Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1566

A Bizottság 1566/2007/EK rendelete ( 2007. december 21. ) a halászati tevékenységekre vonatkozó információ elektronikus rögzítéséről és jelentéséről, valamint a távérzékelés eszközeiről szóló 1966/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

OJ L 340, 22.12.2007, p. 46–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2008; hatályon kívül helyezte: 32008R1077

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1566/oj

22.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/46


A BIZOTTSÁG 1566/2007/EK RENDELETE

(2007. december 21.)

a halászati tevékenységekre vonatkozó információ elektronikus rögzítéséről és jelentéséről, valamint a távérzékelés eszközeiről szóló 1966/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati tevékenységekre vonatkozó információ elektronikus rögzítéséről és jelentéséről, valamint a távérzékelés eszközeiről szóló, 2006. december 21-i 1966/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

A 2371/2002/EK tanácsi rendelet (2) 22. cikke (1) bekezdése c) pontjának rendelkezése értelmében amennyiben a parancsnok indokolatlan késedelem nélkül nem rögzíti és nem jelenti a halászati tevékenységre vonatkozó információkat, beleértve a kirakodást és az átrakodást, és e jelentések másolatait nem teszi hozzáférhetővé a hatóságok számára, tilos a közös halászati politika hatálya alá tartozó tevékenységek végzése.

(2)

Az 1966/2006/EK tanácsi rendelettel összhangban a hajónapló, a kirakodási és átrakodási nyilatkozat elektronikus rögzítésének és továbbításának kötelezettsége a 24 m teljes hosszúságot meghaladó közösségi halászhajók parancsnokára a végrehajtási szabályok hatálybalépésétől számított 24 hónapon belül, a 15 m teljes hosszúságot meghaladó közösségi halászhajók parancsnokára a végrehajtási szabályok hatálybalépésétől számított 42 hónapon belül alkalmazandó.

(3)

A halászati tevékenységgel kapcsolatos napi jelentés lehetővé teszi a megfigyelési, ellenőrzési és felügyeleti műveletek hatékonyságának és hatásfokának a javítását mind a tengeren, mind a szárazföldön.

(4)

A közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet (3) 6. cikke előírja, hogy a közösségi halászhajók parancsnokai hajónaplót vezessenek tevékenységükről.

(5)

A 2847/93/EGK tanácsi rendelet 8. cikke azon közösségi halászhajók parancsnokai számára, amelyeknek teljes hossza 10 méter vagy annál több, előírja, hogy minden halászút után a kirakodást követő 48 órán belül nyilatkozatot tegyenek a kirakodás szerinti tagállam illetékes hatóságai felé.

(6)

A 2847/93/EGK tanácsi rendelet 9. cikke az árverési központok, illetve más olyan, a tagállamok által felhatalmazott szervek számára, amelyek a kirakodott halászatitermékek első forgalomba hozataláért felelősek, előírja, hogy az első értékesítést követően továbbítsák az értékesítési bizonylatot azon illetékes hatóságok felé, amelyek területén az első forgalomba hozatal történik.

(7)

A 2847/93/EGK tanácsi rendelet 9. cikke előírja továbbá, hogy amennyiben a halászati termékek első forgalomba hozatalára nem a kirakodás szerinti tagállamban kerül sor, az első forgalomba hozatal felügyeletéért felelős tagállam gondoskodjék arról, hogy az értékesítési bizonylat egy példányát a lehető legrövidebb időn belül továbbítsák az érintett termékek kirakodásának felügyeletéért felelős hatóságok felé.

(8)

A 2847/93/EGK tanácsi rendelet 19. cikke a tagállamok számára előírja, hogy hozzanak létre egy számítógépes adatbázist, valamint egy érvényesítési rendszert, amely különösen az adatok keresztellenőrzését és vizsgálatát foglalja magába.

(9)

A 2847/93/EGK tanácsi rendelet 19b. és 19e. cikke előírja közösségi halászhajók parancsnokai számára, hogy „tevékenységi jelentéseket” készítsenek és ezeket hajónaplójukban rögzítsék.

(10)

A 2347/2002/EK tanácsi rendelet (4) 5. cikke előírja, hogy a mélytengeri halászati engedéllyel rendelkező közösségi halászhajó parancsnokának rögzítenie kell a hajónaplóban vagy a lobogó szerinti tagállam által előírt formanyomtatványon a halászati eszközök jellegére és a halászati műveletekre vonatkozó információkat is.

(11)

A Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 2005. április 21-i 768/2005/EK tanácsi rendelet (5) közös alkalmazási tervek alkalmazását írja elő.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúra-ágazati Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT a RENDELETET:

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Alkalmazási kör

(1)   Ezt a rendeletet a következőkre kell alkalmazni:

a)

2010. január 1-jétől a 24 méter teljes hosszúságot meghaladó közösségi halászhajókra;

b)

2011. július 1-jétől a 15 méter teljes hosszúságot meghaladó közösségi halászhajókra;

c)

2009. január 1-jétől az olyan nyilvántartásba vett vevőre, nyilvántartásba vett árverésre vagy a halászati termékek első forgalomba hozataláért felelős, a tagállam engedélyével bíró szervezetre vagy személyre, amelynek a halászati termékek értékesítéséből származó éves pénzügyi forgalma meghaladja a 400 000 EUR-t.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontjától eltérően ezt a rendeletet 2010. január 1-jét megelőzően alkalmazni kell az adott tagállam lobogója alatt közlekedő, a 24 m teljes hosszúságot meghaladó közösségi halászhajókra, amennyiben az adott állam erről rendelkezik.

