése, a határátkelőhelyek létesítményeinek fejlesztése és az együttműködés elmélyítése az embercsempészet elleni küzdelem területén a szomszédos országokkal.

Fenntartható megoldások a visszafogadott személyek integrációjára.

Kábítószerek

A kábítószerrel való visszaélés elleni küzdelemre vonatkozó nemzeti stratégia teljes végrehajtása.

Rendőrség

A rendőrségi szolgálatok átszervezésének folytatása, az átláthatóság és elszámoltathatóság biztosítása, a rendőrök képzésének reformja és a bűnüldöző szervek közötti együttműködés és koordináció biztosítása.

A szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem

A tanúvédelem hatékony rendszerének kialakítása, a regionális együttműködés javítása, a gazdasági és pénzügyi bűnözés (beleértve a pénzmosást és -hamisítást), a csalás és korrupció elleni harc megerősítése, az EU-tagállamok által a szervezett bűnözés elleni küzdelemben érintett állami szervek mellé kirendelt összekötő tisztviselők elhelyezésének megkönnyítése, valamint a nemzetek közötti szervezett bűnözésről szóló Palermói Egyezmény végrehajtása.

A belügy-minisztériumi kapacitások megerősítése (elsősorban a szervezett bűnözés elleni harccal foglalkozó egységben), valamint eljárások és megfelelő kapacitás kialakítása az ügynökségek között a hírszerzésből származó információk megosztására.


3. MELLÉKLET

PRIORITÁSOK KOSZOVÓ ESETÉBEN AZ ENSZ BT 1244. HATÁROZATÁBAN FOGLALTAK SZERINT

RÖVID TÁVÚ PRIORITÁSOK

A legfontosabb prioritások

További szoros együttműködés a tervezett nemzetközi/uniós misszió kialakításán dolgozó tervező munkacsoportokkal annak érdekében, hogy teljes mértékű legyen a rendezés.

Konstruktív együttműködés a Szerbiával kapcsolatos kérdésekben.

Teljes körű együttműködés biztosítása a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszékkel.

A jogállamiságnak, az emberi jogoknak és a kisebbségek védelmének teljes tiszteletben tartása, valamint a zéró tolerancia politikájának követése a korrupcióval, a szervezett bűnözéssel és a pénzügyi bűnözéssel szemben.

Koszovó népe számára demokratikus kormányzás és közszolgáltatások nyújtása olyan professzionális, elszámoltatható, elérhető, képviseleti közigazgatás létrehozása által, amely mentes az indokolatlan politikai befolyástól.

A helyi önkormányzatok reformjának előmozdítása és a decentralizációs folyamat megkönnyítésére irányuló adminisztratív kapacitás növelése, figyelembe véve valamennyi koszovói közösség nézeteit és érdekeit, valamint megfelelő jogszabályi keret kialakítása és a megfelelő költségvetési források elkülönítése.

A megbékélés, a kisebbségek közti tolerancia és a fenntartható többnemzetiségű légkör megteremtése, amely elősegíti a lakhelyüket elhagyni kényszerült személyek hazatérését. Valamennyi közösség tiszteletének, biztonságának, mozgásszabadságának és részvételének biztosítása. Valamennyi kisebbségellenes érzület megnyilvánulásának nyílt elítélése. A kisebbségek közötti valamennyi bűncselekmény esetén szigorú büntetőeljárás lefolytatása.

A vallásszabadság teljes mértékű tiszteletben tartásának biztosítása. A kulturális és vallási örökség védelmének biztosítása, a kulturális és vallási létesítmények elleni támadások megelőzését és az ezekkel kapcsolatos büntetőeljárások lefolytatását célzó intézkedések meghozatala.

Mindenfajta diszkriminációtól mentes társadalom kialakítása és a hátrányos helyzetű csoportok integrációjának ösztönzése.

A tulajdonjogok, a jogszabályi környezet és a bírósághoz való folyamodás jogának további erősítése azzal a céllal, hogy a vállalkozások számára kedvező környezet alakuljon ki.

Politikai követelmények

Demokrácia és jogállamiság

Ideiglenes önkormányzati intézmények

A koszovói parlament és bizottságai, a kormány és a helyhatóságok maximális hatékonyságú működésének biztosítása, beleértve a vonatkozó eljárási szabályzatoknak és magatartási kódexeknek, valamint valamennyi közösség jogainak és érdekeinek maximális tiszteletben tartását.

