Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2173

A Tanács 2173/2005/EK rendelete ( 2005. december 20. ) az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról

OJ L 347, 30.12.2005, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 416–421 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 33 - 40
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 33 - 40
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 030 P. 130 - 135

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2173/oj

30.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 347/1


A TANÁCS 2173/2005/EK RENDELETE

(2005. december 20.)

az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács és az Európai Parlament üdvözölte a Bizottságnak „Az erdészeti jogszabályok végrehajtására, irányításra és kereskedelemre vonatkozó engedélyezési rendszer (FLEGT)” uniós cselekvési tervről szóló, a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek küldött közleményét, mint az illegális fakitermelés és az ehhez társuló kereskedelem sürgős megszüntetésének irányába tett első lépést.

(2)

A cselekvési terv az irányítási reformokra és a kapacitás kiépítésére helyezi a hangsúlyt, amelyeket a többoldalú együttműködés fejlesztését célzó intézkedések és az azokat kiegészítő, igényoldali intézkedések támogatnak, amelyek célja az illegálisan kitermelt faanyag felhasználásának csökkentése és a fakitermelő országok fenntartható erdőgazdálkodás általános céljához való hozzájárulás.

(3)

A cselekvési terv az engedélyezési rendszer létrehozását olyan intézkedésként határozza meg, amely biztosítja, hogy kizárólag a termelő ország nemzeti jogszabályainak hatálya alá tartozó, legálisan előállított fatermékek lépjenek be a Közösségbe, valamint hangsúlyozza, hogy az engedélyezési rendszer nem gátolhatja a legális kereskedelmet.

(4)

Az engedélyezési rendszer végrehajtása megköveteli azt, hogy a vonatkozó fatermékeknek a Közösség területére történő behozatala az ilyen termék legális voltát biztosító vizsgálati és ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozzon.

(5)

E célból a Közösség önkéntes partnerségi megállapodásokat fog kötni országokkal és regionális szervezetekkel, amely megállapodások az engedélyezési rendszer végrehajtása tekintetében – az egyes partnerségi megállapodásokban meghatározott menetrend szerint – jogilag kötelező erejű kötelezettséget rónak a partnerországra vagy regionális szervezetre.

(6)

Az engedélyezési rendszer értelmében a valamely partnerország által kivitt és a Közösségbe bármely szabad forgalomba bocsátásra illetékes vámszolgálati helynél beérkező fatermékeknek rendelkezniük kell a partnerország által kiadott engedéllyel, amelyen szerepel az, hogy a fatermékek legálisan kitermelt hazai faanyagból vagy valamely partnerországból – a vonatkozó partnerségi megállapodásban meghatározott nemzeti jogszabályokkal összhangban – legálisan behozott faanyagból készültek. Az e szabályoknak való megfelelés harmadik fél által végzett monitoring tárgyát képezi.

(7)

A tagállamok illetékes hatóságainak ellenőrizniük kell, hogy valamennyi szállítmány rendelkezik érvényes engedéllyel az adott engedély hatálya alá tartozó szállítmány Közösségen belüli szabad forgalomba bocsátása előtt.

(8)

A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet megszegése esetén alkalmazandó szankciókat.

(9)

Az engedélyezési rendszer kezdetben a fatermékek korlátozott körére fog vonatkozni. A termékek körét – megállapodás alapján – ki lehetne terjeszteni egyéb termékkategóriákra is.

(10)

Fontos, hogy az engedélyezési rendszer hatálya alá tartozó országokat és termékeket felsoroló mellékleteket haladéktalanul felül lehessen vizsgálni. A felülvizsgálatokat a partnerségi megállapodások végrehajtásában elért előrehaladás figyelembevételével kell elvégezni. Az I. mellékletet azt követően lehet valamely partnerországgal kiegészíteni, miután az értesítette a Bizottságot, és a Bizottság megerősítette, hogy a partnerország – a II. mellékletben felsorolt valamennyi termék tekintetében – megvalósította az engedélyek kiadásához szükséges ellenőrzéseket. Partnerországot akkor lehet törölni az I. mellékletből, miután az a partnerségi megállapodás felmondására irányuló szándékáról egyéves felmondási idővel értesítést küldött, vagy – a partnerségi megállapodás felfüggesztése esetén – azonnali hatállyal.

(11)

A II. mellékletet akkor lehet módosítani, ha a Bizottság és valamennyi partnerország megállapodik az adott módosításról. A III. mellékletet akkor lehet módosítani, ha a Bizottság és az érintett partnerország megállapodik az adott módosításról.

