Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0884

A Bizottság 884/2007/EK rendelete ( 2007. július 26. ) az E 128 Vörös 2G élelmiszer-színezékként történő felhasználását felfüggesztő sürgősségi intézkedésekről (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 195, 27.7.2007, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2013; hatályon kívül helyezte: 32011R1129

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/884/oj

27.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 195/8


A BIZOTTSÁG 884/2007/EK RENDELETE

(2007. július 26.)

az E 128 Vörös 2G élelmiszer-színezékként történő felhasználását felfüggesztő sürgősségi intézkedésekről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 178/2002/EK rendelet 53. cikkének (1) bekezdése alapján a Bizottság felfüggesztheti azon élelmiszerek forgalomba hozatalát vagy felhasználását, amelyek valószínűleg súlyosan veszélyeztetik az emberi egészséget, amennyiben ezt a kockázatot az érintett tagállamok intézkedéseikkel nem tudják eredményesen csökkenteni.

(2)

Az élelmiszerekben felhasználandó színezékekről szóló, 1994. június 30-i 94/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) I. melléklete engedélyezi az E 128 Vörös 2G színezék használatát élelmiszerekben. Ezen irányelv IV. melléklete értelmében az E 128 Vörös 2G színezék használata megengedett a legalább 6 %-os gabonatartalmú breakfast sausage és a legalább 4 %-os zöldség- és/vagy gabonatartalmú hamburgerhús esetében. Mindkét élelmiszerben 20 mg/kg maximális érték engedélyezett.

(3)

Az élelmiszer-színezék használatát az élelmiszerügyi tudományos bizottság 1975. június 27-én kiadott véleménye (3) alapján engedélyezték. Az említett bizottság az E 128 Vörös 2G színezékre nézve 0,1 mg/testtömegkilogramm elfogadható napi bevitelt (ADI) állapított meg.

(4)

Az élelmiszer-adalékanyagokat folyamatos megfigyelés alatt kell tartani, és szükség esetén azokat a változó felhasználási körülmények és az új tudományos ismeretek tükrében újra kell értékelni. Mivel sok élelmiszer-adalékanyag eredeti értékelését évekkel ezelőtt végezték el, az Európai Bizottság szükségesnek tartja, hogy az engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokat szisztematikusan újraértékeljék annak ellenőrzésére, hogy a fennálló biztonsági értékelések nem vesztették-e érvényüket. Következésképpen a Bizottság felkérte az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságot (EFSA), hogy értékelje újra az EU-ban jelenleg engedélyezett összes élelmiszer-adalékot.

(5)

Ezzel kapcsolatban az EFSA élelmiszer-adalékanyagok, aromák, technológiai segédanyagok és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok tudományos testülete újraértékelte az E 128 Vörös 2G színezék biztonságosságát, és 2007. július 5-én véleményt (4) fogadott el róla.

(6)

Az EFSA értékelése az Európai Unió anilinra vonatkozó kockázatértékelési jelentésén (5) alapul. A jelentés azt a következtetést vonja le, hogy az anilint rákkeltőnek kell tekinteni, amelynek esetében genotoxikus mechanizmus lehetősége nem zárható ki. Tekintettel arra, hogy az E 128 Vörös 2G színezék az anyagcsere során könnyen és nagymértékben anilinná alakul, az EFSA arra a következtetésre jutott, hogy az adott anyag biztonsági kockázatot jelenthet az egészségre nézve. Következésképpen az EFSA visszavonta az E 128 Vörös 2G esetében érvényben lévő elfogadható napi bevitelre (ADI) vonatkozó rendelkezését. Az EFSA mindazonáltal azon a véleményen van, hogy az E 128 Vörös 2G színezék élelmiszer-adalékanyagként történő felhasználását újra lehet értékelni, amennyiben az anilin daganatkeltő hatását egyértelműen tisztázzák, és az derül ki, hogy annak hatása küszöbértékhez köthető és/vagy jelentősége elhanyagolható az emberre nézve.

(7)

Tekintettel arra, hogy élelmiszer-adalékanyagot csak abban az esetben szabad használni, amennyiben bizonyítható, hogy az emberi egészségre ártalmatlan, a 94/36/EK irányelvet módosítani kell az E 128 Vörös 2G színezék használatának betiltása céljából.

(8)

Addig is, mivel az E 128 Vörös 2G színezék jelentős kockázatot jelenthet az emberi egészségre, a Közösségben fontosnak tartott magas szintű egészségvédelem biztosítása érdekében indokolt azonnali hatállyal felfüggeszteni az E 128 Vörös 2G színezék élelmiszerekben történő felhasználását, valamint az E 128 Vörös 2G színezéket tartalmazó élelmiszerek forgalomba hozatalát és importját.

(9)

A 94/36/EK irányelv értelmében az E 128 Vörös 2G színezék használata engedélyezett minden tagállamban. Ennek következtében közösségi szintű intézkedésre van szükség.

(10)

A Bizottság ezen rendeletet az új tudományos ismereteket figyelembe véve rendszeresen felülvizsgálja.

(11)

Tekintettel a kockázat természetére, ezen rendeletnek azonnal hatályba kell lépnie.

(12)

Technikai és gazdasági okokat figyelembe véve átmeneti időszakokat kell megállapítani a 94/36/EK irányelvvel összhangban már forgalomba hozott E 128 Vörös 2G színezéket tartalmazó breakfast sausage és hamburgerhús esetében, valamint az ezen rendelet hatálybalépése előtt harmadik országokból a Közösségbe indított szállítmányok tekintetében.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az E 128 Vörös 2G színezéknek a 94/36/EK irányelv IV. mellékletében foglaltak szerint élelmiszerekben történő felhasználását fel kell függeszteni.

(2)   Az E 128 Vörös 2G színezéket tartalmazó élelmiszerek forgalomba hozatalát fel kell függeszteni.

(3)   Az E 128 Vörös 2G színezéket tartalmazó élelmiszerek importját fel kell függeszteni.

2. cikk

(1)   Az 1. cikk (2) bekezdésének rendelkezésétől eltérve a 94/36/EK irányelvvel összhangban és ezen rendelet hatálybalépése előtt forgalomba hozott E 128 Vörös 2G színezéket tartalmazó breakfast sausage-ot és hamburgerhúst a „felhasználható … -ig” időpontig, vagy minőségmegőrzési időtartamának lejártáig értékesíteni lehet.

(2)   Az 1. cikk nem érinti azon E 128 Vörös 2G színezéket tartalmazó breakfastsausage- és hamburgerhús-szállítmányokat, amelyek esetében az élelmiszer-importőr igazolni tudja, hogy azok már úton voltak a Közösségbe az érintett harmadik országból ezen rendelet hatálybalépése előtt.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 26-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o. A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 237., 1994.9.10., 13. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(3)  SCF (1975). Az élelmiszerügyi tudományos bizottság jelentései, 1. sorozat, 17., 19., 24. o.

(4)  EFSA (2007). Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing aids and Materials in contact with Food (AFC) on re-evaluation of food colours Red 2G (E 128). (Az élelmiszer-adalékanyagok, aromák, technológiai segédanyagok és az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok tudományos testületének véleménye az E 128 Vörös 2G színezék újraértékeléséről.)

(5)  ECB, 2004, Vegyi Anyagok Európai Irodája, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Intézet. European Union Risk Assessment Report on Aniline. (Az Európai Unió anilinra vonatkozó kockázatértékelési jelentése.) 50. kötet.


Top