EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0047

A Tanács 2005/47/EK irányelve (2005. július 18.) az Európai Vasúti Közösség (CER) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létrejött, a vasúti szektorban a határokon átnyúló interoperábilis szolgáltatásokat ellátó utazó munkavállalók alkalmazási feltételeinek egyes szempontjairól szóló megállapodásról

OJ L 195, 27.7.2005, p. 15–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M, 16.6.2006, p. 317–319 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 32 - 34
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 32 - 34
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 87 - 89

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/47/oj

27.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 195/15


A TANÁCS 2005/47/EK IRÁNYELVE

(2005. július 18.)

az Európai Vasúti Közösség (CER) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létrejött, a vasúti szektorban a határokon átnyúló interoperábilis szolgáltatásokat ellátó utazó munkavállalók alkalmazási feltételeinek egyes szempontjairól szóló megállapodásról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 139. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Ez az irányelv tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott alapvető jogokat és elveket, és célja az, hogy biztosítsa a 31. cikkének való teljes megfelelést, amely előírja, hogy minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez, illetve a munkaidő felső határának korlátozásához, a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett szabadsághoz.

(2)

A szociális partnerek a Szerződés 139. cikke (2) bekezdésének megfelelően együttesen kérhetik, hogy a közösségi szinten megkötött megállapodásokat a Tanács által a Bizottság javaslatára hozott határozattal hajtsák végre.

(3)

A Tanács elfogadta a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 1993. november 23-i 93/104/EK irányelvet (1). A vasúti közlekedés a fenti irányelv hatálya alól kizárt tevékenységi ágazatok között szerepelt. A korábban kizárt ágazatok és tevékenységek szabályozása érdekében az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a 93/104/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2000/34/EK irányelvet (2).

(4)

Az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK irányelvet (3), amely egységes szerkezetbe foglalta és hatályon kívül helyezte a 93/104/EK irányelvet.

(5)

A 2003/88/EK irányelv kimondja, hogy az irányelv 3., 4., 5., 8. és 16. cikkétől el lehet térni azoknál a vasúti szállítási szektorban munkát végző személyek esetében, akik munkaidejüket vonatokon töltik.

(6)

Az Európai Vasúti Közösség (CER) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) tájékoztatták a Bizottságot azon szándékukról, hogy a Szerződés 139. cikke (1) bekezdésének megfelelően tárgyalásokba kezdenek.

(7)

A fenti szervezetek 2004. január 27-én megállapodást kötöttek a határokon átnyúló interoperábilis szolgáltatásokat ellátó utazó munkavállalók alkalmazási feltételeinek egyes szempontjairól (a továbbiakban: a megállapodás).

(8)

A megállapodás együttes kérelmet tartalmaz, amely a Bizottságot felkéri arra, hogy a Szerződés 139. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Tanács által a Bizottság javaslatára hozott határozattal hajtsa végre a megállapodást.

(9)

A 2003/88/EK irányelv – az ezen irányelvben és a csatolt megállapodásban foglalt specifikusabb rendelkezések kivételével – alkalmazható a határokon átnyúló interoperábilis szolgáltatásokat ellátó utazó munkavállalókra.

(10)

A Szerződés 249. cikke értelmében az irányelv a legmegfelelőbb jogi aktus a megállapodás végrehajtására.

(11)

Mivel a vasúti szállítási ágazat belső piacának megvalósítását és az ott uralkodó versenyfeltételeket tekintetbe véve ezen irányelv célját – az egészség és a biztonság védelmét – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az a rendelet hordereje és hatása miatt közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket fogadhat el a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl a cél eléréséhez szükséges mértéket.

(12)

Az európai vasúti ágazat fejlődése a jelenlegi és az új szereplők szerepének szigorú ellenőrzését kívánja meg az egész Közösség harmonikus fejlődése biztosításának érdekében. Ezen a területen az európai szociális párbeszédnek tükröznie kell és a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell vennie ezt a fejlődést.

