EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0217

A Bizottság 217/2006/EK rendelete ( 2006. február 8. ) a minimális csírázásra vonatkozó követelményeket nem teljesítő szaporítóanyagok forgalmazásának ideiglenes engedélyezésére a tagállamoknak adott felhatalmazás tekintetében a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 2002/54/EK, 2002/55/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv alkalmazása szabályainak megállapításáról (EGT vonatkozású szöveg)

HL L 38., 2006.2.9, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
HL L 330M., 2006.11.28, p. 156–157 (MT)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/217/oj

9.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 38/17


A BIZOTTSÁG 217/2006/EK RENDELETE

(2006. február 8.)

a minimális csírázásra vonatkozó követelményeket nem teljesítő szaporítóanyagok forgalmazásának ideiglenes engedélyezésére a tagállamoknak adott felhatalmazás tekintetében a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 2002/54/EK, 2002/55/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv alkalmazása szabályainak megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, tekintettel a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/401/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 17. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/402/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 17. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a cukorrépa-vetőmag forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/54/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 24. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre (4) és különösen annak 38. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/57/EK tanácsi irányelvre (5) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 66/401/EGK, 66/402/EGK, 2002/54/EK, 2002/55/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv értelmében vetőmagot csak akkor lehet forgalmazni, ha a minimális csírázásra vonatkozó követelmények teljesülnek, vagy abban az esetben, ha a csírázásra vonatkozó követelményeknek megfelelő, rendelkezésre álló vetőmagmennyiség nem elegendő, és a Bizottság korlátozott időszakra engedélyezte, hogy egy meghatározott maximális mennyiség erejéig olyan vetőmagot forgalmazzanak, amely nem felel meg az említett irányelvekben minimális csírázás tekintetében meghatározott követelményeknek.

(2)

Az engedély megadásának folyamata jelenleg túl lassú.

(3)

Az engedélyezési folyamat egyszerűsítése és meggyorsítása érdekében – a Bizottság és a tagállamok számára a kérelmek értékeléséhez és megválaszolásához szükséges valamennyi információ biztosítása mellett – a Bizottság és a tagállamok közötti konzultációs folyamat megfelelő eszköznek tűnik.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   E rendelet meghatározza a tagállamok arra irányuló kérelmeire alkalmazandó szabályokat, hogy felhatalmazást kapjanak a következő rendelkezésekben megállapított, minimális csírázásra vonatkozó követelményeknek nem megfelelő szaporítóanyagok forgalmazásának ideiglenes engedélyezésére:

a)

a 66/401/EGK irányelv 17. cikkének (1) bekezdése;

b)

a 66/402/EGK irányelv 17. cikkének (1) bekezdése;

c)

a 2002/54/EK irányelv 24. cikkének (1) bekezdése;

d)

a 2002/55/EK irányelv 38. cikkének (1) bekezdése; és

e)

a 2002/57/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdése.

(2)   E rendelet nem alkalmazandó az (1) bekezdésben említett irányelvekben meghatározottak szerinti „elit vetőmagokra”.

2. cikk

(1)   Az a tagállam, amely ellátási nehézségekkel küzd és a minimális csírázásra vonatkozó követelményeknek nem megfelelő szaporítóanyagok forgalmazását ideiglenesen engedélyezni kívánja (a továbbiakban: kérelmező tagállam), a 3. cikkben említett információkat tartalmazó kérelmet nyújt be a Bizottságnak. Ezzel egy időben a kérelmező tagállam értesíti a többi tagállamot. Valamennyi tagállam kapcsolattartó pontokat jelöl ki.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti értesítést követő 15 napon belül a többi tagállam értesítheti a Bizottságot és a kérelmező tagállamot:

a)

vagy olyan rendelkezésre álló vetőmagok felajánlásáról, amellyel az ellátás átmeneti nehézségei kiküszöbölhetők; vagy

b)

az 1. cikk (1) bekezdésében említett irányelvek követelményeinek nem megfelelő vetőmag forgalmazásával kapcsolatos kifogásairól.

