EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1900

Az Európai Parlament és a Tanács 1900/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló 3922/91/EGK tanácsi rendelet módosításáról

HL L 377., 2006.12.27, p. 176–177 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1900/oj

27.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 377/176


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1900/2006/EK RENDELETE

(2006. december 20.)

a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló 3922/91/EGK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (1),

mivel:

(1)

A 3922/91/EGK rendelet (2) III. melléklete a kereskedelmi célú repülőgépes közlekedési szolgáltatásokra alkalmazandó közös műszaki előírásokat és közigazgatási eljárásokat határozza meg. E harmonizált előírások és eljárások mind a tagállamokban, mind harmadik országokban bejegyzett közösségi üzemben tartók által használt repülőgépekre vonatkoznak.

(2)

A 3922/91/EGK rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (3) összhangban kell elfogadni.

(3)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy – a 3922/91/EGK rendelet értelmében – megállapítsa azokat a feltételeket, amelyeknek megfelelően az említett rendelet III. mellékletében meghatározott közös műszaki előírások és közigazgatási eljárások módosíthatók vagy kiegészíthetők, illetve egyes tagállamok mentesíthetők ezek alkalmazása alól. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és az említett rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, illetve az említett rendelet új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésére irányulnak, azokat az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(4)

Amennyiben a szükséges repülésbiztonsági szint fenntartásához kapcsolódó rendkívüli sürgősségre tekintettel, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó rendes határidők nem tarthatók be, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárás alkalmazására egyes intézkedések elfogadásához.

(5)

A 3922/91/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3922/91/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (3) bekezdés negyedik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Ilyen esetben a Bizottság döntéséről értesíti a tagállamokat, amelyek mind jogosultak alkalmazni ezt az intézkedést. A III. melléklet megfelelő rendelkezései a 11. cikkel összhangban ugyancsak módosíthatók, hogy tükrözzék az intézkedésben foglaltakat.”;

b)

a (4) bekezdés negyedik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Ilyen esetben a Bizottság döntéséről értesíti a tagállamokat, amelyek mind jogosultak alkalmazni ezt az intézkedést. A III. melléklet megfelelő rendelkezései a 11. cikkel összhangban ugyancsak módosíthatók, hogy tükrözzék az intézkedésben foglaltakat.”;

2.

A 11. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A III. mellékletben foglalt közös műszaki előírásoknak és közigazgatási eljárásoknak a tudományos és műszaki előrehaladás miatt szükségessé vált, e rendelet nem lényegi elemeinek a rendelet kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 12. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja.”;

b)

a (2) bekezdésben a „12. cikkben” helyébe a „12. cikk (3) bekezdésében” szöveg lép.

3.

A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

(1)   A Bizottságot a repülésbiztonsági bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(4)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 20.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA


(1)  Az Európai Parlament 2006. november 30-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2006. december 19-i határozata.

(2)  HL L 373., 1991.12.31., 4. o. A legutóbb az 1899/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát) módosított rendelet.

(3)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.


Top