(3)   Az (1) bekezdés b) pontjától eltérően ezt a rendeletet 2011. július 1-jét megelőzően alkalmazni kell az adott tagállam lobogója alatt közlekedő, a 15 m teljes hosszúságot meghaladó közösségi halászhajókra, amennyiben az adott állam erről rendelkezik.

(4)   Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott időpontoktól függetlenül és összhangban az 1966/2006/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésével egy tagállam dönthet úgy, hogy ezt a rendeletet a lobogója alatt közlekedő, legfeljebb 15 m hosszúságú közösségi halászhajókra már a szóban forgó időpontokat megelőzően alkalmazza.

(5)   A tagállamok kétoldalú megállapodásokat köthetnek az elektronikus jelentéstételi rendszer alkalmazásáról a lobogójuk alatt a felségterületükhöz vagy joghatóságuk alá tartozó vizeken közlekedő hajók vonatkozásában, feltéve hogy azok megfelelnek az ebben a rendeletben előírt valamennyi rendelkezésnek.

(6)   Ezt a rendeletet a közösségi halászhajókra kell alkalmazni, függetlenül attól, mely vizeken vagy kikötőkben végeznek halászati műveleteket.

(7)   Ez a rendelet nem alkalmazható azokra a közösségi halászhajókra, amelyeket kizárólag az akvakultúra kiaknázása céljából használnak.

2. cikk

A piaci szereplők és a hajók jegyzéke

(1)   Minden tagállam jegyzéket hoz létre az olyan nyilvántartásba vett vevőkről, nyilvántartásba vett árverésekről vagy a halászati termékek első forgalomba hozataláért felelős, a tagállam engedélyével bíró szervezetekről vagy személyekről, amelyeknek a halászati termékek értékesítéséből származó éves pénzügyi forgalma meghaladja a 400 000 EUR-t. Az első referenciaév 2007. A jegyzéket az adott év (n. év) január 1-jén frissíteni kell azokkal a szervezetekkel, amelyeknek a halászati termékek értékesítéséből származó éves pénzügyi forgalma az n–2. évben meghaladja a 400 000 EUR-t. A jegyzéket közzé kell tenni a tagállam hivatalos honlapján.

(2)   Minden tagállam rendszeresen frissítendő jegyzéket hoz létre a lobogója alatt hajózó azon közösségi halászhajókról, amelyekre e rendelet előírásai vonatkoznak az 1. cikk (2)–(5) bekezdése szerint. A jegyzéket közzé kell tenni a tagállam hivatalos honlapján, a tagállamok és a Bizottság közötti konzultációk során meghatározott formátumban.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)

„halászati művelet”: a halak felkutatásával, a halászati eszközök kivetésével, kihelyezésével és vontatásával összefüggésben végzett bármely művelet, valamint a fogott zsákmány kiemelése a halászati eszközökből;

b)

„közös alkalmazási terv”: a rendelkezésre álló ellenőrzési és felügyeleti eszközök alkalmazására vonatkozó operatív intézkedéseket tartalmazó terv.

II.   FEJEZET

ELEKTRONIKUS TOVÁBBÍTÁS

4. cikk

A hajóparancsnokok vagy képviselőik által továbbítandó információk

(1)   A közösségi halászhajók parancsnokai elektronikus úton továbbítják a hajónapló adatait és az átrakodási adatokat a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai felé.

(2)   A közösségi halászhajók parancsnokai vagy képviselőik elektronikus úton továbbítják a kirakodási nyilatkozat adatait a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai felé.

(3)   Ha egy közösségi halászhajó a fogást a lobogó szerinti tagállamtól eltérő tagállamban rakodja ki, a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai a kirakodási nyilatkozat adatait a kézhezvételt követően haladéktalanul, elektronikus úton továbbítják azon tagállam illetékes hatóságai felé, amelyben a fogást kirakodták.

(4)   Amennyiben a közösségi szabályok azt előírják, a közösségi halászhajók parancsnokai elektronikus úton továbbítják a kikötőbe történő belépésről szóló előzetes értesítést a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai felé az értesítés továbbítására előírt időpontban.

(5)   Ha egy hajó a lobogó szerinti tagállamtól eltérő tagállam kikötőjébe kíván belépni, a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai a (4) bekezdésben említett, a kikötőbe történő belépésről szóló előzetes értesítést közvetlenül a kézhezvételt követően elektronikus úton továbbítják a parti tagállam illetékes hatóságaihoz.