A Közgyűlés általi végrehajtási felügyelet és az azon belüli elszámoltathatóság és átláthatóság növelése. A Közgyűlés saját adminisztratív kapacitásainak erősítése.

A hivatalos közlöny időben történő közzététele és teljes mértékű helyességének biztosítása. A különböző nyelvi változatok fokozott ellenőrzése annak biztosítására, hogy a különféle változatok teljesen azonosak legyenek, valamint annak biztosítása, hogy a lakosság számára a hivatalos közlöny hozzáférhető legyen.

A kisebbségi képviselet további növelése valamennyi intézményben és az önkormányzati szintű és központi közszolgálatokban.

Parlament/választások

Szabad és tiszta választások tartása. A független és többnemzetiségű Központi Választási Bizottság megerősítése annak érdekében, hogy időben bonyolíthassa le a választásokat.

Megfelelő választási helyszínek, biztonsági és egyéb intézkedések valamennyi közösség számára, hogy élhessenek szavazati jogukkal. A lakóhelyüket elhagyni kényszerültek és a menekültek számára a választásokon való részvétel biztosítása, még akkor is, ha korlátozott lehetőségük van arra, hogy visszatérjenek Koszovóba.

Minden új jogszabály ellenőrzésének fokozása abból a szempontból, hogy igazodnak-e a közösségi joganyaghoz.

Közigazgatás

A kormányzati koordinációs kapacitás megerősítése és a szakpolitikák következetes végrehajtása érdekében a központi és helyi hatóságok hatásköreinek pontosabb meghatározása. A közszolgáltatások teljesítményét ellenőrző kormányzati funkciók hatékonyságának erősítése.

A köztisztviselők, köztük a rendőrség és az igazságszolgáltatási rendszer alkalmazottainak felvételére, áthelyezésére, munkájuk értékelésére, előléptetésére, helyes viselkedésére és elbocsátására, továbbá a pénzügyi igazgatásra vonatkozó átlátható eljárások szigorú végrehajtása.

A független felügyeleti tanács és a közigazgatási felsővezetők kinevezésével foglalkozó bizottság működésének javítása és függetlenségének erősítése.

Az alapvető közszolgáltatások minőségének és elérhetőségének javítása minden közösség számára, beleértve a párhuzamos struktúrák által nyújtott szolgáltatások iránti kereslet csökkentését célzó hozzájárulást is.

A decentralizációs folyamat továbbvitele, és többek között a helyi önkormányzatok és a helyhatóságok határaira vonatkozó jogszabályok elfogadása.

Igazságszolgáltatási rendszer

Politikai befolyástól mentes, hatékony, független, elszámoltatható és pártatlan bíróságok és ügyészségek biztosítása.

Az ügyészség megerősítése annak biztosítására, hogy képes legyen megfelelni az autonómia és pártatlanság elvének. A különleges ügyészség további erősítése. Hatékony tanúvédelmi program végrehajtásának biztosítása.

A bíróságokra és ügyészségekre vonatkozó törvények elfogadása és végrehajtása. A közigazgatási igazságszolgáltatási rendszer kialakítása és a vonatkozó jogszabályok és hatáskörök korszerűsítése.

Az automatizált ügykezelési rendszer teljes alkalmazása minden bíróságon és ügyészségen. Az ügyhátralék csökkentése és a polgári bíróságok határozatainak végrehajtása.

A városi bíróságok és a rendőri fellépések megerősítése az ingatlanok jogellenes elfoglalásának, használatának és építésének kérdése körében a pártatlan eljárás, megelőzés és szankcionálás érdekében.

A jogi oktatás és képzés további fejlesztése, különösen a bírák, ügyészek és adminisztratív személyzet részére. Az Igazságszolgáltatási Intézet átalakítása életképes, a bírák képzéséért felelős intézménnyé.

Politikai befolyástól mentes kormányzati kapacitás kialakítása az igazság- és belügy területén egyes feladatkörök felvállalása érdekében. A bírók és ügyészek kinevezésére, elbocsátására és előléptetésére vonatkozó rendszer végrehajtása az európai rendelkezéseknek megfelelően, politikai befolyástól mentes módon.

A nemzetközi előírások betartására irányuló erőfeszítések fokozása a büntetőügyekkel és a kiadatási kérelmekkel kapcsolatos kölcsönös jogsegély iránti kérelmek kezelése terén.

