Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0418

2007/418/EK: A Bizottság határozata ( 2007. június 14. ) az európai uniós vegyipar versenyképességével foglalkozó magas szintű csoport felállításáról

OJ L 156, 16.6.2007, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/418/oj

16.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/34


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. június 14.)

az európai uniós vegyipar versenyképességével foglalkozó magas szintű csoport felállításáról

(2007/418/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1)

A Szerződés 157. cikkének (1) bekezdése a Közösségre és a tagállamokra ruházta azt a feladatot, hogy biztosítsák a közösségi ipar versenyképességéhez szükséges feltételek meglétét. A 157. cikk (2) bekezdése nevezetesen arra szólítja fel a tagállamokat, hogy a Bizottsággal kapcsolatot tartva konzultáljanak egymással, és amennyiben szükséges, hangolják össze fellépésüket. A Bizottság megtehet minden hasznos kezdeményezést az összehangolás előmozdítása érdekében.

(2)

„A Közösség lisszaboni programjának végrehajtásáról: Politikai keretek az EU gyáriparának megerősítésére – egy integráltabb iparpolitikai megközelítés felé” című közleményében (1) a Bizottság bejelentette az európai vegyipar versenyképességével foglalkozó magas szintű munkacsoport megalakítására vonatkozó szándékát.

(3)

Helyénvaló tehát felállítani egy szakértői csoportot az uniós vegyipar versenyképességének területén, és meghatározni annak feladatait és felépítését.

(4)

A csoport első feladata, hogy gazdasági és statisztikai elemzésnek vesse alá azokat a tényezőket, amelyek a vegyipari ágazat gyors strukturális változásait meghatározzák, illetve az egyéb olyan tényezőket, amelyek befolyásolják az európai vegyipar versenyhelyzetét. A csoportnak ezen elemzés alapján és a vegyipar versenyképességének növelése céljából (a fenntartható fejlődés célkitűzésével összhangban) egy sor ágazatspecifikus politikai ajánlást kell megfogalmaznia. Figyelembe véve, hogy a REACH-re vonatkozó 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) csupán 2007. június 1-jén lépett hatályba, illetve hogy fő operatív rendelkezései csak 12 hónappal később lesznek alkalmazandók, nem lenne helyénvaló, ha a csoport a REACH-hez közvetlenül kapcsolódó témákat is vizsgálná.

(5)

A csoportnak a következőkből kell állnia: a Bizottság, a tagállamok, az Európai Parlament és a megfelelő érdekelt felek (a vegyipar és a további felhasználók) képviselői, illetve a civil társadalom (többek között a fogyasztók, a szakszervezetek, a nem kormányzati szervezetek és a kutatás/felsőoktatás képviselői).

(6)

A 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat (3) mellékletében megállapított bizottsági biztonsági szabályok sérelme nélkül meg kell állapítani azokat a szabályokat, amelyek szerint a tagok információkat hozhatnak nyilvánosságra.

(7)

A csoport tagjainak személyes adatait a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (4) megfelelően kell kezelni.

(8)

E határozat alkalmazását célszerű határozott időtartamhoz kötni. A Bizottság kellő időben megfontolja, indokolt-e az alkalmazás időtartamát meghosszabbítani,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az európai uniós vegyipar versenyképességével foglalkozó magas szintű csoport

E határozat elfogadása napján létrejön az európai uniós vegyipar versenyképességével foglalkozó magas szintű csoport (a továbbiakban: csoport).

2. cikk

Feladat

(1)   A csoport a közösségi vegyipar versenyképességét meghatározó témákkal foglalkozik. Feladatai közé tartozik különösképpen, hogy:

a)

gazdasági és statisztikai elemzésnek vesse alá azokat a tényezőket, amelyek a vegyipari ágazat gyors strukturális változásait meghatározzák, illetve az egyéb olyan tényezőket, amelyek befolyásolják az európai vegyipar versenyhelyzetét;

b)

segítséget nyújtson a Bizottságnak a vegyipar versenyképességéhez kapcsolódó kérdések megoldásában;

c)

egy sor ágazatspecifikus politikai ajánlást fogalmazzon meg a közösségi és tagállami szintű politikai döntéshozók, a gazdasági ágazat és a civil társadalmi szervezetek számára.

(2)   A csoport nem foglalkozik a REACH-ről szóló 1907/2006/EK rendelethez közvetlenül kapcsolódó ügyekkel, illetve nem ellenőrzi ennek működését.

3. cikk

Konzultáció

(1)   A Bizottság bármely olyan kérdés kapcsán konzultálhat a csoporttal, amely az uniós vegyipar versenyképességére vonatkozik.

(2)   A csoport elnöke jelezheti a Bizottságnak, ha egy meghatározott kérdésben kívánatos lenne a csoporttal konzultálni.