(12)

Az I., II. és III. melléklet felülvizsgálatai technikai jellegű végrehajtó intézkedések, és elfogadásukat – az eljárás egyszerűbbé és gyorsabbá tétele érdekében – a Bizottságra kell bízni. Az ilyen módosítások magukban foglalják a vámtarifaszámokat a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer I. mellékletének jelenleg hatályos változatában szereplő négy számjegyű vámtarifaszám vagy hat számjegyű vámtarifaalszám szintjén.

(13)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (1) összhangban kell elfogadni, különbséget téve a szabályozási bizottsági eljárás és az irányítóbizottsági eljárás hatálya alá tartozó intézkedések között, mivel bizonyos esetekben – a hatékonyság növelésének érdekében – az irányítóbizottsági eljárás a legmegfelelőbb,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

TÁRGY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

(1)   Ez a rendelet létrehozza a bizonyos fatermékek behozatalára vonatkozó közösségi szabályokat a FLEGT engedélyezési rendszer végrehajtásának céljából.

(2)   Az engedélyezési rendszer végrehajtására a fakitermelő országokkal kötött partnerségi megállapodásokon keresztül kerül sor.

(3)   Ez a rendelet a II. és III. mellékletben meghatározott, az I. mellékletben felsorolt partnerországokból származó fatermékek behozatalára vonatkozik.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában:

1.

„az erdészeti jogszabályok végrehajtására, irányításra és kereskedelemre vonatkozó engedélyezési rendszer” (a továbbiakban: FLEGT engedélyezési rendszer): a partnerországokból származó és a Közösségbe irányuló fatermékkivitelre vonatkozó engedélyek kiadása és a rendszer végrehajtása a Közösségben, különösen a határellenőrzésekre vonatkozó közösségi rendelkezések tekintetében;

2.

„partnerország”: az I. mellékletben felsorolt, FLEGT partnerségi megállapodást kötő állam vagy regionális szervezet;

3.

„partnerségi megállapodás”: a Közösség és valamely partnerország közötti olyan megállapodás, amelyben a Közösség és a partnerország kötelezettséget vállal a FLEGT cselekvési terv támogatását szolgáló együttműködésre és a FLEGT engedélyezési rendszer végrehajtására;

4.

„regionális szervezet”: az I. mellékletben felsorolt olyan független államokból álló szervezet, amelyek hatáskört ruháztak át az adott szervezetre, felruházva azt a partnerségi megállapodás nevükben történő megkötésének a hatáskörével a FLEGT engedélyezési rendszer által szabályozott ügyek tekintetében;

5.

„FLEGT-engedély”: szabványos formátumú, hamisíthatatlan, ellenőrzésre alkalmas dokumentum, amelyet a szállítmány vagy a piaci szereplő alapján állítottak ki, és amely bizonyítja, hogy a szállítmány megfelel a FLEGT engedélyezési rendszer követelményeinek, és amelyet a partnerország engedélyező hatósága megfelelő módon adott ki és érvényesített. Az engedélyek kiadására, nyilvántartására és az azokkal kapcsolatos tájékoztatásra szolgáló rendszerek – adott esetben – lehetnek papír- vagy elektronikus alapúak;

6.

„piaci szereplő”: a fatermékekkel kapcsolatos erdészeti tevékenységben, feldolgozásban vagy kereskedelemben részt vevő magán- vagy közszereplő;

7.

„engedélyező hatóság(ok)”: a partnerország által a FLEGT-engedélyek kiadására és érvényesítésére kijelölt hatóság(ok);

8.

„illetékes hatóság(ok)”: a tagállamok által a FLEGT-engedélyek ellenőrzésére kijelölt hatóság(ok);

9.

„fatermékek”: a II. és III. mellékletben meghatározott azon termékek, amelyek esetében a FLEGT engedélyezési rendszert alkalmazni kell, és amelyek a Közösségbe történő behozatalkor nem minősülnek a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EK bizottsági rendelet (2) 1. cikke 6. pontjában meghatározottak szerinti „nem kereskedelmi jellegű áru”-nak;

10.

„legálisan előállított fatermékek”: legálisan kitermelt hazai faanyagból vagy valamely partnerországból – a partnerország által meghatározott és a vonatkozó partnerségi megállapodásban megállapított nemzeti jogszabályokkal összhangban – jogszerűen behozott faanyagból készült fatermékek;

11.

„behozatal”: fatermékek szabad forgalomba bocsátása a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/1992/EGK tanácsi rendelet (3) 79. cikke értelmében;

12.

„szállítmány”: fatermékszállítmány;

13.

„kivitel”: fatermékek távozása vagy kiszállítása a partnerországok földrajzi területének bármely részéről a Közösségbe;

14.

„harmadik fél által végzett monitoring”: olyan rendszer, amelyen keresztül a partnerország kormányzati hatóságaitól és erdészeti, valamint faipari ágazatától független szervezet figyelemmel kíséri a FLEGT engedélyezési rendszer működését, és arról jelentést készít.