A kisebbségi közösségek igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésének javítása, valamint a bírósági összekötő hivatalokhoz hasonló mechanizmusok megerősítése.

További intézkedések meghozatala a bírák igazságos etnikai képviseletének elősegítése érdekében.

A bírói testület, valamint valamennyi bűnüldöző szerv adminisztratív kapacitásának, összehangoltságának és hatékonyságának megerősítése. Életképes átfogó jogsegélyrendszer biztosítása.

Korrupcióellenes politika

A korrupció visszaszorításáról szóló törvény és a korrupcióellenes terv végrehajtása. A korrupcióellenes ügynökség megerősítése és intézkedések meghozatala függetlenségének és működésének teljes biztosítására.

A korrupcióellenes ügynökség, az ún. jó kormányzás hivatala és a korrupcióellenes tanács hatásköreinek összehangolása.

Emberi jogok és kisebbségvédelem

Az emberi és kisebbségi jogok védelmét célzó mechanizmusok jogszabályi keretének teljes kialakítása és tiszteletben tartásának ösztönzése az Európa Tanács ajánlásaival összhangban. Átfogó emberi jogi stratégia elfogadása és végrehajtása.

A véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó jogszabályi keret erősítése. Megfelelő erőforrások biztosítása a független médiabizottság számára a jogszabályi rendelkezések tiszteletben tartására. Minden jogi kétértelműség tisztázása a becsületsértéssel és a rágalmazással kapcsolatban.

Ombudsman választása és olyan jogszabályok elfogadása, amelyek biztosítják az ombudsman ajánlásainak végrehajtását.

Kormányzati program kialakítása és elfogadása a nők jogainak védelmére Koszovóban.

A diszkriminációellenes törvény hatékony végrehajtása, különös tekintettel a minisztériumok emberi jogi egységeinek teljesen működőképessé tételére, függetlenségük biztosítására és összehangolásukra az ombudsman tevékenységeivel. Tájékoztató kampányok szervezése a magánszféra, a civil társadalom és az akadémiai körök e törvényről történő tájékoztatására. A törvény végrehajtásának ellenőrzése, és erről jelentéskészítés.

Közösségi alapú szolgáltatások kialakítása és segítségnyújtás az eltartott és gondozásra szoruló személyek számára, a mentális egészség területén is.

A diszkriminációellenes politika ösztönzése az egész országban, minden veszélyeztetett csoport tekintetében.

Megfelelő jogszabályok elfogadása és végrehajtása a gyermekek jogvédelmének biztosítása érdekében.

Kisebbségi jogok, kulturális jogok és kisebbségvédelem

A hivatalos nyelvekről, valamint a kulturális örökségről szóló törvény teljes végrehajtása és hatékony rendszer kialakítása végrehajtásuk ellenőrzésére.

Az informális letelepedések szabályozása. Fenntartható lakás- és integrációs megoldások kialakítása azon roma közösségek számára, amelyek táborokban, veszélyes életkörülmények között élnek, illetve a félhivatalos elhelyezési központokban élő, lakóhelyüket elhagyni kényszerült csoportok számára.

A közösségi és hazatelepülési minisztériumban az adminisztratív struktúrák és az elszámoltathatósági mechanizmusok megerősítése. A hazatelepülőkkel kapcsolatos hatáskörök megoszlásának tisztázása a közigazgatási minisztérium és a közösségekért és hazatelepülésért felelős minisztérium között, központi és helyi szinten. A közösségekről és hazatelepülésekről szóló közös stratégiai keret továbbfejlesztése és végrehajtása, valamint önkormányzati szintű mechanizmusok kialakítása a hazatelepülők és a meglévő kisebbségi közösségek fenntartható integrációjának megkönnyítése érdekében.

Valamennyi közösségből a menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek hazatérésének megkönnyítése és ösztönzése, valamint a 2004. márciusi események következtében kárt szenvedett és lerombolt ingatlanok újjáépítésének véglegesítése, beleértve a történelmi és vallási nevezetességeket is.

Regionális kérdések és nemzetközi kötelezettségek

A regionális együttműködés és a jószomszédi kapcsolatok megerősítése.

A Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás (CEFTA) végrehajtása és aktív részvétel minden kapcsolódó regionális kezdeményezésben, többek közt a Stabilitási Paktum égisze alattiakban, beleértve a paktum átalakítását is egy fokozottabban regionális jellegű együttműködési keretté.

Gazdasági követelmények

Hatékony és eredményes költségvetési politikák fenntartása és különösen annak biztosítása, hogy a szegénységet és társadalmi kirekesztettséget kezelő szociálpolitikák illeszkedjenek az állami pénzügyek hosszú távú fenntarthatóságához.

Éves célok meghatározása a közüzemi létesítmények számlabehajtási arányának javítására, valamint stratégiák meghatározása és végrehajtása e célok elérése érdekében.

A korábban társadalmi tulajdonban lévő vállalatok privatizációjának jelentős felgyorsítása a vagyonkezelő ügynökség ütemtervével összhangban.

Az állami tulajdonú vállalatok irányításának, hatékonyságának és pénzügyi fenntarthatóságának javítása. A szabályozási hatóságok működési és pénzügyi önállóságának további erősítése azzal a céllal, hogy nőjön az érintett ágazatokban az átláthatóság és a verseny.

Megfelelő szakpolitika kialakítása és végrehajtása a nem bejelentett foglalkoztatás bejelentetté alakításának megkönnyítésére annak érdekében, hogy működő hivatalos munkaerőpiac alakuljon ki, és javulhasson a munkaerőpiacokra vonatkozó politikák hatékonysága.

Európai előírások

Belső piac

Az áruk szabad mozgása

Horizontális keretjogszabályok elfogadása az áruk szabad mozgásával kapcsolatos közösségi vívmányok alkalmazásához szükséges különböző funkciók (szabályozás, szabványosítás, hitelesítés, metrológia, megfelelőségértékelés és piacfelügyelet) elkülönítéséhez és megfelelő működéséhez szükséges infrastruktúrák kialakítására.

A tőke szabad mozgása

Megfelelő prudenciális követelmények elfogadása és a felügyeleti eljárás megerősítése a pénzügyi szektorban.

Vámügy és adózás

A vámokra vonatkozó jogszabályok további közelítése a közösségi vívmányokhoz és további erőfeszítések a vámigazgatás kapacitásának fokozására a korrupció, a hamisítás és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem érdekében. A nyomozói egység kapacitásának fokozása.

A preferenciális kereskedelmi intézkedések végrehajtásával kapcsolatos kötelezettségek megállapításának biztosítása, különös tekintettel a származásra.

Az adózásra vonatkozó jogszabályok további közelítése a közösségi vívmányokhoz és az adóhatóság adminisztratív kapacitásainak erősítése. Az adóigazgatás beszedési kapacitásának erősítése és az adóbevételek növelése.

A vállalati adózás magatartási kódexének elvei melletti elkötelezettség és annak biztosítása, hogy az új adóintézkedések összhangban legyenek ezekkel az elvekkel.

Közbeszerzés

A közbeszerzés rendszerének kiigazítása azáltal, hogy elfogadják a közösségi vívmányokkal való megfelelés biztosításához szükséges végrehajtási szabályokat. A közbeszerzés intézményi keretének kialakítása olyan mértékű adminisztratív kapacitásokkal és függetlenséggel, amely feladatai végrehajtásához szükséges.

Szellemi tulajdonjogok

Adminisztratív és igazságügyi kapacitások kialakítása a szellemi tulajdonjogok védelméről szóló jogszabályok végrehajtásához és a szellemi tulajdonjogok erősítéséhez.

Foglalkoztatás és szociálpolitika

Foglalkoztatási stratégia elfogadása, beleértve a foglalkoztatási kérdésekre vonatkozó adatok gyűjtésének javítását.

A tájékoztatás javítása a szociális biztonsági rendszerekhez való hozzáférésről. Az önkormányzatok kapacitásának erősítése a szociális segítségnyújtás területén.

A társadalombiztosításról és nyugdíjrendszerről szóló jogszabályok módosítása.

A szociális juttatások rendszerének felülvizsgálata a kedvezményezettekkel szembeni megkülönböztetésmentes bánásmód érdekében.

Oktatás és kutatás

Az oktatás költségvetésének növelése, különösen az iskolák infrastruktúrájának javítására. A délelőtti/délutáni váltásban történő tanítás megszüntetése és az anyagok és felszerelések hiányának kezelése.

