Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0964

A Bizottság 964/2007/EK rendelete ( 2007. augusztus 14. ) a legkevésbé fejlett országokból származó rizs vámkontingenseinek megnyitására és kezelésére vonatkozó részletes szabályoknak a 2007/2008-as és a 2008/2009-es gazdasági év tekintetében történő megállapításáról

OJ L 213, 15.8.2007, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 16/08/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/964/oj

15.8.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 213/26


A BIZOTTSÁG 964/2007/EK RENDELETE

(2007. augusztus 14.)

a legkevésbé fejlett országokból származó rizs vámkontingenseinek megnyitására és kezelésére vonatkozó részletes szabályoknak a 2007/2008-as és a 2008/2009-es gazdasági év tekintetében történő megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tarifális preferenciák általános rendszerének alkalmazásáról szóló, 2005. június 27-i 980/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (6) bekezdésére,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésére és 13. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1401/2002/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja a legkevésbé fejlett országokból származó rizsre vonatkozó vámkontingensek megnyitásával és kezelésével kapcsolatos részletes szabályokat a 2002/2003-tól 2008/2009-ig terjedő gazdasági évek tekintetében. Hatálybalépése óta több, horizontálisan vagy az egyes ágazatokban alkalmazandó rendelkezést is elfogadtak, illetve módosítottak, ideértve a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendeletet (4), a gabonafélék és a rizs behozatali és kiviteli engedélyei rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról szóló, 2003. július 28-i 1342/2003/EK bizottsági rendeletet (5), valamint az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletet (6), és mindezeket figyelembe kell venni e vámkontingens vonatkozásában.

(2)

Az 1301/2006/EK rendelet részletes szabályokat határoz meg többek között az importengedélyek iránti kérelmekre, a kérelmező kilétére, valamint az engedélyek kiállítására vonatkozóan. A rendelet az ágazati rendeletekben meghatározott kiegészítő feltételek és eltérések sérelme nélkül alkalmazandó. Következésképpen az egyértelműség érdekében egy új rendelet elfogadása és az 1401/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezése révén módosítani kell a legkevésbé fejlett országokból származó rizs behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingensek kezelési módját.

(3)

A 980/2005/EK rendelet 12. cikkének (5) bekezdése előírja, hogy a közös vámtarifa szerinti vámok 2009. szeptember 1-jén megvalósuló teljes körű felfüggesztéséig globális, nulla vámtételű vámkontingenst kell megnyitni minden gazdasági évben azokra az 1006 KN-kód alá tartozó termékekre, amelyek az említett rendelet I. mellékletének megfelelően a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges rendelkezések előnyeiből részesülő országból származnak. Az e vámkontingenshez tartozó mennyiség kiszámításának alapját az 1006 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozóan a 2002/2003-as gazdasági évre meghatározott, 2 895 tonnás, hántoltrizs-egyenértékben kifejezett mennyiség képezi; az egymást követő gazdasági években a vámkontingens keretébe tartozó mennyiség 15 %-kal nő az előző évi mennyiséghez képest. A fentiek alapján meg kell határozni a következő gazdasági évekre vonatkozó mennyiségeket.

(4)

A szóban forgó kontingensek megfelelő kezelése érdekében lehetővé kell tenni a gazdasági szereplők számára, hogy a szeptember 1-jén kezdődő gazdasági év első hét napján kérelmet nyújthassanak be, valamint – amennyiben maradnak felhasználatlan mennyiségek – lehetőséget kell biztosítani új kérelmek benyújtására február első hét napja során. Ugyanezen okból helyénvaló megállapítani e rendeletben az engedélyek kérelmezésére, kibocsátására, érvényességi időtartamára, valamint az információknak a Bizottsághoz történő eljuttatására vonatkozó különös szabályokat, továbbá meghozni a megfelelő adminisztratív intézkedéseket annak biztosítására, hogy a rögzített kontingensmennyiséget ne lépjék túl. Az 1301/2006/EK rendelet minden esetben a vámkontingens-időszak utolsó napját jelöli meg az engedélyek érvényességének határidejéül. Ezenkívül a szóban forgó kontingens ellenőrzésének javítása érdekében a biztosíték összegét úgy kell megállapítani, hogy az tükrözze a várható kockázatokat.

(5)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (7) 67–97. cikkében a származás igazolására vonatkozóan meghatározott rendelkezések megállapítják a származó termékek fogalmának az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásában használandó meghatározását. Gondoskodni kell e rendelkezések alkalmazásáról.

(6)

Ezeket az intézkedéseket a következő gazdasági év elejétől, azaz 2007. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 980/2005/EK rendelet 12. cikkének (5) bekezdésében említett, nulla vámtételű éves behozatali vámkontingenseket minden gazdasági év első napján meg kell nyitni az 1006 KN-kód alá tartozó termékek hántoltrizs-egyenértékben kifejezett mennyiségeire vonatkozóan, a következők szerint:

a)

a 2007/2008-as gazdasági év tekintetében a 09.4177 tételszám alatt és 5 821 tonna mennyiségre vonatkozóan;

b)

a 2008/2009-es gazdasági év tekintetében a 09.4178 tételszám alatt és 6 694 tonna mennyiségre vonatkozóan.

Az első albekezdésben említett kontingensek kizárólag az olyan országokból származó behozatalra vonatkoznak, amelyek a 980/2005/EK rendelet I. melléklete szerint a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges rendelkezések haszonélvezői.

(2)   Az előhántolt, a hántolatlan, a félig hántolt és a hántolt rizs közötti átváltáskor a 467/67/EGK bizottsági rendelet (8) 1. cikkében meghatározott átváltási arányokat kell alkalmazni, kivéve a tört rizs esetében, ahol a kérelmezett mennyiséget az ilyen rizs tényleges súlya alapján veszik figyelembe.