(13)

Ez az irányelv lehetőséget ad a tagállamoknak arra, hogy a megállapodás azon fogalmait, amelyeket abban külön nem határoztak meg, a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban határozzák meg, ahogyan ez a szociálpolitikával kapcsolatos, hasonló fogalmakat alkalmazó egyéb irányelvek esetében fennáll, feltéve ha a fent említett fogalommeghatározások összeegyeztethetők a megállapodással.

(14)

A Bizottság az 1998. május 20-i, „Az európai szintű szociális párbeszéd kiigazítása és előmozdítása” című közleményével összhangban, a szerződő felek reprezentatív jellegének és a megállapodás valamennyi szakasza jogszerűségének figyelembevételével dolgozta ki irányelvjavaslatát; az aláíró felek megfelelően képviselik a vasúttársaságok által nyújtott, határokon átnyúló interoperábilis szolgáltatásokat ellátó utazó vasúti munkavállalókat.

(15)

A Bizottság az irányelvre vonatkozó javaslatát a Szerződés 137. cikkének (2) bekezdésével összhangban dolgozta ki, amely kimondja, hogy a szociális ügyekkel kapcsolatos irányelvek „nem írhatnak elő olyan közigazgatási, pénzügyi vagy jogi korlátozásokat, amelyek gátolnák a kis- és középvállalkozások alapítását és fejlődését”.

(16)

Ez az irányelv és a megállapodás minimumszabályokat rögzít; a tagállamoknak és/vagy a szociális partnereknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kedvezőbb rendelkezéseket tartsanak fenn vagy vezessenek be.

(17)

A Bizottság a megállapodás végrehajtására vonatkozó irányelvjavaslat szövegének megküldésével tájékoztatta az Európai Parlamentet, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot és a Régiók Bizottságát.

(18)

Az Európai Parlament 2005. május 26-án állásfoglalást fogadott el a szociális partnerek megállapodásáról.

(19)

A megállapodás végrehajtása hozzájárul a Szerződés 136. cikkében meghatározott célok megvalósításához.

(20)

A jobb jogalkotásról szóló intézményközi megállapodás (4) (34) bekezdésével összhangban a tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy a maguk, illetve a Közösség érdekében készítsék el és hozzák nyilvánosságra saját táblázataikat, amelyek a lehető legteljesebb mértékben kimutatják a kölcsönhatást ezen irányelv és az átültető rendelkezések között,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv célja az Európai Vasúti Közösség (CER) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között 2004. január 27-én létrejött, a határokon átnyúló interoperábilis szolgáltatásokat ellátó utazó munkavállalók alkalmazási feltételeinek egyes szempontjairól szóló megállapodás végrehajtása.

A megállapodás szövegét csatolták ezen irányelvhez.

2. cikk

(1)   A tagállamok az ezen irányelvben meghatározott rendelkezéseknél kedvezőbb rendelkezéseket tarthatnak fenn vagy vezethetnek be.

(2)   Ezen irányelv végrehajtása semmilyen körülmények között sem adhat alapot a munkavállalók védelmének az ezen irányelv által szabályozott területeken már elért általános szintjéhez képest történő csökkentésére. Ez nem sérti a tagállamok és/vagy a szociális partnerek jogait arra vonatkozóan, hogy – a változó körülményeket tekintetbe véve – az irányelv elfogadásának idején érvényes rendelkezésektől eltérő jogalkotási, szabályozási vagy szerződéses rendelkezéseket állapítsanak meg, feltéve hogy az ezen irányelvben meghatározott minimumkövetelmények teljesülnek.

3. cikk

A megállapodás – az aláíró felek általi nyomon követésről és értékelésről szóló – rendelkezéseinek sérelme nélkül a Bizottság a szociális partnerekkel folytatott európai szintű konzultációt követően 2011. július 27-ig jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az irányelv végrehajtásáról a vasúti ágazat fejlődésével összefüggésben.

4. cikk

A tagállamok meghatározzák az ezen irányelv értelmében hozott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókat, és minden szükséges intézkedést meghoznak ezek alkalmazásának biztosítására. A jogkövetkezményeknek hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok ezekről a rendelkezésekről legkésőbb 2008. július 27-ig, valamint minden további módosításról megfelelő időn belül értesítik a Bizottságot.