Cselekvési tervek kidolgozása az oktatási stratégiák végrehajtására nagyobb mértékű párbeszéd és koordináció kíséretében, minden szinten és minden érintett bevonásával, valamint a szükséges erőforrások elkülönítése.

A szakképzésre vonatkozó jogszabályok teljes körű végrehajtása és a nemzeti képesítési keretre vonatkozó jogszabályok végrehajtásának megkezdése.

A tanítás ellenőrzésére és értékelésére irányuló nemzeti keret kialakításának folytatása.

Nagyobb részvétel biztosítása az EU felsőoktatási programjaiban.

Ágazati politikák

Az ipar és a kis- és középvállalkozások (kkv-k)

Középtávú stratégia elfogadása a kkv-k fejlődésének támogatásáról, beleértve a kkv-támogatási ügynökség és a befektetés-ösztönzési ügynökség erősítését. A Kisvállalkozások Európai Chartája végrehajtásának folytatása.

Mezőgazdaság és halászat

A mezőgazdasági ágazat különböző szolgálatai közötti világos felelősségmegosztás (beleértve a növény- és állat-egészségügyi igazgatást), valamint ezeknek a mezőgazdasági, erdészeti és vidékfejlesztési minisztériumhoz, helyi önkormányzatokhoz és a helyhatósági szinthez fűződő kapcsolatainak meghatározása.

Az élelmiszerekről szóló törvény és a belőle következő végrehajtási jogszabályok elfogadása és megfelelő ügynökség felállítása a törvény végrehajtására és érvényesítésére.

Az állatok azonosítására és mozgásuk nyilvántartására szolgáló rendszer operacionális karakterének biztosítása.

Terv felvázolása az agrár-élelmiszeri létesítmények korszerűsítésére.

Környezetvédelem

A Közgyűlés által elfogadott környezetvédelmi hatásvizsgálatról szóló jogszabály végrehajtása.

Átfogó környezetvédelmi cselekvési terv végrehajtása, különös tekintettel a közegészségügyi kérdésekre.

Az európai előírásokhoz való közelítés a környezetvédelem területén.

További erőfeszítések a környezetvédelmi kérdések lakosság körében történő fokozottabb tudatosítása és a civil társadalom bevonása érdekében.

Közlekedéspolitika

A délkelet-európai regionális közlekedési főhálózat kialakításáról szóló egyetértési nyilatkozat végrehajtásának folytatása, beleértve a délkelet-európai vasúti szállítási területre vonatkozó kiegészítést.

A közúti közlekedésről és közúti biztonságról szóló törvények végrehajtása. Multimodális közlekedési stratégia kidolgozása.

A közlekedési infrastruktúrák karbantartására és újjáépítésére vonatkozó adatvezérlésű eszközkezelés fejlesztésének folytatása. Az engedményekre vonatkozó jogszabályi keret EU-kompatibilitásának biztosítása, és a beruházások vonzására irányuló intézkedések megtétele, az állami és a magánszektor együttműködésével is, a nagy volumenű és stratégiai fontosságú infrastrukturális munkálatok társfinanszírozása érdekében.

Annak biztosítása, hogy a vasúti szektor fejlesztése összhangban álljon a gazdaságfejlesztési stratégiával.

Annak biztosítása, hogy a pristinai repülőtér megfelelő biztonsági színvonal mellett működjön, és hatékony, eredményes és felelős irányítás alatt álljon.

A vezetői engedélyek kiadásának és a járművek műszaki ellenőrzési rendszerének felülvizsgálata és javítása.

Energia

A villamosenergia-szolgáltató életképességének és fenntarthatóságának biztosítása, nevezetesen a beszedett bevételek jelentős növelésével és felelősségteljes irányítás ösztönzésével.

Az Energiaközösséget létrehozó szerződés keretében tett kötelezettségvállalások végrehajtásának folytatása. Az energiatermelésre és -ellátásra vonatkozó „Koszovó C” terv előkészítésének folytatása, az Energiaközösséget létrehozó szerződésben lefektetett közösségi vívmányokkal összhangban.

Információs társadalom és média

Az elektronikus kommunikációs hálózatokra és szolgáltatásokra vonatkozó végrehajtási politika elfogadása és alkalmazásának megkezdése a teljes liberalizáció és a stabil, nyílt versenyképes környezet létrehozása, valamint a külföldi befektetések vonzása érdekében.

