EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1927

Az Európai Parlament és a Tanács 1927/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról

HL L 406., 2006.12.30, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; hatályon kívül helyezte: 32013R1309

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1927/oj

30.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 406/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1927/2006/EK RENDELETE

2006. december 20.

az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 159. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében (3) megállapított eljárásnak megfelelően,

mivel:

(1)

Bár a globalizációnak kedvező hatása van a növekedésre, a munkahelyteremtésre és a jólétre, valamint arra az igényre, hogy strukturális átalakításokkal tovább kell növelni Európa versenyképességét, a globalizációnak egyes ágazatokban kedvezőtlen következményei is vannak a legkiszolgáltatottabb és legalacsonyabban képzett munkavállalókra nézve. Időszerű ezért egy valamennyi tagállam számára hozzáférhető, európai globalizációs alkalmazkodási alap (a továbbiakban: az Alap) létrehozása, amelyen keresztül a Közösség kimutatná szolidaritását a világkereskedelemben bekövetkezett változások következtében elbocsátásra kerülő munkavállalók iránt.;

(2)

Szükség van az európai értékek megőrzésére és a méltányos külkereskedelem fejlesztésének előmozdítására. A globalizáció kedvezőtlen hatásait elsőként a hosszú távú, fenntartható közösségi kereskedelempolitikai stratégiával kellene kezelni, amelynek célja a magas szintű szociális és ökológiai követelmények megvalósítása. Az Alap által biztosított támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és képesnek kell lennie a folyamatosan változó és sokszor előre nem látható piaci körülményekhez való igazodásra.

(3)

Az Alapnak specifikus, egyszeri támogatást kell nyújtania, hogy megkönnyítse a komoly gazdasági zavarok által sújtott területek, ágazatok, körzetek vagy munkaerő-piaci térségek munkavállalóinak munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését. Az Alapnak támogatnia kell a vállalkozásokat például mikrohitelekkel vagy együttműködési projektek létrehozásával.

(4)

Az e rendelet alapján tett intézkedéseket szigorú beavatkozási kritériumok szerint kell meghatározni, a gazdasági zavarok mértékének és egy adott ágazatra vagy földrajzi területre gyakorolt hatásának arányában, hogy az Alapból származó pénzügyi hozzájárulások a Közösség legsúlyosabban érintett régióinak és gazdasági ágazatainak munkavállalóira összpontosuljanak. Az ilyen zavar nem feltétlenül korlátozódik egyetlen tagállamra. Ezért ilyen kivételes helyzetekben a tagállamok közösen is benyújthatják az Alapból származó támogatásra vonatkozó kérelmüket.

(5)

Az Alap tevékenységeinek meg kell felelniük a közösségi vívmányoknak és a többi politikával, és különösen a strukturális alapok beavatkozásaival összeegyeztethetőnek kell lenniük, miközben ténylegesen hozzájárulnak a Közösség szociális politikájához.

(6)

A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 2006. május 17-i intézményközi megállapodás (4) (intézményközi megállapodás) 2007. január 1-én lép hatályba és 28. pontja határozza meg az Alap költségvetési keretét.

(7)

Az e rendelet értelmében támogatott specifikus tevékenységek nem részesülhetnek pénzügyi támogatásban más közösségi pénzügyi eszközökből. A regionális fejlesztés keretében szükség van azonban a jelenlegi vagy tervezett modernizációs és szerkezetátalakítási intézkedések összehangolására, ám az ilyen összehangolás nem eredményezheti az Alap által finanszírozott intézkedések esetén párhuzamos vagy további igazgatási struktúrák létrehozását.

(8)

E rendelet végrehajtásának megkönnyítésére a kiadások attól az időponttól jogosultak támogatásra, amelytől kezdődően egy tagállam az érintett munkavállalóknak személyre szabott szolgáltatásokat kezd nyújtani. Az Alap pénzügyi hozzájárulásának felhasználására határidőt kell megállapítani, mivel célzottan a munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedéshez kell segítséget nyújtani.