5. cikk

A tagállamok a szociális partnerekkel folytatott konzultációt követően hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2008. július 27-ig megfeleljenek, vagy biztosítják azt, hogy a szociális partnerek legkésőbb az említett időpontig megállapodás útján elfogadják a szükséges rendelkezéseket. A rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

A tagállamok elfogadják azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az ezen irányelv által megkövetelt eredményeket bármikor biztosítani tudják, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen tartalmú hivatkozást kell fűzni. A hivatkozáshoz szükséges rendelkezéseket a tagállamok fogadják el.

6. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 18-án.

a Tanács részéről

az elnökasszony

M. BECKETT


(1)  HL L 307., 1993.12.13., 18. o. A 2000/34/EK irányelvvel módosított irányelv.

(2)  HL L 195., 2000.8.1., 41. o.

(3)  HL L 299., 2003.11.18., 9. o.

(4)  HL C 321., 2003.12.31., 1. o.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Vasúti Közösség (CER) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között, a határokon átnyúló interoperábilis szolgáltatásokat ellátó utazó munkavállalók alkalmazási feltételeinek egyes szempontjairól

TEKINTETTEL:

a vasúti szállítás fejlődésére, amely a rendszer korszerűsítését és a transzeurópai forgalom, és ennek következtében az interoperábilis szolgáltatások fejlesztését teszi szükségessé,

a határokon átnyúló biztonságos forgalom fejlesztésének és a határokon átnyúló interoperábilis szolgáltatásokat ellátó utazó munkavállalók egészsége és biztonsága védelmének szükségességére,

a kizárólag a munkafeltételek terén fennálló különbségeken alapuló verseny elkerülésének szükségességére,

az Európai Unión belüli vasúti szállítás fejlesztésének szükségességére,

arra az elképzelésre, hogy ezek a célkitűzések a határokon átnyúló interoperábilis szolgáltatásokat ellátó utazó munkavállalók alkalmazásának egységes minimumfeltételeire vonatkozó közös szabályok megállapításával érhetők el,

arra a meggyőződésre, hogy az ilyen munkavállalók létszáma az elkövetkezendő években növekedni fog,

az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 138. cikkére és 139. cikke (2) bekezdésére,

a (2000/34/EK irányelvvel módosított) 93/104/EK irányelvre és különösen annak 14. és 17. cikkére,

a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló egyezményre (Róma, 1980. június 19.),

arra, hogy a Szerződés 139. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy az európai szinten megkötött megállapodásokat az aláíró felek együttes kérelmére, a Tanács által a Bizottság javaslata alapján hozott határozattal kell végrehajtani,

arra, hogy az aláíró felek kifejezik ez iránti kérelmüket,

AZ ALÁÍRÓ FELEK A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1.   szakasz

Hatály

Ezt a megállapodást a vasúttársaságok által nyújtott, határokon átnyúló interoperábilis szolgáltatásokat ellátó utazó vasúti munkavállalókra kell alkalmazni.

A határokon átnyúló helyi és regionális utasforgalom és a határ 15 kilométeres körzetét át nem lépő határokon átnyúló áruszállítási forgalom, valamint a mellékletben felsorolt hivatalos határállomások közötti forgalom tekintetében ezen megállapodás alkalmazása szabadon választható.

Szabadon választható a megállapodás alkalmazása a határokon átnyúló vonalakon közlekedő azon vonatok tekintetében is, amelyek ugyannak a tagállamnak az infrastruktúrájáról indulnak és arra érkeznek, és amelyek a másik tagállam infrastruktúráját megállás nélkül használják (ami következésképpen belföldi szállítási műveletnek tekinthető).

Ami a határokon átnyúló interoperábilis szolgáltatásokat ellátó utazó munkavállalókat illeti, a 93/104/EK irányelvet nem kell alkalmazni azokra a szempontokra, amelyek tekintetében ez a megállapodás egyedibb rendelkezéseket tartalmaz.

2.   szakasz

Fogalommeghatározások

Ennek a megállapodásnak az alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

1.