A szabályozó hatóságok igazgatási kapacitásának megerősítése. A hatóság helyzetének megerősítése, működési és pénzügyi függetlenségének biztosítása.

Stabil és fenntartható támogatás az RTK közszolgálati adó, a független médiabizottság és a médiaalap számára.

Pénzügyi ellenőrzés

Ezen a téren a középtávú prioritások teljesítésének alapjaként az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési stratégia és a kapcsolódó jogszabályok végrehajtására irányuló további erőfeszítések.

Statisztika

A statisztikai hivatal adminisztratív kapacitásának erősítése és működési és pénzügyi függetlenségének javítása. Megbízható statisztikák, beleértve annak biztosítását is, hogy a felmérésekre választ adók időben és ellentételezés nélkül minőségi adatokat szolgáltatnak a statisztikai hivatal számára.

A gazdasági statisztikák fejlesztésének folytatása és a társadalomstatisztika fejlesztésének felgyorsítása.

Jogérvényesülés, szabadság és biztonság

Vízum, határellenőrzés, menedékjog és bevándorlás

A határokon átlépő személyekre irányuló ellenőrzés hatékonyságának növelése és a határrendészeti hivatal hatékonyságának és átláthatóságának növelése.

A határrendészeti ügynökségekkel és a szomszédos országokkal való együttműködés erősítése.

Menedékhelyek és fogadó állomások kialakítása a menedékkérők számára.

Az európai rendelkezésekkel összhangban migrációs törvény elfogadása. A migrációra vonatkozó stratégia és cselekvési program elfogadása, különösen a külföldről hazatérő személyek befogadása és integrációja tekintetében.

Pénzmosás

A koszovói rendőrség szervezett bűnözéssel foglalkozó igazgatóságán belül a pénzügyi nyomozóegység kapacitásának erősítése. Ügyészek és bírók erre a területre szakosító képzése. A különböző érintett intézmények pénzmosásra irányuló hatásköreinek összehangolása.

Kábítószerek

A kábítószerrel való visszaélés megelőzésére irányuló stratégia, valamint a végrehajtására irányuló cselekvési terv kidolgozása. A kábítószerrel kapcsolatos vizsgáló részleg helyi kapacitásának további erősítése.

Rendőrség

A rendőrségről szóló törvény elfogadása.

A bűncselekmény-kivizsgálás hatékonyságának javítása. A KPS felállítására, valamint nyomozói és belső ellenőrzési kapacitásának megerősítésére vonatkozó jogszabályok elfogadása és végrehajtása, vezető szerepének megerősítése.

A bűncselekmények visszaszorítására irányuló stratégia elfogadása és végrehajtása. Fegyverbegyűjtési stratégia kidolgozása, a kézi lőfegyverekre vonatkozó jogszabályok kiegészítése és érvényre juttatása.

A szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló stratégia és cselekvési terv felállítása.

A szervezett bűnözésre vonatkozó jogszabályi keret véglegesítése.

A szervezett bűnözés elleni küzdelemért felelős igazgatóság helyi kapacitásának további erősítése a koszovói rendőrségen belül.

A cselekvési terv végrehajtása, valamint a jogalkotási rendelkezések és struktúrák megerősítése az emberkereskedelem elleni hatékonyabb küzdelem céljából.

A személyes adatok védelme

Átfogó jogszabály kidolgozása és végrehajtása a személyes adatok védelmére a közösségi vívmányokkal összhangban, különös tekintettel az adatvédelmi irányelvre (95/46/EK). Független adatvédelmi felügyeleti hatóság létrehozása megfelelő hatáskörrel és elegendő pénzügyi és humánerőforrással.

KÖZÉPTÁVÚ PRIORITÁSOK

Politikai követelmények

Demokrácia és jogállamiság

Közigazgatás

Fenntartható közigazgatási reform folytatása a költségvetési korlátok figyelembevételével. A helyi önkormányzatok kapacitásának javítása annak érdekében, hogy igazságos, méltányos és hatékony szolgáltatásokat nyújthassanak választókörzetük számára.

Igazságszolgáltatási rendszer

A Koszovóban jelenleg alkalmazott valamennyi jogforrásból merítő olyan teljes joganyag meghatározása és egységes szerkezetbe foglalása, amely tiszteletben tartja valamennyi közösség jogait és érdekeit.

