EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1321

A Bizottság 1321/2007/EK rendelete ( 2007. november 12. ) a polgári légiközlekedési eseményekre vonatkozó, a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint cserélt információk központi adattárba történő rendezésével kapcsolatos végrehajtási szabályok meghatározásáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 294, 13.11.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 48 - 49

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; hatályon kívül helyezte: 32014R0376

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1321/oj

13.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 294/3


A BIZOTTSÁG 1321/2007/EK RENDELETE

(2007. november 12.)

a polgári légiközlekedési eseményekre vonatkozó, a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint cserélt információk központi adattárba történő rendezésével kapcsolatos végrehajtási szabályok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedésben előforduló események jelentéséről szóló, 2003. június 13-i 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/42/EK irányelv előírja, hogy az események jelentésére nemzeti rendszert kell létrehozni azzal a céllal, hogy biztosítsák a légi biztonságra vonatkozó információk jelentését, összegyűjtését, értékelését, feldolgozását és nemzeti adatbázisokban történő tárolását.

(2)

A tagállamoknak részt kell venniük a biztonságra vonatkozó információk cseréjében, és a Bizottságnak elő kell segítenie az ilyen információk cseréjét kizárólag a légiközlekedési balesetek és repülőesemények megelőzése – tehát nem a vétkesség vagy a felelősség megállapítása, illetve a biztonsági teljesítmény értékelése – céljából.

(3)

Az információk továbbításánál az egész adatbázisra kiterjedő védelem biztosítása mellett a lehető legnagyobb mértékben ki kell használni a modern technikát.

(4)

A nagy mennyiségű információ tagállamok közti cseréjének leghatékonyabb módja a nemzeti adatbázisokból feltöltött és minden tagállam számára elérhető központi adattár létrehozása.

(5)

A 2003/42/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott egyes nemzeti mechanizmusok egyedi jellegének figyelembevétele érdekében a tagállamok által szolgáltatott adatok frissítésének részleteit a Bizottság és az egyes tagállamok által közösen jóváhagyott műszaki protokollok formájában kell lefektetni.

(6)

A minőségbiztosítási folyamatok végrehajthatósága érdekében, illetve egyazon esemény két tagállam általi jelentését elkerülendő, minden, a nemzeti adatbázisban tárolt adatnak a központi adattárban is szerepelnie kell.

(7)

A 2003/42/EK irányelv 7. cikke (1) bekezdésének helyes alkalmazása érdekében minden, a polgári légi közlekedés biztonságának felügyeletével vagy polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények kivizsgálásával a Közösségben megbízott szervezetnek hozzáférési jogot kell biztosítani a kicserélt adatokhoz.

(8)

A 2003/42/EK irányelv 5. cikke (3) bekezdésének értelmében a 94/56/EK tanácsi irányelvnek (2) megfelelően vizsgált balesetekkel és súlyos repülőeseményekkel kapcsolatos adatokat szintén ezekben az adatbázisokban kell tárolni. Folyamatban lévő kivizsgálás esetén azonban csak tényszerű adatokat szabad az adatbázisokba táplálni: az érintett balesetekre és súlyos repülőeseményekre vonatkozó, mindenre kiterjedő információk a kivizsgálás lezárulta után kerülnek az adatbázisba.

(9)

A Bizottságnak e rendelet hatálybalépését követő két év elteltével felül kell vizsgálnia a kicserélt adatok biztonság szempontjából vett relevanciáját.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló, 1991. december 16-i 3922/91/EGK tanácsi rendelet (3) 12. cikkével létrehozott repülésbiztonsági bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet a tagállamok között a 2003/42/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően kicserélt, biztonságra vonatkozó információk központi adattárba történő rendezésére vonatkozó intézkedéseket írja elő.

2. cikk

Központi adattár

(1)   A Bizottság központi adattárat hoz létre és működtet a tagállamok által a 2003/42/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése alapján szolgáltatott összes információ tárolására.

(2)   Minden tagállam megegyezik a Bizottsággal a központi adattár frissítésére vonatkozó műszaki protokollokról, amelyek alapján minden, a 2003/42/EK irányelv 5. cikkének (2) és (3) bekezdésében hivatkozott nemzeti adatbázisban szereplő, biztonságra vonatkozó adat átkerül a központi adattárba. Ez hivatott biztosítani, hogy minden, a nemzeti adatbázisokban szereplő, biztonságra vonatkozó információ bekerüljön a központi adattárba.

(3)   A 2003/42/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdésével összhangban minden, a polgári légi közlekedés biztonságának felügyeletével vagy polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények kivizsgálásával a Közösségben megbízott szervezetnek online hozzáférése lesz a központi adattárban szereplő minden adathoz, kivéve az olyanokat, amelyek segítségével a jelentés tárgyát képező üzemeltető vagy légi jármű közvetlenül azonosítható.

(4)   Az ilyen, bizalmasan kezelhető adat az üzemeltető neve, azonosító kódja, hívójele vagy járatszáma, illetve a légi jármű lajstromjele vagy sorozat-/gyártási száma.

Az olyan esetekben, amikor ezen adatok valamelyike szükséges a biztonsági elemzéshez, engedélyt kell kérni az adatot szolgáltató tagállamtól.

3. cikk

A kivizsgálásokkal kapcsolatos adatok

A balesetekkel és a súlyos repülőeseményekkel kapcsolatos alapvető tényszerű információkat folyamatban lévő kivizsgálás esetén is el kell juttatni a központi adattárba. A kivizsgálás lezárultát követően minden adatot – amennyiben rendelkezésre áll, a végleges vizsgálati jelentés angol nyelvű összefoglalását is – mellékelni kell.

4. cikk

Felülvizsgálat

E rendelet hatálybalépése után két évvel a Bizottság felülvizsgálja a tárolt és kicserélt adatok biztonság szempontjából vett relevanciáját.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 12-én.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök


(1)  HL L 167., 2003.7.4., 23. o.

(2)  HL L 319., 1994.12.12., 14. o.

(3)  HL L 373., 1991.12.31., 4. o. A legutóbb az 1900/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 377., 2006.12.27., 176. o.) módosított rendelet.


Top