4. cikk

Tagság – kinevezés

(1)   A csoport tagjait a Bizottság nevezi ki olyan tekintélyes szakértők közül, akik az európai vegyipar versenyképességéhez kapcsolódó területeken szaktudással rendelkeznek és felelősségteljes munkát végeznek.

(2)   A csoport legfeljebb 31 tagból (a Bizottság, az Európai Parlament, a tagállamok, a gazdasági ágazat és a civil társadalom képviselőiből) áll.

(3)   A csoport tagjait szakértelmük alapján személyükben nevezik ki. A csoport valamennyi tagja személyes képviselőt nevez ki az előkészítő alcsoportba (a továbbiakban: „sherpa” alcsoport).

(4)   A tagok hivatali ideje két év, amely a lejártakor meghosszabbítható, a tagok az (5) bekezdésnek megfelelően történő helyettesítésükig vagy hivatali idejük végéig maradnak hivatalban.

(5)   A tagok a hivatali idejük végéig terjedő időszakra abban az esetben helyettesíthetők, amennyiben:

a)

a tag lemond;

b)

a tag nem képes többé hatékonyan hozzájárulni a csoport tanácskozásaihoz;

c)

a tag nem teljesíti a Szerződés 287. cikke rendelkezéseit.

(6)   A kinevezett tagok nevét a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság honlapján hozzák nyilvánosságra. A tagok nevének rögzítését, feldolgozását és közzétételét a 45/2001/EK rendelet rendelkezéseinek megfelelően kell végrehajtani.

5. cikk

Működés

(1)   A csoport elnöki tisztét a Bizottság tölti be.

(2)   A megbeszéléseket, állásfoglalásokat, a fellépésekkel kapcsolatos tanácsokat és/vagy a csoport által ajánlandó politikai intézkedéseket a „sherpa” alcsoport készíti elő, amely a csoport üléseinek előkészítésében szorosan együttműködik a Bizottság szolgálataival.

(3)   A Bizottság egyetértésével és a csoport által meghatározott feladatkörrel a csoport ad hoc csoportokat hozhat létre meghatározott kérdések megvizsgálására. Megbízatásuk teljesítése után az ad hoc csoportokat fel kell oszlatni.

(4)   Amennyiben a Bizottság szükségesnek vagy hasznosnak ítéli, a Bizottság képviselője a napirenden szereplő témában járatos szakértőket vagy megfigyelőket hívhat meg a csoport munkájában, illetve az alcsoportok és az ad hoc csoportok tanácskozásain vagy munkáiban való részvételre.

(5)   A csoport, az ad hoc csoportok vagy az alcsoportok tanácskozásain vagy munkájában való részvétel keretében szerzett információk – amennyiben ezek a Bizottság szerint bizalmasak – nem terjeszthetők.

(6)   A csoport, a „sherpa” alcsoport és az egyéb alcsoportok a Bizottság által megállapított eljárásoknak és ütemtervnek megfelelően, általában a Bizottság hivatali helyiségeiben üléseznek. A titkársági szolgáltatásokat a Bizottság nyújtja. Az eljárások iránt érdeklődő egyéb bizottsági tisztviselők is részt vehetnek a csoport és alcsoportjai ülésein.

(7)   A csoport a Bizottság által elfogadott eljárásiszabályzat-minta alapján fogadja el eljárási szabályzatát.

(8)   A Bizottság az interneten vagy egyéb módon közzéteheti a csoport bármely összefoglalóját, következtetését, a következtetés részletét, vagy munkadokumentumát, az adott dokumentum eredeti nyelvén. Az eljárások és az időközi jelentések egy külön honlapon lesznek hozzáférhetők. A végső jelentést közvetlenül a csoport legutolsó ülése után teszik közzé.

6. cikk

Költségtérítés

A Bizottság a külső szakértők költségtérítéséről szóló szabályainak megfelelően a csoport tevékenységeinek keretében megtéríti a tagok, a „sherpa” csoport tagjai, a szakértők és a megfigyelők utazási, illetve adott esetben ellátási költségeit.

A csoport tagjai, a „sherpa” alcsoport tagjai, a szakértők és a megfigyelők szolgálataikért nem részesülnek díjazásban.

Az ülésekkel kapcsolatos kiadások azon éves költségvetés keretein belül téríthetők meg, amelyet a Bizottság illetékes osztálya különített el a csoport tevékenységére.

7. cikk

Alkalmazhatóság

E határozatot elfogadásának napjától számított két évig kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 14-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  COM(2005) 474, 2005. október.

(2)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.; helyesbítve: HL L 136., 2007.5.29., 3. o.

(3)  HL L 317., 2001.12.3., 1. o. A legutóbb a 2006/548/EK, Euratom határozattal (HL L 215., 2006.8.5., 38. o.) módosított határozat.

(4)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.


Top