Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0038

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/38/EK irányelve ( 2007. július 11. ) a Közösségben nyilvántartásba vett nehéz tehergépjárművek visszapillantó tükrökkel való utólagos felszereléséről

OJ L 184, 14.7.2007, p. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 99 - 102

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/38/oj

14.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 184/25


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/38/EK IRÁNYELVE

(2007. július 11.)

a Közösségben nyilvántartásba vett nehéz tehergépjárművek visszapillantó tükrökkel való utólagos felszereléséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 71. cikke (1) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

Számos baleset következik be nehéz tehergépjárművek azon vezetői miatt, akik nincsenek tudatában annak, hogy saját járművükhöz nagyon közel vagy amellett egyéb úthasználók is tartózkodnak. E balesetek gyakran a kereszteződésekben, csomópontokban vagy körforgalmakban történő irányváltáshoz kapcsolódnak, amikor a vezetők a – járműveiket közvetlen körbevevő területen kialakuló – holttérben lévő úthasználókat nem veszik észre. A becslések szerint évente körülbelül 400 ember hal meg Európában ilyen okok miatt; a legtöbbjük veszélyeztetett úthasználó, kerékpáros, motorkerékpáros, illetve gyalogos.

(2)

A Bizottság a 2001. szeptember 12-i, „Az európai közlekedéspolitika 2010-ig: ideje dönteni” című fehér könyvében célul tűzte ki, hogy 2010-ig az EU-ban a felére csökkenjen a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Harmadik közúti közlekedésbiztonsági cselekvési programjában a Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy felülvizsgálja a közvetett látást biztosító, és így a holttér csökkentését szolgáló eszközöknek a már forgalomban lévő nehéz tehergépjárművekre történő utólagos felszerelésével kapcsolatos kérdést, és így hozzájáruljon a halálos kimenetelű közúti balesetek csökkentéséhez.

(3)

A CARS 21 magas szintű csoport „A versenyképes gépjárműipari szabályozási rendszer a XXI. század számára” című végleges jelentésbe foglalt, tíz évre szóló végleges menetrendjében a közúti közlekedésbiztonság vonatkozásában átfogó megközelítést javasolt, amely új biztonsági előírások kötelező bevezetését foglalja magában, így a nehéz tehergépjárművek holtterének csökkentését szolgáló tükrökét.

(4)

A közvetett látást biztosító eszközök, mint például a nagy látószögű és a közelre látó visszapillantó tükrök, kamerák, monitorok vagy az egyéb, típusjóváhagyásban részesült közvetett látást biztosító rendszerek bővítik a vezető látóterét és fokozzák a jármű biztonságát.

(5)

A közvetett látást biztosító eszközök és az ilyen eszközökkel felszerelt járművek típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2003. november 10-i európai parlamenti és tanácsi 2003/97/EK irányelv (3) a halálos áldozatok számának jelentős csökkentését teszi lehetővé, azonban csak az újonnan nyilvántartásba vett járművekre vonatkozik.

(6)

A már forgalomban lévő járművekre ezért nem vonatkoznak a 2003/97/EK irányelvben megállapított kötelezettségek. 2023-ig azonban feltehetően nem cserélnek le minden ilyen járművet.

(7)

Az ilyen járművek által okozott, és a veszélyeztetett úthasználókat érintő halálos és súlyos kimenetelű közúti balesetek csökkentése érdekében helyénvaló, hogy az érintett járműveket addig is utólagosan közvetett látást biztosító továbbfejlesztett eszközökkel szereljék fel.

(8)

A már forgalomban lévő járműveket fel kell szerelni az oldalirányú holtteret csökkentő és a 2003/97/EK irányelv technikai követelményeinek megfelelő tükrökkel. Ez a legtöbb érintett jármű esetében technikailag kivitelezhető.

(9)

Mindazonáltal helyénvaló és arányos mentességet és eltéréseket biztosítani azon járművek esetében, amelyek hátralévő élettartama rövid, amelyek felszerelt oldalsó tükre a 2003/97/EK irányelvben meghatározottnál csak csekély mértékben fed le kisebb látóteret, valamint azon járművek esetében, amelyeknél gazdaságilag nem kivitelezhető az említett irányelvnek megfelelő tükrökkel való felszerelés.

(10)

Az ezen irányelv által megállapított szabályok és eljárások nem vonatkoznak azon N2 és N3 kategóriába tartozó járművekre, amelyek nyilvántartásba vételére és/vagy típusjóváhagyására és/vagy üzembe helyezésére 2000. január 1-je előtt került sor, és amelyeket főként történeti érdekességük miatt üzemeltetnek.