Alternatív vitarendezési mechanizmus kialakítása.

A büntetés-végrehajtási rendszer javítása, különös tekintettel a biztonságra, az ellenőrzésre, az igazgatásra, a szakképzésre és a visszailleszkedést támogató rendszerekre, valamint a létesítmények körülményeire.

Korrupcióellenes politika

Ágazati cselekvési terv kidolgozása a korrupció elleni küzdelem területén, valamint a korrupció problémájával kapcsolatos tudatosság növelése a közigazgatáson belül és a civil társadalomban.

A korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos eredmények rögzítése.

Emberi jogok és kisebbségvédelem

A kisebbségi közösségek életképességének, valamint a társadalomban való megkülönböztetésmentes részvételének biztosítása a biztonságukat, szabad mozgásukat, valamint a közszolgáltatásokhoz történő igazságos hozzáférésüket biztosító konkrét intézkedések meghozatala segítségével.

A nemek közötti egyenlőségről szóló jogszabályok végrehajtása. Valamennyi meglévő szakpolitikában és jogszabályban az esélyegyenlőség érvényesítésének biztosítása a nők jogai terén.

A kulturális örökség védelmére vonatkozóan integrált politika kidolgozása. A kulturális örökséggel kapcsolatos tudatosság és tisztelet növelésének hatékony elősegítése.

Annak biztosítása, hogy a Földhivatal és a települési telekkönyvi hivatalok átlátható és megkülönböztetésmentes módon tegyék lehetővé a betekintést az ingatlanokat nyilvántartó feljegyzések egészébe, és hogy működő, elszámoltatható rendszerekkel rendelkezzenek.

Regionális kérdések és nemzetközi kötelezettségek

A regionális és nemzetközi együttműködés további megerősítése a bűnüldözés területén is, beleértve a gyanúsítottak és elítéltek áthelyezését, valamint a kölcsönös jogsegélyt is.

Gazdasági követelmények

A tulajdonjogoknak, a jogállamiságnak és a bíróságok hozzáférhetőségének további erősítése azzal a céllal, hogy a vállalkozások számára kedvező környezet alakuljon ki.

Stratégia kidolgozása a köztulajdonban lévő vállalatok privatizációjára, és amennyiben szükséges, szerkezeti átalakítására annak érdekében, hogy javuljon e vállalatok irányítása és teljesítménye, és csökkenjenek a vállalati szektornak nyújtott támogatások.

Aktív munkaerő-piaci politikák kialakítása és végrehajtása szoros együttműködésben a helyi üzleti közösséggel azzal a céllal, hogy a munkaerő-piaci kereslet és kínálat egyre közelebb kerüljön egymáshoz, valamint hogy általában véve nőjön a szakképzett munkaerő aránya.

Az oktatás minden szintjén a minőség és mennyiség javítására irányuló, megfelelő politika végrehajtása.

Az exportkapacitások erősítése.

Európai előírások

Belső piac

Az áruk szabad mozgása

A régi, valamint az új és globális megközelítésre vonatkozó irányelvek további egymáshoz közelítése.

A fennmaradó európai előírások átültetése.

Piacfelügyeleti rendszer létrehozása.

Vámügy és adózás

Az adózással és vámokkal kapcsolatos jogszabályok közösségi vívmányokhoz való közelítésének folytatása. Az adó- és vámhatóságok adminisztratív kapacitásainak további növelése a jogszabályok betartatásának, valamint a korrupció, a határokon átnyúló bűnözés és az adócsalás elleni harc érdekében.

Közbeszerzések

Annak biztosítása, hogy az ajánlatkérő hatóságok és szervek a közbeszerzési szabályokat minden szinten hatékonyan végrehajtják, beleértve az operatív eszközök fejlesztését, a képzés biztosítását, továbbá az adminisztratív kapacitás megerősítését.

Szellemi tulajdonjog

A szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok érvényesítésének további erősítése a középtávú stratégiával összhangban.

Foglalkoztatás

A munkaügyi felügyeletek igazgatási kapacitásának megerősítése.

Oktatás és kutatás

Az oktatási szektor minőségbiztosítására vonatkozó mechanizmusok erősítése.

További erőfeszítések a szakoktatás és szakképzés, valamint a felsőoktatás munkaerőpiaccal és gazdasági szükségletekkel történő összehangolására.