5. cikk

Az első forgalomba hozatalért vagy átvételért felelős szervezetek vagy személyek által továbbítandó információk

(1)   A nyilvántartásba vett vevő, nyilvántartásba vett árverés vagy a halászati termékek első forgalomba hozataláért felelős, a tagállam engedélyével bíró szervezet vagy személy elektronikus úton továbbítja az értékesítési bizonylatban rögzített információkat az első forgalomba hozatal szerinti tagállam illetékes hatóságai felé.

(2)   Ha az első forgalomba hozatal a lobogó szerinti tagállamtól eltérő tagállamban történik, az első forgalomba hozatal szerinti tagállam illetékes hatóságai gondoskodnak arról, hogy az értékesítési bizonylat másolatát a releváns adatok beérkezése után elektronikus úton továbbítsák a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai felé.

(3)   Ha a halászati termékek első értékesítésére nem abban a tagállamban kerül sor, amelyben a terméket kirakodták, az első értékesítés szerinti tagállam gondoskodik arról, hogy az értékesítési bizonylat másolatát közvetlenül a releváns adatok beérkezése után elektronikus úton továbbítsák az alábbi hatóságok felé:

a)

a halászati termékek kirakodása szerinti tagállam illetékes hatóságai; valamint

b)

a halászati termékeket kirakodó hajó lobogója szerinti tagállam illetékes hatóságai.

(4)   Az átvételi nyilatkozat birtokosa elektronikus úton továbbítja az átvételi nyilatkozatban rögzített információkat azon tagállam illetékes hatóságai felé, amelynek területén az átvétel fizikailag megvalósul.

6. cikk

Az adatküldés gyakorisága

(1)   A parancsnok az elektronikus hajónapló bejegyzéseit a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai felé legalább naponta, 24.00 óra előtt továbbítja, akkor is, ha nem történt fogás. Közli továbbá az említett az adatokat

a)

a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságának kérésére;

b)

közvetlenül az utolsó halászati művelet befejezését követően;

c)

a kikötőbe lépést megelőzően;

d)

bármely, tengeren végzett vizsgálat alkalmával;

e)

a közösségi jog vagy a lobogó szerinti tagállam által meghatározott események alkalmával.

(2)   A parancsnok a halászút végén, a kikötőbe érkezés előtt bejegyzett utolsó adattovábbítást megelőzően helyesbítéseket eszközölhet az elektronikus hajónaplóban és az átrakodási nyilatkozatban. A helyesbítéseknek könnyen beazonosíthatóknak kell lenniük. Az eredeti elektronikus hajónaplót és a benne eszközölt helyesbítéseket a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai megőrzik.

(3)   A parancsnok vagy képviselője a kirakodási nyilatkozatot közvetlenül annak elkészültét követően, elektronikus úton továbbítja.

(4)   Az átadó és az átvevő hajó parancsnoka az átrakodási nyilatkozatot közvetlenül az átrakodást követően, elektronikus úton továbbítja.

(5)   A parancsnok az (1) bekezdésben említett hajónapló-bejegyzésekből az egyes halászutak időtartama alatt másolatot tart a halászhajón, a kirakodási nyilatkozat továbbításáig.

7. cikk

A hajóról a lobogó szerinti tagállam felé való adattovábbításra szolgáló űrlap

A tagállamok meghatározzák, milyen formátumban kell a lobogójuk alatt közlekedő hajókkal kapcsolatos adatokat az illetékes hatóságok felé továbbítani.

8. cikk

Válaszüzenetek

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a lobogójuk alatt közlekedő hajók válaszüzeneteket kapjanak a hajónapló, az átrakodási és kirakodási nyilatkozat adatainak mindenkori továbbításáról. A válaszüzenet az információ beérkezését nyugtázza.

III.   FEJEZET

MENTESSÉGEK

9. cikk

Mentességek

(1)   Egy tagállam mentességet adhat a lobogója alatt közlekedő hajók parancsnokainak a 4. cikk (1) bekezdésében említett kötelezettségek alól, ha az említett hajók legfeljebb 24 órás halászutakat tesznek a felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken azzal a feltétellel, hogy a fogást nem a lobogó szerinti tagállam területén kívül rakodják ki.

(2)   A közösségi halászhajók parancsnokai mentesek a papíralapú hajónapló vezetésének, valamint a kirakodási és átrakodási nyilatkozat elkészítésének kötelezettsége alól.

(3)   A közösségi hajók parancsnokai vagy képviselőik, akik fogásaikat a lobogó szerinti tagállamtól eltérő tagállamban rakodják ki, mentesek azon kötelezettség alól, hogy papíralapú kirakodási nyilatkozatot nyújtsanak be a parti tagállamnak.

(4)   A tagállamok kétoldalú megállapodásokat köthetnek az elektronikus jelentéstételi rendszer alkalmazásáról a lobogójuk alatt a felségterületükhöz vagy joghatóságuk alá tartozó vizeken közlekedő hajók vonatkozásában. Az ilyen megállapodások hatálya alá eső hajók parancsnokai az említett vizeken mentesek a papíralapú naplók vezetése alól.