„határokon átnyúló interoperábilis szolgáltatások”: azok a határokon átnyúló szolgáltatások, amelyekhez a vasúttársaságoktól legalább kettő, a 2001/14/EK irányelvben előírt biztonsági tanúsítványt kérnek;

2.

„határokon átnyúló interoperábilis szolgáltatásokat ellátó utazó munkavállaló”: minden olyan munkavállaló, aki a napi munkaidőn belül egy óránál hosszabb időre határokon átnyúló interoperábilis szolgáltatásokra beosztott vonatszemélyzet tagja;

3.

„munkaidő”: az az időtartam, amely alatt a munkavállaló munkában van, a munkáltató rendelkezésére áll, és tevékenységét vagy feladatát végzi a nemzeti jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak megfelelően;

4.

„pihenőidő”: az az időtartam, amely nem minősül munkaidőnek;

5.

„éjszakai idő”: az a nemzeti jog által meghatározott időtartam, amely nem kevesebb mint 7 óra, és amely minden esetben magában foglalja az éjfél és 5.00 közötti időszakot;

6.

„éjszakai műszak”: éjszakai időben legalább 3 munkaórán keresztül tartó műszak;

7.

„lakóhelyen kívüli pihenőidő”: napi pihenőidő, amely az utazó munkavállaló rendes lakóhelyén nem vehető igénybe;

8.

„járművezető”: olyan munkavállaló, akinek feladata vontatóegység működtetése;

9.

„vezetési idő”: olyan ütemezett tevékenység időtartama, amely alatt a járművezető a vontatóegységért felel, kivéve a vontatóegység üzembe helyezésére és üzemen kívül helyezésére betervezett időt, de beleértve az olyan beütemezett megszakításokat, amikor a járművezető a vontatóegységért továbbra is felelős.

3.   szakasz

Lakóhelyi napi pihenőidő

A lakóhelyi napi pihenőidő hossza 24 órás időszakonként megszakítás nélkül minimum 12 óra.

Ez azonban 7 napos időszakonként egy alkalommal megszakítás nélküli minimum 9 órára csökkenthető. Ebben az esetben a csökkentett pihenőidő és a 12 óra közötti különbségnek megfelelő óraszámot a következő lakóhelyi napi pihenőidőhöz kell hozzáadni.

Jelentős mértékben csökkentett napi pihenőidő nem ütemezhető két lakóhelyen kívüli napi pihenőidő közé.

4.   szakasz

Lakóhelyen kívüli napi pihenőidő

A lakóhelyen kívüli pihenőidő hossza 24 órás időszakonként megszakítás nélkül minimum 8 óra.

A lakóhelyen kívüli napi pihenőidőt lakóhelyi napi pihenőidőnek kell követnie (1).

Ajánlott figyelmet fordítani a lakóhelyen kívüli pihenőidejét töltő utazó munkavállaló szálláshelyének kényelmére.

5.   szakasz

Munkaközi szünetek

a)   Járművezetők

Ha a járművezető munkaidejének hossza meghaladja a 8 órát, a munkanap folyamán legalább 45 perces szünetet kell tartania.

vagy

Ha a munkaidő hossza 6 óra és 8 óra közötti, a szünetnek legalább 30 perc időtartamúnak kell lennie, és azt a munkanap folyamán kell igénybe venni.

A munkaközi szünet időpontjának és időtartamának megfelelőnek kell lennie ahhoz, hogy a munkavállaló ténylegesen kipihenhesse magát.

A vonat késése esetén a szünetet a munkanap folyamán ki lehet igazítani.

A szünet egy részét a munkaidő harmadik és hatodik órája között kell kiadni.

Az 5. szakasz a) pontját nem kell alkalmazni, ha második járművezető is van. Ebben az esetben a szünet kiadásának feltételeit nemzeti szinten határozzák meg.

b)   Kísérőszemélyzet

A kísérőszemélyzet számára legalább 30 perces szünetet kell biztosítani, ha a munkaidő 6 óránál hosszabb.

