Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2155

A Bizottság 2155/2005/EK rendelete ( 2005. december 23. ) egy, az 1107/96/EK rendelet mellékletében szereplő eredetmegjelölés termékleírásának módosításáról (Miel de sapin des Vosges – vogézeki fenyőméz) [OEM]

OJ L 342, 24.12.2005, p. 49–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 377–381 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 068 P. 79 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 068 P. 79 - 84
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 77 - 81

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2155/oj

24.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 342/49


A BIZOTTSÁG 2155/2005/EK RENDELETE

(2005. december 23.)

egy, az 1107/96/EK rendelet mellékletében szereplő eredetmegjelölés termékleírásának módosításáról (Miel de sapin des Vosges – vogézeki fenyőméz) [OEM]

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 1992. július 14-i 2081/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke harmadik albekezdésére és 6. cikke (3) és (4) bekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2081/92/EGK rendelet 9. cikke első albekezdésének megfelelően Franciaország kérelmezte az 1107/96/EK bizottsági rendeletnek (2) megfelelően bejegyzett „Miel de sapin des Vosges” oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírása egyes pontjainak módosítását.

(2)

Az igényelt módosítás a méz színét illető értékelési módszerének módosítására irányul, amit jelenleg a Pfund-mutató szerinti intenzitási méréssel végeznek.

(3)

A módosítást követően a méz színkritériumának ellenőrzése saját színére jellemző referenciaminta alapján érzékszervi vizsgálattal történne. E módszer feltehetően megbízhatóbb.

(4)

E módosítási kérelem vizsgálatát követően megállapításra került, hogy kisebb módosításról van szó. E megfontolás arra vezethető vissza, hogy a módosítással nem változnak meg az eredetmegjelölés jellemzői, hiszen a színt illető jellemzők változatlanok maradnak. Csak a színt illető értékelési módszer különbözik.

(5)

Ezért a „Miel de sapin des Vosges” oltalom alatt álló eredetmegjelölés esetében módosítani kell a 2081/92/EGK rendelet 4. cikke (2) bekezdése b) pontjában előírt termékleírás „leírás” pontját azáltal, hogy törlésre kerül a Pfund-skálabeli intenzitásra vonatkozó megjegyzés.

(6)

A 383/2004/EK bizottsági rendelet (3) 4. cikke értelmében a Bizottság közzéteszi az összefoglalást az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(7)

Megállapítást nyert, hogy a 2081/92/EGK rendelettel összhangban álló módosításról van szó. Következésképpen a „Miel de sapin des Vosges” elnevezésű termék leírásának módosítását be kell jegyezni és közzé kell tenni. Az összefoglalót a megjelölésben megnevezett méz színét illetően ki kell egészíteni a termékleírásban szereplő adatokkal.

(8)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak az oltalom alatt álló földrajzi jelzések és oltalom alatt álló eredetmegjelölések szabályozási bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2081/92/EGK rendelet 6. cikke (1) és (2) bekezdésében előírt eljárás nem alkalmazandó a 2. cikkben meghatározott módosításokra.

2. cikk

A „Miel de sapin des Vosges” eredetmegjelölés termékleírása e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

A megállapított eljárás fő elemeit tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt összefoglaló e rendelet II. mellékletében található.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 23-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 208., 1992.7.24. 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 148., 1996.6.21., 1. o. A legutóbb a 704/2005/EK rendelettel (HL L 118., 2005.5.5., 14. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 64., 2004.3.2., 16. o.


I. MELLÉKLET

A „Miel de sapin des Vosges” (Franciaország) eredetmegjelölés termékleírásában a „4.2. Leírás” pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.2.   Leírás: A méhek által a vogézeki feketefenyőkön összegyűjtött mézharmatból származó, balzsamos aromájú és malátázott zamatú, keserű és idegen ízektől mentes folyékony méz. Zöldesen csillogó sötétbarna színű.”


II. MELLÉKLET

ÖSSZEFOGLALÓ ADATLAP

Tanácsi 2081/92/EGK rendelet

„MIEL DE SAPIN DES VOSGES – VOGÉZEKI FENYŐMÉZ”

EK sorszám: FR/00204/11.7.2004

OEM (X)  OFJ ( )

Ez az összefoglaló adatlap tájékoztatás céljából készült. Teljeskörű tájékoztatást, különösen az érintett OEM vagy OFJ alá tartozó termékek termelőinek, a termékleírás teljes változata ad, amely tagállami szinten vagy a Bizottság szolgálatainál hozzáférhető (1).

1.

    A tagállam illetékes hatósága:

Név

:

Institut National des Appellations d'Origine

Cím

:

51, rue d'Anjou 75008 Paris

Telefon

:

01 53 89 80 00

Fax

:

01 42 25 57 97

2.

    Kérelmet benyújtó csoportosulás:

2.1.

:

Név

:

Syndicat de défense du Miel de Sapin des Vosges

2.2.

:

Cím

:

2, chemin du Cant 88700 Roville-aux-Chênes

2.3.

:

Összetétel

:

termelők/feldolgozók (X) más ( )

3.

    A termék típusa: 1–4. osztály – méz

4.