(5)   A közösségi hajók parancsnokai, akik elektronikus hajónaplóban rögzítik a 2847/93/EGK rendelet 19b. cikke szerinti, halászati erőfeszítésekkel kapcsolatos információkat, mentesek a halászati erőfeszítésekkel kapcsolatos jelentések telex, VMS, fax, telefon vagy rádió útján való továbbításának kötelezettsége alól.

IV.   FEJEZET

ELEKTRONIKUS ADATRÖGZÍTÉSI ÉS JELENTÉSTÉTELI RENDSZEREK MŰKÖDÉSE

10. cikk

Előírások az elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerek műszaki meghibásodása vagy működésképtelensége esetére

(1)   Az elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerek műszaki meghibásodása vagy működésképtelensége esetén a parancsnok vagy a hajó tulajdonosa vagy képviselőjük naponta, legkésőbb 24.00 óráig közli a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságaival a hajónapló, valamint a kirakodási és az átrakodási nyilatkozat adatait azon a módon, amelyet a lobogó szerinti tagállam megállapít, akkor is, ha nincs fogás:

a)

a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságának kérésére;

b)

közvetlenül az utolsó halászati művelet befejezését követően;

c)

a kikötőbe lépést megelőzően;

d)

bármely, tengeren végzett vizsgálat alkalmával;

e)

a közösségi jog vagy a lobogó szerinti tagállam által meghatározott események alkalmával.

(2)   A lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai közvetlenül az (1) bekezdésben említett adatok beérkezését követően frissítik az elektronikus hajónaplót.

(3)   A közösségi halászhajó az elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerek műszaki meghibásodását vagy működésképtelenségét követően nem hagyhatja el a kikötőt mindaddig, amíg a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai meg nem állapítják, hogy a működőképesség kielégítő módon helyreállt, illetve amíg az említett hatóságok egyéb módon nem engedélyezik az indulást. A lobogó szerinti tagállam haladéktalanul értesíti a parti tagállamot arról, ha engedélyt adott valamely, a lobogója alatt közlekedő hajónak a parti tagállam területén található kikötő elhagyására.

11. cikk

Az adatok beérkezésének elmaradása

(1)   Ha a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságaihoz a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében előírtaktól eltérően nem érkeznek be továbbítandó adatok, az illetékes hatóságok haladéktalanul értesítik erről a hajó parancsnokát, tulajdonosát vagy képviselőjüket. Amennyiben ez egy adott hajó esetében egy éven belül több mint háromszor bekövetkezik, a lobogó szerinti tagállam kivizsgáltatja a szóban forgó elektronikus jelentéstételi rendszert. Az érintett tagállam vizsgálatot indít annak kiderítésére, miért nem érkeztek be az adatok.

(2)   Ha a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságaihoz a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében előírtaktól eltérően nem érkeznek be továbbítandó adatok, és a hajó hajómegfigyelési rendszer által jelzett utolsó helyzete valamely parti tagállam vizein belülre esett, a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai haladéktalanul értesítik erről a parti tagállam illetékes hatóságait.

(3)   A hajó parancsnoka vagy tulajdonosa vagy képviselőjük az értesítés beérkezését követően haladéktalanul minden olyan adatot megküld a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak, amelyre vonatkozóan az (1) bekezdéssel összhangban értesítés érkezett.

12. cikk

Elégtelen adathozzáférés

(1)   Ha valamely parti tagállam illetékes hatóságai megállapítják, hogy vizeiken másik tagállam lobogója alatt közlekedő halászhajó tartózkodik, de a 15. cikkel összhangban nem tudnak hozzáférni az adatokhoz, felszólítják a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságait, hogy biztosítsák az adatokhoz való hozzáférést.

(2)   Ha az (1) bekezdésben említett adathozzáférés a felszólítástól számított négy órán belül nem válik lehetővé, a parti tagállam értesíti erről a lobogó szerinti tagállamot. A lobogó szerinti tagállam közvetlenül az értesítés beérkezését követően valamely rendelkezésére álló elektronikus eszköz útján megküldi az adatokat a parti tagállamnak.

(3)   Ha a parti tagállam nem kapja meg a (2) bekezdésben említett adatokat, a hajó parancsnoka vagy tulajdonosa vagy képviselőjük kérésre valamely rendelkezésére álló elektronikus eszköz útján megküldi az adatokat és a 8. cikk szerinti válaszüzenet másolatát a parti tagállam illetékes hatóságainak.

(4)   Ha a hajó parancsnoka vagy tulajdonosa vagy képviselőjük nem tudja megküldeni a parti tagállam illetékes hatóságainak a 8. cikk szerinti válaszüzenet másolatát, az érintett hajó nem végezhet halászati tevékenységet a parti tagállam vizein mindaddig, amíg a hajó parancsnoka vagy képviselője meg nem küldi a válaszüzenet vagy a 6. cikk (1) bekezdésében említett hajónapló-bejegyzések másolatát az említett hatóságoknak.