(11)

Azon tehergépkocsik tekintetében, amelyek műszaki és/vagy gazdasági okokból nem képesek teljes egészében megfelelni ezen irányelv rendelkezéseinek, az illetékes hatóságoknak alternatív megoldásokat kell figyelembe venniük és jóváhagyniuk. Ilyen esetekben a tagállamoknak közölniük kell a Bizottsággal a megengedett és jóváhagyott műszaki megoldások listáját, a Bizottságnak pedig ezeket hozzáférhetővé kell tennie minden tagállam számára.

(12)

Annak érdekében, hogy a piac eleget tudjon tenni a tükrök iránt rövid idő alatt megnövekedő keresletnek, átmeneti időszakot kell meghatározni.

(13)

Azon nehéz tehergépjárművek, amelyeket a 2003/97/EK irányelv átültetési időpontjai előtt utólagosan szereltek fel olyan közvetett látást biztosító, az említett irányelvben előírt látóteret túlnyomórészt lefedő eszközökkel, mentességet élveznek ezen irányelv előírásai alól.

(14)

Az utólagos felszerelést olyan megfelelő intézkedéseknek kell kísérniük, amelyek felhívják a figyelmet a nehéz tehergépjárműveknél kialakuló holttér veszélyeire, beleértve a veszélyeztetett úthasználók számára szóló, illetve a közvetett látást biztosító eszközök helyes beállítására és használatára vonatkozó tájékoztató felhívásokat.

(15)

Az ezen irányelv hatálya alá nem tartozó és a közvetett látást szolgáló továbbfejlesztett eszközökkel fel nem szerelt járműtípusok – mint például a könnyű tehergépjárművek vagy buszok – gyakran résztvevői a holttér következtében előidézett baleseteknek. Ezért a közúti közlekedés biztonságának javítása és előmozdítása érdekében szükséges az aktív és passzív biztonsági követelményekre vonatkozó közösségi jogszabályok folyamatos felülvizsgálata.

(16)

Egy átfogóbb elemzés és a holttér következtében előidézett balesetek csökkentésére vonatkozó jövőbeni stratégia érdekében a Bizottságnak a közúti balesetekre vonatkozó közösségi adatbázis létrehozásáról szóló, 1993. november 30-i 93/704/EK tanácsi határozat (4) és más idevágó közösségi jogi aktusok, mint például a 2003 és 2007 közötti közösségi statisztikai programról szóló, 2002. december 16-i 2367/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (5) keretében idevágó adatokat kell gyűjtenie a tagállamoktól, és el kell végeznie az ilyen adatok megfelelő feldolgozását.

(17)

A gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1996. december 20-i 96/96/EK tanácsi irányelv (6) előírja, hogy legalább éves rendszerességgel időszakos műszaki vizsgálatot kell végezni az áruszállításra használt olyan gépjárműveken, amelyek megengedett legnagyobb tömege a 3,5 tonnát meghaladja. A műszaki vizsgálatokon való megfeleléshez a nehéz tehergépjárműveket fel kell szerelni többek között az ezen irányelv követelményeinek megfelelő visszapillantó tükrökkel. A tagállamok kölcsönösen elismerik a területükön nyilvántartott járművekre kiállított bizonyítványokat, hogy a járművek a tagállamok útjain szabadon mozoghassanak.

(18)

Mivel ezen irányelv célját – nevezetesen a Közösségben már forgalomban lévő járművek utólagos felszerelését – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani és ezért az intézkedés léptéke és hatása miatt az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(19)

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás (7) 34. pontjával összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy – a maguk számára, illetve a Közösség érdekében – készítsenek táblázatokat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az ezen irányelv és az átültető rendelkezéseik közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék közzé,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv követelményeket állapít meg a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv (8) II. melléklete A.2. pontjában említett, a Közösségben nyilvántartott N2 és N3 kategóriájú járművek közvetett látást segítő rendszerrel való utólagos felszerelése tekintetében.

2. cikk

(1)   Ezen irányelv azon N2 és N3 kategóriájú járművekre alkalmazandó, amelyek nem rendelkeznek a 2003/97/EK irányelv szerinti típusjóváhagyással vagy jóváhagyással.