(9)

Továbbra is a tagállamok felelősek a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáért és a közösségi finanszírozás révén támogatott fellépések irányításáért és ellenőrzéséért az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek (5) megfelelően. A tagállamoknak el kell számolniuk azzal, hogyan használták fel a pénzügyi hozzájárulást.

(10)

Az Alap pénzeszközeire irányuló kérelmek értékelésében a dublini székhelyű Európai Változásfigyelő Központ minőségi és mennyiségi elemzésekkel segítséget nyújthat a Bizottságnak és az érintett tagállamoknak.

(11)

Mivel a tervezett intézkedés céljait tagállami szinten nem lehet kielégítően megvalósítani, és mivel azokat az intézkedés léptéke és hatásai miatt közösségi szinten jobban meg lehet valósítani, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvével összhangban. Az abban a cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(12)

Mivel az Alap végrehajtásának időszaka a 2007. január 1-jétől2013. december 31-ig terjedő pénzügyi keret időtartamához kapcsolódik, a támogatásnak 2007. január 1-jétől kezdve kell rendelkezésre állnia a kereskedelemhez kapcsolódó elbocsátásokban érintett munkavállalók számára,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Azzal a céllal, hogy az Európai Unióban ösztönözze a gazdasági növekedést és több munkahelyet teremtsen, e rendelet létrehozza az Alapot, hogy a Közösség támogatást tudjon nyújtani azoknak a munkavállalóknak, akik a globalizáció miatt a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében kerültek elbocsátásra, ott ahol ezek az elbocsátások erősen negatív hatással voltak a regionális vagy helyi gazdaságra.

Az Alap végrehajtási időszaka kapcsolódik a 2007 januárjától 2013 decemberéig tartó időszak pénzügyi keretéhez.

(2)   E rendelet az Alap működésének szabályait határozza meg annak érdekében, hogy megkönnyítse a kereskedelemben bekövetkezett változásokhoz kapcsolódóan elbocsátásra kerülő munkavállalók munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedését.

2. cikk

A beavatkozás kritériumai

Az Alapból olyan esetekben kell pénzügyi hozzájárulást nyújtani, amikor a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások komoly gazdasági zavarokhoz vezettek, úgymint az uniós behozatal jelentős növekedése, vagy egy adott ágazatban az EU piaci részesedésének hirtelen csökkenése, vagy egy harmadik országba történő gazdasági delokalizáció, melyek következtében:

a)

legalább 1 000 főt elbocsátanak 4 hónapos időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, beleértve annak beszállítói vagy felhasználói termelői körében elbocsátott munkavállalókat, vagy

b)

legalább 1 000 főt elbocsátanak 9 hónapos időszak alatt, különösen kis- és középvállalkozásoknál, NACE 2-es ágazatban egy régióban vagy két egymással határos régióban NUTS II szinten,

c)

kisméretű munkaerőpiacok esetében vagy az érintett tagállam(ok) által kellőképpen alátámasztott kivételes esetekben, ha az elbocsátások súlyos következménnyel járnak a foglalkoztatottságra és a helyi gazdaságra nézve, akkor is elfogadható az Alapból származó támogatásra benyújtott kérelem, ha az a) és a b) pontban meghatározott feltételek nem teljesülnek maradéktalanul. A kivételes helyzetekre vonatkozó támogatások teljes összege egy adott évben nem haladhatja meg az Alap 15 %-át.