13. cikk

Az elektronikus jelentéstételi rendszerek működési adatai

(1)   A tagállamok adatbázisokat létesítenek az elektronikus jelentéstételi rendszerek működéséről. Az adatbázisok legalább a következő adatokat tartalmazzák:

a)

az adott tagállam lobogója alatt közlekedő azon halászhajók jegyzéke, melyek elektronikus jelentéstételi rendszerei meghibásodtak vagy működésképtelenné váltak;

b)

az elektronikus hajónaplóval kapcsolatos naponta beérkező adattovábbítások száma és a jelentések hajónkénti átlagos száma lobogó szerinti tagállamonkénti bontásban;

c)

a kirakodási nyilatkozatokkal, átrakodási nyilatkozatokkal, átvételi nyilatkozatokkal és értékesítési bizonylatokkal kapcsolatos beérkező adattovábbítások száma lobogó szerinti tagállamonkénti bontásban.

(2)   Az elektronikus jelentéstételi rendszerek működésével kapcsolatos adatokra vonatkozó tagállami összefoglalókat kérésre meg kell küldeni a Bizottságnak olyan formátumban és olyan időközönként, amint az a tagállamok és a Bizottság közötti egyeztetés során meghatározásra kerül.

V.   FEJEZET

INFORMÁCIÓCSERE ÉS ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

14. cikk

A tagállamok közötti információcsere formátuma

(1)   A tagállamok közötti információcsere a mellékletben meghatározott, bővíthető jelölőnyelven (XML) alapuló formátumban történik.

(2)   Az (1) bekezdésben említett információval kapcsolatos helyesbítéseket egyértelműen jelölni kell.

(3)   Ha egy tagállam egy másik tagállamtól elektronikus információt kap, gondoskodnia kell az illető tagállam illetékes hatóságai részére küldendő válaszüzenetről. A válaszüzenet az információ beérkezését nyugtázza.

(4)   A mellékletben feltüntetett, a közösségi szabályok szerint a parancsnok számára a hajónaplóba kötelezően rögzítendő adatelemek használata a tagállamok közötti információcsere során is kötelező.

15. cikk

Hozzáférés az adatokhoz

(1)   A lobogó szerinti tagállam valós idejű online hozzáférést biztosít a parti tagállam részére azon hajók elektronikus hajónaplójához és kirakodási adataihoz, amelyek halászati műveleteket végeznek a parti állam felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken.

(2)   Az (1) bekezdésben említett adatoknak legalább azokat az információkat tartalmazniuk kell, amelyek a kikötőből való utolsó elindulástól a kirakodás befejezéséig tartó időszakra vonatkoznak. A megelőző 12 hónap során tett halászutakkal kapcsolatos adatokat kérésre rendelkezésre kell bocsátani.

(3)   A közösségi halászhajók parancsnokainak a hét minden napján 24 órás biztonságos hozzáféréssel kell rendelkezniük a saját maguk által bejegyzett és a lobogó szerinti tagállam adatbázisában őrzött elektronikus hajnapló-információkhoz.

(4)   A parti tagállam egy közös alkalmazási terv keretében online hozzáférést biztosít hajónapló-adatbázisához egy másik tagállam halászati őrhajója számára.

16. cikk

A tagállamok közötti információcsere

(1)   A 15. cikk (1) bekezdésében említett adatokhoz való hozzáférés 24 órás biztonságos internetkapcsolat révén történik a hét minden napján.

(2)   A tagállamok kicserélik egymással a releváns műszaki információkat, biztosítva ezzel az elektronikus hajónaplókhoz való kölcsönös hozzáférést.

(3)   A tagállamok:

a)

gondoskodnak arról, hogy az e rendelettel összhangban rendelkezésre bocsátott adatokat biztonságos informatikai adatbázisokban tárolják, és megtesznek minden szükséges lépést ezen adatok bizalmas módon való kezelése érdekében;

b)

meghoznak minden szükséges technikai intézkedést ezen adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítésével, véletlen elvesztésével, romlásával, terjesztésével vagy a hozzájuk való jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelem érdekében.

17. cikk

Egyetlen hatóság

(1)   Minden tagállamban egyetlen hatóság felelős az ebben a rendeletben meghatározott adatok továbbításáért, beérkezéséért, kezeléséért és feldolgozásáért.

(2)   A tagállamok kicserélik az (1) bekezdésben említett hatóságok jegyzékét és kapcsolattartóik adatait, és ezeket közlik a Bizottsággal.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben említett információkban beállott változásokat haladéktalanul közölni kell a Bizottsággal és többi tagállammal.

VI.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 21-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 409., 2006.12.30., 1. o., helyesbítve: HL L 36., 2007.2.8., 3. o.

(2)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o. A 865/2007/EK rendelettel (HL L 192., 2007.7.24., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1967/2006/EK rendelettel (HL L 409., 2006.12.30., 11. o., helyesbítve: HL L 36., 2007.2.8., 6. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 351., 2002.12.28., 6. o. A 2269/2004/EK rendelettel (HL L 396., 2004.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 128., 2005.5.21., 1. o.


MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓCSERÉRE SZOLGÁLÓ ŰRLAP

A boríték adatelemei

Adatelemek

Rovat kódja

Ismertetés és tartalom

Az adatrögzítés kezdete/vége

Adatrögzítés kezdete

SR

A hajónaplóra, az értékesítési bizonylatra vagy a válaszüzenetre vonatkozó nyilatkozat kezdetét jelölő elem

Alelemek

Cím

AD

Rendeltetési hely: ISO alpha-3 országkód

Feladó

FR

Az adattovábbító állam (ISO alpha-3 országkód)

Üzenettípus

TM

Az üzenettípus betűkódja (LOG, SAL, RET vagy COR)

Visszajelzés

RS

A beérkező üzenet/jelentés státusa: ACK (nyugtázva) vagy NAK (nincs nyugtázva)

Hibaüzenet

RE

A beérkező üzenetben/jelentésben felfedezett hibát jelölő numerikus kód

101 – olvashatatlan üzenet, 102 – túlméretezett adat, 104 – kötelező adat hiányzik, 106 – illetéktelen adatforrás, 150 – hiba az adatsorban, 151 – jövőre vonatkozó dátum/időpont, 250 – ugyanazon hajóra vonatkozó újbóli jelentéskísérlet, 251 – nem jelentett hajó, 302 – „átrakodás” üzenet „fogás belépéskor” üzenetet megelőzően, 303 – „fogás kilépéskor” üzenet „fogás belépéskor” üzenetet megelőzően, 304 – elmaradt helyzetjelentés, 350 – helyzet megadása „fogás belépéskor” üzenet nélkül)

Adatrögzítés száma

RN

Az üzenet halászati felügyelő központ (FMC) általi továbbküldésének sorszáma (éves számítás)

Adatrögzítés dátuma

RD

Az üzenet továbbküldésének dátuma (ÉÉÉÉHHNN)

Adatrögzítés időpontja

RT

Az üzenet továbbküldésének időpontja (ÓÓPP UTC-ben)


A hajónapló adatelemei

Adatelemek

Rovat kódja

Ismertetés és tartalom

A hajónapló-adatelemek kezdete/vége

Hajónaplóra vonatkozó nyilatkozat kezdete

LOG

A hajónaplóra vonatkozó nyilatkozat kezdetét jelölő elem (benne: RC, XR, IR, NA, VO, MA vagy TN attribútum és DEP, CAT, ENT, EXI, CRO, TRZ, TRA, LAN vagy RTP elem)

Fő elemek

Indulási nyilatkozat

DEP

A halászút kezdetén a kikötőből való indulást jelölő elem (benne: DA, TI és PO attribútum)

Visszatérési nyilatkozat

RTP

A halászút végén a kikötőbe való visszatérést jelölő elem (benne: DA, TI és PO attribútum)

Fogási nyilatkozat

CAT

A fogási nyilatkozat kezdetét jelölő elem (benne: DA, TI, FO és DU attribútum és POS, GEA vagy SPE alelem)

Átrakodási nyilatkozat

TRA

Az átrakodási nyilatkozat kezdetét jelölő elem (benne: DA, TI, TT, TF, TC és FC attribútum és SPE alelem)

Kirakodási nyilatkozat

LAN

A kirakodási nyilatkozat kezdetét jelölő elem (benne: DA, TI és PO attribútum és POS és SPE alelem)

Halászati erőkifejtésre vonatkozó nyilatkozat: halászati övezetbe lépés

ENT

A halászati erőkifejtés övezetébe való belépésre vonatkozó nyilatkozat kezdetét jelölő elem (benne DA, TI attribútum és POS, SPE alelem)

Halászati erőkifejtésre vonatkozó nyilatkozat: halászati övezet elhagyása

EXI

A halászati erőkifejtés övezetéből való kilépésre vonatkozó nyilatkozat kezdetét jelölő elem (benne DA, TI attribútum és POS, SPE alelem)

Halászati erőkifejtésre vonatkozó nyilatkozat: áthaladás halászati övezeten

CRO

A halászati erőkifejtés övezetén való áthaladásra vonatkozó nyilatkozat kezdetét jelölő elem (benne: ENT és EXI elem)

Halászati erőkifejtésre vonatkozó nyilatkozat: több övezetet érintő halászat

TRZ

Több övezetben történő halászatra vonatkozó nyilatkozat kezdetét jelölő elem (benne: ENT és EXI elem)

Alelemek

Résznyilatkozat: halfajok

SPE

A halfajokra vonatkozó információkat jelölő elem (benne SN, WT vagy WL vagy WS, NF attribútum és PRO alelem)

Résznyilatkozat: feldolgozás

PRO

A halfeldolgozásra vonatkozó információkat jelölő elem (benne PR, CF és TY attribútum vagy DIS (visszaengedett halak))

Résznyilatkozat: helyzet

POS

A halászhajó földrajzi helyzetére vonatkozó információkat jelölő elem (benne ZO attribútum és a halászati erőfeszítésre vonatkozóan LA és LO attribútum)

Résznyilatkozat: eszköz

GEA

A halászati művelet során alkalmazott eszközre vonatkozó információkat jelölő elem (benne – minthogy a halászati erőkifejtésre vonatkozó nyilatkozathoz szükséges –: GE, ME, GD és GL). A mélytengeri fajok esetében: NH, IT, FO és FD