6.   szakasz

Heti pihenőidő

A határokon átnyúló interoperábilis szolgáltatásokat ellátó utazó munkavállaló hétnapos időszakonként minimum 24 óra időtartamú megszakítás nélküli heti pihenőidőre jogosult, amelyhez hozzá kell adni a fenti 3. szakaszban említett 12 órás napi pihenőidőt.

Az utazó munkavállaló évente 104 huszonnégy órás pihenőidővel rendelkezik, beleértve az 52 huszonnégy órás heti pihenőidőt,

amely magában foglal:

12 kétnapos pihenőidőt (48 óra, amelyhez hozzá kell adni egy 12 órás napi pihenőidőt), amely a szombatot és a vasárnapot is magában foglalja;

és

12 kétnapos pihenőidőt (48 óra, amelyhez hozzá kell adni egy 12 órás napi pihenőidőt), annak biztosítéka nélkül, hogy ebbe egy szombati vagy egy vasárnapi nap is beletartozik.

7.   szakasz

Vezetési idő

A 2. szakaszban meghatározott vezetési idő hossza két napi pihenőidő között nappali műszak esetében nem haladhatja meg a 9 órát, éjjeli műszak esetében pedig a 8 órát.

A maximális vezetési idő hossza kéthetes időszakonként 80 órára korlátozódik.

8.   szakasz

Ellenőrzés

Az ebben a megállapodásban foglalt rendelkezések betartásának figyelemmel kísérése érdekében a utazó munkavállalók napi munka- és pihenőidejét feltüntető nyilvántartást kell vezetni. A tényleges munkaidővel kapcsolatos adatokat rendelkezésre kell bocsátani. A nyilvántartást a társaságnak legalább egy évig meg kell őriznie.

9.   szakasz

Csökkentést kizáró rendelkezés

Ezen irányelv végrehajtása semmi esetre sem adhat alapot a határokon átnyúló interoperábilis szolgáltatásokat ellátó utazó munkavállalóknak biztosított védelem már elért általános szintjének csökkentésére.

10.   szakasz

A megállapodás nyomon követése

Az aláíró felek a megállapodás végrehajtását és alkalmazását a 98/500/EK bizottsági határozatnak megfelelően létrehozott vasúti ágazati párbeszédbizottság keretében követik nyomon.

11.   szakasz

Értékelés

A felek e megállapodás rendelkezéseit két évvel az aláírását követően – a határokon átnyúló interoperábilis szállítási szolgáltatások fejlődése terén szerzett első tapasztalatok tükrében – értékelik.

12.   szakasz

Felülvizsgálat

A felek a fenti rendelkezéseket az e megállapodást hatályba léptető tanácsi határozatban megállapított végrehajtási határidő lejártától számított két éven belül felülvizsgálják.

Kelt Brüsszelben, 2004. január 27-én.

a CER nevében

Giancarlo CIMOLI

elnök

Johannes LUDEWIG

ügyvezető igazgató

Francesco FORLENZA

a humánerőforrás-igazgatók csoportjának elnöke

Jean-Paul PREUMONT

szociális tanácsadó

az ETF nevében

Norbert HANSEN

a vasúti részleg elnöke

Jean-Louis BRASSEUR

a vasúti részleg alelnöke

Doro ZINKE

főtitkár

Sabine TRIER

politikai titkár


(1)  A felek egyetértenek abban, hogy a két egymást követő lakóhelyen kívüli pihenőidőről, valamint a lakóhelyen kívüli pihenőidő kompenzálásáról a szociális partnerek – adott esetben a vasútvállalat szintjén vagy nemzeti szinten – tárgyalásokat folytathassanak. Az egymást követő lakóhelyen kívüli pihenőidők számának, valamint a lakóhelyen kívüli pihenőidő kompenzálásának kérdését európai szinten az e megállapodás aláírását követő két év múlva tárgyalják újra.

MELLÉKLET

Azon 15 kilométeres körzeten túli hivatalos határátkelők listája, amelyekre e megállapodás alkalmazása nem kötelező

 

RZEPIN (PL)

 

TUPLICE (PL)

 

ZEBRZYDOWICE (PL)

 

DOMODOSSOLA (IT)


Top