(2)   Ez az irányelv nem alkalmazandó az alábbiakra:

a)

a 2000. január 1-je előtt nyilvántartásba vett N2 és N3 kategóriájú járművek;

b)

azon N2 kategóriájú, legfeljebb 7,5 tonna legnagyobb megengedett össztömegű járművek, amelyeknél nem lehetséges az V. osztályba tartozó tükrök felszerelése az alábbi követelményeknek megfelelően:

i.

a műszakilag megengedett legnagyobb össztömegig terhelt jármű visszapillantó tükrének egyetlen alkatrésze sem lehet közelebb a talajhoz 2 m-nél (+ 10 cm-es eltérés engedélyezett), függetlenül a beállítási helyzettől; és

ii.

a tükör a vezető helyzetéből teljes mértékben látható;

c)

azok az N2 és N3 kategóriájú járművek, amelyekre a 2003/97/EK irányelv átültetésének időpontjait megelőzően hatályba lépett nemzeti intézkedések vonatkoznak, és a közvetett látást biztosító olyan egyéb eszközök utasoldali beépítését írják elő, amelyekkel a látótér az irányelv szerinti IV. osztályba és V. osztályba tartozó visszapillantó tükrök talajszinten mért teljes látóterének legalább 95 %-át lefedi.

3. cikk

(1)   A tagállamok 2007. augusztus 6-tól kezdve, legkésőbb 2009. március 31-ig előírják, hogy a 2. cikk (1) bekezdésében említett valamennyi jármű fel legyen szerelve az utasoldalon a 2003/97/EK irányelv szerinti IV. osztályba és V. osztályba tartozó visszapillantó tükrökre vonatkozó követelményeknek megfelelő nagy látószögű és közelre látó visszapillantó tükrökkel.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, ezen irányelv előírásai teljesítésének minősül, ha a járművek az utasoldalon olyan nagy látószögű és közelre látó visszapillantó tükrökkel vannak felszerelve, amelyek összesen lefedett látótere a 2003/97/EK irányelv szerinti IV. osztályba tartozó visszapillantó tükrök talajszinten mért teljes látóterének legalább 95 %-át, és az V. osztályba tartozóak talajszinten mért teljes látóterének legalább 85 %-át lefedik.

(3)   A 2. cikkben említett azon járművekre, amelyek a rendelkezésre álló, gazdaságilag kivitelezhető műszaki megoldások hiányában nem szereltek fel az e cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő tükröket, felszerelhetők kiegészítő tükrökkel és/vagy közvetett látást biztosító egyéb berendezésekkel, feltéve, hogy azok összes lefedett látótere a 2003/97/EK irányelv értelmében a IV. osztályba tartozó visszapillantó tükrök esetén a talajszinten mért teljes látótér legalább 95 %-át, és az V. osztályba tartozó tükrök esetén a talajszinten mért látótér 85 %-át lefedi.

(4)   A tagállamok közlik a Bizottsággal az e cikknek megfelelő műszaki megoldások listáját. A Bizottság a bejelentett információkat honlapján vagy más alkalmas eszköz útján nyilvánosan hozzáférhetővé teszi valamennyi tagállam számára.

4. cikk

(1)   A 3. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelést a tagállam által a 96/96/EK irányelv 3. cikkének megfelelően kiadott igazolás alapján kell megállapítani.

(2)   A Bizottság a 96/96/EK irányelv 8. cikkében és a 70/156/EGK irányelv 13. cikkének (1) bekezdésében említett bizottságok – saját hatáskörükön belül nyújtott – segítségével megteszi a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy az ezen irányelv 3. cikkében említett berendezéseket beszereljék és megvizsgálják megfelelőség és közúti alkalmasság szerint ezen irányelv követelményeinek megfelelően. Ezeket az intézkedéseket legkésőbb 2008. augusztus 6-ig kell meghozni.

5. cikk

2011. augusztus 6-ig a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásáról, valamint – a közúti közlekedésbiztonság javítása céljából – egy tanulmányt a holttér által előidézett balesetekről, az összes járműre és felmerült költségre kiterjedően. Egy átfogóbb költség-haszon elemzés alapján a Bizottság jelentéséhez adott esetben a meglévő jogszabályok felülvizsgálatára irányuló javaslatot csatolnak.

6. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2008. augusztus 6-ig megfeleljenek. A tagállamok továbbá haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

7. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2007. július 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

M. LOBO ANTUNES


(1)  2007. március 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2007. május 10-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2007. június 25-i határozata.

(3)  HL L 25., 2004.1.29., 1. o. A legutóbb a 2006/96/EK tanácsi irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 81. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 329., 1993.12.30., 63. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított határozat.

(5)  HL L 358., 2002.12.31., 1. o. A 787/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 12. o.) módosított határozat.

(6)  HL L 46., 1997.2.17., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

(7)  HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

(8)  HL L 42., 1970.2.23., 1. o. A legutóbb a 2007/37/EK irányelvvel (HL L 161., 2007.6.22., 60. o.) módosított irányelv.


Top