(3)   E rendelet eltérő rendelkezéseinek hiányában az 1291/2000/EK, az 1342/2003/EK és az 1301/2006/EK rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. cikk

(1)   A behozatali engedély iránti kérelem és a behozatali engedély a következő bejegyzéseket tartalmazza:

a)

a 8. rovatban a származási ország megnevezése, valamint az „igen” rovat mellé tett kereszt;

b)

a 20. rovatban a kontingens tételszáma és a „964/2007/EK rendelet” bejegyzés.

(2)   Minden engedélykérelemben meg kell jelölni egy mennyiséget kilogrammban, tizedesjegyek nélkül.

(3)   Az 1342/2003/EK rendelet 12. cikkétől eltérve a behozatali engedélyekhez kapcsolódó biztosíték összege tonnánként 46 EUR.

(4)   Az engedélykérelmeket az adott gazdasági év első hét napja során, illetve – adott esetben, amennyiben sor kerül a (7) bekezdésben említett kiegészítő időszak alkalmazására – ugyanazon gazdasági év februárjának első hét napja során kell benyújtani az érintett tagállam illetékes hatóságaihoz.

(5)   A Bizottság az e rendelet 4. cikkének a) pontjában említett értesítésre vonatkozó időtartam utolsó napjától számított tíz napon belül megállapítja az 1301/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említett elosztási együtthatót.

Amennyiben az első albekezdés alkalmazását követően 20 tonnánál kisebb mennyiségre kellene kiállítani az engedélyt, miközben a kérelem ennél nagyobb mennyiségre vonatkozik, a gazdasági szereplő az elosztási együtthatót meghatározó rendelet hatálybalépésének időpontjától számított két munkanapon belül visszavonhatja az engedélykérelmét.

(6)   A behozatali engedélyt a kérelmek benyújtásának utolsó napjától számított huszadik munkanapon kell kiadni.

(7)   Ha a gazdasági év első hét napja során benyújtott kérelmekre a (6) bekezdésnek megfelelően kiadott behozatali engedélyek nem fedik le az érintett kontingens egészét, a fennmaradó mennyiségek kioszthatók az adott gazdasági év február hónapjában kezdődő kiegészítő időszakban. Amennyiben a Bizottság az említett kiegészítő időszak megnyitása mellett dönt, az adott kontingensév november 1-jét megelőzően meghatározza és közzéteszi a rendelkezésre álló mennyiségeket.

(8)   Az 1324/2003/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a behozatali engedély az 1291/2000/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdése értelmében a tényleges kibocsátása napjától kezdve, az onnantól számított hatodik hónap végéig érvényes.

3. cikk

(1)   Az e rendelet 1. cikkében említett kontingensek keretében történő szabad forgalomba bocsátás feltétele a 2454/93/EGK rendelet 67–97. cikkével összhangban kibocsátott FORM A származási bizonyítvány bemutatása.

(2)   A FORM A származási bizonyítvány 4. rovatában a következő adatoknak kell szerepelniük:

a)

a „964/2007/EK rendelet” bejegyzés;

b)

a rizs berakodásának időpontja a kedvezményezett exportőr országban, továbbá az 1785/2003/EK rendelet 3. cikke szerint meghatározott gazdasági év, amelyben a szállítás megtörténik;

c)

a nyolcjegyű KN-kód.

4. cikk

A tagállamok elektronikus úton közlik a Bizottsággal:

a)

a behozatali engedély iránti kérelmekkel kapcsolatos, az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett információkat, a kérelmekben szereplő (terméksúlyban megadott) teljes mennyiségek nyolc számjegyű KN-kódok és származási országok szerinti bontásban való feltüntetésével, legkésőbb az engedélykérelmek benyújtásának utolsó napját követő második munkanapon, brüsszeli idő szerint 18 óráig;

b)

a kiállított engedélyekkel kapcsolatos, az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett információkat, a kiállított behozatali engedélyekben szereplő (terméksúlyban megadott) teljes mennyiségek nyolc számjegyű KN-kódok és származási országok szerinti bontásban való feltüntetésével, továbbá a 3. cikk (5) bekezdésének második albekezdésével összhangban visszavont engedélykérelmekben szereplő mennyiségeket, legkésőbb a behozatali engedélyek kibocsátását követő második munkanapon;

c)

az e kontingens keretében az utolsó előtti hónapot megelőző hónap folyamán ténylegesen szabad forgalomba bocsátott (terméksúlyban megadott) teljes mennyiséget, nyolc számjegyű KN-kódok szerinti bontásban, legkésőbb minden hónap utolsó napján. Amennyiben egy adott hónap során nem volt szabad forgalomba bocsátott mennyiség, „nulla” mennyiségről kell értesítést küldeni. Az engedélyek érvényességi határidejének lejártát követő harmadik hónapban azonban már nem szükséges ilyen értesítést küldeni.

5. cikk

Az 1401/2002/EK rendelet hatályát veszti.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. augusztus 14-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2005.6.30., 1. o. A legutóbb a 606/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 141., 2007.6.2., 4. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o. A legutóbb a 797/2006/EK rendelettel (HL L 144., 2006.5.31., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 203., 2002.8.1., 42. o.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1913/2006/EK rendelettel (HL L 365., 2006.12.21., 52. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 189., 2003.7.29., 12. o. A legutóbb az 1996/2006/EK rendelettel (HL L 398., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 214/2007/EK rendelettel (HL L 62., 2007.3.1., 6. o.) módosított rendelet.

(8)  HL 204., 1967.8.24., 1. o. A legutóbb a 2325/88/EK rendelettel (HL L 202., 1988.7.27., 41. o.) módosított rendelet.


Top