3. cikk

Támogatásra jogosult tevékenységek

E rendelet értelmében pénzügyi hozzájárulás nyújtható olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek az elbocsátásra kerülő munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését célzó összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomag részét képezik, beleértve:

a)

a munkakereséshez nyújtott támogatást, a pályaválasztási (pályaorientációs) tanácsadást, a személyre szabott képzést és átképzést, beleértve az IKT-ismereteket és a megszerzett tapasztalat igazolását, a kiszervezéshez (outplacement) nyújtott segítséget, a vállalkozásösztönzést vagy az önálló vállalkozónak nyújtott támogatást,

b)

különleges, korlátozott időre szóló intézkedéseket, mint a munkakereséshez nyújtott juttatások, mobilitási támogatás vagy az élethosszig tartó tanulásban és képzésben résztvevő személyek számára nyújtott támogatások; és

c)

olyan intézkedéseket, amelyek arra ösztönzik különösen a hátrányos helyzetű vagy az idősebb munkavállalókat a munkaerőpiacon való maradásra, illetve az oda való visszatérésre ösztönzik.

Az Alap nem finanszíroz passzív szociális védelmi intézkedéseket.

A tagállam kezdeményezésére az Alap finanszírozhatja a végrehajtására vonatkozó előkészítő, irányítási, tájékoztatási és népszerűsítési, valamint ellenőrzési tevékenységeket.

4. cikk

A pénzügyi hozzájárulás típusai

A Bizottság egy összegben nyújt pénzügyi hozzájárulást, amelynek végrehajtása a tagállamok és a Bizottság közötti megosztott igazgatás keretében történik, az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 53. cikke (1) bekezdésének b) pontjával, valamint az (5) és (6) bekezdésével összhangban.

5. cikk

Kérelmek

(1)   A tagállam a 2. cikkben meghatározott, az Alap mobilizálására vonatkozó feltételek teljesülésének időpontjától számított 10 héten belül kérelmet nyújt be a Bizottsághoz az Alapból való pénzügyi hozzájárulásra vonatkozóan. A kérelmet később a tagállam kiegészítheti.

(2)   A kérelem a következő információkat tartalmazza:

a)

érvekkel alátámasztott elemzés a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások és a tervezett leépítések közötti kapcsolatról és a leépítések számának kimutatása, valamint magyarázat e leépítések kiszámíthatatlan természetéről;

b)

az elbocsátó vállalkozások (nemzeti vagy multinacionális), a beszállítók vagy felhasználói termelői kör, az ágazatok és a célzott munkavállalók csoportjainak azonosítása;

c)

az érintett területnek és hatóságainak, illetve egyéb érdekeltek leírása, valamint az elbocsátások várható hatása a helyi, regionális vagy nemzeti foglalkoztatásra;

d)

a finanszírozandó összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomag és annak becsült költség szerinti lebontása, beleértve a strukturális alapok által finanszírozott tevékenységekkel való kiegészítő jelleget; valamint tájékoztatás azokról a fellépésekről, amelyek végrehajtása a nemzeti jog alapján vagy kollektív szerződések értelmében kötelező;

e)

időpont(ok), amikor elkezdték, vagy tervbe vették az érintett munkavállalók részére a személyre szabott szolgáltatások nyújtását;

f)

a szociális partnerekkel való konzultáció során követett eljárás;

g)

az irányításért és a pénzügyi ellenőrzésért felelős hatóságot, a 18. cikkel összhangban.

(3)   Tekintettel a tagállam, a régió, a szociális partnerek és a nemzeti jog vagy a kollektív szerződés értelmében érintett vállalatok által végrehajtott intézkedésekre, valamint különös figyelemmel az Európai Szociális Alapból (ESZA) finanszírozott tevékenységekre, a (2) bekezdés értelmében nyújtott információk között szerepelnie kell a nemzeti hatóság és az érintett vállalatok által megtett vagy tervezett intézkedések összefoglaló ismertetésének, becsült költségeik feltüntetésével.

(4)   Az érintett tagállam vagy tagállamok a legmegfelelőbb területi szinten a Bizottság rendelkezésére bocsátják azokat a statisztikai és egyéb információkat, amelyekre a Bizottságnak az intervenciós feltételek teljesülésének felméréséhez van szüksége.