Attribútumok

Halászutak száma

TN

Az adott évben teljesített halászutak száma (001-999)

Dátum

DA

Az adatközlés dátuma (ÉÉÉÉHHNN)

Időpont

TI

Az adatközlés időpontja (ÓÓPP UTC-ben)

Halászhajó fő azonosító jelei

RC

Nemzetközi rádióhívó jel

Halászhajó külső azonosító jelei

XR

A hajótesten feltüntetett lajstromozási szám

Hajóazonosító jel

IR

Közösségi flottanyilvántartási szám

Hajó neve

NA

A hajó neve

Hajótulajdonos neve

VO

A hajótulajdonos neve

A parancsnok neve

MA

A parancsnok neve

Kikötő

PO

A kikötő kódja (kétbetűs országkód (ISO alpha-3 országkód) + hárombetűs kikötőkód). Pl.: Edinburg – GBEDI, Kiel – DEKEL, Vigo – ESVGO)

Halászati műveletek

FO

A halászati műveletek (fogások) száma 24 órás periódusban

Halászat időtartama

DU

A halászati tevékenység időtartama percben megadva

Földrajzi helyzet: földrajzi szélesség

LA

Földrajzi szélesség fokokban és percekben megadva (É/D FFPP)

Földrajzi helyzet: földrajzi hosszúság

LO

Földrajzi hosszúság fokokban és percekben megadva (K/NY FFPP)

Halászati övezet

ZO

A legkisebb statisztikai terület (alterület, körzet, alkörzet stb.) a legfontosabb halászati területekre vonatkozó FAO- (és ICES-) kategóriák szerint, pl. 27.3.24 [vagy III24] a balti-tengeri ICES 24 alkörzet vonatkozásában, 21.1F [vagy 1F] a NAFO 21.1.F körzet vonatkozásában stb.

Halászeszköz

GE

A halászeszköz betűkódja a FAO nemzetközi szabvány szerinti statisztikai osztályozása alapján

Hálószemméret

ME

A háló szemmérete (milliméterben)

Eszköz magassága

GD

Az eszköz magassága (méterben)

Eszköz hossza

GL

Az eszköz hossza (méterben)

Halfajok

SN

A kifogott halfajok neve (FAO alpha-3 kód)

Zsákmány súlya

WT

Az élő zsákmány súlya (kilogrammban)

Halak száma

NF

A kifogott halak száma (amennyiben számszerűsített kvótáról van szó, mint pl. a lazac esetében)

Átváltási arány

CF

A hal és haltermék kirakodási súlya élősúly-egyenértékre való átváltásának tényezői

Kirakodott zsákmány súlya

WL

A zsákmány kirakodási nyilatkozatban feltüntetett súlya

Kiszerelés

PR

A termékkiszerelés betűkódja (a halfeldolgozás módja):

(WHL – egész hal, GUT – kizsigerelve, GUH – kizsigerelve, fej nélkül, GUG – kizsigerelve, kopoltyú nélkül, GUL – kizsigerelve, májjal, GTF – kizsigerelve, farok és uszony nélkül, GUS – kizsigerelve, fej nélkül, nyúzva, FIL – filézve, FIS – filézve, nyúzva, FSB – filézve, nyúzatlanul, csonttal, FSP – filézve, nyúzva, szálkásan, HEA – fej nélkül, WNG - uszonyok, WNG + SKI – uszonyok, nyúzva, SKI – nyúzva, DIS – visszaengedve)

Csomagolás módja

TY

Hárombetűs kód (CRT = kartondoboz, BOX = láda, BGS = zsák, BLC = tömb)

Átrakodás: átvevő hajó

TT

Az átvevő hajó nemzetközi rádióhívó jele

Átrakodás: átadó hajó

TF

Az átadó hajó nemzetközi rádióhívó jele

Átrakodás: átvevő hajó lobogó szerinti állama

TC

A rakományt átvevő hajó lobogó szerinti állama (ISO alpha-3 országkód)

Átrakodás: átadó hajó lobogó szerinti állama

FC

A rakományt átadó hajó lobogó szerinti állama (ISO alpha-3 országkód)

Mélytengeri kiegészítő kódok

Átlagos horogszám a horogsoron

NH

Átlagos horogszám horogsoronként

Merítés időtartama

IT

A halászeszköz (halászat során történő) vízbe merítésének teljes időtartama 24 órás periódusban

Halászati műveletek

FO

A halászati műveletek (háló és vontatott eszközök esetében a vontatások, horogsorok esetében a kivetések) száma 24 órás periódusban

Halászati mélységek

FD

A tengerfenék és a felszín közötti távolság


Az értékesítési bizonylat adatelemei

Adatelem

Rovat kódja

Ismertetés és tartalom

Az értékesítési bizonylat adatelemeinek kezdete/vége

Értékesítési bizonylatra vonatkozó nyilatkozat kezdete

SAL

Az értékesítési bizonylatra vonatkozó nyilatkozat kezdetét jelölő elem (benne: XR [RC, IR], NA, VO és MA attribútum és SIF vagy TOV alelem)

