Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0077

2006/77/EK: A Bizottság határozata ( 2005. december 23. ) a versenyképességgel, energiával és a környezettel foglalkozó magas szintű csoport létrehozásáról

OJ L 36, 8.2.2006, p. 43–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 133–134 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 051 P. 369 - 370
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 051 P. 369 - 370
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 119 - 120

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/77(1)/oj

8.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/43


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. december 23.)

a versenyképességgel, energiával és a környezettel foglalkozó magas szintű csoport létrehozásáról

(2006/77/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1)

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 2. cikke a Közösség és a tagállamok feladatául jelölte ki a következők előmozdítását: a gazdasági tevékenységek harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődése, a foglalkoztatottság és a szociális védelem magas szintje, a férfiak és nők egyenlősége, a fenntartható és inflációt nem gerjesztő növekedés, a nagyfokú versenyképesség és a gazdasági teljesítmények konvergenciája, a környezet minőségének magas szintű védelme és javítása, az életszínvonal és életminőség emelése, valamint a tagállamok közötti gazdasági és társadalmi kohézió és szolidaritás.

(2)

A „Közösség lisszaboni programjának végrehajtásáról: Politikai keretek az EU gyáriparának megerősítésére – egy integráltabb iparpolitikai megközelítés felé” című bizottsági közleményben (1) a Bizottság kifejezte azon szándékát, hogy kikérje a versenyképességgel, energiával és a környezettel foglalkozó magas szintű csoport tanácsát, különösen az alap- és köztes termékeket előállító ipart illetően.

(3)

A magas szintű csoportot úgy kell kialakítani, hogy a fenntarthatóság és a versenyképesség javítása mellett hozzájáruljon az ipar-, energia- és környezetvédelmi politika közötti kapcsolatok feltérképezéséhez, és biztosítsa az egyéni kezdeményezések koherenciáját; a csoportnak továbbá az érintett felek arányos résztvételén keresztül hozzá kell járulnia egy olyan szilárd és kiszámítható szabályozási keret létrehozásához, ahol a versenyképességgel, az energiával és a környezettel kapcsolatos, az e területeken végzett kutatásokon alapuló megfontolások szorosan összefonódnak.

(4)

A magas szintű csoportnak magában kell foglalnia a Bizottság, a tagállamok, az Európai Parlament és az érintett felek, nevezetesen az ipar és a civil társadalom, és ezen belül többek között a fogyasztók, szakszervezetek, nem kormányzati szervezetek és a kutatás/akadémia képviselőit.

(5)

Ezért létre kell hozni a versenyképességgel, energiával és a környezettel foglalkozó magas szintű csoportot, és részletesen meg kell állapítani feladatmeghatározását és felépítését,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Bizottság létrehozza a magas szintű csoportot (a továbbiakban: a csoport).

2. cikk

Megbízás

A csoport a versenyképességi, energia- és környezetvédelmi politika metszetében lévő kérdésekkel foglalkozik. A csoport két évre kap megbízást, amely bizottsági határozattal meghosszabbítható.

A csoport tanácsokat nyújt – a legmegfelelőbb formában –, amelyek címzettjei közösségi és nemzeti szinten a politikai döntéshozók, az ipar és a civil szervezetek.

3. cikk

A csoport tagjai – kinevezés

(1)   A csoport tagjait a Bizottság nevezi ki olyan magas rangú személyek közül, akik az ipar, az energiaügyek és a környezetvédelem területén szakértelemmel és felelősséggel rendelkeznek.

(2)   A csoport legfeljebb 28 tagból áll.

(3)   A következő rendelkezések alkalmazandók:

a tagokat szakértelmük alapján személyükben nevezik ki; a csoport valamennyi tagja személyes képviselőt nevez ki az előkészítő alcsoportba (a továbbiakban: „sherpa” alcsoport),

a tagok felváltásukig, lemondásuk időpontjáig vagy megbízásuk időtartamának végéig maradnak hivatalban,

a megbízásuk hátralévő idejére fel lehet váltani azokat a tagokat, akik már nem képesek hatékonyan hozzájárulni a csoport munkájához, akik lemondanak, vagy akik nem tartják tiszteletben az e cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételeket, illetve az Európai Közösséget létrehozó szerződés 287. cikkét,

az egyénileg kinevezett tagok nevét közzéteszik a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság honlapján és/vagy az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában. A tagok nevének összegyűjtése, feldolgozása és közzététele a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) rendelkezéseivel összhangban történik.

4. cikk

Működés

(1)   A csoport ülésein az elnöki teendők ellátásáért a Bizottság a felelős.

(2)   A megbeszéléseket, állásfoglalásokat, a fellépésekkel kapcsolatos tanácsokat és/vagy a csoport által elfogadandó politikai intézkedéseket a „sherpa” alcsoport készíti elő, amely szorosan együttműködik a bizottsági szolgálatokkal.

(3)   A csoportnak ad hoc intézkedéseken keresztül ki kell kérnie a szakértők és az érintett felek véleményét, és korlátozott számban létrehozhat ad hoc csoportokat annak érdekében, hogy az adott csoport megvizsgáljon meghatározott kérdéseket az általa kialakított feladatmeghatározások alapján; az ad hoc csoport az adott kérdés kellő kivizsgálása után feloszlik.

(4)   A Bizottság a napirenden szereplő témában járatos szakértőket vagy megfigyelőket hívhat meg a csoport vagy az ad hoc csoportok megbeszéléseire, amennyiben ez hasznos és/vagy szükséges.

(5)   A csoport vagy az ad hoc csoport megbeszélésein való részvétel során szerzett bizalmas információk nem hozhatók nyilvánosságra.

(6)   A csoport, a „sherpa” alcsoport és az ad hoc csoportok a Bizottság által megállapított eljárásoknak és menetrendnek megfelelően, rendszerint a Bizottság épületeiben üléseznek. A titkársági szolgáltatásokat a Bizottság nyújtja.

(7)   A csoport dönt a megbeszélések napirendjére felveendő pontokról.

(8)   A Bizottság a szóban forgó dokumentum eredeti nyelvén közzéteheti a csoport bármely összefoglalóját, következtetését, illetve részleges következtetését vagy munkadokumentumát.

5. cikk

Az ülések költségei

A csoport tevékenységeinek keretében a tagok, „sherpák”, szakértők és megfigyelők utazási és adott esetben tartózkodási költségeit a Bizottság az érvényben lévő intézkedéseinek megfelelően visszatéríti. A csoport, a „sherpa” alcsoport és az ad hoc csoportok tagjai feladataik teljesítéséért nem kapnak fizetést.

Az ülésekkel kapcsolatos kiadások azon előirányzatok korlátain belül kerülnek megtérítésre, amelyeket az érintett részleg az éves forrásfelosztási eljárásnak megfelelően kapott meg.

6. cikk

Hatálybalépés

E határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 23-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  COM(2005) 474 végleges, 2005.10.5.

(2)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.


Top