Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1236

A Tanács 1236/2005/EK rendelete (2005. június 27.) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről

OJ L 239M , 10.9.2010, p. 299–317 (MT)
OJ L 200, 30.7.2005, p. 1–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 042 P. 3 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 042 P. 3 - 21
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 130 P. 127 - 145

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; hatályon kívül helyezte: 32019R0125

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1236/oj

30.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 200/1


A TANÁCS 1236/2005/EK RENDELETE

(2005. június 27.)

egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikke értelmében az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása olyan alapelv, amely közös a tagállamokban. Erre figyelemmel a Közösség 1995-ben úgy határozott, hogy az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartását a harmadik országokhoz fűződő kapcsolatainak egyik alapvető elemévé teszi. Döntés született arra vonatkozóan, hogy a harmadik országokkal kötött minden új, általános jellegű kereskedelmi, együttműködési és társulási megállapodásba egy e célt szolgáló záradékot kell illeszteni.

(2)

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 5. cikke, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 7. cikke, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 3. cikke feltétlen és átfogó tilalmat ír elő a kínzás és más kegyetlen, embertelen, vagy megalázó bánásmód vagy büntetés tekintetében. Egyéb rendelkezések, különösen az Egyesült Nemzetek Kínzás Elleni Nyilatkozata (1), valamint az Egyesült Nemzetek 1984. évi, a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni egyezménye kötelezi az államokat a kínzás megakadályozására.

(3)

Az Európai Unió Alapjogi Chartája (2) 2. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy senkit sem lehet halálra ítélni vagy kivégezni. 1998. június 29-én a Tanács jóváhagyta az EU halálbüntetéssel kapcsolatos, harmadik országokra irányuló politikájára vonatkozó iránymutatásokat, és úgy határozott, hogy az Európai Unió törekedni fog a halálbüntetés egyetemes eltörlésének elérésére.

(4)

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 4. cikke kimondja, hogy senkit nem lehet kínzásnak, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni. 2001. április 9-én a Tanács jóváhagyta az EU harmadik országokkal szembeni, a kínzással és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmóddal vagy büntetéssel kapcsolatos politikájáról szóló iránymutatásait. Ezek az iránymutatások utalnak mind az EU fegyverkivitelről szóló magatartási kódexének 1998. évi elfogadására, mind pedig a katonai jellegű felszerelések kivitelére vonatkozóan az EU egész területén alkalmazott ellenőrzések bevezetésére irányuló, folyamatban lévő erőfeszítésekre, mint olyan hatékony intézkedésekre, amelyek a kínzás és más kegyetlen, embertelen, vagy megalázó bánásmód vagy büntetések megakadályozására irányulnak a közös kül- és biztonságpolitika keretein belül. Ezek az iránymutatások a harmadik országok olyan irányú ösztönözésére vonatkozóan is tartalmaznak rendelkezéseket, hogy a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára kialakított eszközök használatát, előállítását és kereskedelmét, valamint a bármely egyéb eszközzel történő ilyen irányú visszaéléseket megakadályozzák. Megállapítják továbbá, hogy a kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetés tiltása egyértelmű határokat szab a halálbüntetés alkalmazásának. Ennek megfelelően, és a fenti szövegekkel összhangban, a halálbüntetés semmilyen körülmények között nem tekinthető törvényes büntetési formának.

(5)

A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód elleni, 2001. április 25-én elfogadott és az EU-tagállamok által támogatott határozatában az Egyesült Nemzetek Emberi Jogi Bizottsága felszólította az Egyesült Nemzetek tagjait, hogy tegyenek megfelelő lépéseket – jogalkotási intézkedéseket is beleértve – többek között az olyan eszközök kivitelének a tiltására és megakadályozására, amelyeket kifejezetten kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára terveztek. Ezt a kitételt a 2002. április 16-án, 2003. április 23-án, 2004. április 19-én és 2005. április 19-én elfogadott határozatok megerősítették.

(6)

2001. október 3-án az Európai Parlament állásfoglalást (3) fogadott el a Tanácsnak az Európai Unió fegyverkivitelről szóló magatartási kódexének 8. operatív rendelkezése értelmében készített második éves beszámolójáról, amelyben arra ösztönzi a Bizottságot, hogy késedelem nélkül cselekedjen egy megfelelő közösségi eszköz létrehozása érdekében, amely megtiltja az olyan rendőrségi és biztonsági eszközök reklámozását, kereskedelmét és kivitelét, amelyek használata eredendően kegyetlen, embertelen vagy megalázó, továbbá gondoskodjon arról, hogy ez a közösségi eszköz felfüggessze az olyan rendőrségi és biztonsági eszközök átadását, amelyeknek az orvosi hatásai nem teljes mértékben ismertek, továbbá az ilyen eszközök átadását, amennyiben azok gyakorlati alkalmazása során bebizonyosodott, hogy fennáll a visszaélés vagy indokolatlan sérülés komoly kockázata.

(7)

Ezért helyénvaló közösségi szabályokat meghatározni az olyan áruk harmadik országokkal folytatott kereskedelmére vonatkozóan, amelyek halálbüntetés végrehajtása és kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára használhatók. Ezek a szabályok jelentős mértékben hozzájárulnak az emberi élet és az alapvető emberi jogok tiszteletben tartásához, így a közerkölcsök védelmét szolgálják. A fenti szabályoknak biztosítaniuk kell, hogy a Közösség gazdasági szereplői számára ne származzon előny olyan kereskedelemből, amely vagy elősegíti, vagy más formában lehetővé teszi halálbüntetésre vagy a kínzásra és más kegyetlen, embertelen, vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre vonatkozó azon politikák végrehajtását, amelyek nem egyeztethetők össze a vonatkozó uniós iránymutatásokkal, az Európai Unió Alapjogi Chartájával, valamint egyéb nemzetközi egyezményekkel és szerződésekkel.

(8)

E rendelet szempontjából helyénvaló a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés azon meghatározásait alkalmazni, amelyeket az Egyesült Nemzetek kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni, 1984. évi egyezménye, valamint az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 3452 (XXX) határozata tartalmaz. A fenti meghatározások értelmezése során figyelembe kell venni az Emberi Jogok Európai Egyezményében és az EU vagy annak tagállamai által elfogadott vonatkozó dokumentumokban szereplő megfelelő fogalmak értelmezésére vonatkozó esetjogot.