Fő elemek

Értékesítési bizonylatra vonatkozó információk

SIF

Az értékesítési bizonylatra vonatkozó információkat jelölő elem (benne DA, TI, SL, SC, NS, NB, CN és TD attribútum és SIT alelem)

Átvételi információk

TOV

Az átvételi nyilatkozatra vonatkozó információkat jelölő elem (benne DA, TI, SL, NS, NB, CN és TD attribútum és SIT alelem)

Alelemek

Értékesítési tétel

SIT

Az értékesítési tételre vonatkozó információkat jelölő elem (benne FP, FF, SF, DL, PO, QC, PD és ZO attribútumok és SPE, POS és PRO alelemek)

Résznyilatkozat: halfajok

SPE

A halfajokra vonatkozó információkat jelölő elem (benne SN, WT vagy WL vagy WS és MZ attribútum és PRO alelem)

Résznyilatkozat: feldolgozás

PRO

A halfeldolgozásra vonatkozó információkat jelölő elem (benne PR, CF és TY attribútum)

Attribútumok

Dátum

DA

Az értékesítés dátuma (ÉÉÉÉHHNN)

Időpont

TI

Az értékesítés időpontja (ÓÓPP UTC-ben)

Értékesítés helyszíne

SL

Az értékesítés helyszínéül szolgáló kikötő kódja vagy – ha nem kikötő – a település neve

Értékesítés helye

SC

Annak az országnak a neve, amelyben az értékesítésre sor került (ISO alpha-3 országkód)

Halászhajó fő azonosító jelei

RC

Nemzetközi rádióhívójel

Halászhajó külső azonosító jelei

XR

A halrakományt kirakodó hajó testén feltüntetett lajstromozási szám

Hajó-azonosítójel

IR

Közösségi flottanyilvántartási szám

Hajó neve

NA

A halrakományt kirakodó hajó neve

Hajótulajdonos vagy -parancsnok

VO

A hajótulajdonos vagy -parancsnok neve

Értékesítő

NS

A halat értékesítő nyilvános árverési központ, egyéb intézmény vagy személy neve

Vásárló

NB

A halat megvásárló nyilvános árverési központ, egyéb intézmény vagy személy neve

Az adásvételi szerződés hivatkozási száma

CN

Az adásvételi szerződés hivatkozási száma

Fuvarokmány hivatkozás

TD

A fuvarokmány vagy a T2M okmány hivatkozása (a 2847/93/EGK rendelet 13. cikke)

Kirakodás dátuma

DL

A kirakodás dátuma (ÉÉÉÉHHNN)

Kikötő

PO

A kirakodás szerinti kikötő kódja (kétbetűs országkód (ISO alpha-3 országkód) + hárombetűs kikötőkód). Pl.: Edinburg – GBEDI, Kiel – DEKEL, Vigo – ESVGO)

Halfajok

SN

A kifogott halfajok neve (FAO alpha-3 kód)

Származási terület

ZO

A legfontosabb fogási területekre vonatkozó FAO-kategóriák szerint, azaz 27.3.24 [vagy III24] a balti-tengeri ICES 24 alkörzet vonatkozásában, 21.1F [vagy 1F] a NAFO 21.1.F körzet vonatkozásában stb.

Kvótával rendelkező ország

QC

Az átrakodott halrakományt kirakodó hajó ISO alpha-3 országkódja, ha az átadó és az átvevő hajók lobogó szerinti állama különbözik

Értékesített hal súlya

WS

Az értékesített hal súlya (kilogrammban)

Hal méretosztálya

SF

A halak méretosztálya (1–8; méretosztály vagy kg, g, cm, mm vagy – ha szükséges – db/kg)

Hal frissességosztálya

FF

A halak frissességosztálya (Extra, A, B, C)

Minimális halméret

MZ

A minimális halméret (milliméterben)

Átváltási arány

CF

A hal és haltermék kirakodási súlya élősúly-egyenértékre való átváltásának tényezői

Kiszerelés

PR

A termékkiszerelés betűkódja (a halfeldolgozás módja):

(WHL – egész hal, GUT – kizsigerelve, GUH – kizsigerelve, fej nélkül, GUG – kizsigerelve, kopoltyú nélkül, GUL – kizsigerelve, májjal, GTF – kizsigerelve, farok és uszony nélkül, GUS – kizsigerelve, fej nélkül, nyúzva, FIL – filézve, FIS – filézve, nyúzva, FSB – filézve, nyúzatlanul, csonttal, FSP – filézve, nyúzva, szálkásan, HEA – fej nélkül, WNG - uszonyok, WNG + SKI – uszonyok, nyúzva, SKI – nyúzva)

Csomagolás módja

TY

Hárombetűs kód (CRT = kartondoboz, BOX = láda, BGS = zsák, BLC = tömb)

Ár

FP

Kilogrammonkénti ár (tranzakció devizaneme/kg)

Termék rendeltetése

PD

Emberi fogyasztásra, készletátvitelre, ipari célokra vonatkozó kódok


Top