(5)   A (2) bekezdésben említett információk, valamint az érintett tagállam(ok) által benyújtott további információk alapján a Bizottság – a tagállamokkal egyeztetve – megvizsgálhatja, hogy az e rendelet értelmében tett pénzügyi hozzájárulás feltételei teljesülnek-e.

6. cikk

Összeegyeztethetőség, megfelelés és koordináció

(1)   Az Alapból nyújtott támogatás nem léphet az olyan intézkedések helyébe, amelyek a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében a vállalatok felelősségi körébe tartoznak.

(2)   Az Alapból nyújtott támogatás kiegészíti a tagállamok nemzeti, regionális és helyi szintű intézkedéseit, beleértve a strukturális alapok által társfinanszírozott intézkedéseket.

(3)   Az Alapból nyújtott támogatás a világkereskedelemben bekövetkező szerkezeti változások miatt elbocsátott munkavállalók számára biztosít szolidaritást és segítséget. Az Alap nem finanszírozza vállalatok vagy ágazatok szerkezetváltását.

(4)   Összhangban vonatkozó felelősségi köreikkel, a Bizottság és a tagállamok biztosítják a közösségi alapokból nyújtott támogatások koordinációját.

(5)   A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az Alapból hozzájárulást nyert egyedi cselekvések egyéb közösségi pénzügyi eszközökből nem részesülhetnek támogatásban.

7. cikk

A nők és férfiak közötti egyenlőség és megkülönböztetésmentesség

A Bizottság és a tagállamok biztosítják a férfiak és nők közötti egyenlőség és a nemek közötti egyenlőség elvének integrálását az Alap végrehajtásának különböző szakaszaiban. A Bizottság és a tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket, hogy az Alap működése során, és különösen a támogatáshoz való hozzáférésnél megelőzzenek valamennyi nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést.

8. cikk

Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére

(1)   A Bizottság kezdeményezésére, az adott évben rendelkezésre álló pénzügyi források 0,35 %-ának erejéig, az Alap felhasználható az e rendelet végrehajtásához szükséges nyomon követéssel, információval, adminisztratív és technikai segítségnyújtással, pénzügyi ellenőrzéssel, ellenőrzési és értékelési tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések finanszírozására.

(2)   Az efféle feladatokat az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek, valamint a költségvetés végrehajtásának erre a formájára alkalmazandó végrehajtási szabályoknak megfelelően hajtják végre.

9. cikk

Tájékoztatás és nyilvánosság

(1)   A finanszírozott intézkedésekről a tagállam információt szolgáltat és tájékoztatja a nyilvánosságot. Az információ az érintett munkavállalóknak, a helyi és regionális hatóságoknak, a szociális partnereknek, a médiának, valamint a nagyközönségnek szól, és kiemeli a Közösség szerepét, illetve biztosítja, hogy az Alapból nyújtott hozzájárulások láthatóak legyenek.

(2)   A Bizottság a közösség valamennyi nyelvén rendelkezésre álló internetes oldalt hoz létre, amely információkat tartalmaz az Alapról, útmutatást ad a kérelmek benyújtásához, valamint frissített információkkal szolgál az elfogadott és elutasított kérelmekről, kiemelve a költségvetési hatóság szerepét.

10. cikk

A pénzügyi hozzájárulás meghatározása

(1)   Az 5. cikk (5) bekezdésének értelmében elvégzett értékelés alapján, és különös figyelemmel a támogatandó munkavállalók számára, a javasolt intézkedésekre és a becsült költségekre, a Bizottság a lehető legrövidebb határidőn belül értékeli az adott esetben a rendelkezésre álló források keretein belül adható pénzügyi hozzájárulás összegét és javaslatot tesz rá.

Ez az összeg nem haladhatja meg az 5. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett becsült összköltség 50 %-át.

(2)   Ha az 5. cikk (5) bekezdése szerint elvégzett értékelés alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a pénzügyi hozzájárulás megítélésének feltételei e rendelet értelmében teljesülnek, a Bizottság a 12. cikkben meghatározott eljárást azonnal megindítja.