(9)

Be kell tiltani az olyan eszközök kivitelét és behozatalát, amelyeknek a halálbüntetésen vagy kínzáson és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódon vagy büntetésen kívül nincs más felhasználási formája.

(10)

Szükséges továbbá korlátozni egyes olyan áruk kivitelét, amelyek nemcsak kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára használhatók fel, hanem törvényes célokra is. A fenti korlátozásnak olyan árukra kell vonatkoznia, amelyeket elsősorban bűnüldözési célokra alkalmaznak, és – hacsak a fenti korlátozás nem aránytalan – bármely egyéb olyan eszközre vagy termékre, amely kialakítása és műszaki jellemzői figyelembevételével kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljából való visszaélésre alkalmas.

(11)

A bűnüldözés eszközeit tekintve meg kell jegyezni, hogy a bűnüldöző szervek magatartási kódexének (4) 3. cikke szerint a bűnüldözési tisztviselők csak akkor alkalmazhatnak erőszakot, amikor az feltétlenül szükséges, és csak olyan mértékben, amennyire azt feladatuk végrehajtása megkívánja. Az Egyesült Nemzeteknek a bűnözés megelőzéséről és a bűnelkövetőkkel való bánásmódról szóló, 1990. évi nyolcadik kongresszusa által elfogadott, az erőszak és a lőfegyverek bűnüldöző szervek általi használatára vonatkozó alapelvek előírják, hogy a bűnüldözési tisztviselőknek feladatuk végrehajtása során lehetőség szerint törekednie kell az erőszakmentes eszközök alkalmazására, mielőtt erőszak és lőfegyverek alkalmazásához folyamodnának.

(12)

A fentiek figyelembevételével az alapelvek támogatják a nem halálos, ártalmatlanító fegyverek kifejlesztését a megfelelő helyzetekben történő felhasználásra, elismerve ugyanakkor, hogy ilyen fegyverek alkalmazása alapos ellenőrzést igényel. Ezzel összefüggésben egyes, a rendőrség által önvédelemre és zavargások megfékezésére hagyományosan alkalmazott eszközöket úgy módosítottak, hogy azok alkalmassá váljanak személyek ártalmatlanná tétele céljából elektromos sokk és vegyi anyagok alkalmazására. Bizonyos jelek arra mutatnak, hogy több országban az ilyen fegyverekkel kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljából visszaélnek.

(13)

Az alapelvek hangsúlyozzák, hogy a bűnüldözési tisztviselőket el kell látni önvédelmi eszközökkel. Ezért ez a rendelet nem vonatkozhat az olyan hagyományos önvédelmi eszközök kereskedelmére, mint például a pajzsok.

(14)

Ezt a rendeletet egyes, személyek ártalmatlanná tételére alkalmas konkrét vegyi anyagok kereskedelmére is alkalmazni kell.

(15)

A lábbilincsek, rabláncok, bilincsek és kézbilincsek tekintetében meg kell jegyezni, hogy az Egyesült Nemzeteknek a fogva tartottakkal való bánásmódról szóló minimumszabályainak (5) 33. cikke úgy rendelkezik, hogy a fogva tartásra szolgáló eszközöket sohasem szabad büntetés céljára használni. Továbbá, láncok és vassínek nem használhatók fogva tartás céljára. Szintén meg kell jegyezni, hogy az Egyesült Nemzeteknek a fogva tartottakkal való bánásmódról szóló minimumszabályainak rendelkezései szerint egyéb fogva tartásra szolgáló eszközök is csak a szállítás során szökés megelőzésének céljából, orvos tisztviselő által megállapított egészségügyi alapon alkalmazhatók, vagy amennyiben más felügyeleti módszerek alkalmazása sikertelen, annak megakadályozása érdekében, hogy a fogva tartottak maguknak vagy másoknak sérülést okozzanak, vagy vagyontárgyakban kárt tegyenek.

(16)

Tekintettel arra a tényre, hogy egyes tagállamok már megtiltották az ilyen áruk kivitelét és behozatalát, helyénvaló a tagállamokat felruházni azon joggal, hogy a lábbilincsek, rabláncok, bilincsek és az elektromos sokkoló öveken kívüli egyéb hordozható elektromos sokkolók kivitelét és behozatalát megtiltsák. A tagállamoknak továbbá – amennyiben kívánják – felhatalmazást kell adni azon kézbilincsek kivitelének korlátozására, amelyek teljes mérete a lánccal együtt zárt állapotban meghaladja a 240 mm-t.

(17)

E rendeletet úgy kell értelmezni, mint amely nincs hatással a könnygázokra és tömegoszlató eszközökre (6), lőfegyverekre, vegyi fegyverekre és mérgező vegyi anyagokra vonatkozó meglévő szabályokra.

(18)

Annak érdekében, hogy el lehessen kerülni a tagállami rendőri szervek működésének, illetve a békefenntartási és válságkezelési műveletek kivitelezésének akadályoztatását, valamint – a későbbi felülvizsgálat függvényében – a külföldi áruk átszállításának lehetővé tétele érdekében, helyénvaló bizonyos egyedi mentességek megállapítása a kiviteli ellenőrzések alól.

(19)

Az EU harmadik országokkal szembeni, a kínzással és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmóddal vagy büntetéssel kapcsolatos politikájáról szóló iránymutatásai előírják többek között, hogy a harmadik országokban működő missziók vezetőinek rendszeres jelentéseiben szerepelnie kell egy elemzésnek a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés eseteinek előfordulásáról az akkreditációjuk szerinti államban, valamint az ilyen esetek megfékezésére tett intézkedésekről. Helyénvaló, hogy az illetékes hatóságok a fenti és a fentihez hasonló, megfelelő nemzetközi és civil szervezetek által készített jelentéseket figyelembe vegyék az engedélyezés iránti kérelmek elbírálásakor. Az ilyen jelentéseknek leírást kell tartalmazniuk azokról az eszközökről is, amelyeket harmadik országokban halálbüntetés vagy kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljából alkalmaznak.

(20)

A harmadik országokban alkalmazott halálbüntetés eltörléséhez, valamint a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés megelőzéséhez való hozzájárulás érdekében szükségesnek tekinthető az olyan árukhoz kapcsolódó technikai segítség harmadik országok számára történő nyújtásának megtiltása, amelyek felhasználásának a halálbüntetésen vagy kínzáson és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódon vagy büntetésen kívül nincs más gyakorlati célja.