(3)   A kérelmező tagállam által benyújtott kérelem tárgyát képező vetőmag a kérelmezett mennyiségig az egész Közösségben forgalmazható anélkül, hogy megfelelne az 1. cikk (1) bekezdésében említett irányelvek követelményeinek, amennyiben a (2) bekezdésben említett időszakon belül nem értesítik a kérelmező tagállamo(ka)t és a Bizottságot ajánlatról vagy kifogásról, vagy amennyiben van ajánlat, és a kérelmező, valamint az ajánlatot tevő tagállam(ok) meg tudnak állapodni abban, hogy az ajánlatok nem megfelelőek, kivéve ha a Bizottság ugyanezen időszakon belül tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy kérelmét nem találja megalapozottnak.

A Bizottság az egyes tagállamok által kijelölt kapcsolattartó pontokkal kommunikál, és internetes oldalán közzéteszi azokat a feltételeket – beleértve a megengedett mennyiséget is – amelyek szerint a vetőmagforgalmazás engedélyezve van.

(4)   Amennyiben a (3) bekezdésben említett feltételek nem teljesesíthetők vagy a Bizottság a kérelmet nem találja megalapozottnak, a Bizottság az egyes tagállamok által kijelölt kapcsolattartó pontokat tájékoztatja erről.

Az ügyet a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága elé viszik, ahol szükség esetén a kérelem jóváhagyásáról, illetőleg elutasításáról azonnal határozatot fogadnak el, az 1. cikk (1) bekezdésében említett rendelkezésekben meghatározott eljárással összhangban.

3. cikk

A 2. cikk (1) bekezdésével összhangban megkövetelt információnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a)

fajok és fajták, különösen a termesztés és felhasználás jellegzetességei;

b)

várható minimális csírázás;

c)

érintett mennyiségek;

d)

a kérelem okát megmagyarázó igazoló dokumentumok;

e)

a forgalmazás javasolt helyei, meghatározva a kérelmező tagállam azon térségeit, amelyeket érintenek a vetőmag-ellátással kapcsolatos nehézségek;

f)

a felhatalmazás kérelmezett alkalmazási időszaka.

4. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett irányelvekben előírt címkézésre vonatkozó bármely szabály sérelme nélkül, a vetőmag hatósági címkéjén fel kell tüntetni azt a tényt, hogy a kérdéses vetőmag olyan kategóriába tartozik, amely az említett irányelvekben meghatározottnál kevésbé szigorú követelményeknek megfelelő kategóriába tartozik, valamint a minimális csírázásra vonatkozó részleteket.

5. cikk

(1)   Az e rendeletben meghatározott feltételek alapján a tagállamok engedélyezik a szállítóknak a 3. cikkel összhangban engedélyezett vetőmag forgalmazását. A tagállamok előírhatják a szállítóknak, hogy szerezzenek be előzetes engedélyt, amely elutasítható, ha:

a)

elegendő bizonyíték alapján kétségbe vonható, hogy a szállító képes forgalomba hozni azt a vetőmagmennyiséget, amelyre az engedélyt kérte; vagy

b)

a teljes mennyiség, amelyre a szállító az érintett eltérés alapján engedélyt kér, meghaladná a 2. cikk szerint a Közösség számára engedélyezett maximális mennyiséget.

(2)   A kérelmező tagállam összehangolja a többi tagállam munkáját annak biztosítása érdekében, hogy az engedélyezett teljes mennyiséget ne lépjék túl.

(3)   A tagállamok e rendelet végrehajtása során közigazgatási segítséget nyújtanak egymásnak. E rendelet hatálybalépését követő egy hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot a 2. cikk (1) bekezdésében említett kapcsolattartó pontokról.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 8-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL 125., 1966.7.11., 2298/66. o. A legutóbb a 2004/117/EK irányelvvel (HL L 14., 2005.1.18., 18. o.) módosított irányelv.

(2)  HL 125., 1966.7.11., 2309/66. o. A legutóbb a 2004/117/EK irányelvvel módosított irányelv.

(3)  HL L 193., 2002.7.20., 12. o. A legutóbb a 2004/117/EK irányelvvel módosított irányelv.

(4)  HL L 193., 2002.7.20., 33. o. A legutóbb a 2004/117/EK irányelvvel módosított irányelv.

(5)  HL L 193., 2002.7.20., 74. o. A legutóbb a 2004/117/EK irányelvvel módosított irányelv.


Top