    Termékleírás (a 4. cikk (2) bekezdése szerinti követelmények összefoglalása)

4.1.    Név „Miel de sapin des Vosges – vogézeki fenyőméz”

4.2.    Leírás A méhek által a vogézeki feketefenyőkön összegyűjtött mézharmatból származó, balzsamos aromájú és malátázott zamatú, keserű és idegen ízektől mentes folyékony méz. Zöldesen csillogó sötétbarna színű.

4.3.    Földrajzi terület A „Miel de sapin des Vosges”-t a Vogézek egész lotaringiai hegyoldalán termelik, a Vosges megyén kívül ide sorolhatók egyes községek a Meurthe-et-Moselle, Moselle, Haute-Saône megyékből és Belfort területéről.

4.4.    Származás igazolása A mézet az e megjelölést illetően meghatározott földrajzi területen belül kell begyűjteni (a begyűjtés a méhek által történő feldolgozást, a kaptár kereteinek felszedését és a méz pergetését foglalja magában), leszűrni és engedéllyel ellátni.

Az engedélyezési eljárás az alábbiakat írja elő:

nyilatkozatot a méhkaptárak felállítását illetően, amely összeírja minden gazdaság esetében a kaptárak felállításának időpontját, a kaptárak számát és azok letelepítésének pontos helyét,

a termelő által éves alapon készített begyűjtési nyilatkozatot, amely jelentést tesz a kaptárak számáról, a gazdaság teljes méztermeléséről és a gazdaság megjelölés viselésére alkalmas teljes méztermeléséről.

Továbbá minden gazdasági szereplőnek évente nyilatkozatot kell tennie készleteiről.

A nyilvántartás vezetése lehetővé teszi a méz származásának és rendeltetési helyének, továbbá a begyűjtött és forgalomba hozott mennyiségeknek az azonosítását.

Ezt az eljárást analitikai és érzékszervi vizsgálat egészíti ki a termékek minőségének és jellegének ellenőrzésére.

Az Institut national des appellations d'origine (az eredetmegjelöléssel foglalkozó francia hivatal) által a nemzeti rendelkezésekben meghatározott feltételek szerint végrehajtott fent említett vizsgálatokat követően kiadott jóváhagyási igazolás nélkül nem lehet a „Miel de sapin des Vosges” bejegyzett eredetmegjelöléssel mézet forgalmazni.

A termék eredetének biztosítását kiegészíti, hogy mindegyik tárolóedényre azonosítási rendszert helyeznek, amely a felnyitásakor tönkremegy. Ezen azonosítási rendszereket a jóváhagyási igazolás alapján adják ki.

4.5.    Előállítási eljárás A méz a méhek által a vogézeki fenyőkön (Abies Pectinata) összegyűjtött mézharmatból származik. E mézharmatot a fenyő nedveiből a levéltetvek állítják elő, amit azt követően a méhek összegyűjtenek. A pergetés hidegen történik, és a méznek legalább kéthetes szűrésen és ülepítésen kell átmennie. A méz pasztőrözése tilos. A méznek folyékonynak kell lennie. A Miel de sapin des Vosges termelése a mézharmat-termelés („miellée”) mennyiségének függvényében évről-évre nagyon változó.

4.6.    Eredetiség A Miel de sapin des Vosges egy olyan termék, mely származási területével szoros kapcsolatban áll, mivel a vogézeki fenyőfajták meg nem szakított láncából származik. E fenyőfajta a Vogézek legelterjedtebb fajtája, amely a savas szubsztrátumból, gránitból és homokkőből összeálló talajjal szimbiózisban fejlődik. E fajtából vonja ki a levéltetű azt a nedvet, amit mézharmattá alakít át, amit aztán a méhek összegyűjtenek és nagyon jellegzetes mézet állítanak elő belőle.

E termelés ezért szorosan kötődik a vogézeki régióban jellegzetes fenyőerdő telepítéséhez, amely jellegzetességét a méhészek képesek voltak kihozni, majd pedig megőrizni.

4.7.    Felügyeleti szervek

Név

:

I.N.A.O.

Cím

:

51, rue d'Anjou 75008 Paris

Név

:

D.G.C.C.R.F.

Cím

:

59, Bd V. Auriol 75703 Paris Cedex 13

4.8.    Címkézés A Miel de sapin des Vosges bejegyzett eredetmegjelölésben részesülő méz címkéje tartalmazza a „Miel de sapin des Vosges” megjegyzés és az „appellation d’origine contrôlée” (bejegyzett eredetmegjelölés) vagy „AOC” megjegyzés feltüntetését. Az „appellation d’origine contrôlée” megjegyzést közvetlenül az elnevezés alatt, ezen utóbbi betűtípusának legalább felével megegyező betűtípussal kell feltüntetni. E megjegyzéseknek ugyanabban a vizuális mezőben kell szerepelniük.

4.9.    Tagállami követelmények „Miel de sapin des Vosges” eredetmegjelöléssel kapcsolatos rendelet.


(1)  Európai Bizottság – Mezőgazdasági Főigazgatóság – Mezőgazdasági termékek minőségpolitikai egysége – B-1049 Brüsszel.


Top