II.   FEJEZET

FLEGT ENGEDÉLYEZÉSI RENDSZER

3. cikk

(1)   A FLEGT engedélyezési rendszert kizárólag a partnerországokból történő behozatalra kell alkalmazni.

(2)   Minden egyes partnerségi megállapodásban meg kell határozni a vállalt kötelezettségek végrehajtásának megállapodás szerinti ütemtervét.

4. cikk

(1)   A partnerországokból kivitt fatermék Közösségbe irányuló behozatalára kizárólag akkor kerülhet sor, ha a szállítmány FLEGT-engedéllyel rendelkezik.

(2)   A partnerországokból kivitt fatermékek jogszerűségének és megbízható nyomon követésének biztosítását szolgáló létező rendszerek a FLEGT-engedély kiadásának alapját képezhetik, feltéve hogy az említett rendszereket a 11. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban értékelték és jóváhagyták abból a célból, hogy azok kellő bizonyossággal szolgáljanak az érintett fatermékek jogszerűségének vonatkozásában.

(3)   A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet (4) A., B. és C. mellékletében felsorolt fajtákból készült fatermékek mentesülnek az e cikk (1) bekezdésében meghatározott követelmények alól. A Bizottság – a 11. cikk (3) bekezdésében megállapított eljárással összhangban – e mentességet 2010. december 30-ig felülvizsgálja.

5. cikk

(1)   A szállítmányra vonatkozó FLEGT-engedélyt – minden egyes szállítmány esetében – a szállítmány Közösségben való szabad forgalomba bocsátására vonatkozó vámáru-nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátani. Az illetékes hatóságok nyilvántartást vezetnek – elektronikus vagy papír formában – a FLEGT-engedély eredeti példányáról a vonatkozó vámáru-nyilatkozattal együtt.

Fatermékeket a FLEGT-engedéllyel rendelkező piaci szereplő az általa birtokolt engedély érvényességének időtartama alatt hozhat be.

(2)   Az illetékes hatóságok a Bizottság vagy a Bizottság által kijelölt személyek vagy testületek számára hozzáférhetővé teszik a vonatkozó dokumentumokat és adatokat abban az esetben, ha olyan problémák merülnek fel, amelyek hátrányosan érintik a FLEGT engedélyezési rendszer működésének hatékonyságát.

(3)   Az illetékes hatóságok a partnerország által kijelölt, a FLEGT engedélyezési rendszer harmadik fél általi monitoringjáért felelős személyek vagy testületek számára hozzáférhetővé teszik a vonatkozó dokumentumokat és adatokat, azzal a kivétellel, hogy az illetékes hatóságok nem kötelesek olyan információkat átadni, amelyek közlése a nemzeti joguk értelmében nem megengedett.

(4)   Az illetékes hatóságok kockázatalapú megközelítést alkalmazva határoznak arról, hogy szükség van-e a szállítmányok további ellenőrzésére.

(5)   Az engedély érvényességére vonatkozó kétség esetén az illetékes hatóságok – a kiviteli partnerországgal kötött partnerségi megállapodásban meghatározottak szerint – kérhetik az engedélyező hatóságoktól az engedély kiegészítő ellenőrzését és a kérdés további tisztázását.

(6)   A tagállamok díjakat szedhetnek az illetékes hatóságok által az e cikk szerinti ellenőrzési célokra végrehajtott hivatalos intézkedéseik következtében felmerülő szükséges költségek fedezésére.

(7)   A vámhatóságok felfüggeszthetik a fatermékek forgalomba bocsátását vagy lefoglalhatják azokat, amennyiben megalapozottan feltételezik, hogy az engedély esetleg nem érvényes. Az ellenőrzés végrehajtása során felmerült költségeket az importőr viseli, kivéve ha az érintett tagállam másként határoz.

(8)   Minden egyes tagállam megállapítja az e rendelet rendelkezéseinek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat. Az ilyen szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(9)   A Bizottság – a 11. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban – kidolgozza e cikk alkalmazásának részletes követelményeit.

6. cikk

(1)   Amennyiben az illetékes hatóságok megállapítják, hogy a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltétel nem teljesül, akkor a hatályos nemzeti jogszabályok szerint járnak el.

(2)   A tagállamok minden olyan információról értesítik a Bizottságot, amely arra utal, hogy e rendelet rendelkezéseit kijátsszák vagy kijátszották.

7. cikk

(1)   A tagállamok kijelölik az e rendelet végrehajtása, valamint a Bizottsággal való kapcsolattartás tekintetében illetékes hatóságokat.