(21)

E rendelet intézkedéseinek célja, hogy megakadályozzák mind a halálbüntetést és a kínzást, mind a más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot vagy büntetést a harmadik országokban. Korlátozásokat tartalmaznak az olyan áruk harmadik országokkal folytatott kereskedelmére vonatkozóan, amelyek halálbüntetés vagy kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára felhasználhatók. A Közösségen belül nem szükséges hasonló ellenőrzési rendszert bevezetni, mivel a tagállamokban nem létezik a halálbüntetés intézménye, és a tagállamok már meghozták a megfelelő intézkedéseket a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés törvényen kívül helyezésére és megelőzésére.

(22)

Az említett iránymutatások kimondják, hogy a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni hatékony intézkedések célkitűzésének megvalósítása érdekében olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek megakadályozzák a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára kialakított eszközök használatát, előállítását és kereskedelmét. Az ilyen eszközök használatára és előállítására vonatkozó szükséges korlátozások bevezetése és érvényesítése a tagállamok feladata.

(23)

Az új adatok és műszaki fejlesztések figyelembevétele érdekében az e rendeletben szereplő áruk jegyzékeit folyamatosan felül kell vizsgálni, és meg kell határozni az azok módosítására vonatkozó egyedi eljárást.

(24)

A Bizottságnak és a tagállamoknak értesíteniük kell egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló egyéb lényeges információkról.

(25)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (7) összhangban kell elfogadni.

(26)

A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és biztosítaniuk kell e szabályok végrehajtását. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(27)

Ez a rendelet semmilyen tekintetben nem korlátozza a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (8), valamint az annak végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet (9) szerinti jogköröket.

(28)

Ez a rendelet tiszteletben tartja a különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott alapvető jogokat, és figyelembe veszi az ott elismert elveket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

Tárgy, hatály és fogalommeghatározások

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet az olyan áruk harmadik országokkal folytatott kereskedelmére vonatkozó közösségi szabályokat állapítja meg, amelyek halálbüntetés vagy kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára, vagy azzal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra felhasználhatók.

(2)   Ez a rendelet nem alkalmazandó a kapcsolódó technikai segítségnyújtásra, amennyiben az természetes személyek határátlépésével jár.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)

„kínzás”: minden olyan cselekmény, amellyel szándékosan súlyos – testi vagy lelki – fájdalmat okoznak valamely személynek abból a célból, hogy az illető személytől vagy egy harmadik személytől értesüléseket vagy vallomást szerezzenek, hogy az illető személyt megbüntessék olyan cselekedetért, amelyet az illető személy vagy valamely harmadik fél elkövetett, vagy annak elkövetésével gyanúsítják, illetve hogy az érintett személyt vagy valamely harmadik felet megfélemlítsék vagy nyomást gyakoroljanak rá, továbbá bármely megkülönböztetésen alapuló okból, amennyiben a fájdalmat vagy szenvedést valamely közfeladatot ellátó személy vagy más, hivatalos minőségben eljáró személy okozza, vagy ilyen személy ösztönzésére, vagy annak beleegyezésével vagy hallgatólagos beleegyezésével okozzák. Nem vonatkozik azonban az olyan fájdalomra vagy szenvedésre, amely törvényes büntetésből ered, vagy azzal együtt jár, vagy azzal kapcsolatban következik be;

b)

„más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés”: bármely olyan cselekvés, amellyel jelentős – fizikai vagy mentális – fájdalmat vagy szenvedést okoznak valamely személynek, amennyiben a fájdalmat vagy szenvedést valamely közhivatalnok, vagy más, hivatalos minőségben eljáró személy ösztönzésére, vagy annak beleegyezésével vagy hallgatólagos beleegyezésével okozzák. Nem vonatkozik azonban az olyan fájdalomra vagy szenvedésre, amely törvényes büntetésből ered, vagy azzal együtt jár, vagy azzal kapcsolatban következik be;

c)

„bűnüldöző hatóság”: bármely olyan harmadik országbeli hatóság, amely bűncselekmények megelőzéséért, felfedéséért, kiderítéséért, az ellenük való küzdelemért és azok büntetéséért felelős, beleértve – de nem kizárólag – a rendőrséget, bármely ügyészséget, igazságügyi hatóságot, állami vagy magán börtönhatóságot, illetve adott esetben bármely állambiztonsági szervet és katonai hatóságot;

d)

„kivitel”: áruknak a Közösség vámterületéről történő bármely indítása, beleértve az áruk olyan indítását is, amelyhez vámáru-nyilatkozatra van szükség, valamint áruk indítását azok I. típusú ellenőrzés alá tartozó vámszabad területen vagy vámszabad raktárban való tárolását követően, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet értelmében;

e)

„behozatal”: áruknak a Közösség vámterületére történő bármely beléptetése, beleértve az átmeneti megőrzésre, vámszabad területre vagy vámszabad raktárba való beléptetést, a felfüggesztő eljárás alá helyezést és a szabad forgalomba bocsátást a 2913/92/EGK rendelet értelmében;

f)

„technikai segítségnyújtás”: a javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely egyéb technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, amely lehet betanítás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy konzultációs szolgáltatások. A technikai segítségnyújtás a szóbeli segítséget és az elektronikus úton nyújtott segítséget is magában foglalja;

g)

„múzeum”: olyan, a társadalom és annak képzése szolgálatában álló, nyilvános, nonprofit jellegű, állandó intézmény, amely az emberek és környezetük tárgyi bizonyítékainak tanulmányozási, oktatási és élvezeti célokra történő megszerzésével, megőrzésével, kutatásával, kiállításával és az azokra vonatkozó tájékoztatással foglalkozik;

h)

„illetékes hatóság”: valamely tagállamnak az I. mellékletben felsorolt hatósága, amely a 8. cikk (1) bekezdésével összhangban jogosult határozatot hozni valamely engedély iránti kérelem tárgyában;

i)

„kérelmező”:

1.

a 3. és 5. cikkben említett kivitel esetén bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szerződést kötött egy olyan országbeli címzettel, amelybe az adott áru kivitele irányul, és aki vagy amely a vámáru-nyilatkozat elfogadásakor jogosult arra, hogy döntsön az e rendelet hatálya alá tartozó áruknak a Közösség vámterületéről történő kiviteléről; amennyiben nem kötöttek kiviteli szerződést, vagy a szerződés birtokosa nem saját érdekében jár el, akkor az árunak a Közösség vámterületén kívüli kiküldésére szóló jogosultság a meghatározó;

2.

amennyiben ilyen kivitel esetében az áruk feletti rendelkezési jog a kivitel alapját képező szerződésnek megfelelően egy, a Közösségen kívül letelepedett személyé, akkor a Közösségen belül letelepedett fél;

3.

a 3. cikkben említett technikai segítségnyújtás esetén az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a szolgáltatást nyújtja; és

4.

behozatal és a 4. cikkben említett technikai segítségnyújtás esetén az a múzeum, amely a termékeket kiállítja.