(3)   Ha az 5. cikk (5) bekezdése szerint elvégzett értékelés alapján a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy a pénzügyi hozzájárulás megítélésének feltételei e rendelet értelmében nem teljesülnek, erről a lehető legrövidebb határidőn belül értesíti az érintett tagállamot.

11. cikk

Kiadások támogathatósága

Az Alapból származó hozzájárulásban részesülő kiadások attól vagy azoktól az időpont(ok)tól támogathatók, amikor az érintett tagállam az 5. cikk (2) bekezdésének e) pontja szerint az érintett munkavállalóknak személyre szabott szolgáltatást kezd nyújtani.

12. cikk

Költségvetési eljárás

(1)   Az Alapra vonatkozó intézkedéseknek meg kell felelniük az intézményközi megállapodás 28. pontjában foglalt rendelkezéseknek és az említett pont esetleges felülvizsgálatainak.

(2)   Az Alap számára elkülönített előirányzatok az Európai Unió általános költségvetésébe a szokásos költségvetési eljárás keretében kerülnek be, amint a Bizottság azonosította a megfelelő különbözeteket és/vagy megszűnt kötelezettségvállalásokat.

(3)   Ha a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az Alapból pénzügyi hozzájárulás adható, a költségvetési hatósághoz benyújtja a 10. cikk alapján meghatározott összegnek megfelelő előirányzatok engedélyezéséhez szükséges javaslatot és az összegnek az Alap költségvetési sorába történő átcsoportosítására vonatkozó kérelmet. A javaslatok csoportokba rendezhetők.

Az Alapra vonatkozó átcsoportosításokat a 1605/2002/EK, Euratom rendelet 24. cikkének (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell végrehajtani.

(4)   A (3) bekezdésben említett javaslatnak a következőket kell tartalmaznia:

a)

az 5. cikk (5) bekezdésének megfelelően elvégzett vizsgálat eredményét, az elbírálás alapjául szolgáló információk összefoglalásával együtt;

b)

annak bizonyítékát, hogy a 2. és 6. cikkben rögzített feltételek teljesülnek; és

c)

a javasolt összegek jogosságát igazoló érveket.

(5)   A javaslat benyújtásakor a Bizottság – lehetőség szerint egyszerűsített – háromoldalú eljárást kezdeményez annak érdekében, hogy az Alap és az igényelt összeg felhasználásához a költségvetési hatóság mindkét ágának hozzájárulását megszerezze.

(6)   Minden év szeptember 1-én legalább az Alap éves maximum összege egynegyedének rendelkezésre kell állnia az év végéig felmerülő igények fedezése érdekében.

(7)   Azt követően, hogy a költségvetési hatóság rendelkezésre bocsátja az előirányzatokat, a Bizottság elfogadja a pénzügyi hozzájárulásról szóló határozatot.

13. cikk

A pénzügyi hozzájárulás kifizetése és felhasználása

(1)   A támogatás folyósításáról szóló határozat a 12. cikk (3) bekezdésében előírt elfogadását követően a Bizottság a pénzügyi hozzájárulást elvben 15 napon belül egy összegben fizeti ki az érintett tagállamoknak.

(2)   A tagállam a pénzügyi hozzájárulást annak esetleges kamataival együtt a kérelem 5. cikk szerinti időpontjától számított 12 hónapon belül felhasználja.

14. cikk

Az euro szerepe

Az e rendelet alapján megfogalmazott kérelmekben, pénzügyi hozzájárulásokról szóló határozatokban, és jelentésekben, és a kapcsolódó dokumentumban szereplő összegeket mindig euróban kell feltüntetni.

15. cikk

Zárójelentés és a támogatási folyamat lezárása

(1)   A 13. cikk (2) bekezdésében meghatározott időszak végét követő hat hónapon belül az érintett tagállam jelentésben számol be a Bizottságnak a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról, beleérte a tevékenységek típusáról és a főbb eredményekről szóló információkat, valamint a kiadások indokoltságát igazoló nyilatkozatot, adott esetben feltüntetve a cselekvések és az ESZA-ból támogatott cselekvések közötti kiegészítő jelleget.