A felsőoktatás területén a regionális együttműködés ösztönzése.

A kutatást ösztönző politika kialakítása.

Ágazati politikák

Mezőgazdaság és halászat

Életképes földreformot célzó szakpolitika és keretszabályozás kidolgozása. A mezőgazdasági földterületek védelmének támogatása a városok nem tervezett alakulásával szemben.

Az élelmiszer-feldolgozó létesítmények uniós követelményeknek való megfelelésének felmérése és a korszerűsítésükre vonatkozó program elkészítése.

Lépések kezdeményezése a belföldi növénytermesztés hatékony ellenőrzése céljából, különös tekintettel azokra a termékekre, amelyekre különleges uniós követelmények vonatkoznak.

Kiegyensúlyozott erdőgazdálkodási struktúrák kialakítása, különös tekintettel az illegális fakitermelésre és az erdőtüzek elleni küzdelemre.

Környezetvédelem

Intézkedések meghozatala a területrendezés fokozására.

A környezetvédelmi és területrendezési minisztérium intézményi kapacitásainak erősítése, a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekért felelős igazgatási szervek közötti koordináció javítása.

A környezetvédelmi kérdések hangsúlyozása az ágazati politikákban, különösen az energia és a közlekedés terén.

Közlekedéspolitika

A közlekedésbiztonság javítására irányuló intézkedések meghozatala.

A közlekedési infrastruktúrák karbantartására és újjáépítésére irányuló terv végrehajtása, beleértve az új infrastruktúra építését is, szükség esetén az állami és a magánszektor együttműködésével.

Multimodális közlekedési stratégia kidolgozása és végrehajtása.

Energia

Jogi keretek és keretszabályok kidolgozása az energiaszektorban a köz- és a magánszektor közötti partnerségek és vegyes beruházások ösztönzése céljából, a beruházások létrehozásáról szóló tanulmány következtetéseivel összhangban.

A villamosenergia-szolgáltató teljesítményének további javítása és a regionális energiapiacba való integrálódás.

Információs társadalom és média

Az elektronikus kommunikációs hálózatokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozási kerethez való igazodás és az e területről szóló jogszabályok végrehajtása annak érdekében, hogy nyitottabb és versenyképesebb környezet alakuljon ki, továbbá erősödjön a szabályozó hatóság pozíciója, valamint működési és pénzügyi függetlensége.

Pénzügyi ellenőrzés

A pénzügyminisztérium koordinációja alatt a decentralizált irányítás elszámoltathatóságára és a funkcionálisan független belső ellenőrzésre vonatkozó elvek kidolgozása és végrehajtása, összhangban a nemzetközileg elfogadott szabványokkal és az EU legjobb gyakorlatával, az összefüggő jogi szabályozás és a megfelelő adminisztratív kapacitás kialakítása révén.

A legfőbb ellenőrzési intézmény működési kapacitásának, valamint működési és pénzügyi függetlenségének megerősítése. Az utóbbi ajánlásainak nyomon követése és végrehajtása.

Statisztika

Az együttműködés és a koordináció javítása a koszovói statisztikai rendszeren belül, minőségbiztosítási rendszer a statisztikák összeállítási és terjesztési eljárásainak dokumentálására és szabványosítására.

Jogérvényesülés, szabadság és biztonság

Vízumügy, határellenőrzés, menedékjog és migráció

A belügyminisztériumon belül a határokért, menedékjogért és migrációért felelős igazgatóság kapacitásainak további erősítése. A határrendészeti szervek működési kapacitásainak további erősítése a koszovói rendőrségen belül.

A szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem

A szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló stratégia végrehajtása és frissítése.

A szervezett bűnözés körébe tartozó tevékenységek kivizsgálására szolgáló helyi kapacitások megerősítése.

Az igazságügyi kapacitás megerősítése a szervezett és pénzügyi bűnözéssel kapcsolatos bűnügyek kivizsgálása és az erre vonatkozó büntetőjogi eljárás levezetése céljából.

Kábítószerek

Ügynökségek közötti és nemzetközi együttműködés annak érdekében, hogy jelentősen javuljanak a kábítószer-csempészet elleni küzdelem eredményei.

A személyes adatok védelme

A személyes adatok védelméről szóló törvény végrehajtása a közösségi vívmányokkal összhangban, valamint a hatékony ellenőrzés és betartatás biztosítása.


Top