II. FEJEZET

Halálbüntetéstől, kínzástól vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódtól vagy büntetéstől eltérő egyéb gyakorlati használatra nem alkalmas áruk

3. cikk

Kiviteli tilalom

(1)   A II. mellékletben felsorolt, a halálbüntetéstől, kínzástól vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódtól vagy büntetéstől eltérő egyéb gyakorlati használatra nem alkalmas áruk bármely kivitele tiltott, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül.

A II. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó, a Közösség vámterületéről bármely személynek, szervezetnek vagy testületnek történő technikai segítségnyújtás tilos, tekintet nélkül arra, hogy ellenérték fejében történik-e.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóság engedélyezheti a II. mellékletben felsorolt áruk kivitelét és a kapcsolódó technikai segítségnyújtást, amennyiben bizonyított, hogy abban az országban, ahová az áruk kivitele irányul, az ilyen árukat kizárólag a történelmi jelentőségük miatti nyilvános múzeumi kiállítás céljára használják fel.

4. cikk

Behozatali tilalom

(1)   A II. mellékletben felsorolt áruk tekintetében minden behozatal tiltott, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül.

A II. mellékletben felsorolt, harmadik országból szállított árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás bármely személy, szervezet vagy testület általi elfogadása a Közösség vámterületén belül tilos, függetlenül attól, hogy ellenérték fejében történik-e.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóság engedélyezheti a II. mellékletben felsorolt áruk tekintetében a behozatalt és a kapcsolódó technikai segítségnyújtást, amennyiben bizonyított, hogy abban a tagállamban, ahová a behozatal irányul, az ilyen árukat kizárólag a történelmi jelentőségük miatti nyilvános múzeumi kiállítás céljára használják fel.

III. FEJEZET

Kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára használható áruk

5. cikk

Kiviteli engedélyezési követelmény

(1)   A III. mellékletben felsorolt, kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára használható áruk bármilyen kiviteléhez az áruk származásától függetlenül engedély szükséges. Azon áruk tekintetében azonban, amelyek csupán áthaladnak a Közösség vámterületén, vagyis amelyekhez a nem rendeltek a – nem közösségi áruk I. típusú ellenőrzés alá tartozó vámszabad területen vagy vámszabad raktárban történő tárolását is magában foglaló –, 2913/92/EGK rendelet 91. cikke szerinti külső árutovábbítási eljárástól eltérő vámjogi sorsot, nincs szükség engedélyezésre.

(2)   Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a kivitelre, amennyiben az tagállamok azon területeire irányul, amelyek szerepelnek a IV. melléklet jegyzékében, és ugyanakkor nem tartoznak a Közösség vámterületéhez, feltéve, hogy olyan hatóság által kerülnek felhasználásra, amely mind a célországban vagy célterületen, mind pedig azon tagállam anyaországi részében illetékes bűnüldöző szervként működik, amelyhez az adott célterület tartozik. A vám- és egyéb illetékes hatóságoknak jogában áll ellenőrizni, hogy ez a feltétel teljesül-e, és úgy határozhatnak, hogy az ellenőrzés folyamán a kivitelre nem kerülhet sor.

(3)   Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a harmadik országokba irányuló kivitelre, feltéve, hogy az árukat valamely tagállam katonai vagy polgári személyzete fogja felhasználni, amennyiben az említett személyzet az EU-nak vagy az ENSZ-nek az érintett harmadik országban zajló valamely békefenntartási vagy válságkezelési műveletében, vagy a tagállamok és harmadik országok között a védelem területén létrejött megállapodáson alapuló műveletben vesz részt. A vám- és egyéb illetékes hatóságoknak jogában áll ellenőrizni, hogy ez a feltétel teljesül-e. Az ellenőrzés folyamán a kivitelre nem kerülhet sor.

6. cikk

A kiviteli engedély megadásának kritériumai

(1)   A III. mellékletben felsorolt áruk kivitelére vonatkozó engedélyezési kérelmeket az illetékes hatóság eseti alapon bírálja el, figyelembe véve valamennyi lényeges szempontot, beleértve különösen azt, hogy egy lényegében azonos kiviteli engedélyre irányuló kérelmet más tagállam már elutasított-e a megelőző három év során.

(2)   Az illetékes hatóság nem adja ki az engedélyt, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a III. mellékletben felsorolt árukat kínzásra vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre használhatják fel, beleértve a harmadik országbeli bűnüldöző hatóság vagy bármely egyéb harmadik országbeli természetes vagy jogi személy általi, bíróság által elrendelt testi fenyítést is.

Az illetékes hatóság figyelembe veszi:

a rendelkezésre álló nemzetközi bírósági ítéleteket;

az ENSZ, az Európa Tanács és az EU illetékes szerveinek megállapításait, valamint az Európa Tanácsnak a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzésére létrejött európai bizottsága és az ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni küzdelemmel foglalkozó különleges jelentéstevője jelentéseit.

Figyelembe lehet venni továbbá egyéb vonatkozó információkat, beleértve a rendelkezésre álló nemzeti bírósági ítéleteket, a civil társadalmi szervezetek jelentéseit és az általuk kidolgozott egyéb információkat, valamint a II. és III. mellékletben felsorolt áruk kivitelére a rendeltetési ország által alkalmazott korlátozásokra vonatkozó információkat.

7. cikk

Nemzeti intézkedések

(1)   Az 5. és 6. cikk rendelkezései ellenére a tagállamok a lábbilincsek, rabláncok és hordozható elektromos sokkoló berendezések kivitelére és behozatalára vonatkozó korlátozásaikat fenntarthatják, vagy arra vonatkozóan korlátozást fogadhatnak el.