(2)   Legkésőbb hat hónappal azt követően, hogy az (1) bekezdés szerinti információkat hiánytalanul megkapja, a Bizottság megszünteti a pénzügyi hozzájárulás folyósítását az Alapból.

16. cikk

Éves jelentés

(1)   Először 2008-ban, és minden év július 1-je előtt a Bizottság mennyiségi és minőségi szempontokra egyaránt kitérő jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé az e rendelet alapján az előző évben végzett tevékenységekről. A jelentés mindenekelőtt az Alap által elért eredményeket mutatja be és elsősorban a benyújtott kérelmekkel, az elfogadott határozatokkal, a támogatott cselekvésekkel – kitérve arra is, hogy ezek mennyiben egészítik ki a strukturális alapokból, nevezetesen az ESZA-ból finanszírozott tevékenységeket –, valamint a pénzügyi hozzájárulás megszüntetésével kapcsolatban nyújt tájékoztatást. Dokumentálja azokat a kérelmeket is, amelyeket elegendő előirányzat hiányában, illetve jogosulatlanság miatt elutasítottak.

(2)   A jelentést tájékoztatás céljából az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és a szociális partnerek is megkapják.

17. cikk

Értékelés

(1)   A Bizottság saját kezdeményezésére és a tagállamokkal szoros együttműködésben végzi el az alábbiakat:

a)

félidős értékelés elkészítése a kapott eredmények hatékonyságáról és fenntarthatóságáról 2011. december 31-ig; és

b)

utólagos értékelés 2014. december 31-ig külső szakértők közreműködésével az Alap hatásának és hozzáadott értékének felmérése érdekében.

(2)   Az értékelés eredményeit tájékoztatásul az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és a szociális partnerek is megkapják.

18. cikk

Igazgatás és pénzügyi ellenőrzés

(1)   A Bizottságnak a közösségi költségvetés végrehajtására vonatkozó felelősségének sérelme nélkül, az Alapból támogatott cselekvések igazgatásáért és a cselekvések pénzügyi ellenőrzéséért elsődlegesen a tagállamok felelősek. E célból a tagállamok intézkedései a következőket tartalmazzák:

a)

meggyőződnek arról, hogy az igazgatási és ellenőrzési rendszert oly módon hozták létre, és oly módon működtetik, hogy a közösségi alapok hatékony és szabályszerű felhasználása biztosított legyen, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek megfelelően;

b)

meggyőződnek arról, hogy a finanszírozott tevékenységeket megfelelően hajtották végre;

c)

biztosítják, hogy a támogatott kiadások alapjául szolgáló ellenőrizhető igazoló dokumentumok helyesek és szabályosak; és

d)

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelet (6) 70. cikkében meghatározottak alapján megelőzik, feltárják és kijavítják a szabálytalanságokat, és ugyanezen cikknek megfelelően beszedik a jogtalanul kiosztott összegeket a késedelmi kamatokkal együtt. Ezekről kellő időben értesítik a Bizottságot, és folyamatosan tájékoztatják a Bizottságot az államigazgatási és a peres eljárások előrehaladásáról.

(2)   Szabálytalanság esetén a tagállamok elvégzik az előírt pénzügyi korrekciókat. A tagállam által végzett korrekció a közösségi hozzájárulás egészének vagy részének visszavonásában áll. A tagállam behajt minden, feltárt szabálytalanság következtében elveszett összeget, azt visszafizeti a Bizottságnak, és amennyiben az összeget az érintett tagállam nem fizeti vissza időben, késedelmi kamatot kell felszámítani.