(2)   A Bizottság a tagállamok valamennyi illetékes hatósága részére átadja a partnerországok által kijelölt engedélyező hatóságok nevét és egyéb vonatkozó adatait, az engedély jogszerű kiadását tanúsító bélyegzők és aláírások hitelesített mintáit, valamint az engedélyekkel kapcsolatban kapott bármely egyéb vonatkozó információt.

8. cikk

(1)   A tagállamok minden év április 30-ig a megelőző év januárjától decemberéig tartó időszakra vonatkozó éves jelentést kötelesek benyújtani, amely a következőket tartalmazza:

a)

a FLEGT engedélyezési rendszer szerint a tagállamba behozott fatermékek mennyiségei a II. és III. mellékletben megadott HR-vámtarifaszámok szerint és partnerországonként;

b)

a kapott FLEGT-engedélyek száma a II. és III. mellékletben megadott HR-vámtarifaszámok szerint és partnerországonként;

c)

azon esetek száma és az érintett fatermékek mennyisége, amelyekben a 6. cikk (1) bekezdésének alkalmazására került sor.

(2)   E jelentés formátumát – a FLEGT engedélyezési rendszer működése monitoringjának megkönnyítése érdekében – a Bizottság határozza meg.

(3)   A Bizottság minden év június 30-ig éves összegző jelentést készít a tagállamok által a megelőző naptári év tekintetében benyújtott információk alapján, és ezt a nyilvánosságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz történő hozzáféréséről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (5) összhangban a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszik.

III.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

9. cikk

Két évvel az első partnerségi megállapodás hatálybalépését követően a Bizottság jelentést nyújt be a Tanács részére e rendelet végrehajtásáról, amelynek alapját elsősorban a 8. cikk (3) bekezdésében említett összegző jelentések és a partnerségi megállapodások felülvizsgálatai képezik. Ezt a jelentést – adott esetben – a FLEGT engedélyezési rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok is kiegészítik.

10. cikk

(1)   A Bizottság – a 11. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban – módosíthatja a partnerországok és az általuk kijelölt engedélyező hatóságok I. mellékletben található jegyzékét.

(2)   A Bizottság – a 11. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban – módosíthatja a FLEGT engedélyezési rendszer hatálya alá tartozó fatermékeknek a II. mellékletben található felsorolását. A módosításokat a Bizottság a FLEGT partnerségi megállapodások végrehajtásának figyelembevételével fogadja el. Az ilyen módosítások magukban foglalják a vámtarifaszámokat a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer I. mellékletének jelenleg hatályos változatában szereplő négy számjegyű vámtarifaszám vagy hat számjegyű vámtarifaalszám szintjén.

(3)   A Bizottság – a 11. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban – módosíthatja a FLEGT engedélyezési rendszer hatálya alá tartozó fatermékeknek a III. mellékletben található felsorolását. A módosításokat a Bizottság a FLEGT partnerségi megállapodások végrehajtásának figyelembevételével fogadja el. Az ilyen módosítások magukban foglalják a vámtarifaszámokat a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer I. mellékletének jelenleg hatályos változatában szereplő négy számjegyű vámtarifaszám vagy hat számjegyű vámtarifaalszám szintjén, és azokat kizárólag a III. mellékletben meghatározott partnerország vonatkozásában kell alkalmazni.

11. cikk

(1)   A Bizottságot az erdészeti jogszabályok végrehajtása, irányítás és kereskedelem (FLEGT) bizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(4)   A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

12. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnökasszony

M. BECKETT


(1)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(2)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 883/2005/EK rendelettel (HL L 148., 2005.6.11., 5. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 648/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 117., 2005.5.4., 13. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 61., 1997.3.3., 1. o. A legutóbb az 1332/2005/EK rendelettel (HL L 215., 2005.8.19., 1. o.) módosított bizottsági rendelet.

(5)  HL L 145., 2001.5.31., 43. o.


I. MELLÉKLET

A PARTNERORSZÁGOK ÉS AZ ÁLTALUK KIJELÖLT ENGEDÉLYEZŐ HATÓSÁGOK


II. MELLÉKLET

Fatermékek, amelyek tekintetében a FLEGT engedélyezési rendszer valamennyi partnerország vonatkozásában alkalmazandó

HR-vámtarifaszám

Leírás

4403

Gömbfa, kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva is.

4406

Vasúti vagy villamosvasúti talpfa.

4407

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is.

4408

Furnérlap rétegelt lemez vagy hasonló rétegelt fa készítésére (beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is), és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt más falemez gyalulva, csiszolva, lapolva és végillesztéssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastagságban.

4412

Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru.


III. MELLÉKLET

Fatermékek, amelyek tekintetében a FLEGT engedélyezési rendszer kizárólag a megjelölt partnerország vonatkozásában alkalmazandó

Partnerország

HR-vámtarifaszám

Leírás

 

 

 


Top