(2)   A tagállamok engedélyezési kötelezettséget írhatnak elő azon kézbilincsek tekintetében, amelyek teljes mérete láncokkal együtt, az egyik bilincs külső szélétől a másik bilincs külső széléig mérve, zárt állapotban meghaladja a 240 mm-t. Az érintett tagállam az ilyen kézbilincsekre a III. és IV. fejezet rendelkezéseit alkalmazza.

(3)   A tagállamok az (1) és (2) bekezdés alapján elfogadott bármely intézkedésről értesítik a Bizottságot. A meglévő intézkedésekről legkésőbb 2006. július 30-ig, az ezt követő intézkedésekről hatálybalépésük előtt kell értesítést küldeni.

IV. FEJEZET

Engedélyezési eljárások

8. cikk

Engedélyezési kérelmek

(1)   A kiviteli és behozatali, valamint a technikai segítségnyújtásra vonatkozó engedélyt kizárólag a kérelmező telephelye szerinti tagállam illetékes, az I. mellékletben felsorolt hatósága adhatja ki.

(2)   A kérelmezők kötelesek az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátani az azokkal a tevékenységekkel kapcsolatos valamennyi releváns információt, amelyre az engedélyt igénylik.

9. cikk

Engedélyek

(1)   A kiviteli és behozatali engedélyeket az V. mellékletben meghatározott mintával összhangban lévő formanyomtatványon kell kiadni, és a kiadott engedély az egész Közösség területén érvényes. Az engedélyek 3–12 hónapra szólnak, és legfeljebb 12 hónappal hosszabbíthatók meg.

(2)   Az engedély elektronikus úton is kiállítható. A részletes eljárások meghatározása nemzeti szinten történik. Azok a tagállamok, amelyek élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, értesítik erről a Bizottságot.

(3)   A kiviteli és behozatali engedélyekre alkalmazni kell mindazokat a követelményeket és feltételeket, amelyeket az illetékes hatóság megfelelőnek ítél.

(4)   Az illetékes hatóságok e rendelettel összhangban megadhatják a kiviteli engedélyt vagy annak kiadását megtagadhatják, valamint a kiadott engedélyt megsemmisíthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják.

10. cikk

Vámalakiságok

(1)   A vámalakiságok teljesítése folyamán az exportőr vagy importőr köteles benyújtani az V. mellékletben meghatározott, kitöltött formanyomtatványt annak igazolására, hogy az adott kivitelhez vagy behozatalhoz szükséges engedélyt megszerezte. Amennyiben a nyomtatványt nem annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén töltötték ki, ahol a vámalakiságokat teljesítik, az exportőr vagy importőr számára előírható, hogy nyújtsa be a nyomtatvány szövegének az adott hivatalos nyelvre lefordított változatát.

(2)   Amennyiben a vámáru-nyilatkozatot a II. vagy III. mellékletben felsorolt árukra vonatkozóan töltötték ki, és megerősítést nyer, hogy a tervezett kivitelre vagy behozatalra e rendelet alapján nem adtak ki engedélyt, a vámhatóságoknak le kell foglalniuk a bejelentett árukat, és fel kell hívniuk a figyelmet az e rendelet szerinti engedély kérelmezésének a lehetőségére. Amennyiben a lefoglalást követően hat hónapon belül nem nyújtanak be engedélyezési kérelmet, vagy amennyiben az illetékes hatóság elutasítja a kérelmet, a vámhatóságoknak a vonatkozó nemzeti jogszabályok szerint kell rendelkezniük a lefoglalt árukkal.

11. cikk

Értesítési és konzultációs kötelezettség

(1)   A tagállamok I. mellékletben felsorolt hatóságai értesítik a mellékletben felsorolt összes többi tagállami hatóságot és a Bizottságot, amennyiben az e rendelet szerinti engedély iránti kérelmet elutasító határozatot hoznak, illetve amennyiben egy már megadott engedélyt érvénytelenítenek. Az értesítést a határozat meghozatalától számított harminc napon belül meg kell küldeni.

(2)   Az illetékes hatóság konzultációt folytat azzal a hatósággal vagy azokkal a hatóságokkal, amelyek az előző három év során egy e rendelet szerinti behozatallal vagy kivitellel, illetve a technikai segítségnyújtással kapcsolatos engedély iránti kérelmet elutasítottak, amennyiben olyan behozatalra vagy kivitelre, illetve szolgáltatások nyújtására vonatkozó kérelmet kapnak kézhez, amely lényegében azonos ügyletre vonatkozik, mint amelyet a korábbi kérelem tartalmaz, és úgy ítélik meg, hogy az engedélyt ennek ellenére meg kell adni.

(3)   Amennyiben a konzultációt követően az illetékes hatóság úgy dönt, hogy megadja az engedélyt, az I. mellékletben felsorolt valamennyi hatóságot haladéktalanul értesítenie kell határozatáról, és a megfelelő alátámasztó információk benyújtásával meg kell indokolnia határozatát.

(4)   Az engedély iránti kérelem elutasítása, amennyiben a 7. cikk (1) bekezdése szerinti nemzeti tilalmon alapul, nem minősül a kérelem (1) bekezdés szerinti elutasításának.

V. FEJEZET

Általános és záró rendelkezések

12. cikk

A mellékletek módosítása

(1)   A Bizottság felhatalmazást kap az I. melléklet módosítására. A tagállamok illetékes hatóságaira vonatkozó adatokat a tagállamok által szolgáltatott információ alapján kell módosítani.

(2)   A 15. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban a Bizottság felhatalmazást kap a II., III., IV. és V. melléklet módosítására.

13. cikk

Információcsere a tagállamok hatóságai és a Bizottság között

(1)   A 11. cikk sérelme nélkül, a Bizottság és a tagállamok kérésre tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedéseikről, és az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló minden lényeges információt átadnak egymásnak, különös tekintettel a kiadott és visszautasított engedélyekre vonatkozó információkra.

(2)   A kiadott és visszautasított engedélyekre vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell legalább a határozat típusát, a határozat alapját vagy annak összegzését, a címzettek neveit és – amennyiben az előbbiekkel nem azonosak – a végfelhasználók neveit, továbbá az érintett árukat.

(3)   A tagállamok lehetőség szerint a Bizottsággal együttműködve nyilvános, éves beszámolót készítenek, amely tájékoztatást tartalmaz a beérkezett kérelmek számáról, a kérelem által érintett árukról és országokról, valamint a kérelmekre vonatkozó határozatairól. A jelentés nem tartalmazhat olyan információt, amelynek közlését a tagállam ellentétesnek tartja alapvető biztonsági érdekeivel.