(3)   A Bizottság az Európai Közösségek általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó hatáskörében minden szükséges lépést megtesz annak ellenőrzése érdekében, hogy a cselekvéseket a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelően végezzék el, az 1605/2002/EK, Euratom rendelet rendelkezéseivel összhangban. Minden egyes tagállam saját feladata, hogy zavartalanul működő igazgatási és ellenőrzési rendszerekkel rendelkezzen; a Bizottság meggyőződik róla, hogy e rendszereket felállították.

E célból, a Számvevőszék hatáskörének, vagy a tagállamok által a nemzeti törvényeikkel, rendeleteikkel, és közigazgatási rendelkezéseikkel összhangban végzett vizsgálatok sérelme nélkül, a Bizottság tisztviselői, illetve alkalmazottai legalább egy munkanappal korábban történő értesítés mellett, helyszíni ellenőrzést végezhetnek, beleértve a szúrópróbaszerű ellenőrzést, az Alap által finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban. A Bizottság a szükséges segítség megszerzése érdekében az ellenőrzésről értesíti az érintett tagállamot. Az érintett tagállam köztisztviselői, illetve közalkalmazottai az ilyen ellenőrzésben részt vehetnek.

(4)   A tagállam biztosítja, hogy a felmerült kiadásokkal kapcsolatos igazoló dokumentumokat az Alapból kapott pénzügyi hozzájárulás megszüntetését követő három évig a Bizottság és a Számvevőszék számára hozzáférhetővé teszi.

19. cikk

A pénzügyi hozzájárulás visszatérítése

(1)   Abban az esetben, ha a tényleges költség összege kevesebb, mint a 12. cikk alapján becsült összeg, a Bizottság a tagállamot a részére folyósított pénzügyi hozzájárulás megfelelő arányú visszatérítésére kötelezi.

(2)   Ha egy tagállam nem tesz eleget a pénzügyi hozzájárulásról szóló határozatban megállapított kötelezettségeknek, a Bizottság megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az adott tagállamot a részére folyósított pénzügyi hozzájárulás teljes vagy részleges visszafizetésére kötelezze.

(3)   Mielőtt az (1) vagy a (2) bekezdés alapján határozatot fogadna el, a Bizottság kellő alapossággal megvizsgálja az ügyet, és különösen ügyel arra, hogy meghatározott időtartamot jelöljön ki a tagállam részére, amelynek során megteheti észrevételeit.

(4)   Ha a szükséges ellenőrzés elvégzése után a Bizottság megállapítja, hogy a tagállam nem felel meg a 18. cikk (1) bekezdésében szereplő kötelezettségeinek – megállapodás hiányában és amennyiben a tagállam a Bizottság által meghatározott időszakon belül nem végezte el a korrekciókat, valamint figyelembe véve a tagállam által tett észrevételeket – a Bizottság az említett határidő lejártát követő három hónapon belül úgy határoz, hogy a szóban forgó cselekvésre az Alapból juttatott hozzájárulás részleges vagy teljes eltörlésével megteszi a szükséges pénzügyi korrekciókat. A feltárt szabálytalanság következtében elveszett összeget vissza kell téríteni, és amennyiben az összeget a vonatkozó tagállam nem fizeti vissza időben, késedelmi kamatot kell felszámítani.

20. cikk

Felülvizsgálati záradék

A 16. cikkben előírt jelentés, valamint a Bizottság javaslata alapján az Európai Parlament és a Tanács felülvizsgálhatja e rendeletet annak biztosítása érdekében, hogy az Alap szolidaritással kapcsolatos célja teljesüljön, és rendelkezései megfelelően vegyék figyelembe a tagállamok gazdasági, társadalmi és területi jellegzetességeit.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 31-ig mindenképpen felülvizsgálja ezt a rendeletet.

21. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 20.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről,

az elnök

J. KORKEAOJA


(1)  2006. szeptember 13-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  A 2006. október 11-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  Az Európai Parlament 2006. december 13-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2006. december 19-i határozata.

(4)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(5)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(6)  HL L 210., 2006.7.31. 25. o.


Top