(4)   A (2) bekezdésben említett, a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak nyújtott tájékoztatás kivételével ez a cikk nem érinti a bizalmas kezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozó nemzeti szabályokat.

(5)   Az engedély iránti kérelem elutasítása, amennyiben a 7. cikk (1) bekezdésével összhangban lévő nemzeti tilalmon alapul, nem minősül a kérelem e cikk (1), (2) és (3) bekezdése szerinti elutasításának.

14. cikk

Az információ felhasználása

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10), és a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó nemzeti jogszabályok sérelme nélkül, az e rendelet alapján kapott információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre az információkérés vonatkozott.

15. cikk

A bizottság eljárása

(1)   A Bizottságot a közös exportszabályozás létrehozásáról szóló 2603/69/EGK rendelet (11) 4. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében előírt határidő két hónap.

(3)   A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

16. cikk

Végrehajtás

A 15. cikkben említett bizottság az elnök saját kezdeményezésére, vagy egy tagállam képviselőjének kérésére az e rendelet végrehajtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdést megvizsgál.

17. cikk

Szankciók

(1)   A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és megtesznek minden szükséges intézkedést e szabályok végrehajtásának biztosítására. A megállapított szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2)   A tagállamok a szankciókra vonatkozó szabályokról legkésőbb 2006. augusztus 29-ig tájékoztatják a Bizottságot, és haladéktalanul közlik a Bizottsággal az e szabályokat érintő minden későbbi módosítást is.

18. cikk

Területi hatály

(1)   E rendelet az alábbiakra alkalmazandó:

a Közösség 2913/92/EGK rendeletben meghatározott vámterülete,

Ceuta és Melilla spanyol területek,

Helgoland német terület.

(2)   E rendelet alkalmazásában Ceuta, Helgoland és Melilla a Közösség vámterületeként kezelendő.

19. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet 2006. július 30-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2005. június 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. LUX


(1)  Az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 1975.12.9-i 3452 (XXX) határozata.

(2)  HL C 364., 2000.12.18., 1. o.

(3)  HL C 87. E, 2002.4.11., 136. o.

(4)  Az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 1979.12.17-i 34/169 határozata.

(5)  Elfogadta az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Tanácsa az 1957.7.31-i, 663 C (XXIV) és az 1977.5.13-i, 2076 (LXII) határozatával.

(6)  Lásd az Európai Unió közös katonai jegyzékének ML 7(c) pontját (HL C 127., 2005.5.25., 1. o.).

(7)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(8)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 648/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 117., 2005.5.4., 13. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 253., 1993.10.11. A legutóbb a 883/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 148., 2005.6.11., 5. o.) módosított rendelet.

(10)  HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

(11)  HL L 324., 1969.12.27., 25. o. A legutóbb a 3918/91/EGK rendelettel (HL L 372., 1991.12.31., 31. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

A 8. ÉS 11. CIKKBEN EMLÍTETT HATÓSÁGOK JEGYZÉKE

A.   A tagállamok hatóságai:

BELGIUM

Ministerie van Economie, Energie, Handel en Wetenschapsbeleid

Directoraat E4: Economisch Potentieel, Markttoegangsbeleid, Tarifaire en Non-tarifaire Maatregelen

Vooruitgangsstraat 50c

B-1210 Brussel

Tel. (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 03

E-mail: Charles.godart@mineco.fgvov.be

Ministère de l'économie, de l'énergie, du commerce et de la politique scientifique

Directorat, E4: potentiel économique, politique d'accès aux marchés, mesures tarifaires et non-tarifaires

Rue du Progrès 50c

B-1210 Bruxelles

Téléphone: 32 (2) 277 51 11

Télécopie: 32 (2) 277 53 03

E-mail: Charles.godart@mineco.fgvov.be

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Tel.: (420) 224 90 76 41

Fax: (420) 224 22 18 81

E-mail: osm@mpo.cz

DÁNIA

III. melléklet, 2. és 3. pont

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Denmark

Telephone: (45) 33 92 33 40

Telefax: (45) 33 93 35 10

E-mail: jm@jm.dk

II. és III. melléklet, 1. pont

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Erhvers- og Byggestyrelsen

Eksportkontroladministrationen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Denmark

Telephone: (45) 35 46 60 00

Telefax: (45) 35 46 60 01

E-mail: ebst@ebst.dk

NÉMETORSZÁG

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29–35

D-65760 Eschborn

Tel.: (+49) 6196 908-0

Fax: (+49) 6196 908 800

E-Mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ΕΛΛΑΣ

GREECE

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (30-210) 328 60 47, (30-210) 328 60 31

Φαξ (30-210) 328 60 94

E-mail: e3c@mnec.gr

ÉSZTORSZÁG

Eesti Välisministeerium

Välismajanduse ja arengukoostöö osakond

Strateegilise kauba kontrolli büroo

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Eesti

Tel: +372 631 7200

Faks: +372 631 7288

E-post: stratkom@mfa.ee

SPANYOLORSZÁG

Secretaría General de Comercio Exterior

Secretaría de Estado de Turismo y Comercio

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Telephone: (34) 915 83 52 84

Telefax: (34) 915 83 56 19

E-mail: Buzon.Oficial@SGDEFENSA.SECGCOMEX.SSCC.MCX.ES

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la

Agencía Estatal de Administración Tributaria

Avda. Llano Castellano, 17

28071 Madrid

España

Telephone: +34 91 7289450

Telefax: +34 91 7292065

FRANCIAORSZÁG

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Direction générale des douanes et droits indirects

Service des titres du commerce extérieur (SETICE)

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 PARIS CEDEX 09

Téléphone: 01 55 07 46 73/- 46 42/- 48 64/- 47 64

Télécopie: 01 55 07 46 67/- 46 91

Courrier électronique: dg-setice@douane.finances.gouv.fr

ÍRORSZÁG

Licensing Unit

Department of Enterprise, Trade and Employment

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Telephone (353-1) 631 21 21

Telefax (353-1) 631 25 62

OLASZORSZÁG

Ministero delle attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Telephone: +39 06 59 93 25 79

Telefax: +39 06 59 93 26 34

E-mail: polcomsegr@mincomes.it

CIPRUS

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Τμήμα έκδοσης αδειών εισαγωγών/εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

Τηλ. (357-22) 86 71 00

Φαξ (357-22) 37 51 20

E-mail: perm.sec@mcit.gov.cygr

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Unit

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

Telephone: (357- 22) 86 71 00

Telefax: (357-22) 37 51 20

E-mail: perm.sec@mcit.gov.cy

LETTORSZÁG

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Latvija

Telefax.: +371 7 280 882

LITVÁNIA

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

Lietuva

Telephone: +370 8 271 97 67

Telefax: +370 5 271 99 76

E-mail: leidimai.pd@policija.lt

LUXEMBURG

Commerce extérieur

Office des licences

B. P. 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: 352 4782370

Télécopie: 352 466138

Courrier électronique: office.licences@mae.etat.lu

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Telephone: +36 1 336 74 30

Telefax: +36 1 336 74 28

E-mail: spectrade@mkeh.hu

MÁLTA

Diviżjoni għall–Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR02

Telephone: +356 25 69 02 09

Telefax: +356 21 24 05 16

HOLLANDIA (később kerül megállapításra)

AUSZTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung für Aus- und Einfuhrkontrolle

A-1011 Wien

Stubenring 1

Tel.: (+43) 1 71100 8327

Fax: (+43) 1 71100 8386

E-Mail: post@C22.bmwa.gv.at

LENGYELORSZÁG

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Telephone: (+48-22) 693 50 00

Telefax: (+48-22) 693 40 48

PORTUGÁLIA

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais de Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo, edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351-21) 881 42 63

Fax: (351-21) 881 42 61

SZLOVÉNIA

Ministrstvo za gospodarstvo

Direktorat za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Telephone: +386 1 478 35 42

Telefax: +386 1 478 36 11

SZLOVÁKIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor riadenia obchodovania s citlivými tovarmi

Mierová 19

827 15 Bratislava

Slovenská republika

Telephone: +421 2 48 54 20 53

Telefax: +421 2 43 42 39 15

FINNORSZÁG

Sisäasiainministeriö

Arpajais- ja asehallintoyksikkö

PL 50

FI-11101 RIIHIMÄKI

Puhelin (358-9) 160 01

Faksi (358-19) 72 06 68

Sähköposti: aahy@poliisi.fi

SVÉDORSZÁG

Kommerskollegium

PO Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tfn (46-8) 690 48 00

Fax (46-8) 30 67 59

E-post: registrator@kommers.se

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Department of Trade and Industry

Export Control Organisation

4 Abbey Orchard Street

London

SW1P 2HT

United Kingdom

Telephone (44) 207 215 05 85

Telefax (44) 207 215 05 72

E-mail: mevlyn.tompkins@dti.gsi.gov.uk

B.   A Bizottság címe az értesítésekhez:

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations - Sanctions

CHAR 12/163

1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

Tel. (32-2) 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int


II. MELLÉKLET

A 3. és 4. cikkben említett áruk jegyzéke

Megjegyzés: ez a jegyzék nem tartalmaz orvosi műszaki cikkeket


KN-kód

Leírás

1.   

Emberek kivégzésére tervezett áruk:

ex 4421 90 98

ex 8208 90 00

1.1.

Akasztófák és nyaktilók.

ex 8543 89 95

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

ex 9402 90 00

1.2.

Emberek kivégzésére szolgáló villamosszékek.

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Légmentesen záródó, pl. acélból és üvegből készült kamrák, melyeket emberek halálos gáz vagy egyéb halálos anyag alkalmazásával történő kivégzése céljára terveztek.

ex 8413 81 90

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 85

1.4.

Automatikus fecskendőrendszerek, melyeket emberek halálos vegyi anyag beadásával történő kivégzése céljából terveztek vagy módosítottak.

2.   

Emberek megfékezésére tervezett áruk:

ex 8543 89 95

2.1.

Alacsony áramerősség mellett 10 000 V-ot meghaladó teljesítményű elektromos sokkoló szíjak, melyeket emberek elektrosokkal történő megfékezése céljára terveztek.


III. MELLÉKLET

Az 5. cikkben említett áruk jegyzéke

KN-kód

Leírás

1.   

Emberek fogva tartására tervezett áruk:

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9402 90 00

ex 9403 20 91

ex 9403 20 99

ex 9403 50 00

ex 9403 70 90

ex 9403 80 00

1.1.

Fogvatartásra szolgáló székek és bilincstáblák.

Megjegyzés:

Ez a pont nem vonatkozik a fogyatékkal élő személyek számára tervezett tolószékekre.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 99

1.2.

Lábbilincsek, rabláncok, bilincsek és egyrészes kézbilincsek vagy bilincsek.

Megjegyzés:

Ez a pont nem vonatkozik a „közönséges kézbilincsek”-re. A közönséges kézbilincsek mérete lánccal együtt, az egyik bilincs külső szélétől a másik bilincs külső széléig mérve, zárt állapotban 150 és 280 mm között van, és nem módosították úgy, hogy fizikai fájdalmat vagy szenvedést okozzon.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 99

1.3.

Hüvelyujjbilincsek és hüvelykszorítók, beleértve a fogazott hüvelykujjbilincset is.

2.   

Zendülések megfékezésére és önvédelmi célokra tervezett hordozható eszközök:

ex 8543 89 95

ex 9304 00 00

2.1.

Kis áramerősség melletti 10 000 V teljesítményű hordozható elektromos sokkoló eszközök, nem kizárólagosan, de beleértve az elektromos sokkoló botot, elektromos sokkoló pajzsot, bénító lövedéket pisztolyt és elektromos sokkoló lövedéket kilövő fegyvereket.

1.

Ez a pont nem vonatkozik a II. melléklet 2.1. pontjában leírt elektromos sokkoló szíjakra.

2.

Ez a pont nem vonatkozik azokra az egyedi elektromos sokkoló eszközökre, amelyeket felhasználójuk személyes védelmük céljára tartanak maguknál.

3.   

Zendülések megfékezésére vagy önvédelmi célokra szolgáló anyagok és az azok alkalmazására szolgáló eszközök:

ex 8424 20 00

ex 9304 00 00

3.1.

Cselekvésképtelenséget előidéző vegyi anyag beadására vagy szétpermetezése révén alkalmazható hordozható eszközök zendülések megfékezésére vagy önvédelemre.

Megjegyzés:

Ez a pont nem vonatkozik azokra a hordozható eszközökre, amelyeket felhasználóik személyes védelmükre tartanak maguknál, még akkor sem, ha azok vegyi anyagot tartalmaznak.

ex 2924 29 95

3.2.

Pelargonsav-vanillilamid (PAVA) (CAS 2444-46-4)

ex 2939 99 00

3.3.

Olajosgyanta-tartalmú kapszaicin- (OC) (CAS 8023-77-6).


IV. MELLÉKLET

Az 5. cikk (2) bekezdésében említett tagállami területek

DÁNIA:

Grönland.

FRANCIAORSZÁG:

Új-Kaledónia és a hozzá tartozó szigetek,

Francia Polinézia,

Francia Déli és Antarktiszi Területek,

Wallis és Futuna szigetek,

Mayotte,

St Pierre és Miquelon.

Németország:

Büsingen.


V. MELLÉKLET

A 9. cikk (1) bekezdésében említett kiviteli vagy behozatali engedély formanyomtatványa

Műszaki leírás:

A formanyomtatvány mérete 210 x 297 mm; legfeljebb 5 mm-rel kisebb és legfeljebb 8 mm-rel nagyobb méret megengedett. A szövegdobozok alapegységének mérete vízszintesen egytized hüvelyk, függőlegesen pedig egyhatod hüvelyk. Az albontások alapegységének mérete vízszintesen egytized hüvelyk.

Image

Image

Magyarázó megjegyzések a formanyomtatványhoz

„Kínzásra felhasználható áruk kivitelének vagy behozatalának engedélyezése (1236/2005/EK rendelet)”

Ez a formanyomtatvány bizonyos árukra vonatkozó kiviteli vagy behozatali engedélyeknek a halálbüntetés, kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára felhasználható áruk kereskedelméről szóló 1236/2005/EK rendelettel összhangban történő kiállítására használható fel.

A kiállító hatóság a 1236/2005/EK tanácsi rendelet 2. cikkének h) pontjában meghatározott, e rendelet I. mellékletének jegyzékében szereplő hatóság.

Az engedélyeket ezen az egy lapból álló, mindkét oldalán nyomtatott formanyomtatványon kell kiállítani. Az illetékes vámhivatal a kivitt mennyiséget levonja a teljes rendelkezésre álló mennyiségből. A hivatalnak gondoskodnia kell az engedélyezés tárgyát képező különböző cikkek e célra történő egyértelmű elkülönítéséről.

Amennyiben a tagállamok nemzeti eljárásaihoz a formanyomtatvány több példányára is szükség van (például a kérelmezéshez), ez a formanyomtatvány beilleszthető egy, a vonatkozó nemzeti szabályok szerint összeállított formanyomtatványokból álló csomagba. A formanyomtatványok minden példányán a 3. rovat feletti rovatban, valamint a bal oldali margón egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az egyes példányok milyen célra (pl. a kérelem, a kérelmező példánya) készülnek. Az engedély 1 példányban készül, a 1236/2005/EK rendelet V. mellékletében foglaltak szerint.

1. rovat:

Kérelmező:

Kérjük feltüntetni a kérelmező nevét és teljes címét.

A kérelmező vámazonosító számát is fel lehet tüntetni (a legtöbb esetben választható adatként szerepel).

A kérelmező típusát a megfelelő rovatban kell feltüntetni (választható), az 1, 2 és 4 számok alkalmazásával, a 1236/2005/EK rendelet 2. cikkének i) bekezdésében foglalt fogalommeghatározásban felsorolt pontok alapján.

3. rovat:

Engedély száma:

Kérjük kitölteni a megfelelő számmal, és megjelölni a kivitel vagy behozatal négyzetét. A „kivitel” és a „behozatal” fogalmának meghatározását lásd a rendelet 2. cikkének d) és e) bekezdésében és 17. cikkében.

4. rovat:

Lejárat napja:

Kérjük, jelölje meg a napot (két számjegy), a hónapot (két számjegy) és az évet (négy számjegy).

5. rovat:

Ügynök/képviselő:

Amennyiben a kérelmet nem a kérelmező nyújtja be, kérjük, jelölje meg a kérelmező érdekében eljáró, megfelelő meghatalmazással rendelkező képviselő vagy (vám-) ügynök nevét. Lásd a 2913/92/EGK tanácsi rendelet 5. cikkét is.

6. rovat:

Az ország, ahol az áruk megtalálhatóak

Kérjük megjelölni mind az érintett ország nevét, mind az 1172/95/EK tanácsi rendelet (HL L 118., 1995.5.25., 10. o.) alapján megállapított országkódot. Lásd: 1779/2002/EK bizottsági rendelet (HL L 296., 2002.10.5., 6. o).

7. rovat:

Rendeltetési ország:

Kérjük megjelölni mind az érintett ország nevét, mind az 1172/95/EK tanácsi rendelet (HL L 118., 1995.5.25., 10. o.) alapján megállapított országkódot. Lásd: 1779/2002/EK bizottsági rendelet (HL L 296., 2002.10.5., 6. o.).

10. rovat:

A cikk leírása:

Kérjük, vegye figyelembe az érintett áruk csomagolásán található adatok feltüntetésének lehetőségét. Az áruk értékét a 10. rovatban is fel lehet tüntetni.

Amennyiben a 10. rovatban nem áll rendelkezésre elegendő hely, kérjük, folytassa a leírást egy, a nyomtatványhoz mellékelt üres papírlapon, az engedély számának feltüntetésével. A mellékletek számát a 16. rovatban jelezze.

Ez a formanyomtatvány legfeljebb háromféle áru számára készült (lásd a rendelet II. és III. cikkét). Ha több, mint három áru kivitelének vagy behozatalának engedélyezésére van szükség, két engedélyt kell kiállítani.

11. rovat:

Cikkszám:

Ezt a rovatot csak a nyomtatvány hátlapján kell kitölteni. Kérjük, a cikkszámot úgy töltse ki, hogy az egyezzen az első oldalon található leírásban megadott cikkszámmal.

14. rovat:

Különleges követelmények és feltételek:

Amennyiben a 14. rovatban nem áll rendelkezésre elegendő hely, kérjük, folytassa a leírást egy, a nyomtatványhoz mellékelt üres papírlapon, az engedély számának feltüntetésével. A mellékletek számát a 16. rovatban jelezze.

16. rovat:

Mellékletek száma:

Kérjük, tüntesse fel a mellékletek számát (lásd a 10. és 14. rovathoz fűzött magyarázatot).


Top